Goudsche Courant, maandag 16 januari 1899

DE ORGELS VAN STORY CLARK ga alleen ia Nederland readabg HulmetHen ingevoerd en alom bekend en 1 mlield Sleed een fraaie lorteering er van roorhandea ook ran atKiare uitnemend OROÖTK VEBSCBEIDENH81D van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN BENOODIGDB VOORWERPEN BIJ DE MUZIEK TebabateBStIijkatOkkeniBtoleteriut iót a fa i IKiKtZ ulurT of op den Uataten Vydag t a iedere maand KgL VEiKtHTJizEasr tOoedkoopiteenaoIiedat adrea voor Vervoer vaa laboedel zoowel binnen ala buiten de atad met gaalolen wagen G R A V E S TEUN Oude Gouwe AUe umrdt tegen Tranepori êehad vemekerd Op Tanthillasda plMtaa ia Engahtad m InlaBd ward da gamaaDaefaip taratoord a Mkala maoiebaa ago ongakomaD BINNENLAND Tar galegenhaid t d haar gf ao twiDtigjarig jabilé baeft Marr BoawmaaaUr bara LevrDa bariBBatingan meagadaeld aao deo baar M JBnuaé Zg lallaa door da trma V d Holkam aa Waraodorf wordao aitgagarao Hat kocbaka aal raraiard wordao mat aaoiga oo itgagarao portrattao Bg afHbillaoia takkan lao dianat ii oaar wg TaroamaD door bat DapArtamaot ran Oorlog UDgadrODgan op baiainigiog aa too mogaiyk iokriapiBg Eioda go d l goad Da laalale maiod na 1898 baail mat aaaa opbraogit tao i 12 174 050 bat totaal dar Bgbimiddelao loor bat jaar gabraebt op f 125 082 511 d i dria millioaD Ï otdao naar dan ia 1697 ward ontraBgao ao 3 17 millioao maar dan bat folgana da raouog BOB babbaD balaopn Da alotaom i dat bat jasr 1898 wat da gawoB middalaa betrait toor da aobatkiat gaiflat mag wordao gatald ondar da goada JBran Abb da markt ta BotaBkarapal wardaa da Miiga waak aog 15 000 ataka bloamkool aao oard Ia bat niddao tbd daa wiatar ia aolk aao itit folgasa maaKbaobaBgaaia oiat roorga Han baatt aa aianaad aal dit Traamd fiedta aaa aaar proiaïacba Tnklariog geToadaa roor dto dramatiaebaoimoordaaaalagi op Loaia Boowmaaatar aaa acboonmaakitrr dl ia agu kamar aaa ia doakaa gaapald pak bad loa ta makao lagda aaar der iroowen aard da apaldaa io bat glaa dat toarallig bg da Ihasd atsad as vergat u ar waar uit te Uet aTad berat aaae nitroarige madedeeling ontrent bg den adjnnet direoteBr der a OraranbaagKhe Bioad en MitelUbriek ingawoaoen inliohtingan Daarait bigkt dat da direotear de beer Enewn reeda geraiEea tgil net den meetterbakker getprokan bad over da tyganda loonlgaten bg mceoda op grond ran iogawoaaan ailTiaieo dat met een minder talrgk peraonael kon gewerkt worden Bg eea OBfarwaeht beioak daa aaobta rond da beet SBaaan dat dertig bakkera talen te alapen ea bel bleek bam dat da aa lbakkari op alk laa bnnna 12 warkaran gedarenda 20 minntaa aieta ia doen badden De dirrolear rond aaaleidlng fonlboa da gebrniKelüke nieuwjaaraiooi t onthoadan Ten einde aa eea aader wark talaal Ie baproereo weniaht de beer Enana gtdnrenda rtien dagen bet toeiiebt over de naebiwarkaaamkadaa aao mm Bdar op e dragen Toan daarop garnebtaB vai werkauking ojtttoadea nêm bg de ooodige maatrageleB am taretond ln bat geregeld dabiet te bsonao VONtita Da proef mat bal Biaova warkplaa acbüftt aaavankaiyk aueoai t KebLeB do ih moet nog da volle vaarliaa dagea wordaa voortgaaet Gemengde Berichten Man meldt nit Dea Haag s Oiatarooblend baelt ileokte gadnrande kotten Igd een brand gewaad eobter met ongalokkiga gavolgaa In de toogenaamde Roode Poort ia het middaa vaa de Boekboratalraat galegeo woont BB bal etada eea vrij behoeftig eetia dal K oolandMl ia de koet moet voortieo door t rervaerdigen en verkoepen van vanraiakarr waarvaa OfD bergplaata aiob ia een dar door een gemeenaohappelgke deer rerbonden lag onaaaiienlqbe hniajee be indt Omatreeka kiSlUea giatarocbUnd terwgl de man Van Oo ea genaamd reeda afweiig waa om mat tiarmakert te vaatan oatalond braad var oadelgk door een te inar atiandan pot m t bare waarin de vlam toa tijn ge l g a De lam breidde aiob lóó aaal en Igarig ait dat aaa dar vale medebewonara van da poort r Ma tan bemerkte vóirdal de vlammin ait k t aaaa kalije oaar bniten alorgan Op hal oogenblik van bel nitelaan der flammaa kwam aobter ni t de opaicbter bg de openbare raioigiog A Dimarae d poort tg a vermoedadde of toea ernemeade dat aicb in do brandend kniajei menaohen bevonden trapte hg de dear van het vooral hai je in en etiat toon mal dan voet op een liobeam dal bleek t aön de deerlgk met braadwoadea overdekte ongeieer 60 jarige vroow vaa Van Oojaa Onaiddelgk werd de vrouw die nog ta k a n vaa laven gaf io donken gewikkeld B aaar k l aiekeobuie vervoerd Haar toetlaat ia aaar torgwakkend loQiddala mrd ia h t aad r peraaal waar d biand bIMmb waa Van Oojaa a 25 k 26 Jarige doohler gatoadea Bveaeena deattgk g braad maar aiat ia na haiif mal alt da oada TroBW Twaa kaapaa aiat tot katgaiio bfbooraoda doeb warktaaai bg bat rarvaardigao lao da aurmakeri wareo mat liebie braodwoodea het baitje oitgaloopea maar warden ateoala de docbter ook oaar bet aiekeahaie gabraebt Ook da loeetaod taa dedoabter ia Veer bada k ijk De braadwaar taraebeea apoedig aa bitaabta met waterleidiagatralao bet raor In bet Aeblerom te a Orafanbage baeheeigieteravoBd eea eraitige miafaudaling piaatagabad Een barssbt peraeoa dia daar terplaaia een joage nonw mat wia bg noegerrerkaarde ootmoatta bracbt baar ia waëdaOBtatokeo met eea maa eenige atakea ia mg boold en bala toe Ernitig boewal niet leienageraarlgk erwoad werd de tronw pel taderbaar door de politie naar bet OeoMaateZiektabaia rartoerd t D Baageoh politie beeft giateren vaa bet Paleia in bal Neordainde een Rattardanach koopman moet verwgderen die met alle geweld de Koningin wilde apteken Deser dagoB met bat mooie weer tat een joogmaaech op een benk op I Prina Hendrikplein in Dea Haag en naaat bam jonge dame Een l genbeid toekende om Mrt baar eea geaprek aan Ie knoopen vond bgdfeplotading in aan inaeet dat op baar maBt l wu gaan aittan MajaffroBW waaa voortiebtig daar lit aaa beeet aobter b Da dame lioh Terachrikt omkaeread O mgabaar ik wiet aiat dat b daar waa D Hl I Mea meldt nil a Qravenbaga Eenige koopbriereo die geborgen waren in de braadkaat ten hniae van de weduwe Rooa op den Looidainiehen weg waar op 1 Jannari j l werd ingebroken cgn lernggeronden in de Taellnatlaan aan dan N W Boitannngel door een aoon tan een hooldagant fae politie Meer ea meer wint hel vermoeden veld dat de diefaial moet bedreten tgo door iemaod dia volkomen op da hoogte wae van de loulittil en dit rnimacbootf den tgd beeft gehad om de brandkast te verbreken eo bet geitolene te verroeren Haiszoekiogen gtdaao bg ttrachillende periooen die geacht koaden worden ren de plaataiag der braadkaat e op de hoogt I lijn hibbea tot doaver geen reeult gehad N B Cu STORM Bet noodweer tao gialerennaobt beeft door de gebetle atad Rotterdam heel wal aobtde aangericht Ontelbaar ia bat aantal der loboorateeoen die omgeeaaid dar boomea die ooiwottrid der etukken link dakgoten jalonaiën en pannen diu afgewaaid der rniten waaronder groot api g lruitan die ingedrukt d r dakvaoatera dia afgerukt aga Uok baddeo er voorvallen vaa araatigea aard plaaia In de Koua garaaktaa giatar naaoht aanigahindardan heipalen in dtifl Met gtuot gewaldbonkten ag over en op elkaar lot sg en aloltada Maaa indreveo die giateren ochtend alabeiaaid met palen ea balken wae i Bal Spaaatche atoomaobip tElaalluf liggende Abb boei met den kep in de richting van de Maaabaven geraakte van voren in drift ea tloeg van de uoei loa De Boodtainau wardea gebei h B doch aan ter aaaiatanlie gekomen leepbootan mcebl h l niet gelukken kalp te rerle n n E rit giataranochiand toen oekda noodilag in top geheaehen wu gelakt bet met eigen middelen eder op de boei te komen Het etoomKhip tVieanae vbb de HarwichIgn kwam óm 8i nat gitterau morgea aan mei een aan alnurboordtg la achtera t torbrgtelde reeliag weggeelagen Inchtkakera en banken Eea aakacbip geladen mei gierertt tlo g tan BBcbt vaa de boeiea dreef naar de landpunt IntKbeu de Eerile en Tweed Katendrechlacbe haven en lonk daar Da Mhipper met tgn gein willen intgdi hal lgf la bergen Tengatolga tan den alarm ia giatarea op d Maaa nahi W l de atoomhoot aNaslraalt varende tBaachea Qorinoham en daa BoMh gaaoaban Da paaeagiera aa bemaaning aga gered O alorm taa gialerennaobt beeft ook in Den Haag vooral in de bailenwgken nogal ohade aangericht Vooral aioken kappen ichooriteecen dakpaaaen lanlaaraa bebIwB I mo l n ontgelden Aan dea Ssbateaiagecben weg ea in bet Van Slolkpark sgn booaMu omgewaaid met teel geraae tortta omalraeka i onr giaterenoohtend een groot brok manr tao bet terbrandé gedeolt ran da bn d n meelfabriek ineen UU Ouderkerk a d Uttel De bawonara van het leagit daal ras d kom dar gemeente waran gielernaebt drok in d woer om haie a goed Ie battifigea legen bel door dea betigea ilorm opdf iagand water Zjj koodea cht r aiat allan toorkooMB Jat haa wooiag ondarUep De ritierdgk werd daartar plaaia afgakiet door de taaie ploeg biertoor aangeweten AUaea de niet gebaialta deelen tan dien dgk klagm wat aiilag Cü Colamborg Door den betigaa atora dia gitternaebt woedde ii bet eohip tao acbippar Meeawaea geladen mat oud gaar en beet md naar Rnhrort ter hoogi tan Korteaoord oabg Culemborg ia da ritier de Lak geioaken Met teer teel moe te koo aicb de acbippar met trouw en twee kiodtren in bet bootje redden Naar mea terneamt waran acbip en lading veraekerd Da koopmaa L 8 uit Veen ia aergieteratood met kar eo pl ard tan den Hoogeo Massdgk gewaaid tengetolge waartaa de beetaurder S alcfdanig werd gekwetat dat teratond geneeakundiga hulp moaet worden ingeroepen Tgdent den betigen ilorm werd gitternacbt omatreeka 1 nar lakere A v L wonende ia d Alnahaffldoleneleeg ie Utrecht ploteeliog nit den alaap wakker geaohrikt dc r een geweldig gekraak Onmiddellijk daarna tolgde aan aware ilag verooriaakt door bet nedertellen tan een balk Haaetig opstaande begaf bjj tich aaar deB talder ea bemerkte toen lol atjn niet geriegen ecbrik dat aeo gedeelte van ago dak waa ingestort eo dat de reit weldra aou volgen Naowalgka bad hg dan ook den tgd om rroBW en kindareo ia veiligheid ta brengen toen opaens kei gebette dek inatortle een gedeelte van den acbtergetel b tgn tal medealeapende V L m t tgne trouw eo 7 kinderen begatea aicb onmiddellgk naar bat pcllitiabareaa aaa da liantanmarkl waar tg bal verige van dea aaeht daoibrtchteo U D STADSNIEUWS aOODA U Jaooeri 189 To n beden morgen de traehtrgder A met een beladen wagen tegen de brug opreed tegenover de beer Brnni riel het paard door dat een der atrengen brak De wagen trok daardoor het paard achierai t en zou zeker in een der winkela van den heer B gereden tgn indien niet de genoemde vrachtrgder de tegenwoordigheid van geelt gehad had de andere alreng onder bet aobternitrgden etuk te angden en de wogen een andere nohting heen te atnren Door den directeur der Stedelgke Oaafabriek alhier den heer J J Prina van Doeeburgh ia beden uitgegeten een boek getiteld Overzicht der gaafabricag in Nederland en de Koloniën Botennaand werk dat er keurig uitziet beval rerachillende gegerens o a eene Ijjat der gemeenijn tolgena bet getal inwonera en rermeldende bet gaaproductie rermogen per jaar Verder komen er in roor beachrgtingen der gaafabriaken in alle plaateen Daar een dergelgk werk in Nederland tot duaverre niet beatond ia het te terwnchten dat het zeer welkom tal tgn aan de gaaindnatria en daarmede verwante vakken In de Donderdagatood geboudan tergadering der Qoodtche Tooneeltereeniging iTbaliac wardaa by de periodiike altrading tan twee laden vaa bei baataar namalgk roonitter an aaoretariapanniogmaaaler welke lanclifiu nerdeo tertald door de bh A C den Uerlog eo W Heetjan gekozeo tot tooreittar de heer T Biuaeadgk en berkotsn tol tKretariapenoing meeater de beer Beetjas Door B en W tgn aan de leden van den Geme nteraad gezouJen de volgende vooratellen No 1 Het ondartgek van het door dan Raad in zgne vergadering vaa 23 Angnatua 1898 vul eatelde nieuwe Reglement voor de Bank van Leening gaf aan Gedeputeerde Staten van ZoidHolland blgkena hun achrgten tan Vm September d a r U g No 102 aanleiding tot eenige bezwaren waaraan zg one terzocoten tegemoet te komen Wg brachten deze bedenkingen ter keanii tan de Comraiaaie tan Adminiatratie der Bank die in bare oittoerige nota van 7 October a p de opmerkingen vaa Gedeputeerde Staten beetreed en one terzQcht daaraan geen gevolg te geven Wg rereenigden one met de zienawgae der Commiaaie en tonden har nota ia afacbrift aan vermeld College Gedeputaard Statco zoodes on bg achrgven van it December iongatleden 0 S Mo 66 ter intao een briu van Z E den Miniater van BiSMlandaohe Zaken van den 9en dier maand No 6156 afd B B waarnit ona in de eerate piaata bleek dat de door Gedeputeerden kenbaar gemaakte bezwaren door nem niet warden gedeeld of niet van overtregend belang werden geaobt Voorla worden door den Miniater aenige nadere inlichtingen vereockt en tegen enkele bepaling van het Beglemeal bedenkingen van weinig ingrgpenden aard ingebracht De Oommiati van Adminittratia ia wier banden wg deze atukkea ateldea veraehaA ona bg bara nota vas 4 deier de gerraagde inliohtiaien en geaft ona in orerweging Uwe rerga£ring ter tag mo ikoming aan het rerlangen ran dan Mioialer voor I Bt ll a e nige wgzigiBgBB iir h t B gl itMi aa ia d gaiykigdig Imtmelis roor b t Peraoasel tu BanE van Leening aan te brengen Wg roldoen daaraan gaarne en bebbea miledien onder overlegging der botenaangehaalde beacheiden de eer den Baad roor te atellen het Reglement voor de Bank taa ning en de Inatructie toor het Peraoneel der Baak ran Leening beide raatgeateld in Uwe rergadering ran 23 Augoatua 1898 opnieuw raat te atollen nadat daarin zgn gebraohi de rolgende wgzigingen A in het HegUmnt V de eerate zinanade ran artikel 18 worde geleten De Bank ia roor het inbrengen en loaaen ran panden geopend op alle werkdagen gedurende minatena tea uren doordeComamiaaie ran Toezicht te bepalen c 2 artikel 19 worde geleten Ds ala pand aangeboden voorwerpen worden róór detbeleaning naar de werkelgke waarde geiwaardeerd door de daarvoor aangewet n ambtenaren De pandgever ia rerpucht den taxateur mededeeling te doen ran de ticbibareten verborgen gebreken van het pand c 3 in artikel 26 worde in piaata tan tzea maanden gelezen treertien maanden c 4 tuaacben de artikelen 21 en 22 wordt een nieuw artikel geroegd luidende Wanneer tgoederen ala pand worden aangeboden welke vermoed worden te zgn geatolen wordt hiertvan door den Directeur onder aanhoudingtder goedereo onrerwgld kennia gegeven aan de politie tUg ia terplioht aan de betoogde macht ttegenbewga van ontvangat af te getea de tpauden welke door haar worden opgeeiecbt Geatolen of terioren roorwerpen door do ware eigenaren opgeeiicht worden ban zon der vergoeding teruggegeten c 5 in artikel 34 wordt in plaita tao 1 Jannari 1899 gelezen eene maand nadat daarop de Koninklgke tgoedkenring zal zgn verkngen B in de Jnetructié Vervallen artikel 12 en de tweede ziaaaeda ran artikel 17 No 2 Wg hebben de eer C kennia te geren dat de Oaderwgzer aan de Tuaacbenachool alhier de Heer J Smit bg ona bealnit ran heden tot den len Febrnari a a ia geacborat De redenen die ona tot het nemen ran dat healuit hebben geleid zgn rermeld in de hiernerena orergelegde mtssite van den Heer Schoolopziener in het arrondiaaement Gouda Bg kpnniaqeming daarran zal U hlgken dat geaoemde Underwgzer zich aan zeer ernatig plichtrerzuim heeft achnldig gemaakt en wel in die male dat hg niet meer in zgne betrekking kan worden gehandhaafd Wg zien ona daarom rerpliobt U in overweging te geven den Heer J Botit met ingang van den 1 Februari e k onlalag te rerlMuen ala Onderwgzer aan de laaacbenackool No 3 Onder orerlegging der rerzoekacbriften door eenige aangealaaenen in de plaataelgke directe belaating naar net inkomen over 1898 of hunne erfgenamen ingerolge Art 16 der Verordening ingediend om gedeeltelgke ontheffing ran die aanalagen op grond ran rertrek uit de Gemeente of orar den bebbea wg de eer hiarbg aan Uwe Vergadering te doen toekomen eene Igal waarop de namen van die aangealagenen zga vermeld en waarbg terena ona rooralel ia gevyegd betrekkeiyk het aaotal maanden waarorer die ontheffing dient te worden rarleend Liggen op de Secretaria toor de Laden t r insage NiiDwiBuu l o IJsai Baroepea bg da Nad Hartormde Kaïk alhier da 8 tan Daalen te BeoMbop Woennlagarond rargaderde bet Beetnnr ran de Afdeeling Nieuwerkerk a d U Cap ll a d IJ en Omitraken der HoUaodaebe Maatachappg tan Landbonw in bet oafé Da Zwaan tan dan beer Q Van Raenwgk Na bal leaea tao de BOtolen der torige tergad riDg werd mededeeling gedaaa tan eeaiga ingekomen etukken o m een afdruk van da hg de Tweed Kamer aaubaagige nieuwe Bolwwel Uil het taralag or r den toeataad darvafdealiog bleek dat hel aaotal leden met 8 termioderd en mal 10 tatmaerderd waa zoodat er een termeerdaring baalaat tan 2 ladan en de afdealing ar no 77 lelt Bealotea werd in deae mund nog een afdeelingarergadering te hoaden c daaraaa te terbiodea eao terlotio tao drie pryzan Nadat de agenda wai opgemaakt aloöt da waaraamaode toortittar de baat A va dar Duaaea de targ deria WadbWxVïih Ds W Zgiatra alhier heeft bedankt voor Hét beroep bg de Ned Hervormde Kerk Ie Oroot Amnwra ZavBSHomni Dinadag bpopt da S Oadkerk uit Kralingen in de Genformeetde kerk alhier op Ie treden om eao aehoolrede t boudaa OuniwATia Jl Woenadagatond trad ia I hotel tDoelaoa toor de Maatachappg Tol Mnt vaa I Algamaanc ala aprakar ap da ha r Dr B A van der Meelea tea Bergaa op Zoom Vddr de paal droeg d apraker voor aTotrh aaa as tkaaaa b d r iobt a raq d a CknlroUnr en ak d panu 1 Tom e tweede trouwt uit I Eogalacb door aprakar rertaald 2 iNaar bal letent eo 3 Naar de opvoariugt beide gedieh ee door dea apreker tarvaardigd De aoboon toordraeht eo g dicbljea mei gloed en overtuiging aan agae boordara dnidtlgk gemaakt tonden algemeen bgtal eo bet woord tan haitelgkeo daok door den heer A tan Aelit de heer Q J W de Jongh rooraitter waa afwezig dan apraker gebraohi voor den genottollen rond aaa de ledea reu t departement Oudewater gwoboaken waa atallig wel da tolk ran alle aanwetigea SroiwiJi Ia da rergadering dar afdeeliog Slolwgkt taa den Naderl ProteiUotenbond Dinidag j l gebonden trad ala apieker Op Ds Loleama prad ta Boakoop met eene achoone B leertama rade orer het ontetaan en de etgenrgke werking dar Gnalaaf Adolftereeni giag iHelp deu ttrdruktet dat waa btt woord dat dea aanwezigen telkana op bat hart gebonden werd Ook de oierteakomat di er beetond lasscben de genoemde tereeoiging ea de Proleatantenboud werd bespraken en aangetoond Na de tweede pauze tolgde nog de ooheriipelgke toordraeht tao een gedicht tan Van Beert aLieteliogtdroomea Bg het aluilan der bijeenkomil bad de preker bg monde tan den roorz den daek tan alle BAnweiigen in ontraagal te nemen RaaowuK aid Sluigwgk Iemand die unbekend waoubt U blg en beeft aaa de diacoaie der Ned Herv Qim albtir eau glit geecboakea vaa 1 40 welke gift door heeren diakenaa mei dankbaarheid ia aanvaard Boaxoop Da beer G van Noordt alhier beeft de beioeming eo veraiarieleu ontraogeu rau Ridder tweede klatae der Groolb itogelgke Huiaorde der Wendiaohe Kroon gnchoDken door Z K H den bertog regeol van Mtckleuburg ScbweMu WEKKVERSCHAFFINÜ Ontvaogen bg den beer P W Kamphoitan i nil een apaelpot f2 50 DB COMMISSIE VERSCHEIÜENUKID William Johnaon da mao dia gearreiteerd werd opdet terdaukioi den diefilal van de diamanten ren de hertogin ran Bntherlaiid tar waarde van een half luillioen te hebbeo gepleegd heeft te Londaa terechtiieilaan De hertogin van Sntberlaad woonde de recbtazitting bg en aiachte baar juweelan teing Bg Johnaon beeft men voor eea waarde tan ongateer 5000 guldan aan diamanten taruggerondee dia bg bad laten zetten in daaapildeu mancbetknoopan ani loen hem gevraagd werd waar hg de nog termiite diamaalaa gelatao bad antwoordile de dief brutaalweg Ik zeg hel onder geen enkele toorwaarde Veroordeel mg tot leteoilaogen dwaogarbaid ala gg wilt maar waar de buit is legikniet Mea beeloit bierail dat Jdhnaon een aantal medeplicbtigan heeft dia zgn aandetl in deo buit roor hem loUao bewaren tot hg uit bet bagno komt Da jury heeft oter Johoion het atboldig aitgeaproken doch de nitapraak ia Bitgeatald lol later Een tader te Daiaburg beirceid egeua het acbooiranaim tao tgo klad te worden beboet aehrgft den onderwgaer het volgende briefje aMgnbeer ik tertoek terontacbutdigiog dat mgn toon Jotepb giitered niet op school kwam daar ik met bet iwgn naar de markt mo al c Laatste Berichten De achriftknndige Conard Varinard en Belhomme zgn bealo n een nieuwen terkooptan Zola a Inboedel te doen plaats hebben tot dekking der nog aan ben verachnldigda kosten bedragende oagevesr 1200 frana Caterhaiy onthnlt in te tweede afievering van de Deaaoua de raCfaire DreTfas naar de Siècle mededeelt dat hg indertgd wel belrekkingen heelt gehad met Schwarlzkoppen on ook atukkan beeft uitgeleverd aan dezen n aan Panitzardi Maar dat geechiedde niet medeweten en op bevel van zgn cbefa eadeze etukken waren van a c ralach Slechte de itgrik de boofdjea van het papier en de onulag watea echt Hg deed dit om belaagrgker atakken ierag te krggen Altgd het toad liedj Merkwaardig is ait deze tweede aflerering de oatballi ran de r tn waarom Eslerbazj niet naar naakrgk wil komen zonder waarborg 4 1 aten hem mat mat tal laten g aehrgft Ik waai dat men een gerangenia heel makkeiyk bianengaat maar er dikwgla aleehta ala Igk oitkomi Ik heb niet rergeteh den tragiecben en gehaimzinnigen dood van kolonel Henry die het oBgalok had t rati i watan alk boriaBar mg ook aeet wel den rramdan xelimoord ran Lemercier Picqoert die ook al op rerechillende ponten goed waa ingelicht Eatethazj vertrouwt dua igu medeplichtigen van rri er niet al te beat De Italiaanache atoomer Vittoria ia bg Alicante in Spanje rerbrand De rsizigera zgn gered en zullen door de Saroia worden afgebuld Burger 1 U k e Stand OVBELEDEN 11 Jan H ONDERTROUWD 13 Jan en A Kranendonk 0 Utrecht en W F Laleber en J C Koopa de Grnil 7 j H Zeltenrgeh H de Gmot te A J Ooaterting AMERIKAAJSSCHE BiBlli WBERIJ bjj A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teleph 9m M 3 § GEKLEIBD rn ZWAKTE VELVETEEH I voor Rlousea eo Costumes Gegarandeei d Soiled in alle prUien D SA MSOM IMARKT VDA ADVERTENTIEN V De Familie ROOZEBOOM zegt bg dezen hartelgk donk roor de rele hlgken van belangatelling in den laataten tgd ondervonden Tegen 1 MAART of eerder te buur een ruim en net BOraHLlS Adrea MAllEl 58 MELE ONDERZOEZ Melk van dm Heer L DE BEU Aan den heer L DE BEU Soort Gew 1 0816 Reactie Amphoteer Vet 3 69 Droogreaidn 12 17 Abnormale beatanddeeten afwezig 0N7EmLSGETE HELS E GRENDEL iimm vEssooHNS te H4A8TRECHT Si op MAANDAG 16 JANUARI 1899 dea roormiddaga te elf ure in hel Koffiejbia van den Heer A M BLANKEN ten overataan van den aldaar geveatigden Notana J KOEMAN van Eenige perceelen uitmuntend eer gun$tig gelegen sedert Jaren goed bewerkt ym en lOOILAOT gelegen in den polder Hoog Bilwgk te BaattreeM en in de gcmeent Flitt Weettgde nabg Haattrecht genaamd HET LEENLllinl en DE KLEINE METE te lamen groot 18 Ueklaren 61 Aren 50 Centitren Verhuurd tot 1 November 1899 roor f 1400 per jodr en zalka in 8 perceelen in t breede omachreven Dg Kotitiën welke van af 1 Januari 1899 te bekomen zgn ten Kantore van den Notaris KOEMAN roornoemd I J m TELSEK Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR 1 A Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 25 JANUARI 1899 dea morgena te et aren in het Koffiebnia fHABHOMK aan de Markt ten orerataan ran den Notaria 6 C FORTUIJNIDROOQLEBVEB ris No Eea op goedeu etand gelegea WIKKELHUIS ERF eo PLAATSJE aan dan Langen Tiendetreg te Ooiido Wgk D No 37 Verhaard bg da week roor 3 50 No 2 Een ERF achter den eigendom ran 0 M PooKaHA in den Rnoaendaal aan de Wilhelminaatraat te Oou i groot 12 Centiaren No 3 Een goed onderhoadeo aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en TUIN aan den Bleekertaingel te üouda Wgk R No 199 met een uitgang naar de Boelekade Te aanraarden 1 Mei 1899 Hat Buis herat 4 Kamera Kenkea Kelder Zolder ea Dienatbodenkamer en beeft rele gemakken No 4 tot 7 Fier nereut elkander ataande HUIZEN en ERVEN naaat het rorige perceel aam dan Bleekereeingel te Oouda allen met den GROND daarachter Wgk R No 196a 196 197 en 198 Allen hg de week rerbuurd voor 1 50 1 50 1 50 en 1 70 tetamen 6 20 per week No 8 tol 18 Blf naaat elkander itaande HUIZEN en ERVEN mat den GROND daarachter in de Boelekade ta Oouda achter de perceelen Noa 3 tot 7 Wgk R Noa 167 lol 177 Allen bg de week verhuurd en wel 167 on 168 elk voor 130 169 roor 2 10 170 roor 1 40 171 roor 1 35 172 roor 1 45 173 roor 1 35 174 roor 1 40 j 176 voor 1 45 176 joor 1 40 en 177 voor 7 1 75 te tarnen 10 25 per week Na aftonderlgke veiling en afalag worden de perceelen Sfot 3 tol 18 gecombineerd ala rolgt Berst Noa 4 tot 7 daarna Noa 3 lot 7 rerrolgena Noa 8 tot 18 en eiadeiyk Noa 8 tot 18 OI peree te te mamen grout 9 Jrett S tJentUtren rnifu om hHHue Ugglng MmonOer geêcMkt totheltUtoefenen ran eeii Aaiiilel ooic De breedtfi aan den Singel bedraagt ÉO ÊO neten en aan de Boelekade as sa meter No 19 en 20 Twee BUIZEN en ERVEN naaat elkander gelegea in een Poort aan de Nienwe Haven te Oouda W k N Noa 68 en 69 Verhuurd bg de week No 69 roor 75 en No 68 roor 65 cents Nos 21 tot 25 Ff eenige jaren geleden gebouwde naast elkander staande goed onder honden tt Huizen Erven en GROND in de Korte Akkeren te Qottda Wgk P Noa 324 tot 328 te zamen groot 6 Aren 70 Centiaren Verhuurd bg de week No 324 roor 2 50 No 825 roor 1 75 No 326 roor 1 80 en No 327 en 328 elk roor 1 75 kamen 9 f 5 per week Na afzonderlgke reiling en afslag worden de perceelen lSo $ Sf tot 95 gecombineerd No 26 Een goed ooderboaden aangenaam gelegea WOONHUIS ERF au GROND Onder de Boompjea aan de Wachtalatraat U Oouda Wgk P no 265 Teratond Ie aanraarden No 27 Een ruim ingericht goed ondar boudaa WIÏTKELHUIS WOONHUIS ERF ea GROND aan de Weattgde ran den Raam te Ooud Wgk O No 413 Verhuurd hg de week roor t 3 50 En no 28 tot 30 Oria HUIZEN BR EN en GROND naaat alkander gelegen achter het rorige percael Wgk O No 409 410 ea 411 Bg de week rerhaurd elk voor 76 canla De peroaelen Noa 27 toIrSO te tarnen groot 1 are 83 centiaren en een huur opbrengeade vaa f 5 76 per week worden na aftonderlgke veiliug en afslag gecombineerd De perceelen tgn te beticbtlget Yrgdag 20 Maandag 23 en Dinadag 24 Jannari 1809 talkena van 10 tel 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarii FORTUIJN DROOGLBBVER te Chudt ÖilPAGi Moet et Chandon Aaabevelend SLOTEMAgER Co S A I O ItT TOOR Kftppeo Scheren en liaarsnUdvn A R fiMÜHOLTENI DUBBELDE BUUBT B 4 Specialiteit in alle mogelgke HAAR WERKEN L S EBISER Korte Tlendeweg Ooudi Voortzetting der Algeheele UITVERKOOP wegen vertrek naar eldert Utiat y b aat U doggen die proSteerea wil van de buitengewone koopjea in Manntacturen Bedden Dekene een groote party Winterartikelen die voor spoi S rgzen opgeruimd worden zooala Mana en ongena Jaaaea Pelerin jaaaen van f 2 Regenea Rgjaaaeu buitengewone koopjes Witte Goederen zooala Tafellakens en Serretben beste kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakens 3 el breed tan 45 cent voor 30 et atukken Keper houdende 20 el vlaa f 4 75 voor f3 60 een groote partg Katoenen Dekene ran f 1 25 roor 80 ceat Kinder Dekens van 90 voor roor 50 cent bgzouder geachikt tooruitdeeling der armen zwaar gevulde Kapok Bedden van f 15 50 voor f 10 75 Veeren Bedden van 46 roor 32 Qnldea ent GbroeMe tüden Bokken ran f 4 60 roor f 2 90 Ukenache Rokkeo f 1 25 Het HUIS i T HUUR spoedig to aanraarden I S KËISëR Korte Tieadeweg Gouda Dit uit te knippen