Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1899

37ste laargang Zaterdag 14 Januari 1890 No 7787 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdellMa Ut t aDVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 6 regels a 50 Centen iedere regel mew 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd T M B oa De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigg per drie maanden is 1Ü5 franco per post 1 70 Afcopderlüke Nommera VUF CENTEN hatdbaafd hebben alakan ireemd al de pogingen ran anderen zooala Paaaebe om het ge aar toor beemetting ala boitaagewaon ernaligt toor te atallen nitttegaafitaanda gebleken ia dat de ziekte zich eten goed nithreidt Ua de grenzen gatlutau agn Ailea te zemen genomen ii nil detweedaagaehe beraadalagiogen gebleken dat de agrariira nog altijd een h iogen toon kuourn aaoilaan èt dat do tegenwoordige mioiitar van lendboaw badenkelgk teel neiging toont om bun ter lila te zijo e Niet alleen in Hoogarge ook ia 0o tenrgk worden pogingen aangewend om e verzoeniog totacben de Regearing ea de oppoeitie tot atand te brengen Dat zulke pogingen nïoeiteo worden aangewend waa doidetijk De toaitand die lauiitamerbgnd in Ooitenrjjk ia ontttaao maakt elke behaDdeting tbo de itaatazakeo onmogelgk Kn ala ar geen toenadering tot atand komt ia er geen andere nitwag moge ijk dan een onwettige regeling die leiden moet tot eeo aConp d dtat een dlotatnnr of de opheffing tan bat Parlement De Ooalenigkicba Duitachere nemen deaukoadiiiiog Tan de pogingen tot verzoening aaar terngbeodend op Na al ei wat er reëda ia Toorgethllan ia dit niet te Terwondereu de ejfraringen die de DniWhara bg de eertoettwda plasnan Tan Badeni Gaalaeh ee Than l ebben npgedaeo zgn niet geachikt om bnn rartrooweo in da oodarhandetiogan te rar lerken De Doiltehe partjjleideri biyten dan ook bg hun aiaob dat eeril de tonwaltige taalTarordanlugeoa moeten worden ingetrakken vóór zg zieh tot eeoige toenadering bereid loonen Oe cVoit Ztg meent dat zij ta minder rd hebben om tan dien eiiab af te gaan bet aanalaaade aftreden nn Baron BanSr da pbaitie van de Dnitacheri glachta kan verl leren De groote font Tan baron Banffjr waa ajjn OTereeokomit met Badeni belreS oda dan Ahsglatehv waardoor de Doiticbera in Ooitanrijk aan de reactionnairan en Staven werden óieirgeleTerd Het ia in faet belang van Ueogar a en de opvolger aan BanSy zal daarmade rekening moetan hoodan dat de Doitiefaera in Ooatenrgk weder op faun oude plaati worden herateld Graal Jnlina Andrattjr beeil dat ook ia 1871 gedaan toen Graaf Hohenwart in Ooaieorjik hetzilide doel naatreefde ala thana graal Than doet het Blatiacha jerleraliime De Czachen zpn woedend dat er iu fiongarge een ommekeer zal tot atand komeO want zij welen dal die faet einde fannner bearlgkheid wyen zal fo linn bezorgdbeid zinnen zg op ze reeds sinds jaren verloofd is aan baron de L iiZie van deze maar roor goed af Dat is een vrouw zonder hart en erenmin in staat om liefde te begrijpen ala te schenken Misschien zoudt ge door ongeloofelgke moeite en ongehoorde volharding het zoover kunnen brengen dat ze cioh rerwaardigde eenigen tijd met u te spelen madr meer ook niets Kortom geen enkele keuze ran den jonkman bad DOg des barons goedkeuring mogen wegdragen Half ontmoedigd herhaalde Kaphael telkenmale dat K jn roorstel rerworpen waa Maar op die w ze zal ik nimmer klaar komen eo altoos blijven zoeken En den barons antwoord was onveranderlijk i Oedold I men most weten te waobieo en door aanvankelijke teleurstelling niet den moed verliezen Aldus itonden de zakto op het oogonblik dat wij als gelrouw historicus den draad van ons verhaal wederom opvatten Begeven wy ona de lezer vergeve ons de vrybeid waarmede wy het wagen over henS te beacbikken naar het theatre dn Gymnuo toentertijd genaamd thé tre de Madame een naam ontleend aan de protectie van prinses Maria Carolina ran Kapels hertogin de Berry Men speelde dien arond wg weten niat welk atuk raa Scril Madame de Berry woonde de voorttelling by wat het rormelden dat de zaal stamrol waa overbodig maakt £ n der loges een nkeU maar waa ladtg gebla OFIR ITALUIA OaOOTE SCBODWIiOBU Aartru Newtiut RetUrdam ZATERDAG 14 JAN 99 8 uur HEFISTOFELË OjK di A BOITO Met nudewetking nn den beroemden bw atgr coyiixi Te 12 area G T rertnkt nit JlolUrdam ktioD Hati een Kxk trrin Ie en 2e kluee welke e Qoud itopt HOLLANDSCHE IMEllKïlfflISC AMISVBHWAM Pcgenoteering i China Congo Stoftbee 45 en 60 o Qrof 50 56 Lekkere 60 Bouobon 76 OenriKe eo Congo 100 I Ontbijt Tbee V 66 namiddag Theo Ï6 Alleen TerkragbMr bj P H J van Wankum Ooêthaven B 14 IITal II it bwtt liin Tlu I i kortom Sïrffl AnkerPm Expeller y fH kMkkilMlIMiiMaitiwMdaitef mm ém itnik l Mei kukfejdi Pl W Mt re seat aa fl 2S d Uoaali Taeibuta la 4a auaala AfoOiekag ra b f A auUK k O a tl BMntm TeOOÜDA bü C LÜQEB Apotheker Merkt en b WOLFV k Co WeelhKen 109 1 Il J VAN TEW I Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR i B OËËN BETER dree roof He Morlen 8CH0ENWERK alihet Noordbrebentich Schoen en Uertenma iiin KMtaeg U 30 iegenoter de KleiIteg tet A ibe elend Alle repwetWn en uigemeten werk Opruiming TM bel nog voorredig winterwerk ea ongeeorteerd echoenwerk Zie de etalage TANDARTS E CASSIJTO Oouda Turfmarkt aPBBJSKVBXNl UAANDAQ DINSDAO DOMDSBDAQ en ZATSBUAO Tan tot ft nur WOENSDAG enVBUOAQTan Itotl n ZONDAGS niet DEPOTliOtlDBMS Gevraagd op zeer gunstige T orwaarden H H Kruldtnlrrs broglstcii BuketlMkken wynen Slgarcnhandelareii en andere penouen uet relutitn op alle plaatsen iu Nederland Toor tnlteatewoon goedkoope gewaarborgd nirere Natliqrwynen geanalyseerd door en onder tooKichf Tan den algemeen bekenden Hoogleeraar SWABTS Tan de Uoireraiteit te Gent Voor nrdere inlichtingen lich te adieeaeereo aan den Beer Wh WINS Molenalraat 10 te Hagi VirteUiir eeor Ntdtrland n Kolamin Tan de Naa loou Vennooiichap Gmmral Wine Companu te Antwerpen Kapitaal 2 0 000 jVAN BLOMMLSlLlt S InKT volKoinen ONSCHAÜfLIJr I APELDOORN HOLIANO Gouda Drak aa A UamUliN kZOOM NIEUW NIEUW NIEUW GESCHIKT VOOa ITaclitUcMeii Eoffie en Tlieelicliteii Welke 47i uur branden k 3 i en 6 uur brandende A 3 cent per ituk lenig Agent Taor Ooiuht en Omitreken IZAAK GAT8 Papiermolen G013DA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hienroor geen Olie goen Olaaqe 11 Alleen een luoMer aansteken U noodlg Geheel londer gevaar voor brand als ook londer reuk Xet rooraï op d ECHT anet roodm lattarfi VOberlahnslein aimereuiiDtKmeToHiMeitoM oBiHiAHiisTtm 3r verkrijgbaar i ï MwOteliatfi UA BaepMtaUe van de rietorüt Bro Kanttor toor SedertanO Boompje éO Bntterdam DB STBDELIJKS DTPOTHEIKBAIIL tJeveêttga te t UHMrKXIijEtlB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geitort 1 0 0 K Sluit op billijke Toorwairden CeMleeiiltt en onder Kerafe Bnp Üuemlr e r ban4 op mtltmem en iMtuterymt londet Tooruitbetaling ran rente Geeft a en 4 raMMrieoen uit tegen den koer ran OS en tO Inlichtingen te bekomen te Goont Toor de iPaml rleee bg de Ueeren M J OGIEB s Co Kaniera en Gommiaaionnair in Effecten Toor de JffypaMeJceil bjj den HearW J FOBTUIJN DBOOGLBKVEK Haren aldaar Directeuren DBOOGUUtVEB FOBTUTN Ma B JULES ENTUOVEN Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmivea Borstlioiiig Extract Mdi ti uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAN S CBAMK COMOen llaa Htllererancien 8CHAIK SOHAIK SCBAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK 8CHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b 00 1 Heltaothe U hal beaU uiddal dar waield Sc 00 l Meliantbe geeeaat Kiokhoeat ft CO l Meliantbe eeeail aoowal oud ah joDg ft Oo f Meliantbe mt in neen hiiiigaiiu ontbrataa ft Oo a Meliantbe aUat Taortdurmd oader aohaikendig teailebL ft 00 Meliantbe halpt onharroopelijk Oo l Meliantbe i bakrooua met Earadipleaia a ft Oo l Meliantbe ia bakrooed mal Oood ft Oo B Meliantbe ia bekroond mat Zilver ft 00 l Meliantbe ia rarkrijgbaar ia flaeona Tan 40 Cf rO CU em fU Firma WOLFF fe Co WeathaTen 198 Qmia J XZ£fiii Kleiweg E 100 Qouia 8 H TIN MILD Vaelital B 126 ie ttmda A BOnMAN ifoenfrMM i C EATELAND So ooj B T WIJK OudeiMffr M KOLKMAN Waiiinntm a BOLLHAN BodtgravH PINK8E Ninuerkiri a dJ J u Gebn StoUwerck a Chocolade en Cacao Ssiniatlge door da aieuwtt uitrladingen op marhinaal gobloU T rliet r4c Mrieatic ra ttUaioltuul gebruik Taa jn en gjnete grouibttafTon gamndoeriu len Terbruikor Tan StoUwerck B Chocolade en Cacao en aanb T lenswaardig Ikbrikut nauwkeurig beantwoordende aun don iaboud Ut riq lBhkntten Dt ma behaalde i 1 S7 Brerets als HofleTéraHtfler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles eea bewya aa nituautsnd ijn bbrikant itt i 1871 hreeï de Accademie national de Paria Meu MM aiMrao a a m arfalll er yiPCMlère clWMe s xmaliMr ttoii aeTotr Mcoellaikt labrio eB da Okooolat bonbons vaiMa eta ste MrtaHlufl bbrUnat ia Terkrygbaar by H H Cunfisenrs Bènketbakkera i foz 0 DeKalTtrtweDwoordiger Toor KedetUnd iSiins Kkttenlodt I liutBrdam HalTeretraat lOS f EERSn IEDERLAID8CHE BUWIUJABUEL Directeur H BUBGEBS DEVENTER EE Handelarea enReparatetml AADgniea w oni ihu ook fptctul gpMui tofl D op faet ferrurdigeo tu EITTINGS Framea Wielen Uudea ZadeU e aa nXiwel Tan Bgwielen nut al aiondcr ketting raden wg D ten leerate aan onie utterêt lage prgien te rragen Terena maken wg U er opmerkaaam op dat de prgien onier Bgwielen Toor 1899 belangri K Terlaagd ign loodat wg tbana cAei eoueurreeren Waar niet tiertegenivoordigd teorien IJVBUIOE AGMJSXES gevraaga in t bgionder Toor den Terkoop onier Acatènef die iedere aoliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen Priidieps NO UVEAUT ÉS WU Tenoeken de Damet dia ona lellluaUeerd moderalbum voor het WlntopaeU aoen noch ulet ontTangen hebben dit i willen aanTraffen aan jyLBJILUZOTtP M HattelT wordt dan omgaand grartla km franoo tsegeaonden BwtelUngen Tan af es ranea tH Tan Blh koeten aan huia met B Terboogln MiipMHiM ilHr tl Kinnliat 1 1 l eH8velt icolu hofleveka ncij Veencslraat23 den Haag BROOD tS BESCHIJITrABRIEE LÏÏITCHEOir HOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Chemische Wasscherij k en Stoom Ververij i iDE WIT en Oomp OTBBCHT f Spoelige en nette aflevering V È I ce prUaen è DBP6T bg f Gez BECKERS in Modes f S Turfmarkt 248 GOUDA f jong of oud door ouM A CJe nikkel 4 zAupurbwüt walk opilgMi dÏTortic PrjslcBiU porto extra byMn fMifwrd jn OBkr iml ladkti A apaarbkuk aioh jRutonuti eh ti ehTMI ii lT op t j ioWaSjBh an J w l t op nisaw da hut M VM i 5inB Ml r mbi of lOOrultb Verupndhuis ïerkar e remmandlt aataek o edinbarl a Co Jtiartanhua H Z V i tbnnn l l B kKH i l TadooK BM Aac iaBe MMm fflmfryl BuUeDlandscli Overzicbt In da FranHhe Kamer ontienwde de tooraitter Paul Deachaoel giateren de Terioeoende rol Tan den roortitler di sicb orerat moet doen gevoelen eu da menacben tot elkander moat brengen Frankrgk beeft bat lager hef maar da gereebtigbeid ook Deacbiuel toont de gevareü tan de biooenlaodiche tweedracht en doet een beroep op de kalmte ao bedaardbeid Tan de algeTaardigdeo opdat men de Toorbereidiog Toor 1900 kan aoortxetteo Dup7 atalt TOor de Teracbillande interpellatiea dadelijk in babandalieg ta oeman MiUaToye krggt daarop hal woord en telt de rpgaering een heele raeka rragee Bg gewaagt Taa de beweging die do beaoholdigiDg Tan Quaana de Beaurepaire heeft gewekt Levendige proteaten eo zegt dat aeu ondarIpek gebiedeod noodsakalgk ia op aekare banf ken Men roept tSloit bat debat c £ r ontataat een hoogloopenda ruaie taiacben Dromont en Mornard die Chaurière onder banden nemen Luid romoer Milleioye herneemt dat de linkerEgde ntet de gelegentaaid zal willen laten ontaoappen om licht en gerechtigheid den weg te hanen Bg aobt bet ocmogplyk de bnrzieniog onder de tegenwoordige omatandtgheden bg de tegeuwoordige preaaia onrrgalmatigfaadan f wettighpdeu Toort ts zeitoo öndau proteaten leeet hg wat Toor uit de Kcho de Paiii De laal ia teer ro moerig Onder al het leven door eiacbte MillevoJ e atraSen tegen de ehuldigent ertoebt de Kau er aan te wgzen hoe en door wie faet onderzoek aal gebeorea en ricbt aanvallen tvgen bet Hof ran Caaaalie Vereckeiden algaTaardigden roepen De beaurepaire ia door de Kamer gebrandmerkt MilIeToya rerwijt Manau dat bg cooclniie beeft genomen Toordat bg kennia bad aan bet geheim doiiier en eindigt met te zeggen dat het aan de Kamer alaat de kalmte te heratallen Laaiea legt dat de natie genoeg heelt lan de Dreyfoizaak Algemeene toejoichingeaj en dat er een eerlijk onderzoek moet worden in geateld Hg ipreekt ran het rapport Tan kapitein fleiqee dat volgena hem geloofwaardig ia maar waarmee men geen rekening heeft gebonden Gemor bij de linkarig Laaiea proteeteart en egt dat Boew Bard en Manau achnrken a jo Alle afgevaardigden ataan op Er wordt ge lebreeuwd Tot de orde roepen En alt Deichanel nog aarzelt om aan dien eiicb te Toldoen komt Dopuy verontwaardigd op tegen de woorden Tin Laaiea Toejuichingen Nn FElJiLLETO Cedeiluekrlften van een Gelukflieker AMiBAL DE Vondeling Wmt kei fratuck DOOK W NUTTEfia 1 Daozelfden den niddifl dag toMoken twaalf en ééa uur ïn bad de jonge graaf de SallaoM ign obredeo gcrieht nau boalerard St MtrUn had BaBKeMheld aao de womng ran Van der Oryp den woekeraar eo wai wèl oalTaogau geworden Het ia oni niet bekend wat tgd na dit bezoek vewftel mafr wy bebben allen grond om teverondanteUen dat bet reiultaat bfiTredigend moet eijn geweett wacl dea anderen daags werd hij in bet boaoh ran Boulogne gezien in een fraai rijtaig met twi e paarden bespaoneQ betgeen velen deed omaïeD en ujn intieme keontaaen vrrwonderd het hoofd deed eobDdden Ongeveer drie maanden daarna had er een duel plaata tuaaohan de Sallnoee en en pas gehuwd edelman Be bijEoaderhedan ran dit tiraegerecbt werden angatrallig gebeim gehouden Baron de Haubert waa een der getuigvn in dese aaak die den paa gehuwden joegen narkiea ï het laren koette en waaruit de 9allum rolkomen ongedeerd te Tooraobgn kwam Van dat oogeablik af ootaiond er een onbegr pe Mjke rwtroavd kbaid taieefaHi den bam d Maa roept Deichaoel Laaiea tot da orde Men roept Dat ia niet voldoende By moetjirnitlt E udeljjk laat de TooraitUr in de nolaleo aantaekenen dat Laaiea tot de orde it geroepen an deze zal onder heldenteh lawaai en baftige woordeotwiaten tgo rederoeriog voort Hg beachuldigt het Bof Tan Caaaalie aan Tooriogeoomenbaid TOor dea veldtocht ten babooTe van Drsyfoa welke Tolgena hem door het buitenland werdl aangeatüokt De liokerig waarichnwt Latiet dat hg zich in acht n aet nemen Het geathrnaw overatemt Lagatta die het woord wil nemtn Labret miniater aan jnatitie antwoordt tertolgent de aprekera en zegt dat zijn ebrate plicbt it de recbterlgke maebt Ie Terdadigan Er ego bescbu digingea gedaan op bepaalde punten Een onderaoek naar de genroodhaid daarvan ia ingeateld en dat onderzoek waa eerlgk en oprecbt Vo gena bet rapport Tan kapitein Qn té ia Picqoart den 24en naar hel hol gebracht en teraggebracbt zooder dat ar ieta byiooderi aoorviel De mioi ter ia echter van oordeel d t nu een tweede onderzoek noodzakelgk ia Bjj leeat een brief nn Loew Toor waarin deze legt dat er jegant da getoigan altgd ia gehandeld weUoegalgk en zooall het behoorde L sbret verTolgt onder spuitende eitroepen en rerttU dat hy de Baanreplire had verioobl lyn beichWdiging pregjf onder woordan ie bteogan maa dtBÜa l repoira had geweigerd mot een beroep op do omatand gbeid dat hg zgn ontala bad ingediend Met zoo o bonding behoeft de mioiater geen genoegen te namen De eerate praaident bggealatn door t ee raadibeeren zal een on derzoek ina ellen De Kamer bealnit met 423 tegen 124 itemmen om zooder meer orer ta gaan tot de orde van dan dag nadat de regeering zich roor die motie heelt Terklaaid V Woenidag hebben eindeljjk de beraadilagingen in den Duitioben Kgktdag over bit al of niet beitaan tan Tleeiohgebrek baar betlag gekregen 0 zg reel vrucht hebbeu gedragen Waarichgnlyk niet Want allei ia hg bet oude gebtevea eo zal Tooreerit ook Wel bg hel oude blgten De grenzen bljjeen gealoten Dienteogevolge it zooala de legeciog zelA eikead heeft b v de prga Tan bet Tarkeuavleaacb dat etn voornaam Toedeel ia voor de Tolkiklaaean aanmerkalgt geatcgeo Maar dat komt rede neert de regeering omdat tóór de alaiting tan de grene de prga tan dat rleeaeh loo abuor maal laag wat TegenoTer de naiere erkenning tantommiga agrariSn die de alniting tan de grenzen enkel ale protectioiiiatiachen meatregel wilde gr bert en de Salluoea een soort Tnenda hap uit dehoogte en quaei beschermend vaa de zijde dea barons onderworpen eo gedwee integendeel ran des Jongohngs kant dte rorder de onafscheidelijke metgezel ran burggraaf Eaphacl werd dien hij als een ondergeaohikle naar de oogen Mg Overeenkomstig dan wil ran zijn pleegvader bad Kaphael met Aiurine gebroken en teVena met al zyn ktnnusen waa weldra een bekende figuur geworden in de salons der ar stocratie ran de faubourgs St Oermaiu en St HoQaré en zocht ijrerig naar een vrouw die zoowel hem zou roldoen s zyn pleegvader lerreden stellen lleeda dikwerf was zijn oog op dezo en gane gevallen en bad hij da meening van den baron ingewonnen Maar steeda had de baron die onafgebroken een waakzaam oog op z jn pupil hield gevestigd hem verhinderd gevolg te geven aan zijn onnad nkeade opwolhngen ffDeze jonge dame moge geestig zijn en aangeoaam in deo omgang mijn loon maar baar roorkomSn da liohameljijke gaven waaiilaee de natuur haar beett begiftigd z jn niet ran dietO om trotsoh op baar bezit te kunnen zijn 1 Die mademoiaelle is inderdaad ze r schoon en r k maar ze ia ta wiapeUurig van karakter te gemakkelijk ta rerwerven Het zou een schrale eer zgn uw naam te zien prgken op een lyst die reeds zoozeer geruid is Kr steekt geen glorie in eenresting té reroveren die cioh reeda y66t den aanral orerneft rDitmaal ia aw kena waaridk goed Jammer maar da r m Uwiia moeilykhsid ia nanaMjk dat een middel om mat handhatieg Tan han Torkregen rechten aoa dan ooweltigen toeetand een einde te maken Doch de Daitacberi indachtig aaa de amadelgke wjjce waarop de Czechan da otareenkomak van 1890 l pbbeu gebroken aullea zich ditmaal niat zoo gamakkelgk laten inpalmen maar faitrouwbare waarborgen eiackea toor bat beritel ten bon goed recht TOerdat a j tol ondernandetingea overgaan Verspreide Berichten BIIEYFV8 Algemeen ia men leleurgeetald geworden door de prantjea welke da beer De Beanrepaira ala onthallingen wil doen roorkomeo in zgn artikel tan hrden beell hg daarom getraobi een eroaligar lodrok te maken Da atgl iann minder wijdloopig ao de zaken worden onder tien aiz ndarlijlia punten opgeiomd Qaea taa die alle berat leiteo enkele aija geheel onbeduidend en omtrent de andere brengt de oud preeident bel niet Terder dan tot rardachtmakiog Hij geroelt zoozeer dat igna beweringen niet voldoende geilaafd zijn dat bij weigert daz aan da anintte van den apremier praaident te onderwerpen Alleen de openbare meaning komt bam oapartgdlg genoeg toor om er keooii aan te nemen en toeh rertall bjj ook aao deze niela poailiafa Hjj driagt nn aan en de party aan den ótat majar aobijat dit tot waohlwoord te nemen dal oa afloop der enqnite de behandeling tal geichiedeo door bet Hol van Oaiaatie in Teraanigde zitting dar drie Kamera Volgeni den lEclair aal de keer Mazean waarae ijuiyk ala rapporlenr otar de eoqoét aanwgeen den raadihaer 8allantin Hat we t welke waarde aan berichten uil deze bron ia toe Ie kennen Vermoedaluk ia het meer ean weoach dan aene zekerheid rooral omdat da faeer Sallantin bekend waa ali te babooien lot de kleioe minderheid in de elrafkaaer die bepaald antiDrajfniarda ai Of hy het nog il wMt min ciet Het grogja Tan Picqoart ia gebleken niet Heen Ie at an gi iiaraal Billol beeft het o k gehadj 100 ook generaal Bogat en telfi da ambtenaar van buitenlandiobe zaken da beer Paléoiogue die niet a teen warme grog beeft gekregeo maar ook nog twee aaodwichM De rechter Groijean nit Veraaillea wiena anti Dreyfoaarde uitlatingen nogal romoer ror wakt habkeo ia naar man zegt ter Terant woording geroepen en zal waaraohijnlgk tiob Toor het Hof ao diiciplino der recbterlgke ret de eerste ran do voetlichten af tegenorer da logo ran Madame do Uerry Niettemin was deze loge afgehuurd gewordent want achtereenvolgens badden rersohillonde peraonao den toegang gaweigerd gezien met de opheldarjng dat do adminiitratie geen rryheid had daaiorsr ta beachikkeo Ds avond waa reeds rer gevorderd en er waren nog aleobU twee bedryren ran hal loonedstuk op te roeren toen de deur ran de ledige Ion geopend werd en twee personen dwetre binnentraden Ds eene wu een zsor jeugdig meisje b na oc eeo kind Zy kon ten hoogste aerentien jaar tellen Qlinlaohend monsterde £ j ds zaal speelde met baar ruikür eo boog cich orer den rand der I a net d bedrgrigbeid ran eon schoolkind op oen nitgansdag Haar netgeeet hield ziob op don achtergrond der loge zoo at bet onmogelijk was van uit de laal t n trekken ts ondsraobeiden Het binuenkomen der bekoorlijke Behterbl fater met haar zioh aehuilhondenden b eleïd r verwekte eeoige sensatie Allo lorgnetten richtten ncti op da loge lioka raa het roetlioht waarvan de jonge rrouw ntsta aoheea to bemerken Kapfaaél trok den baron die naaat hen waa gazeten eensklaps aan den arm ffWat ia erP rroog éatf Kijk dan toch eens papa fluiatarde de jongeling opgetogen