Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1899

Vrijdag 13 Januari 1800 No 7T86 37ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOcfeoi Ho at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefME Re St De Uigave dezer Courant geschiedt dagelgke met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VUF CENTEN H0LLAND8CHE AMSTKHMAM PrguotMriog Cbina Congo Stofthee 45 en 50 c Qrot 60 66 lekkere eo Eloaobon 75 aeurige 90 Congo 100 16 Ontbijt Thee Namiddag Thee AUmd Terkrjjgbaat bjj P H J van Wankum Ooathaven B 14 TANDAKT8 E CASSITX Gouda T irfmarkt aPSEEKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDSaDAG en ZATEBUAQ T n S tot S uur WOENSDAG en VBUDAQrui Itoti mr ZONDAGS niet EERSTE NEDERLAHDiSCHE RIJWIELFABRIEK Directenr H BUBGKBS DEVENTER H H Bandelaren ea Reparateurs I Aangezien wg one thans ook tpeeiaal gaan toelqtgen op het Terraardigen van VITTIIVGI § Framee Wielen Banden Zadela enz enz loowel an Hg wielen met ala onder ketting raden wü U ten zeerste aan onze uiterst lage prezen te vragen Terena maken wi U r opmerkzaam op dat de prgxen onzor Ryfflelen voor 1899 belangtijk verlaagd zgu zoodat wg thans scherp eoneurre ren Waar niet vertegenteoordigd worden UVBltlOE AOBSTBJi gevraagd in t bijzonder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere soliede handelaar Kan bekomen Vraagt onze Prijzen Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER V eneslraat2 t den Haag UKOOn KK BESClIUITFABItlEK LUUCHEON EOOM Pain de Lu e Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij DE WIT en Oomp ü T K E C H T Spoedige en nette afioTering I Ke prljien DEPóT bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA FRANSCHE STOOMVERVEEU IN ckemiselie WissoheriJ VA H OPPEi lIIEIMEH 19 Kruiskade Botterdam Qtbnveteord door Z M den Koning dar Belgen Haofddep6t voor GOUDA de Baar A VAN OS Az Spa üaliteit voor het stoomen en verves van dl UMrenen Dametgarderoban alaooh die Kindargoederen Speoiale inriohtiiig vooi het atooiaea van pinuie mahtela veeren bont ena Qordgnen tafelklaeden eni worden naar de nienvste en laatste m thode geverfd Alle goederen hetag gestoomd o geverfd wordan onschadelgk voor de geaondbaid Tolgana staal bavmrti Frttmps NOUVEAUTÉS WU verweken de Dames die ons gellltt Ireerd modealbum voor het WIntM Ml ao n noch niet ontvangen hebban dit té wltlen aanvragen aan I JULBJlUIZirTi6 p ria Rataalve wordt dan omgaand rsrtia al fivnoo toegeaondan BastalUngsn van af 25 fVancs vrU van alU kosten aaji huls met B varbooglng UM IU kutNr tl UtntuS 1 1 é fA PD 1KB OODE m 8CHIEDAMMEB GENEVEE Iterlei NiaHTOAP VerkrJigbur hü t Jz M PEETERS N B Alf bewijs van echtheid ia oaebet eo kurk ateeda voo zieu van dea nsara d r Firma P HOPPB Een ware Schat voor de ongelakkiae slachtoffers dox ZeHbevlekking Onanie en gebe jne uitapattingen ia h t beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIK Hollandscke nitgave met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagsrMagaziu te Leipzig Nenmarkt Si franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoeklumdel in Holland 44 GRATIS bekomt dlu latar van Ut bisd hst niet sUmii voor deken maar ook toot leiasdss keogit belaagrl ke d sitllga boek DE WIERD DER ZIEKR M D obi iT ene briefkMrt UD Biehtar Boekhandel t MwwA Uotttrdam mwvvav A SLEGt beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i3 eent de K G NIEUWE HAVEN 28 mgf Bekroond op de Internationale Tenioonstalling van Bakkerg Maalderg en Kookkunst te t Qravtrihage met een diploma Verguld Zilveren Medaille jfitaB wofUt nx PrysISceitj porto extra lidiin pKKibftiik lich Rntotn ilMh KM af lvr ipeat KKi d n iiiwertHng etait sinb d fpkftrbuik fttttoinntiach en fOBtl twalvkutyd dtiMelyk h t n worpaD MOrMMRL Na Bledigit t ijm 4 ipaftrEuk iMf eenvoadfg ivAér ta iiiitwa n wkkt op iiiauw dft InU tot bpwml V raen liii teg rainb of TOOnUtbi YfrxrndhRls Merkmr rontmindti Eutsclu a Sohnhurt u Co N Z Voorbni r l Indien gij niet wik hoesten gebruikt 4e allerwexe bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m m uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H IV VAN l €HAIIi Co Uen Haagr y ftneraiiciei SCHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b CO S Hellanthe Is het beau middel dar wereld ft Co B Hellanthe geneest Kiukhoeat CO S Melianthe geaeeat zoowel oud ala jong ft Co s Hellanthe mag ta geen haiagezin ontbreVea ft CO a Hellanthe ataat voortdurend ouder Scheikundig teesiokt ft Co S Hellanthe halpt onherroepelijk ft Co 8 Hellanthe is bekrooud met Ëeredipleaia s ft Co S Hellanthe is bekroond met Goud ft Co S Hellanthe is bekrooud mei Zilver ft CO S Uelianthe ta verkrijgbaar iu flacons van to CU ro CU en fM bg A BÜUMAN Ifoordresb J C BATELAND Boikoop B V WUK Oudeuattr U KOLKMAN WadÜKntm B BOLLMAN Bodtgravm PINK3E Nimatrkerh a dlJtu Firma WOLFF ft Co Westhaven 198 Qouda n Jlf £Bi£l Kleiweg £ 100 Qouda B fl vix MILD Veental B 126 te Gouda MIECW IIEUWI nilEtJW GESCHIKT VOOR UaclitUcliten Koffie en Tlieeliclite i Welke 4Vi uur branden i 2 en 6 uur brandende 3 cent per tituk Eenig Agent voor Oouda en Omatreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Ken behoeft hiervoor geen Olie goan Olaa e I I Alleen een lucifer aansteken is noodlg Qebeel londer gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voorradig eeoe raiine keuze der Soliedste soorteD Naaimachines welke tot billijke prijzea worden geleverd V Desverkiezend op afbetaling per maand en per week WB A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Het groote aantal lenuwkwalen Tftn Eeai f bQofdpUn af t t de voorargaande keitoekenen w$M aptplaxle fasrHnb ronrt tM trot DOK tflodi alle mlddalen door de meditobe wateoHoliap aaDCcvend K nt ui dra alamrw lild 1 d eer toe dat bIJ door het gebruik maken vaa dea eenvooolntea irec muBsUJk lanf 1 wd pbyalolociaehe ontdekkiBKKvdiaB beeft dl na honderde ptoèraeminteit thani orerd ctlMilewaNld verbreid u en terwijl s ui vetenubappelijke kringen de hoonte balangatalllng wakt t v u ent vridaad blijkt te aijn voor da aan Bennwkvalen lljdxnde xnenaobbaidi Daia oBMairlJn ta ait TOBden door den gewvcea OfSolei van Qeiondhait Dr Bomwi Welannaim ta Vllittofen en bervat p da on dervinding opgedaan la eene GO Jarlge praktijk llo r wavaehinc van h t ii ofd eaaaiuil V r dim w rd a dllBrt a gMitiUhteiiMffen do r d bKt4 niniUdellÜk n h t ae iw tel i d Bede ld Het daae geneeawljie werden irerkelljk aohUtereade reililtatan varkn e tn ilj aaakta looveel opganr dat van een door den ottvLadar gaaetLMvea warMa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Iwrê voorkonlei en ganeilng binnen kortaa tl d rfeedi de llle dmk vemrlienen ia Dit boekje bevat nl t aUeaa vw bet graêta poV liek verataanbara verklaringen ontrent bat weapu der nieuwere tlieraple n da daarsuda teUfe in wanhopige gavatlen vnrkregou uitwerking maar ook vindt men daarin watenaoDappelUlH varbatidalingen nltde murtlaelieblnilondleaanden genaeawijse gewijdidin tonnade anekrift va tal van getnlgaolirifteu vaa booggeplaatate ganaeikiindigeB onder welka P iéalèra nad dr proraanr aan t polrlillnlek te Parij rue Rouöefnonl 10 nabiiiiBBer mad tr prakUaaarani laaataaear aan bal kraaklinnlgen gealloht de Cliarenton SaaitlUralh Dr Cohn tsSlsttln SroMmann imI dr arraad arta taltthHnaaa Or P Forestler Berieaiheer dlreatBur va het hoipltaal te Afin gehelaH atb Or Sekarlati kaeleat hitanmtt ad Eini Dareee metf dr Ba H l ear aire teur der BalvMo tharapBullaohe larlakUni vaar MaawWdera fa lVit rua Bt nonori 334 Cgniul von Aiehenhiah med dr te OorTu Dr Buakaeh arraad arU ia ZlrkaKf Oba tifkaarit Jacht mad dr te Waenaa Dr G Bongavel te La Farrtèra Eore tid vaa daa Oaaeall Oaamri d DysM it da lanU In Frankrt k en vele asderen Aan allen Vier aanuwtealel mtrv of mlinlvr timmfdmmit tm af aovsnawaad Bfluftwsaliilchald lUdea waarvan de kenteekeneii zijn oAronlaolie koordpt ii mlgrahia lakata keofdpljn bleadaadraest iraate rftkell aarhald gejaagdlieid lapalooehetd 1lotiBmatt ka onruat en enb htgaN ka toaaiani vardar all afeknt a dan beroerte fatraffa waidaa m nog UJdan aas da favolgen daarna Biatwaarfr aodar gaoaaakudifla enthondlngaanea kaudwatarkaar oaU varlaamiagaa onvaraMBaa tot aiirriieii iwara tonaral MoalaDJk Hkkaa atljnald dar taarriaklar iwaadi Bt n flaaii n ka iWakti ventoakkhit van ahwiga b tnak aMf U dia raada aodai babaiidMing kawaaat lijni maar door da bekülda mlodalan la enthondlngaan e iivau eleotriaeere etoomlooi of Mtbaden etn ganMlng of taBMng hnantr kwaal goTondei Mt B an ten alotta aU die r M avoalan vaa havaMTta uütoa ndas Ikabbaa wwaaa rta daartoe ndas baUaa wafaaa veraohUaaalea ali lak aaaliaudaiid angitlg vealaa vardaovlaa la kat haati heafNalla aMt MtUlltaald ffikkarinSaa donker wordan voer de oogen dnikkende fije eadar üal vaariiaan aaMag la da aaraa kotvaa aa ta krItMilai la aa bal alaf in vaa banden en voeten aan al data drla oatagorlln na aamwlUdara ala ook aan leaU melelfti lljdanda aan bleekiuoht en kraalMalaaabald aof aa gaaonde latfi aan onge paraaaaa dia vaal net bet heofd werkin en geeetelijke reaotla willaa Toarkonaai wordt dilngend aaa geradfn tldh het bovea vermelde wei kje aan te echaffbn hetwelk op uomaga kaaMlaaa aa ftfcnoa var imdaa wordt door ABBaterdaaa door n CLBBAS Co HeitlgewaK O Rattardaoi r B vaa SAirTBlf KOLFF Apothafctr loito ffooMaag L Vtnelil IsOBRV A rdftMTOlI Oadenaoh bU de Qaafdbrag r St lach madiolnala tentoonetollJsg la de Dr WalaaataKa aoha ga s aaii Op de Jongfte hrglenniach madiolnala tentoonetollJsg la de m êMK da fteiUaabe JarlJ aat 4a SUvai üadi le ba i J Stoom Zagerij en Schaverija J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIATTEH ABGl IfiA7EK W lUSTES eek volg ens op te geven ProfleL Spoedige allevering Nette altvoering Coucnrreerende prijzen Owda Drak nu A BBINIUAN k ZOCHf KENNISGEVlL G BUKGEMEESTEE aa WETHOUDERS vaa Gouda lya voorDemoDs op Diaadag dan 11 Ja uari 1899 dea namiddags ten kalf tvoo ure in bet Raadbaia iddaar bij iaaohrijviDg te verhuren Een ttukje tand gelegen aaa het einde derLaianakadfl te Gouda b het kadaster bekend in de Sectie E No SS groot 7 Ar a en SO Centiaren Ingaande den 1 Januari 1899 eu eindigende 31 December 1901 of 1904 Waarraa de voonraarden dagelijka de Zondagen ttitgeBondard Tan des voormiddags 10 tot dei namiddags 1 uur ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen en bij inaebrgrlDg te verkoopea a het Ëlzenkakhout staande ia de gemeente Reeuwgk b het WUgeahakhout staande b j de VuUenbraa te Gouda e bet Wilgenhakhout staande by den Baars onder de gemeente Waddtnxreen A lle8 zooals dit duor of namens de verkoopers sat worden aangewezen en volgens de door de Oemecnte Bouwmees r te geren inlichtingen Bmgemeester en Wethooders voornoemd R L MARTENS De Secretarts BROUWER Bulteplandsch Overzicht De vraduoDderbaadelmgeD tosBcben de legWYibg fAD Hongtrya eo 4o opptnitie E n begODDen AAoraiikelgk wordea zq gefoerd mek de drie leidere der libenle groep die uit hei liberale perlgTerbaod geiredeo is DeeideriuB Szilagji gruf Albio ea Jolini Ogaky deieo Ballen dan dieoea als bemiddelaari roor de ooderhandeling met de oatioDaliiten eo de eparatictea De giODdfllag waarop de ooderhaDdeliDgen geroerd worden U dese De fegeering sat toeeiemmen ia een wgziging van do Kieswet waardoor bet Hoog Gereobtebof bela t ordt met het oodaraoek nn alle bestreda wrkieziogen De oppoittie moet daarentegen téeitemmen in een kalme ongeatoorda behandeling der begrooting medewerken om de Toorloopige regelingen vooreen jaar ia verlengen eo de oTereenfconit met Ooatenrgk tot stand te brengen De oppoiitie lielt na nog den eisen dat op grond van de overeeakomit van 1867 nitdrnkkeljjk erkend worde dat Hongarge door de omstatidigbeid dat tot toe de orereenkomat met Ooitenryk niet heroienwd ii een Mllatindig tolgebied ii geworden en das het reobt heelt too in den tgd van de voorloopige regeling een handeliverd ag met een derde mc eodbeid noodukelgk bigkt over dtt ver FEVlLLETO Gedenkschrllten van een Gelnkzoeker or AMIBAL DE VONDEUNa Naar het Fratuck DOOK W NÜTTER8 90 Mijn begeerte om u in waarheid gelukkig te lien maakt mjj een weinig warm ik erken het gaarne Öq hebt noodlg in da eerste pUats eerzucht die de djijfknoht ia vao alles wat groot is Eertuehtig lijade eo de gunst der vrouwen genietende ia nuts Mmogelijk nieU te hoog nieta onbereikbaar En bet sal o leer gemakkelgk valten te slagen Gij Uat niat alleen een ervuen ader staat u ter lyde Zag m dat g wilt wat ik wil tGe hebt volkomen getgk en ik lal n raadgevingen opvolgen Dat noem ik apreken Uorgea ulleo wg een aanvang maken en u de groole were d iDtaiden Maak u deze weinige uren ten nutte om allerlei banden die a misschien hinderlijk zoudon kunnen worden te verbreken Ontdoe u van e len en ontala u van idles wat uw geluk in den weg staat en waarvan het slechts in de verte te vreezen ii dst het u nadeelig zou kannen lija te eeniger tjjd Gij hebt een vriendin niet waar F Zij is meer dan een vriendin paps ik heb hear lief met hartstocht Wie il uf drag ceUstADdig te onderhandelen en het af te alnilea Biertegen veriet xich de Regeerïag Zg is van meening dat ook igdena hek Provisoriam het gemeeDschappsIgk tolgebie bigft bestaan De Regeering tioht van de ondetbandelaare waarborgen dat bet resultaat niet alleen door de Secesaiacisteo doch ook door de Nationale party en de Separatisten aal wordea goedgekenrd Zoodra de onderhandelingen ten eiade ign gebracht cal Banffy aftreden en sga plaats opensteUeo voor een der andere liberale leiden a De Russische minister vaut bnitenlandïobe saken graaf Moerajóf heeft bet programma vao werkzaamheden voor bet congres tot be perking van de oorlogBtoernatiag tn vaaigeateid en zal het op het eind ran deze maand aan de ambassadears madedeeleo Het congres aelf cal in bet Jastat van Maart of het begin van April worden geopend V De Times c verneemt nit Philadelphia Ofschoon mea verdere oppoiitie van dea Senaat tegon bet vreduverdrag verwacht houdt de overtuiging stand dat de noodige meerderheid van stemmen er voor gevonden cal worden Duitiobland moet weder verklaard hebben dat het on voor waar del gk het geiag der Unie ofer de Pbilippgoeo wenacbt te erkennen De Doiticbe consnli aldaar hebben geaa vergnnniog Spanje s belangen te vertegen woo rdigen Spanje moei thans beproeven Frankrgk daartoe over te balen a In de eerete sitting van de begrooiingscommissie uit den Daitiohen Rijksdag verklaArde da staattsecretaris van marine Ttrpitc uitdrakkelgk dat tot nog toe door niemand hek plan geopperd was een nieowe vloot orgaoiaatie aan den Bgksdag voor te leggen Integendeel bestaat in alle gecagbeebeade kringen het voornemen de vlootwet die door den Rgksdag 11 goedgekenrd nit te voeren sonder de daarby gestelde grensen ie overeehrgden Verspreide Berichten DKEYrUS Het taaterprooes van de weduwe Henry tegen Keinaeh en de Siècle is op 27 üeser bepaald Vooraitter tal Ponpardio ign het openbaar ministerie wordt waargenomen door deo advo caatgeneraal Lombard Ia naam van de we i Haar naam is Azurine Die deftige klinkende naam voorspelt weinig goeds Ik zou haaat een reronderatelling durven wagen betreffende hare kostwinning Is het geen balletdanseres ofeeu verongelukte tooneelspeelsterF lett van dien aatd ja maar het is een allerliefst meisje scheon Goed goed maar haar beroep fCbantense ze is verbonden aan de Koninklyke Uuziekakademie Afbraken Baphaël dndelyk en beslist afzien van deze Azurine Zoo ge wilt papa ofoahoon ik moet bekennen dat het me leed doet Maar ge zult toestemmen dat deze kleine opofiering niet opweegt tegen hetgeen waarvoor gij ze u getroost laderdaad papa ik zal niet zwak zijn maar doen wat ge eisoht Maar haal in s henelsnaam u niet de wraakincht Vkn uwe ohanteuse op den hals Ga oitermate Tooniehtig te werk maak owe engelin niet tot een dnireliu geef haar een of ander geschenk en verria iets tot reden voor uwe handelwyze en vooral spaar daarby haar eigenliefde en trots Hier u MDig geld zie wat ge doet 0 papi Pi ejjt te goed daicendaaal te goed ik weet Biet Geen woord meer of ik lou ernstig boos woifdsn Ik zal in dit geval nr gen wat van mijn kant een groote selfopoffering ia Al genoeg Ik ga na faeen Gsbruik uw tijd goed en hond in het oog dat morgen een nieuw bestaan voor n auvaagt dnwa Henry aal mr Emile de Saint Aaban aioh oiviele padg ittllea en een frkae lohadavergoedÏDg isoben Qaaluii en Libre Parole beweren dat Eiterh f d n I7den voor het Hof van casaatie sa verscbgoen hoewel de reobter Bertnlui geweigerd beeft te beloven dat hg geen bevel tot inbechteDisnemiog t en hem cal nitvaardigsn in verband met de vervolging wegens oplichting op klachU van zgn neef Cbriatian tegen hem ingeatetd Le Soir icgt te weken dat Godefroy Cavaig naa tiods eergisle a een stak bezit van hek bo tte belang betreffende de sbekeDteois van Dreyfas Een belangrgk sink in banden van Cavaignac 1 Het moet een brief ago van een loiteoant Pbilhppe thani in Algerië Wy berinnarea ons vroeger het een ea ander ge lezen te hebben over een feailleton romant Dist lang voor het prooee Dreyfus verachenen ca waarvan de intrige met de Dreyfns geecbie denb een merkwaardige overeenkomst vertoonde Die roman werd aangeduid als ls roman Fbilipps Zon het belangrgk atnk van den ond minister daarmee in verband staan Het bedoelde stok moet tronweos reeds in het dossier van bet Hof van caaiatie te vindea ago Mur dergelgke geracbtjea daiken du lederen dag op en dik aal waarlgk het laalite w ftiet aö Prof Stapfer te Bordeaox die in verband met de Dreyfns iaak voor zes maanden go aeborat was wilde eergisteren voor t eerst weer college geven Maar oen gedeelte van tyn hoorders maakte zooveel rnmoer dat de hoogleeraar onverrichtersake moest htengann Zola ia gister bg veratek veroordeeld tot lOOjre boete en 500 fri achadelooiateltian aan Jndat De advocaat van Jndet had 10 000 fri gevraagd De Matin meld dat in het proces HenryRainach 150 getuigen geboord cnllon worden op verzoek van Reinach en 50 op veitoek van Henry a weduwe Labori en LévySaliei ciiUen Reinach en deo gérant van de Siècle verdedigen Do tien argomenteo door Qaeaoay de B arepaire in zgn nienw artikel m de lËcho do Paria ontwikkelt en waarover de Pargsehe correspondent giatereiimiddag seinde zijn de volgende I De kena van Bard tot rapportenr ofsohooQ deze niet de ondsts in jaren was en men reeds op het tgdatip eyner benoeming wilt dat hg het vonnis van dt n krggiraad scherp tkenrdo Ik beloof u alles te doen wat eenigsztns in mijn vermogen zal blijken Uitstekend tot morgen Tot morgen Vader en toon namen afaoheid De baron aloot de deur der alaapkamer achter lich en bleef een oogenblik in gedachten verzonken ataan Een vreemd Isohje speelde om zijn lippen Tout va bieu I mompelde hg onder het heengaan neen ik kan niet anders zeggen dan dat alles goed gaat Wjj zullen roorziohtig zijn en afwachten I Hoofdstak XVII IK DEN SCHOUWBUBO Qetrauir aan ons voornemen om uit de papieren die op zoo vreemde wijze ons in handen goraakten uitsluitend dhtgene te vermelden wat ons het beIsngrijkate voorkomt en alles verwijderende wat een beschuldiging van langwijligheid zou kunnen uitiekkeo zien wÜ ons rerplieht wederom laohtig over ean tijdruimte van zes maanden heen te springen ons beperkende tot hot bepaald noodukelijke Kenige firen na het in het laatste hoofdstuk me degedeelde oa rhoud tonohen den baron de Msobert eo zijn pleegzoob pntviog Vioomte Raphael een besoek van zyn vrirau Pk ip do Lansao Na een gespVek van enkele aifntea begKWulwiden zich op weg naar rue Guéoégand t ociSdS en jood Ismael een bezoek fe brengen niet i ofi t beleefd heidshal ve als wel om d woekerJCSMHaen welverdiende kastijding toe te dinin Bij den portier vernamen zü evenwel dat do waardige woekeraar gedurende den afgetoofwn okoht al wat hij botst op een kar geladen hed en vertrokken II Tgdens de inetrnotie zon Loew tot rapportenis laden van de rechterlyke macht benoemd hebben die tot de vooratanderi van DrpyfuB behoorden IU De zaak bad binnea de perken moeten blyven vin de rechtskwestie Zyn er feiten aan het licht gekomen die in 1894 bestonden en die als zij aan de rechters van 94 bekend waren geweest hen tot bet vellep van een vr sprekend vonnis geleid zouden hebben Maar de zaak wordt tbane volgens de Beaarepaire opzetteli k aeo geetourd dat zo op de onschnldigverklariog van Dreyfoi en het oerharaiel van Piqaart moet uitloopeo Na bet verhoor van de oud minisierevan oorlog door de strafkamer van het Hofvan cassatie heelt president Loew zichvyaodigover die getuigen nitgelaten Ëen getuige oud offieier w ens droakenicbap ontslagen ion ia t onwoordigbeidvan Loaw heftig uitgevaren zyn tegon dengeneralen itaf eo Loew zon zgn inikemmiogdaarmede betugd hebben Loew zon do generaata eo do andereoffioieion van de wgs gebracht hebben doorpraktyken die kennelyk vooringenomenheidaantoonden Een agent vaa den veiligheidsdieDstmoet geconstateerd hebben dat op een plaatiwaar Picquatt niet bespied meende te wordea deao door een magistraat opgeaoeht is VXII President Loew soa herhaaldelijk gesproken hebben met dea advocaat Lsbloii Ook het raadslid Dumaa hooft neerdan eens een onderhond gehad mot bloedverwanten on vrienden van Dreyrns De sorste president van hek Hof zooaan generaal Gbanoine die over de mededeelingven bet geheime dossier aprak gezegd bobben sDat zon moeite vergeefacb zyn Ze Kbebbonalles al bedisseld en lyn toch niet van hnoplan ftf te brengen Do Boanrepairo voegt er by dat hy van da vier laatste feiten niet persoonlyk kennis heeft gekregen maar dat het gernohten syu die niet iegengeiprokin zgu ËNUXLAND Te Londen beersobt algemeen de inflaenci De ziekte is er van goedaardig karakter BlLOIl Woensdag irond woedde ie Antwerpen een fslle brand in de sigarenfabriek van dan heer Paawels VaBKKKIODK 9TiTBN t Is een griezelig verhaal dat van 36 Clark een ond gedionde nit het invalidege sticht te Dodge City Kansas die twee dagen was zonder ia het minst zich over zyn nieuwe woonplaats uit te laten En toni de jongelieden te kennen gaven dat dit verbaal vrij sterk aan twgfel onderhevig waa had de min of meer heethoofdige portier hun den sleutel van de door Ismsèl beivoonde kamer toegeworpen waarop zij zich hadden overtuigd dat hen niets dan de waarheid waa medegedeeld Toen Rapha il later van dit avontuur tegenover den baron gewag maakte baalde deze met een zekere mioachtiag de Behouders op en zeide eenigs eins driftig Waariyk Raphael ik begrip je niet hoe kunt ge too dwaas cijn Ik moet je zulke dingen verbieden Waar bemoeit ge u mee Maar antwoordde de jonkman mat warmte als ik door een schurk te bestraffen trgelijkerlijd een vriend kan wreken heb ik dan zoo groot on gelijk die gelegenheid aan te grypen i De drüfveer is op zicbielf misschien niet kwaadi jnaar als ge u self tot don Quichotte der lijdende onschuld tot dolend ridder der verdrukten opwerpt on uw tana volt tegen alles wat niet overeenkomt met uw begrip van billijkheid on recht dau durf ik je voorspellen dat die ol je heel gauw te ver moeiend zal voorkomen dat ze spoedig geheel nut tetoos en vrjj beapetteluk zei blijken Hiermede stapte de baron van deze zaak a Ferdlti