Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1899

Vrijdag SO Januari 1899 378te tHaargaug No 7793 mimm coüraot f Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefpOB N St ADVERTBÏITIEN worden geplaatst ya 1 5 regels a 60 Genten iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend plaatsruinite In2ending pi Adyertentiën tot 1 uur dea nudiL Telefoon Jfo Sf De Uitg ave dezer poiiranjt gesehiedt a g e 1 ij k s met uitzondering van Zo en eest agen Dé prys per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 I At ondeilijke Nbmmers VU F CESii EN É ADVERTENTICN ledfii uvcrlord tut üiizc dU iie droolhcld ua een wuurteliik doch gcdnldig l deii onze innif geliefde cii zorgzame Echtgeuuet Vader fsn Hehnwdvadei MANNES HATTHIJS JAGER in den ouderdom van bijna 04 jaren Wed J M J4GER VAK LEErWEN W M JAGER H J S ENUENBURÖ Jaoee J C ENDENBURG GouBA 17 Januari 1899 Voor een JONGMENSCH wonende te Rotterdam wordt plaatsing gezocht als LEERLING bij een Vleeschlioiiwer Brieven letter B Dniklcerij J C vak VLIET Open Rijstuin 2 Rotteidam Sociëteit De Réunie MAANDAG 23 JANUARI 8 uur Jï MODERNE WONDEREN HOMESJEY Raadselaclitige en ondoorgrondelijke Experimenten op het gebied van OecIHiBme Spiritisme Mnemotechniek Psyeholegie Anamnestiek Poruwirknng nnd GedankenUebertiagung en Somnambulisme Voor de eerste maal in Europa Da8 Riech und 8eh MefHum Mntrée i Ie Bang 11 2e Rang t 76 Leerlingen Openbare Sch 60 Ct ToegangBbewvJzen bij Fiima EDAUW BAAS mmi Op een Fabriek van Bloempotten Dakpannenren Tegels WORDT GEVRAAGD 5ëërCbëkwame BAAS bekend met het Stoken van verglaasd goed zonder bewijzen van bekwaamheid onnoodig zich aan te molden Brieven adres C FILIPPO Hazerswoude Rijndp Fabriek WuteiausT Aan hetzellde adres kunnen twee bekwame Draaiers GEPLAATST WORDEN A SLEGT bereeltzich aan tüt het leTeren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tSt cent de K G NIEDWB HAVEN 28 H Bekroond op de Internationale TeniooaBtelling van Bakkerg Maalderg en Eookkunat te Oravenhage met een diploma Verguld ZiWeren Medaille TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt SPBBBRVBXIir MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van ft tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG T n ltot nar ZONDAGS nift Oooda Drnit van A BUINKM4N It ZOOK H4 L1 ANDSCHE rmipi irnnniiniinrijnnpwinnif AMSTEUIIjtM PrgituoteeriDg China Congo Stofthee 45 en 50 c Grot 50 55 Lekkere 60 Souohon 1 75 Geurige 80 Congo 100 OntbUt Thee 65 Namiddag Thee 76 Alleen verkrygbaar bg P H J vaxi Wankum Ooathaven B 14 Tegen 1 MAAKT of eerden te huur een ruim en net BÖVENHOS Adres MARKT 58 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ clieiuisclie W sscberij VA H OPPENHEIIUËU 19 Sruisliatle Botterdam Qebrevetdord door M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer jj A VAN OS Az specialiteit voor het etoomen en verren t u alle üeeren en Üamesgarderoben alsook alte Rmdergoederen Speciale inrichting voor het Rtoomtn van pluchemantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enx worden naar nieuwste en laatste methode geverft Alle goederen faetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondbeid volgens staal bewerkt 1 Hal Rhsnmatdek LomUnpuasn kortom AwkBrPaiiiExpellw Vat 1 nut M Ml mm au to wenden tegen TerkeVdheM Vut noat int BlMdi in led hoiigeiin S Ankw 1 aiH ExiKllBr Piii BO oeDl 76 oenl an fl 26 de 8 A TforhRndtti in d mewto Apotlieken b bq F l Riokt t Co to Rotterdam Te GOUDA bj O LUQER Apotheker Markt en bfl WOLPF Go Westhaven 199 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIEKABRIEK Directeur H BURGEES DEVENTER H H Handelaren enEeparateurs Aangezien wjj ons thans ook speciaal gaan toeleggen op het vervaardigen van VITTIllGJ§i Frames Wielen Banden Zadels euz enz zoowel van Rywielen meï als on er ketting raden wy U ten zeerste aan onze uiterst lage pryzen te vragen Tevens maken wfl U er opmerkzaam op dat de prjjzen onzer EflwieleB voor 1899 6el ij rijk verlaagd zgn zoodat wg thans scherp eoneurreerem Waar niet i ertegenwoordigd worden UrmtlOM AOBNXEN gevraagd fin t bjzonder voor den verkoop onzer Acatènes aie iedere soliede handelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen SCHIEDAMMEB GEÏTEVEE Merki NIGHTCAF Verkrijgbaar bijj M PEETER8 Jz N B Ala bewijs van eobtheid it oaohet on kurk stoods vour zien van den naam der Finoa P HOPPE P D IKE OUDE StaatsspoorwegeD De KXTR TBEi El welke gedurende den Winlerdienst 1898 99 des nachts van ROTTERDAll Maas naar Amsterdam loopen na afloop der voorstellingen van het tajaansch Opetlpgezelschap Directeuij M DE HONDT reizigi zullen II ook wordenrl ópengesjteld voor vervoer van rs 1 eu vlkl bestemd voor GOUDA De l eizig ers voor Gouda moeten voorzien zijn van gfewone i reloul en ge eldchapsbiUellen of Kilonèterboètjes l n iliéadteeJ + ECHT e i voora OIRECUURDe l VICTOR ABIlok OS£ lAdismi Oyeral 5i££ft verkrijgbai M foléehapfilg tot XkcplaUalie mm de Fietorül Bron KénPtor voor NederlatuA Boompiea éO Botterdam f II I i i I Il I II mmmÊÊBÊÊÊÊÊmÊÊmÊ ÊaÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊmBM Indien gij niet wiit hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m m uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigfbloem van H 1 VAM SCH AHi COM en llaagf SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Melianthe is bet beste middel der wereld Co 8 MeliantllO geneest Kinkhoest Po s Melianthe geDocet zoewul oud ala jnn CO S Melianthe ma in geen IfuHgorin ontbrolen Co a Melianthe ataat voortdurend onder Sctieikundig toedicht Co s Melianthe lielpt onherroepelijk CO S Melianthe is bekroond met IDeredipIoma e ÜO S Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe ia bekroond met Zilver Co S Melianthe verkr igbaar in flacons van 40 CU tO Cf en ft bg A BOOMAN Moordreeit J O BATELAND Sos oop B V WIJK Oudewatcr M KOLKMAN Waddimnun H EOLLMAN Sodegravm PINESE mtumrkerk a dlJise Firma WOLPK Co Westhaven 198 Gouda D MXJiBIES K éweg E100 Gouda E fl Tis MILD Veerstal B 126 te Gouda HIEUW I miEUWi niEiJWi GESCHIKT VOOR ITachtlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4Vi uur branden a 2Vi en e uur brandende 3 cent per stuk Senig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk r Mea behoeft hiervoor geen Olie geen Olaaaóe I U Alleen een lucifer aanstelcen Is noodlg Qeheel sender gevaar voor brand als ook zonder reuk tQoedkoopste en soliedlst adres vSOr Vervoer van Inboedel Eoowel binnen als buiten de Htod met gesloten wageni bü A GR AVE STEUN Oude Gouwe AUes teordt tegen Transport schade verzekerd h i Buileiltaudscli Ó erzlchl Hoi is thans vrfl zekt i ij dat do Kamer van jtrafïaken vau het Hof vin Cassatie Ilonderdag a s 26 Januari PiQ narts verzoek tot tegelmg van rechtsgebiqA n openbarj behanÖeling zal u nicn i Do Pransalic senator firault heeft verzcjclit deli Hiiiiisteil mn justit e te m ken Tf gen aarota de hiilr Quesnay dj iËsattrepairè et vervoled Js voor n jn aaiiv len op het of van Cass In de Fra he mer hield de algemeeiie japportenr amt do btei ooting voor 1899 iamille Pellüïiii ue ilOjote redevoering Als Qten der voorn aioste porzaken van de overUding Van hetjbudgot noemde hij de grooto mtgoven voor lile koloniën grooter iaii die yin eenig anderiland Kngcland gajf zoo zj ide hjj voor zjjn koloniön fre 30 taillioen lït de andei e landen jKinEui opa gezameulyk frs 60 millioeii FiiSIkrijk frs 80 diillioen Hij haalde het gOzegft van een lid disr rechterzyde aan De koloniale politifek van Frankrijk wordt geleid door ze r i ppere ontdekkingsrcizigeis dieondenva péu voor conférences zoeken en door zeer schitterende iofflcieren die piomotie zoeken In plaats van afzetmarkten in z jn koloniën te verkregen zond men er ambtenaren en soldaten ho n Op wat het parlement zeidfe word geen acht geslagen e was geen minder parlementair land dan Frankrijk en de publiko opinie had in Rusland nog mtMir nivloed dan in de Republiek Wjj leven niet onder een democratisch maar onder een bureaucratisch stelsel Aan kanalen havens uitvoer werd volgens Pellotan veel te weinig gedaan In zonderlinge tegenstelling met den koortsachtigen ijver tot koloniale uitbridding was het haidnekkig protectionisme Het bedrag der snccessien was van 1899 tot 1897 in Engeland met 85 pet vermeerderd in Fiankrjk slechis met 10 pet Het spoorwegvervoer was vermeerderd met 7 5 pet in Dnitschland met 69 pet in Nederland met 42 pet in Engeland met 80 pet in BelgiS en slechts met 11 pet in Frankrijk Men sprak tegenwoordig zoo eindigde Pelletan veel over patriotisme sommigen betrachtten een schitterende en rumoerige vaderlandsliefde anderen een verstandelijke of wetenschappelpe Wat Frankrijk noodig had was een begrootingspatriotisme Maar waarin was de vooruitgang te zoeken Het antwoord dat de spreker op deze vraag gaf zal velen niet geruststellend of bemoedigend Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF ANOTSAL DE VONDELING JVaar het Framch DOOE W NUTTEBS MadcmoUelle de Chrvumont hoevel c n weinig bleek en ootdaan Itad blijkbaar geen letsoJbskomon was in staai zonder hulp huiawaarts te keeren wat bleef darhalre hier voor hem te idoen over waartoe diende eca langer oponthoud op ze plaats F Zou hy zijn gealaoht ontroow worden door dank aan te nemen ran en der leden der familie De C aumont Daar was een diepe kloTo tusaohea dat meisje en hem hy moest maar heengasn 1 Mynheer Opnieuw bij bet hooren dier welluidende atem klopte Eyn hart en sidderde hy Wat ia er ran uw orders mademoiselle F rroeg hy moeite doende een allerdroogatea toon aan te slaan hetgeen hem in gaenendeele gelukte en die nog daarenboven door eyn houding werd gelogenstraft Mijnheer herhaalde Bertha hom opnieuw haar hand toestekende yu hebt my het 1 ven gered Uw moed heeft myn jong teven gespaard U dank ik het dat ik nog het heerljjk groen der hoornen zie n deu glana der lieve ton kan aanschouwen Ter voorkomcbi dooi dors te n aken diil sterie dat ztdf TSgen Pel let ail den flnaneieeif n gevoerd worden het begrootingsjai rend succes van ïongküi leening fr 36 maal volteek ni m het parlement iets an de knecht van een mini clit is van zijn bureau sbeweringen betreffende iteruitgang zal zeker aan prarhtigo resultaa t van 1898 en ook betsclütte len eersten termijn der 50 millioen welk bpdrap De ifieulve gouwiiieur van Wers de heer Laferri re heeft IVfili ndag de zitthig van den Algemeenen itaad koopend In zjjn openingsrede heeft hiJ erJop gewezen dat in de kolonie een voortdurende toeneming van het Fransche ras mei baar is zoodat hy de vele natnraliaaties van vreemdelingen niet meer zoo noodig acht ajjfi vroeger Vooral écht hij thanf het oogenblik gekomen om het dAcreet Orémieux af te schaffen waarin bepaald werd dat naturalisaties en bloc konden plaats hebben De heer Lafeirière achtte de toepassing dezer bepalingen een der voornaamste ooriaken va i den toestand van malaise die thans in de kolonie heerselite en niet minder van do ontzettende misstanden die in den laatston tijd voorkwamen Het decreet toch was de oorzaak dat het zuiver Fransche element door het toestro men van allerlei vreemdelingen achteniit gezet werd De gouverneur zal daarom op de hei ziening van het decreet Crémieux aandringen doch hoopt dat dfe herziening zal plaats hebben zonder haat en zonder opstanden doch na ernstige overweging en binnen de grenzen van de verkj egen staatkundige rechten Deze herziening tot stand te brengen acht de lieer Laforrière een plicht die op hem iu rt tot welzijn van de kolonie en van de Fianschen die zich er hebben neergezet In Afrika staat Engeland nog steeds voor alleilei moeilijkheden Nu eens komen berichten uit het Zuiden of Noorden dan weer pit het midden dit bevestigen Volgens de Manchester Guardian wier koloniale berichten meermalen juist zijn gebleken is de toestand in Oeganda allerjammerlykst Den 20en Oetober is daar een deel der iiilandscho strydmacht aan het muiten geslagen Wel werden de aanleggers van dien opstand gevangen genomen maar de beweging is daarmede niet onderdrukt Het nieerendeol dei mniters trok naar Uiiyore waar zy eene afdeeling getrouw gebleven inlandsehe troepen uiteensloegen en zich van een groote party manitie en proviand moester pil I wyl Griselde mij meevoerde en ik tialf kraakKinuig van ftDgat niet wetende wet te doen en van alle hulp mij veratoken ziende de teugels losliet en washo ig rnija oogen sloot dacht ik niet anders dan te zullen sterven of u al hel hoofd schudt ik houd vol dat u mij het le en hebt gered O zeg m uw naam opdat ik dien mijn vader overbreng opdat wij hem tezamen mogen zegenen dien naam en hem nooit vergt en maar in heilig aandenken houden De markies geraakte nog meer in verwarring Hoe deze bede af te slaan Hoe weerstand te bieden aan zulk een vriendelijk ijerzook op zulk een toon geuit F Hij boog bij opende den moi d maar da woor den wilden hem niet over do H pon Op het oogenblik dat by zijn naam ging noemen was bet hem alsof een onzichtbare hem de hand op de mond legde en hem gobopd te zwijgen Ben wereld van gedachten vloog door zijn brein Nog nimmer had jegens een vrouw een dergelijke gen Barwording zich van bem meester gemaakt Zijn gansche ziel was in beroering gebracht iüen stem duisterde hem in d t bjj beminde dat hij TDor de eerste maal van zijn leven liefhad dat niets hem van hel voorwerp daarvan scheidde dat z y zyn gelijke was ia rang en aanzien en evenwel zijn saam Zijn naam bij hare familie in gev oekte gedachtenis evenals de hars biJ zijn geslacht zon bet blosje dat hingzaam door het bleek dier wangen beenworstelde plotseling doen vetdwijnen Missohien zou zij als door een adder gestoken opipihigen en heeutnellen of heli dea rug toakteren maakten Inmiddels had koning Mwanga leger op de been gebracht om te trachten Engelschon uit z n vroeger gebied te verdrijven en volgene de laatste berichten washij daaxmede leeds tot dicht bjj de grens van Oegandu aangekomen Er zullen thans uit Egypte troepen teten hem worden afgezonden wyï men vreest dat de opstand zich ook tot de Equatoriale pfovincie zal uitbreiden Naar men weet is ook in den Oongostaat eei ernstige inu tery voorgekomen die het geheele grensgeb ed van Tanganyika in het Zuiden tot het meer Albert in het Noorden in beweging heeft gebracht Om de uitvoeijing te kunnen waarborgen vao de door Rhodes ontworpen spoorwegverbinding van d e Kaap door Rhodesia met Egypte moot eerst de voikomon rust in Oeginda worden hersteld En dat kan een moeilijkei taak zjjn dan men in Engeland wel denkt In een brief aan de Times spreekt de D it chc militaire attaché kapitein Adollvon Tiedemann die den geheelen Soedan veldtocht heeft medegemaakt de beschuldigingen van wreedheid tegen welke door Eiigelsche dagbladconespondenten tegen den 8irdar en zijno troepen zyn ingebracht Verspreide Berichten v NIKVFUS In de Aurore vertelt de heer Ph Dubois de waarheid over het verraad van Esterhazy Wy vinden er terug de bekende bewering dat Esterhazy Von Schwartzkoppen zyn diensten aanbood tegen 2000 fr per maand en deze dit aannam hoewel zyn chef de gezant baron Von Munster aan de Fransche regeering had beloofd dat de Duitsche militaire attaches zich niet met spionnage zouden bezighouden Het verloop van de betrekkingen tusschen Esterhazy en Von Sehwartzkoppen is eveneens bekend Maar w at nn volgt is nog nieuw Toen Esterhazy voor de ontdekking vree sde en in de woning van den Duitschen attaché het bekende tooneel met de revolver iifspeelde beloofde deze te zullen zwijgen Een paar uur later kwam Esterhazy geheel gerustgesteld terug zeggende Ik vrees niets meer Op een plaats waar ik bescheiden was hebben twee officieren my een stuk gegeven waarmede ik al mijn vijanden tart Men dekt mij Sehwartzkoppen was minder gerustgesteld en vroeg zyn ontslag Voor zyn vertrek noemde hij zyn vriend Panizzardi den naam van zijn spion of rerkloron dat deio dag voor haar al eer ongelukkig was In ieder geral sou zijn naam aan de bekoorlyke betooTering ran het oogenblik een einde maken En op dat oogenblik rerwenaohto do markies zijn doorlnchtigen naam waarop bij tot dusver zoo fier was geweest en de dwaze rooroordeelen welke hy blindelings bad aanvaard die hy godaclilelooB had overgenomen Want in bet volgende oogenblik zouden ze hem gebracht hebben in den toestand van iemand die zyn eerste liefde als hopeloos beweent Maar het jonge meisje wachtte Verwondering over zyn onverklaarbare aarseling laa hy op baar gelaat Uy kon niet langer Ewygen Hot woord dat hen sohoiden zou moest worden geuit Hy sloog de oogen neer en fluisterde sgn naam langEaam en als beschaamd Het seheen atsof hy een grove fout beleed een misdaad bekende Ah riep Berth uit mot een zekere verrassing en boog het hoofd De markiei Latour du Pio d ed een schrede achteruit en zeide Öe he t er op aangedrongen mademoiselle God weet koe gaarne ik myn naam verzwegen had de onbekende die het geluk had u een dienst te mogen bowycen Z u misschien in dankbaar aandenken zyn gebleven b de uwen terwijl ge thans in dengene dié dat deed niet anders ziet en zien moogt dan iemand die het uw plicht ia te halen Halen F riep Bertha uit op lereaJigen toon o mijnheer u hateoP Een dor Parysche avondbladen meldde dat de minister van justitie Lebret zon aftreden Het departement van justitie spreekt dat beNricht tegen Volgens de Siècle heeft de strafkamer van cassatie besloten den generaal der artillerie Sebert lid der academie van wetenschappen te hooren Een redacteur van do Gaulois is bj pr Cabanes geweest Esterhazy s advocaat o a om hem te vragen of men niet moest vreezen dat zekere leden van het Hof den majoor een strik zoudon spannen Cabanes glimlachte Het zal Esterhazy gemakkelijk vallen verzekerde hy te bewijzen dat hij uit vriendschap voor kolonel Sandherr en ten bate van den generalen staf paity getrokken heeft van zyn relaties met Sehwartzkoppen Waarom Mercior dan gezegd heeft dat hiJ niets wist van Esterhazy s opdracht O hoogst eenvoudig Mercier kende als minister van oorlog alleen de vaste agenten die bezoldigd worden niet de gelegenheids agei ten zooals Esterhazy Misschien hooren wij nu nog van agenten die geheim zjjn d w z geheim voor den minister van oorlog of zelfs ultra geheim Mr Jabanes heeft een telegram van Esterhazy ontvangen en aan den procureur generaal by het Hof van cassatie medegedeeld Höt t luidt Ik neem alle beschikkingen om zoq spoedig mogelijk te komen Öp de aanvullingslyst van de Libre Parole ten behoeve van de weduwe Henry komt ook de naam van Paul Bourget voor De romancier lid der Académie Paul Bourget maakt thans bekend dat hjj niet geteekend heeft Engeland Uit Londen wordt gemeld dat Leopold Bothschild op de jacht gevallen is inet zfln paard en ziJn neu sbeen gebroken heeft HONOAUIJK Te Üj Szent Anna in Hongai ije hebben naar aanleiding der verkiezing van een rechter hevige vechtpartijen plaats gehad waarbij vier menschen gedood en zestien gewond moeten zijn Er zijn troepen heengezonden Frankbuk Dinsdag was het vier jaar geleden dat Felix Faure tot president der republiek werd gekozen 17 Januari 1902 is het tijdperk van zijn presidentschap om en dan moet opnieuw de verkiezing plaats hebben Italië De paus die thans 89 jaar oud is heeft Helaas mademoiselle hernam de markies ik weet maar al te goed hoe onze geslachten tegenover elkaar staan welk een erfelyke haat hen scheidt en waarin ik stem het toe ook ik deelde voor ik u gezien bad In uwe oogen ben ik sleohts een erfvyand wat ïk deed is voor u onzeker of ge het bIs een geluk muet beschouwen of als een nieuwe ramp hij een ramp En ofsohoon ik dit zeer betreur het verwondert mg niet Thans mademoiselle is het meer dan tyd om afsoheid te nemen om voor altyd sfsobeid te nemen en om te vergeten wal geschied is Wat mj betreft ik eat het steeds als oen groot geluk beaohouwen dat ik u van dienst heb kunnen zyn toen ge nog n et wist wie ik ben Vergeet mija naam dank aan een vreemdeling wan neer dit voorval u in herinnering wordt gebracht Onderwyl hy deze laatste woorden uitb acht maakte de markies een diepe buiging daarna alsof hij eensklaps een besluit had genomen zich omwendende trad hij op zyn paard toe Maar de verzoeking nng eenmaal een blik te werpen op het eehoonja gelaat van de doohter syna erfvyands niet kunnefitle weerstaan wendde hij het gelaat om en zag baar aan Het jonge meisje scheen in treurige gedachten verzonken en staarde voor zich Adieu madömoiscïle I Adieu mijnheer I antwoordde Hertha byna onhoorbaar met afgewend gelaat JTfit furvoffdJ W