Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1899

ï o TTOO Woensdag 18 Januari 1800 37ste Jaargang fiOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad f oor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVÉrTENTIEN worden geplaatst vaa l b regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midi Telefoon Ne M De Uitgave dezer Com ant geschiedt d a g e 1 k 8 met uitJwndering van Zon en Feestdagen De prijs pér drie maanden is 1 85 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommers VU F CENTEU teksche kroonprins uit over de tuchteloosheid der troepen en de onbekwaamheid Ar oWcieren reeds bij Mati en Larissa euJfok liter aan het licht gekomen Reorgani tle bleek onmogelijk daar de soldaten bijna overal hun bagage in den steek lieten en r geen nieuwe voorraad gezonden werd Van het wangedrag dor opperofUcieren haalt de kroonprins vei scheiden staaltjes aan Eens was generaal Makies nergens te vinden toen zijn brigade tot den aanval moest overgaan Generaal Sinolfenski volgde niet de bevelen van zijn oitperbevelhebber den kroonprins maar van de regeering te Athene Deze mengde zich ook in zuiver militaire zaken Den i7on April op een hachelijk oegenbUk kreeg de kroonprinij bericht dat kolonel Hapoentzaki de chef van zgn staf teruggeroepen was en oen geheel nieuwe staf moest gevormd worden De kroonprins seinde terug dat hij nu zelf teruggeroepen wilde worden Maar hij bleef niet bii dat besluit nadat men hem gemeld had dat de iwlonel was teruggeroepen wegens redenjen van staat In het rapport wordt nog vermeld dat de geheele sterkte van het Grieksche leger in Thessalié 966 officieren en 45 213 minderen bedroeg en dat daarvan 395 man gedood en 1568 gewond werden Verspreide Berichten MfiVFIIS Gabriel Monod fs gister door de strafkamer van het Hof van cassatie verhoord Alweer een proces in zicht in verband met de zaak Dreyfus Kolonel Cordier de gewezen tous chef van het bureau van inlichtingen aan het departement van oorlog wU aan zijn chefs machtiging vragen om de bladen te vervolgen die hem naar aanleiding van zijn getuigenverklaring voor het Hof hebben belasterd bewerende dat hij in denzelfden geest had getuigd als kolonel Picqnart De Libre Parole heeft den kolonel zelfs beschuldigd zijn diensten per brief aan Matthias Dreyfuü te hebben aangeboden De tweede verkoop van Zola s inboedel tot aanzuivering der nog aan de schriftkundigcn Couard Varinard en Belhomme verschuldigde kosten is op Zaterdag 21 Januari bepaald Esterhazy s advocaat mr iabanes door den procureurgeneraal in kennis gesteld met het verBchil en stand min of meer had doen ver ten tenminste aldus oordeelde de markies wierp zich op do knieën naaBl zjja bawuitelooza meesteres Zijn galaat drukte den hoogstea graad van schrik en ontsteltenis uit terwijl zyne lippen tioh unuvraohtig bewogen Maar plotseling halderde zgn gelaat op een straal Tan blüdaohap Tloog oTor zijn aangezicht flGode zij dank 1 riep hy jiit jzg leeft zij zal met den schrik Trgkemen 1 Vervoïgena in vervoering de hand van mijnheer De Latour grijpende gtug hij voort fDuiwndmaal dank hoer marlcies voor uwe tijdige hulp In mijn meesteres hebt u een gansohe familie om zoo te zaggou het leren gered God Terg lde u uw edele riddarlyke daad Oij hebt haar voor ons bewaard O hoe dank ik u 1 ffG j noemt mg markies waarde rnend kent ge mij ffZaker heer markies bae kan het anders Mgn meester is de naaste gebuur van mgobeer den hertog De Latour nw vader jHoe noemt zich uw meoBter dan f Graaf de Chaumont A hI nep de markies overeind ipringende en verbleekende De CbaumontP Vervolgens ging hij vooït 5 ïDoM jonge dame derhalve Is mademoiBelle Bertha eenig kind van mgnheer den graaf mijn geeerbiedigden meester Ik hoop dat da gevolgBn van dit ongeval niet van eroBtigen aard zullen iyn antwoordde de markies op koelen drogen toon eu voorts verzoek ik j je meesteres in kennis te atelten mat de ontlcnoo GROOTE KE JZE WrHTEEMANTELS voor Dames en Kinderen van de guedkoopste tot de beule itoorte concur eerende prijzen D SAMSCm Markf GOUDA In cnacarreotie met aije Buiten 6a Binnen tandache huizen Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam M andag 16 Jmuari 189 VETTE 08SBK tn KOEIEN gooden aaoïoer prysea waren voor Ie kwaliteit 30 2o kwaliteit 87 a kwaliteit 86 Cent per half Kilo VETTE KALVEREN redelijke aanvoer voor Ie kwaliteit 98 2e kwaliteit 11 3o kwalitaii 5 Cent per half Kilo VETTE VAEKENS redol aanvoer lo kwaliteit 18 So kwaliteit 17V 3e knaliteit 17 Cent per half KUo SCHAPEN en LAMMEE N kleine aanroer m handel was in Vet Vfe en Vette Kalveren pröahoudend Schapen en Lammeren vl g pnjsbonAem varkens iets beter ri prijs MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTRBDAIVI Noteering van 9 Januari 1899 TARwtó per HL S 80 i f 7 10 per 100 KO 8 S0 a 8 75 betere qual per lOO K O f l f CANADA per HL ƒ 80 a 6 BOGSE por H L 4 no 4 ƒ 5 0 WINTBttGERST per HL ö per 100 K G 7 60 ü 8 S Z0MBBQER8T per H L s ü 6 36 por 100 K Q 8 a 8 80 CHEVALIBESERST per 100 K G 8 ü f S S per HL 6 26 a 6 HAVER per H L 2 60 J 8 76 per 100 K Q 6 86 it 7 26 PAABDEBOONEN per H L O i f 1 60 Vf ITTE BOONEN por H L 9 60 a 10 26 BBÜI E BOONEN por H L 8 i 10 60 BLAUWE ERWTEN Kookioorton per HL 7 60 1 8 60 Nlet kook oorten p H t ƒ 6 76 a 7 10 KANARIEZAAl per H L ƒ 6 0 1 it 6 7 KOOLZAAD nioaw per H L 8 76 i Per Telegraaf ROTTERDAM 16 Januari 1899 Tarwe 8 40 ft 9 00 Canada 6 85 a t 6 76 Wintorgeral 7 76 il J 40 Zomergerst ƒ 8 16 il 8 60 Ohevalior 8 5 S Haver 90 7 Paardenboonon ƒ 6 90 il 6 40 Wiite boonen 9 60 n 10 80 Bruine boonen 7 26 J ƒ 10 60 359 S it at i lC te rij 6e Klaaie Tr e king van W Laandag 16 Jam uari No 12100 ƒ 1000 No 16710 ei 2U162 ieder 400 No 6616 18 60 en 80S76 ludor 200 No 7060 7822 10088 1 1808 U80 16613 en li i ieder 100 l Prijzen van 70 i fc61 48 2 6308 910 Ilf88 14826 17448 1812 02 66 9281 1941 44 17739 168 27 4603 70 9324 90 146 48 18081 il3 2697 4662 6484 94i0 12140 68 84 637 7S6 4816 6668 9689 128S0 14002 18106 68 88 4907 6664 66 18426 14340 83 B7 2974 6012 6748 9641 96 16205 89 64 SOOS 64 6819 10285 12509 17 18262 77 8283 6884 42 10 84 18730 liess 18356 94 46 90 89 1 10560 92 62 18 U 881 84e 6307 7801 10640 18918 16109 80 980 3666 6430 68 111709 1S0S9 168 0 91 1094 78 6661 7 i41 108ri2 13147 16614 18114 1184 76 660J 7926 11098 88 69 18736 99 8756 672 69 111117 13888 163l 4 19829 1611 76 6810 78 U 94 16933 19127 1706 8896 27 8424 11408 96 17087 64 98 8980 6900 8897 78 13368 17166 94 1900 4031 6U2 8908 11678 13442 17938 19375 68 98 6266 81 11670 76 71 19982 203 19982 20327 £ 0841 w S5BCL Iv£S ASTHMA KAN 6ENEZBN WORDEN Dr B SCHIFPMANN S Middoltegen Asthma geeft onmiddelviko vorliohling zolf bj de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrijgbaar bji A Wodff te Qoada in pakje van B 1 50 en H 2 75 = r ADVERT BNTIEN VAN BLOMMÈSTEiN S In KT 5 prnofonJerViiulelijk de BTSTE n volkomen ONSCHADr Liui AFELDOORN HOLLAND Tegen 1 MA ABT of eerder te hnnr een ruim en net BOVENHUIS Adres MABKI 5 Kon waro Schal voor de ongelukkige slachtotfer der Z lfbevlokking Oname en gehe me nitapattingen is Ket beroemde werk Z Dr Retau s ELFUEVV KI J HoIlandHche uitgave met 27 afb Prpa 2 gulden Ieder die aan de verscbnkkelgke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leering di het geeft redt jaarl ka duizend van een sekeren dood Te verkregen bfl hetVer lagBMagBKin te Leipzig Neamarfet 34 franco t en inzending van het bed rag ook m poatzagüU en in olken boekhandel in Holland mmmmmmmmÊmmammÊÊÊÊmmÊimtmmmmmm FEANSCHE STOOMVEEVERIJ aK clieiuiscl Wassfberij H OPi E IIK iMEK U Krtiishade Hotterdam lebrcivni Mtrd derr Z M den Koning der Belgen Hoolddepdt voor tiODDA de Heet A VAN OS Az specialiteit voor het stoouien eu verven van alle Heeren en Oamesgarderoben alsook alle Kind ergoede ren Speciale inrichting voor het Btoom n van pluchemautels voeren bont enz Gordgnen tafetkleeden enz worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen betzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezo ndiieid volgenn staal bewerkt TAM Al Tji E CASSIÏO Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S nnr WOENSDAG en VRIJDAG van ttot nur ONDAGS met Chemische Wasscherij f en Stoom Ververij f DK Wrj en Comp UTBEOHT Spoe lige en nette aflevering Lage prusen DBP6T bB Gez BECKERS inModes Turfmarkt 248 GOUDA Wie zeker zyn wu da Eclite Eikel Cacao t antTaogsn iwamengettald en na velg prontatmliigen in den hiitdel gekomen onder idea num des uitvüiden Dr MlohaeüB TUTMrdigd p da beat maehinea In het ereldl rtemd UbUiMemmt ran Qebi StoUW rok te Keulen ItdM Btkel acao in Tierkanten ma Deie Shd OMH ia met melk gekeokt een MageBame nnmde drank Toor iêr gelükacb gebruik een i 2 tbeelifeli nu t pceder toot een kop Chooidate Ab geneeakraobtig drank by geni jm diarrhee alechts net water gehmttEea Terkrügbaar bij de ToeraMoato B n Apotheksts ni V Ka V K jtaftn f 1 80 VÏM e 0i36 OenerulrartegeBwoordigtt Ttw IMer and Junus MaOenkltdl Amnterdam EalveiBtraat 103 lüi PU 11 Gouda Druk ran A BBIKEMAK ZOON ICUWI NIEUW IIEUW I GKSCIIIKT VOOB Uaclitlicliten Koffie en TheelicMen Welke 4 nr branden i 2 db 6 uur brandende b 3 cent per gtuk Eenig Agent voor Goudo en OmstrekJn IZAAK CATS Papiermolen GODDA Vind u dit niet goedkoop en gernakl elijk Me i beboeft hiervoor geen Olie geen Glaaiyeüü A ireen een lucifer aansteken is noodlg Qeheel zonder gevaar voor braod als ook zonder reuk IjOt vooral op de ECHT JiandteéJtenJnff met rood lettarst J3berlahnstein OIHeCTEUKDtR VICTOR ABIfOM OB£RlAHIIISWH f rB J J Overal fiCEEl erkrijgbaar Maataehapp0 tot ExpMtalie tan de fietorüt Sron Kantoor voor NederlancU Boompjes 40 BoUerdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLAITEH ASCHITBATE EU LIJSTE ook volg ens op te geven Profiel JSpoedl e aflevering Metle uitvoering Coucnrreerende prijzen Het grodte aantal zenuwkwalen ranüeni rho ifd jijti uf tot de voor ifgaandebeiit BkeQeiiTajiapsplexle liftTB abero rte toe traUeorM nog eteeila alle middejeo door de mediBche wetenBChap aanKBwend Kerat aaa d Q n euw n tM komt de eni toe dat nlj door het gebruik maken vaa den eenvondtgiten weg namelijk langa de faud ei plijBjologUclie oiitdekkmEgedaaii lie8ft difl n bonderde proo emingen thanaover de geheelewentd verbreid la enterwtji eg in wetenBOhappeliJke kringen de hoonitebtlangatelliiig wekt Uvenaeene weldaud blijkt te bIjq voor da aan ennwkwalen lijdende menachheld Deee goneeBWjJza ia aitgef onden iloor den gtweieti OEflctar Tan Qetondbelt Dr BOnian Weiiamann te Tllabofton fln benut op da on dcrvinding opgedaan in eesa GO Jarige praktijk oor waMOhlnv van liet noofd eoKiHal pt r Af worden dnartoe gMehlktc steffen do F d fanld onnlddellljk sn hel aenawv S fllel inerïeiErdeeld Het date geneeavijxe werden wérkelijk aohittarende reaoltataa TWknfni en Bij maakte loureel opgang dat van een door den uitvinder geaebrevan verkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hars voorkoming en genedna Linnen kertei M d reed de e drnk verBchenen 1h Dit boekje bevat niet allean TOf bet freeU pabliek verntaanbare verklaringen omtrent bet weren der nienwero therapie en da daarmede gelfa lil wanhopige gevaliea verkregen ultwei king mnar ook vindt men daarin wetenachappelUke verbnudeliiigen nitde medieehe I i dcii die aan deze gpneeawljïe gewild zUn oomede araohrlft v n lal van getuirt oh ritten van hooggeplaatste geneeaknndigen onder welke P Rénièrt nri r prorésiar aanddpolyiiilnrefetePariii rue Rougemont 10 Sleingrelier med dr praktiietrand geneeaheer aaa het Jiraaktinnlgen geatloht dsCharanton BanltiUratfi Dr Coftn Ia Stetlin QroHinann m dr arroitll rtl teJdblhiiMr Dr P ForMtlar genBaaheer dErsoleur vaa hal hospitaal Ie Agen OahalMritk Or SahBrtaa kaïteal autenlaM Bad Emi DariBB med dr geBeoiheer direetBur der g itfano thBrapBMlIaohe lortchttBg voor lanuwllldart U Parfja rua St Honoré 334 Conaul von AiPhenbaoh mad df te Corl i Dr Buabaoh arrcad arta da ZIrknIti Ofew Blab ui1 JBohl msd dr te Waenan Dr C Bonpavat te La Farrlir Eure lid van dan Contall Central d hygleei et de Sant la Frankrijk en vele andaren Aan allea wier xenawBeHtel meer of minder MiKedMin la of ru KOgenknaade ceiinw htlKl e d lijden waarran de kenteekenen sljii ohronlasht hOBfdpIJn miarahie aohgle hoe dp ln blaedandrang roote prKkelliaarheld gejaagdheid alapalBoaheld lle iain tljka wruat n onbihageiijta te tand verder alle zieken die door beroerte jetraffen weiden tB nog litdeit un da gevolgen daarna cooiaa verlammingen oBvermogan tot apraken rfiare tongval noalelijk aUkken itfjnield dar gawrlehlen mat vBort durende pijn piaatiel jke iwakte venwakklng van latieugen lij die reada oader eneeakandlsa hehBndoling g we Rt zijn maar door de bekende middelen alt onthoudiugaen w koodwaterkanr wriiven electriaeeren Btoomlool of leabadea leen gene iag of IwOidng YamoM kwaH tevonden hebbeu en ten elotte s j dia vree sevoelen voer beroerte an ïautoe redw hebban wegana veracbijnaelen ala iloh aaahoudead angatlg vBelan vBrdoaving la kat hooH baoMiVa at daliBlIglcId fllkkermgBn en donier worden voor de oogan drukkends pijn onder het vatrhoofd saMnf ia ia eeran bal von en van krlGDDMng in an hel slapen van hnndan n voeten aan al deae drt Mtecoriln Tin emiwIUdere als ook ann jongs m t tit lijdende aan bkekiui t en traabtalOBahald ook ftn fennds lalfa aan Jonge peraonen die veel met hel hoofd werknn en geeatalijka reactie willen voetknaeB wordt driogeod aan geraden zich het boven vatmeldo werkje aan te achalTen hetwelk op unvrftffl fcoaterooa BR vnnn ver ouden wordt door Auifiterüiini door SI CLEBA o HeÜlgeweg 43 Hotterdam T B vnn N4NTRJ HOLf f A othekto Eorte HooratSW 1 aebe Senef Vtreehï Ï OMB Ï A I ÖKT ÓX Öudegr aöFt bijde Qairdbrng F Up de tongste hyg eDniarli medicinala tnutoonblRlling ia ds l i Wpisanaana at Uie hebreand t de lïllver DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANX i eeetUgi te t vn MrKXHMiiK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke roorwaardpo fieUHeentHgen onder Berête Hypothecair verItani op Bulmeu en iMUOeryeu tonder vooruitbetnljog van rente öeeft 3S en 4 7 FanAbrieBen mt tegen den koers van S en lOOJ Inlichtingen te bekomen t Gouda voor de Panabrteveu h de Heeren M J OGlEB Co Kasiiers eu CommisiiionnHita in Effecten voor de Hypotheken by den IleerW J FORTUIJN DROOGLEEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER FORTUYN Ma 8 IULES ENTHOVBN tQoedkoopsta en olledst adres roor Vervoer van Inboedel toowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens b A GRAVESTEIJN Oude Gouwe Allea wordt tegen Transport aehade ventekerd BuUenlandscli Overzicht Graal De Mm iiiterpeUeerde üi de Frausche Kamerzitting van gister over de algemeene politiek De behandeling der interpellatie werd bepaald op 10 Febraari De afgevaardigde Firmin Fauie vroeg te mogen interpelleeren over het reglement waaraan de rechteri van Piequart z n onderwoipen Besloten werd op verzoek van den heer Dtipuy met 422 tegen 74 stemmen deze interpellatie één maand uit te stellen De Kamer gaat over tot de bespreking van de begrooting In de Trooiyede die de Duitsche Keizer heeft voorgelezen bü de opening van den Pruisischen Landdag verklaart hy dal de flnancieele toestand van het koninkrjjk bg voortduring gunstig ie hfl merkt op dat de grondslagen van het staats en volksleven hecht ziJn samengevoegd dat de welstand des lands zichtbaar aan het toenemen is en h ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet Onder de aangekondigde wetsontwerpen z jn er die strekken tot uitbraiding van het net van de staatsspoorwegeu en tot het graven van kanalen voor de scheepvaart van het Dortmund Eems kanaal naar den Bün en pa r den V e iMk ei e oraal Moerawjol heeft een rondschrijvengericht aan de Europeesche kabinetten waarin hj zegt dat de Bussiaohe regeering in weerwil van de gebeurtenissen die in den laatsten t d plaats hebben gehad nog alt dvan oordeel is dat een Congres tot vermindering der krSgstoerustingen bjeen moetkomen De plaats van samenkomst zal de hoofdstad van een staat van den tweeden ritng zfln waarschijnlijk Brussel of Kopenhagen De Bassische regeering maakt oen program op waarin allerlei bijzonderheden uitgewerkt zijn zoodat tpverlies voorkomen en de bespreking van gevaariyke staatkundige vraagstukken vermeden zal worden Do algemeene stemming voor een minne Igke schikking tusschen de liberale parti en de oppositie schijnt in Boedapest steeds gunstiger te worden De regeermg acht de voorwaarden van de oppositie voor beraad slaging vatbaar en het is waarschijnlijk dat Banfly Fejervary en Lukacs in hun gehoor bij den Koning dezen die voorwaarden en hun oordeel erover hebben meegedeeld Van FEVtLLBTOlM CcdeokschrlfteD van eeo Gelukzoeker AMIBAl DB V0IIDEIJK Naar het Frmtch OOK W NUTTJEES 4 Weldra truf ca vreemd aehouwipel tija oogen In een bMede lian rende in ïliegenda Taart een hit op den ng Tan het öïct aioh aan de manen en aan de taugds krampaohüg Tatlklemmende een jong meiqe 1 Op aanmerkelijken afstand volgden twee bedienden in U Mi die uit alïe macht om halp wjhreeuwden helgeel niet alleen Try doellooa was maar het gevaai TOor de jonge dame nog grooter maakte daar de hit daardoüt van oogeablik tot oogenblik wilder werd Het roi Tan den markies was een A nbisDh renpaard Zoodra het dier begreep dat htor een beroep op zijn Tlu heid gedaan werd rloog het roort ala een verrelTindt met wijdg pendfl DeuBgalen Tuarttchietende oegaa ternauwernood den bodem rakende Blnien eecige minnten had den markies den hit ingehaald en en eind Toorbij gQBneld onder het paweeren de jonge dame die elk oqgenblik dreigde fgeworpen te worden toeroepende zioh nog een ooganblik vaat te houden Toen de hit een tiental meters acbter hem was deed h zijn roa bliksemsnel omkeeren an iteiEteroQ Be hit aloh den door ochtend zou de Koning ze opnieuw ontvangen Bauffy heeft intusschen te kennen gegeven dat hii af zal treden zoodra de verzoening tot stand is gekomen Het woelen en wroeten der Engelsche Imperialisten eu Chartered mannen om de goud en diamantvelden in de Zuidafrikaansohe Republiek in handen van Khodes eu ziJn aanhang te spelen is nog lang niet ten einde Klaarb jkelijk wordt een nieuwe poging voorbereid om de Transvaal geheel of gedeeltelp onder Engelsch bestuur te brengen Elk middel schjjnt der Imperialistische partij daartoe goed genoeg te zijn Met zekere knnstvaardigheid worden de kleinste voorvallen in de Z A Kepubliek gebruikt om te doen uitkomen dat die onbeschaafde Boereuregeering toch volstrekt niet dengt voor een zoo belangrp gebied vooral voor Engeland belangrijk als de Z A Republiek De nitlanders te Johannesburg werken daartoe gaarne mede Ook zg démonstreeren en proteBteeren voortdui end tegen de regeering te Pretoria Deze heeft door een wet op het houden van bijeenkomsten getracht de agitatie van de Engelsche heethoofden te betuigelen Wegens schennis dier wet werden verleden week de heeren Webb en Dodd voorzitter en secretaris van den Uitlanderbond aangehouden Onmiddell k belegdeftbL dë uitlanders een nieuwe meeting waarin tegen deze aanhoudingen protest werd aangeteekeud en waarin besloten werd een verzoekschrift aan koningin Victoria op te stellen Steeds wordt dus gezocht naar het middel om do Engelsche regeering tot interventie in de binnenlandsche aangelegenheden van de Z A Republiek te bewegen De Times tracht ditzelfde thans te doen langs een nog gemeeuer weg Het blad publiceert een telegram uit Johannesburg waarin tet gerucht wordt medegedeeld dat de regeering te Pretoria in Europa de pers ambtenaren en anderen heeft omgekocht ten einde te bewerken dat de Dolagoabaai niet aan Engeland zal overgaan Daartoe zou de Transvaalsche regeermg sedert 1894 800 000 s naar Amsterdam hebben gezonden van dit bedrag is nog slechts 60 000 p s over naar de Times meldt De rest dus 740 000 p s zijn voor de omkooperij besteed Het zou den Times heel moeilijk vallen voor deze geruchten het bewfls te leveren maar dat is voor do Imperialistische tactiek ook niet noodig In zijn rapport over den oorlog weidt de tocht Terspord tiende uitgeput TMaohrikt door z n machtigen natuurgenoot jóót ham bleef staan en liet den kop hangen Op dat oogenblik Terloor de amazone het bewustzijn en stortte ter aarde Itet een aprong was de markies van zyn paard het Tolgende oogenblik knielde hij by de gerallene neer en richtte haar hoofd op Het meisje was bleek als een doode naar soheen uitwendig geen letsel bekomen te hebben De markies beroohtigde haar slapen me brandewga uit zijn reldflesch goot eenige droppels tussofaen haar vaatgeklemde lippen en wachtte tot zy de oogeu openen zou IntusBohen bssohouwde hij degeno die bij Toor zooTBr in BJJD Tarmogen was geweast ter hulp geenald was aandachtig Het WD9 een kind ran hoogatens Tijftien jaren blank als de lelie met ravenzwarte haren schoon als het ideaal eenB kunstenaars Hare door den onstuimigen rit verwilderde haren bedekten haar voorhoofd en hare wangen Hmt kostbaar kostuum scheen aan te duiden dat zy tot een rgke familie behoorde De greep van de sterlyke rijzweep die zg bij haar neerstorten had laten vallen prykte met een fraai wnpen in ziher gedreven en hoogstwaarsch jnlyk haar geslaohtswapen in miniatuur Maar den markies ontbrak de ti jd om het blazoen op zgn gemak te besohouiran want op dit ooganblik kwamen de lakeun ademloos aansnellen Een dezer lieden wiens kostbaarder livrei respectable manieren eo bonding een vertroawehng daden veronderstellen dien een jareolaaga trouwe dienst Btirtnlus verklariiif dat Ksterhazy niet lastig gevallen zou worden als bij naar Parijs kwam üin voor hot Hof van easbatie getuigenis af te leggen heeft gezegd dat hy dat zou mededeelen aan z jn cliënt De patriüttenbond te Marseille heeft een motie aan de regeering aangenomen waarin deze verzocht wordt de revisie zaak naar de vereenigde Kamers van het Hof van cassatie over te biengen Het verzoekschrift is den prefect overhandigd en ook op straat aangeplakt Reinach verzekert in de Siècle dat Esterhazy afgezien heeft van zyn proces tegen de Observer daar Sehwartzkoppen bereid en gemachtigd was aU getuige te verschijnen Op de Quai d Orsay is men bovendien verwittigd dat Sehwartzkoppen bg offlcieele aanvrage getuigenis zal komen afleggen Het bericht dat de strafkamer van het Hof heden uitspraak zal doen op het verzoek van Picquart tot regeling van rechtsgebied is volgenb de Temps onjuist Het is echter zeer waarscliynlyk dat de uitspraak in de volgende week zal vallen In een interview zeide de minister van justitie Lebret dat het niet aanging van hem te verlangen de strafkamer tot spoed aan te sporen in deze aangelegenheid Maar de instructie inzake regeling van rechtsgebied was nu gesloten het rapport was gereed en alles bevond zich in handen van den procureur generaal die aan zgn requisitoir bezig was Het bl kt dat in het interview hetwelk de Soir met Lebrnn Benaud gehad heeft deze nog eens het oude verhaal van Dreyfus bekentenis in kleuren on geuren heeft gedaan zood t het Reuter telegram van Zaterdag dat abiding maakte van bekjente i nissen na deƒ dS datie nog niet eens juist wab ook I sf lic degradatie is LebrunKenaud h i ti minister van ooi g en b j den president der Republiek gebracht die hem ondervroegen niet over de bekentenis maar over ijie woorden die Dreyfus omtrent et in de snippermand van een ambassade gevonden borderel mocht hebben gedaan dus blijkbaar in verband met diplomatieke moeiiykhaden Over de bekentenis repte LebrunRenaud tegenover die heeren dan ook geen woord en later zweeg hy erover op uitdrukkelük bevel van zyn kolonel die boos was dat hü Eenand er aan enkelen iets van gezegd had en dat het in de couranten stond De woorden van Dreyfus waren zeide de kapitein nu aan de Soir eu men zal zien dat deze lezing sterken twyfel wettigt of zulke woorden onder de ping er van en dat bet toeval zoo vriendelgk ia geweest mgn dienst zeer onbeduidend te maken aldus tmze famiUSn een lastige verl euheid besparende Bn de markies daze raadseliohtiga onlboeieming op gskouden toon geuit hebbende greep zijn hoed van het gras en floot zijn paard Hoe mynheer de markies u gaat been nu reeds F riep de oude bediende verbuasd vZoo ge ziet goede vriend t a waarom sou ik langer toeven nu ik uw meeateres in veiligheid aie wat zou ik verder hier te maken hebban P jyWel mynhoer ik meende ik daeht zoo dat u tenminste hei tot bewustzga komen zoudt iJwachten van baar dia ge het leren gered hebt met gevaar voor uw eigen om haar do gelegenheid te geven haren redder te zien en te danken yGg bedriegt u sterk beste vriend mademoiselle zal evenmin verlangen mij te zien aU ik daokbetuiging begeer of verwaaht Zg is thans veilig eu in goade handen Wat ik tot dusver deed was m n plicht maar wat ik verder doon zou gaat daarboven eu zou tot onaangenaam heden aanleiding geven Ik wensoh je goedon middag en ventoek je m n boodschap OTBf te brengen den BtijgbBhgel ieder o 3 b vreemd en onverklaarbaar voorkomen van den markies zal ongetwijfeld aen oogonso ijnliyk een edelman en Towal een edelman gebeel onwaardig Tocb is de oplösting vry eenvoudig r wrf i i0d Ën dit zeggende zette de markies zijn voet in