Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1899

11 88 ll iO 18 87 1 44 8 50 8 4 4 06 4 40 6 85 6 17 7 95 8 9 87 10 11 Do D trdioeo kll 1 64 H f 4 60 fi 6 87 ff ff 9 47 ff Ifl 0n 8e kl Elk 8 01 11 ir H 4 87 ff 6 84 ff ff 9 54 ff reiziger moet zich 8 08 8J04 8 41 lo ei boTeadien Tooriien vaa 11 64 1M8 19 47 8 14 S 09 4 06 4 84 8 10 5 85 6 47 7 46 8 80 10 07 jm en bewi a a f 0 60 van hh StumpffenKoidng Spui Arasterdam De Wct Yan Houtcnmaakt liet den kiezi is niet gemakkelijk en t is ieder jaar opnieuw noüdig haar te bestudeeren Uit de dezer dagen verschenen kiesrechtstatistiek is gebleken hoe sterke vermindering het aantal kiezers heeft ondergaan suids de invoering van de nieuwe kieswet Herinneren we daarom nog eens met nadruk aan wat iioodig is om op de kiezorsljjst nu voor 1899 te worden gebracht In de eerste plaats wgzeu we er dan op dat men om kiesgerechtigd te wezen den leett d van 25 jaar moet hebben bereikt Allen die na U Mei 1899 25 jaar worden Jmen dus vo r deze kiezerslijst niet in aanmelding Dan weet men dat de wet veischiïïende soorten van kiezers kent De voornaJHnste soort is de bolastingkiezers Voor de Tweeije Kamer verkiezingen hebben we alleen met Eijks belastingeu te maken dat zijn de Personeele belasting de Grendbelasting de Vermogens mogensen de Bedrijfsbelasting Wie nu in één van deze belastingen is aangeslagen en dien aanslag betaald heeft over het laatstverloopeii dienstjaar wordt sinbtshalve op de kiezerslijst gebracht DJe behoeft er dus absoluut geen moeite vopr te doen In de grondbelasting moet men minstens voor een gulden zijn aangeslagen en dien aanslag op tfld hebben betaald Het ifczeer wenschelük dat mes zorge zijn belasting véOr 1 Februari a s te hebben aangezuiverd De belastingkiezers hebben dus niets te doen dan op t d betalen en straks nazien of bun naam op de Ijsf komt Op do belastingkiezers volgen dehunrkiezers ook wel woningkiezers genoemd Die huurkiezers behoeven zich zoo zij op de vorige kiezerslijst stonden niet aan te geven ZiJ geven zich alleen dkn aan wanneer zü nog niet op de kiezerslijst stonden of wanneer zö verhuisd ziJn Hetzelfde geldt natuurlijk voor de schippers Die zich opnieuw of voor de eerste maal moeten aangeven doen dit aan het Gemeentehuis tusschen 1 en 5 Februari Daartoe moet een biljet van het gemeentehuis worden gehaald Op de huurkiezers volgen de loon of iukomen kiezers en die moeten zich allen tusschen 1 en 16 Februaii aangeven ten gemeentehuize wat evenzoo voor inwonende zoons geldt Dan ziin er nog Pensioen Grootboek Spaarbank banken Examenkiezers die zich geen van allen opnieuw behoeven aan te geven Stonden ze dus op de vorige lijst en behielden ze hun spaarbankboekje enz dan komen ze ook nu op de lijst Natuurlflk moeten zij die thans voor de eerste maal kiesgerechtigd sdj§t sich aangeven Dit ïs het voornaamste wat thans omtrent de nienwe kiezerslijst te zeggen valt Zooals men weet zijn de eischen voor iedere gemeente verschillend doch dat moet men nazien iu de tabellen die in tal van kieswetboekjes zijn opgenomen en die dus gemakkelijk zijn te vinden De Besturen der Kiesvereenigingen zullen wèl doen wanneer zij met het oog op de nienwe kiezeislijsten al het mogeljke doen om alles in orde te hebben Dezen zomer zal men zijn stembiljet weernoodig hebben Stand Men schrijft ons uit Friesland In de jongste vergadering der Debatingclub te Corredök werd door het Kamerlid v d Zwi ag gedebatteerd met den heer v Zinderen Baklcer over werkverschaffing De heer v d Zwaag ontkende dat in werkverschattuig iets socialistisch gelegen was en oordeelde dat de kapitalisten werkverschaffing konden aangrijpen als een middel teneinde het socialisme tegen te gaan In elk geval dienden socia Olrecte SpoorwegverModlngen met GOUDA Wlnterdleost 1898 99 AaosevangeD 1 October TUd vao Greenwich OOUDi ROTIISDAUrk tiiu 11 81 18 18 18 68 8 11 8 18 8 67 4 68 11 88 l 6 511 86 1 7 8 12 11 48 14 5 19 11 61 18 88 1 88 8 30 4 4 18 6 88 4 68 8 88 6 81 6 18 7 81 9 64 10 11 ll li 9 14 8 86 6 10 6 40 6 10 6 80 7 50 10 18 10 80 11 8 6 16 7 88 7 68 8 40 D A doot 6 88 748 8 11 9 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 eOUOA DEN BtAG ilH Ttni 18 16 18 56 8 14 8 46 4 49 4 65 ff 1 8 ff 6 7 ff 1 19 ff ff 8 18 ff 1 88 ff ff ff 5 88 18 4 1 3j 8 48 4 15 6 15 6 87 6 85 5 84 6 15 7 84 9 8 9 87 10 14 il l5 11 18 11 80 11 41 11 56 1 9 17 6 55 6 88 6 48 8 04 9 48 9 8 10 86 10 44 11 46 11 85 11 87 8 88 D dopr 9 0 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 7 46 o 7 68 1 84 3 8 84 18 06 10 16 11 67 S o D U A A UU T E K D A U loïd 6 S9 8 14 9 48 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 8 86 1 K M Am t W 8 01 9 0610 85 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 0 11 87 AuttO 8 80 9 88 10 60 1 08 1 18 6 18 8 86 10 8 11 41 ü l D A U T B B C H I vf B Tem 6 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 18 iO 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 6 68 ff 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 6 87 7 10 11 88 ff 1B 7 ff 16 8 34 8 48 6 84 7 18 9 89 10 61 11 46 18 3 1 86 8 08 8 60 5 04 4 7 89 ÜlMolit 08 7 88 7 04 8 86 8 55 9 89 10 61 11 46 in a VmitGS 7 06 8 10 9 08 11 16 8 88 8 46 4 46 6 80 T V4 Ami W 7 80 8 86 9 80 U 80 3 08 4 00 8 00 6 85 8 00 10 QoildA 1 09 9 18 10 09 18 61 8 66 4 47 6 4 7 49 8 4 i 1 1 4 84 4 37 0 6 10 10 46 9 58 10 69 11 10 18 11 bekende omstandigheden uitgesproken een bekentenis mogen hceten De minister weet ïeer goed dat ik onsclinldig ben hfl weet ook want lijj heeft m j dat door majoor du Paty de Clam laten zeggen dat als ik stukken geleverd Ueb het was om er belangijker voor teiTig te krflgen Men zal de dwaling binnen drie jaren erkennen Zweden en Nookweoen Koning Oskar van Zweden en Noorwegen ligt ziek aan inluenza Zgn toestand moet uiet onrustbarend zijn Chika Het Journal de Brnxelles heeft ernstig nieuws uit China ontvangen De priester Joseph Delbrouck is door inboorlingen vermoord Te Foe tajen hebben verscheidene honderden opstandelingen den priester Fleury aangevallen en mishandeld een andere priester is in een mijn rfpgesloten waar hij ook ergerlijk behandeld wordt De Société des Missions étangères te Pargs heeft echter nog geen bevestiging ontvangen van deze berichten Fkankbijk Zaterdag is te Troyens de ex maire van Rouilly Saint Loup onthoofd die ter dood veroordeeld was wegens moord op zjjn schoonzoon gepleegd Te Parijs kwam Zaterdag een dienstmeisje een paar agenten halen omdat zij meende een inbreker op het dak van de woning waar zij diende gezien te hebben Het heele huis was in rep en roer De agenten klommen toen op het dak en een bewoner in oen hunner den inbreker meenende te zien schoot hem met een revolver dood Do man is In hechtenis genomen Waarschijnlijk is er in het geheel geen inbreker geweest men heeft althans niets gevonden DUITBOIILASD Te Keulen heerscht groote ontsteltenis omdat weer verscheiden kinderen door een man met een scherp voorwerp zjjn gestoken en vrij ernstig zjjn verwond Do vermoedelflke dader is opgepakt BINNENLAND Het Oratorium La Risurrezione di Lazzaro de opwekking van Lazarus zal door La Compania Italiana Dinsdag 24 Januari a s in het Concertgebouw te Amsterdam ten gehoore worden gebracht Dit belangrijke kunstwerk van Don Lorenzo Peros is reeds door de geheele wereld besproken en geprezen De hoofdpartijen worden vervuld als volgt Cristus door Sigr Lunardi Storico Sigr Ferrari Servo Sigr Contini Marta Signorina Borghi Maria Signorina CecehiniBerti Koor en orkest zijn aanmerkelflk versterkt en het geheel staat onder de leiding van Cav Emanuel Natale De uitvoering eenor omvangröko compositie van een Italiaansch priester directeur der Sixtijnsche kapel in het Concertgebouw te Amsterdam mag zeker wel worden aangemerkt als een groote en buitengewone gebeurtenis te meer daar na Italië dit Oratorium het eerst in Holland wordt opgevoerd De laatste opvoering 4e Bome werd bijgewoond door H M de Koningin Margaretha en de geheele hofhouding Pietro Mascagin eveneens daarbij tegenwoordig verzocht aan Don Perosi om dit kunstwerk bü de eerstvolgende gelegenheid te mogen dirigeeren 8 10 8 86 8 48 8 49 8 6 9 C6 Ooild 7 86 Uooidimkt dooi 7 88 KituwwVark 7 8 0 iwUs f 7 46 Bgttsrdim 6 80 7 58 8 88 B ttetdu 4 46 8 68 OiptUi 4 86 6 08 Kirawnkork 6 04 6 11 Hoorilnolit 6 11 6 19 8 dt 6 17 6 86 8 80 8 48 8 61 S 08 9 08 Qondi Zaniliuiun Moarkapelle Zoatanaeor Zeiwutd Voorbnii H W 7 8Ü 7 49 7 68 8 07 8 18 Hi e 5 4 7 80 Voorburg 8 6 6 6 ZoTonliïiMii Mo kap lle 6 17 0nttdii 6 88 7 48 89 6 55 7 8 7 88 8 90 6 86 5 48 6 08 Uotld Oud Wo4id Utnolii 6 08 8 96 Woerd Oudew 8 14 8 87 9 08 Voor de plaatsreserveering bestaat mi reeds gelegenheid bg de Algemecne Mnzickhandel listen zieh er niet mede te bemoeien de philanthrepie moe t aan andere partijen w orden overgelaten Werkverschaffing Luewel op zich zelve niet af te keuren leidde tot versterking van privaat bezit De heer v Zinderen Bakker oordeelde er anders over Werkverschaffing behoorde tot het practische socialisme hot was een van de vele zij het dan ook kleine middelen die gebruikt moesten worden om tot het socialisme te geraken Tot dusver het debat waarin de beide heeren scherp tegenover elkander stonden Den volgenden avond kwamen bij v Zindoren Bakker eenige werkloozen werk vragen die hun antwoordde dat hij op dit oogenblik geen werk had er tevens op wijzende dat de heer v d Zwaag en anderen hem kwalijk namen dat hij zich voor werkverschaffing interesseerde zooals men weet is de heer v Z B de uitvoerder van de grondontginning in Friesland voor deo heer Janssen te Amsterdam De arbeiders begaven zich daarna naar den heer G L v d Zwaag om hem te vragen naar het betere middel dat de heer v d Zwaag in de Debatmgclub genoemd had De heer v d Zwaag verwees hen naar eene commissie van werkverschaffing of naar den burgemeester waatop de arbeiders antwoordden dat geeft ons niets en het zen er maar slecht uitzien als de heer Janssen geen werk verschafte Ongetroost moeston de arbeiders heengaan i De heer v d Zwaag vindt een en ander van de zijde des heeren v Zinderen Bakker unfair en zegt daarvan o a dat het eene nieuwe methode is om werklooze arbeiders tegen zjjne van Zinderen Bakker bestrpers op te ruien In elk geval blijkt hieruit weer hoe theorieën verkondigen uiterst gemakkelijk is doch bij de pVactijk eerst de moeilijkheden voor den dag komen De heer v d Zwaag noemt het geval een nieuwe soort van aanschouwelijk onderwijs in de staathuishoudkunde wij zouden er willen bijvoegen welk onderwijs toch niet zoo kwaad was ook voor den heer v d Zwaag De hoer v Zinderen Bakker heeft voor rekening van den heer Janssen thans circa 20 H A woesten grond te Appelscha aangekocht waarvan de ontginning weder aan tal van arbeiders iu den anders werkeloozen tjjd gelegenheid zal gevep eigen brood te verdienen En de arbeiders zJjn wat ingenomen met die ziekelgke philantropie zooals V d Zwaag zulks noemt Ook de socialistische arbeiders te Appelscha N H Ct Voor Gedeputeerde Staten van Zuid Holland werden eergisteren twee militie zaken behandeld welke eenigermate kunnen worden beschouwd als een gevolg van de wet tot afschaffing der plaatsvol vangug In beide zaken was voor oen loteling vrijstelling wegens broederdieniit gevraagd op grond van de voldoening ilan den militieplicht door een ouderen bloeder die een plaatsvervanger had gesteld die evenwel wegens lichaamsgebreken werd ontslagen vóór het volbrengen van den diensttijd noodig tot het geven van recht op vrijstelling aan den opvolgenden broeder Oji grond van dit laatste was dan ook door den Militieraad de gevraagde vrijstelling geweigerd Bestond nu de plaatsvervanging nog dan zonde krachtens de overeenkomst tusschen de vaders van de beide lotèlingen en de betrekkelijke Militieverzekering Maatschappij alsnog een plaatsvervanger kunnen worden gesteld 18 8 8 4E 1 88 1 41 1 58 8 06 8 17 4 38 4 89 4 68 8 04 8 16 18 60 4 08 4 87 10 17 10 84 10 41 11 19 8 48 s 69 10 08 10 84 10 54 9 86 9 49 10 84 11 10 Het lid van öedeputoeide Staten Mr C J E Graaf van Bijlandt die over de beidezaken rappuit uitbracht adviseerde tot handhaving van de uitspraak van den Militieraad onder opmerking dat z i de toestand waarin belanghebbenden zijn gekomen nietzoozeer te wijten is aan de wet tot afschaf flng van de plaatsvervanging als wel aande gebruiken der MilitieverzekeringMaat schappijen bjj hot sluiten van verztkeringhcontracten f Gemengde Berichten In den nacht van Zaterdag op Zondag is er te Leiden een brutale diefstal geplfeegd Uit het kantoor der kalkbranderjj gelegen buiten de Zjjlpoort is nadat de deur verbroken was weggevoerd eene tamelijk groote brandkast waarin boeken koopcontracten en ajiderc papieren benevens ongeveer f 40 aan spetie Ook waren de lessenaars opengebroken doch daarin werd geen geld gevonden Volgens aanwezige sporen is de brtiidkast v n achter het erf uitkomende akt een piladje tusschen open erven aan deli Rijn met een roeibooitje weggevoerd in de échting na ar Leiderdorp een vervoer dat te gemak keltjker heeft kunnen plate vindenjomdai men al dadelijk hi eeitfe k buiteiigtjmeen zijnde aldaar geene of msiijere surveillané vond HM onderzoek dei pblitie te Lcid i heeft reeds aangetoond dal het gestolenl j die richting is vervoerd laar een vissche aan den walkant habij Leiderdorp staanda in den donker een roeischuitje heeft ziel voorbijtrekken komende na Ldiden en waariw hij opmerkte naar hjj dMiht etu fornuisjf i onder een kleed gcborgeif en waarbij twè personen waren i Voor het geven ijan inlichtingen in dezo welke ten gevolge hebben dat de bralidkasÉi en boeken enz teruggjivonden worden hebbeR de eigenaars der kajlijiraudei ü eene baloonlng van f lOÜ uitgelooft Terwp dB bovenijir De V wonewle aanden NicWéisweg te jC Jrecht Zaterdagavondmet zijne vronw uit was om boodschappente doen l eft een dief Van de gelegenheidtdat er nieSiand thuis was gebruik gemaaktom bj Ue in te breken en uit een geslotenkast een fieldkistje ruim f 500 inhoudende te oiitvreMiden Toen Dff V omstreeks halfelf thuis lijwam vond hiJ de achterdeur waai voor een groote waakhond ligt opengebroken hetgeen eveneens met de kastdenr het gevalwas Bil onderzoek bleek dat het geldkistjowas verdwenen Do jiolitic van het gebeurde inderriol Mde dadelnk een onderzoek in met hef gevolg dat Zaterdagnacht als devermoedelijke dader een bj De V inwonende broer van hem in hechtenis werdgenomen Het kistje met geld is echter nogniet gevonden D D Men meldt uit Amsterdam aan de N E Ct Esterhazy vertoeft op dit oogenblik alhier in het hotel Palais Boyal en zal naar hjj mededeelde hedenochtend vroeg vertrekken denkelijk naar Pai ijs Zaterdag heeft zich te Amsterdam weer t geval voorgedaan dat een bij het artsexamen geslaagde wegens gemoedsbezwaren weigerde den eed af te leggen en daarom niet tot arts kon worden bevorderd Te Twijzel staat in den tuin van J Do Haan een rozestruik in vollen bloei I 8 89 D door 8 80 7 86 8 08 8 09 8 18 8 86 10 04 10 86 11 18 10 11 10 18 10J5 10 84 10 64 11 80 8 9 O door 8 66 1 58 84 8 15 8 89 8 84 10 10 81 10 18 ff 10 81 ff 10 88 ff 10 88 11 5 11 44 7 66 10 06 7 80 9 3 8 84 9 48 9 69 8 88 lO lOlOSS 6 18 6 18 6 80 6 8 60 7 48 Men meldt uit Amsterdam Het viermastzeilschip Jeannette Fran oise waarin Zaterdagavond brand is oiit C 1 U zal worden gesleept naar den Handelssteiger aan de Westerdokdp alwaar degeheele reeds ingenomen lading zal wordengelost in de Douaneloodsen van h t Vriesseveem m JE De Burgemeester van Marken heBR wegens lasterlijke aantijging in de Monnikendammer Courant tegen hem en den aldaar gedetacheerden rpsyeldwachter uit Amsterdam procesverbaal opgemaakt togen gemeentegeneesheer P H van BeuzekoJ Eender lezers van het Handehons de naiir ons dunktmerking ii Op het vasteland van Eurg de gewoonte waimeer men etmoet plotseluag ziJn hoed af weer op te zetten BiJ deze hoi men elkaar nauwelijks aan ei laat in strakken plooi In I Vereeiügde Staten groeten ki met een vriendelijk how do vergezeld van eene handtjowi er kan veel SU loopt niet zouden wiJ liet volgeHii imen uit de gestel toone Ichaft doch ifnemen Is liien van ipe lassel J ittelijked trstellelij lor haar j Iteii er yan ilive aan men zijl cedeJtt l I Deze groet i oei natuur meer worden genuanceerd en de kans ikou te vatten Waai in dezen Londen en Newyor ije gewppnte schijnt af te middeneeuwen toen lijfeigenen dat huin jlja r was geschc renll De Bjleigenschap werd ijl lÉen bleff onderdanig zijn hi 3 Het Mou niet dwazer zi 4i erl igde b j wijze vhnp te trekken f zullen tejstoni de uizien aW z 4 i die hen o iemen en stel om imo ah wi rlaten parool 11 4 esn bai Hii b l eenige oksii ae damf voor taan jl in negOS juste ot foordel 114 kntenJ jA T Anodrdrol I pel gevi welke klanten riiiidbrengèn WaarS hpliJk beeft hti aan de voïleiding geen ifeerstand f kunnen bieden en het vocht gedeelteltik uiteedronken Hij werd naar het gesticht Calva ienberg vervoerd waar men hem tot bewustzijn bracht zoodat hij later weder naar huis kon worden gezonden Wat het feit nog treuriger maakt is dat kort nadat de zoon in het gesticht was opgenomen daar ook het l k van den vader gebracht word Deze was plotseling ongesteld geworden en op weg naur het gesticht ovefleden Het vermoeden is niet uitgesloten dat de schrik over het gebeurde met zjn zoon den dood heeft veroorzaakt De Minister van lustitie heeft toegestemd in het verzoek van dr Cowan dat de Haagsche kapitein Vemer door een tweetal verpleegsters in het huis van bewaring zal worden geobserveerd Posterijen en Telegraphic Post en telegraafkantoor Heusden Jaarwedde f 1800 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2060 Borgtocht f 7936 reëel Post en telegraafkantoor Dieren Jaarwedde f 1900 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2300 Borgtocht f 10751 reëel Ofschpon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 M art 1894 n 17 de telegraofambtenaren Voor eerstgemelde en de postambtenaren voor laatstgomelde diiectie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 30 dezer 15 P 10 T Benoemd 16 Jan Tot telephonist te Osch mej W E Jacobs 1 Febr Tot brievengaarder te Bunnik H Roodvoets Bevorderd 1 Jan Tot klerk der posterijen en telegraphic 1ste klasse d klerk 2de klasse A C Hennequin te Voorburg 16 Jan Tot commies der telegraphie 1ste klasse de co miezen 2de klasse C Schwaanhuijser te sGravenhage en W W Knoth van het bijtelegraafkantoor Panshuize te Utrecht tot commies der telegraphie 2de klasse de commiezen 3de klasse W A E Mulder te Arnhem en J van Boven te Vlisshigen tot commies der telegraphie 3de klasse db commiezen 4de klasse J C P Tjerks te Amsterdam van Zwieten de Blom van het bijpost en telegraafkantoor Hob bemastraat te Amsterdam J H Wenne kes te Culenborg en A van der Ham werkzaam biJ het Hoofdbestuur Verplaatst 1 Febr De commies der telegraphie 2de klasse G Gijzen van s Gravenhage naar IJmuiden j de klerken der poster en en telegraphie2de klasse W L Varossieau van Rotterdam telegraafkantoor naar Hansweerd K E Jüaasesz naar Groningen telegraafkantoor J G Roozee naar Beverwp beiden van Amsterdam telegraafkantoor P V G Reus van Beveiwpnaar Enkhuizen en A J Klazinga vanlonkhuizen naar Amsterdam telegraafl antoor 1 aart De klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse G Timmer van Amersfoort naar Apeldoorn l de klerk der posterijen fc telegraphie 2deklasse G van der Wal Van AlmeloonaarKijmpen Eervol ontslagen 1 April De brievengaarder te Houtrijk en Polaneii J de Vries STADSNIEU IVS GOUDA 17 Januaii 1899 Naar wü venfemen zal j de heer Gustav Dahue in verschillende plaateen vanj ons land voordrachten ïioudelf foegelicht 4oor proeven over de iiiauwste uitkomsten op het gibied der natuurkimde verkregen BiJ gelegzame deebiemiag wenscht hü ook zich enals in 1893 wefer iiK onze stadi te laten erd te Utrecht gehouden de verin directeuren en beheerders van m iUiNedcrland vqlgens besluit SepMiJlber 1898 gehoijden ver j comtiissie voor de reductie van ent en de statuten werd een tafw gebracht ketwelk na eenige werj goedgekeurd waarop alsnu Jijkef gDedkefl iiig zal worden 4n werden gekqzen de h h Rotterdain ajs voorzitter iHjLaar te Godda ai secreiHasseA W Amsteraam P ebht qi I P E Ribbius te imdïsöarisrf ij Tevens erdi beslota i tot het uitgeven vaneen zoo volledig mo jliik verslag van dewaterleidingei in ons dakd als vaivqlg ophet door den heer Vogel in 1895 saanigestelde overzicht van waterleidingen in Nederland en verder tot het uitgeven van eenvakblad i De zetel der vereeniging is te Utrecht gevestigd De Tooneelvereeniging Nut en Genoegen alhier gaf Zondagavond ditmaal inde zaal Kunstmin een uitvoering welke èn om het talrijke publiek dat haar bijwoonde èn om het voortreffelijke spel dat er geleverd werd zeker als uitstekend geslaagd mag worden beschouwd Opgevoerd werden De Boodschapper of Loevestein in 1570 historisch di amainvijf bedrijven en het klnchtspel Naar Indië Vooral het hoofdstuk werd keurig vertolkt costumes en grime waren onberispelijk zoodat het succes niet achterwege kon blijven MoEEKAPEiLE Beroepen bü de Ned Hervormde Kerk alhier de heer H J van Eooijen cand te Ridderkerk Laatste Berichten Inbraak en dubbele moord Uit Rotterdam wordt ons gemeld Een afschuwelijk misdrijf heeft gisteravond tusschen 9 en hall tien uur te Berkel welk dorp gelegen is een uur gaans ten noorden van Hilligersberg plaats gegrepen Aan het Noordeinde buiten de bebouwde kom woont de weduwnaar Michiel Ripping met zijn huishoudster R is rentenier on bezit vele geldswaardige papieren Op dat uur zfln twee of meer kerels ziJn woning binnengedrongen hebben hem aangegrepen on vermoord zijne huishoudster beide waren nog niet ter ruste die om tailp riep werd ook door de vreemde indringers vermoord Een bedrag van circa 200 gulden wordt vermist De bewoner werd vermoord op den gi ond gevonden en de huishoudster in een leunstoel gezeten Van de daders geen spoor De OfScier van Justitie te s Gravenhage is getelegrapheerd onder wiens arrondissement Berkel resorteert Nadere bijzonderheden ontbreken E ondersteunde verscheidene van ziJn familieleden geldelijk In de Ned Herv Kerk te Overschie is van nacht doop en avondmaal zilver gestolen en een paar geldbussen geledigd Daders onbekend In den nacht van 7 op 8 September is te Munster in W verloren geraakt een postzak inhoudende verschillende zaken van waarde als pakketten en brieven bevattende bank noten wissels accepten etuis horloges kettingen aangeteekende dienstbrieven enz tot een gezamenlijke waarde van ruim 126300 Mark De Kaiserlichc Ober Post Directeur te Munster i W looft ecu belooning van 5000 Mark uit voor de ontdekking van de daders van dezen diefstal Het proces dat de weduwe van kolonel Henry den heer Reinach heeft aangedaan dreigt een herhaling te zullen worden van het proces Zola De heer Reinach heeft niet minder dan 209 getuigen gedagvaard waaronder zooWat alle getuigen uit het proces Zola Jok Esterhazy op de vlucht te Rotterdam en den merkwaardigen schi iftkuiidige BertïUon wenscht de gedaagde te doen hooren Verder vinden zfl op de lijst der getuigen de namen van den oud minister presidentBrissou deu oudgezant te Berliju Herbette Alfred Drek fus D Rodays den indertp afgetreden hoofdredacteur van de Figaro den oudminister president Meline den ond ministerS van buitenlandschc zaken Hanotailx de oudminister van justitie Sarrien den rechter van mstructie Bertulus den voormaligen tóvocaat van Esterhazy imr ïezei as Marguerite Pays den directeur i er afdeeliiig politieke aangetegenheden aan het departement van buitenlandsche zaken Paleojogile die vooi bet Hof van Cassatie pas de veivalsching van het bekende telegram vin PaniKzardi aan zjjn regeering moet hebbeu bewezen en ten slotte Père Du Lac den bekende adti semitisohe jeau itenpater Al deze getuigen ifteten den heer Eeinach dienen om het bewijs ie leveren voor zijn bewering dat He iiry falsaris en meineedige nit toewTJdilig aan f den geueral i staf of spion en verradefimedeplichtige van Esterhazy dat Henry zo0dra lM het borderel zalg ivist dat Esterhazy del verrader Uvas en dat Henry en Esterha ï in één jaar van Zwartzkoppen büna honditrddui end francs hebben ontvangen I 8TOni omtrent het droeve drama dat zich in den nacht van 12 6p 13 dezei op de rivier de Waal boven Nijmegen heeft afgespeeld meldt de P G en N Ct nog het volgende Te Bemmel moet naar men vernoemt een kist zijn aangespoeld eenige kloedingstukken en papieren van waarde bevattend men vermoedt dat die afkomstig is van het ongelukkige bchippersgezin en mede in de sloep was genomen De schipper wa 29 jaar oud zyne vrouw 25 en z ne schoonzuster 13 jaren lie chipper was voor de tweede maal gehu ti d het hier gevonden kind was nit het eerste huwel k en omstreeks 5 jaar oud wiEtiEnmiEws Miller de winner van den New Yorkschen zesdaagschen wedstrijd denkt in dit jaar met zijn ritten te Sau Francisco in Februari over zes dagen te Parjjs en te Roubaix telkens over drie dagen een 10 000 dollars te verdienen met welk kapitaaltje gevoegd bjj de spaarduitjes die hiJ reeds bezit hij een kruidenierszaak begint te Chicago Professor E S Lee van de chirurgische en physische faculteit te New Yoik heeft uitgerekend dat Miller gedurende de zesdaagschen wedstrp 3 900 000 malen de strekspieren van ziJn beenen gebruikt heeft biJ reed zooals men weet meer dan 3200 kil Neemt men in aanmerking dat deze spieren wederom in werking gebracht worden door 10 kleinere spiertjes dan krijgt men alzoo een totaal van 39 000 000 spierwerkingen Rechtzaken In de zaak van de drie personen veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf wegens eenvoudige beleediging van A Dükstia ddbr dezen o a toe te roepen inbreker van Britsum daarbij doelende op de inbraak waarvoor gebr Hogerhuis zijn veroordeeld heeft het Openbaar Ministerie bij den Hoogen Raad heden geconcludeerd tot vernietiging van het in deze door het Gerechtshof te Leeuwarden gewezen arrest en tot verwijzing van de zaak naar een aangrenzend Hof om opnieuw te worden behandeld Het Openbaar Ministerie achtte n l gegrond het 2e onderdeel van het eerste door mr ïroelstra voorgedragen cassatie middel te weten dat omtrent de toelating van eenige door den verdediger aan de getuigen gestelde vragen is beslist door den president van het Hof in plaats van door het Hof De hoofdcassatiemiddelen werden evenwel door het O M ongegrond bevonden De Hooge Raad zal 13 Februari a s uitspraak doen VERSCHEIDENHEID De bakker Mandelkow alias Schneider die zjn kameraad Conrad Bemdt vermoordde en daarna trachtte diens liJk ineen oven te verbranden is deze week te Londen op gehangen De moordenaar was zóó door vrees bevangen dat liij niet kon loopen en door gevangenbewaarders naar het schavot gedragen moest worden Op ziJn verzoek vergezelde een geestelijke hem derwaarts Zijn laatste woorden waren Heer yergeef mil mijn misdaad en mjjn zonden En paar jaaj geleden wandelde een toen 16jarige slagersleerling op den öinnekefiweg bij Breda toen een net gekleed heer hem achterop kwam en een gesprek aanknoopte Deze presenteerde hem een sigaar toonde zich zeer belangstellend ennoodigde den knaap uit als bü eens aao zeker hotel vleesch bezorgde naar hem te vragen dan zou hi getrakteerd woiden Op dezewijze werd het gesprek al vertrouwelijker en ten slotte beloofde de vreemde een gulden aan en knaap als hij dienzelfden avond komen zou op een afgelegen punt dicht bij de stad Dit werd echter volstandig geweigerd Een poos daarna bij gelegenheid van een kermis te Breda ontmoetten beide personen elkander nogmaals De jongen trachtte den VI cemdeling te ontwijken doch deze achtervolgde hem Ten zeerste bevreesd wendde hiJ zich tot een agent van politie waarop de man plotseling verdwenen was De jonkman hechtte aan het gebeurde weinig beteekonis en was de geschiedenis bijna geheel vergeten toen zijn moeder de vorige week over de post een brief werd bezorgd waarin verklaard werd dat haar ji on vóór hjj zijn 28ste jaar had bereikt zou vermoord worden omdat hij een tweetal jaren geleden 4en schrijver van den brief aan de politie d willen overleveren Deze fameuze mededeeluig was zooVaar onderteekend met den naam Jack the Ripper Nu zal natuurlijk aan ecu mop moeten gedacht worden doch hoe dit zjj de arme moeder is radeloos van angst wani uit de omstandigheid dat haar zoon bovenstaande geschiedenis slechts aan haar en nog enkele personen zou hebben verteld kan zij de gedachte aan een werkelijk bestaand gevaar niet van zich afzetten Zfl verklaart rustnoch duur te hebbeu en zal er bijna niet in kunnen toestemmen dat haar zoon zich des avonds naar een of ander dorp begeve wat in t slageisbedrijf zoo dikwerf voorkomt t Ware daarom zeer wenschelijk dat de bedrijver van deze misplaatste grap een tweeden brief schreef om de bevreesde moeder nit haren angst te verlossen N Br Ct LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand December 1898 en terug te verkregen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzouden van Gouda Wed v d Hijden Amsterdam Mej B Lesticov Beverwijk W Eikenhof Gouda Mej E V d Ent Monster P Zwankhuizen Rotterdam Hasselman Tiel H Eordums Amsterdam W Uitenbroek Rotterdam De Directeur v h Post en Telegraafkantoor VORSTER Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen Gehouden door Notaris J Koeman te Haastrecht Perc 1 en 2 Eenige perceelen Wei en Hooiland groot 3 18 70 Hektaren kooper G G Baateland aldaar voor f4500 Porc 3 Benige perceelen Wei en Hooiland groot 3 18 00 Hektaren kooper H v Zanen Muller aldaar voor f 44 0 Perc 4 en 5 Eenige perceelen Wei en Hooiland groot 4 62 10 Hektaren kooper P C deuHartogaldaar CS voort 6200 f erc 6 Een perceel Wei Hooi en Bouwland groot ongeveer 2 51 00 Hektaren kooper J v d Steegt aldaar voor f 2400 Perc 7 Opgehouden Perc 8 Een perceel Weiland groot 1 47 20 Hektaren kooper H van Zanen Muller aldaar voor f3200 Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Jan Adriana Theodora ouders C de Knegt en J van Wijngaarden Christina Cornelia ouders F Stolk en A Rabouw Adriana Alida ouders A D de Jong en A A Heemskerk Maria Petrouella oudeis J A Fennet en J M de Frankrijker 16 Elisabeth ouders H SpmiJt en J C van Eijk 17 Johannes ouders W Snaterse en M J Bergman OVERLEDEN 13 Jan H Wout 52 j 15 N A M van Veen 3 j 6 m Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 17 Jaauari 1899 yWtt OSaËN io KOEIEN flioka uaiatt