Goudsche Courant, dinsdag 17 januari 1899

öelderland 151 000 Zuid Holland S08 000 Noord Holland 390 000 Zwland 70 000 Utrecht 80 000 Friesland 40 000 Overy sel fi2 X 0 Oroningen 34 K 0 1 renthe 23 000 liimburg 84 000 4 41 UI JJ 7 61 1 40 a l8 10 11 U tl 11 10 11 17 1 14 8 80 J 4 4 08 4 40 1 88 8 17 7 18 8 87 lO Itt 0 Otreutiidlttl Otpolli 4 11 MM 0 f 10 1 t 1 84 t 4 10 7 ff 47 1 m e kl Uk Nttu k k 1 041 4 11 r V 0 f 10 V 01 f 4 17 14 ff 1 84 ff niiigir nou nek MooriliMlil s u 8 11 door f 10 48 1 0 p 8 04 41 ff 10 01 ff boveadieiTconinfw udi 1 17 18 7 4 l ll 47 lO lJ n 4 11 14 17 01 11 47 1 14 t nn 4 01 14 8 10 1 81 8 47 7 4 I IO in 7 10 9 $ iMa beirüi i 1 OM Ml het aanbod ran 50 000 later ook van aHI KKI thaler af loeg hem door Kngelschen gedaan als hj zj n Bitvinding wilde opgefen en openiyk Verklaren dat hy zich vergiit had Hy wcigerd en bgde zich met yvcr op de Wetsnikerlabricatie toe Ikt niet veel geluk echter eerst ns hem werd die si jker met voordeel bereid RykHposHjiaarbank In de jaarvervlagen l etrekkejyk deze iiiMlilling is er herhaalde yi i P gewezen dal voor haar de maand lauuari in den regel eene eiceptioneel gunstige wa hetwelk naar alle waarscbynlgkheid in verband staat met de nitdeeling van nieuwjaarsgiften Uit dit feit werjl dan telkens afgeleid dat genmmd beilryk instituut roéfr en méér wortel schiet in t volksleven By de samenstelling van bet rapportover 1H99 zal het uitspreken van een dergeiyk beweren Ijeueven bet daaruit trekken eener ziuMlonlge ttclusie vcrmoedeiyk in nog veel grooter mate dan vroeger mogeiyk zfn Immers hiykcns de voorloopige totaliseerlng welke de directeur liet bewerkstelligen is er gedurende de éérste tien dagen der luopende maand aan de verschillende voor den dienst der spaarbank ojpcngestelde postkantoren in den lande ingelegd lu t zéér aanzieniyk bedrug van ongeveer f 1 417 KK dus ca IJ müliocn gulden welke solh voor de verschillenib provinciën te splitsen is als volgt Noord Brabant inigeveer I 175 Ü0Ö Wanneer ooit eyfer welsprekend mochten genoemd worden din zeker deze Zegels en gezegeld papier I By oen aanschrijving van den minister van financiën van 10 lanuaH is de inwisseling van zegels en de overstempeling an gezegebi papier in veel opzichten vergennikkelykt Moest men zich tot heden om dergciyke Inwisseling of overstempeling te bekomen by gezegeld request tot den Minwtor wenden waarop dan meestal een beschikking volgde waarvoor 1 0 75 aan zegelrecht moest worden voldaan thans kan men zich rechtstreek wenden tot de betrokken tmtvangers die nu bevoegd zyn om op eigen verantwoordeiykheid beschreven of onbruikbai zegels di ormuliorcn te verwisselen ol over te stempclcn mit de stukken nog in htfli geheel zyn ijaarop geen handtei ki ningcn voorkomen en ze niet zoodanig zyn b scin even dat ze deel hebben knnnen uitmaken van voltooide stukken Voor de vanwegi het Uyk uitgegeven zegels moet al vergoeding voor de waarde van het papier worden voldaan voor een vel gewoon papier f 0 02Vi voor een Jiall vel f 0 01 voor een kwart vel gewoon formaatzegeltje f 0 01 voor een strook zegel 1 0 005 Oezegelde tormulieren buitengewoon zegel kunnen alleen rechtstreeks by de ontvangers worden ingewisseld wainieer de stukken aan de administrate worden afgestaan kan dit niet dan dient men zich by request tot den Ministor te wendeit Men Rcbryft uit 8 Ornvenh gc Eergist ermiddag had alhier Tn bet lokaal Klein l asino aan het Hoogeznnd de vergadering van bakkersgezellen plaats ter bespreking van de voorstellen de vorige week van ore Directe Spoorwegverbindingen me GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich OOIini KOTTItDAIIfhi tim 11 11 11 11 l ll t S I7 t l 4 11 i ll l ll 1l 7 11 1 14 4 l ll U II U ll U S ll i U i U ll 1 i f I U 1 1 84 4I 10 1 l l U t I IO MO 1 Mfl 7 10 i ji aOIlDl DEN H 4 ü S ftft iaa 11 18 1 1 11 8 U 1 4 4 4 4 8 11 0 ff 1 ff 8 7 11 41 1 19 ff 8 18 U ll 1 88 ff ff ff 1 91 II lt 48 1 84 4i 4 18 l lt 1 87 17 9 87 10 14 11 18 II 44 1 1 U 4l Bi 10 10 44 11 48 1 88 il 48 1 04 O door os ll 7 ll i lu u 10 17 10 81 10 4 10 S4 J 48o T l f 14 ï 4P 10 18 11 10 U ll o I D4 I ZCH I 8 34 7 81 8 14 9 07 10 18 10 17 18 00 tl io li iS ff r ff U l4 ff ff ff 8 0 ff ll t ff H 7 ff 7 04 8 18 8 8 O 10 81 11 48 U Sl l i BOUD k k HSTCIDAU il 8 14 48 10 i7 11 10 4 U 5 10 7 1 S I6 1M7 1 AautW 8 01 9 0810 8t 18 48 1 8 00 7 40 10 01 1117 AmLO 0 10 80 108 1 18 81 8 1 I 1 7 4 ff ff 8 14 ff 8 80 1 04 0 SJ 46 8 08 818 iS 4S 8 8 8 49 9 00 9 0 10 18 10 8 11 8 ll O U7 3 09 4 4 88 8 M 7 1 Wolirdeo 8 49 3 I Ojl ff 9 18 10 88 11 88 M tt S 47 4 18 81 7 19 n ülidow 8 14 I0 4 ff ff ff ff 4 4 Omd 7 v 0 9 18 1 8 lot ll in 11 11 1 9 3 40 4 S7 0 t 10 7J l 8 V itC 8 7 1 8 1 10 9 0 Tl l l 4S 8 10 T 4V 9 4 Am ff 7 10 8 88 g lO U 0 S O 4 00 8 00 8 86 8 00 10 Oowl 1 09 9 18 10 09 11 11 ll 4 47 8 4 7 4 41 1 1 onder den naam van 1a 1 ande de SeniUy fceschïldigd van vi rschillendc dicfiitallen met inbraak na£bt ilpi aanvallnn muthandrlin f ea moorden zelb in de omstreken van ar js Do jarj heelt zen uren beraadslaagd hetgeen nog kort mag beeten al men weet dat zjj i39 vragen te beantwoorden had Koch bet houfd der Ijende en i i voornaamste helper Unstave tomlonibin zyn tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld drie tot twintig jaar twee tut vöftien j r een tot twaull jaar ygt tot acht jaar dwangarbeid eeii tot twee jaar gevangenisHtral i U K8tien ztjn vrtJgeKjiroken Hen meldt alt Madrid dd eergisteren I e Italiaansfbc stoomliout Vittoria van Genua naar BnenoH Aire onderweg liep met brand aan boord Alieante binnen Alle aien cben aan boord i l pasmigiers en 110 mau bemanning zjjn gered He brandt wordt vermoed te zjn veroorzaakt door vier deugt nieten die zieh in het cbeepsrulra verborgen hadden ten einde de reis zonder kosten mode te maken Zjj werden gevangen genomen VüHiiBaiuiiK Stitb Er U een heilige twist uitgebroken tu seben Kgan den conimissaris gencraal voor de voedjygwnilililel u gedurende den oorlog aim de soldaten verstrekt en den b gereommandanf generaal Miles Egnn beeft voor de commissie van onderzoek naar de Laiidi lingen van het ministerie van oorlog beweerd dat hel vleeseh voor de troepen be temd gebalsemd was inc l si lieiknndige middelen zoo bebandeljfi dat bet oneetbaar wa geworden Kgan zal nu voor een krijgsraad komen en Mai K iiüey moet het ontslag Tan Miles in overwegUfg genunien hebben Di iTseni ANii Een bniulelKreizigtr probeerde in een X orweg eonpè tnssehen Hirschterg en Heib1 Duitscbland en vötllen jarig meisje te kusten roet wie hy zich alleen bevond Aan het eiirstvolgeiid station verliet het meisje den trein en gal de ziuik aan by de politie De kuslievende rebtiger werd verleden week door de rechtbank veroordeeld lot een geldboete van H l mark 4H gnldi o wimrliij als verzachtende omstandigheid werd aangevoerd dat hjl toen by bet niwdryi wilde plegen cenigszins aangeseboteir was BINNENGAAND lloZB week was bet een ecnw geli den edort Brans Karel Achard directeur der Kon Aendehiie van Wetenschappen te Herlyn aan koning i riedri éh Wilhelm ftj di eerste suiker vertoonde die by liil beetwortels gehaald bad welke tot dusver enkel tot veevoeder gebmikt worden Kortdaurnn richtte hy oen sulkerlabriek op tot groote rgerni van de impurteufs van rietsuiker Deze kwam voor zoover bekend is voor t eerst in t Hl dus ruim 9 eeuwen geleden uit het Oosten naar Knrupa en wel naar Venetië Huiker bleel zeer lang een zeldzaam weeldeartikel Onder de nalatenschap der gemalin van keizer Karel vindt men alzonderiyk vermeld dat er ook onder andere peceryen vier kleine sulkorbrooden ter gezameuiyke i aarte van 5 pond toe behoorden De invoer was zwaar belast en men verhaalt dat keizer Karel zyn prachtige l lt a ii I 1 4 8 1 I CI Owdi lltofdiMht door Hiaawir ark Oapalla Boltnrilu 10 8 80 8 41 I Bl O 01 7 IV 7 4 7 U 07 Goad I ikalHB Mo rk p ll ZootwaMr Zogvurd Voorburg tOtH 7 10 7 40 r Uu 1 4 Voorb r 8 ZeotdnoMr Zogvurd T nhaiuB Ho rk p lle 8 17 Un U 8 8 08 I IO 8 89 8 8 II 8 4 7 8 O 7 Uouili Uud w Woord S alelzen te Madrid en Toledo uit desuprengst dier belasting heeft bekostigd harles Kstienne noemde echter reeds in ISJö suiker onder Je onmisbare bestanddeelen in spyzen en dranken en een zeer nuttig genotmiddel Va Achard word gemeld dat gedaan umt aank Hiog van het opnieuw gerez n geschil tnsschen de direetie van de Brood eu MeeUabriek te rav nbage en de gezellen dier fabriek Ook nu werd weder op scherpe wyze door de verschillende sprekers de boading gelaakt van den directeur den herir Koiiseu en teven die van den adjnnet directeur naar aanleiding van bet door dezen aan een blad te s tfravenhage iii dcgede elde ver de oorzaak der moeiiykbeden terw yi voorts uok nog met groote minachting werd gewaagd van den tot meesterknecht verheven gezel Blokbnis Meer byzoudi r werd venmtwaardigingfuitgesproken over het feit dat de directie der fabriek ingegaan is op den imonieraen brief die later hb ek van evengenoemden gezel afkomstig te zqn en kwam men op tegen het verbod van den directeur aan de gi z len om lid te zyn van den Bakkersgezellenbond waardoor naar men beweerde de directenr inbreuk maakte op hot in de irondwet gewaarborgde lecht van vereeniging Voorts werd den directeur verweten dat hy een negental dcpót houders van de broodfabriek de Vereeniging mi t geld beeft weten over te halen tot zyne fabriek waardoor de Vereeniging haast genoodzaakt zou zyn geworden om gezellen te ontslaan wat echter is voorkomen door voor alle gezellen op de fabriek het loon te verminderen zoodat er nu ten minste gei n gezellen geheel broodeloos zyn Ook in verband met het overgaan van die depOthonders laakte men nog te meer de door dnn heer Kussen gewilde bezuiniging daar immers verwacht zou kunnen worden dat nu ook meer werkvolk aan de fabriek van den heer E zou noodig zyn Wat nu de te behandelen voorstellen betrof zoo was men over het algemeen geneigd zoowel om de zaak bj de Kamer vnn Arbeid aanhangig te maken waartoe een tweetal leden gezellen van die Kamer aandrong al tot krachtige aansporing van het pnbliek om de fabriek van den heer E te boycotten In dien geest werd dun ook ten slotte eepe motie aangenomen AVat de pogingen tot boycotten aangaat wenschte men zich in verbinding te t ellcn nii t het vak comité ten einde een mi cting voor dat doe te beleggen en werden de aanwezigen aangespoord in eigen kring tot boycotten op te wekken Ten slotte werd door de vergadering de Htrydmarsch der bakkergczellen gezongeü Aan eene uitnoodiging om tot den Bond der gezellen toe te treden werd door eenigen gevolg gegeven iciiieiindo IJcricliten Uit Vmstordam meldt men Het is nu zoo goed als zeker dat de spelden in bet glas vim Loui Bouwmeester daarin niet gerjrakt zyn door eenig booit opzet maar dat de hoelo geschiedenis iff voortgesproten uit een aeliteloosbeid van oen der beambten Uit Den Haag ineldt mem Vrouw Van wuyen en hare dotihter zynin het Ziekenhui aan de by den brand vanVrydag in de Roode Poort bekomen wondenbezweken Men bad hoop de dochter inrtiet leven te kunnen bonden Eene operatie aan het hoofd echter door het meisje kort vOOr bet ongeval ondergaan moest van groeten invloed geweest zyn op den doodniyken adoop öntgenstralen biyken ook uitmuntende te kunnen bewyzen by bet keuren I 8 1 l ll l ll l II 40 1 1 41 l tl 1 41 l SI o 17 4 3 4 9 4 1 1 04 4 o ¥ 8 14 4 17 s ss 7 10 7 18 7 19 8 08 ff 4 14 4 l 0 8 S7 14 8 38 10 88 bO K io 81 8 4 1Ó 41 S S9 M 1 U ll 8 10 9 07 10 01 ff 9 8 ff 9 l i 11 10 10 94 10 84 lod Het licht der waarheid gaat gemskkeiyk door niiver meel heai tervQ meel dat met minerale stoffen is vermengd de stralen tegenhoudt In de laboratoriums bi hoevcn de zakken er niet eens voor te worden geopend Het N v d geelt de volgende aardige byzonderheden omtrent lierard Keiler Zjn laatste werk is gevonden na zgn dood liebecl gereed vond zyne dochter het op de hchryitafel Het i eene novellewaarin ttl de ki nmerken van zyn talent al de biyken van Zfln edel hart en diep gevoel voor den medcmensch voor t laatst en op t treffendst uitkomen bet is de geschiedenis van het jongetje uit het paarden i el arm en hulpeloos te Nymegen ronddwalend en door menschenvrienden verzorgd tot een novelle bewerkt In het laatst van zjn loopbaan gewerd Keiler do onderscheiding te worden benoemd tot officier in de orde van Oranje Xassau Hy droeg de orde nooit zyne vrienden wezen vaak op bet knoopsgat zonder het lintje Waai im zal ik het dragen f zei hg don ieder heeft kmmen lezen dat ik het heb Toch heeft hy eens niet alleen het lintje maar ook de ridderorde gedragen Weinig tyds na den dood zyner vrouw kleedde hy zich op een ochtend zorgvuldig aan deed het leeken van officier in de orde van OranjeNabsau op de borst ging de deur uit en begaf zich naar het kerkhof om by het graf zyner vrouw een lange wyic te toeven Dit ih de eerste en eenlge keer dat Keiler de onderscheiding heeft gedragen Naar men uit Bloeniendaal meldt heeft een manneiyk patifnt in het krankzinnigengesticht Meerenbcrg verpleegd wordende zich door ophanging van het leven beroofd l e officier van justitie doet onderzoek Vad Gisteravond heeft een troepje Delftschestudenten heel wat kabaal gemaakt op hetperron van het Hollandsche spoorstation Toen zy t wttt al te bont maakten werdenzy door de politie verwyderd Voordat zyechter op straat stonden vielen er van beiden kanten geduchte klappen De agenten moesten jells van den wapenstok gebruikimaken De stoomboot Zeelandia varende vnn Vllssingcn naar Breskens werd eergistermorgen toen zy de haven verliet door een Belgischen loodskotter aangevaren De paniek aan boord was groot doch niemand bekwam letsel De boot was zoo gohavend dat de reis niet verTOlgd kon worden en zy te Vllssingcn in het dok moest gebracht worden Daar een andere boot op stroom moest ge bracht wortoi werd de aansluiting met de treinen gemist Men meldt uit Veleen aan de Haarl Ut Een treurij5 voorval heeft hier plaats gegrepen of hier aan ijisdaad of ongeluk gedacht moet worden ligt in t duister Zekere Van Eyk bediende aan de papierfabriek der llrmn VaU Gelder Zonen had brieveil naar den laatsten trein gebracht Vrydagavond en is niet aan de fabriek teruggekomen Xm de spoorbrug die hy moest passeeren heeft men een groote plas bloed ontdekt benevens een paar voorwerpen den vermiste toebehoorende I S D 7 11 1 0 1 1 door l lt 8 10 10 04 lO tl 10 11 10 18 IO l 10 84 10 14 11 80 8 S D door 8 8 7 81 14 8 16 8 19 1 14 10 10 81 10 1 ff 10 11 ff 10 88 ff 10 8 11 8 H 1 I S0 t lO 7 41 P O ffl l 4 Eergisterenavond om 7 nnr za envoorbygangers te Amsterdam een man brandende uit perceel Singel 359 snellen en in de gracht springen Hy werd spoedig op het droge gebrAcht men vernam toen dat hy door het vallen Tan een petroleamlamp in brand was geraakt I e brandweer die er inmiddels by gekomen wa verbond zjue wonden en daarna went hy naar het Binnengastbais vervoerd By een in aanbouw zynde nieuwe lood aan de Haiulelskade te Amsterdam lag de Jeannette Prantjohse een mooie viermaster van de rtM derg P v d Hoog te Krimpi n a d Lek Het schip lig sedert 19 December reeds hier en bad reed een gedeelte van zyn lading bestaande uit stukkeu goedeien aan boord Hoeveel i op het oogenblik lastig te zeggen evenmin de vertegenwoordigde waarde Zeker is dat de waard die reeds in de ruimen die 2000 tons kunnen bergen lag vry aanzieniyk waa Het vaartuig had hier nog slecht enkele weken te laden en zon begin Februari naar Java vertrokken zjii Den heelen dag had men geladen Als gewooniyk waren te vyi uur door de commiezen de luiken verzegeld Om halfacbt wilde de gezagvoerder N Bleeker in gezelschap van zyn vrouw van boord gaan toen de tweede stuurman hem kwam waarschuwen dat uit de naden van het voorliiik rook drong Het luik werd opengeworpen en een dikke walm sloeg naar bulten Men wierp het dadeiyk weer dicht en de tweede stuurman begaf zich yiing aan wal om de brandweer te alanueeren Deze was vry spoedig ter plaatse aaovankeiyk slecla hulp brengend van den post Kattenburg doch tater kwamen van meerdere kazernes hulptroepen en word gewerkt met twee stoomspuiten de Jan van der Heyde twee slangenwageu en een der hydraulische spuitjes zooal de Handelskade er drie heeft W die bronnen leverden een overweldigende hoeveelheid water Want nadat de luiken van voor midden en achterdek waren weggenomen barstten de rookkolommen dik uit Intusschen dunrde het geruimen tyd eer men precies wist waar de brand woedde Daarby had men bet geroep dat in het acbterralm vaten met lynolie en in het middenruim vaten met teer lagen Te balfelf was men zoover dat WTi meenden het schip te kunnen verlaten Van vlammen was toen geen sprake de massa s water werden reeds In mindere mate aangevoerd en de rook liet toe ze naar de oorzaa k van den brand te zoeken die waarschyniyk in het achterinini te vinden is DOjWaterschade moet zeer aanzieniyk zyn hoe fel onder de lading zich een vry groote p rty likeuren bevindt die uiteraard weinig te Igden zal hebben gehad In verband met de raadselachtige verdwyning van den kaaskoopman L F van de Öiesen uit Giesen Nieuwkerk ontvangt de 1 C thans van goede zyde de mededeelüig dat de winkelier en veerman J van Wyk te üo tendain Zaterdag door een majoor veldwachter is afgehaald om door de justitie te Dordrecht ifehoord te worden Ook de brigadier Hardevelt was ter plaatse aanwezig om zoo ncjtdig assistentie te verkenen Van wyk gii echtftr zonder eenigen tegenstand mede en verliet zyn woning zelf eenige minuten vroeger dan de majoor Te Pemis zyn Vrydag Sngeveer B X beipalen aangedreven die alle in de haven zjn geborgej De eigenaar is bekend Een gulden ingeslikt 1 Ken jongen wonende op de Palmgracht teAmsterdam slikte Vrydag by ongeluk eengulden in Daar men Tn het Binnengasthuis het geldstuk niet dadeiyk voor den dag kon halen werd hy ter verplegüig opgenomen Ë ok een slimmerdl p het Bpstkantoor te Westbroek kwam md inlormeeren waar de plaats Elders in ons vaderland te vinden was Heel veel las hy in de nieuwsltladen onder de advertention vertrokken naar elders en dacht omdat daar zooveel menschen heentrekken daar moet het wel een welvarende gemeente zjn De gelukzoeker meende dan daa ook eens een kykje te gaan neme Boonenwater lieeft do eigenschap vlekken te doen verdwynen Men laat goed gedroogde witte boonen met een vdWoende hoeveelheid water koken maar zonder zout De hoeveelheid water regelt mennaar de sterkte welke men aan de vloeistof wil geven Wanneer de boonen goed week zyn geworden giet men ze af laat het water koud worden en drenkt er daarna de stof mede welke gereinigd moet worden Het is voldoende wanneer men de ivnile plaats inwryft Zeep mag vohitrekt niet gebruikt worden AUe inktvlekken als ze ijiet te oud zyn en geen al te bytende bestanddeolep bevatten vetvlekken wynvlekken enz verdwyim doot deze behandeling zoowel uit wittelSls uit gekleurde stoBen Zyden wollen of kaWenen rtoffen zwart ot gekleurd moeten na de behandeling volgen dit recept er uitzien als nieuw wanneer men ze In lauw boonenwater wascht Over het ahremeen wordt op een pond boonen vier liter water genomen Voor de drie katholieke kiestereenigingen te Gravenhage trad vm r een overv olie zaal als spreker op de heer dr W H Nolens lid der Tweede Kamer en prof ws r in de sociale economic te Rolduc met het onderwerp De ware vooruitgang Die voornitgang is vooreerst noodig op zedelyk gebied oaruver spreker echter slechts een enkèr woord zou zeggen d wr vorming van het karakter en de overheerschiiig van den wil waarvan het gevolg moet zyn een opgewekt godsdienstig h en vermindering van niisdryven zooveel mogeiyk Zonder tusschenkomst der strafwet bet hooghouden van het gezag een onkreukbare recbteriyke macht die de niogeiykheid van dwaling erkent een regeering die slechts b t op bet algemeen belang enz enz ejiz Op stüfteiyk gebied waarby de spreker zeer uitvoerig stil stond bestaat de voornitgang in het steeds meer gebinik maken door den menseh van de krachten der natuar Wil de vooruitgang echtei op dat gebied geen schyn alleen maar waarbejd zyn dan is noodig lo dat steeds meer en met minder moeite wordt voortgebracht 2o dat de vruchten der voortbrenging op biliyke wyze worden verdeeld tusschen kapitaal waaronder ook de grond en de ondernemer en den arbeid 3o dat men moet letten op de wpze v an voortbrenging waarby spreker de middele euwen tegenover den tcgenwoordigen tyd stelde en zonder tot de eerste te willen terugkeereii op de noodzakeiykbeid wees om de nadeelen van de groot industrie op te heffen 4ü dat het hoogere niet mag worden opgeoffeid en de meerdere opbrengst niet mag worden verkregen ten koste van den godsdienst de gezcmdheid en Ie zedelykheid van den werkman zoodat onder meer zyn af te keuren nachtarbeid arbeid van vrouwen en van kinderen in de fabriek arbeid op Zondag arbeid met ingrediënten waardoor de gezondheid noodeloo gevaar loopt enz 6o dat de gemei uscbapszin een meer algemeen begrepen woord van naastenliefde daarby tocnenic Vooruitgang is intusschen niet doel maar slechts middel om ons te leiden naar onze eindbestemming Spreker eindigde daarom met een opwekking ora rader de leuze nunqnam retrorsnm nooit terug vooruit te streven om overal de christeiyke beginselen te doen doordringen De uitmuntend voorgedragen rode vond ab emeen byval hetgeen den voorzitter den heer Kolkman den wcnsch deed uitspreken dr Nolens spoedig weer voor de vereeniging te zien optreden STORM Men meldt uit Leinnih aan de N E Ct d d i i Januari Door den hevigen storm welke Vrydagavond en in deu afgeloopen nacht woedde wa het zeewater aldaar Zaterdagmorgen tot Ki d M pi m A P gestegen zoodat al de jjuitemiyks gelegen landen overstroomd werden De stoombootdiensten ondervonden aanmerkeiyke vertragiitg Zoo kwam de Leminemachtboot Groningen III Vrydagavond op den gewonen tyd van aldaar vertrokken eerst Zaterdagmorgen te acht uur na eene raoeiiyke reis en na al de kracht van den storm ondervonden te hebben behouden te Amsterdam aan De nachtboot Lemmer Vrydagavond van Amsterdam vertrolfken kwam eerst Zaterdagmiddag te drie uur do haven binnen na den nacht onder Marken ten anker gelegen te hebben De stoombooteij Hunze II Hunze VII Frisia en Maarten Tromp alle naar zee bestemd wachten op gunstiger weder In de Noorder Mieden opder Hallum ia in den nacht van Donderdag op Vrydag een Wttterm len door den storm aan het draaien geslagen en in brand gevlogen De molen is geheel afgebrand De oMroeper A D te Kollum is s avonds van een verkooping komende te water geraakt en verdronken Het eiland Marken is wederom geheel ondergeloop Men meldt uit Ngmegeii In den stormnacht is op de Waal onder Erlecqjn gezonïen het scMp Garibaldi geladen jfet steenen en bestemd naar sHerto gönbosen Vermoedeiyk hebben de schipper Pieter Eoosmalen zyne v onw zyne schoonzuster en twee dochtertjes het schip toen teiwyi het zinkende was verlaten en getracht zich met een roeiboot te redden die door een vlsscher omgekeerd drflvend gevonden werd e een mondvoorraad inhield Zeer waarschyniyk is de roeiboot door een sterken golfslag omgeslagen en zyn genoemde personen verdronken Gisterenochtend is hier het Igk van een vyfjarig meisje opgevischt ongetwyield een der dochtertjes De vader van Roosmalen woonachtig te sHertogen boscb wordt hier verwacht om de identiteit van de drenkelinge vaat te stellen Ook in de Ryn rovinele en Wettlalen heeft de storm huisgehouden l it Keulen Aken en Trier komen berichten van veiiiMngen iu plantsoenen aan huizen enz m geheel N oord Dnit schland woedde gisteren wn siMirt van orkaan Te Stuttgart heeft een geweldige onweersbui met een wolkbreuk en schelle blikem dilsen overal schade auugericbl Keu aantal boomen werden ontworteld schoorsleenen eu daken weggerukt Boven de Paltz heeft een wervelstoriil gewoed Dok daar is de schade zeer groot STADSNIEUWS JOÜDA 16 Jmmari 181 Naar wy vernemen is de heer Vorster diriTteur van het postkantoor alhier benoemd tot Inspecteur der posteryen te sHeriognibosch Voor onze gemeente waar di heer V wegens zyn humaniteit zyne degeiyke leiding der ann lieni toevertrouwde zaken en zfn belangstelling in allerlei openbare aangelegenheden algemeen geacht is zal zyn heengaan een groot verlies zyn Naar wy vernemen zal de heer Homes mevr IlomesFey en mej Davenport hier ter stede in de Sociëteit de Réunie voor stelliug komen geven iet de moderne wonderen waarmede zy elders zeer veel succes hebben ingeoogst SpHOomiovEx By Koninklyk besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en aceynzen en van den waaqjiorg en de belasting op de gouden en zilveren werken alhier H G vaii Duyl ontvanger dei directe belni tiugeu en aceynzen te Wttmel c a AidIKH De correspondent Ie IBatavia van het Hblad seint van heden Er i besloten om een nieuwe actie ti i n Pn et te mdernemen zoodra de Oo itmoessoü zal btg innen Pasei is de streek tussdien Telok Hema wé en Dianiantpnnt Rechtggken De procureur generaal by het gBrBchtsb A to Arnhem mr J J De Meyier beeft gecoiioludoerd tot bevestiging van et vonnis der rechtbank te Zwolle waarby de eisch der NederduitHch Hervormde gemeente te Kampen tegen de gemeente Kampen werd toegewezen en deze laatste ver 0rdeeld tot betaling der pn dikants trakti menten De uitspraak van het hof is bepaald op n Mei a s De zaak van öerardn Fasen oud 2 1 jaren hovenier en slager te Lear than gedetineerd by vonnis der rechtbank te Breda van 24 Novembei 1 1 schuldig verklaard aan moord op Adriana SHiits en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zal den Hen Maart voor het gerechtshof te sHertogeu bosch behandeld worden vermoedeiyk zal de verdediger in eerste instantie mr 1 Van Menseh advocaat te Breda voor den beklaagde optreden VEKHCHfilDENHEID Huweiyken per telefoon zyn niet nieuw meer maar de Nadat hy over de merkwaardige uitvinding van Edison had hoeren gewage kwam John Barclay die in ei n dorpje in Manitoba Canada op ongeveer bOO kilometer afstand van Winnipeg woont op het denkbeeld te zSnen bate de fonograaf aan te ivendcn die tot nog toe slecht heeft gediend als middel van vermaak adft nieuwsgierigen en muziekliefhebbers Hy kocht te Winnipeg zulk een toestel en verzoeht één zyner vrienden die aldaar vrederechter was er de wettelyk voorgeschreven huwciykslormAe in uit te spreken Veertien dagen later hnwde John Barclay in tegenwoordigheid van oen aitntal genoodigden en de fonograaf miss Lillian Arinitage en zonder twylel aangetj okktsn door dit voorbeeld huwden een kwartier later ook Harry Pringle en miss Edna Claverton door bemiddeling van de fonograaf Laatste Berichten De afgetreden president Quesnay de Beaurepaire beeft van den minister van jnstitie bericht ontvangen dat hy door eene commissie van enquête gehoord zal worden De heer De Beanrepaire is zoo welwillend in zyn iyft lad te verklaren dat hy zieh ter bescbUilüng VMi de commissie houdt Keebter Orosjean heeft gevraagd naar aanleiding van de op nbaarniaking van zyn brief aan den minister van justitie te mogen verscbgnen voor den Kaad van Tucht der recbteriyke macht d w z het Hof van l assatie in een vereeiiigde zitting van alle Kamers Volgens de ris de Paris heeft kolonel Picquart met Nieuwjaar ook een kaartje ontvangen van gravin Pierrefonds ex keizerin Eugenie De Matin die wel een goede berichten heeft vertelt dat mevrouw Dreyfu brieven van haar mnn heeft gekregen waaruit biykt dat inderiyd de mini ter president Hrisso aan den veiooidi eldc kinniv heeft gegeven van het besluit van den ministerraad om do revisie van zyn proces aanhangig te maken by het Hof van Cassatie Dreyfus in zyn onwetendheid van alles wat na zyn veroordeeling is voorgevallen meende dat zyn onscbnld was ontdekt door den generalen staf en zyn brie eiLvloi ien over van dankbaarheid jegens zyi kameraden in het byzonder jegens generaal de Boisdeffre Welk een verplettcrenden indruk moet de onihulling van de geheele zaak Dreyfus geiyk wy die thans kennen wel ojp den lietrokkehe zelf maken AMERIKAAN SCHË Mtami BIJ m A 7tui 0S Al Md Tailleur Klüwm B 73 730 aOUDA Telephoon X 3i Beurs van Amsterdam Slotkn 88 7 Vikn Vu 97 98 lOOT 88 l 8 84 97 7 I08IV li 77 81 101 881 loo lOO i 888 47 108 10 1017 198 I4S Vm 100 98 1J8V 88 80 US Ill o v 10 100 Itl l 99 iv 14 JANUAKI NinnUHD iul N l W 8 1 dito dito 41 0 S Uk dilo dito 8 HIIII01 Ü l a u l 1881 811 lT kLII Liiflhr tiDK 188 et 6 Oonma Olil in lapiar 188s 8 dito in lilvor 18 8 f PolTuaiLl O ihtmnt coupon 8 dito liiikii J BuiuHO Obl lllonaDl 1894 4 dito Qmmiub 1880 4 dilo bi Rolhl 1889 4 dito bil Hop 1889 90 4 dito io goud Icon 1838 ft dito ilito dito MU 8 8ri l Farpol irhiiKI 1811 4 TuiIIU Og r Ciiu lioD 1810 t O looui g wrin ü IponiiiKaweC EuiDAr Hop f oU 189 Muloo übl Buil Hoh 1880 8 VENttUILi Ollt 4 onl ip 1881 8l 88 108 10 li AwnaoiK Obliitiiliiio 1196 9 ttoTTMDAll SUiil Inu 1894 I NlD N Ar H ihHo k und I AraDdih Tt Mu Cerlili atoa D liUw4 óii ipy dito I Am Hypothcokb piudi r 4 i Ctilt Mij lerVoritoiil iinad ar llipoib Bkb pandbr 8Vi Nflderlondicha laulc aaoil I Ned llHiida amaUeh dUo I N W V Pao IKp b p iidbr 8 llott Jl olkackb pan ll r 8 Utr Ilyrotbaol b dito 8 Oonm ÜJal HoDg banV aaoii HuaL llypolbeokbauk pandb 4 Aai ltA K U hypath paadb Uaiv L fl Pr U n i 4 NiD Holl IJ 8 H ir Hy a ind Mij I I Kil 8t Sp aand Ne l I I B ioonrogm aatd Nad Zuid Afr Spm aaud 8 dito iiito i ito 1891 duo I ImuiBuoomI 1887 89 A Kolil 8 Zuid tial Spsmy AH obl 8 PoL H Wa aoKau WeRneo aand t Buil Or Ru a Stad Ro terlam aiod 8 10 BlLon Blad Aniv elrpon 1887 I i 99 8 ad Bruaael 1888 99 HoNo Thai Bi gn lr O acliok 4 11 Oornai BlaaulFonig 1880 5 111 K K OoU B Cr 1880 8 Spahji Stad Madrid 1888 Kn Vu Bit Arh Spool ouTt 80