Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1899

Qaada 7 l 8 10 S 8 8 14 t 9 4 10 11 11 18 11 1 19 18 19 8 8 11 8 8 8 7 4 8 4 8 88 1 8 19 7 81 7 89 8 1 10 04 10 88 l 18 Meordredit door 7 88 8 41 t f s 11 H 1 e s ff 8 08 n ff 10 11 ff 10 18 Nleuwtrkerk 7 89 8 48 U 8 1 7 18 e e ff ff 8 09 Capella i 7 48 8 8 e e 11 48 1 14 19 e e ff ff ff a ia door 1 10 Ealterdam 8 80 7 18 C 8 84 a 48 10 18 10 80 11 88 11 1 18 8 1 88 9 80 4 4 1 88 10 40 18 a so 7 0 a 9 8 60 9 10 10 84 10 4 11 80 Kattardaai 4 4 8 K 7 81 7 8 8 40 9 88 9 8 10 19 U 8 11 0 18 97 1 44 8 0 8 4 4 0 4 40 38 8 17 7 9 9 87 10 10 DaDtrnaeaalMS Oapalle 08 V O s 10 99 t 1 4 Ê 4 0 aj7 ff ff 9 47 la ea ie U Bk Nleuwerkerk 04 11 r s 10 88 t t 8 01 v 4 7 8 84 ff ff 9 84 retail er moei aioh Uoordreekt 11 18 i s door e 10 48 s f 9 08 e f 04 8 41 v ff 10 01 Jbovendien veertien na euda 17 8 8 88 7 48 8 U 8 47 10 18 10 49 11 4 19 08 18 47 9 14 8 09 4 0 4 84 10 8 47 7 4 a so 10 07 lO sdeeg bsirüs i f 0 0 eODDl DEM B 4 a S Ise vesaa Qonda 7 80 8 80 8 17 9 1 9 7 10 14 ll K 11 18 18 18 IS aa 8 14 8 48 4 49 4 88 4 a u 7 84 7 8 8 98 8 4 10 10 89 11 10 Zeveahulsen Hoerkapene ZoetersseerZegwaani 7 48 8 48 f s t s 11 80 1 8 s 5 ff ff 4 n ff 10 19 10 91 7 8 8 1 V S V S f 11 41 1 19 v 18 ff ff S K i 1 8 07 8 08 e ii aa 1 SS f 89 ff ff 1 9 door ff 10 88 s Ha ra 8 18 a oa 8 4 9 8 10 9 10 44 11 48 19 19 48 1 8t 8 48 4 1 1 87 8 81 48 I n4 8 14 8 8 9 99 10 88 11 8 11 44 sHage 48 7 10 7 40 7 4 8 8 9 48 10 11 11 97 11 88 18 88 1 8 9 4i 8 40 4 4 88 80 8 18 7 80 7 9 98 lO lia Voorburg 61 7 r t 10 17 t 1 41 s s f 4 99 ff 18 9 84 Zeetermeer Zegwaard 8 8 ZevenhuUen Moerkapelle 8 17 84 10 88 s l f 4 8 ff 8 80 9 48 s 8 89 r door 10 48 9 oa e ff v 04 ff 8 89 9 9 Qouda a 7 48 8 08 8 4 8 08 10 18 10 4 11 7 18 08 18 0 8 17 8 14 4 0 1 4 87 a 8 0 7 4 8 8 10 10 10 8t AMERIKAANSCHE Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 AaDgevangen 1 October TUd van Greenwich JOVDA KOTTXBDlHviee veru e O l D k v T 11 C U T Tiet twh 8 84 7 81 B 14 9 07 10 19 10 7 19 00 19 10 19 8 8 80 8 17 4 88 90 11 91 ff 18 J7 ff 4 8 84 4 8 8 9 89 10 1 ll 4 19 89 l t 8 09 8 0 04 GOUD k k KSTIIOIIL leeds 9 8 14 9 48 10 7 18 10 4 11 8a 7 1 98 l lr 9 Amal W 8 01 9 06 10 8 19 48 1 00 87 8 40 10 01 11 87 Anist 0 80 9 99 10 0 108 1 18 1 8 8 18 18 11 41 8 49 9 00 9 90 lO K 10 a 11 88 18 08 1 87 8 08 8 98 8 a 4 48 8 88 8 88 88 7 8 8 ff 9 1 10 88 I ll li 84 ff ff 8 47 4 18 7 18 n 9 10 ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 84 p ff 9 8 9 88 10 89 11 10 19 11 8 09 8 40 4 87 90 10 st 0 8 7 09 8 10 08 11 18 9 4 4 4 8 0 T 4I 9 4 Anu W 7 80 8 98 9 80 WM 8 08 4 00 00 8 00 10 Qowla 8 09 9 19 18 99 19 1 9 8 4 4T M 7 49 491 1 OoniHEUi E D whlpur WeentD d t In gowleo dMD htd Terk etd ward trm dooxltt de d d bsnlroet ging Oa inio trok lirh de nuk 00 UD dai by leb aan kogrl io t boofd joeg Hg atieri ohtar niet Zjjn roDw rerweat bem d t bg t oo oobudig had saegelagd ea beter bid gaduD licb op te haO eo Oea olüaDdio dftg Tond man dao man werkelyk opgebaDgen o gi kamer Na da beürahniigiDg da TrODW bg haar oade moeder ÏDwoaen die geforlanaerd wat Zij rubtte eau man om te koopaii dat bg bur moeder zoo termoordeD toodat sy baar E etd coo er eD an gaf hem alle inliobtiDgeu oe hg buroDkemeibtuitdea wagkon roimeii De m n gaf da taak eebter ud bg da poUtia De trouw ii geraDgea geuomia OuiiacHuifD Maaadagmorgea beeft te Mett een daal pla t gebad taaioben een Dnitioh officier en den toon ran etn meelfabrikant De lattite werd gedood Denem ekrk Eaa Terichrikkalgke gasontploffing beeft het rakdhnia te Srendborg gedteltelgk rernield Door den brand die er door ootiiond warden Talt kmtbtre doonmenten tarnietigd OomHIBUX HoHOiEIJX De reaerra officieren die in Norembar 1897 te Weenen hebben deelgenomen aan de ïtraatbetoogiogeo tegen Bedetii zgn allen duor den krggiraad K dei radeard BINNENLAND BBHara ummkb Da afdeelingao ran da Eerste Kamer der Btaten Qeoeraal hebban gitteren het ondertoek der staatibegrootingiontwtrpen roor 1899 taogetaDgen Zy benoemden tot rapportears orer de alge meKue braobonwingen hoogecolliges van utant boiteolandaohe laken flnaocifin de We tIndiicbe begrootiagen departement ran koloaiSn en onrooriiene uitgareu de haeren RUall Malfil Tan Lynd n Van We deren Rengeri Van Asoh van Wgck en Kabnun De loop der werkiaambeden doet ronrtien dat de begroottngeu eerit tegen bet laatst deur BiaiDd io staat lan wgsen inllen 1 0 weahalre nadat de Kimer deie wsek den leotie arbaid lal hebbe i beëindigd de openbare bsbaudaling tegen 80 Janiari kan tarwaoht worden Te Amiterdam orerleed op 74 Jarigan leeltifd de beer Job M Coenan ds bekende mnticaa dia indartgd mat lijn orkest au brt Paleis no Volkirlgt reel beeft bggsdragen tot bet amiikaal leren in de hoofdstad en elders Op 28 Tannari 1825 te i Qrarenhaga ge boNDi werd bg naaandeKoninkigkeMoiiekschool aldaar te tgn opgeleid lid der hofkapel ran koning Willem 1 en later van koning Willem II In 1851 rerd hg benoemd tot orkeatdiraoteur in den scbouwborg Tan Lor alhier welke plaats bg in 1856 rerwissetde met orkeatdirectenr aan den Stadsscbonwbnrg In hettelfde jaar werd bg na den dood ran Van Brae benoemd tot orke tdirectear dei eoDcerten rin de Mastsohappg Falii Meritns tan betrekking door hem rerrnld tot 18S5 toon Verhuist bsm als soodanig ferring en bg self orerging aiar het Paleie roor Volkarlgt Ken aehttal jaren geleden sobeidde Ooanan an ago taak ali orktstdireotenr en tinds heeft bg jn elln behtlre sahittereDde ometandigbeden rerkeerd 80 89 8 48 7 8 08 7 8 Uenda Oadaw Woerd Dtreekt 8 08 8 88 7 04 Utreekt S 9 Woerdaa 8 49 Oudew Omda 88 7 4 8 87 04 f 8 14 ff 8 9 9 08 Goenen hefft een Isui tiskbed gehad en wat ridder ran meerdere orden o a ran den Eikenkrooo Uit een door dao Hioiiter ran Bienen andsche Zaken aau de Tweede Kamer orergelegden staat biykl dat het aantel Kieiera roor de Tweede Kamer in ona lend op 31 Dec 1897 bg ene berolking ran 5 003 800 i len bedroeg 554 526 tegen 577 055 in bet jaar 1896 Van daten waren kieiera krachtens art la der kieswet 511 075 ignde rtn d ten ambti balte aanslagen en in rerb d met artikel 11 3218 kieiers in ttrband mat art 11 3159 krachtens art Ib is wegeas bewoning ran n buis naar aangifte 3573 ambtsbalfe 6518 bewoning ran 2 bniiefi reepeetierelgk 129 en 0 woning ran en raar tuig reap 130 en 541 krachtens art Ib V wegens dienstbetrekking 19911 als inwonende toons 7588 wegens pensioen naar aangifte 78 ambtsbairs 146 wegens dienstbetrekking en pensioen 119 als inwonende toons ea pensioen genietenden 32 fcraehtene art Ib 3 wegens inschrgring Grootboek naar aangifte 9 ambtabairs 91 wagens ioscbrgring Kgliapostspaarbank naar aangifte 729 ambtebalre 1417 krachtens art Ib 4 wegens examen nasr aangifts 760 ambtsbalse 1644 TotsaI der kieters krachteea art Ib 43451 Voor de Proiinciale Staten waren kies en krachtens art 1 in rerband mal art 6 554 397 tegen 575 808 het jaar te roren Voor den Gemeenteraad waren kieiers 1 krachtens art la 509 370 krachtsnt art Ib beide in rerband met art 7 7172 totaal 516 542 tegen 319 9 8 bet jaar te roren In de onderscbeideoe prorinciên bedroeg het aantal kieiers r I 4 i s i b roor de Tweede Kamer roor de Pror Staten ea roor den Qemeenteraad Noord Brabaot 64 619 64 573 en 62 926 Oeiderland 70 312 70 196 65 608 Zuid Bolland 102 427 102 206 91 626 Noord Holland 96 792 96 609 90 f 61 Z eland 26 729 26 658 25 987 Utrecht 27 944 27 869 24 081 Fricland 40 038 39 996 38 137 Orergsel 42 431 42 366 37 606 Oroningen 35 050 34 998 33 0251 Drente 15 947 15 903 15 069 Limbnig 32 237 32 223 31 639 Men deelt ona mede dat hal pogen ran denBond van Post en Telegraafbeitellers in toorerre ancces heeft gebad dat voortaan op sommige kantoren althans de bsstallen atomersniet dries maar nevens dagen verlof tullenkrjjgen en om den anderen Zondag behoorijjkaZondagsrust tallen knnnsn genieten Stand De minister van Financien beeft in orsrleg met tgn ambtgenoot roor Binnenlandsobe Zaken aan de commisrarissen der Koningin de rolgende sanschrgving getouden 1 Met bat oog op de plaats gehad hebbende concentratie der landbonwbelangen bg het Departement ran BinuenlandscbuZsksn hebik mga ambtgenoot aan dat departement geraadpleegd omtrent het toeetaan van totergen rerbonden aan markten en tentoonstellingen van paarden ree en landbouwartikelen Mgn ambtgenoot beeft daarop geantwoord dat naar tüa oordeel er a leen dan termen beetasn om voor dergelgke lottrgen rergunning te rerleenab wanneer er inderdaad bgiondere omitandigbedan aanwetig sgn Als toodsoig tonde niet in aanmerking komen bet feit dat de bawnsta markten slechts door verloting in stand tiju te bonden ludatgeral took btgken die instellingen de ooodige levens vatbaarheid te missen en souden tg althans nit een tand bouwoogpunt tonder bezwaar opgehereu kunnen wordenWaar het intuaschen nieuwe markten geldt en date ook al roonien ig in een bepaalde behoefte toch in den aanrang raak nog weinig betoekers trekken en tonder knnstmiddelen allicht tonden rerloonen bestaan er bg mgn ambtgenoot geen bedenkingen dat daaraan ten boogate roor de eerste rier malen rerlotingen worden rerlwnden Ter roorkoming ran misbruik wordt bet echter aanbevelenswaardig geacht dat bg ereotueele vergunningen in ieder geval de navolgende voorwaarden worden gesteld lo dat geen andere taken verloot worden dan eenboevige en herkauwende dieren en varkens alsmede roorwerpen welke roor gebruik in het land of toinbouwbedrgf tgn te bezigen 2e dat de sub 1 doelde taken worden aangekocht op de markt of de tentoonstelling 3o dat de geconcessioneerde b nnen een tekeren tgd na afloop der nitlotiug een verslag rergeteld ran alle Iwwgsstnkken ran uitgaaf iniende aan den heirokken Commissaris der Koningin Ik kan mg met het geroelen ran mgn ambtgenoot geheel rereenigen en rertoek mitsdien UHËO om bg erentueele berichten op rekesten om rergunning tot bet honden ran verlotingen ran bedoelden aard met bet rorenstaande rekening te bonden Gemen§pde Berichten Maandegavond is onder de gemeente Rgosburg door de van Leiden op ICatwgk rgdende atoomtram een oude heer orerredeo tgn dood rolgde oomiddeltgk De oortaak ran bet ongeral is onbekend Men vermoedt dat de ongelnkkige te Utrecht thuis beboort daar op bet luk hetwelk zwaar rerminkt was o a gevonden is een tpoorkaartja Leiden Utrecht In de iHaari Gi s wordt de aandacht gevestigd op dsn rarrallsn loeatand waarin tich de CremerBenk in de Sobereningsobe boscbjes berindt sOveral laten de steeuvoegen loa en watert bet in een voobtademsnde groens uitslag doel ondanks de scboone kleur onaangenaam aan de bardsteenen onderstakken wgken van elksar tooteer dat ik op één plaala de pant van mgn wandeletok geen mdin jel er met gemak tnaaehan kon ttekane De asbrgver voegt er da opmerking bij dat wanneer men nu eenmaal iemand op die wgze meent te moeten eerea men het bem toch verschaldigd it de stichting te onderhouden Een niet alledaagioh feit is leker wel het rolgende Bjj bet lesschen van tgn dorst nit een sleet kreeg de bood ven den melkboer A De Qroot te Papendreobt een snoek in het vitier die hg deor er naar te happen te pakken kreeg Ofschoon de tanden er in stonden was het beest dat 2 K Q woog nog spring levend en teker aen aardige versnapering roor s honds OiMler Vermist wordt te sHoffe een jeugdige dienstbode die weldra in bet buwejgk ton treden met een rande brandwaohts die hg den brand in de Brood en Meelfabriek bet leren rerloor In een brief moet tg haar roornemen tekennen hebben gegeren zich ran het lerente berooven De politie beeft rerscbillendegrachten afgedregd H Ct Te Gorinchem doet siob in het gezin ran den schoenmaker G S een geval van none alaapiiekte voor De patiSnte een meisje van ongerser 20 jaren riel Vrgdag bg bear werk in slaap was den relgenden dag een oogenblik ontwaakt dooh slaapt aedert onafgebroken roort a oa 8 6 7 10 7 18 7 88 10 17 10 84 10 41 11 19 84 4 8 48 9 9 07 10 09 9 98 9 88 9 49 lO H 10 84 18 84 D i m 8 9 Gister werd te Heerenveen ge ankelgk binnengebracht K M arbeider te FredertkROord rerdaabt ran laacf van det Walla ea Jacob Verra met een mea lerensgevatrigka rsrwoBdingen Ie hebben toegebracht rooral da toestand ran ran der Walle moet rolgena den dekter hoogst geraattgk tga daar leer waar cfaijaiyk het mee tot de iagewanden doorgedrongen is In bet Induatrieel Adrertentieblad ran Tilburs an Omstraken kwam deter dagen de rolgende lenke nieniriaaraannonce roor P Uitjenss swenscbt geluk en tegen aan alle rriendea en begunttigers biaaen an buiten de stad en ook een buis te bnnr c Laatste Berichten Beobter Grosjean die tgdena bet procasZola door tgn openlgk nitgesproken partgdig heid sich als bgtittand rechter onmogelgk heeft gemaakt heeft aan don minister van jnatitia een brief geschreven waarvan da qninleiaenoa is dat hg iemand beeft hooren vertellen dai Picquart iodertgd een beschuldigde voor een krggsraad ton hebben doen veroordeelen op ttnkken die noeh aan hem noch asn ignrerdediger waren medegedeeld Waarom neemt de beer Grosjean op grond ran deze wetenschap ook maar niet tgn ontslag als een groot voorganger van hem Mn stelt hg de gelegenheid open om bem te rarwgien voor den Oppersten Raad van de Magistratuur wegens openbiarmaking van dit sebrgren in de pers Het gerucht liep reeds gisteren dat de beer Lebret inderdaad daartoe had be loten Volgens de ilnd Belges is dit bericht voorbarig wel beeft de minister eeo rspport gevraagd van den procureur generaal over hel feit der openliaarmabing Posterileo en Telegraphic Benoemd 31 Dec 1898 Tol ielepboniet te Vlaardiagen mej C 0 Rojter ea te s Herlogenbo oh mej P C Singels 1 Jan Tot commies der pootergen en telegraphic 4de klasse te Arnhem postkantoor de surnumerairs der postergen en telegrapbie M W Bo te Amstorilara postkantoor J Slothouwer te Sueek K E A Vries en te Winschoten J de Wit tot briereogaarder to Hsrmslen W J de Haan 16 Jan Tot telephonist te Leiden Hei Q IJmker Verplaatst 31 Dec 1898 De telepbonislsn me O Kan ran Vlaardiagen en mej F de Jager vao a Hertogenbo ob beiden Laar Zwolle 1 Jan De klerk der postergen eu telegraphic 2de klasse L N H Doove van bet bo fdtelegraafksotoor naar het bgpost en telegrsafkantoor Veerkade te Rotterdam 16 Jan De kl rk der postergeo en telagrapbis 1ste klasse B A ron Lindern ran bat bgpost en telegraafltautoor Kralingen te Rotterdam naar Tolen de klerken der poaterijen en telegrapbie 2ds klassiT P J Weber te Tolen naar bat bgpost eu telegraafksntoor Kral ngen ta Rotterdam B de Groot ran Amsterdam telegreafkantoor naar Zwolle tilsgraafkantoor en mej J M Lejer ran Utreobt telegraalkantoor naar Amalerdam telegraafkantoor de telephonist msj H J C H Monné ran Leiden nasr Utrecht 1 Febr De commies dsr telegrapbie Iste klasse J C ran Tussenbroek ran Utrecht naar sHertoRenbosch de commieten der telegrapbie 3da klaaoe J H Mareman ran Goes naar Zwolle rn K H Degens van Zwolle taar Dordraaht de commies der telegrapbie 4de klasse F Oornelia van Vlieaingen naar Middelbar de lelegrafitt K L Schamp van Dordrecht oaar Rott rdam de klerken der poalergen en telegrapbie 1ste klaoae K D Veriregt van Vrieteorean naar Mgmegea telegrsafkaetoor ea J M ran Linsehoten rsn Middelborg telegraafkattoor naar Vlistingen telegraafkantaor de klerken der poster jen en telegrapbie 2de klasse R R Sartorius ran Arasterdaui talegraafkanioor naar t Hertogenboaoh Ielegraafkantoor mej B E Snoek van s Bertogenboscb telegraafkantoor naar Ambterdam telegraafkantooi H tan Nieuwenhugi van Hansweerd naar Goee telegraafkantoor B raa der Brng van Oud Pekela naar Zwolle poetkantoor en K de Vries ran Zwolle potikaotoor naar Oude Fekela Oatberea van beheer X Jan Van het bijpost en telegreafkantoor Veerkade te Rotterdam de commiea der telegrapbie late klaase K H Geri mei verplaatsing naar hek telegreafkantoor aldaar Belast met bet befaeer 1 Jan Van het bgpoat en telegreafkantoor Veerkade te Rotterdam de commies der telegrapbie 2de klaase T G de Jong eldaar De rerplaataing ran dan klerk der pesisrgau en telegrapbie 1ste klasse J J Ligtvoet van a Gravenbage telFgraafkanloor nasr Boskoop en ran den lelegrefist J L G van den Heuvel ran Amsterdam nasr s Gravenbage op 1 Februari 1899 is nader rastgssteld op 1 Mei d a r Ëerrol out lagen onder dankbetuigieg roor de rele en goede dieostsn door bem aan den Lande bewesen 1 Mei De Directeur Tan bet postkantoor ie Amsterdam A W M van der Upwich Serfol ootslagsu I Jan De commies der telegrapbie 1ste klasse W J Bierlee te Schiedam de brieteogaarder te Nieaw Amaterdam B J H Meger 1 Febr De brierengaarder te Jntrgp S G Visser en te Borsele mej F Beenhakker Stegns 1 April De commiee der telegrapbie 1ste klaaae E R Dietrich te Botlerdam 1 Mei De Directeur van bat postkantoor tJ Onderdendam H Lantiuk STADSNIEUWS GOUDA 11 Januari 1899 Qiaterea overleed in bgua 70 jarigen ouderdom de beer Gerard Keller de bekende oorelle cbryvei en publicist De heer Keiler wae alhier geboren waar tyn rader ontvanger der registralie geweest is Spoedig echter werd deze nsar den Haag verplaatat waar hg zgn opvoediog ontviog eu na velerlei mislukte pogingen om carrière te maken eiadelgk in 1848 een plaats kreeg als atenegraaf bg de Tweede Kamer Sedert maakte bg nasm als letterkundige en eindigde zgo loopbaan als hoofdredacteur der Amslerdemsobe courant welke betrekking hg bekleedde tot Ie Jen 1898 D sN R Ct s tegl tan bsm Kallsr de deken ran ons gild de inuig goedige en rriendsigke man de geestige joniaalist die de kunst ren het canieereu gebraoht heeft in onte kranten de bewonderenswaardig riytige publicist de taleatrolle verteller met aan teereigen humor Hy is maar enkele dagen tiek geweett Met Kerstmis publiceerde agn krant de oude Arnbemiohe nog een kleine rartalling ran hem blgkbaar een stukje van aigen laren de toste ervaring der liefde tan aan kleinkind gemoedelgk verteld Dertien Febrnari ton hg teventig jaar tgn geworden Wallcht ware dat een feestdag geworden een gelegenheid voor veleUf roor kameraden nit ds beide gilden der dagblad en dar andere pers om den kleinen Onde met de oote oogen die plots too geestig liobten konden ie aeggen wat tg roor hem roeiden Nu aal men alleea nog kunnen staan roor zgn £ af Maar latg tol men bem biyren gedenken n goeden man met liefde om zyu hart en waaidaerittg roor agne garen Bunswui Aangenomen bet beroep bg de Ned Herrormda Kerk alhier door den bearG Th rau Bansekom cand te Utrecht HiAmiiCHT Zoiidag jl waa het roor de klsina Qeref aerk alhier een bigde dag Haar baroepea Leeraar de Weleerw heer J F Jonkers werd des morgens in aya dienetwerk baraeiigd door tgn rriend en ambtgenoot D 0 Zwaan ran Zerenhoven De berestigei aam tot groadslag tgn predikatie Jee 40 1 an 2 Das aroads vsrbond oich de jeagdige learaar aan igoe gemeente en aanraardde lyn ambt mat eane acboone predikatie orer 1 Gor 1 23a sdoeh wg prediken Cbristna dea gekraiaigda € Vrgdagarond trad alhiai op als preker roor het departement van bet N T b A da haat J J Sinningbe Damtté predikant Wordan Wal U batmian ta bat I dal d laer T9rdi naleiykfl f n orer ds wurde vaa b t faDiaelgb lereo ouder motto UH en Uha door zoo wc ioigan werd by gawoond Door den beer Vtralj werd dea preker oadar bet aiteo t d dea weoicb dat deie keer niet de laatste soa ago dat de beer Sinoiogbs Dameté atbier zoo optreden e a welrerdieod woord Tan dank gebracht ZavaNHUizBH Eaa landboQwer ait Moerl ftpeUe bftd desar dageo eeo tr fPeod ongelob io deo PriDe Alexaoderpolder io dei gemeente B reed met Egne ecbtgeooota ao ktnd ineen tilbury boiawaartt to n bet paard op eane obrikta en op bol raakte Gelukkig viel het paard spoedig waardoor de bouwman en tiJD TroQW gal eobeid badden uit da tilbury te geraken hoe dat weten sg telf niet Op een ilaat bat paard da bóomeo atuk en holt weg tefwgl de tilbury die groote averg bekoman beeft itaan blgtt Daar het rerde rrg donker was konden zg bet paard niet meer findeu en moe tett te roet haiswaarte keeren wat geane kleinigheid ai want zg kran oog twee oor Tan boia Den rolgeoden dag werd bet paard gerondeo De schade aan de t lbnry wordt op e o veertig gulden berekend AANBESTEDINGEN QiatereD werd t n raadbuize te Rotterdam door bargemeeeter en wethouders aanbesteed bet bouwen van eeoe school aan de ran Alkamadestraat logescbreran werd o a door den baer W Bokbofea te Gouda roor f 35 962 Rechtzaken Door de Arrondieeements Rechtbank ta Rotterdam warden gisteren o a veroordeeld t H M 32 jaar sohippei te Capelle a d Ussl wegens eenroudige beleediging van een ambtenaar tot f 10 boete sub 10 dagen bsebtenis M G 35 jaar sigarenmaker is Benschop wegens diefstal van 26 kistjes sigaren tot 6 masndso gevaugenisetref G de B 19 jaar arbeider te Lopik wegens mishandeling met een mea tot 6 maanden gerangeniistrsf N V B 23 jaar smid ie Jsarsveld wegens mishandeling mei een tabaksdoos tot f 10 boete sube 10 dagen hechtenis DameszangTemiiigiMi fAnuld Spoelt De titel sdameszaogvereenigingc begiet in dea laatstsn tgd wsl eenigstina tonderling ie klinken wanneer men gisteren avond reeds voor seo derde keer uitsloitead werken roor gemengd koor boort uitvoeren Toch tgn wg er de verseniging denkbaar voor want hoe schoon een dameskoor ook tgn moge het kan sich lang niet in die sympathie van het publiek verheugen als in qualiteii rae gemengd koor De uitvoering was dan gisteren avond ook uitstekend Toch kwam het ons roor dat in het eerste nummer eeuige ootekerheid heerschte dia evenwel gaandeweg verdween en in den Tannbüoaermarech totaal overwonnen waa Dit nummer genoot een oitoemende vertolking en eid gebisseerd Een koorunmmer gebisaserd dai ia een bgzonderheid die lang niet veel roorkomt en gerust tot ds zeldtaambedsn kan gerekend worden Overigens metkien we op dat er nog al tamelgk vry met Wagner s eompositie werd omgespiongen In de eerste afdeeling hadden de solisten tevens gi legenbeid hunne gaten ten loon te spreiden Mej Oroei tong de Rosenlieder van Pf ta Eulenhorg Zg deed liofa daarin kennen els een metiosopraan met een helder asugeuaam gelald Groot ia dit geluid niet maar bet is ook niet echel en scherp tooels dan dikwyis bei geval ie Aan de uitspraak tij nog wat zorg gewgd De beer r Veen toag drie liedarea ran Bubinstein Jensen en Lebrun Op hei programma atonden bg rergiaaing da namen der dichters n l Roqnette en Antbeniua Het lied van Rubinstein tong de beer r V mat een teer scboone roordracbi en eea hoogst aangename toonrorming Nog tong de beer r d Stap twee liederea beide Bollandscbe wurmede bg aan kolossaal succes behaalde Voortdnifend ie er rooruitgang bg hem ia bespenren He roordracbt ia eenig en laai niets ia wenachau Orer We denkeu bierbg aleohis aan hst gsbed nil de sKreutfabrerc Beter roordracbt was baast niet denkbaar Ook da uitspraak ia reel aeer reel rerbelerd ainda wy den baar r d Stap roor het eerst boorden Bn toonrorming en roordracbt deden de solisten als echte leerlingen tan Ppeel kennen Bet tweede deel ran bei prograinma werd geheel gereld met die sErenilahreriran Niala W Oade Dit werk is niet rrg ie pleiten ran loeiaappigheid Gade beeft dieielfde toste ja nog toeter melodierorming ran Mendelssohn doch by mist die krachtige Iguen welke op Mefidelsaoha bet cocfaet drukken van bet klaaiieke En toeh is Gsde niet banaal toeb gaan die meloditSn niet ganw vervelen maat waooaat man raade adat Bingentbalc baaft moeten unbooren dan sFrahlingsboischafis ook vsn Oade kn eindelgk nog bet eloi die Krjna ahrert dan beginnen wg genoeg ie krggen ren al die loetigheid Een rolgende keer ty bier eeo beetje rekening mede gehouden In dit werk heboen de koren een teer gewicbiigs rol te lervollen die ty uitstekend rerrnlden Toch moei men niel in nitersien rervallen De jianissimo s syn doorgaans een b eije te sacht toodal wanneer een oreaceado gemaakt wordi het karakter verloren aal Een voorbeeld hiervan was bet eArmidatgedeelte waarin bet gaesienkoor sSchlelcbend listig oud ssobt pianissimo begon Bet balts sterk iogekel deed bet geheele karakter verloren gaan De koren waren anders lopala gezegd ie goed Wy noemen bier bet gebed de Pilgermarscb ii bel slotkoor di een voorbeeld gaten van de initnemende manier waarop de directeur de koten inttodeert Van de solitien hield de bariton lioh het kranigat ook de tenor was goed U j Groen mag niet rergeten worden haar party is niet gtoot maar moeilgk zeer moeilgk Bet kwam ons voor dat het geleid deter dame niet dramaliicb genoeg waa voor deze tgk gekleurde pnrig Vooral de borsttouen verlangen krachtiger aiiietting De begeleiding door piano sirghkwiniei eb fluit was san goede handen toevertrouwd Een woord van lof toor het uitmuntend spel an den beer C ren der Went ia bier op de rtacbte pleet Zgue voorireffelgke en gewaardeerde medewerking imponeerde de anderen die mede bon beste krachten gaten De taal waa goed betet eu de vereeniging bod teer rssl isuceès loodat met toldoeniog op deicn avond teruggezien ban worden Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen WOENSDAG 11 JANUARI 1899 geboodan door Not G C Porlugu Droogleever Perceel 1 en Winkelbuis sn Woonhuis aan de Korten Tiendeweg eu Werkplaats ol Pskbuis aan ds Stoofsteeg te Gouda f 6845 k I Cats 3 Woonhuis en Pakhuis aan de Spooistraat f 4400 k I Oats 4 P4khois en Erf in de Wilbelmina etraat f 170 k K G v Bunreo 5 en 6 Twee Huilen en Erven in de Menemskerstteeg f 17Ö k P van Vliet 7 eu 11 Twee Huizen en Enen als roren f 260 k B L ran Veen 8 Huis eu Erf als roren f 130 k A Fokkers e d lOien 12 Drie Buiten en Erven als voren f 390 k W Verbeg eu 11 van den Horik 18 Huis en Erf als voren f130 ik A B Kulik 14 Huis en Erf sis voren f 130 k P Hornes 15 18 4 Holten en Erven als roren f 620 k I Oats VERSCHEIDENHEID Zal de aarde op 13 November van dit jaar vergaan f Ds wsarprofeet Falb basit op de mogeigkbpid geweieu dat op dien deg onte planeet in ODiachta aanraking bon komen mei de komeet door Biela in 1823 ontdekt Oier dit gevul heeft de beer Luizen de vorige week in Berlijn een voordracht gebooden en daarin aangetoond dat de botsing bedeokelgk gesoe ï ken gu voor de komeet Hst is eeo feit dat men door den sterkstea staart van een komeet nog de sterren kan tien ierwgl eeo gewone rookwolk dit belet De komeetsirf is dus uiterst gl en vooral bg die van Biele beeft men dit waargenomen eoodei ty bg een omloopstgd van é a jaar in t laatst niet meer kon woideu waargenomen Hare deelen scfagneu allengs ia het heelal verstrooid te tgo Dit ia niet geiykmeiig geschied en too komt de aarde slechts nu en dan met overbiyttelen in aanraking en wel in do jertn 33 66 en 99 van elke eeuw De komeet heeft dan iets ran aen mnggetwerm waardoor de aarde veilig beagvliegt en er eleobts enkele deelen van ratihoudt dia tiob roor ons oog als vallende sterren vertoooen Men tal dus in Noiember een praobtigen sterrenreg en kannen waarnemen als in 1833 en 1866 In het eerstgenoemde jaar ielden Humboldt Bn tya adsistenten iCr 25iOOO in éiu udr Zon je niet evenals bg de klerken vandie aardige ntoiio a in de gany en elders kunnen banjsn rroeg WilIatna aan tgn buisrranw Zeiker leidde hei antwoord en toenWillens die rond thuis kwsm lat hg bgd irap s sBater laat dan nooiic Zaitrdilg werd de gemeente Oroeebeek door een riertal geneeskundigen bezocht met bet doel een onderzoek in te stellen naar geschikte terreinen roor een eventueel aldaar te restigen aaaatorinm roor borailgders Speciaal werden de bosscben ran den Stj danaberg aan ees grondig andenook ondetwoipen b i A vaa OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoo Kq 3i Beurs van Amslerdaiu Vikrt Motkra 8 V 97 Mij mi Vil 8 88 88 4 wm Ai 97 s V 108 a J 8 Asl Ve 77 O s 101 aa 1 881 100 100 8 8 47 108 0 BI 101 118 U m a 100 8 0 m U mmm UI mm S0 100 87 As usV Vi 9 10 Vs lUC 8 V 138 14 u 109 lOi u 1 llVa 118 7 JAKUARLKiatauMD üert Ned W 8 tdito dito dito Sdito dito dlle S HoKOia Obl Ooudl U l 8 1 iTALia lasohryviag lSflS l 5 OosTiKa Obl in papier 18 8 dito ia silver 1868 FoaTUUAL Obl mot coupon dito tioket UusUMO Obl Biensul 18 4 dito Qeoons 1 80 dilobijBiilhs 188t 4 dito bg Hop 188 0 4 dito in goud leen 1 88 dito dito dito 1884 SPAKH Ferpet sohuld 1881 4 Tuitaij Qepr Coov leen 1890 4 öeo leeaiBg eorie I Oeo leeeing serie G ZumAra Rep r obl 1891 E Uliico Obl Buit Soh 1 80 VaKEzuau 0 1 4 oubep 1881 AusTlaUAJI Obligstien 18 S 8 RorrtaUAV Ststl leeu 1814 8 Nbd N Aft Hwdelsv asud Areudib Tsb MH Cerlilloateu DeliMastaebapp dito Ara Hypotheekb psodbr 4 Oult Mij der Vorsteel s nd a Or Hypolbeekb psndbr 8 s Nederlsodsahe bsntc send Ned Hsudelmsstioh dito N W k Pao Kyp b ptndbr 8 Solt Hvpotheekb psndbr S Utr liypolheekb dito 8 OoarrSNa Öjat Hoog bank asud StiSL Hypotheekbank psndb 4 AHaalKA Kqut hypoth psudb Matw L i Pr Lieu eert Nao Holl U 8poorw Mij atiid HQ tot Eipl V 81 Spw atnd Ned lud Spoorwegm asud Ned Zuid Afr Spm aond 8 dito dito dito 1 1 dito iTlLitSpoorwl 1887 8a A Eobl l Zuid Iul Spwm i A H obl 8 Polun Wsrsohan Weeuah asud 4 Rdsi Qr Russ apw Hy obl t i Baltiaohe dito uud Tostows dito soad IwauK Dombr dito aaad Kurtk Ch Asov 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AasoioA Ceul Pse Sp H j obl Ohio ie North W pr C v sond dito dito Win 8t Peler obl 7 Denver ft Rio Gr Spm eert v s Illinois Centrsl obl iu goud 4 l ouisv h Naib villi üert r ssDd Uezico N Spw M Ie hyp o 6 Miss Kftuta v 4pCt pre asnd N York Oiitss o II West asud dito Fenn Ohio obllg 6 Oregon Calif lo hyp ia goud 8t Peul Minn kHtuit obl 7 Ou Fso Hoofljjn obig 8 dito dito Line Col Ie byp O CiNAOi Can South Chsrt v aand 1 Vin o Ballw k Na lo b d e O Amsterd Omnibus My send 17 Rotterd TramweK Msals esnd tOS NlD Stad Amsterdam ssud 8 lOC u Btad Kotterdam oand 8 10 BiuiM Stad Antwerpen 1887 Stad Brutael 188 i 9 HoNo Theiss Regullr Ocselaoh 4 11 OosTiin 8taalalaeDig 18 0 UI K K Oost B Cr 1880 8 BpANla SUd Madrid 8 18 8 NtD Ver B z Avb Spoel oerl GROOTE KEUZE WINTEEMANTELS voor Dames en KiodercD van de goedkoopste tot de bette soortent concurreerende prijxen Da SAMSOM Markt GOUDA In concnrrentie met alle Buiten en Binnen landscbe huizen ADVERTENTIEN Vooi de vele bewgten van deelneming ontvangen bg bet orerlgden van onie innig geliefde dochter WILLEHINA betuigen wg mede namens onze kinderen onten hartelgken dank M SLINGEBLAND W SLINGERLAND t Hut Stttmjktnlm D c 1898