Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1899

4 4 8 1 7 81 7 18 8 40 8 88 8 8 lo ia 11 38 11 0 18 87 1 44 8 0 8 4 4 0 4 40 88 8 17 7 88 8 8 87 lO I Da D IniaeasllA Oapalh 4 8 08 e v 10 88 ff s 1 4 a 4 0 a J7 a a 8 47 f le ea te kL Uk Hienwerkerk 04 U s a a a 10 88 e s 8 01 a 4 7 a 8 84 a a 8 4 a reisiger most sick Hoordreekt 11 8 18 a a door a 10 48 e lA a 8 08 a a 04 a 4 41 a a 10 01 boveudien voonien vaa da 11 8 88 8 88 7 4 8 11 8 47 10 18 10 48 11 4 18 47 8 14 S Ot 4 0 4 84 10 8 47 7 4 8 80 10 07 liiS e B bewfja it 1 0 0 S 4 8 1 7 84 7 8 8 88 8 4 10 a a 84 O 10 18 a a 8 1 10 81 a 8 door 10 88 8 88 43 JM 84 8 0 9 81 10 88 Ot DA llTÏICUTrlaa tana Uaada 80 88 0 84 7 1 8 14 9 07 10 19 10 1 la OO U IO 18 3 90 8 114 88 80 8 01 81 10 1 10 88 Oidew 88 8 18 a a a n a U H a a 8 81 8 87 8 48 1 8 8 08 a 11 88 a 18J7 8 46 8 4 8 48 8 84 7 10 a 10 1 a Woard 7 18 8 48 10 4 a Ulraebl 8 08 7 88 7 04 8J8 8 9 89 10 1 11 4 19 88 1 98 8 08 8 0 04 r 4 7 80 1 89 11 18 ii iaj Ulreoht S 88 7 48 8 87 8 48 9 00 9 80 10 18 10 38 11 98 18 08 1 37 3 08 8 8 8 88 4 48 8 88 83 S8 7 8 f 8 07 10 08 10 34 Woardea 8 48 8 8 8 08 9 18 UM 11 8 18 84 a 8 47 4 1 7 18 n 9 10 9 88 a tOM Oadaw 8 14 a 10 a 4 84 M H SM4a 8 87 0 08 9 88 9 8 10 19 11 10 18 11 9 C9 8 40 4 7 80 10 7J9 8 88 8 48 lO M 11 10 1 tegenwoordigen heeft esn middellgn Tan 3 centimeter en de vlaggeatok is 48 m ter lang Het voorbeeld van den millionnair heefteen juwelier ta New York aaogeapoord een vlag te maken die hg in tgn nitstalkas éialeert De afBatiugao van dit vlaggetje sgn bsicheidener maar da waarde er van is veel grooter Hel IS ean kleinood van 177 milimeter lengte en 102 millimeter breedte dat geheal mal ede geetsenten la bsiet Do wille banen der Amerilaanishe vlag zgn vervaardigd vsn 800 diamaclen en eveoveel robgnen vormen de roode banen Het blauwe gedeelte van da vlag is gemaakt van 300 aaffieren Uat mootaaran de vlaggeitok zgn van goud eo het gaheel hesfl een waarde van 45 000 gulden Geen tieihebbera meer 1 Dezer dagen maakte le Livsrno Italië ean deurwaarder den in ventsris op bg sen bankier die failliet wss gegaan Bg gevoelde zich ongesteld ging naar buis sn uanwalgke bad bg zich te bad begeven of hy kreeg een beroerte en etierf Een anderen deurwaarder werd opgedragen den iaventaria op iè maken Hg werkte den ganiehen dag en ging te 5 uur naar huia om te et n Na hel eten van aen bord loep werd hg ongeiteld en een uur latir stierf ook bg aan een beroerte En nu is er le Liverno gsen enkele deur waardar ta vinden die dan noodlottigen inventaris wil opmaken Zondagvoormiddag werd in een der synagogen ts Berlgn een plechtige dienst gebonden ter eere van een ecfatpasr dal al 65 jaar gehuwd IS Na ds kerkelgke plechtigheid las de rabbgu een achryven voor waarin ds keizer zgi hartelgke belaogstelliug in dit zsldzaam fseat t kennen gaf en het grijss jabalpaar Gods zegen toewenschla Te Arnhem sal binneokott aen fabriek van automobielen worden opgericht Het benoodigde kapitaal achgnt reeds gevondin ta zgn Hoe te Londen een atraat in doorsnede er uitziet Ali type namen wg Queen Viotoria Street eo ziea dao boven de straal ean luchlapoorweg de iliaat onder den grond i gai en watarleidiugbuizen i 4 daaronder een ouderaardsohen spoorweg 5 nog lager het hoofdriool 6 en daaronder ten slotte oog san oudar aardscbcn spoorweg Of daar van da rnimta ook profijt gstrokksn wordt De Amerikssniche aartsbisschop Irsland van SI Paul is nasr Rome vertrokken B zsl dan Fans verantwoording doen van zyn houding tgdena den Spaanach Amerikaanichen oorlog De Paoa heeft door den goeden voel waarop mgr Ireland met Mac Kin ley atond tioh tol het doen an etappen laten bewegen die tot tgn gróót misnoegen niet hst gawenschte lucoei hebben gehad GocDXEAJt Dinidagnacht is alhier ingebroken en ongeveer f 25 ontvreemd Door het ontwaken van de bewonen gio on de dieven aan dan haal Da politie heeft twea panonen als vardacht van dan diefstal geaireateerd Bxio AKBACHr Benoemd tot onderwgser in do Transvaal de heer A W Raken hoofd der Christ school alhier KïiMMH i u Lii Alhier zgn op de werf van da beenn J K Smit de kielen gelegd Toor twae achroafatoombooten voor rekening van de Zwolacba naabtdiantt onderoaming te Amsterdam bestemd voor het vervoer van passagiara en goederen f Da machines en keltls worden vervaardigd door da baaren Lohnis ji Co ta Rotterdam LoplK Tengevolge van da dnialarnia iaalhier ean koerendiensthode in da Weteringgeloopen en ondanks spoediga hulp dood ongehaald ScHooHHOTi Alhier is da prgs van het gaa TOOI varlichting sedert 1 Jan jl van 9 op 8 ct psr M geaUld Voor beweagkracht t n T üf g l P S Tsrminde nog toegeetaan Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aan evangeD 1 October TUd van Greenwlcb lOVDl ROTTIKSAyvlaa nnt 4 8 88 1 18 7 31 8 14 8 88 1 10 40 i lO 80 7 S0 8 84 8 48 SOODA DIN 11 18 18 18 18 8 8 14 8 48 4 48 4 11 80 a 1 8 a 7 11 41 a 1 18 a 18 11 8 a 1 88 t a a 8 38 It 18 48 1 3 8 48 4 18 87 VERSCHEIDENHEID waarao Tan H millioou mark was i asHae dien tot meer dan da helfl TariSrd h ffl elflk doordat de ToomuSto SwS S Pr knjk Balgiö en Nedertad zeUrTzSk an groota schaal do bierprodncti taVhud habben genoman dat zg ia Inu eigen behoeften Kiuuien Toonian Ta Havana is ean Amerikaanseha vlag iugawgd die door een Naw Torker millionsair tan gaachenka is gegeven en da aandacht trekt doot haar buitengewone afmetingen Deze vlag dw thans op bet fort Morro wappert ii 36 Mtst lang 13 2 meter bre l an heeft dai een epparvlakta Tan ongareer 475 viarkante meUr tal der aUrrai dia da aUtea dar Ciia vai U S7 ll S 18 88 7 80 7 40 7 48 a a 7 19 f a 8 84 S 8 84 P e o D U A A HSTIIDAU iotda 9 8 14 9 48 10 l 7 18 10 1 11 90 7 S1 8 88 1 U7 8 Anist W 8 01 9 08 10 8 18 48 1 00 8 87 8 40 10 01 11 7 Anut 0 8 80 9 98 10 0 108 1 18 1 10 8 11 11 iaist G8 7 0 8 10 9 0 ll K 4 4 4 8 80 T t 1 4Ama W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 00 8 8 00 10 8 Oottda 8 9 18 10 0 18 1 8 8 4 41 48 7 49 8 491 1 btend begn en i g WMlt CIttk bad tjpheiM koortira gehtd sn ijo dok r terkl arde dat hg dood WM Clark w rd met milittirt eer gnIwMrti gadrigeo to bagrttto Mur unige ktmendtn htddeo dur gteo inde mn Clirk WM altgd e n iltchloffar gawemt TsDflaawtta ao ago laatita aiakta kon dit Tar chgDaal wal ainatiger babbea gaoiaakt Zg bieldao loo laog tol tot mea berel tol opgraTiog gaf ea I dadalgk bleak daarbg dtt Clark raaboDiliog faraodard waa M d putta alle dankbare middelen op ham toe en mocbt bet voorrecht imakan den ondgedienda dia reada lefantig wai iÖTer op te koappen dat ar alle kaoa ia dat hg nog jaren in ign inralidegeaticht kan blgran tOabaurda in Amerika wsarnit folgt dat Clark dadelgk toen fag eer op de been wai geloterriewd werd Zgo gewaarwordiogao zgn la markwaardig om u met woordelgk mee te daalan Ik heb geen oogeoblik geheel mgn bewnattgn Terloreo en ik gaf mg lf aeer goed fakenaobap dat ik lerend begrarao wai t Wae en Ternhrikkelgke gedachte en toch kon ik niet aehreeowen noen beweging makao ik waa geheel macbtelooi Toen ik dacht te znllaa aterran kreeg ik aan walbehngelgk gefoal Ik eoalde geen pga nieti dat mg hinderde en ik rerbeeldde g aan andere wereld bipnen te gaan Toen ik weer tot mgielf kwam merkte ik dat ik nog in ean doodkiat lag en ik bagraep dadelgk dat ik niet gaatoriaa waa want ik had honger Ik wilt heel goed dat indien ik in den hamel w ik geen honger gehad oa hebben en dat wannaar het da hal geweeit ws ik geen koode TMtw gehad had e Ta New York is een wonderkind fan tgf Jaar ta lian an welaan negarknaap die preekt an dat op aana wgia walka diepen indrok nuki W t ui dkl MD padut raatje wordao I Bij Roand Hook kwamen twea treinen in bolaiog Men aeint dat het aantal alacbtofien groot ie BINNENLAND Omtrent het nieuwe afdeeliognooderEoeh in ja Tweede Kamer ran het ontwerp betreffende de reviiia in atralsaken reroeemt men dat daarbg ook ter aprake cgn gebtacbt eenige badenkingen die de mioiiter van jaititie tegen het oorilel had en waaraan de looritellere ia bOD antwoord door wgiiging ran bat ontwerp n ter berordariog ran het gemeen orarlig hopaa tegemoet te komen Uil imitardam achrgit man un da N R C Een der groota aalao Tan het Paleii Toor VolkaTlgt is aedart eenige dagan een tooneal Ta TÜjtigen arbeid Van e ochtanda half negen tot aaronda half al wordt er door bg de hondard man maait onderofficieren ran infanterie artillerie marine en mariniem geagferd Bet omraogrgk werk ii de bgacbryriDg der nstekadragan op de rekeningen oonrent dar inleggera van da Rgkipoet paarbank Deze rekaniogen coaraot hebben deo oru van toaie kartoni en agn feitelgk duplicaten der epaarbankboekjea in omloop met dit reraobil dot man op de kartona aan afzonderlgke kolom TindI waarin een ranta jetalf rertDhyo Terbaod houdende mat 1b gedurende hek jaar Qnds 8 7 8 8 10 8 3S Uaordrs i it door 7 88 1 48 Hiauwarkask 7 8 8 4 OapaUa 1 48 8 8 Batterdaa 80 7 88 8 88 a 0 7 80 8 80 8 17 7 48 8 48 7 8 8 1 a 8 07 C OB a 8 18 8 08 8 48 GoudB bnihtituD Mo k Mll Zo temB rZ gwurd Voorborg Haffts aUate 48 Voorborg 8 Zeetenuesr Zegwaard 8 6 Zevenbtizen Hoerkapelle 17 Onuda 88 7 48 S laata gevoBdeo operatiüa en waarutt hel bedrag ar gekweekte rente door eeue kleine rakaotom ia op te maken Het bedrag der rente wordt aan het aaido tegoed van den inlegger toe evoegd en don tnrntoud ankapiteltaAord wet weer da opneming van aen nianw arantagataU kg aanrang van hal aianwe jaar vereiacht In bat Palei voor Volkeilgt gaaa bg da uveofaonderd dniaaad van die kartona onder da pennen der eargeanta door De vlngatan onder hen babacdelaa 1200 kartona par dag Zg ontvangen een va te toelage eo boitandian eeoa bepaalde eom voor het aantal door hen bawerkta kartona Om t voorkomen dut dais premie tot ta anel on daardoor tot alordig werken on leidan ie op bet maken van ooten boata geateld Op 31 Discember 1S98 bedroeg bet aaldotegoed der 700 000 inleggera loader da reoke ongeveer 70 millioeu galden Het gemiddeld ta goad per hoofd waa doe oiet hooger dan honderd gulden naarnit valt ta cooclndwren dat de Rgkepoatapaarbank beantwoordt aan bet doel dat de watgatar heeft willen bereiken dat ig aarlgk ia eeue apaargelaganheid voor den akieinen nunc Wel wordt ij door enkelen nog geiocbt nie een depoailo bank zoo beeft tg onder hare ioleggara ook vereenigingeo die bare kaagelden niet zalven willen befaeeren Maar da ervaring beeft geleerd dat hetsaldotagoed der inleggen aleehta voor een laar gating deel ale gedeponeerd geld en niet ala ipaarpeuningen ia ta baichoaweo Bet aantel inleggen der bank ii in hit jaar 1898 met 65 000 vermeerderd het aaldo tagoed met 6 miltioen gulden Daza ogfere vergeleken met die van bnitsnlanileche rgkxpaarbanken daarbg in aanmerking genomen bet aantal inwooers en de apaargelegenhedeni bier en ginds ign voor Nederland Mr gnniti Da rente onzer poetepaarbank ia bg de wet op een maximum van 2 61 pet gebracht Zg wordt van do kartoni overgenomen in de boekjes welke daartoe door de inleggera moeten worden ingesondan Uit het varichil van het totaal dar bg te ichryven lanle met de door de bank lalre gekweekte rente moeten de onkoaten der ioilalling baatradan da voorichotien door bet rgk venirakt terugbetaald en gelden opgelegd worden tot vorming van een reaerveionda Dit reaervefonda moal vooral dienen om dan staat ta dekken voor varliaian welke zonden knnuen voortvloeien oil den volledigen itaatiwaarborg den inleggers bg de wet verzekerd Met het oog op het belang van dan staat bg den aanvaa van het reierretondt Ijjkt bel treemd dat da ragearing da baak met bgaondere fiaaneioale laiten heeft beswaard Zoo maal ijj bgvoorbaald jaeriyks 10 cants per inlegger atorten als vergoeding van vrgdom van port voor da takken welke de direcleor met tgne inleggera wijaelt Die vergoeding beloont dua no ongeveer iacbttgduizend gulden par jaar Vermeld tg n g dat de dinoteur van ona nationaal spaarinatituot de gawooota liBeft aangenomen eau in de Fraosoha taal gsateld extract igner juirverslagan in bel buitenland te verspreiden met hst gevolg dat de inatelling in den vreemde herhaaldolgk tear gunstig il beiproken Men maldt uil Amitardam 11 18 11 81 18 18 18 8 t 11 8S 1 11 88 1 7 11 48 1 14 11 88 11 1 18 88 1 88 0 4 10 11 10 18 10 80 8 8 8 7 10 14 ll K 8 8 10 8 10 44 11 48 10 11 10 17 10 88 10 48 10 4 8 8S D door 9 08 11 7 Da jongelingen earewacht Klein maur dappir ten tgde dar inhuldigingifaeaten gevormd heeft giateren haar laatateu marscb gedaan mei bak stede gk moaeum aan de van Baarleslranl lot einddoel Aan dan Waarnemendin directenr van dat mnaenm den hear t Hooft werd met toealamming van het gemecDtabastuur bat Oranjavaandal van Klein maar dappers in bewaring gegavau Dit gebobiedde met eene toaapraak van den haar Fiesler een dar leden van da commiisie welke als voogd over de knapeucompagnia heefi gestaan £ n ook werd er gesproken door een lid van bel beatnur der vereaniging van oud sirgders Het Vaderland Getrouw welke den laatsten gang der knapen Riet bare banier begeleid bad Op beida toeipraken volgde een ave de Koningin waarna londar verdere formaliteit hel vaandel in de diractie kamet verdween Ten baalnita werden de jongena in bet melkhnis vaa hal Vondelpark op aana versnapering onthaald Zg behouden de atratlende herinnering aan oScieala ontvangsten en bewondering van teerharlige moeden Men heelt voor en aa da knapen wel wat over bat paard gelild waardosr da jeagdige dapperheid ala bal langer had geduurd gevaar liep plaate te zullen maken voor jeugdigen hoogmoed Nu gaan echter da pakjaa voorgoed uit het tal dan wel niet lang meer dnren of de kleinen maar dapperen gevoelen zich wedat eën met hunne kornuiten iu den gewonen jongeoakiel Gemengde Berichten Estarbaif In buiteulandache bladen vinden wg het bericht dat E terbat door de Boiterdamicba politie vervolgd wordt wegeas bat opgeven Tan een valachan naam Niels ia intusachen minder wa r Da ei majoor ia dasr zoo vrg als hg maar wenachen kan Ook mosten weer twee gehaimiinnige personen nit Pargi hem baiocht en een flieke som ter hand gesteld bobben Man beweert dal die bezoeken zgn gekomen uil naam van een hooggeplaatat Fransch militair Te Baeita wendde zich de dienstmeid Grietje Bolhnia tol B M da koningin met beleefd Tertoek haar een naaimaobina te willen geren £ r werd zeer naowkearig omtrent Grielja geïoformaerd en bet ilot waa dat H M barichtu aan Grietje f25 Ie tollen doen toekomen TOor het koopan aener naaimaobina Ta Rorandaal rertoafl tbana de heer Paul Persian Armenisch katholiek biischop van Taraia Zgn doel is vsrschillende plaatsen in Nederland te bezoeken en aalmoeteu in te xamelan voor de vervolgde ohriatenen in Armenië 2600 wezen wier oudera door de Turken vermoord zgn zgn ook ter verzorging gekomen van den bisschop Ta Vianen a d Lek had giateren len bnite van mr H W Waardenburg da plechtige aanbieding plaats van een Tnrkacben fauteuil welk geschsok ward aaogeboden uit naam vsn den gemeenternad ter barinnering aan bel 85 jarig jubileum des hearen Waatdenboig all ontvanger van Vianen Wegene hst overlijden vaa den heer H Yttn Altona ts Rotterdam atodant aan de Polytechnische School te Delft is door bet Studentencorps voor den tgd van zes weken de roow aangenomen Uit Gramsbargsn wordt van 9 Januari aan de Zw Ct gemeld Een treurig voorval vond Zaterdagmorgen plaats in de bnnrtacbsp Hollheme onder dese gemeente De laudbonwer Q J Wilpahaar aldaar had een koe geslacht voor eigen gebruik au eenig af al daarvan builen op den mest hoop geworpen waarop de vogels afkwamen De oudete drie en twinligjarige zoon dit ziende bad ïcn geweer genomen om citdasobnur door een raampje daarop la schieten doch wat gabenrda Wal werd een kraai gedood maar het geweer sprong uit elkander en de jongeling werd legen het hoofd getroffen er volgde een bloeding men wist gsen raad zoodat de vader onmidde Igk met hem ging naar den arts den heer Van Masnen Ie dazsr plaatse 8 11 3 48 8 7 4 8 18 18 88 I A A 0 viae veaaa a 4i l SS 1 41 l 8 08 8 17 4 88 4 89 4 3 04 4 08 4 7 Daar gekomen werd didelgk hel ergste geTreeid en over een overzending naar Zwolle gedacht Bpoadig werd eohter da paliaiil aeo zwak dat vervoeren niet maer kon ptaata hebben an hg tan kniea van dan dokter ta bad moeat worden gelegd Wel werd made dahnip ingeroepen van dan arts van dor Ve n uit Hardeaberg maar wat ook werd gedaan de toettaod van den ongelukkige die giateren aog aprakelooa was is badankelgk en da familie dia onophondelgk in zgn tegenwoordigheid is tiet het ergste voor oogsn Bg een twiat op den Looidoinscben wag te sOravenbage toaschen twea jongens van ongeveer acht jareg beeft da sen den ander ean steek met aen mes of ander scherp voorwerp toegebracht Hat werktoi drong door da kleederen in da igda van het kind an veroortaakts ean vrg gevaarlijke wonde met veel bloedverlies De loaitsod van dao knaap dia naar tgne woning in bet Waiteinda werd gebracht is niet tonder zorg In La Matin van Zondag komt een teer fanlailiacbe brief voor uit Amitetdam da vorige week aan dat blad gericht door 81 Tras De Parijaobe letar dia ons land niet kent laarl er wondarlgke dingen uil O a dat tooals men eldera zgn bezitting door heggen of maren omgeeft de Hellaodar ze door water afelait zoadat bg er zonder sohnitje niet nit kan komen Den aaannemena moet het bier Tolgens den achrijvsr al heel slecht gaan want in de koffiehuizen hoort men elk oogenblik den aannemer roepen zg sgn dus kellners geworden 1 Den zou ziet men in Amsterdam enkel op het wapenschild van den consul van PsrtiS Bg een vooratelling in de Ilaliaanwha opera waarvan niemand ean woord van den tekst verstond en de uitvoerenden ali betetenen Bongen was ds taal sakel met een paar waskaaneu Terlichlt Een laoge pgp die de sehrgver aan een dame beloofd had heefI bg nergens meer gezien bg zal baar nu eeo haasje meebrengen Zeer vermakelijk is de k acbt dal bier alles 100 koud ia Ik ontbeet tegenover eea familie Tan porselein het watsr in mgn karaf werd tot gs toen de vader er naar koek Ik dank dat do Bollaaders allen zoo atgf zyn omdat zy rhenmatiek hebben en er niet voor willen uitkomen nik vrees ban land in opspraak ta brengen doe een patrioltiaoh rheumakisme de eenige vorm van cbanvinisms hg e n koel volk Hg pigat zeer de vriandelgkheid en voorkomendheid van alle ambtenaren in da mnssa eo verzamelingen die hg bezocht heelt Minder zachte zeden ontdekte bg bg andere lagen der maat chapp Zoo lag bg toerwHig dat hg een twist da een den ander in de gracht smeet en meande uil de gewisselde woorden Ie virstaan dat se t ook niet aaus waren over de DreyfoBzsak 1 Zoo gaat het voort met vrg onioholdigegrappen waarover mf n verkeard zou doen zichte ergeren Volgens het W v M is de haar TanMilligen bgna gereed met aen dramatiaoh werkbij aen Nederlaodschen tekst van Emil Coendan een handeling In één grnot bedrgf vrgbewerkt naar een epiacb fragment van Maopharsou den bekenden 0 siau dichler UorlLula iade naam der heldin naar wie bat werk ge noemd ii STADSNIEUWS GOUDA 12 Januari 1899 7 8 38 S C 10 04 8 08 D 10 11 8 08 10 18 8 18 door 10 88 8 a 8 S0 8 10 10 84 10 88 l 8 10 4 11 80 10 89 11 a n 1 18 7 80 18 80 8 8 0 7 48 8 88 10 05 8 84 8 48 9 18 10 10 lOJ 8 88 Dinsdag vierde de atdealing Gonda van Patrimonium haar 13de jaarfeaat en had Toor deae gelegenheid de leden met hun vroawen Ik Targadsring nilgenoodiid waar alien op chocolade en limonade onthaald werden De vereeniging telt alhier circa 80 ladoo de ontvangsten waren 1 92 84i da uitgaven t 83 64i derhalve ean voordeelig saldo van f 9 20 Ata apnkers traden dezen a Ond op ds A Voogel ds Q Wisss eo de heeran Daymaar Tan der Laan terwgl door eenige loden bgdragen werden geleverd Da Wille was reeds vroeger tol eere roorsitter benoemd staande de vergadering werd da Voogel bet aare lidmaatschap aangeboden Ook wrd nog aen talegram aan H M de Koningin verzonden In da Haagaehe Conrant a lezen wg het volgende B en W vaa Gouda hebben op verzoek van hna gemeenteraad aen opgaaf overgel d van da kosten die het leerplichtootwerp aan die gemeente tod Terooriakeu Zg komen daarin tot deto slotsom dat wanneer geen wgtiging wordP gebracht io da berekening der bgdrage vsn het Egk ia de kostan van bet lager onderwgs art 45 der wet onveranderde Taatalelling van het wetsontwerp op den leerplicht tenminste van de art 1 en 3 van dat ontwerp van de gemaente Gonda volgens zeer matige tiecgferiog een aaavankalgka jaarlgksche uitgaaf ven f 32 O0Q zal iscben Aangezien Ibans de plsatseljjke belasting naar hek inkomen er wordfc geheven tot een bedrag van f 60 000 zgndeSè percent Tan bek belastbare inkomeo too dan moeten worden gebeieu raim de helft meer of 5 psroent Met orarlegging van deze noU wil nu het raadslid de Raadt door den gemeenteraad een adres aan de Tweede Kamer doen zenden waarin aan desa zou worden gevraagd of aannamieg van de wel voor de gemeenten niet aon laidan tol een oodraa lgka vermeerdering van lutan Ons dnnkt ar tga tvee gevolgtrekkingen hieruit af ta leiden Vooreerst dat i aoodzakelgk zal wezen de meerdere kosten voor rekening van het Rgk ta neman niettegenstaande dit zeer onbillgk zal zgn daat dan omdat ten slotte alles I6ch uit belastiogea moei worden betaald dis gemeantan dia tol dusver goed voor baar onderwgs zorgden mede sollen worden bezwaard met uitgaven voor die welke haar oodarwgs tot doaver verwaarlooadeo Maar ten tweede dal uit niets zootaer ala uit da opgaaf vao B en W van Gooda de aoodtakelgkheid eener leerplicht bigkt omdat er doer w r4l aangetoond dat in Nederland bal lager ooderwüs Ibana om fiuancieele redenen ouToldoande wordt gelaten Wat ia Duilscbland Zwitserland en enige andera lauden kan ook financieel dat fnag iu Nedeiland niet op de dnlibeltjeskwsitie afetoilan Ds firma H M Emanne la Porlsaa Engelaad heeft voor eenigen tgd een zeldzaam kunststuk voor den keiier van China verTaar digd Hel bestaat nit een groote orchestrionspseldoos met alle moderne verbeteringen van dit initrument Zg bezit acht walsan waarvan alk aobt melodiein speelt Veertig daarvan zgn builenlaodicbe de overige vier en twintig Chineeache mntiekstukksn De gezamenlgka atukken werden door den keizer zelf uil een groot aantal melodieSn hem door een Eagelsche dame voorgespeeld gekozen Do westariche mslodieëo zijn alia nit oude opera s genomen behalve de liederen sChin Chin Cbinamans an The Goldfisehs nit de operette De G iiha Bet op hst deksel beveatigde programma is in de Chinaeacha Ual opgesteld eo de speeldoos self itaat in san Cgippandala kast met ingelegd roten eu sstgnbout Zoo wordt het iptookje van Anderien bawairhaid van de nacbtegalanipaal doof en dan ziakaa keizer van China I Op nienwjaarsdag begaven dr Ehlert van de aterrewacht te Straatabnrg en dr Mocnnichi uit Muuchen ztab op sneenwaehoanen over den Sustan paa van Meyringen naar Wasian Selert heeft men mets meer van hen gehoord alle nasporingan zgn vruchteloos gebleven Waarachgnlijk tijn sg dos onder san sneeuwval omgekomen daar de eerste dagen der maand in Zwitserland bgaondar stormachtig waren In den zomer is de tocht over den Soslenpaa geheel zonder gevaar van Meyringen naar Waien doet man ar elf uren oter en van Oadmeo naar Meien bat eigenigka berg gedeelte van den tocht tes uren DeSnatsnpa boogta is Hechte 2260 M In den winter scbtar is er ia de bargan altgd gevaar Toor lawinnan Berlgn waar Tarsehillande rgdeta Tan aaam in t Tonga kaizoen vale hnadardag marken hebban Tardiend terwgl da Duitacha rennen maaitol l to k kaa luildtB Joidug haaft n oTat 200 kil prachtig garaden en ook aan aardigsn duit biuuengeloodal belooft in bet kfimende leitoeu weer het balonfde land l worden Reede heeft Tom Linton er oen mooi ooniraot gesloten on nu verluidt dat de Fransehraao Oeechampa oo in onderhandeHing ia over een contract voor het geheele aaiioen larwgl andere Franichen ijia TOOIbeeld wal willen volga AMERIKAANSCHE OS Al ▼ aA Md Taillaor Kleiweg E 73 73o GOUDA Teietskoon jga ai Beurs van Amsterdam Ki A Vrkra 97 967 100 86 s 83 Slotkrs 867 97V 8s 88 7 JAKl ABI WB l LiSn üart Ned W 8 9 dito dilo dito 3 dito dito dito S Hoxoi OM Goudl 1881 88 8 IlAin Iasohrgtiiigl8 9 8l Costs Obl in papier 1868 8 dito in züror 18 8 FoaTDOAL Obl met coupon 3 dito tioket 3 ♦ s 97 3 s Tl h 89 a V 101 88 100 100 688 ♦ 7 108 O lOl a 199 145V 100 98 186 86 80 US UI 808 808 ioo 1B8 99 411 ei BnsLuu Obl BinuaLIggt 4 dito O cW W 0 4 dito bij Bolbs 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 S SPASJI Ferpet aohuld 1881 4 Tdikiu Qepr Conv leen 1890 4 Oer leenibg eerie B Ooc leening eer e O iolBAva Eep ï obl 189 5 Mliioo Obl Buit 3oh 1880 8 Vmrsusii Obl 4 onbep 1881 Ambtisdam Obligatien 1891 8 BoTruDAM Sted leeu 1894 8 Nap N Atr Haudelav sand Arend b T b My Certifloaten DeliMaatsohappy dito Are Hypotheetb pandbr 4 CttU Mij der Voratenl sand a Or Uypolheokb pandbr 8 i Naderlandsche bank aand Nad Handelmsateeh dito N W It Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypothoekb pandbr 8 Utr Hypothoekb dito 3 OoBTtKE Oiit lfnng bank asnd SusL Hypotheekbank paiidb 4 Ahsuka Si ut hypoth pandb Mwtw L ö Pv Lien eert NsD Holl IJ Spoorw Mü and Hy tot Eipl V 8t 8pv asnd Ned Iiid Spoorwegm sand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito Itaui Spoorwl 1887 9 A Eobl 3 S8 106 1087 86V 1S8 14 109 108 U 18 118 16 as Vis U ll tl Zoid Ilal Spumij A H obl 8 PoLRH Waraobau Weeoea aand 4 BosL Or Buse Stad Bolterdam aand 8 10 BlLon atad Antwerpen 1887 8 99 Stad Brulael 188 a 99 Hom Theiaa Beaullr aeaelaok 4 11 Oostains 8taatsleenig 1860 117 K K Ooal B Cr 1880 8 8PAIln Stad Madrid 8 1868 Ni Ver B Avb Spoel eert 80 GROOTE KEUZE WINTERMAÏÏTELS Toor Dames en Kloderen van de goedkoopite tot de bette eoorten eancurreerende prljitn D SAIHSOIll Markt GOUDA In concurrentie met alle Buiten en Binnen landsche huizen BnrgarHItB Bt nil GEBOREN 7 Jan BandrikaMaria ouders A Koppendraiar en C Lafsber Oarardina oadirs M Valk oa Q tob dtt Bm 9 Johaanaa Marinas oudera A Hendrikasa au M H Plak U Nioolaaa ouders J Ristveld en W Noorland 12 Anna Era oudan J P do Jong en M van Klaren OVERLEDEN 10 Jan C H Jsnssen huiivr van A van dar Laan 55 j D van der Pool 78 j 11 M J E M den Edel 7 m A M Erberveld 12 m GEHUWD 11 J C Blonk en M Overbeak H J de Lang aa H J tu Schalen BeeuwUk GEBOREN Joseph anders J Macdanial en A van Hogniugen Jobannai oudera J van der Siar en A Verbokl OVERLEDEN N Bogeabarg IfARKTBKRIOHTBN QOUd 18 Januari 1699 Hoewel de handel i Dg gering waa waa de aanvoer van granen toch wal grooter Onderatasndo prgaen werden besteed Tarwe Zéeuvaehe f 7 80 i 7 S0 Nieuwe dito Mindere dito 6 80 4 7 Afwijkende 6 80 i 6 10 Polder 66 i 7 ZeeuWBche Boggo 6 50 i 8 76 Polder 6 k f 80 bniteulandaohe per 70 kilogram 4 Gerat i Wiolor 4 60 è 6 80 Zomer 4 60 B 5 10 Chavalïior ƒ 5 0 k 8 95 Haver por heet 3 90 a 8 70 per 100 kilo 7 90 i 7 7S HeDoopsaad lalandaoh O i O Buitenlandaehe 8 60 i f t Kanarietaad 6 95 i 7 50 Karweitaad t per iO Kilo Kooltsad 8 k 8 60 Krwten Kookorwten 8 86 k 9 80 Niet kokende 7 tO i f 7 50 Bnitenlandseha voererwten por 80 Kilo O O Boooon Bruice boonoo 11 i 11 76 Witte booneu 10 50 i f il Dulvenboonen 6 50 i ƒ 7 Paardeoboonen 6 10 6 40 Maia per 100 Kilo Bonte Amorikasnaohe 6 10 k 5 70 Cinquintine 6 96 SI 8 50 l oMoian 6 80 f 8 86 Inlaudsohe meeting é VaziiAaKT Melkree weinig aanvoer handel au prijien vrqwel Vette varkens goede asnvoer handel vrijwel 16 4 17 ot por halt KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 16 i 17 ot per half KO Magere biggen goeds aanvoer handel slog 0 70 4 1 par week Vetlo sobapen goede aanroer handel atug 4 10 ft 18 VVei LammeroD aanvoer handel ü Nuobtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 h 10 Pokkalveren 10 4 18 Gtaskalvereo re aanvoer handel flauw ƒ 4 Aangevoerd 38 partüeu kau Handel vrijwel i ao qual 19 a 88 Zwaardore Noord Holfsndsohe 24 4 Boter red aanroer handel vrijwel ioebotsr 1 80 4 1 30 WoiboUr 1 00 4 ƒ 1 10 per Kilo ADVERTEWTIEW FEANSCHE STOOMVEEVEEU SN chemisobe WssscheriJ V4N H OPPEKIlElftlEU je KruUkaOe Botterdnm GabreTeteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA da He A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verven Ton alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alia Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoomasi van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid Tolgena staal bewerkt f 2r P D IKE OODJS SCHIEDAMMER aEWEVEE Merk NIQELTOAP VBrkrijffbur bij t PEETER8 Jz AU b w t ran olitheid ii oachüt en kurk ateoda voofw Eïen vaa den numder Firm P HOPPE A SLEGT beTeeltzioh aan tot het laveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f3 eent de K G NIBDWE HAVEN 28 H Bekroond op de Internffionale Tentoonstelling van Bakkerij Maalderg en Kookkunst ta t Qratinhagt nket aan diploma Vergald KUrarao MadoiUa k