Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1899

37ste laargang Donderdag 19 Januari 1899 80489 ieder No 7791 fiOüDSCHE COUMOT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IWefoen No M ADVERTEKTIE worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Telefoon Ho SS Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Akonderl ke Nommers VU F CENTEfl prijwD aren roor e Icwalitoit 80 So kwaliteit 26 8e kwB iteit 2S Copt per half E iIo MAOERK OSSKN en MELKVEE goede aanroer VETTE KALVEEEN redelijke aanroer roor Ie kwaliteit 2 2e kwaliteit 27 Se kwaliteii 85 Cent per half Kilo 8T1EEEN rodel aanüeroord De handel was in Vet Vee vlug prjjehoudend MKIjKVEE ilatig prijsbottdend VETTE KALVEEEN en STIEREN redelijk in prfli AMERIKAAJNSCHE bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 j GOUDA Telephoon Xo ai Beurs van Amsterdam Slotkrs 867 Vrkrs 66V 7 6 lOOV 66V 8S v 88 8 a 8S 8 14 JANlfABIfiniUAND Gert Ked W B 2 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HolieiB ü jI Goual 1881 SS 2 iTAUB Inachrgring 1862 81 5 OosTBNR Obl in papier 868 6 dito in lilrer 1808 6 FoiTcajLL Obl met ooupou 8 dilo tioket 8 64 s 87V 7 108 89 77 V 22 26 101 33 V 100 loov 6S8 475 103 60 lOl s 128 HBVa B i 100 es 1867 6 30 115 Ul 206V 208 100 55V M Via 152 417 6S ÏDiUHD Obl Binnenl X8 4 t dito Oeoons 1880 4 dito bij Eolha 186 4 dito bü Hop 1S89 S0 4 dilo in gond lébn 1886 6 dito dito dito 1SS4 6 8 A in Perpet ichnld 1881 4 Tdikiu Oepr Conv leen I8S0 4 Ge leening serie D Geo leening ser e C ZeiDApE Bep r obl 1811a S Hllloo Obl Buit Soh 1860 6 ViKEzliu Obl 4 onbep 1661 AwmDuc Obligation 18116 8 BoTTliDAU Sted leeu 1894 3 Nin N Afr H ndelii aand Arendfib Tab M j Oortifiaaten DeliMaatschappij dito Arn Uypotheekb paadbr 4 Oult Mjj der Vorstenl aand Or Hrpothookb pandbr S i Nedertandsohe bank aand Ned Handelmaatsefa dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hy iotheekb pandbr 8 fc ütr Hypotbeekb dito 3 wima 0 t Hong bank aand EuaL Hypotheekbank pandb 4 AmuiA Equl hypoth paridb 5 68 106V 1027 118 14 loov u i 108 11 16 118 166 as ll l 61 176 208 106 10 n 11 u Maxw L G Pr Lien cort Nip Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Eipl r 6t Spw aand Ned lid Spoorwegm aand Ked Znid Afr 8pm aand 6 dito dito dito I89I dilo 5 iMUtSpoor 1887 60 A Eobl 3 Znid Ital Spvimij A H obl 8 VühfV Waraehau Weonen aand 4 BïBl Gr Rum Spw Mlj obl 4 Baltiaobe dito aand Paaeowa dito aand 5 Xwang Dombr dito aand 5 Enrak Oh Aeow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I AusBIXA Ci nt Pac Sp Mij obl 6 Oh C North W pr C T aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 Denver k Bio Gr Spm oert r a lUinoia Central obl in goud 4 i Lottisv k Na hrilli üert r aan l 1 Moiiro N Spw M Ie hyp o 6 Mias Kangas r 4pCt prof aand N ïerk Oulaa o k Weet aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goad S St Paul Minn k Manit ob 7 On Pae Hoof lyn obig 6 dito dito Li iO Col lo hyp O 5 Canada Can South Chert r aan t Vb 0 Rallw k Na lo h d e 0 Amstord Omnibue My aand Sotterd Traniwei ManlB Rand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand S BBLOtE Stad Antwerpen 1887 2 Stad Brusael 1886 i HoNQ Theias Eegullr Goseiaoh 4 OoBTBNB Staatsleenig 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 Spahjb Sted Madrid 8 1868 NlD Ver B z Avh Spool oert EKLELRD ru ZWAKTE V E L y E T B E W fit Toor Blousen en Costumes Gegarandeerd Solied in alle prljcen D SAMSOM MARKT COVDA SSQ Staats loteriJ Se Klaaie Trekking ran Dinadag 17 Jaooari No 1098 7804 12891 en 12686 ieder 1000 No 4S8S 12342 en 17237 ieder 400 No 2180 531e 1626 en 18492 ieder 20O No 0247 10948 12181 186S2 100 Prijzen 4605 7835 4764 8640 4982 9005 SI 9150 5098 9538 07 9618 5382 58 5421 778 6008 10006 56 lOlOl 6819 74 64 8 70 60 10685 64 10112 673110037 64 1100 6983 11129 7240 02 58 11S01 06 11630 7719 11682 van 70 54 4 221 776 78 857 82 1019 iin 1385 1547 1865 1945 2039 8808 8378 2503 20 8683 2836 59 8881 8957 3004 82 8206 S360 70 3493 3857 S3 98 3005 29 4077 4100 79 08 4210 4884 4464 4660 16018 18056 68 19036 17061 19175 17111 19265 53 91 1788 1 483 17872 19 08 91 53 17410 19714 17656 81 17813 80086 17937 90159 67 83 18014 10368 18222 88 18361 20 00 189 8 80522 88 8U610 18640 80 18775 20040 18940 12158 14851 65 79 12240 14458 2314 14691 12508 14 i89 9 15016 68 15317 126U 15409 20 80 80 15500 87 f6 12767 15754 78 16003 80 16132 Its 0 34 90 40 18128 16 i64 18731 72 13816 06 18040 16722 14188 16870 ASTHMA KAN eENEZEN WORDEN Dr E SCHIFPMANN g Middel togen Aathma geeft onmiddelijke verlichting zelfs bjj de oevigate aaDvalten en geneest waar andere middelen falen Verkrijgbaar bg A WolfI te Goada in pakjes van R 1 50 en fi 2 75 ADVERTEBTTIEN AEMEHZORQ Afdeeling WERKVERSCHAFFING voor VROUWEN en MEISJES verzoekt NAAIWERK aan buia voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSER Goowe C 166a Tegen 1 MAART of eerder te huur een ruim en net BÖVENHCIS Adres MARKT 5g LOTERIJ HüLFBETDOl Ann belangstellenden wordt medegedeeld dat de Trekkins heeft plaats gebad 74 die binnen ACHT DAGEN niets ontvangen hebben niets getrokken Nieuw onoietroften 1 rof Dr Liehers welbekend isbw oacst bwhr AllMn echt met Frtnekimerlt tot voortdurende radicale i zekere genezing van alle zelfn de meest hardnekkige enuw ziekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdim n leeftöd Totale genezing van elke zwaite Bïeek ucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apyavertering Onvermogen fmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Pry B per flescli fl 1 fl S fl SV dubbele fienoh fl Q v CentraalDepot Mutth v d VeRto Zaltbommtl Df pöts M Olélrnn Co Amsterdam F Happol 8 Gravenhaf e 1 Halmmatii ds Jong J tJzn Hotte am Wolff Co ïouda en bü alle drogisten HOLLANDSOHE AMSTEHHAM Pr anoteering China Congo Stofthee 45 en 50 c 66 60 75 90 100 Lekkere Qeurige Orot SO Souohon Congo 65 75 Ontbot Thee Namiddag Thpe Alleen verkr gbaar bjj P H J van Wankum Oe thtnten B 14 HIEUW JIIEIJW IIEUW GESCHIKT VOOK ITachtlicliten Koffie en Theelicliteii Welke 4Vb uur branden a 2Va en 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZ Ai CATS Papiermoirn GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Meu behoeft hiervoor geen Olie goen Glaaetje I Alleen een luoiïer aansteken ia noodle Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voorradig cene ruime Um der Soliedste soortea Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd IV Desrerkiezend op afbetaling per maand en per week VS A LEWKrVSTEirV OOUDA Kle iweg 49 C Patent H Stollen 1 n Eljutg rmtlKiie mr fliatii Fabrlalmii E rnum Wm Der fro9 e Erfötg Mr uoösre Patent H 8tolien trrungpii hat Aniass ia nr scMedenen wrrihUttifit J urUtthmungen gagêbti klui k ufe daher amere Hte ü scharfen H Htolle i wr ¥ 0n u M lilraot oeftr m aolohm Elienhsndluniaa fr tf$ntn BBêtr Plaktt f i $ nabanttthwti uagatiiagtir TSZ PreUlintMt iind ZeugniMe graüi wrtf ffêBK liHÜep gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iieiia ihe uit de Koninlilijlie Stoomfabriek De Honig bloem van H H VAIV l§l€IIAIK € o Den Hdug Uafleveranciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCBAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co s MeliaDthe is het beeto mi el der wereld i Co s Mellaatbe geneest Kiokhoest Co s MeliaUthe genoest zoowel oud Hls jouf Co s Melianthe ma iu gaeo fauisgesin outbrs ee CO B Melianthe slaat voortdurend onder Scheikundig toozioht Co s Melianthe kelpt onherroopslijk CO s Melianthe is bukrooud met erediploma s b Co S MeliantbS is bekroond met Qoud Co S Melianthe is bekroond met Zilvor Co S Melianthe is rerknjgb ar in Hacons van 40 CU tO CU en fl bg A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boa oop B V WIJK Oudewater M KOLKMAN Waddiraveéti H ROLLMAN Btdegraven PINK8E NituweAerk a dJJiu Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MI£lBIIIS K eiveg E 100 Qouda E H VIN MILÜ Veeratal B 126 te doada tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer vaa Inlieedel zoowel binnen als baiten de aiad met gesloten wagoni H A O R A V E 8 TEUN Oude Gouwe jlUat teordt tegen Trattsport ichade verxektrd j j ï 1 Li ia viiocolade en Cacao 4 m iq D Blm tig6 door de nienwate uitvindaigon op machineal gebi Ki reïftetcidf fnBrlcatle en oitduitand gebruik van ijnt en fijnste gronilstofTen soraii4É i i i Ion vorbniitcr yan 8tollw rdc s Chocolade en CSacao m aanbevelenswaardig febrlÈaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhottd der resp IStikotten De ma behaalde 87 Brereti al HofleTeraacIer 44 Eere DIploma 8 gouden enz MedAlll en bewija tm uitmmtend ijn fcbrika tt Jiieeds 1 Ï4 ctrerf de Aocadenrie aational de Paris Hoaa vou d nmoiu irae ntcdallle ü mr fmnalire loime n ocmeldAntttdB oe votrs exoaUant abrioatkHi de Ohooolat bonboiu variu eto to ïiiUwarcV bbriiowt is verkrijgbaar bij H ÏI Cunfiseim BanketbddGen mz n OeiwtaalTWtepienwoordiger voor Nederland jttlins HiittemliMK m Ararterdam Kalveratniat 103 BuiteDlandsch Overzicht In een redevoering die John Morley te Brechin in ziJn kiesdistrict Montrose Bnrghs in Schotland gebonden heelt betuigde hjj zjn hartelijke instemming met Sir A ¥ Harcourt s ontslag Hü noemde het onmogelijk een partij te leiden wanneer aan het gezag van den leider telkens getornd wordt Morley gal voorts ziin eigen plan to kennen um aan de leiding der partij geen actief deel meer te nemen V Nadat op verlangen van de oppositie over verscheiden zaken hoofdelijk gestemd was is de vergadering van het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden gesloten De oppositie had voorgesteld op de agenda der volgende vergadering te plaatsen het in staat van beschuldiging stellen van de ministers Dat voorstel werd met 165 tegen 101 stem verworpen Maandag heeft keizer Wilhelm de zitting van den Pruisischen Landdag geopend op plechtige wijze in de Witte Zaal jam het Koninklijk slot te Berlflu met een troonrede waarvan de hoofdinhoud is gemeld Die troonrede geeft der Duitsche pers aanleiding tot bespreking vooral van het voor aamsto punt de mededeelingen over den flnancleelen toestand Het Berl Tageblatt verwondert zich er over dat de troonrede die gewoonlijk door dr Tantpis geredigeerd wordt dit jaar duidelflk de hand verraadt van dr ïant mienxf De pessimistische opvatting over den financieëlen n economischen toestand die jaar op jaar nit de troonrede weerklonk heeft plotseling plaatsgemaakt voor de meest optimistische zienswflze Op economisch gebied is krachtige werkzaamheid en voortdurende ontwikkeling merkbaar de welstand in het land is zichtbaar toegenomen Het blad vraagt of deze plotselinge ommekeer in de opvattingen van dr Miquel ook moet worden verklaard door de indiening van de militaire wetten bj den Rijksdag De schildering van den toestand is grijs ap grijs ab er lueuwe bela stmgen in t vooruitzicht zj n doch plotseling wordt alles rozerood als er uitgaven gevorderd worden voor het leger De Vo8s Ztg heeft een soortgelijken Indruk gekregen doch ziet er tevens uit dat de agrarische denkbeelden der regeering aanmerkelijk gewijzigd zjn Want ondanks den trenrigen toestand van den landbouw FEVILLETOI m GedeDksoliriHen van eeo Gelukzoeker or AMIBAL DE VONDELm Ha het Fraiuck DOOB W NUTTERS 96 Siadi teawen herwaarts bestond er een reete een onTeruwnlijktt h4at insssbeQ het hertogelijlc gealiolit De Latonr en da grayenfamiHa De Cboumont ean haat di reedi dikwerf tot bloedige uilbiratiDgen was gekomen en tooneeleB bad doen plaats griipsn die niet alleen alles wat naar rerzoetiing twaemde onmogelijk maakt n maar onophoadeliJE wraak en weerwraak uitlokten De Tadors kweekten den baat b de kiDderen hen rerhaltnde van degeoeo die in duels door de t Dpaitij gedood waren ren de schimp woorden de ontvoertogen uil rroeger dagen en tsq de ter gendo plagerg en beleedigingen waarin ziob later hull wrok lo v In bet bsffini haat opgeTOtd verkroppen dat rni df onredelijke en onElnnif e oD de markies bet ternnaWfirDood lij de aangewBsen persoon wai geweest om bet joojge meisjie waarin zich al het geIttk en alle hoop det gi afelijke familie in ean mlddelpnnt ran santrakking baid opgehoot9l 6t leren te redden Tot z n eer dient aangemerkt te wordeot dat hij iü gfleuM daole den gautigen afloop ran bet onge kan zij verzekeren dat de welstand toenemend is Dus hebben de handelsverdragen niet geleid tot den ondergang en bloeien industrie en handel ondanks de klachten der jonkers en ondanks hunne veroordeeling van de handelsverdragen zegt do Voss Ztg Het Russische ministerie van buitenlandsche zaken heeft een nieuwe circulaire betreffende de vredescouferentie rondgezonden Hierin wordt wel is waar erkend dat na het verzenden der eerste ciiculaire in Aug enkele naties haar bewapenuigen hebbon versterkt maar toch de hoop uitgesproken dat de algemeene toestand allengs weer kalmer zal worden De Russische regeering acht het wenscheIgk dat er een vooiloopige gedachtenwisscling tnsschen de ministeries woidt gehouden om den weg voor de diplomatieke discussies te banen Daarom zou het aanbeveling verdienen dat tasschen de mogendheden overeenstemming worde verkregen op de volgende punten Een overeenkomst te sluiten om de militaire en maritieme strpkrachten gedurende een vastgesteld tpperk niet te versterken en de oojlogsbegrootingen niet te verhoogen een middel te zoeken om in de toekomst de strijdmacht te verminderen de begrootingen te verlagen te verbieden dat er eenig nieuw soort wapen of ontplofbare stol of eenig nieuw kruit sterker dan het bestaande worde ingevoerd beperking te stellen aan het gebruik der bestaande ontpIof ingsmiddelen en te verbieden het werpen van ontploffingsmiddelen nit luchtballons te verbieden het gebruik van onderzeesche torpedobooten of dergelijke vernielingswerktnigen te verbieden dat oorlogsschepen met rammen navires de guerre k l éperon worden gebouwd te bepalen dat in den oorlog de bepalingen der conventie van Geneve van 1864 worden toegepast de schepen neutraal te vorklaren die hulp verleenen aan de schepen welke in of na den slag schipbreuk lijden te herzien de oorlogswetten enz in 1874 uitgewerkt door de conferentie van Brussel te bepalen dat door een scheidsgerecht gebchillen worden uit den weg geruimd welke zich daartoe leeuen met het doel om een oorlog te voorkomen V In zeker Engelsch blad wordt de aandacht gevestigd op het pas verschenen verslag over 1897 van het departement van koophandel omdat daar in opgaven voorkomen geheel en al strijdende met de gewone voorstelling alsof elke Engelsche rat betreurde roor zulke IsHghartige gedachten waa in tijo hart geon plaats Alaar het ware bem liever geweoat ïoo iemand andert het eenige kind van de v andeljjke familie desen dienst bad bewezen Vandaar zijn zonderlinge boodschap aan den ouden bediende en z a plotselinge aanstalten om te vertrekken om zoodoende de niet begeerde dankbetuigingen te voorkomen van het jonge meirje in welk besluit ook de wellevendheid haar stem deed gelden Hy wilde de jonge gravin zeer gaarne de verlegenheid om den erfvijand van haar geslacht voor E in belangrijken dtenet dank te weten besparen Hat kwam niet b hem op dat zy misschien onkundig waa van de veete of dat baar jong hart niet in staat was voor haat Hemzelr n was deze hartstocht met bet eerste voedsel al ingegoten en door alle middelen kanstmatig aangewakkerd en bij zag in bet bewastelooze meisje daar op het gras sinds hg haar naam kende niets dan de erfdochter van den erfvijand Ën hq Ewoar de minste dankbetuiging van een der mannelijke leden der familie de Chaumont met H beleedigeade uitdaging te cullan beantwoorden Op bet oogenblik dat hjj den voet in den stijgboagel zette ei zich op tija ros wilde werpen opende mademoiscille de Chaumont de oogen strekte de armen nit en slaakte een diepen zucht De markies aarzelde draalde en keerde sohoorTOfltend terug naer de plaats waar het mei je lag Bertha een vreemdeling in baar nabyheid ziende kreeg eeniklaps een blos op de bleeke wangen en deed een poging om zioh op ta heSen werkman bjj deze of gene Trade Union is aangesloten Er zijn iu Engeland een zeven miflioen volwassen werklieden en de ge zamesljke Trade TJnious tellen niet meer dan anierhalf millioen leden Die opgaven betreflen alleen de mannelijke werklieden Vröuwelijko dienstboden niet medegerekend zp er ten bedrage van ongeveer één millioiS en van dezen zijn nog geen 120 000 id yan een Trade Union Wel neemt het aantal leden van zulke Ver enigingen jaarlijks toe maar het aantal Vereenigingen vermindert Het zijn dus blikbaar de sterke Vereenigingen die leden trekken en de kleinere kunnen hot nietvolhoudcn Verspreide Berichten DneYPDS Naar de president der kamer van strafzaken Mr Loew aan een verslaggever van het Journal moet hebben gezegd zullen zeker nog drie weken verloopen voordat het Hof in openbare zitting zal kannen oordeelen overrfe revisie van het Dreyfns proces d4 strafkamer van het Hof van cassatie te m ii heeft gister den schriftkundige BelhÉBfiie en den ond minister Trarieux ver D Iatin egt nu dat de strafkamer van lut lhlMMIk aaBitMpkiaar men aanneemt vóór l5 Febrnan haar beslissing in zake de revisie genomen zal hebben hctzü Esterhazy komt of niet De regeering die de zaak zoo spoedig mogelijk afgedaan wenscht te hebbeu moet zeer sterk hebben aangedrongen dat de kamer op dat tpstip haar onderzoek gereed zon hebben Volgens hetzelfde blad komt de regeling van rechtsgebied in zake Picquart Maandag a s voor de strafkamer Donderdag of Vrijdag zal de Kamer hetvoorstel van Rose te behandelen hebben strekkende om de revisie aanvraag aan de berecpting van de strafkamer te onttrekken De regeering zal verzekert men geen part j kiezen De Siècle verzekert dat het diplomatiek dossier op de vordering van het Hof zal worden overgelegd onder dezelfde voorwaarden als het geheime en met den ambassadesecretaris Maurice Paléologue als heen en weerdrager en tekstuitlegger Ondanks de officiense nota van onlangs zou er dus toch een diplomatiek dossier bestaan Esterhazy is nog niet in het paleis van Maar betzij ze nog te vermoeid was of dat een inwendige kwetsnur bet baar belette zij bleek te zirak en viel terug Verlegen bleet de markies staan door een onweerstaanbare maóbl als aan de plek gekluisterd aiet wetende wat te eeggen of te doen Wat is er toch voorgevallen F vroeg Bertba ziob tot den oaden bediende wendende terwjjl hare welluidende stem trilde Wat is er gebeurd dot Ik mq zoo zwak gevoel en bier zoo hn pelooi op het gras lig uitgestrekt P Mademoiselle antwoordde de oude dienaar op dien vriendelijk gemeenzamen toon als men dikwerf waarneemt bü ondergeschikten van lange dienstjaren bij dezelfde familie en die zonder in onbeleefdheid of vrijpostigbeid te ontaarden aangenaam afsteekt bij de koude deftigheid van het meerendeel der bedienden en lakeien van de hoogere standen mademoiselle Grirelda is geacbrikt van een wild beest een wolf of een vos of zoo iets is op hol geslagen en er van door gegaan zoo snel dat bet Champagne en mij onmogelgk was u in te halan Wij waren als radeloos van angst en ontsteltenis want wjj zagen van dit de verte duidelijk dat u weldra moest vallen de sterkste en m Mt ervaren ruiter is niet bealiind tegen zulk een dollen rit Gelukkig dat eensklaps een redder is komen opdagen die oog juist bütjjds uw bit tot staan bracht en u zooal ntet het leven tooh voorzeker van een of ander ongeluk heeft gered Dasris münbeer rlnderdaad zeide Bertbe ik herinner me alles weer Al sprekende wierp zü op den markies dia in tanigzini verlegen hondii op sen pur schreden justitie verschenen De commissie van onderzoek onder voorzitterschap van Mazeau den eersten president van het Hof van Cassatie zetelt in diens kabinet Ondanks de geheimzinnigheid waarmee het onderzoek wordt omringd meent Reuter te weten dat op t oogenblik Beaurepaire gehoord wordt De pauselijke nuntius te Weenen heeft volgens het Daily News verklaard dat de Paus zijn zegen niet heeft verleend aan de nieuwe Ligue de la Patrie Fran aise en in de zaak Dreyfus de strikte neutraliteit heeft gehandhaafd Hij betreurt echter de houding der anti revisionisten EsaELAHD Door de beroemde scheepsbouwmeesters Harland Wolff te Belfast is Zaterdagvoormiddag het door hen van staal gebouwde dubbelschroefstoomschip Oceanie met het beste gevolg te water gelaten Meer dan 100 000 personen waren aanwezig om het grootste stoomschip der wereld van de helling te zien glijden Het schip is lang 706 breed 68 voet 4 duim en 49 Engelsche voeten hol Het heeft een laadvennogin van 28 500 ton een inhoud van 17 0 10 de machines kunnen 45 000 paardekrachten ontwikkelen en dê kolenbnnkcrs S700 ton kolen borgen Het sa bestemd voor de vaart tussthen Liverpool on NeW York wordt ingericht voor hetveïvoer van 410 passagiers lo klasse S00 2 en 1000 3e klasse passagiers Wanneer alle ruimte voor de passagiers wordt ingenomen bevinden zich met de equipage 2100 personen aan boord ÖALUCie Uit Lemberg wordt gemeld dat graaf Koman Potocki een der rjjkste Poolsche aristocraten van GalliciS wegens een duel waarbij hj zijn tegenstander zijn eigen opperhoutvestcr doodschoot naar Parijs is gevlucht Graaf Potocki is sedert 1882 getrouwd met prinses Helene Radziwill die bi haar huwelijk pas 18 jaar was Het huwelijk weid te Berlfln voltrokken daarna trok de graaf naar Weenen waar de schoonheid zijner vrouw algemeen bewondering wekte RUSLASD Kolonel Zelinski commandant van het eerste artillerieregiment te Warschau is dicht bij de citadel door een luitenant aangevallen Drie revolverschoten werden gelost die den aangevallene in den rug wondden afstacda was binven staan een blik die tegelijkertijd nieuwsgierigheid en ienigen dank uitdrukte en stak hem met een bevalligen glimiaob om den scboonen mond haar kleine doorschijnende band toe met de woorden Dank mijnheer I dank 1 Oh I u hebt een gansche familie een groot verdriet bespaard i De markies kreeg een kleur Hü aarzelde worstelde tegen den onzinnigen gislaobthaat dis hem inblies ziob sobouderopfaaleud of met een sobamper woord te verwijderen Maar ean blik in de oogen van bet jonge melsjs waarin bg een onnoemelijke dankbaarheid las ontnam hem daartoe allen noed en ftllon lust HiJ kon zijn gelaat niet afwenden van degene wier leven hij zooeven redde Zgn hart klopte luide hij geraakte in verwarring Hg greep de Hand van het meisje en bracht ze aan zijn lippen en dat met meer vuur dan waaidoor gewone beleefdheid ziob pleegt te kenmerken Kiodat Bertha haar hand schielijk terugtrok en bloosde Hoofdstuk XIX TWEESTBUD De markies deed een stap aobteruiti verschrikt over hetgeen in zgn hart omging en bevreesd dat te duidelijk te hebben laten blgkon En wederom ving de worateltng in zijn hart aan en nam faQ het bealait zich te verwijderen zonder in staat ts zijn dat te doen f