Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1899

No 7784 37ste Jaargang Woensdag 11 JTanuari 1890 mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1Uef M Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooH No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afasonderlijke Nommers VUF CENTEN EERSTE lEDERLANDSGP RUYiElFABRIEK Directeur H BUttüERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wg oiiê tbans ook epeciaal gaan toeleggen op het Torvaardigen Tan FITTIIVCilS VnmM Wielen Baaden Zadels enz enz zoowel ran Rywielen metaiBffonderVeiüDg raden w U ten teerite aan onze uiterst lage prjzen ie Tragen Tevens laakea wij U er opmerkzaam op dat de prezen onzer Bjjwielen foor 1809 beUmuri fk verlaagd zgn zoadat wg than gclierp eoneurreeren Waar niet vertegenwoordigdl worden IJVBllIOE AGEX JCEy gevraagd fin t byzonder roor den verkoop onzor Acatènea aie iedere aoliede handelaar kan bekomen VAXtXiK Vraagt onze Pr jzen f w r i ei tirv ORAKITS HAaASIHfl Z u FriDtemps NO UVEAUT ÉS WU Ttnoeken de Damet dia om geüluftreerd mode album voor het Wint ra i toen noch niet ontvangen hebben dit tt Villen aunvrai an aan II JULES JlLIIZOTaC Ptrii HatMlve wordt dan omgaand gi ntts ea fiMinoo toegezonden Be8t ltingeii van arsöfranoi vrij van alk koston aati huls met 6 verbooging mtpkm ï f 9w II Rszurltal 11 Nieuw onovetroSen Trof I r LiebotB wollwkond ZISQW SBACBt BirZEa Alle o coht met ï abriekiinerll tot voortdurende radicale on m m zekere genezing van alle zelfs SIgH de meest hardnekkige xenuwjUwH tekten vooral ontstaan door 3K Idwalingeo op jengdigen leeftijd Totale genezing van ellre zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogen fmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen Prij per OomU fl 1 fl 1 Si dubbele II oh H 1 O Ontnul Depot Mnllh v il Vogte nltbommel Depots M JltSImn o Arasterdsm F ilappul a tiruvenliRgQ J Halmmaoi ile JongJ Uin Kotterdam Wolff tt Vo fonds en bil allé drogisten J F CÜIJPERS Westeinde 37 1 AraênManschë ORöEïüg masDdeliJkicbo of drie mnantlel etRliug yolf Gii oreeukomst I A mei I 01 t rafico Uvtring Qouiia Abonnement Stemuiingeii Oeuda enOmitnieri Groote keuze lluurpiano s I 1 0 ma I Hu J F cÏÏjPERS Westeinde 37 Tevens heb ik do eer rajn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN 08 e l vgeUaHÜem AOBMT voor tiv Ou I mif tevens venoekende alle orders direct aan ntö te Jresseeren Ook aanvragen oor stemming Qouda D k va A BEINIMIN k ZOON Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ÜSelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde w k Z Dr Retau s ELFBEWARI G HollandBche aitgave met 27 afb Pró 2 gulden Ieder die aan de versebrikkelgke gevoigen van de ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen hg hetVerlaga Mf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boeitkandel in Holland A SLEGT beT eiizich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ga eent de K G NIEUWE HAVEN 2 Mfl Bekroond op de Internationale Tentoonstelling V sn Bakker Maalderg en Kookkunst te t Qravenhage met een diploma Verguld üilveren Medaille mi TANDARTS E CASSÜTO Gouda Turfmarkt 8PRX MKUS SN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG van ft tot ft uur Van eese levering overg hleveB 2000 stnki BoogenMmde WOËNBDAG eo VRIJDAG riin Itotft anr ZONDAGS uiat wagens kUina foat n ulat jullt Tol enB tnOilal aitcsTOfird rKodan io dan palynj ▼ a ft TS per Rtiik reuhUtr ki Mr H H ndl ouwer nn nUr r DiiRa UIKKB MavffrslUtbar llrkAHS slis warm mlm rm Pel e IW x SOO oM f rooi dam hat P ra gaiiMi badakkand donfc rbr iti mat baiMuüda nndan n ▼ Rti 3 ttraaiia traapsn voorÉleii KItlni vaorrMl Engelsebe Sport Dabbel Paarden Dekens Oranlrklriir gi on leoxJW beMHid ni t irRohtige braade traepea Vitor iBii biodsii wij wegani R r gorlnfe Mlsclita door lD nn n van het VAk bamarkbua foutan k f A p tuk md warkaUJka WMrd ï BmUlIliMcan to aandan mat dudaliik KdrM toc s voaraltbataUnf of rambonra mui Verzendhnifl Merkuur Cummandit Mftatachnpnjf Hchnhert A Co Am t rAam N Z Voorburgwal Iftk Wie zeker zijn wii de Ecbto Eikel Cacao te ontvangen teaaniPn gesteld en na vele praefnemingen in don handel gekomen onder des naam dos uitvinders Dr Mlohaells Terraardlgd tp do beste mactdnos in het wereldberoemde étabbÜMeraont van Qeb r StoUw n3k te Keulen tlwha J pTDic aeIir Bikel Sacao is Tlnkantea biuMn iet Eikiil Oteao ia met mtik kookt eane angtnanw guonil drank voor i geiykadi gabrulk een t 2 Ihcekpb T a t poeder voor een kop boodate Ab geneeskraoliUge drank bij geval van diarrbeo decèts met water t gtbroiken VerkrUgbaai by 4e TOwnWDali B Apotnektn lu Vt Kd V K W ftn e TTSö e 0 90 aas Oeneratlvnteenvoordiger Viiierhnd JuHu Mattanklwit Amsterdam EalveiBtivat 103 I t ïliiicS li9 amiik r7 Js Ki A ieie Wwvldbvou S ho n ABpntasr Liparia Saus MS in da baat i ddalaB voor ktft Bonoar BWaiu baarif J 0 c v S reUaara aehoaa k Vwfci bs winkaltuis la Aooaiwrt Sriia piafaryoa anj Man IMa K gd op Daan ao fabnakaoMra ii l aBti W Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN AEGSITSATEH M LIJSTEN ook volgcens op te geven Profiel Spoedige aflevering Melte oltvoerlng Concurreerende prijzen Xet yoor ï op d ECHT Jmn eéJteaiaif ju t roods letterst Oberlahnstein OltUCTEUIIDK VICTORI IBflOH OBS tiAMifSrilIf 3 MatOêehappff ua JBxploUaUe van de FMorta Bron Kantoor toor JSrederktnO Boompje éO Botterdam Steeds voorradig eene ruime keuze der Sij lledste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd iV DesTerkiezend op afbetaling per maand en per week H A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 4Q HIEUW HIEUW I HIEUW GKSCIIIKT VOOR ITachtlicMen Koffie en Tlieeliclite i Welke 4Vb uur branden k 2Vi en 6 uur brandende 3 oent per atuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS PapiermolcD GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük Men behoeft biervoor geen Olie goen Qlaa eI Il Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mé uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigfbloem van H N VAN IS€HAIIi Co Den Haagf HolererancieR 8CHAIK Sc SCaAIE acHAIK ft SCHAIE ft SOBAIEft SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK ft TAN VAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN Co s Melianthe is het beat middel dor wereld CO S Melianthe geneest Kinkhoest CO B Mttlianthe geaeeat zoovel oud als jong C0 8 Melianthe mag in geen huiagezia ontbrskss C0 B Melianthe alaat voortdurend onder Soheikandig teasiekt Oo S Melianthe halpt onherroepelijk Co S Melluithe la bekroond net Ëersdiplessa s Co s Melianthe is bekroond met Goud Co a Melianthe is bekroond met Zilver CO B Melianthe is verkrygbsar in daooos van 0 CU f O Clê en k BODHAN Uoordroiht J C RATELANO Botkoep B ï WIJK Oudn aUT M KOLKMAN Waddinmim H BOLLMAN Sodegrtam PINK3B Nuuwtrttrk ajdlJut Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D XJ£BZ£S Kleiweg E 100 Qouda S B TSH MILD Veental B 126 te aouia v ErEtBrcrTgTF isr taoedkoopite en soliedat adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen ala bniten de stad met gesloten wage kü A GR AVE STEUN Oude Gouwe wWm eer tegnt Xranaptrt okmé ftt ntH trO BuiteDlaDdscb Overzicbl £ en giiteran oit Cajenne ootvaDgeo telegram behetit hat antwoord door l reyfua gegeven op da hem door de logatoire commissie gestelde fraag betreflende de btkeoteniaseo w lke bg soa bebben gedaan op den dag tgoer degradatis aan kapitein Lebrun Renanlt DrojfuB ODlkeode ten stelligBte by enigerlei getegenbeid welke ook eane dergelyke bekentfniB ia bebben afgelegd Hg betuigde opoienw zgna onschuld Het telegram ie gitterenarond medegadeetd aan bet bof ran Cassatie ïkn g Jooft dat de werkzaamheden van het Hof op bet punt s aan van gcëmdigd te i n c Da Doitsche Boodsraad beeft uitspraak eedaan in de Lippe flche erfupvolgiogsqHaetitie Eo die oitspraaK ia zoo Dalphiscb orakelig zegt het tBerl Tageblattc dat een interpellatie inden Ryksdag nitt kan aitblyreD Da Bondsraad heeft nitgemaakt dat hg het recht heelt nitapraak te doon in de geacbillen OTer opTolginf sqaaeitieSf doch toveos dat bij van dat recht in dit geral geen gebrnik zal maken daar biprtoe bp het oogeoblik gaan uoleidiog bestaat Hierdoor wordt geeoerlei iofloed geoefend op een latere besUiaiog van den Boodaraad orer ds wutgeTende maatregelen betreffende de erfopvolgiogsquaeatie in Lippa De tFreis 7 € zegt dat door dit besluit de zelfstandigheid der kleine Staten om hanne troooaopTolgiog te regelen bedreigd wordt en deelt mede dat door da rrgiioaige tolkspartg een voorstel by den Rgksdag is ingediend om die zelfstandigheid te beschermen Ds Yoss Ztff c acht de beslissing fan den Bondsraad ia hooge mate TOorziehtigt De beslissing is feitalgk tot later oitgesteld De Wetgevende Macht van Lippe kan de arfopfolging regelen zooala zg dat wil earat oa hst einde an het Ilegentsohap xal de Bondaraad onderzoeken of die regeÜog beantwoordt aan de wettelgke eiacheo OewiebtJiger dan desa geheele qaaeatief wie metiertgd n Lippa tal mogen opvolgen en of de kinderen van den Regent Srtftaobt mogen genoemd worden is de Tra of Praisen dai zich ia deze zaak zeer krachtig partg gesteld had een nederlaag beeft geleden £ n op d a vraag antwoordt da Voii Ztg t zondor voorbehond beveetigeod De vier Hoogaarscbe minialers zijn Zaterdag opoienw door den Spuing ontvangen en eergifitaren zonden Babffy Lukacs en Fejervary FEUILLETON GedeokschrifleD van een Gelakzoeker OF MmKL DE VONDELING Haar het Framch Dooai W NUTTËBS 89 De afspraak luidde dat ik o om dezen tijd gereed zou vioden om m j te ontrangeQ f Het is wear papa en het spyt me dat ik mjja woord niet heb gehoudsD Hft eeoigc wat ik ter myn veroBtschuldiging kao BsaToereD Is dat het in weerwil van mgzelven li gebeurd Hoe dan f Om zeveo uur van morf en kwam ik eerst thuis vaa een hal hjj eao der vrienden vau de Sallaces Ik heb mij thaiakomande bij het vuur neergezft ea en ben ala het were lageslapeD onderwgl ik myzeir op het hart drakle wakker te blijven i £d u nogal vermaakt vaDnatdHP 1 0 overheerlijk nog nimmer heb ik zulk een feest bygewooQd Een reekg van avonturen in de t druimte vsQ eenige vlaobtiiïe oogeubltkkeD Üedaaat zeker Letterlgk tot ik vao vermoetenic vreeade dood near te vaUen Van al uwe weldaden waardeer ik deas het mwn dat uw invloed mij een alenwea kasiatoohl heeft iageschapen het dansen Ik k BiB op het bal en werd voorgeateld aan de feest voor wie ik nog een pabekende wu nog in Weenen blgven De nieowsgierigbüid in Boedapeat klimt begrgpeiykervyi mat den dag eo de meest uiteeDloopaode geruchten doen de roode De inltchtingso dia van regeeiingawege warden verspreid zgn zoo droog en beknopt mogelgk so geven niet het minste licht over hetgeen tusicben den Koning eo zgn raadslieden voorvalt Officieus wordt telkens te kennen gegeven dat vnn ooderbandelingeo tusseheo de regeeriog en de oppositie niet in tminat sprake i Took ia het bgaa ondeokbaar dat er over de mogelgkheid van onderhaudeliDgeo niet geiproken zoo wezen maar dat die mogelijkheid toen tevens U betwist i waarBcbgolyk Hoa de Koning over de zaak denkt is natanrigk ofScieel niet bekend maar in booge mate aannemetgk komt ons de voorateltiog voor die de Nea Freie Pressec op gtond ran ont wgfelbaar vertrouwbare berichten van sKooinga iazicbten b planneo geeft Volgens die voorstelling dan is het streven van den Koning de hberaie partg la baar eenheid ea bomogeniteift te behouden haar te behoeden voor vermenging met andere elamentr n en daarvoor de noodige waarborgen te veraohaffen Eet Vergeigk met Ooatenrijk de parlementaire behandeling daarvan in beide deelen van de monarchie of de formnleeriog van bet tolverbond ingeval het Vergelgk iu Oostenrgk niet door ket parlement kan worden aangenomen staat voor en na op den voorgrond b de befaadilftglngen tusscben den Koning eo de ministers Het vernieoweo of wgiigen van het kabinet komt niet in asnmerking Deze voorstelling ia volkomen in overeenstemming met wat men van den Koning weet Het is bekend dat hg aan het totstandkomen van het Vergelgk boven alles waarde heoht en dat hg er niet licht toe overgaat zgn minisiers te laten varen wanneer het den icbgo kap hebben dat bg voor de minderheid bukt Toch zat deie drinkbeker wel niet aan hem voorbggaan en evenals hg Badeni heelt moeten laten gaan zal hg ook Banffj zgn ontslag moeten geren zoodra deze zelf heeft lagezlea dat er geen aoder middel ia om ia den lande de geregelde toestandep te haratetlen Van de Phtlippgnen komen lipaaat eiken dag korter of langer telegrammen wier korte inbond dexs is dat de spanning lussahen Yaakeaa en Philippi os ateada grooter wordt De laatsten verlangen ouafbankelgkheid de eersten willen den Arohipel welwillend assimileerenc zooida het in de instructiëo vaq president Mac Kinlej aan generaal Otis loidTt waarbg de instelling van een militair beituar over de eilanden wordt aangekondigd met beboad Dadelijk viel mqn oog op een prachtig meisje een Engelaohe en besloot een slag te wagen Het geluk waa my guostig Zg was nog rr roor den geheelen avood ik had das maar te kiezen Zij waa sleohta zeventien jaren maar onvernioeibaar dermate dal ik meermalen vreeade het voor baar te moeten opgeven doch ik zwoer on vloekte in mgn hart liever te willen sterven Gij schijnt nog in geeatdrift mijn soon veroveringen gemaakt Ik ben nog geheel vervuld t myn zeventienjarige die helaas I morgen weer naar haar mistig ea waterig vaderland teragkeert zoodat ik haar misachien nimmer weer zie Ka ik weet dat tij mij bemint ik las het in haar blauwe oogen ik Toe de het in het trillen barer vingers als ik de aanraakte Welke woorden wg wisselden onderden dona ik weet het niet meer Ik ben ala vareuft ala de eerste ionen der muziek zich doen hooren ik droom na de eerste passen zonder bewustzijn Het ia mü als wordt ik mgns ondanks door een gelijkmatigon golfslag voort gedragen alsof ik op de baren eeoer onstuimige zee wandel Meer nog dan de melodie oöfent de maatalag der muziek op mg een bedvelmaaden invloed uit ik gevoel de wendiogen die de muziek Toorsohr ft ik volg niet op ik herhaal niet aangeleerde bewegiogen ik wordt als ran zelvea In beweging gebracht ik voel mg voortstuwen door de dansasal bet achgat mg toe alsof ik zweef alsof mgn roeiea den groad oiet raken t wgl ik ronddraai en keer en wenil snel of langzaam al naar de maziek laide zwelt of zacbtkena afoeemt in dartele vrool kheid losbarst of langzaam jn weelderige klaagtoonen wegstaift zooveel mogelgk van de gsmeentelgke bepalingen De berichten omtrent dguinatdo bet hoofd der iolaoderi loopen zeer niteen Een telegram uit Manilla meldt dat Agotnaldo daarheen zal vertrekken om met generaal Otis onderhande lingeQ te voeron Deze wil biervan echter oïet weteè BIgkeas een iu Washington ootvangfn depölrhe heeftebg den generaal der opstaudelingab laten weten dat hg hem eo de leden van ago kabinet onmiddellijk zal doen arresteereo wanneer hg niet de wapens oederlegt en zich aan het Amerikaansche bestoor onderwerpt Deae waarsofaawiog doet voor een bloedig conflict vreezen Ëv nwal drie ledea van het bestuur van Agoiualdo moeten op weg zgn naar Washington om te onderhandelen met de Amerikaaasclie regeering Verspreide Beiïchten REYFVS Opoienw ia Zaterdagavond in ds Salie Chaynea een meeting gehouden voor de iavrgheidatelling an Piequart onder voorzitterschap van Jean Psiohari Tezelfder tgd elders een verga deriog van socialisten waar danig gevochten s Op Pert Lachaise is eergisteran bij bet graf van Blaoqui gemanifeataerd getgk jsarlgks gesahiedt Aanhangers van Jaoius bebben vereSK MVi vaii Rochefort aangevallen en hun eea krans ontrukt er werd bevig gevochten en met bebloede koppen deiniden velen af De miihandelde kraai ie later onder de be cberming van da politie toch op bet graf gelegd De rustplaats dar dooden weergalmde van kreten vao baat en woede De Echo da Paris bevat een verklaring our zg beweert van den beer De Baaorepaird zalf afkomstig waarin bg den magistraten van het Hof vaa Cassatie gebrek aan eerbied roor het leger verwgt ten gunste van een verrader A s slaat van de discipline beeft hg tang het atiliwggen bewaard Maar ia dit zeer ernstige geval van gevaar voor de publieke belangen heeft hg gemeend zgu geliefde rechterIgka macht te moeten verdedigen door zgn zaak te scheiden van die der afgedwaalde reehrars die baar in opspraak brengen n baar dood zgn Er is slechts een sobgn van een enquête gaveest Na de offieiense nota omtrent het incident Bard bob ik begrepen dak alle feiten welke ik in mgo verklaring bad onthold waren gecontroleerd eo als waar erkend Niettemin behandelde men mg met een soort van wautroawen en zoo ik de verdachte magistraat zgn ge e8t D t waarheid is verzwegen Ik bon iJa ik keu dien bartstookt vaa dat rondapringen sec heschilderde wilde voor zijn houten afgod ala een kangoeroe die in een wgnkelder verdwaald geveest is Spai mg een weinig uw welapreksodbeid Zooals ge weet heb ik n gezegd dat we eens souden praten Ik herioDer het mij inderdaad papa en ben uiterst nieuwsgierig Het doel me genoegen je reeds bg voorbaat nieuwsgierig te vinden want wat ik heb te zeggen is uitermate belangigk aangezien het je toekomst betreft f Ah zool Sedert de zes maanden dat ge onder mijo be eherming staat b ib ik de bgsoadsre eigeniohappen van uwen geest en van uw hart leeren bewonderen en me dagelijks meer aan u gehecht gevoeld fEa zeker p pa go hebt met geen oadaokbare te doen viel Aonibal zgn pleegvader in de rede Want bet ïs mgn innig voornemen al de kraohteu dis ik bezit in te spannen om uwe genegenheid eenigsziiiB te vergelden De baren wisselde met zgn pleegzoon een handdruk en vervolgde Wat mU hot meest op bet hart ligt Aonibat ia uw toekomst verzekerd te zien ik heb ernstig en lang nagedacht over de wgte hoe dat het beste tot stand te brengen en meen eindelijk een zeker mi et gevonden te hebben Wat ik bedoel is een huwelijk maar dan een sokitterend hnwelgk Trouwen F riep Aonibal verschrikt Zeker Aonibal Maar papa het komt me voor dat er voor zoo jeti onrerkomel ke beswaren sija verbitterd geworden Mgn gevoel van persoonlgke wsardigfaeid veroorloofde mg niet de den mond geatopte getoige te blyveo van aommige Toorrallen Alleen mgn protest lov nattig kannen zgn Dat cgn de oorzaken van ugo ontslag Aan bet lot van zgn verklaring zegt de beer De Beanrepaira cHoewel afgetreden zgnde zal ik met kracht btgven proteateeren tegen bet ronnia dat ten gunste van Dreyfos wordt voorbereid De Temps heeft raa den beer De Beaurepiere de verzekering gekregen dat het artikel in de Echo de Paris woorlelgk van sgn band is Heden zal bg in hetseltde blad ziob nader verklaren en den tekst geven van zgn verklaring aan president Mazeau beoevena eea aanvalllng daarvan speciaal betrekking hebbende op mr Loew en een antwoord op de offioiease nota waatin getracht werd mr Bard geheel te raobtvtardigen Uit deae verklaring zgn slechts twee feiten te trekken da president der civiele Kamer valt in het bgzonder den rapporteur iu do taak Dre fas mr Bard an den president van de Kamer van Strafzaken mr Loew aan Dak deze beide magistraten ten gevolge van de voorname rol die zg in het reTtiie prooes hebbeo joiat de zwarte schapen der anti Dreyfaa partij zgn geeft bg de bakende gacindbeid van mr Queauay da Beanrepaire Toorzeker te danken Volgens de Mati8 btgft de Bsaarepairo raadsheer in bet Hof van cassatie al treedt bg af als president der civiele kamer Do Indopen dance i spreekt dat tegen co verzekert dat hoewel de biief van Quesoay de Beaarepaire aan den minietor alleen spreekt vsn bet presidentschap der oiriele kamer het ontslag zich moet aitstrekken tot de fanotie van raadsheer Max Regis is bg zgn terogkomst Ie Algiers met oitbnndige geestdrift ootvaogso Antieeuietiiehe jongens spanden de piarden van zgn rgtoig en trokken hem de stad door allerlei aoti joodtche liedjes ringende De joodsobe kooplieden etoten bun winkels en een redaotenr van de Télégramme werd lastig gevallen Toen men voor de officieran sooietf it gekomen wa hield bet rgtoig stil en allen ontblootten het hoofd voor de vlag die van het gebouw wapperde Daarop werd da tocht naar de Villa AntiJnive waar Régia woont voortgezet Salières eerste adjonct maire wekte bet volk op om naar de woorden te luisteren dia da groote man zou spreken Hg is uw Qod zeide Salièrei Ik weet dat gg hem volgen zolt waar bg ook heengaat Kn nu is Max R gis geen maire meer van Algiers want bg is als zoodanig afgezet Welke P In de eerste plaats heb ik geen bmitie teroeuwernood esn naam Laat dat punt dat van zoo n ou lergeaohikt belang is o oiet bekommeren Ik leef DÏtsluLtend van nwe weldaden ala ge die inhoudt dan zou ik ray des anderen daags wederom gedwongen zien op de boulevards mUn kost op te kalen Mo t ik u dan nogmaals herbalen dat voor zoo iets zelfs geen kans bestaat P Bovendien denk ik er sterk asn u te wettigen als mgn oïgen zoon zoodat ge ook voor de wet en voor de wereld mgn zoon mijn kind z t Ën behalve dat nog papa bedenk dat ik nog zoo jong bon Natuurlgk naluurlgk Dat trouwen behoeft ook vandaag of morgen niet te gebeuren Mjjn plan is u in ieder geral nog een paar jaar uw vrgheid te laten genieten O zooveel te beter fWat ik oiettemia wensoh en waar ik ten sterkste op awidrtng ia dat ge van die vrijheid een gepaat gebruik maakt ea ateeds mgn wensoben in het oog houdt Op welke wijze papa ik begrijp hel niet al te best Dan baast ik mg het u duldelgk te maken Sinds onse eerste ontmoeting op de steenen bank roor hel Falals Eoyal heb ik u den vrjjea teugel gelaten en hebt ge gebeel naar uw eigeo belierm kunnen leven zoo het maar in nwe lautoatische verbeelding opkwam rerA vtmifé