Goudsche Courant, dinsdag 17 januari 1899

37ste Jaargang Dinsdag 17 Januari i890 No 7780 ë = M lrii E nlar 6011MHE mMNT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vat kMtUMtaMaatei t AÉBrliiïtxieiier ÓPBinHIIVft E PANDER ZOMEN Dn Hug T kn aMI Tetefooa ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Conten iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekortd naar pltuttsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TcMbm R M De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e I ij k o met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco p T post 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F C E N T E S De Mngazijnefi z n gedulrende de Opruiming s aronds né 6 uur gesloten EERSTE hdisumische RijfnuiiiiQst DinoUar a BUBOEUS DEVENTER 8 2 Bandelaren en Reparateurs Augwi wy OU thu ook ipMiul gun totUgKen op bet Torrutdigtn tm riTTIIlCil Pmna Wielan Baadoa Zuldi ni MMW iM BjjwialaB m t b nd katting nU wji D ton HWite un odm tUterut Utf prgien to Trwtn Ttnai maken wn U et opnurkium op dat de pryien outer Bgwielen loor 1899 bnangHik Terlaagd ign uodat ü Uiani eherp o neurreer n Waar ntetverleirtnwoordigd v ord n UrauiOa AOENTBJ gevraaga in t bïionder roor den rerkoop onur Acatinee die ttdere eoliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen I nUli EWiUTEIT Rund en Kalfsvleescih Tngni sterk coicomernide prijteji laftiJ slli okvl ei8 li cmoom RinbiRWOisT SU J P Yan Leeuwen Kelzerstraal Tieodeweg Ö9 I EVBnV GLOEÏLICHT BnuKders cctapUet i 85 Cts Beste Eousjes i 20 Cts Prima ualiteit i 30 Cts doAi een nwer Hsieganooton in den Sigaleahaaïel ran jL gi8 Nioii Duiiètle Bnarl donda 1 egir VRAGENIIÜ Cê arw d 10 Qouf Wm nerk DA € APII daariii uwe rannehtiagen leker aalles Lees dit met aandacht Daar heden myn winkel rulHi voorzien IS van pracliüge CADIiDZ zoo noodig ik elk uit bij mij BOTER te halen geen Concurrent kan nóg tegen Cadeaux nóg tegen Fijne Rwalileii concurreeren M J BOOT Reizerstraat 1 BotcrprljgcB en RwaHlelt licheud Steeds voorradig een raime kenze der S diedste soorten Naaimachines Vflke tot billijke prljzei worden griererd DemrUewnd op afbetoling per maand en per week A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 40 MEUIV I NWIIfll MEVWI a BCIlIKT VOOR l achtUchtsn Koffie en Theeliclitdii tok Welke 4Vi uur branden aVi en nar brsnaende Él Kenig igent Toor Oouda en Omitreken IZAAR CATS Papiermolen GOI3DA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük Hen beito R hiorvoor em Olie geen Qlaude 1111 Alleen een laolfer attnitekett la noodig Geheel onder gevsar TOor bwmd ook onder rant Stoom Zagerij en Schaverj J VSROBER GOtmA LEVERT wimi LMTSum EN mm ooJt volgens op te geven Profiel l l oe4lie Severing Nette nitvoerlne Concnrr flei Dua c fnttscrn Pliji W Mt 75 eeai a fl X it a li r iMkkfi O Te GODDA bg C LUQEB Apothektt Biarkt eo b WOLFV k Co WesthaTea 199 IXet IDepót naa S eiéié6éiérale des Eau de vie de Cogue gerestigd ZEUGSTRAAT G 85 laTert het bekende fijne aeik IMPERIAL i g SO per Fleecb per Demyohn k 2 en S L k f o per Litor In origineele rerpakking AanbeTelend J H ROODE DEPOTIIODDEm Gerraagd op zeer ganatige roorwaarden B H KraMenlera Droglaten BaBkctbakkera Wyaen U areBlitndelaren en andere perionen met relstiéa op alle plaataan in Nederland TOor knltenfcWMii goadkoopa gewaarborgd tairara KatBurwjjnen geanaljaeerd door en onder toerieht Tan den algaraeen bekenden Booglaahiar SVTABTS na da DnireraiUit te Oeat Voor Terdere inlichtingen zich te adreaeeeren aan den Heer Wh WINB Molenstraat 10 to t Hoge Dinctmr vtor Nederland én Kfloniên ran de Naamlooie Vennooteckap Oencral Wint Company to Antwerpen Kapitaal 250 000 is verplaatst de Lan hoenendaal 123 STOdSEEDIiBU en MiTAALBHAAlgH Pink Pillen kifgbaar b WOLFF Co WBSTHAYEN 198 JAN ROND Korte Oroene daal I 199 200 IJnerwaren Staaiwartn Gereedschappen voor s le vakken BUISflODD AaTIKEUKN Ftgnnnsag en K rtlinl J irtikelen BHBVKIIAIVIBBif K3I Il Bi lif 1 1 Il Mih AKIJ IIiïRl I TOO I iGocitkoope en smakelijke ANIISMBLKI I in Dooien waarran de inbond TeUoaode I ia TOOI 5 Utor U tk pw dooe ff f D mmm y DiV 9I3T Klnwag X 100 BulteBlaodscb Ovmicht Do Matin acht de vprwjjzing van do zaakDreyJu8 na vernietiging van het vunni van 1894 naar een krtJgKraad waarsehyiilijk Het blad betoogt dat het onderzoek van de stralkamer van het Hol ten einde loopt daar het zelis niet zeker is dat zj Esterhazy noj zal verboeren Ken nitHpraak waarby het vonnie van 1894 eeuvondlg vernietigd en de SBSchnld van Dreyins ipsofactü Bitgesproken zou worden is thans echter niet meer te verwachten Want het is na helder gebleken ook ttit zekere stnkken van bet geheime dossier zegt de Matin dat er Vfrraad heeft plaat gehad en bet komt er das op aan den dader te vinden De straftanter zal dus aannemende dat de revisiezaak aan bare beslissing opgedragen biyft het vonnis van 1894 vernietigen en de zaak naar den krggsraad verwijzen Maar tevens zal zg in een uitvoerig rapport en niet de overwegingen van haar uitspraak vaststellen dat er uit baar onderzoek generlei bewj volgt dat het verraad van Dreyfus toegeschreven Wh worden bet borderel geheel ter zjjde gesteld zijnde als niet van Dreylui afkomstig Dan zon de militaire overheid hebben te onderzoekeu wat voor gevolg zg heeft te geven aan die uitspraak Indien zj besloot Dreyfus opnieuw voor den krijgsraad te dagen waar hÜ dan eenvoudig als beschuldigde zou moeten verschijnen zon de fctrafkamer meencn dat slechts viijspraak daarop zou kunnen volgen zegt de Matin en de militaire justitie zou dus een nieuw onderzoek moeten instellen om den waren scbdldige te vinden De kamer gelooft dat deze oplossing de eenige zou zjin in de tegenwoordige omstandigheden geschikt de rust en de eendracht te herstellen Oj aandringen van den president der Kam r van Strafzaken van het Hol van Cassatie heeft rechter Bertulus verklaard dat Esterhazy vrijeljk naar Parijs kan komen en flr kan blijven zoolang de Kamer van Stra aken ziJn tegenwoordiglieid noodzakelp acht Inl den Diitschen Rijksdag is de algemeene beraadslaging over de begrooting van Oorlog algeloopen Het resultaat is voorloopig niet ongunstig De vertegenwoordigers van het Centrum de nationaalliberalen de hervormingspartij en de vrijzimiigc vereeniging verklaarden dat hun partg volkomen bereid was de voorstellen zonder vooringenomenheid te onderzoeken en toe te staan datgene dat door de nationale belangen wordt FEUILLETON Gjedenkselirilteo van een Gelakioeker I or MXriBAL DE VONDELING iVaar M raiuei noo W NUTTEBS S t e gtüuttd en tSjn geielliii puiMtdn eiaaeiyk Dames beidni plul in een met tirte kimmclt baapMnig k le i n n hww On du oogenblik losldefi de baron en d burggraaf naar lun rijtnig proua ei in en volgde da kaeta ran de onbekenden N den geiieelen boul vard laogs gereden te aqn loeg bet rijtuig da rao Bojrala in en lerdwean weldra in de koetip ort van een prachtig huïa Tan dan faubourg Saint Anoré De baron iloeg dese woning aandachtig gule raad een eind verder hield toen halt en wiiaelde aan paar voordan nat den groom die een buiging maakte en aich verwijderde Hierop liet de ban het paatd langiaam Toortgaan San uur later werd het rijtnig door dan noem bigekaald op den boulevard dee ïtalieni 7 Nogal gelukkig gaweeitr froeg da bareil tar Ü1 H lün paatd door eea iweapalag tot liaeraaraa peed aaaaetta Il loop dat mijnhaer de baron niet tBa eenenmala oateraa en ui üjn over da wyaetVaarop ik m $ gakwelen heb rai dan laat dien ik bod gelukkig gevorderd De voorstellen zijn verwezen naar de begrootingscommissie De vo rgcstelde uitbreiding van het leger zal ongeyfer 70 millioen M kosten De vermeerdering van manschappen bedraagt 23 277 man zoodat het leger in vredestijd zai bedragen 502 5 Mi man V De bekende hoogleer aar Friedrich Paulsen een geboren Noordsleeswper verklaart in het Deutsche Wochenblatt het weliswaar niet eens te zijn met den krassen toon der polemiek welke Delbrttck wegens de Noordsleeswjksche politiek van den minister von Koller voerde deze vorm bad meent hij wellicht zelfs een niet openbare berisping van regeeringswege gerechtvaardigd maar onder geeu omstandigheden de pijnlijke disciplinaire vervolging welke een ergerlijke misgreep is die opnieuw toont hoe de regceriiig er stelselmatig op uitJs baar ucadeniisobe hoogloeraren in afhankefiike staatsambtenaren te veranderen Ook professor Paulsen veroordeelt de uitzettingspolitiek van von Köller als ondoelmatig en innerlijke rechtvaardigheid missend De doelmatigheid hangt al van het succes dit echter is zeker als de staatsmacht er niet voor terugschrikt met de uiterste middelen d i door verjaging of uitroeiing de nationaliteit van een deel der inwonende bevtflking te veranderen Het toepassen van zolk widdet is dank zij het humaniteitsgevoel der Euiopeesche volkerengemeenschap onmogolp Men had het uitsterven van bet oudere geslacht met zijn herinneringen aan den oorlog en den vrede van Praag art 5 geduldig moeten afwachten en het gewenschte doel te bereiken Van schooldwang verwacht Paulsen geen uitwerking daar de invloed der school op onmondigcn wordt opgewogen door dion van het htjisgeziii en de omgeving Panlsen wijst inzonderheid op de vele punten van aanraking tnsscheu Duitschland en Denemarken Br is zoo zegt hij geen volk dat aan de Duitsehers nader verwant is dan do I snen zelfs do Nederlanders staan indien ook niet naar den bloede toch in bnn gehecle historie en geestelijk leven verder van ons al Menige Deensche schr ver behoort even goed tot de Dnitsche als tot de Deensche letterkunde zoo bv onder de levenden de hlosoof Hoeflding de literair hifttoricus Brandes enz V De transactie voorstellen zijn te Pest nog in onderzoek Of er wat van komen zal is nog gansch onzeker De premier Bantfy die zich üj aanneming zal moeten verwijderen heeft een deputatie ontvangen van den waa nü opgedragetj te Kien Laat hooren wat nieuw ge hebt De woning in de rne Boyale die mijnheer de baron mij aanwees evenaU het rijtuig dat de koet piort dier woning binnenreed behoort in eigendom toe aan den ouden hertog de Latour du Pic wieci inkomen geKhat wordt op aet honderd duiaepd francs rente en die eenige maanden geleden in bet huwelijk is tatreden met een beeldschoon meiaje Nog iets Niets meer mgohsar de baron Baphael bad met groote aanilaeht het verslag van het onderxoek des grooms aangehoord maar sprak geen woord Thu1a gekomen begaf Bapbaêl lich dadelijk naar bed Haar vete uren giagec er voorby nlioreni de tlaap sjjn oogen slool en aelfs toen nog lieten sjjn gedaohten hem nieCvat t rust maar dwarrelden in onrustige droomen door sjjn geeat Bn het soboine meisje mat da blonde haren en de sombere blauwe oogen week niet ra roor syn gaeeleaoogan HooMaInk XVin oiacaiaDCNia vxn kn nuwKLrJK Daai da beide nieuwe personen die wij te o neele deden Tersohijnen weUra sullen MSjkflTcen belangrijke rol in dit rerkaal U spelen is het noodig dat wiJ hen een wéinig nader doen kennis makea met dan lezer Ujjnheer da Latour da Pia waa een dier edellie Pester gemeenteraad die hem bet eereliiirgerschap der stad kwam aanbieden In zuii antwoord op de toespraak viin den bnrgeIWester verklaarde de Minister president dat hy deze onderstheiding oiivatte als een goedkeuring van zu stnatkumlc oi annsporiiig om op den iiigcslugen weg vooit te gaan De Hegeering was vast besloten bet bolang van den natiomilcn staat tegdieqen en langs vredi lievenden eg het herstel van den wettigen toi stand te verzekeren maar mofht dii oiiinogel h bljken dan zon zij niet sehroineu krachtige luaalngehMi te nftmeu De Regeering zat niets doen at in strijd is m t de wet en binnen de K rkon van de grondwet zal zjj alles doen wat met het oog op den Iraiteiigi wonen toestand noodzajelijk is De speaker van het Engelsche parlement heeft kort geleden te Jarlisle een lezing gehiHiden waarin hy vertelde van de gewoonten en gebruiken in het Engclselii ij irlcment in de 17e eeuw Hel is ihiins iiioeil A te begiijpeii hoe lastig en ingewikkeld M t in dien tijd was voor een gewoon burger om te weten te komen wat er te Westminster voorviel Daar konden drauia s afgespeeld worden zonder dat de buitenwereld er Iets vanvernam Want zware booten en straiten be t iM den den onbescheiden verslag gover van et verhaiKlelde in de vergadering De rede van deze geheimzinnigheid was niet ver te zoeken De kroon luid tot 164 i nog het recht de parlementsleden Ca straffen voor het gesprokene in het Parlemonf en zoolang de leden wisten dat zg niet vol imen vrij waren in hun nitbilinKen hielden zij het gesprokene een dirp gelieiiii Zelfs koning kon In 1041 niet dun nu groote moeite oen verslag krijgen van een door hem uitgesproken rede in bet Parlement To h ziJn uit mémoires en dagboeken vele bijzondeibeden bekend geworden ovei de organisatie van het oude Parlement iewoonlijk werden de veigaderiiigeii om ft uur soms wel i uur s morgens geopend maar in den regel vOór donker gesloten daar het gebruik van kaarsen niet geoorloofd was In Cromwells tiJd zoo wordt verhaald duurde een vergadering eens 9 dagen Op den laatsten dag werd de vergadering eerst te 10 uur s avonds viui den volgenden dag gesloten In dien tyd bleef één speaker dood in zjjn stoel terwgl diens opvolger 2 dagen na het sluiten van het debat zyii iaatstcu adem aiiiJ ii u II I i m iii ten Tau deu oudea ileaipel oen typa ilat mat tien dig E 1dzatner wordt j een mia vol Keldonmoed en sdolmoedigheid vol besoh riog en WHHsvop lheid g lrou UD het cude danci Voor OodA Q nK n hai ozin wolk defies door b t opkomend goilubt tnet domme iBsIdunkondheid ompot wordt BBMwelker beljjdera Fraakriik groot maskteit od b $ do TolksD in hoogachting brachten Qelijk da eereteekenen die w in het thé tre de OfoiDBse op zyn borsi bemerlctoa reeds eenigirini dédsn TeronderitollaD bad hy ijn TRtlerland in de vooil ke dagen die bot achter den mg had vele ta gewichtige dienstttn beweien waarren wij ten cArate de Doodsakttljjkheid om zo zwijg nd roorbij te g an betrenron Id 1763 op de uitgeitrekle landgoederen die zijn ladfr in Nirernais b za eboren ontving b een enr udige opvoeding ïd vervolgeni ton bore Toorgeateld verkreeg een regiment on bezocht niet dan uiterst zelden den vadarlijkeo grond Do jonge markies want dtzen litel To rde hg destijds ging met reden voor eei der BohooDs Danaen via i n tyd door Hel ontbrak hem dan ook güSDSSlDS ann gelegenheden om etn eervol en voordeelig huwelijk te doen Maar ego bart dat zioh ongetwijfeld tu t andere dingen bezighield bad geen oogenblik opgehoudeo volkomen vrij te zijn Eerst toen by c jn dertigste j ar bereikt had begonjh aan een huwolgk te denken uiet omdat zjjn kuT EJjn etschen deed gelden m ar meer om n gMaobt voor uitsterven te bewaren Maar te midden zijner plannen riep een gevaarlijk iikbed h È our Nivenials uitblies Kr zyn g Mm nieuwp boricbton on vjlfflpPu ointrtMit dm topstund in ilitlifttuicsbjïrEfi w telegrafische gemocn solmp U voiVwW ï Vrrsprcule Beriohtrii BHEVrVS Hennri pairt imcmt h in zyii fn srliouwiiijfo vnii ZntcnlHjf iiiniif j t l m i r kiitlioliek wyst lp wat vulgons hem twee f BltHtcii der Kftmorvcrgfnlcnnff viiii Donderdag 7 n nl de enqui tt en de onmifgolijkheid De Indifipe ndance deelt mede Du paty de Ham heelt hedtm z n getuigenis vooi de strafkamer vmjiet Hof van cassatie geëindigd P Het H f zal Dinsdag benli eii ovpr de kwestie der regoUng van rechtugt liitiid Extwhazy beeft zyn verklaring aan Manaw toegezonden 11 zal niet naiir Par JH gauii Majoor Hehwarzkoppen heeft zich laten intorvinwon door den Ueriynscheii e orrehpondent viui het Neutw Wiener Joarnal Hy bepaalde zieh ertoe te zeggen dat hy niet s toe te Mn en had aan di oftlt ieiiM verklniing van ii gc iiiiK d il de i uf liypeiMimiiyk no it eiiigi betn kking luidden iideihüudeii met Druyfun De Matin aeht het waarsebyniyk dat do luhoiaatifeaeiaai die h i bft ptoeiw HenryItcHiai II op 27 drzfi lirt dpenl aai niiniHli rie wtianit i mt lieffinnen zal mei de ineompetentie van iu l iio aan ia voeren De aitHpiaak die het grrei btHliof daarop zal ntmen 7 VÜ lot en onmiddeliykfi verwyzïngnaar de Htralkamer van het Hof van eaHKatie kunnen leiden Het stadje Hridge Water nabü Halifax i byiia gehwel door brand vi rnield De Kchade wordt l eg oot op ttiMi iMH dollars Fkank mk Door de awsdezen der Heine h vonniH gewezen tüge le dertig jongelieden b kend Da hertog Üo Luiuur ilii l io ia itervende tuidda de boodschap Uilijk van tulf s re kt begaf de markies tlofa oogenblikkelgk werwaarU tiJn kindorplloht bom Hop Ternauwernood anngokoroen stiVeeu alte govaar piotselmg geweken en de doktornu bemigduu dat algeheole beiorsohap alhoewel wgfelaohtig toch id geeoen d ole onmogel jk was Daze oniekere toestand van ukan hield hem aan huis gebonden hoewel de lodigheid waarin b j eich gedwongen lag de dagen te styton nïot bijzonder in zijn smaak viel eo hem weldra sterk tegenstond gewoon a b hfj was aan de werkzatno bedrijvigheid van het militaire teven door een onrusltgen arbeid zamen geest die de Migheid als een a f schuwde DOg versterkt mT Gehwtle dagen vermaakte hy zich w dt berlonjaoht het eenige gouoegsn dat do Otast ndighedon Tervirloofden Op een namiddag dat hy in een afgelegen boek der goederen zijns vadert een fraai I hft vervolgde lat door zijn hondon opgejaagd eerst tevergeefs bad getracht door do vlucht te ontkomen en daarna x d vreeaelgk gewei naar dtii vgaod keerenda een verwoeden wanhopigen tegenstand had geboden totdat oen beihssend aohot tussohen de oognn o eind aan den strijd maakte meende de jager boven het geblaf E ner bonden uit een doordHagandeQ gil te hooren Deze gil moest in zua nabyhetd geslaakt Tijn Oflgonblikkolijk de jacht er aan gevende gaf hy yn paard de spore en galofipoorde voort in de riohting waaruit de noodkreet r yn oor bad getroffen