Goudsche Courant, zaterdag 14 januari 1899

alterdam 4 48 8 81 8 16 7 88 7 88 8 40 8 81 8 88 10 1 U 88 11 8 18 87 t u 8 80 8 4i 4 08 4 40 8 88 8 17 7 88 8 lo m De D treinen allMn Oapall 4 88 8 08 t V D e 10 88 f e 1 84 V f 4 80 8 87 V e f Ie en ie kl Uk Ktenwwkark 8 04 8 11 V e 10 88 r 8 01 8 87 8 84 rebiiger moet lilk Moordreebt 8 11 8 1 e door e 10 48 e 8 08 8 04 8 41 10 01 bovendien voorzien vaa eada 8 17 5 88 18 7 48 8 11 8 47 10 18 10 4 11 84 18 08 18 47 8 14 1 08 4 04 4 84 8 10 8 81 8 4 7 48 80 10 07 io a ten bewyi k f 0 80 I U Bail 4 49 AM l tl K I4 fl U 7 84 7 M 8 8 f t 8 7 V ff ff ff 84 D 118 ff ff 8 11 1 81 ff ff ff 8 8 door au l DA V TUCHT ilaamt L Ueadt UO 88 8 84 7 81 8 14 07 10 1 10 87 18 00 18 10 18 88 8 80 8 17 4 88 80 8 08 8 18 10 17 88 Oadew 8 88 8 18 n 11 14 8 87 87 7 10 10 84 8 4 7 8 8 08 11 88 18J7 8 4 8 S4 8 48 tL14 7 18 8 48 10 41 8 7 88 7 04 8J 8 88 S8 HI 81 11 48 18 S8 1 84 8 08 8 l 8 04 4 7 88 11 18 1 18 Toen Utreekl Utrtobt 88 88 7 4 8ii7 8 4 8 00 0 80 lO K 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 88 4 48 Ct 8 7 88 88 07 10 08 10 84 48 8 88 8 08 8 16 10 88 ll 18 84 1 47 4 18 7 18 8 10 8 88 18 84 8 U 10 46 4 84 T M Wnerdea Oada Oaada 8 87 8 08 8 88 8 88 10 8 11 10 18 11 1 18 8 40 4 87 4 80 8 10 73 8 88 8 48 18 4 U 10 gebracht door een aoontje van den la egram beatellat ton door Vaa der Wgk zga on rilj ichter de woordei aen moordaaotlag plaattt vangen met de woordoo Wat moet ik daar lot H bl 0lreete Spoorwegverbindingen net GOUDA Wlnterdlenst 1898 09 Aangevangen 1 October TUd van Grc inwlch 0OUDt OTIl DlMTle ven Oeada 8 7 88 8 10 8 18 8 14 8 11 IIMtO ll 11 18 11 81 18 18 18 18 8 11 8 48 8 87 4 88 4JS 8 88 8 81 8 18 7 81 7 88 8 88 8 8 10 04 ID M 1 8 8 10 8 40 10 4 80 7 80 ODDA DBN HtaS tiaa 18 18 18 88 1 8 8 17 8 8 8 87 10 14 11 18 1 1 1 88 l SI 8 48 4 18 8 18 87 88 8 88 48 8 04 8 14 8 8 7 40 7 48 7 88 8 84 i 8 88S8 84 P S O D D 4 a UtlTODa loud 6 8 14 a 8 10 7 18 10 1 5 80 T Si S U 1 r t Aaut Vr 8 01 8 0 10 88 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 0 1187 Amit 0 8 80 8 88 10 O 108 1 18 18 8 10 8 11 41 t 8 I Oi 10 0 11 18 SS S 46 4 4S 6 80 1 4 4Iwt W 7 80 8 88 9 80 I l SO 8 08 4 00 00 S 8 00 10 8 Owula 8 0 V U l I OV 1 1 8 8 4 47 t 48 7 4 B 4 J 1 1 nuwlit motten f nDlwoordiD Hat ia wUi niat oomogal k dat da bwr Qaaan da Btaonpairt wlaoi oabltg nog niet uoganoman WM toen by iga aanta trtikal in cl Echo da Pana plaatste np dezellde wgsa tar Tarnaiwoordiag zal wordao gerotpao In aan opa n briaf aan da afgataardi dan dia bjj mat allarici atjgiagia bagro l italt da Bannrapaira ban fOor ta batloitan datdattraf k a ar aiob niat maar kanna bamoaian mit da Drajfqiuak d n na een arkelgke aoi aët laat Tarwjjdariog dar acbuldigan alidia arijjo nit da ttfalktmer Vardar rerioakt bg ban door aan wat mat tarngwarkamla kracht da iMTOagdbaid ta rarpltataen en dakeDniinamiDg ran bet procei op ta dragen aan bat Hof tan raaiatia alle kamer arranigd Hat boranatannda ii at meer dan kru da argnn aiitae ring ia bat niat minder Ik twaar u naaren 00 haat bat bet erraat dnt in Toorbeiaiding ia kan niat aanraard wordan door bat land Hat ia Tan te roran mA fardeokiog gMlagan Dit nrraat aal da Fraoaobe jantitia niut aardig jjn Da laadibearen dia thana bat onderioak l an igo blind bat ago geen recbtera maar I UInCHI lllD T aa groota branden wordan nit Dnitwbland gemald Te MttMcheo ia bet paa berataUa Orpbenm een gebouw ran drie rardiepingen mnt lalnn roor bata lergaderingao tooneelO iroeriDgeD ant tot den giond afgabrtod Men wgt bet onbeil aan een lont in dan acboorntteoboaw De aohaikniidiKe fabriek Ie Billwardsr bg Hamburg ia ten gerolge rao eeo onbekende oonaak in da aaeb gelegd Er ijjo koitbara maabinea tarbrand Dt aobwla wordt op 400 000 mark gaaobat Ekuiland Totgana df Lancet waran er op bet eind tn 1898 in Qroot Biitauja 34 994 dokten nat een Britaobeo itel d i alechta 91 mear dan aan jaar ta rbraa Ua farmeardering in 1897 bedroeg 619 Te Londen ago er meer doktere dan in SchatUnd an Ierland teiaman in data baida landen ia bat aantal dokten Itrltdan jaar afgenomen BlMU Da rechtbank tan Dendermonde beeft printerDnena roorwaardaiyk reroordreld tot tweeboeten nn ijt frank en Beman onrogrwtardalgk tet tian frank wegaui eeuroudige be laadiging BINNENLAND De aldteliagen ran da üarate Kamer hebben hat bagrootingiondargo k beJIiadigd Da commiuiin ran rappottenri hiarorer konun baden en Zaterdag bgaen H Hr de Koningin en H M de Eooingio Hoeder tijn door dan ga ant ran OrootBrit Unniö en letland bg ona hof uitgenoodigd om op Woenadag l Febraari aan door Sir William ïfoward in bat gebonw dar Engalacha legatie te geren taii a daoaaote met bare t genwoordighaid te rarteren Oa gaiaot mocht bericht OBttangen dat B Q M M de inritelie hebben ugeaoman In aommiga weikndeo in de Frieache ge naaate Doniaweratal ataan da paardebloemen da in bloai bjj dan laabdtaler D Oiicga Idatr ajjn raadt jonge dnireo uitgebroeid teinijl man op Tarichillende plaatsen in Friealand raadt groot koppel kieeiten liatl Oeada 7 88 8 10 8 18 7 88 8 41 Hlaawerkark 7 88 8 48 Chnalla Baherdaa 8 80 7 48 8 88 7 88 8 88 8 08 7 80 8 80 7 88 8 48 Zoaterataar Zagwaard 7 88 8 81 Voorban 8 87 8 08 e Hage 8 18 8 t8 48 Gouda SeveBbttiaan BCoerkaatila aard 7 80 aUaae 8 48 Voorburg 8 8KeetervaHr Zofrwaard 6 8 7aveahaiien Hoerkipelle 8 1 Oiwda 88 Da miniitar van binaenlandtcba aaken heeft nn da gamtaDtebaatnran rericbaiden opgaren feriocbt omtrent de opanbare en de bgionden berbalingatcbolao en de gamaenielgke ea bg loodere bewaaracbelen op den 31 Decaoiber 1898 Tan taoiien nn bet berbnliogwndaragt naar aanleiding tui art 17 dar wat op bel lager onderwgi moet worden opgegtren lo of bet bg gemeaotelgke eerordeoioK a geregeld 2o Zoo ja bg welke verordening 7 3o of bet onderwga aidt gegeven geheel ationderiyk of in vereeniging mat de avondichool of in vcraeni ing met da derde lea der dtgichoal Indien van bet underwga geen gebroik wordt gemaakt moet de lelen daarvan wordan opgegeven Wat da bewaaraebojdn betreft moet bet keikganoolacba de aticbtiag of vereeniging enn welVe de bgundere Kbolan toabahoKien wordan opgegeven De vermaarde Klooiter ang te Dtraeht welke het Honiteikerkbot met Achter deJLDom verbindt ia thana door tcbtnoendcfandan soodaoig gehavend dat ilaitiog van dien door gang boog noodig wordt f e in lood geratte roitjea tgn bg vlakken van een balven viark maler wegnerblft bet lood hangt in rafela De beide ingangen Ie varen een bedroevend aanzien op Kinderen kunnen het niet gedaan hebben Ëea aate p ilitiepoat beeft tot heden nieli kunnen on dekken telkent komtn er nieuwe verwoettingen bg Op den linkerpilaar van dan Domagdi ingang ia met potlood dnidelgk getchreveK De Domkerk ii dan Roomackeo rntatole Dieven 01 dit een aanwüaing geelt dan wel met optet aldoi geiehreven ia om bet onderioek te varwarren ia Boeilgk te leggen Alt 182 dar Failliaaamaatewet bepaalt dat da algemeene faillieaementakoeten worden om geelagan over elk deel van den boedel met oitiooderiog van hetgeen door den pand of hjpa haekboodenden ichnldeiicber teltta i verkocht Mag nn van da ander preferente nhnld eiaehera naar gelang hODoer vorderinaan bat dragen in die kotten worden gevorderd De rechtbank te Dordrecht heeftop die rraag ontkennend geantwoord bg vonnia van 19 Octebet W V b B No 7215 Het geval dead rich aldna voor dat in het faillieaament van een voogd opkwamen agne pupillen voor bnj niet door hem belegde geldan De torator bracht ban op de oitdeelinga Igat voor het preferente bedrag verminderd met een aianredig doei 3 pCt deralguueena koeten De recbthebbendeo beweerden dat dit in atrgd wat met art 182 omdat er genorg over waa om na betaling van de algemeeae kotten aan da gewone tehnldeiacbera een nilk ing te doen Da rechtbank heefi aicb biermede vereenigd op grond dat volgantart 182 de omtlag moet geiohiedaa over elk deel van den boedel d i van het actief De koeten moeten dna worde i omgeelagen over de oatvangaten nit ingevorderde gelden roerende goederen en contanten en wat er verder bg komt nit panden of gebypotbekeerde peroeelea door de gereohtigdeo iel ven verkocht Dai moeten de cboldeiBcher wordeo betaald die op een bepaald daal bevoorrecht agn en wel Bit de opbiengat daarvan verminderd met hel aandeel er van in de koateo Uit wat van dia opbrengit dan overblgft vermeerderd met de overige baten na aftrek ook hier van het deel in da koeten moeten ver olgent de Mbnldeiaohera die op den gebeeleo boedel bevoorrecht aga ten volle worden voldaan en de raat alleen wordt verdeeld onder de gewone aoboldeiichrrB 11 81 11 88 11 88 11 48 11 81 1 1 7 1 14 1 88 iÖL 10 18 10 80 11 88 11 18 11 80 11 41 11 88 18 8 88 10 8 10 44 11 48 18 8 8S D doof 0 11 87 41 88 8 48 10 11 10 17 e 10 88 10 48 10 18 10 4 4 11 7 18 08 Al de koeten komen dut ten tlotte ten latte van da gewone icbnldtiuhen Gemengfde Berichten Deur dagen kwam nit Kiddarkerk een bericht dat da koopman v d O ait OieaenNiauwkerk op een rreemdeoortige manier waa verdwenen Woanedeg atond de volgeode advertentie in de Dgrd Ct Vijf ea twintig galden belooning voor dengene die eenig nariebt kan gaven dat leidt tot op poriog levend of dood van den vermieten heer L P van dar Gieten uit Qieaen Nien kerk Brieven onder No 17 nan bet Bureau deter Coorant Te Ridderkerk aa te Dordt liepen verhalen van een Igk dat ia de oori son tgn opgeviaeht een Igk dat in een met lood gevelden aak waa gebonden en waaraan barhaarichi aporen van geweld zichtbaar weren en dat van niemand andera aoo weten dan van den vermiaten heer Van dar Gieaen Een vertlaggever van de Dord Ct ia er nu giateren op uit gegaan en deelt alt vracht vau tgn onderzoek hal volgende mede Woenedag veertien dagen geleden kwam de ruim SOjarige laraëlietitcbt koopman in kaaa L P van dar Gieaen nit Uieeen Nieuwkerk over Dordrecht naar Zwgndrecht waar bg een bezoek Dracht tan Tobiaa dan Bartog wien by vertelde dat hg naar Ooetendam moeit naar Jan van Wgk om geld te ontvangen en vervolgeoi naar Simnn den Hertog evenaam te Ooitendam too wien bg een boodtabap bad tHiddaga omttreekt half éia kwam de beer Ven der Gleeën op den bewuaten 28ao Bacembar te Ooatendam aan waar hg aan de echtgeeoote van den boofdondsrwgier uit Molanaarigraal mej Pont die bg haar familie logeerde vroeg waar Van Wgk woonde Deze jo0roaw weet den man de een paar huizen varder iiifgeade wooiog aan en ttg dan koopman daar inderdaad binnaDgaan Niemand beeft hem die woning lien verlaten terwgt bg ook varder niat me=r op het dorp ia geiien De heer Van der Oieaan waa weg en bleet wtg Paa Vrydagmiddaga kwam er een telegram waarin de familie mededeelde dat de beer Van der Gieaen nog attgd niet wat teruggekeerd van agn raia en aan Van der Wgk die een winkeltje drgfl en het veer op Alblaaaerdam oudarboodt vroeg of Veo der Gieaen niat bg hem waa geweett Dit telegram antwoorden Daar heb je een kwitantie c De familie informeerde verder en Zaterdagmiddag kwam de achoonaooo van den varmitte over om m t den rgk en gemeente veldwachter eea onderzoek ter plaaiae in te atellen dat aOhler gaan reiultaat opleverde Ven der Wgk moet toen v rk aard hebben dat de beer Vab der Qiaaan bg brmitgiweeat dat hy aan hem f 20 beeft betaald het reatent van eene icbnid vaa eene goede f 100 waarvan hq de kwiteutie toonde en ook dat hg dan bewnaten Woeoadegmiddag te bed heeft gelegen Ook ton Van der Gieaten hg hem eeo rognacje gedronken hebben Meer leverde bet oodertoek otet op Zooall raada gezegd had de heer Van der Gieten het plan ook een betoek te brengen aan den beer Uarteg te Ooatendam een gelool gefi00t een goede keonit van hem Intuf achen ie nader gebleken dat tgne boiahoodtttr Stra Levi tevena een nicht van de familie Hertog hem had vartoobt aan date mede te dealen dat tg binnenkort ton kemen logeeren 4 88 8 8 8 18 8 18 8 88 18 88 1 88 1 81 1 88 8 0 8 17 4 88 4 8 4 88 8 04 K 11 80 8 14 4 08 4 87 Het bigkt dna dat Van der Oiaien atellig ook de familie Hertog ton hebbeu opgezocht wan hg daarin niet op de aaiia of aadare jjn verhinderd Hoe de zaak lieh beeft toegedragan kan niemand mat zekerheid zeggen naar algeaeea houdt men t er in Ooatendam voor dat er hier aan miadaad in het ipel U Het ia opgevallen dal Van der Wgk die aan da valdwacfaten verklaarde dat hg den 28u Oer te bed lag toen a aiondi met een boot il overgeweeet hoewel hg dit andera a avondi aan lyo knecht overlaat Hg moet toen een boot ge eend hebben van ago bonrmaT schipper Barendregt D n volgenden dag moet Van der Wgk van den wal af in de door hem gebruikte bent hebben etetn turen toodat Birendregt i npmerkiaambeid er door getrokken werd Bg moet toen in die boot gegaio tgn er een voorweipje uitgenomen en in het water geworpen hebben Ook moet bg den 28o Dec bg den alegpr kalfivelletjea hebben laten balen omdat hS zoo bloedde Ziedaar allerlei gerocblen waarvan we niet weten of ze waarheid bevatten maar die we tnob meedeeleo Zeker ia dat er bgna niemand opOoaterdam it die Van dor Wijk niet met een leelgk oog aanziet Maar niemand ken atellige aanwy zingen doen Eeo praatje echgat bat te tgn dat de vermiite veel geld bg tich btd Mon achat het gebeele bedrag dat hg bg tich bad op f 24 en het eenige voorwerp van waarde dat hg droeg waa een gouden horloge Koof ken dna da drgfveer niet weten ten de miadaad alt er miedoad in het ipel is Maar tODderliug ia de verdwgoing zeker Oiaterenochtend waa er te Ridderkerk een groote oploop op het gerucht dat het lyk van Van der Gieten zoo tgn geviacbt maar ook dit bleek tot bet vgk der praatjea Ie behooren zgn Igb ia nog niet gevonden wel moet Ja de Lek het Igk geviacbt tgn vaneenEngelacbsian Ook da joatilie uil Dordrecht ia ter plaatie geweeir maar aok zonder reenlteat Zg moet lel a niet aan een miidaad geloof hecbtan Het vHandeltblade geeft veralag van een achrik eenige weken geleden den heer Looit Bonwmeeeter overkomen op eeo avond dat hg Sanche Pence wat Men weet dal Langendgk a jolige kwant in bat laattta badryf een kapoentje krggt en wgo Bouwmeeatrr drinkt deien uit een gltf iotealing tag hy onder in het glai apeldAliggan Hoe die er in gekomen waren iaftot nn niet opgehelderd een vraagteeheo maar het doet toch uitkomen dat aan een toeval moeilgk gedacht kan worden Da politie doet onderioek Men meldt aan de N R Ct nit Am sterdem Bg navraag bleek het geval reeda meer dan aan maand geleden te tgn In a dien tgd heeft de politie geen enkele aanwgeing van miadaad of boot optet kunnen vinden Daar tyn ar die tich meeamnilendover de apeldenhistorie oitlaten De Praiiitche gendarmerie beeft aan den brigadecomaandant dar marechaoaaee teGroeibeek uitgeleverd eek eren S die veroordeeld was tot een jaar gavanganiiatraf wegena valachheid in geiohrifte en daarom naar Dniteoh land wat nitgeweken 7 88 8 88 8 8 10 04 8 08 D V 10 11 8 0 10 18 8 18 door 10 88 8 88 8 80 8 10 10 84 10 88 1 8 H 84 11 811 10 18 n S 8 84 10 10 18 10 81 10 88 9 81 10 88 11 8 1 80 7 80 7 x 8 88 lO U 8 84 8 48 8 18 10 10 lo sD 8 18 8 18 6 80 6 8 80 7 48 Te Genl L zgn gieteren drie lyken komen aantpoelen dat ran een meiaje dat herkend ia alt de achttienjarige dochter van den heer A nit Beek L en twee andeVe Igkan nn een mltu eo een vrcnw aan elkander gebonden Toen men d n man op bel droge haalde brak hèt touw eo verdween de vrouw in de diepte Het l jk van de aan it nog tiet harkend naar tgn kltaderen Ie oordealen wat de man mgnwerker Twee pereonen die eergisteivnavond in den Haagachen aobo iwburg op wet tuidrnebtige wgte bun ontevredenheid over het opgevoerde toonealtpel Ghetto kenbatr maakten werden op vertoek van de dirtotie door da politie nit het gebonw verwgderd Men achrgft uit Zeenwach Vlaanderen aan 0 D t Ia tegenwoordig till met bet eetmokkelen Na ea dan ziel man nog el eent eeu paar achoona koeien voorbgleiJen die t avoodi of anashta ovir da grenaao zullen gebracht wor dae doch veel gaat ar niet om Nn ar echter met imokkelen weinig of nieto meer te verdienen valt hoort mee in deie eiieken vaal v a nachtelgke diefetellen Voor eenigen tgd kwam bet telkent voor d t in da Belgiecbe gremdorpen au bier dan daar antebta eea koe uit den ital gehaald werd thana lebgnt men dit ook op de Hollandsche gremdorpen te gaan beproeven Verleden week ii bg een landboawer onder de gemeente Overalag en bg een oader de gemeente Zoiddorpe t nacbtt da bette koe nit den itel gehaald Deze dieren worden auachu België binnengesmokkeld en al de eigenaar a morgen den diefttel ontdekt ia tgne koe reedt zóó ver weg dat het de politie hoe tij tich ook moge begvereu onmogelgk i het dier oog op te aporen En niet alleen koeien ook kippen en knagnen telft eendan en genten wnrdan door de dieven niet veramaad Geen naohl gaal er bgna voorbg of er ii Irter of daar een kippen of kongoenbok geledigd De eigenaar zgn tooala te begrgpen it roet deze nacbleiyke bozoekera volatrokt niet ingenomen eu beginnen huone atallen enaobnleo zoodanig te verzekeren dal hoeren dieven aog too gemakkelgk uiet binnen zullen geraken Anderen vooral tg die eeni e kooünen gemist hebben om voor bet geld wat brand te kunnen koopen doen ban goedje too tpoedig mo gelgk van de hand Te Tiel a aan vlinder gevangen die n et te vergeefa naar bloemen tal hebban getocht want op betchntta plekjei worden reeds bloeiende madelieljea aaogetroffun STADSNIEUWS GODDA 13 Januari 1899 Wg makentonte lettre attent op acht rttaande advertentie van de Italiaantcbe Opera battend reedaj vroeger gelegeebeid gob nik te maken van den extra trein der üollandtcfae Opera de directie der Italiaansche stelt de gelegenheid daar ook Oor open Wg twgfelen niat of Telen ttUen datrtan gebruik maken Wg herinneren de Leden nn de Afd iQoudae san bet Ned Ond Oenoottcbap aan de voordrachten vau den beer Ijiodoer op Zaterdag 14 laouari Eoodmakenda mengacls en waukelbaar moleculaire even wicbialo ataitdeu en op Zaterdag 28 Januari Statiacbe alectriciteit Coodentatorto Door dea iterm van heden nacht ia op den Floweeten Singel een boom omgevallen die joiat nvar de rtila dn tram lag inodit de tram de eertte diensten niet kon uitvoeren Hedenmiddag ia de Ketaelaar L op deSpieringitraat tan een dak gevallen bg werd apoedig naar boia gebracht waarop genaeaknodige hnlp werd ver eend Beanllaal van bat bacteriologiacb onderzoek Tan drinkwater dar Qoodtcha Waterleiding Haataohappg Datum 10 Januari 1899 Ooraprong kraan kantoor Aantel teldagen 2 a kiemen per gram 30 vervloeiende kiemen 5 soorten 3 liektekiemaa geane Opmeikiagea teer goed waa gat Dr H J vm t HOFF Laatste Bericliten Het Bof van Caaaatie beeft weder oen paar oiBeieren tan de bnreelen van den generalea itel gehoord o a majoor Lantb en de lem penbt Oribelin Voor gisteren waa kolonel Du Paty die Clam gadafiTsard Naar de L berte meldt aal het Drejfoioadertoek officieel ia de eerate dagen van Februari wordan gealoten Het Bof overweegt DOg of bat gebeele onderzoek of enkel de noodzakelgkate dealen daarvan bekend tullen worden genaakt De eEtoile Belgee deelt het tanaatie beriebi niedt dal de Fraalche MoordanpoorwegmaaU tchappg la Bgaael beval heeft gekr gea albaar materiaal gereed te honden voor het geveltroepen naar Pargi geronden moeet n worden Een peer g irnizoenen in de Noordelgke departementen loaden order ont angea hebbee zichnsartchvaardig te bonden De aerate preaideat van het Hof van Caatatie die de openbare debatten ovsr de Dreyfoaravisie tal leiden ia thana 7 H jaar oud Hg heeft een teer tchitterende loopbaan zoo in da magistrainnr als in de staatkunde achter den mg Na den gewonen trap te hebben doorloopen werd mr Mnzean in 1882 ot raadtheer io bet Hof van Caaaatie benoemd in 1890 werd hem het ambt vaa eertte proiident opgedragen Sedert dit t dtiip bekleedt bg ourfi ebroken den boogsUn post in de Fraaeche magittratunr In de steutknide bracht bg bet tot afgavaardigde aeoator en m nister van justitie in 1887 De beer Mazeao bezit een teer breede kennis van bet recht en heeft tgn booge Innoiie eteads met veel wdardigheid waargenomen VERSCHEIDENHEID MeandagochtentI werd nabg bet tUtion Charleroi rog tijdijf een poging ontdekt en vergdeld om den eneltrein Keulen Parga te doen onteporan Men had eeu groot blok gaar op de raila gezet Een blok wachter bemerkte dat een der teinlichten was nitgodoold Toen hy ar been ging w cd hg aangevallen door twee kerela die hem vrg ernatig woudden en daarna aan het loopen giugon Op Ihet hulpgeroep van dan wachter scliotea anderen toe Door tijdige verandering dor seinen stopte da snellrain kort vóór de plaats waar bel gter op de raila lag De moordenaar van wglen Stamboelofif de MacedoniSr Halo moet op bet oogenblik wedr te Sofia tyn waar hy voorzeker bet veiligst is Men zal zich beriuneren dat Haln een jaar geledau in een Roemeenach stadje werd gegri pen de Bnlgaarscbe regeeriug dred toen alle mogeiyke moeite om bet bewga van zgn identiteit onmogelyk te maken zoodal de Roemeensohe politie den man moest laten looien Vermoadelgk wenscbt Halo dergelgke onaangename ervaringen voortaan te vermgden en ia hg daarnm naar Sofia gegaan waar bg niett te duchten beeft Twee jongelieden werkttam alt anruumeraira bg de nelattiugen ta Evreex Frinkryk werden eenige dagen geleden dm rgena door kolendamp bedwelmd op bun kamer gevonden Hel onge al was het gevolg vau de omstendigbeid dat de pgp van den kacbel lo bet benedenbaia nitkwam in den schoorsteen van ban kamer die door een onvoldoeode sluiting rook doorliet In weerwil vau alle mogeiyke in bat werk gettelde pogingen vreeit men voor hel behoud van hun leven Een Doilacb bied vertelt bet volgende verhaal oatr aanleiding van het hg velen nog beariohend bgg loof dat beo angstig maakt tegen het netel 13 aan tafel Een booggeplaattt ambtenaar had voor eenige jaren eenige gasten genoodigd er tonden 14 pereonen agnzitteo Laat op dan dag zelf laat een der geiten afweten wegens tiekte Er moeit teratond raad geschaft worden want de gaatbeer wist dat er onder de geuoodigden waren die niet te bewegen zouden zgn aan een Mfel vaa 13 plaats te nemen lj wist niet beter ta doen dan zgn zoon een etudent op te dragen zoo apoedig mogelgk eeu zijner kennissen op te zoeken en mee te brengen Kort daarna vertobeeo de zoon met een beer zich dr Muller noemende die door zgo aardig praten allen nitnenend beviel ea gaarne de uitooodi ging aannam Hy kreeg zelfs de eereplaats titscheo de gtgtvronw en een adelgke onda dame die byionder bang voor 13 wat Bg het afscheid nemen waren allen uit over dien lieven dr Muller Dan volgeoden ochtend vroeg kwam een brief van de oode dame met bet bericht dat se haar horloge mitte en vermoadelgk den vorigen avond bad achtergelaten Te vergeeft werd overal getocht geen horloge als bet be ichrevene wat in het huis te vinden Kort daarna wilde meiron haar armband dia te den vorigen avond gekregen had opbetgen maat ooii dit koalbare atnk was spoorloos verdwenen De fao r des huizes verdacht tartiond den doctor liit tosschen beide dames had gezeten en vroeg tgn soon hoelang date dr Muller l kende Pas Tan gisteren moest de alodapt bekennen cin het koffiobnia waar ik mgn vrienden daoht te trafian waa geen meer maar ik maakte er kennis met dr M die ng erg beviel on dien ik daarom maar meebracht alt teertienien maul De vader waa nog al ootaticht over zulk onboaniad vertronwen in een onbekende en zoad zgn zoon glinga naar de politie Maar in de ng vond do student in plaats van tgn nieuwen winterjas hel vertleten overlaat van dan vrtendalgkan dokter I De oaaporingan der politie haatten niata Da gauwdief was terstond na bet diner met den nachttrein vertrokken en geen apoor meer as vanbem te oatdekkan Aobt dagen later achter aond by een brief met een pakje Bg dankte hartelgk Toor de TriendeUjke ontvaogat eo ton alt aandenken den frasien armband en den winterjas behoadea Het horltge echter tond hg terug omdat hg tich vergist bad Hy bad gedacht dat de kaat tan goud was maar zg wat maar verguld In dit geval wu dna 14 bet ongelnkagatel Burgdrlllfce 8 tand Hoordrecht GEBOREN Jan oudera J Noonen en P W Uoom Marinas Johannes Qndert D de Joog en A Burggraaf Jaaper oudera P van der Bas en j Borgen Eruit ouders J Boere en O de iSidr Maria ouders A de IVit en I van der Wegde OVERLEDEN M Balling baisvr van C Snoek 70 jaar AMERIKAAJSSCHE B BIJ bij Al vaa OS Al Md Tailleur Kleiweg E 78 78 GOtjDA Telepkoon Mo 3i Beurs van Amsterdam otkra 86 7 18 JANl AW Vtkrt S8 88 Ntniauiio Cert Hed W 8 8 86 dito dito dito 8 7 dito dito dito 8 HoKoaa Ulil aoudl 1881 88 8 100 ITUII Inacbrgvingl8 8 1 eO a OosTBKZ Obl in papier 1868 6 88 dito in silver 18S8 8 88 FoanjojLL 01 1 met ooupoa 8 dito Ückel 8 7 7 s 7 8 y 71V 88 8 s 101 88 Va looy 100 8 476 108 O lOlt l 8 I4 6t 100 88 1867 86 80 116 UI 808V 808 100 V 6 UuauND Obl Bianenl 1894 4 dito Oecone 1880 4 dito bij Roth 188 4 dito by Hop 1888 80 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 Srini Perpet ohuld 1881 4 Tufiiu Oepr Conv leen 18 0 4 Qea ieeniuB Beile D Ooo leoning serie C lolDArt Ken r obl 18 Muico UU Buit Sok 1880 6 VlNzzuzLi Olil 4 onbep 1881 AvsTtaDlM Obligstian 18 i 8 RoTTiaDAK Steil leeu 1894 8 NtD N K r Hindelsv und Arendib Tab Mg Cerlifi oaten DeliMftatsohappy dito Am Hypotheokb paudbr 4 Cult Mij der Vor tenl tand Or liypolbeekb pandbr 81 Nederlindsohe bank aand Ned Handelmaatkoh dito N W k F o Uvp b pandbr 8 BotL H otheekb pandbr 8 Vtr Uypotbaekb dito 8 OosTtNR ÖjHt HonK bank and BusL Hypotheekbank psndb 4 Akzkiea Kqut kypoth pandb 8 Uaiw L O Pr LIen cert Iftn Holl IJ Spoorir My s nd Hg tel Ktpl V 81 Spw tand Nfed lud Spoorwegm tand Nad Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 18 1 dito IUut8poor l 1887 89 A Eobl S C i Znid lUI Spamy A H obl S 87 FOLTW Wtr oh a Weenenaand 1 I8S71 Bllsi Qr Ruaa 3pw Hy obl 4 Baltlsobe dito 1 aand Fastowa dito aand IO8V4 IM a 86 188 14 109 66V 108 U 16 118 166 Iwanc Dombr dito aand Knrak Cfa Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 S i AazHlKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Chio k North W pr ü v aand dito dito Win 8l Poter obl 7 Denver k Bio Or Spm cert v a lUiooia Central obl in goud 4 LenUv k Naihvilli Cert v aand Meziro N Spw M Ie hyp o 6 l is Uist Ksnf BS V 4pCt prof aand N ïork Ontaao Ir Wott aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp io goud h BI Paul Hinn k Manit obl 7 Dn Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Ool Ie byp O 5 SI 178 808 106 i 10 99 99 U 11 CiNADJL Can South Chert v aand VlH O Ball il Na lo b d o O Amtterd Omnibaa My aand Bstterd TraniweK MaatB 8 nd Km Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand S BtLOlB Stad Antnerpen 1887 8 i Stad Brasset 1886 8 UoNO Theits Begullr GcteUoh 4 OosTBNB Bteataleenig 1860 5 K E Oatt B Cr 1880 8 auHir Stad Madrid S 1808 Nto Ver B 2 Avlj Spoel oert GROOTE KEUZE WINTEEMANTELS voor Dtmes en Kioilereiii oti de goedk oopste tot de bette soorten eoneurreerende prijeen D SAMSOM Markt GOUDA In cononrrentie met alle Buiten en Binnen andache buiten ADVERTENTIEN MT GEEN BETER adrea voor alle soorten 8CH0ENWERK althet Noordbrabantsch Schoen em Laanenmagatgn KieHeeg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend Ce SMITS Alle reparation en aangemeten werk Opruiming van het nog voorradig winterwnrk en ongeaorteerd Khoonwcrk £ i de etelaga D j m mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR TANDARTS E CASSUTO Gouda Turf haarkt aPBJSXKVBMN MAANDAG D1N80AQ DONDEKDAO en ZATERDAG van S tet uur WOENSDAG eoVBUDAQTen ltot aarZONDAGS niet 1 EERSTB NfiDERLANDSCHfi RIJWIBLFABRIfiL Directeur H BUaOKtlS DEVENTER H H Handehrea en Reparateurs I Aangezien wg ona thant ook ipeciaal gaan toeleggen op het vervaardigen van SITTINGS k ramet Wielen Banden Zadelt ent ent zoowel van Kywielen mef als xonrier ketting raden wjj U ten zeerste aan onze uiterst lage prgzen te vragen Tevena maken wjj U er opmerkzaam op dat de prgzen onzer Bgwiolen voor IS99 belangrijk verlaagd zgn zoodat wg thana scherp eoneurreeren Waar niet vertegenwoordigd teorden IJ rmtlOB AOETflBN gevraagd in t bgzondet voor den verkoop onzer Acatdnee die iedere soliede handelaar kan bekomen KOUVBAUTÉS yn Tertoeken de Damea die ont idOla Ireerd modealbum voor bet Wlntaiitol toon nooh niet ontvangen hebban dit te lUen aanvraffon aan il JULES JUilZOTAe tarh HataelTe wordt dan omgaand a 8 a as franoo toegeionden Beatallinnn Tan tr 86 franct Tri Tan a 8 kotten aan anit met 6 Tertaoogtng UhpHHMiaatoar la biaadaal 1 1 Vraagt onze Prijzen