Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1899

nepaien ueg l a p Wrecte SpoorwegverMndhigen met GOUDA Wlnterdlenst IS Aan evaagei 1 October TUd van Greenwich i ♦ 10 11 U li ll l lU li 8 S MV r7Tl 88 5 M Wl 1 l J 1 e O u u k k MaTdOAH ioada H 8 14 4 10 67 18 10 t ll 6 i 7 61 J 11 17 1 Amat W 8 0l 9 0610 86 18 48 1 6 00 7 8 40 10 0 11 7 itnutO iO 8 10 60 10 1 18 6 18 6610 1 11 41 uurDA UTKSUHT riaa rarN 1 07 10 10 87 1 0 11 10 18 88 I M 8 17 ♦ O 06 68 11 1 t e 87 ff f ff A ff D 11 I ff U 7 ff 8 84 ff k 6 t 7 18 8 48 M 8 loV IM 1 l 8 08 8 60 6 0 7 MM M 08 7 8 7 04 i HL iiHi üi ii 6 18 88 7 46 i7 8 4 V OO 0 O 16 10 1I 8 1 0 l J j Woerdea 4 6J 8 0 1 lO H 4 4 g V V7 0 r r t luoi ii ♦ imatO 8 7 66 6 10 6 11 16 8 4 4 4t 10 1 45 14 AiaaL W 7 0 8 l 0 11 0 8 0 4 0 6 00 00 10 S di 0 18 18 0 U H 6 4 7 4 4 1 1 Eta Mntal konitenairi beeft bMlotao ran albou aik ta garao bg wgia Tao bolde aan koloDal Pic aart H t xal befaitaD eo foorrada fao Octava Mirbeao 12 litbografieeD en da ToUedige Igat ran ben dia tagen Picqoart a gaTaDganbonding babbao geprotaaUatd Da Droiti da rbomme bawaert dal argedoallaard ia tainban PanI Déroniède eo graaf Boni da Caitallana baida dépntéi an antidra faiardi DéroalMa ton gewond tgn en iangaiolga daartan teedi eaniften tjjd ooiicbtbaar wezao Ondanbi de ilelliga tegeoapraak nn beide betrokkenen bandhaait bet blad tgn bericht Briaaon beeft on elf bereitigd dat bg lich beden bg de opening der Kamenitting candidaat tal alellen Toor bet Tooriiitericbap der Kamer tegen Panl Deacbanel Maar men acbt bat leker dat laatitgenoemda berkoien lai worden DtimOULAIID In dan nacht ran Vrgdag op Zaterdag leer groote onttteitenii geweeat in bet Stadlitsblois ta Poladam wair de Kaiier ea de Keiur n ttgeowoordig rerblgf bonden In het paleia doen Dichte braodweermanoeD over de gang de roods om te ziea of er nergena onraad is Innige Tan hen konden dien nacht hno oienwigierifheid niet bedningeu an traden een paar kamen bionen om te te bekgken Flotieling boorden tg Toetitappea en vlaobtten lo oen andere kamer oogelokkig jotet de ilaapkamer T n de Kaiaerin die door het geitommel geBohrokkan dadelijk alarm maakte De Keiter en de bedienden eneldeo toe en de roatreritoocden werden in becbteoii gnnoaen WoanadagtTond ia een aanval gedaan op den obildwacht die bg een kroittoren op bet Tegaiar icDietterreio te Berign op poat atond Uit de doiateroia kwam jlotieliug een maa Ie Tooraobyn die eer de acbildwacht alarm kon maken een rerolverachot loate dat dan loldaat den wgiiiager der linkerhand rerbrgtelde De dader U anel weg toodat een acbol datl bem achterna gi ioodeo werd geen doel trof Men kan niet rermoeden welke de aanleiding tot den aanalag geweeit ii ZwmBBt lHD Woenadig ocbtand baategen vier jnngetei ait Qanèra met een gida deoiMnreran een berg tan 3000 M bg Bez Zg werden door aan befigan aneenwetorm oterrallen drie banner konden met den gide een icbnilhnt bereiken waarren de ingang weldm geheel door de eneeowmaiaa erd atgailoten toodat tg er Iwee nachten moeiten doorbrengen Een der rrienden bleef achter Deo rolgeoden ochtend werd eeti eipedilie nitgaroit om de reiiigere te gaan zoeken Zg die in de h l waren werden oit bnn benarde politie rerloit De ooren ran den gida waren berroren ran een der jongaini drie ringera im liohaamadeelen moaitea afgeiet worden Het jongmeoach dat waa aohtargeblaren werd dood garonden onder de aneeaw BINNENLAND EEH TtS UMMEH Oaada Maordreehl door Nieawerkaik t OaMlla I tatrerdaM t SO aUata iM Toerbarg H Zaelermeer Zegwaard Zeraabaiaea Uoerkapelle 1 17 Ooada a 7 11 i iO i ii t 4 OS Uoada Uvdew Woerd Ulieekl g tt 7 M 8 08 8 II Da Ktmer b ft gi t f TODd hure werktBftnheddD b rvat Nad t mededeBÜog was KtdkftD an iogekomen alokktn eu boekwaikoo il de tergftdariDg Terdwgd kot en nader i bepalen deg In e a openbare fergadering tan de Uberele kieffereeoigiog RoiUrdam te Rotterdan den H dezer te hoodeo xal Mr H L Dracker lid fBD de Tweede Kamer der Stateo Qener ale apreker optreden met hetODderwerpyVerbetermg vaa wvDÏDgtoeitaDdea c De betooaiog d r boekbooderi eo rjjkikUtkeo by de admioiitratie der belutiogeD wordt met iagaog ran 1 Maart a i tfgescbeideo fao de bareaakoateé A r oatraDgeri Naar men reroeemt ligt bet iade bedoeliofr Tea de bearen Oppeobeim baukierte aOtaTeobage ko D liidder burgemeaater van Katwgk die coocuiie hebben aangerriagd roor dea aanleg van eena tramlyn ran Leiden via Zoatermaer Zsgwaart naar Rotterdam om ook eonoeaiie aan te vragen voor den aanleg van eeae Ign fan Delft naar Zegwaartj io aaniloiting met eeritgeuoamde Igo Men hertnaert zich de kwestie met de Ja vaautjea op de leotoonatelliog van Vroawpnarbeid te VQrareobage De N Voratenl kan tbaoa met cekerheid mededeelen dat de Javaoan die door den beer Bernard a dair ter atede werden in den Bt ek gelaten omdat zg weigerden ztcb nog verder te laten bekykeo tegenover bnn impreiario v Uomen in bet geIglÉ waren Het Jaraanacbe contract dat te Soerakarta bg bet beatanr berast apreekt evenall de Hollandube vertaling duidelgkvaa eeo verbioteoia voor ilechta ééa jaar en laat geen ruimte oor twgfel Aaogaiïen het contract echter ileohta opgemaakt il voor dan regeot van politie miat het alle recktikracbt Daarvan waren de Javanen nataarlgk niet op de hoogte toen zg zich lieten rooaeten Maar moet Ëaropeeacbe ondernemingigeeit dan niat geiteuad worden vraagt het blid ironiach Op den Xen Jaoaari bevoadeo liob in de bgsondera atrafgevangeoii ta Leeuwarden 14 tot lafanalaoge gevangeuisatraf veroordeelden Menicbrgft ait Soogeveen aan de a B Ct In verecbitlende bladao beeft dezer dagen het verbaal de ronde gedaan dat bitriop aals van klok luiden da zonderlinge gewoonte be itaat om met slaande trom naar de kerk ta worden geroepen wel ts verstaan naar de Nadert Herv kerk want de andere tgn niet onder de trom begrepen Oit sal voor velen iets nieuws geweeit cgn meerderen eohler anllea niet weten dak deia gewoontaa rMae zaer oud ia eo al dagteekant van roor 1652 Hoogefaen toch waa toen nog niet in hel bezit tan een kerk dooh op pi m 1 anr afstand berond zich in de nabqheid van de Heerlijkheid Eobten een kapel Da eigenaar bierraa de jonkheer Van Scbten oad militair het dea Zondaga op ign trom roffelen om de lieden nit de baorticbap aan te sporen in genoemde kapel bun godedieostplichten ta vervallen In 1652 werd aldaar de kerk gesticht en de eiganaardigo gewoonte om vóór iedere gods dienitoefaning te trommelea bleef tot op dan hnidigen dag bewaard Gemeng de Berichten In da Daily Newa inden we een aïtroerig verslag vatt een onderhoud dat een correapondeat van dat Mad te Rotterdam met Eaterhazy gehnd heeft Ooder het rooken van een gouweoaar pakte deae londarlioge figoor nit over de Joden op ee manier die s mani gseitverwanten in de Nederlaodache pera genoeKanzal doM Verder prees Bst rhasy de EogeUchen al waren zg Dreyfosarda omdat sg hem ia bnn land met roet badden gelaten terwgl de Hollaaders zegt hij acbsldwoorden onder sga raam aitaehreeuwden en hem beleedigende briefkaarten toezenden b v Leve Drejfaa leve Picqoart leve Zola Dood aan Boisdeffre Esterbatj en Pellieax of Iji de sloot met de Franaobe officieren f Vanavond krgg je een messteek in den rag enz Dit zgu werkelgk Isffd dingen ala bet waar ia Men achrgft nit Middelburg aan de N R Ct Zaterdagavond ia door den trein welke te 10 nar aldaar aankomt evea vóór het station esn 16jarige knaap overreden de jongen werd letterlgk vermorzeld Het is meer dan waaracbijolgk dat hg zich met het doet om overreden te worden voor den trein beeft geworpen Men verwondert aieh er soms orer hoe voorwerpen van waarde verloren kunnen gaan maar het volgende geval bewyat dat in dit opzicht niets onmogelgk ia In het Café du Pa sage te Amsterdam liet Vrgdagavond iemand zgu portefeuille met f 1660 op een talal liggen De kelloer G Briakman vond de portafeoilte en gaf die aan zgn chef zoodat de eigenaar na verloop van een uurtje weer in liet bezit van zijn geld waa Ook in Den Haag b eft zich een geval vannooa of slaapziekte voorgedaan Op Nieowjaaramorgen kreeg eeo bewoonster van de Rembraodtatraat na de gewone nacbtraat genotente hebben een onweerataaobare behoefte ombog wat te gaan liggen £ r werd niets bgzooders in gezien haar man zou dan al vaatvooruit gaan naar de oodfirs om te felioite raomet bet nienwe jaar Maar de vrouw bleefslapen en de geaeeibeer oonatateetde een gevalvan nena Tot Woensdag doorde de rleap enging toen zacht en ongemerkt in den doodsl ipover D Twee meisjes van H v d Akker te Oudeborne die door doisternii verdwaald waren tgn in eene sloot verdronken Aan de wednwe vaa den bg den brand in de Haagffobe Brood eo Mee fabriek om het leven bekomen brandwacht Verkrugaen ia een jaariykach pensioen van f 493 eo aan da wednwe van den bg diezelfde gelegenheid omgekomen brandwacht Sikkelarna een jaarlgkich pMUioen van f 428 toegekend In den Hollabdsobesohonwbarg in de Plantage te Amatardam ontatood Zondagavond tgdena de vooratalliog van Ohelto eeo paniekje dat gelukkig bedwongen werd Tegen het einde der voorstelling rook men opeeaa een vrg sterke brandlucht Oomiddellijk natuurlgk een paar menacbeo die zenuwachtig werden en opstooden om heen te gaan Dit voorbeeld werkte aanatekelgk soodat er een oogenblik van saave qai peut dreigde te ontstaan Gelukkig waren er meer kalme dan zenuwachtige menschen en bet geroep van zitten blgven bracht enkele wgfelaara van bun plan om heen te gaan terng tarwgi de omstandigheid dat de aoteura na een paar minoten gewacht te hebben gewoon doorspeelden teer kalmeerend werkte Troaweoa zoolang het maar brandlocht blgft ia het gevaar nog met groot Toob badden een aaotn personen van de nooddeoren gebruik gemaakt om that Igf te bergen 10 17 10 4 10 41 U II 10 8 ff ll li 10 01 ff lo M 10 84 1 64 11 10 1 Na afloop der voorsleUing bleek althans zoo vertelde men dat de verf van het soufSearshok geblakerd waa omdat er een lampekapje in brand m geraakt ü D Men schrgft nit Oosterhutteo gem Apeldoorn aan de B Ctc Bg publieke verkoo iingen van roerende loo deren i g boel of erfboizen ging bet 50 li 60 jaren geleden anders toe dan tegenwoordig Door den eigenasr varkooper werd toen eeoige da en vóór den verkoopdag ten lametgk groot vat met jenever aangeschaft om dezen onder de gegadigden rond te Bchenkeo en niet alleen gedadigdeo maar ook niefe gegadig den kwamen in groeten getale op om vanden draak ta genieten Het bieden ging dan ook vooral bg paarden en koflien en andere groota voorwerpen heel flink De man tracteords goed en daarom moest er dan ook flink geboden worden niet zaldea werden paarden koeien auE f 15 II f 20 boven de waarde verkochr Meermaal ook gebeurde het dat ala de koop was toegewezen de kooper zÓó amoordronkan was dal bg vro Wat heb ik nn een paard of een koe Na afloop waa er des arond § ala verreweg de meeateo onder den invloed van alcohol verkeerden verbazend veel rumoer en hadden er veelal aUerhande vecht en angpartgan plaata Thana is er van dat alles aieta meer te be ep uren geen druppel jenever wordt er hg die geteganbaden geschonken het is dan ook bg verordeatog verboden en daaraan wordt door de politie streng de hand gehouden zoodat da verkoopiugen steeds teer ordelgk afloopen In Sempervirens deelt J G bet volgende mede dat hg ontleent aan een Eugelioh bUd de Hampabire Gazette De oieuwate en meeat vernnftige manier om kakkerlakken te vangen worat ons verteld door een inwoner ven Schenlefaden diservMl laat van had Ziehier wat er geschiedde Een bediende die gehoord had dst padden zeer op dergelgke insecten belast waren en zgn patroon wilde bevrgden van den overlaat die ze hem aandeden ving drie gewone padden en bracht dia bg hem in den kelder t Duurde niet lang of ar waa geen kakkerlak en geen pissebed meer ts vinden De padden werden in volstrekten zin bnisdieren ze dwaalden door het geheele boia overat zoekende waar ze eenig ongedierte van ban gading konden vinden Pidden kunnen ook met het mesaie sncoat gebruikt worden voor het vernietigen van insecten in tuinen Ze zgn gezworen vgandan van alle aoortea slakken die i ia bebeod soms in een enkelen nacht ongeloofelgke hoeveelbeden van sla woelen en wat dies meer zg verorberen Padden wordea ookgehoudea in gngaarden waar ze gederende den nacht een menigte inaecten verslinden die aan de naobtelgke rooftochten van de vogels ontsnappen In Parga waren de padden een tgd lang een gezocht handelsartikel Ër was meer vrug dan aanbod Ze golden tot een gulden par stak Er ia ook een ttjè geweeat dat de padden in Coveot Garden te Londen werden verkocht voor tien cent per itok Wg hebben van gevallen geboord dat Ai padden als huisdieren werden gewand tenminste se kenden de hoii genooten en kwamen toespringen op hun geroep Ëeu ding ia zeker het doodeo van padden is niet alleen roekelooa en wreedaardig maar t ia bepaald dom J Ga ataaft bet laatst medegedeelde met iets uit eigen ervaring t Zal een jaar of zee geleden zgn zegt bg toen aohryver ezes nog werkzaam was op een kweskerg dat hg er in de warme kas een groote padde op nahield voor t vangnn van de baktrerlekken die zich in grooten getale aan allerlei koatbare planten te goed trachtten te doen Dit middel werkte nitetakand Als een tgdrerdryf bad ik mjj echter aangewend de padde eiken morgen bg myn komat in de kaa een of twee wormen toe ta werpen aan welke rerinaparing het beeet siob weldra too bad gewend dat het e morgeaa raada op den rand ran de kribbe op mg lat la wachten Zg rolgde mg daa tronw totdat ik haar Tan wormpi i had bediend Oerrit Viaaer Ji riaobkoopar te Ueiien f ewo nlgk genoemd Job de riaebboer komt agelgke met ign bondenkar ta Utrecht om riach Ie koopen en keert in den regel be obonkeo haiawaarta Dit waa ook het gerei op 31 October toen hg op aijne met twee honden beapannen kar op den Boeitdijkacben straatweg een troep runderen tegenkwam De honden hierdoor beangatigd weigerden roorl te gaan Job aprong woedend lau de har en rroeg den begeleidera ran het rw om bon stok die hem geweigerd werd Toen atak hg een sijner honden zijn mea in de borst liet dit er eenige oogenbl kken in litten trok bet er toen nit iprong op de kar en joeg bét swaar gewonde didr roort En het liep meneer I ei bg tegen den rooraitter der rechtbonk te Dtreobt waarroor bg deier dagen terechtstond ik heb hel oog nooit 100 lien loopene Een kwartier later kwam hem een reldwachter tegen die de met bloed berlekte dieren ziende liet nitapanoeit en toen de diepe wood ontdekte Da woud aerd aigawaaacben bet beeat eer ingespannen en atoen ging bet weer baat meneer Het O M eisohte roor den ellendeling 3 maanden geraugeniatraf STADSNIEUWS GODDA 10 Januari 1899 Tot onderwgisr aan een bgzoedere acbool te Vlaardiugen hoofd de heer 8 ran Kampen is benoemd de heer B de Graaf alhier OoïETATiR Op adriea ren den gsnaeabeer onder wiena behaodeliog bg aauraoketgk waa gesteld is de 20 jarige B H alhier orergebracbt naar bet academisch liekanhuis te Utrecht VMr eenige dagen ui is bg werkzaam tjjnda te Hekeodorp in de atoomspiunerg en tonwslagerg ran de firma Q ran der Lee met een agner hsnden lu aanraking gekomen met de machine BoaWel earat slechts ai n een lichte terwonding mocht worden gedacht babbau de aedert aioh roordoande rerscbgnielao ran ern stiger aard o a herig oprwsllen tan den arm met daaraan gepaard gaalide onuitstaanbare pgnen de opoeming in genoemde ioricbtiug noodsakelgk gemaakt NiEDWKEKaBK i o IJsEi Voor de portalacbterg alhier zgu giatsreu te Oorinchem 145 rarkane in outTangst geaomen tegen 16 ik 17 ot per pond Bonieuns De collecte raor de nieowjaarabaleeling alhier gehouden heeft opgebracht ruim t 400 Kraoblens art 38 der wet ran 17 Aog 1878 Stsbl no 127 liju o a de narolKende pensioenen rerleend aan de heeren F G koek onderwgzer aan eans openbare lagere sehool alhier 186 E G Dreotb hoofd eanar openbare lagere acbool te Zwsmmerdam f 546 Boskoop Alhier heeft op rocratel ran den ngiinaigen kerkeraad de moderne meerderheid in de Ned Herr kerk met de CKth minderheid eene regeling getroffen waarby aan deze rergnnd wordt om afwiaaelend in eeo morgenen namiddagdieust een rechtzinnig predikant ta laten optreden en naar eigen rerkiesiog de saaramentea te bedienen ZariiniDieiii Kerk alhier c Boer Berospsn bg de Ned Herr I ds J H Westrik te Ten WIBl ErtWIEWS De KampioaBe achrgft Hat is rdlstrekt niet oaieber dat men ar in slagaa zal op kat terrein aan den Ondea SeheTeuingaeben weg waar da tentoonitelling aan vionwenarbeid gehondeo ia eeo aportterreiu met wialerbaab te aticbten Ook gaat dat plan niet lit ran Belgiacbe kapitalisten maar ran aaaiga Haagache aportliefhebbers die nog doende sga om ta trachten het benoodigde geld bgeen te brengen Erenmin zal de houten baan Tan de Laan Tan Nieuw Ooateinde naar den Ondea Sahereniogachen weg Terboisan integendeel ia bat baatnor ran het sportterrein bg bet Haagache Bosch ran plan dit jaar door te gaan iaat bet geren ran wielerwedatrydeu en zal de konten hun dus op haar plaata bigren W l saatan eenige baoren die financieel in laatat auwtd aporttarrain batiokkea ijja n bat krachtig steunden roornemaos zijn zich rerder aan eenige daadwerkelgke madewerkisgtaonltrekkeo Een nieuwen diredeur in plaats rao dan afgetreden heer Cenrée heeft men nog niet t directeurschap wordt tgdelgk waarge VERSCHEIDENUEID In Italië is eeo dame orerieden die 101 jaar oud waa eo rerleden jaar nog gemaakerd op een bal raricheen Op 80 jarigen leeftgd werd zg wednwe doch het rolgendejaar bawde zg weer Er werd een rerkoopiog gehouden t Was orerrol met roorwarpeo en pobliek Op zeker oogenblik zag men iemand zicb bleek en rarschrikt tot den afslager wenden en met hem flniaierend spreken Toen ging bg Ier zgde en de afslager rroeg stilte met zgo hamer Dames en heeren riep bg luide ffikmoet n zegden dat deze heer bier zgu briarentaeeb rerloreu beeft die f 2500 herat Hg biedt f 300 aan deogeoe die hem mocht hebben gerondeo Onmiddellgk hoorde men een stem op den achtergrond die riep Ik geef f 500 Dat er bloemen zgo die niel rieken i eeu Lekend feit maar dat de orergroote meerderbeid der bloemen geen geur hebben lal toch meeigeeo nieuw zgu Een Oostenrgksch sobeikondige dia rao dat onderwerp zgo studie maakte beeft betonden dat Tan 4110 in Eoro a bekende en gekweekte bloemensoorteo niet meer dan ongeveer 400 eenigen geur hebben Eu daaronder riudt men er nog oogereer 50 we ker geur onwelriekend is lo den nacht ran Zaterdag op Zondag ia de apiegelroit rerbrgzeld rao den boterwinkel ran da firma A Blugnaen en Zonen aan deu Nieuwen Binnenweg 265 ta Rotterdam en zgu op deze wgze ontvreemd drie rergtild nikkelen horlogen die roor bet raam biogeo e o bestemd wnreu om ooder de clienteele te worden Verloot Ala rerdacbt ran dezen diefstal worden twee personen opgespoord die de agent Braining bard beeft sien wegloopeo R Nbid Op Rotterdam na ia da Leeuwarder leemarkt sedert jareo de belaogrgkite ran bet geheele land In weerwil dat bat buitenland zgue grenzen roor het Nederlaodache ree gesloteo houdt de geringe cOLcessie ran België beteekent niet reel was de aanroer io 1898 al weder belangrgkar dan het jaar la Toren Er werden in het gebeel aangeroerd niet minder dan 187 470 itnka ree 81 518 runderen 67 799 scbapeo 36 687 tarkens 1696 paarden en 370 bokken eu geiten Vooral ran de schapen en rarkecs werden Toortdorend groote partgen opgekocht roor ezpoit naar Engeland Eeu Weeuer krant geeft een aantal proeljea ran bloemrgkeo gtgl in den loop ran 1898 uit de bgdragen tan hare correapondanteu saamgalesen Dsaraan ontleent de N R Ct o a de rolgende De Igkschoowiog toonde aan dat bet ongelukkige meisje da dochter ran eeo ondsrwgzer waa De lautarena die op dat oogeoblik nog niet aaogeatoken waren deden de atraat nog donkerder scbgnen De dood Tsrtrad met ruwe hand dezen teedereu bloeiem Op bet graf stond een kruis door den tand dat tgds lerwoeat De lauwerkrans op het hoofd ran den heer R beeft den spgker op den kop geslagen Da nieuwe politieke atroomiag echoot in dit district geea wortel Naast het kind leg een onda man die aan den rand dea grafs stond In die zaak gaan de stappen der regeering baud aan band met de fabrikanten De spil waarom deze zaak draait ia te doorzichtig Toeo de dokter kwam rond kg bet per on mat bloed bedekt de reiziger bad een buil aan zgn roorboofd Jauaen ward t Schladen geberen in 1853 en was tot dit oogenblik bg de politie nog onbekend Een Amerikaanscb blad rraagt waar decode koperen manlan bigren Er zgu 199 900 000 onde koperen stnirers maar waar die te riuden Soms siet men een enkele te roeraohgo komen Weinige jaren geleden werden 4 500 000 bronzen 2 centi stukkeu afgelererd 5 centen Drie millioen zgu nog in de wandeling Een millioen 3 cents zilrerstukkeu zgn rerspreid orer da Ter Staten maar men iet er zelden een Tan 800 000 halra cantstokkeu de Eag lsche farthing is ar niet een bg da bank ternggekouirn om gemunt la worden Het con ree etaat jaarlöks 100 000 doll too om de zilreren asonten ta bermnoten Bet zgn meaat halre dollara an zg worden niet afgogeren omdat er geen rraag naar ia Het geld roor bet bermnateo is aiat baatamd roor de mnntkoateo onar om het railiaa au tilrar ta largoedea rerktegan door abigting Dit rarliea is 30 doll op de 1000 eo zonder deaa aan Tailing zou de rekening niet ia orde zyn In Noord Brabant tarlaugen de landbouwers seer naar eeu beetje torst Bet slappe wed is wel in sommige opzichten roordeelig en geeft hou zelfa gelegenheid om den laatateu knol binnen te balen maar orer hetalgbmaen is het roor den akker en het weiland ongunetig te noemen Zoo beeft bgroorbeeld de wintel rogge welke zeer goed staat reel ta Igdan ran engerlingen en teldmuizeo die ook in bet weiland hun inrioed doen geldon au dia krggen we geen rriazeud weer wel zullen rarmeerderen en dan in sooreel grootere mate Bchadelgk sollen worden Op een dorp in Ngmegen s omstreken sterft een koe naar het seggen das rolks aan de tering t Eeu erg geial roor den boer maat zoo heel erg toob niet want het baast stond in de fonds c Het nu in den grond te stoppen waa wel miasobien het beste maar torens het ontoor deeligeta geweest Er kwam een kooper deze kocht bat heestroor f9 Dit werd nu in een mand gepakt op de mand het woord aporceleine en daarging het beestje niet naar Ngmegen neeneen eiodja rerder zeker naar een of andere woratfabriek f Geld AMERIKAAJSSCHE Miimi nr i oor bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 730 GOUDA Telephoon 2Vo at Beurs van Amsterdam Vtkrs Slotkrs 88Via 88V 97 97V 8V 100 86V 83 V 8 a 88 831 W n 97 w 97V 108 S a 41V 77V 92 88 101 j 88 Va 1 looy 68 476 108 60 61 lOlV 198 146Va 6 65 100 98 186 V 8 80 116 111 806V 808 100 66i 67 V 68 UJVa 99 io v 108V Via 188 14 14 io v 68 10 11 U i 18 118 7 jani abi KzDULuni Uert Ned W 8 I dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hoi aaii Obl GouJl 1881 88 iT Lia Insohrgring 1863 81 6 OosTBN Obl in pepier 18 8 6 dito io ailter ISSS tFoaiüOU Obl met coopou dito ticket 8 Bdsunb Obl Bienenl 1894 4 dito Oeeoaa 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito bij Hop 1869 90 4 dito iu goud leen 1SB8 O dtle dito dito 1884 6 SrAHJB Ferpel achuld 1881 4 Tdzziu Oepr Conr leen 1890 4 Gec leaning aerie D Geo leening serie 0 ZoiDAra Bep r obl 1891 6 Uaiioo Obl Buil 9eh 1880 6 VaNszriLz Obl 4 onbep 1881 AnaTZSDiJt Obligatien 1896 8 BorriZDiH 8ted leen 1894 3 Nbd K Afr Handelsv eend ArendBb Tab Mg Oertifioaten Deli Msetacbappy dito Aro Hrpotbeekb pandbr 4 Oull Mij dor Vorstenl aand s Or Hypotheekb pandbr Si s Nederlandsohe bsBZ aand Ned Handelmaatsch dito N W fc Pao Hyp b pandbr 3 Botl Hypotlieeilb pandbr S Ulr Uypotbeekb dito 8 Oonaxa Oiet Hong bank aand BusL Hypotheekbaak paodb 4 AuzzlKA Equt hypoth pandb Mazir L O Pr Lien eert NzD Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl r et Spw aand Ned lad Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 Iiuiz Spoorwl 1887 89 A Eobl S Znid Ilal Spirmjj A H obl 8 PoLRK Waracbau Weenen aaud 4 Eosl Gr Buaa Spw Mij obl 4 Va Baltiache dito aand Faatowa dito aand 6 Iwaag Bombr dito eand 6 Korik Cb Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AxzilXA Oeut Pao Sp Mlj obl 8 Chio k North W pr ü r aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 Denter fc Bio Gr Spm eert r s lUinoia Central obl in goud 4 LonisT SENathtiiliüert r aand Mexico N Spw M Ie hyp o 6 Mias Kausas r 4pCt pre aaud K Tork Outaa o Sc Weat aand dito Penn Ohio obhg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 81 Paul Minn k Mauit ob 7 On Pao Hoof lijn obig dito dito Line Onl le hyp O 6 CxNiOA Can South Cbertr aand 61 TzH C Ball 81 Na le b d 0 0 Amsteid Omnibua Mij aand 17 Bolterd Tramvre Haala aand 803 NzD 9tad Amaterdam und 8 106 m Stad Bolterdam aand 10 BzLoia 8Ud Antwerpen 1887 IV 99 Stad Bruaael 1888 IVi 99 HoNo Theias Begullr Oraelaek 4 11 Oüarina Staataleenig 1880 i 117 E K Ooat B Cr 1880 8 BpAina Stad Madrid 8 la Nd Tar B i Arb Bpoel eert EKLEIBD en ZWIRTE Toor Blousei eir CostamesGegarandeerd Soiled In alle prUsen D 84MSOM MA BUT COCPA Per Telegraaf Veemarlst te Rotterdam Dinsdag 10 Januari 1899 VE nE OSSEN en KOEIEN groeien aanroer prusen aren voor le kwaliteit 30 e kwaliteit 18 8e kwaliteit 86 Cent per half Kilo MAGERE OSSEN en MELKKOEIEN goeden aanroer TETTlj KALVKBKN goeden aanroer roor le kwaliteit 8 ie kwaliteit 97 8e kwaliteit 16 Oeut per half Kilo STIEBBN goed aangeroerd De handel was in Vel Vee tlug prijshoudend Vatte Kalreren stug prüshoudend le kwaliteit Melkvee duur mindere soorten traag BnrgerlUke Stand GEBOREN 7 Janoari Johan George onders J Moerman en C J rao der Laan Neeltje ondars G Binuendgk en J tan Rgr wgk 8 Cornelia Johanna onders M Boe oik en A A Borat Jacobua Gerardna Cornelia oudera J G C Kampbnuao eo U 0 de Rsadt 9 Adrian onders J Aret eo J Tom OVERLEDEN 1 6 Jan J Bats 61 j 7 de Broin 8 m 8 J U ter Bremmeier Andriesse 82 i 9 W 0 tan dea l3roek 13 ra M M Holslede 1 j 6 m ADVERTEMTIEN A SLEGT bereeltzich aan tut het lererea van Z uiver Zeeuwsoh Tarwebrood JA oent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 m Bekroond op de Internationale Tentoonstelling ran Bakkerg Maalderg en Eookkunat ta a Qrcwenhoffg met een diploma Verguld Zilreren Medaille Nteuv onoTctroflen Trof Dr Llebor wolliokeud nVVW SBACBT ILIZIB Alleon echt met Fabrieltimerli tot roortdareQde radicale en zekere genezing van alle zelfi de meest hardnekkige gfenuut Kiekten rooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwuite Bleek züeht Benaawdheid Hooidpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpysTertenDg Onvermogen Impotenz Poliatione enz UitToerige prospectaasen Pryspor fleooh fl 1 fl 8 ft Ui dubbele aeioh Centraal Depot Matth t d Vegte Za tboinm l Depóti M Olóbaii Co Amiterdsm F llappel s OraFenfaage 1 Hslmmaai df Jong J Cia Eotterdam Wolff Co Gouda en bil alle drogisten r I iiiii j F CUIJPERS Westeiade37 Terens heb ik de eer mgu geachte cliëotila te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgeh u4eu AOBMV to r Gottém lm myn terens renoekende alle ordera direct aan mg te adresseeran Ook aaurragan oor stamDing