Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1899

16198 19084 16803 47 99 19810 18616 1 B8 49 68 60 7l 16769 1 767 16803 84 89 19888 17035 80069 17185 9035 17907 90488 48 90757 17433 809S8 17785 64 1996 64 6858 8053 4339 661 64 4469 6691 8164 66 6719 3306 4618 83 9488 4617 817 9575 4669 S3 3671 4948 6979 99 50 7036 3796 8 7103 48 6068 7316 84 5169 7418 07 53 6 46 8881 67 7693 74 54S9 7657 8933 66 70 8 60 1S4 8 13687 13718 4 18863 88 78 86 14168 14346 14319 14484 146 8690 7 89 10446 8717 90 39 10697 88 3 10608 8 99 8998 10740 9075 10979 87 90 9143 1105 9857 11101 9819 89 9686 113 t 973 11496 93 11844 AMERIKAAN SCHE JMrectTspoorwegverblBdlngen met GOIDA WInterdleDSt 1898 99 AaDRevaogeo 1 ücteber TUd vao Greenwich iOUDi OTTISDiM iM mii 11 21 19 18 19 58 8 11 8 48 8 57 4 58 11 98 l 6 6 11 86 1 7 6 19 11 49 1 14 6 19 11 61 18 88 1 98 9 80 4 4 15 5 98 4 8 5 98 6 51 8 19 7 31 9 14 95 9 54 10 11 11 11 5 10 6 40 1 8 30 7 60 9 84 9 43 10 18 1 0 80 11 89 8 15 7 95 7 69 8 40 D doot 8 88 7 46 8 11 0 SOUDA DEN BiASilM on 11 18 19 18 19 S8 8 14 8 46 4 49 4 66 11 80 r 1 8 5 7 11 41 1 19 5 18 ll BB I 8B 6 89 It H 48 1 3S 8 49 4 16 6 16 6 87 6 96 5 64 6 15 7 34 9 17 9 9 9 67 10 14 11 16 6 56 89 43 8 04 9 46 10 9 6 10 4 11 46 7 46 o 7 61 = S 94J 8S9R8 64 P S O B D A A 8 T ï D A B ouJ O 8 14 9 48 10 67 19 10 4 11 6 90 7 51 8 96 10 17 S Ainst W 8 01 9 05 10 86 19 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 11 97 lAmata 8 90 9 99 10 60 1 08 1 18 6 1 8 5B 10 18 11 41 b O 1 D i U T B E O H 1 l nm 8 14 9 07 10 19 10 57 19 00 18 10 19 68 9 90 3 17 4 39 6 90 n 11 14 9 37 5 87 11 99 19 97 9 46 8 34 5 46 8j66 9 89 10 61 11 46 1 S9 l 2t 8 08 3 60 6 04 Ötraohl 8 08 7 88 7 04 8 9 J66 9 8 10 61 11 46 1 3 I a ue a au o i i j r Üueelll 6 96 8 83 7 46 M 8 49 9 00 9 90 10 15 10 88 11 38 19 09 1 87 3 08 8 98 3 56 4 48 6 88 6 83 6 S 7 68 Bt 9 07 Woardaa 6 49 68 8 06 9 1 10 38 11 55 U 94 3 47 4 1 6B 7 18 9 10 9 98 v t 0 3 7 05 8 10 9 0H1 1B 9 B8 8 48 4 46 8 90 7 46 4 Ama W 7 80 8 9llk 90 11 30 8 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 Hou l O 9 1 10 0 19 61 8 66 4 47 6 4 7 4 8 4911 1 10 4 H b 10 69 11 10 19 11 Gegrepen bekende de dader zjjn aanslag gepleegd te hebben uit wraak up zjjn chef die deel had uitgemaakt van oen krijgsraad waardoor hjj tot een disciplinaire straf veroordeeld was wegens insubordinatie BINNENLAND Dr A W Bronsveld viert boden xya 60n verjaardag Hoewel das nog 10 jaar van den z g klassieken verjaardag verwijderd hoejt Het Ned Dagblad deze gelegenheid aangegrepen om een woord van hulde te brengen aan en het portret af te drukken van dezen strijder voor de cbristelijkhisto rische richting Een vorig jaar is in Do HoUandsche Revue een interview opgenomen van Frans Netscher waaraan wij het volgende ontleonen Dr Bronsveld werd in Januari van het jaar 1830 te Harderwijk geboren en studeerde te Utrecht in de theologie Kort nadat hij den predikautstitel verworven venhad werd hfl te Ophamert berofipen van waar hfl enkele jaren later naijr Charlois ging Door zijn initatiel kwrti daar een nieuwe kerk tot stand die hij 8r in Augustus 1866 heeft ingewjjd ook stichtte hij er een bewaarschool Toen volgde een beroep naar Haarlem waar hiJ vele jaren bleef en twee bewaarscholen hielp stichten en een lagere school voor den werkenden stand deze laatste tolt DU 400 leerlingen en verkeert evenals de bewaarscholen in bloeienden staat En eindelijk ging hij van Haarlem naar Utrecht waar hij tot op heden predikant en privaat docent in de dogmatiek aan de Universiteit is De schrijver noemt dr Bronsveld een der merkwaardigste en zeldzame mannen van zyn m Van zijn tfld zeggen we omdat hetgeen er in dezen tijd bij een deel van het Nederlandsche volk in zijn intellectueele leven omgaat bij hem tot geformuleerde uiting komt zich systematiseert zich krachtig culmineert in vormen van buiten waarnoembaar Hij is een man in wien een geestesstrooming van een tijd tot stelsel wordt welke aan die strooming een leiding en een vorm weet te geven en die van dat stelsel een Btriydleus van den dag heeft kunnen maken Hij is een middenpunt en een stuwkracht een partghoofd en een advocaat van ztjn eigen zaak Nederland zegt hij is een Protestantsche natie Protestantsch door de historie en door den philosophischen aanlog van het volk Do Ned Herv Kerk is de kerk die voor ons volk past en beantwoordt aan zijn intellectueele behoeften on zfln drang naar vrijheid voor de rechten van die kerk en voor die vr heid hebben onze voorouders gevochten en hun leven gelaten zij is ons historisch bezit De Nederlandsche natie is Christelijk door het Protestantisme dat een historisch erfgoed is Zij die voor behoud willen waken onzen Staat op Christelijken grondslag willen helpen vestigen en handhaven die haar Christendom en haar historie als oen heilig bezit aftn hot nageslacht willen overgeven zij vormen de Christelijk Historische partij i ons land De Amsterdamsche Jnweliersvereeniging heeft met algemeene stemmen geweigerd in den eisch van den Diamantbewerkersbond tot afschaffing der huisindustrie in het brillantslijpersvak te bewilligen 8 85 8 49 8 49 8 58 9 CS 7 96 7 39 7 39 7 48 7 66 Qondft 8 ICoordrmlit door Kirawarkark OipalU UtlttxUm 8 80 8 88 4 45 4 66 5 04 6 11 6 17 Rsttndw Oapelle HUuirerkepk Kootèr lit Mdl 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 80 7 49 7 68 8 07 8 18 Gouda ZaniliiuHii HoarkapeUa ZoatermearZegwaard Voorburg Haiw 7 40 aUage 6 46 7 90 Voorburg 6 69 Zeatarmaar Zegwaard 6 8 ïeianliuiaaB Moarkapelle 8 17 Boud J8 7 48 8 0S 6 34 7 61 8 89 6 5 7 S 7 98 5 90 5 36 5 48 8 08 Uanda Oudaw IToard ITtraohl 8 0 8 9 Woerdan Olldow Oouda 8 14 8 87 9 08 9 98 Het bondsbestuur heeft zich nu tot de werkgevers persoonlijk gewend van wie thans enkelen instemming met don eisch hebben betuigd Naar men verneemt zal de heer Maiimilliaan Carré die sedert eenigen tyd aan het gezelschap van den heer iSalomonsky verijonden was weder een leigen gezelschap organiseeren en met 1 ApCil a s zijn eerste voorstelling in de hooge rijkunst geven in het circus aan de Zomerhofstraat te Rotterdam In verband daarmede heeft de heer G van Biene vergunning gevraagd en verkregen den bouw van het reuzencircus voor het circus Rcnz aan de Nieuwe Veemarkt dat 3 K 0 k 4000 plaatsen zal bevatten tot na dat tijdstip uit te stellen en zullen daar de voorstellingen in Mei en Juni a s plaats hebben Artis te Amsterdam heeft een groot verlies geleden Het jonge mannelijke nijlpaard is plotseling ouder verschijnselen van koliek gestorven Zooals men weet schonk de heer J H van Eeghen ongeveer tien maanden geleden aan het genootschap twee jonge nijlpaarden mannetje en wijfje De dieren waren thans ongeveer twee jaar oud en groeiden jfoorspoedig op vol levenslust bewogen ze zich in het kleine bassin en een nieuw buitenbassin was voor hen in aanbouw Gemeng de Berichten Een mocieltjke redding Toen op een der avonden van de afgeloopen week de brandwacht N C Duijf van de hoofdwacht Prinsengracht te Amsterdam van oen sciouwbnrgwacht hijiswaars keerd ag hij ter hoogte van de Nieuwmarkt een mfflgte menschen in de richting van den Kloveniersburgwal gaan Al spoedig zag hfl dat een jonge vrouw te water lag en dat een agent van politie geholpen door een aantal burgers met een dreg poogde de drenkelinge te redden De brandwacht DuiJf bedacht zich niet lang ontdeed zich van overjas en helm en ging zóó met den gordel nog om te water De vrouw inmiddels naar het midden van de gracht gedreven was zwemmende spoedig bereikt maar toen begon het moeiclijke van de redding De drenkelinge verzette zich krachtig tegen de redding zoodat DuiJf zeUs een flinken slag op ziJn wang kreeg Toen zette hij door en wist geholpen door een dreglijn hem van den wal toegeworpen met de drenkelinge behouden aan wal te komen Het aanwezige publiek juichte den wakkeren brandwacht toe De drenkelingo was de 16 jarige Maria F In de Lange Veenstraat te Haarlem is eensigarenwinkel vi u jmfi de kopgr cadeau sworden gegeven Dat de uitstalling der cadeau s in den vorm van portemonuaies met guldons rijksdaalders en gouden tientjes nog wat anders trekt dan koopers alleen is gisterochtend den bewoner gebleken Door indrukking van den spiegelniit is n l in den afgeloopen nacht de voorraad cadeau s gestolen De dader is zekere Geel een beruchtsujet Naar het bureau gebracht werd hijdaar gehouden omdat hij ook een diefstalvan cene looden püp van de Waalsche kprkop zijn geweten had N E Ct Het Hbl bevat de volgende aardig geschreven reclame Het gebeurde in de jaren van zeventig dat in Groningerland een knaapje geboren werd En niemand kon denken dat dit kneohtje geworden zou tot een man uitstekend boven velen 11 35 11 60 19 97 9 68 10 1 10 99 10 8 10 43 10 4 11 64 1J 08 19 47 9 47 10 18 11 97 11 35 10 11 10 17 10 81 10 43 10 64 door 9 08 10 18 19 06 11 67 4 94 4 87 5 90 10 9 19 8 40 Het huis van Groningerland huisvestte tot zijn veertiende jaar een gewoon burger Doch de kranke kwam over het dak en deed den held van ons verhaal neerliggen op ziJn sponde zes freken lang In die zes weken wies hjj aan dat ziJn bed te kort werd Men begon hem te meten en mat uegenen twintig honderdjste deelen eens meters meer dan vóór de ziekte gemeten was En ziet als hü verrezen was onder de levenden werd aan den groei geen perk gesteld In enkele jarert schoot het lichaam uit alsof wondere machten bezig waren het grooter te maken in alle leden en organen Bouwman dat was de naam dien zijn vader hem had gegeven wies tot zijn lengte gewerd tot twee meters on twintig honderdste deelen eens meters Hicfbij werden noch gerekend de hakken van het reuzenschoeisel noch ook het deksel dat hop de haren beschutte Hoog rees de gestalte van dezen Groninger uit boven de hoofden van allen die daar waren In Groningerland En alle reuzen die woonden in de lage landen der Noordzee konden niet hem evenaren in lengte al namen ze toevlucht tot zesmaal vermenigvuldigde zolen van zwaar runderieder En in het Beiersche heir werd geroemd een reuzensoldaat van tweehonderd en negen honderdste deelen eens meters doch wel gerekend schoot deze nog elf honderdste deelen te kort En nu gebeurde hot dat deze man zijn intrek nam bimien de veste Amsterdam Daar kan men voor tien centen binnentreden en aanschouwen het wonder waarvan wij verhaalden Wanneer ge hem komt bezoeken rijst hij op uit zjn stoel rijst hü op in zijn lengte rijst hfl op og zijn platform met den hoogen hoed op z jn hoogverheven hoofd En hü die nimmer voor betalende oogen zich zien liet staat verlegen voor uw verdrogen toon vertelt de bijzonderheden die ik n hier heb verteld Dit is het waarachtig verhaal van den grooten man uit Groningerland Het Twentsche Zondagsblad deelt mede hoe de zaak van Bos te Almelo waarover eenigen tfld geleden een bericht voorkwam heeft hoeren toelichten Aan deze mededeeling is het volgende ontleend Aan de kazerne der marechaussee wordt begin Nov jl een briefje bezorgd onderteekend door iemand die helaas veel misbraik van sterken drank maakt waarin gezegd wordt dat Bos zich beleedigend had uitgelaten over den wachtmeester der marechaussee Dientengevolge gaat deze naar de woning van Bos vraa hem of hfl even mee kan gaan naar de kazerne onderlioort hem daar eerst bedreigt hem dat hfl door slaag zal te weten komen Wat Bos hem blflft verZWflgen roept aan het stalpersoneel ojn de karwarts grflpt hem in de keel slaat hem eerst staande werpt hem daarna op den grond slaat hem de jas over het hoofd en ranselt hem daarda over rug en kruis vraag of hfl nu bekennen wil en toen hü een ontkennend antwoord krügt bedreigt hij hem met opsluiting totdat hfl bekend heelt Hij ro pt den oppasser toe de deur van het cachot te openen en deze geeft aan Bos nog een slag en een schop voordat hfl opgesloten wordt Ziedaar den korten inhoud van het verhaal van Bos Ongeveer aVf uur is Bos gevangen gehouden na vooraf te zflu geconfronteerd met den schrüver van het briefje 8 60 41 4 06 4 40 4 60 4 67 B 04 6 10 17 8 97 34 41 47 1 44 1 64 9 01 8 08 8 14 i m 4 06 94 19 99 1 86 1 41 1 65 9 08 9 17 4 33 4 39 4 53 6 04 6 16 4 08 4 97 6 55 7 10 7 18 7 S9 10 8 10 17 10 34 10 41 1 18 8 48 11 69 8 94 4 11 19f 10 09 10 84 10 64 t 8S 9 4 Den volgenden dng heeft Bos heelkundige hulp ingeroepen op zijn weg daarheen 2 politiebeambten ontmoetend die hem vroegen hoe het kwam dat hij er zoo slecht uitzag en zoo moeilük liep De arts heeft hem een smeersel gegeven en na 8 dagen was Bos weer ongeveer hersteld genoeg om de da gelijksche bezigheden te hervatten Naar aan genoemd blad van meer dan ééne zijde medegedeeld is hebben 4 vrouwen die in dergelflke Iflfstraffen eenig behagen schijnen te scheppen de tuchtiging van Bos afgekeken en beluisterd en daarvan gerucht gemaakt Doch later is een Israëliet van eenig gezag opgetreden met do bedoeling de zaak in den doofpot to praten is de vrouw van Bos overreed om zonder diens voorkennis en goedvinden naar den officier van justitie te gaan teneinde de aanklacht bü den minister mgediend terug to trekken enz enz Dr B W van Staveren lid van den gemeenteraad te Rotterdam is aan een groot gevaar ontsnapt Toen de stoomtram van de Oldenbarneveltstraat naar Schiedam gisteravond eenige minuten vóór 6 uur tot de Bloemkweekersstraat genaderd was kwam het rfltuig waarin dr van Staveren zat uit die straat aanrflden De dokter die de stoomtram zag aankomen opende het portier om uit het rfltuig te èj ringen Op dat oogenblik kwam de locomotief in aanraking met het rfltuig Door den schok viel de koetsier van den bok hfl bekwam echter geen letsel Dr van Stavore werd op de rails vóór de locomotief geworpen en door hot veiligheidsbord eenige nieters voortgescBoven tot de locomotief tot staan kwam In een nabflzflnd proeflokaal tinnengebracht bleek hfl gelukkig slechts licl te kwetsuren zonder beteekeniSrtaan hoofd eii been te hebben bekomen Het rfltuig wis zwaar beschadigd STADSNIEUWS GOUDA 18 Januari 1899 treden als lid van en C Hoogeiiboom h ren J M NoothoNederhorst F Herman Fzn Tegen 1 Sept dit j ar den gemeenteraad af Ie Kiesdistrict de h er en C W V d Velde 2e Kiesdistrict de ven van Goor en H J 3e Kiesdistrict de hebren en P de Raadt Iten Raadhuize dezer Gisteren middag werdt b gemeente bfl inschrüving verkocht a het Elzenhakhout in de gemeente Reeuwijk ingescbijeven door W Schouten Kz te Reeuwflk het wilgenhakhout bü de vuilenbras ingeschreven door J Erberveld te Gouda het wilgenhakhout lü den Baars ingeschreven door B van Heiningen te Keeuwük Gistermorgen ongeveei half zeven had op den Amstel biJ Zorgvlied een aanvaring plaats tusschen de Prinses Marie van den Eotterdamschen sleepdienst Joh M Verschure Co en de Volharding VI van dcMaatBchappü Volhifrding die een geregelden dienst op Leiden T n Gouda hebben Aan het kantoor van laatstgenoemde Maatschappfl deelde men ons het volgende mede De Volharding VI was om zes uur vertrokken en hield rechts zoodat ze dicht onder den wal was Toen de roerganger de andere boot van de andere züde ook aan den zelfden kant zag aankomen floot hü ten einde de opmerkzaamheid tot zich te trekken De kapitein Kwispel verscheen bfl het fluiten aan dek De man aan t roer van de Prinses Marie beantwoordde het finiten niet en bleef ook denzelfden koers houden 7 65 8 39 8 5 10 04 10 88 8 09 n 10 11 10 18 n 8 09 g B IS door 10 96 f 95 8 50 9 10 10 34 10 B4 1J 18 11 80 87 lO ltt D D treinen Itófa 9 47 la aa 8e kl Bk 9 B4 reiziger moat ziak 10 01 g lM r pdi nTconsieQnii 10 07 10 8 laali W S a f 0 0 8 99 D door 8 6S 7 69 84 8 16 8 99 8 84 10 10 89 11 10 10 19 10 91 10 88 10 88 11 6 11 44 8 18 18 6 80 8 8 O 7 56 98 9 84 9 48 9 69 8 18 10 10 l6 8 t 7 48 Kapitein Kwispel liet daarop zooveel mogelijk afhouden zoodat hij dicht in den wal zat De Prinses Marie bleef echter in dezelfde richting stoomen met het gevolg dat een botsing onvermfldelflk was Drie minnten na de aanvaring zonk de Volharding Gelukkig staat daar aan den kant niet veel water zoodat het dek ongeveer een voet onder water staat en er in t geheel geen gevaar voor de opvarenden bestond De lading bestond hoofdzakelflk uit vuil waschgoed De kapitein van de Prinses Marie was na het ongeval maar kalmpjes doorgestoomd De passagiers 6 of T in getal die bfl hem waren overgesprongen werden er weer met een bootje afgezet en zoo vervolgde hü zfln weg naar Amsterdam met zeer weinig schade aan den boeg De heer Verschure vertelde ons dat zijn volk de schuld aan de Volharding geeft Aan wie de schuld is zal echter de rechtbank wel uitmaken NiEUWKKKERK a h IJsel Doudordagavond 12 dezer hield de Nieuwerkerksche werk liedenvereeniging Onvermoeid Vooruit afdeeling van het Alg Ned Werkl Verbond haar veertiende jaarvergadering in de school op het dorp Bü de opening der vergadering wees de voorzitter A van den Berg er op hoe ongunstig het jaar 1898 op financieel gebied voor de vereeniging was tengevolge van de vele zieken ouder de leden Hierna werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd Uit het driemaandelijksch verslag bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f 47 40 en de uitgaven f 113 80 zoodat het nadeelig saldo beliep f 66 40 Na dit verslag kwam het jaarlflksche waaruit het volgende ontleend werd De kas der vereeniging ging f 190 07 achteruit Op 1 Jan 1898 telde men 26 leden en op 1 Jan 1899 bedroeg het 29 Een lid was gestorven drie door vertrek naar elders hadden bedankt terwül zeven l cn waren aangenomen Er waren tien huislroudelüke vergaderingen en één openbare gehouden Besloten werd voor gezamenlijke rekening een HL erwten aan te koopen Het plan toch werd besproken om indien zulks nuttig en mogelük bleek coöperatief te gaan werken Bü de sluiting dezer vergadering drukte do voorzitter den wensch uit dat het pas ingetreden jaar gelukkiger voor de vereeniging mocht zfln dan het vorige De heer J E van Voorthuflsen burgemeester dezer gemeente heeft tegen 1 Februari a s eervol ontslag aangevraagd Keimpes a d Lek Alhier woedde gisternacht te half een een felle brand men vermoedt in eene hofstede Op den rossen gloed zijn de roddingbrigade en een drietal spuiten van hier in de richting van het Kralingsche veer uitgerukt J l Vrfldag sprak de heer H A Westbroek van Stolwflk in de Volksvoorlezingen alhier Spreker had tof onderwerp gekozen De vrijage van een Groningsch kofkapitein van Weremeus Buning welke novelle op keurige wüze werd voorgedragen Daarna gaf spreker nog ten beste Het verhaal van een werkman van Bolinfante en De Schoenmakersleerling Met een woord van dank aan den spreker sloot de voorzitter de vergadering die maar matig bezocht was OüDBWATBR Den kofflehuishouder N M Konings alhier zfl n door de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap van zelfwerkendo rflwielbewaarders er eenige toegezonden tot gebruik der fletsrflders De bewerking is zeer eenvoudig men plaatst Zfln rflwiel in het toestel werpt een 2 è centstuk in een sleuf bü het deksel licht daarna het deksel op en neemt den daaronder te voorschijn komenden sleutel genommerd met hetzelfde nommer van het toestel in Zfln bezit tot tijd en wüle men het rflwiel terug komt halen De machinale sluiting geschiedt door een stalen ring welke zich om het wiel van de flets sluit en zich slechts ontsluit bij het openen met denzelfden genommerden sleutel die daarop in hetzelfde open vakje wordt neergelegd en na even rechts te draaien staat de fletsbewaarder voor nieuwe ontvangst gereed Het is dus nu eene onmogelükheid geworden dat een ander wat thans zoo vaak gebeurt in dien tusschentüd met het rüwiel er van door gaat BiJ het verliezen van den sleutel is men verplicht f 2 50 schadevergoeding te betalen ter tegemoetkoming in de onkosten Toor het veranderen van het slot daar alle sloten verschillend werken en men bfl verlies van den sleutel niet gewaarbord is dat een ander er niet van zon profiteeren ScHOONHOVES Het gunstig bekende Gondsche strflkorchest onder directie van den heer J G Arentz kapelmeester der d d schntterfl zal op Dinsdag 24 Januari a s alhier eene uitvoering geven in het lokaal van den heer Van Zessen Het met zorg gekozen programma doet een schoenen avond verwachten De heer Arentz op muzikaal gebied zoo gunstig bekend geeft eene solo voor viool terwfll ook dfi overige solo s voor clarinet voor cornet en voor fluit aan uitstekende krachten zijn toevertrouwd Ook de op het programma voorkomende marschen waaronder Bienenhaus een der nieuwste is zoomede de overige nos van het programma zullen voorzeker tot het succes van den avond medewerken Ongetwüfeld mag dien avond een belangstellend en talrük publiek worden verwacht De vondereD ran het spiritisme Zooals reeds vermeld werd zal het spiritistische kunstenaarsklaverblad de Heer G Homes Mevr Homes Fey en Juffr Davenport alhier optreden op Maandag 23 Jan De voorstellingen van deze kunstenaars in den waren zin des woords op het gebied van psychologie het overbrengen van gedachten en spiritisme zün door de binnenen buitenlandsche pers naar waarde beoordeeld en Wfl Zfln uit eigen ervaring in staat er aan toe te voegen dat het genoemde drietal werkelük eenig in deze kunst is Studenten maken Wfl op de proeven van gehengenoefening opmerkzaam ui t kort deze soiree biedt ons in rijken overvloed amusante en leerrflke zaken tegelflkertüd aan Een bflzondere verdienste licht echter in de verklaringen van het spiritisme en van züne verschflningen zoodat niemand verzuime deze merkwaardige voorstellingen bfl te wonen Toen Christophorus Columbus den 12den October 1492 in de nieuwe wereld landde en door de daar reeds gevestigde Czechische minderheid met een stormachtig Na Zdargeroep begroet werd riep hfl uit Ei eil en deze historie dubbele ei van Columbus is van dien tijd al spreekwoordelflk geworden Met eene büzonder levendige uiting van verbazing werd dit nieuwste Ei eil Maandagavond 11 uitgeroepen door het publiek dat tegenwoordig was bfl het eerste optreden van het echtpaar Homes Fey en Mej Davenport die hier zün aangekomen en wel niet zooals men misschien mocht denken onmiddellijk uit de vierde afmeting maar van een triomphtocht door de oude en nieuwe wereld Ei ei riep zflne Majesteit de Sultan verwonderd uit toen de Heer Homes en Iftcvr Homes Fey den 24 April 1885 hem hunne kunststukken op het gebied van ihet antispiritisme vertoonden welke do voorstellingen van Cumberland verre zeer verre overtreffen Ei ei fluisterden de dames van den Harem die achter een hek van gevlochten gouddraad de wonderbare voorstelling aanschouwden En toen Mevr Homes Fey eene volkomen onbegrflpelflke wüze een gedachte van Moltke raadde die gebeurtenis is in No 19 van Daheim jaarg 1886 beschreven toen uitte in zflne stomme verbazing de groote zwfl ger weliswaar als gowoonlflk geen woord maar las men duideiflk op zün gelaat een verbaasd Ei ei Van deze en dergelüke buitengewone uit werkingen heeft Mevr Homes die in verscheidene talen allerliefst weet te babbelen ons verwonderlflk veel verteld en uit de dagbladen welke zfl ons allerminzaamst terhandstelde bemerken wfl dat zü dit succes gansch niet overdreven had voorgesteld want de berichten in die bladen over de voorstellingen van het echtpaar Homes Fey en Mej Davenport zjjn doorgaans variaties op het thema Ei ei De in de laatste jaren veel genoemde spiritisten Homes Fey en Davenport zullen binnen eenige dagen hunne eerste voorstelling te dezer stede geven Hunne hoogst merkwaardige en raadselachtige voorstellingen hebben volgens talrüke voor ons liggende beoordeelingen voorkomende in de voornaamste dagbladen overal een schitterend succes Evenals alle spiritisten laten ook Mevr Homes Pey en Mej Daveport geesten verschfluen De zekerheid waarmede zö hunne mnemonische kunststukken uitvoeren is hoogst interessant en tegelflkertüd hoogst amusant Overeenkomstig hunne voorstellingen was dan ook de ontvangst welke Zfl overal waar zfl optraden ondervonden in één woord schitterend en reeds de omstandigheid dat bladen van rang als de Leipziger Hlustrierten Daheim hunne portretten opnamen dat bfl voorbeeld Rudolf von Gottschall en andere schrijvers van naam hunne voortbrengselen besproken hebben en dat ten slotte alle Amsterdamsche bladen met den grootsten lof over het drietal gewaagden bewflst wel genoegzaam dat zü ons iets buitengewoons te zien geven Men zal dan ook ongetwflfeld hun aanstaand optreden alhier met spanning tegemoetzien Rechtzaken Voor de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam stond gisteren o a terecht H V Y 25 jaar sjouwer die het vorige jaar uit de strafgevangenis aan den Noordsingel te Rotterdam was ontslagen werd in het laatst van 98 door den heer W A Verbruggen te Waddingsveen in dienst genomen en in deze betrekking onder andere in Nov belast met een schuit aanP üitenbroek behoorende naar Gouderak te gaan om klei te balei Weldra kwam hü bfl de sluis te Gouda aan waar hfl moest schutten Het was eerst half zev n in den morgen doch daar hü reeds te 4 uur van huis gegaan was had hfl trek gekregen in een piereverschrikkertje Daarom ging hfl aan den wal waar hü tot zün ongeluk oen kameraad ontmoette met wieii hij den geheelen dag aan den sjouw bleef Natuurlijk had hfl nu geen geld meer om het schutten te betalen zoodat hü besloot een kachel een paar stukken PÜP en nog eenige voorworpen te gelde te maken Doch nauwelijks had hfl het geld in handen of het lieve leventje begon opnieuw zoodat een blikken lantaarn en een üzeren ketting denzelfden weg opgingen Het gevolg van een en ander was dat de man niet naar de plaats van bestemming kon komen en dat hfl evenmin terug durfde Hfl was daarom van Zfln vaartuig gedeserteerd De man die zich gisteren wegens de verduisterüig van genoemde voorwerpen te verantwoorden had bekende volmondig De kachel en de blikken lantaarn behoorden too aan ziJn patroon de kachelpüpen en de flzeren ketting aan P Uitenbroek Met het oog op de recidive rcuuireerde het O M 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf Door mr Jos Van Raalte werd als verdediger een geringere straf gevraagd en omdat spr het recht van het O M de recidive niet uit het onderzoek gebleken op de terechtzitting og ten laste te leggen bestreed en omdat bekl gehuwd en vader van drie kinderen is VERSCHEIDENHEID Eenige dagen geleden verscheen voor do rechtbank te Belgrado een boer en overhandigde een adres waarin hü verzocht opgehangen te worden De rechters dachten aanvankelflk met een krankzinnige te doen te hebben maar de man verklaarde dat hü niet gek maar straatarm was geen werk kon vinden en dientengevolge besloten had te sterven De boer scheen in zün eenvond te gelooven dat de rechtbank verplicht was iedereen die er om vroeg om het leven te laten brengen Met veel moeite brachten de rechters hem aan het verstand dat zün zonderlinge wensch niet voor inwilliging vatbaar was Toch legde de gang naar de rechtbank den buitenman geen windeieren want de leden der rechtbank met zfln lot begaan hielden onder elkaar een collecte met zulk een gunstigen uitslag dat de boer leveuslnstig het gerechtsgebouw verliet In Rusland dragen de leerlingen van gj mnasium en pro gymnasium evenals ook elders bepaalde uniformen Van het ministerie van onderwüs is nu op deze soort scholen voor meisjes ook het dragen van een uniformkostuum voorgeschreven Niet alleen zullen zü s zomers anders dan s wuiters gekleed zün maar ook met de verschillende klimatologische gesteldheden van het Rflk zal rekening worden gehouden Twee Engelsche nntuurvorschers Cavendish en Dobson zyn naar Patagonië vertrokken om te onderzoeken of daar inderdaad zooals beweerd wordt in de wildernis een monsterachtig dier leeft dat veel overeenkomst heeft met het megatherium uit de voorwereld en welks huid volgens de inboorlingen ondoordringbaar is voor kogels WERKVERSCHAFFING Ontvangen bü den heer P W Kamphuizen van A G f 1 00 en bfl Roepers van de Tooneelvereeniging Nut en Genoegen de opbiengst van eene collecte f 5 45Vi De COMMISSIE Per Telegraaf Men seint ons uit Rotterdam Esterhazy is heden middag ten half drie door een Politie Iijspecteur naar het Beursstation gebracht alwaar hü zonder geleide in de richting Antwerpen vertrokken is 16 Jaanari 118 1 18086 359 Staats loteriJ 14658 17799 U888 17964 47 8 C006 18985 19903 98 78 18410 15616 18667 167 I6 83 16070 18830 Be Klane Trekking Tan Wotoidag No 18646 E 000 No 1981 4096 5193 6790 8949 en 18818 ieder 400 No 10941 en 16931 ieder 900 No 19680 en 13746 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 981 3911 6Bt0 7703 9843 11953 814 8S6S 6 43 79 71 19199 691 83 88 8074 88 18861 79 8808 96 6369 9908 94 88 3966 5749 8319 60 ISSi 1187 89 f 945 97 10076 13834 1797 4175 8068 46 10137 1 11 56 4988 76 93 89 1804 61 8841 8195 1086 18001 bij A 700 OS A Md Tiiillear Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoon Mo 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 861 8 V 97 971 1 100 86V f 88 83 bS 83 64 97V 7V 103IV 39 v ♦ IV V 83 96 101 33V lOOV idov 658 Z 476 108 60 61 1011 198 1481 6 100 98 126V 86 30 116 111 906 908 100 i JANUAllI l OT ti lD Uerl Ned W 8 8 dito dito ilito 3 dito dito dito 3 HoMiE O I Qoull 1881 88 8 Italic ïn ohr ving 1863 81 6 OoaTXNU Obi in papier 1868 6 dito in zilver 18R8 5 PoKTUaAL Obl met coupon 8 dito tioket 3 fttniAMD Obl Binnenl 1894 4 dito Geoon 1880 4 dito bij Bolbg 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1834 5 Spanje Ferpet Bohnld 1881 4 ToiiK n Qepr Coov leen 1890 4 Qe teeuing lerie D Gac leening zer e C ZoiDArs Rep V obl 199S li Mliico Obi Buit Seb 1880 6 VlNt2i BLA Obi 4 onbep 1881 68 Maiw L G Pr Libn eert Nbd Holl IJ Spojrw Mij aand lMij trtlipl V St Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 iTiUI Spoor 1 1887 89 A Eobl 3 55 Zuid Iul Sp mü A H obl 8 j 67 PoL K WarBcbau Weenenaand 4 163 Kosl Gr Bn B 9B u 14 11 U8 14 109 66 118 166 61 176 808 106V 10 99 a u 17 PeBtowB dito aand 6 j Iwang Dombr dito aad 6 106 Knrik Ob Azow Sp kap opl 4 103 dito dito oblig 4 AMWilA Cin Pac Sp Mij obi 6 95 Oli O il Nottli W pr O V aand l ditiditoWin St I eter obi 7 I Denver k Rio Or 8pm eert v a IlllDoia Central ob in goud 4 j LoniBV I Na hvilliCort v sanl Meiiio N Spw M lehyp o 6 109 Mi K m aiv 4pCt pref aand U N York Ontaa o WoBt aand 1 dito Ponn Obio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn ii Uanit ob 7 ÜU Pao Hoof iijn obtg 6 dito dito Line Col le byp 0 6 Canada Can South Chert v aanl VlK 0 Ballw Na lo h d o 0 AoiBterd OmnibuB Mij aand Rotterd Tramwe Maal8 iand Kbd Stad Amsterdam Band 8 Stad Ko terdam aind 8 B l ore Stad Antwerpen 1887 8 J Slad Bru8 l 1886 S Hong Theisa Kogullr G selaoh 4 OoSTENX Staatsieenig 1860 5 K K Coat B Cr 1880 3 Spasjb Stad Madrid 3 1868 NSD Ver Biz Avb Spool oort GROOTE KEÜZE WINTERMAHTELS voor Dames on KiDdereo van de goedkoopste tot de beate soorten eoneurreerende prij en D SAMSOM Markt GOUDA In eoncarrentie mat alia Boiten en Binnen landiche hniien m