Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1899

B8 9 58 10 1 11 85 11 60 19 87 1 44 8 50 8 45 4 06 4 40 85 6 17 7 86 8 9 87 10 10 Da 0 trainen alli ii 10 89 It r 1 54 4 60 6 87 ff ff 9 47 ff la n 2e kl Elk 10 86 9 8 01 K 4 87 ff 0 84 ff 1 64 ff reiziger moet zich 10 48 9 08 r V H 6 04 ff 41 ff V 10 01 ff lOTendiea rconieii ran 9 47 10 18 1 149 11 64 19 08 19 47 8 14 8 0 4 06 4 84 6 10 6 66 6 47 7 45 8 80 10 07 Ü L S aan betrge s f 0 60 aHaga 6 4 7 80 7 40 7 45 o 8 8 S Voorburg 6 68 7 58 D Zoatermaer Zegwaard ff tMi ZaTanhuizao HoarkapaUe 6 17 ff 8 8 dooi Offlida i8 7 48 8 08 8 54 voeren HiJ vroeg daarom den Franschen dokter het hoofd van den Parlia vast te houden doch deze weigerde dit grifweg Toen zou dan de Turksche het doen maar ook deze wilde niet en vroeg eerst den vizier om raad De Egyptische heeren beraadslaagden eenige oogenblikken daarop verklaarden ze Saunders dat geen der aanwezigen hoog genoeg in gezagwas om Zijne Hoogheid aamte raken Saunders moest het dus zoo goe4 en zoo kwaad als het guig alieeu met den Pacha klaarsiielen en gelukkig gedioeg deze zioli zeer kalm bij iltiL operatie Alleen weigerde hiJ een derglazeiramet water te gebruiken om zijn mond te spoelen daar misschien een ongeloovige het had aangeraakt twee zwarte dienaren weiden geroepen die den Pacha een lange pijpin don mond staken waardoor zij hem uit een gouden schaal water in den mond goten Saunders was toch bliJ toen het zaakje was afgeloopen In dezen tyd van het jaar nu we ovcistelpt worden met dag week en maandkalenders van allerlei aard de een al fraaier en kunstiger bewerkt dan de andere heeft hot zijn eigenaardigheid eouige bijzonderheden in herinneiing te brengen die waarschijnlijk weinig bekend en toch alleszins wetenswaardig ziJn Nadat paus Gregorius XUI in 1582 de tijdrekening heeft hervormd is het onmogelp dat een nieuwe eenw ooit beginnen kan met een Woensdag een Vrijdag of een Zondag terwijl dezelfde kalender om de twintig jaar opnieuw gebruikt kan worden Januari en October van hetzelfde jaai beginnen altijd met denzelfden dag evenzoo Apiil en Mi September en December Februari Maart en November begiimen in een gewoon jaar cveiieons met denzelfden dag Nieuwjaarsdag en Oudejaarsdag van hetzelfde jaar vallen steeds op denzelfden dag de schrikkeljaren maken op deze regels een uitzondering r Te Praag is s nachts een Tsjechische student door een Duitschen technikns met een revolverschot zoodanig gewond dat hij aan de gevolgen is overleden De dader is gearresteerd MODERNE WONDEREN Hei bekende en beroemde knustenaars ti io HomesFey Davenport de heer Homes Mevrouw Homes Fey en Mej Davenport dat reeds sinds een reeks van jaren de wereld bereist voor vele gekroonde hoofden en de voornaamste autoriteiten op wetenschappelijk gebied voorstellingen gegeven heeft en met hunne bepaald phenomenale experimenten op het tot na toe nog niet verklaarde gebied der psychologie van het spiritisme het somnabuUsme het overbrengen van gedachten helderzien enz en met hunne geheugen leer overal verbazing en verwondering heelt opgewekt en den grootsten bijval verworven heeft zal ook in onze stad eene soiree geven op het hierboven aangeduid gebied Overschillig welk standpunt men tegenover het occultismus met zijne verschillende verschijnselen inneemt en of men bijv een voorof tegenstander van het spiritisme is bij iedereen zullen deze voorstellingen grenzende aan het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke gelijke belangstelling opwekken want hierdoor wordt een ieder de igelegenheid aangeboden door eigen aanscliouwing zich een oordeel te vormen Dat deze voorstellingen geen alledaagsche zaken maar iets zeer buitengewoons te zien geven kan reeds daaiuit blijken dat Mevi HomesFey door deskundigen als het grootste medium van den tegenwoordigen tijd wordt beschouwd Deze voorstellingen mogen dientengevolge als hoogst interessant beschouwd worden WlnterdieDSt 1898 99 AaDfi evaDgeD 1 October T d vao Greenwich Directe SpoorwegverblDdingen net GOUDA B 85 9 64 10 11 GOUDA ROTTXRDJlHTlaa tem 11 91 18 18 1 68 8 11 8 18 8 67 4 58 11 88 1 I 5 5 11 85 1 7 6 11 U 49 1 14 5 1 11 61 18 8 l 8 8 80 4 4 15 6 88 4 8 5 89 5 51 8 18 7 81 359 Staats loteriJ 5s Klaate Trekking ran Donderdag 19 Jsiuari No 11991 100 000 No 8 13 1500 No 1031 1083 en 18824 iodeï 1000 No 6404 en 17974 ieder ƒ 400 Ko 6897 en 17B48 ieder 200 No 9886 8168 4021 6181 f686 179 14S 9 18328 19076 en 20692 ieder 100 Prijzen van 70 96 8168 6012 8891 11138 13184 1S841 17ÏS4 135 3506 58 8909 11818 1SSS6 I5U13 17962 458 93 6134 9097 27 H 80 18059 69 S702 6208 9270 80 18499 36 18284 772 3898 18 9846 11414 136 1 87 18141 88 4118 35 68 11649 94 1613i 18676883 50 7 9415 11664 14029 16488 18784 U96 65 704 97 67 l4l01 lo516 18898 1888 4516 88 9692 91 1 67 18965 48 80 7102 9610 11799 71 1 604 U028 89 89 7800 9857 11814 96 83 19379 1376 4881 7837 8 11968 1422B 19711 19490 1475 49117488 9912 92 8C 46 19911 1581 5043 7886 47 r8196 14861 19804 79 1664 148 7975 10133 12289 14493 1IB91 98 78 64 8194 66 12S30 14938 1 1 j7 19838 IB80 BB 8419 88 12614 16088 UWS 80097 2337 5888 70 10309 20 15 S 17585 90122 8695 4 8 76 10771 99 9 44 104S8 5 10 6 40 16 6 80 7 60 84 4S 10 18 10 80 U 8 8 40 D H door 8 11 9 eOUDA DEN HlASiiai Teiu 11 18 18 16 18 56 8 14 8 46 4 4 4 56 11 80 ff 1 8 ff ff 6 7 11 41 1 19 ff ff 5 18 11 66 1 88 ff ff ff 6 88 II 18 48 1 88 8 48 4 15 6 16 5 87 5 86 S 64 6 15 7 84 9 17 9 8 B 67 10 14 11 16 6 5 6 88 43 8 04 B 46 6 10 96 10 44 11 46 11 87 11 86 18 88 GOUD A A US T E B O A U iouila 9 8 14 48 10 67 18 10 4 11 5 80 7 61 8 86 1M7 1 iAm t W 8 01 9 06 10 36 18 48 1 6 00 6 87 8 40 lO OJ U 87 iAm t C 8 90 88 10 50 103 1 18 6 16 8 6 10 8 11 41 eOl Dl lITSICHr tem 6 84 7 61 8 14 B 07 10 1 10 7 11 00 U IO 18 53 8 80 S I7 4 3 6 80 ff n 11 1 ff 11 88 ff 18 87 ff 8 45 3 84 5 46 8 66 B 89 10 51 11 46 19 8 9 1 96 8 08 3 50 5 04 UUoolit 6 1 6 88 7 45 8 87 8 4 00 9 80 10 16 10 88 U 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 66 4 48 88 8 33 6 56 7 68 M 07 10 08 10 84 j Woardaa 6 4 18 8 0 16 10 88 11 65 19 14 3 47 4 16 ff 66 7 18 B IO 8 88 10 64 4mit O 8 7 05 8 10 0 11 15 8 8 S 4 4 46 80 7 4 9 4 Uudov 8 14 10 46 4 84 B S Ami W 7 90 8 95 90 11 80 8 08 4 00 5 00 86 8 00 10 Ootlh 8 97 06 f8 9 68 10 11 10 11 11 8 1 8 40 4 87 8 10 6 10 7 89 8 8 S 9 4 10 84 11 10 onda O 9 1810 0 11 b1 8 16 4 47 6 4 7 49 8 4 1 1 bevolen de gewone en particuliere audiënties niet alleen te verkorten maar haar aantal ook te verminderen Oost Afhika Een Engelsoh olflcier Richard Whitehead gedetacheerd op een post bj Mombassa in OoBtAfrika heeft niet den eersten leeuw dien hi schoot behoorlijk de vnnrproel doorstaan De leeuw had reeds geruimen tijd ongerustheid in die streek gebracht en niet groote brutaliteit ging hij steeds voort zich de vetste koelies tot zijn diner uit te kiezen Luitenant Whitehead wilde daar ten laatste een eind aan maken In gezelschap van een koelie sergeant toog hy in den nacht op avontuur Dicht bij den spoorweg die van Mombassa loopt ontdekte hij al spoedig het rootdier Hij schoot doch mibte en als een bliksemflits had hij den leeuw op het lijl De bodem was daar zeer oneffen zoodat in de worsteling die volgde de beide tegenstanders op een gegeven oogenblik links en rechts tuimelden Het oogenblik was voor den officier voldoende Hij wist ziJn geweer te schouderen en den leeuw betei dan de eerste maal te raken Het monster was echter nog strijdvaardig genoeg om zich op den inlander te werpen en dezen mede te sleuren Later werd het halfverscheurende lichaam teruggevonden Do jager zelf was ernstig gewond aan beenen en rug doch het pijnMkste zal voor zijn eergevoel misschien wel zfln dat tot nu het liJk van den leeuw niet gevonden is en hü dus het duurgekochte jachttrofee zal moeten missen BINNENLAND Nu het Hotel de l Europe In de Lange Houtstraat te s öravenhage weldra geheel van bestemming zal veranderen daar het betrokken zal worden door den le secretaris der Turkscho Legatie Rechid Boy Graaf Czaikowski met zjjne echtgenooto eene kleindochter van Vanderbilt is het volgende stukje geschiedenis dat we in de N R C vinden wel meldenswaard Feitelijk bestaat het uit twee huizen zooals aan de beide ingangen te zien is Het eigenlijke hoofdgebouw noordwaarts naar het Tournooiveld en de dependance zuidwaarts In de richting van het Doelenstraatje Oorspronkelijk en wel in de 17e eeuw woonden er aanzienlijke Hagenaars In 1836 werd het zuidwaarts gelegen huis dat slechts oen derde deel van het geheel vormt aangekocht door de stad Haarlem om ingericht te worden voor hare Gedeputeerden ter Dagvaart het stond sedett dien bekend als Logement van Haarlem Het hoofdgebouw werd in 1659 aangekocht door de steden Delft en Gouda om er gemeenschappelijk haar afgevaardigden te laten logeeren en sedert heette dat gedeelte het Logement Vaij DeUt en Gouda Haarlem zetelde hier ongeveer een eeuw De bouwvallige toestand dwong burgemeesteren in 1733 naar een andere woning om te zien Zij vonden iets geschiktst in een huis aan den Korten Vijverberg op den hoek van het Doelenstraatje en verkochten het oude gebouw voor i 11 000 het was f5000 minder waard geworden dan in 1636 Sedert kwam het in particuliere handen en diende na voorbouw en herbouw tot woning van de aanzienlpe PortugeeschIsraëlietische familie Teixeira om in 1866 met het groote gebouw in handen te komen van F J Paulez wiens opvolger weid de bekende Veuve Bongers die er het HOtel de l Europe bestuurde 7 6 7 88 7 8 7 46 7 16 8 85 8 48 8 4 8 t g C6 a di 6 lliwrdredit door Kiauwarkark Oipolla Kottordua 6 80 8 6 16 7 85 7 68 6 68 6 08 11 1 6 86 4 46 4 65 6 04 6 11 6 17 Rattaidua Oipelle Xliuwirkerk Uoordrwht Souda 6 88 7 46 80 8 4 8 61 t 08 9 08 7 8U 7 48 7 68 8 07 8 18 Gonda ZaTaahttiMn Moarkalialle ZoatanaearZegwaard Voorborg Haw 5 80 6 85 48 08 6 8 6 6 7 8 7 98 Uonda Uudew Woard Utraoht 8 08 8 86 7 04 Het Logement van Delft en Gouda had nog een eigenaardige lotswisseliug Toen de Delftsche geldmiddelen in 1707 ietwat schaarsch rfaren geworden verkocht Delft zijn part aan de stad Brielle Sedert werd het gebouw het Logement van Gouda en Brielle genoemd Het vriendschappelijk samenwonen was niet bestendig Er was wel een reglement vastgesteld op de huishouding en schijnbaar was alles naar behooren geregeld maar waar een reglement is is al gauw overtreding en zoo kwam het dan ook dat er tusschen de afgevaardigden der beide steden geschil rees waardoor een scheiding door Brielle noodig werd geacht dat alle minnelijke schikking van de hand wees In 1721 trok Brielle er uit Gouda bleef Maar in 1754 was het gebouw zoo vervallen dat ook Gouda een ander heenkomen zocht en vond in het Lange Voorhout waar thans de Rekenkamer is gevestigd Na 1757 werd het gebouw wederom een particulier woonhuis en kwam met het zuidwaarts gelegen huis Logement van Haai lem in 1843 in een hand die van Josephus de V itt van wien het eigendom werd van F J Paulez om later onder den naam Bongers in het kadasterregister te prijken Thans zullen de graaf en gravin Czaikowski residceren De politiek van de 17e en 18e eeuw zal zich bij de te verwachten diplomatieke feesten althans eenigszins gewroken vinden na zoo lang vergeten De minister van financiën heeft afwijzend beschikt op het door verscheidene Kamers van koophandel en fabrieken ondersteund adres van de Kamer te Winschoten strekkende dat üfflcieele stukken enz die van eenige autoriteit of van cenigen ambtenaar in de uitoefening van hun ambt aan een particulier worden verzonden als uit den aard der zaak mogen worden beschouwd als te zijn vrij van port De minister vestigt er de aandacht op dat op de bedoelde stukken mits voorzien van de aanwijzing Dienst en gecontrasigneerd door de afzendende autoriteit het hoogere port voor ongefrankeerde brieven niet van toepassing is De geadresseerde heeft slechts te betalen het port dat bij vooruitbetalifig zou zijn verschuldigd geweest Het goede recht der openbare school De heer E Metelerkamp te Breda heeft aan het hoofdbestuur van den Chr Historischen Kiezersbond de volgende stellingen gemotiveerd aangeboden De openbare school heeft op het gebied van de godsdienstige karaktervormingder kinderen gro bezwaren De openbafp school heeft op het gebiedvan naastenliefde en gemeenschapsleven vande kinderen van eenzelfde Itiderland gfootevoordeden Het is onraadzaam er in den tegonwoordigen ttjd op aan te dringen om deopenbare school dooi de vrije of secteschool te vervangen vooral ook met het oog op de toestanden van Zuid Nederland Aan het Rott Nbl ontleende men dezer dagen t een en ander uit een betoog dat de schrijver van Een vergeten Hoofdstuk minstens sterk had overdreven waar hiJ het gevaar beschreef waaraan de arbeiders in loodwitfabrieken zjjn blootgesteld en de beide Rotterdamscho fabrieken werden genoemd als uitmuntende in zorg voor de werklieden Bleek uit het slot van dat artikel reeds dat veel van de verbeteringen waren te danken aan iten arbeids inspecteur thas wordt door een 9 tal werklieden verklaard dat de schrijver van bovengenoemii boek wel degel k zijn stol ontleende aan toestanden in de Rotterdamscho fabrieken bestaande doch die na het verschijnen van het boek verandering hebben ondergaan 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 19 05 10 16 11 67 Toch achtten deze werklieden den arbeid nog zeer gevaarlijk Zij meenen dat zoowel in Frankrp ais in Üuitschland de regeering het bereiden van loodwit langs den diogen weg zou beletten In Frankrp wordt het langs den natten weg bereid men lost het lood op in azfln en in die vloeistof wordt door koolzuur het loodwit als fijn poeder neergeslagen Daar kan er dus bij de geheele bereiding geen sprake van stof zijn en begint het gevaar eerst biJ het drogen malen verpakken enz Ook den ioonstandaard door het Rott Nbl meegedeeld noemen de werklieden onjuist Gemeng ile Bei ic iten Volgens de Java Bode houdt de beruchte Hendrik de Jong zich te Buitenzor op Zoo schreef men althans den 14en December e Nader valt omtrent den te Berkel gepleegden dubbelen moord te melden dat vermoedelijk ontvreemd is een bedrag van ongeveer f 30 000 aan effecten welke die effecten zijn is nu voor een gedeelte bekend Omtrent de daders waarschijnlijk een paar landloopers verkeert men nog in het onzekere Dinsdagavond weid de Zandstraat te Rotterdam in opschudding gebracht doordien een man S genaaiitó op een meisje C v d P een revolverscHol loste Gelukkig mi te het schot daar de kogel het meisje rakelings langs hot hoofd ging De dader werd onmiddellijk overmand zoodat hij niets meer kon uitrichten Op de revolver die hij stevig vasthield waren nog vijf scherpe patronen H was pas uit de gevangenis ontslagen en had wraak willen nemen op hot meisje dat indertp voor do rechtbank een bezwarend getuigenis tegen hem aflegde Hjj had haar reeds toen gedreigd en gezegd dat zj nog niet van hem af was En Dinsdagavond meende hij het juiste oogenblik gekomen om haar het afleggen harer verklaring ondel eede voor het gerecht betaald te zetten Zijn voornemen is slechts door een toeval verijdeld 8 is op het politiebureau in de Pauwensteeg in bewaring gesteld De slachtoffers van den dubbelen moord te Berkel zfln gistermiddag naar Leiden overgebracht ten einde door prof dr D E Siegenbeek van Heukelom chirurgisch te worden geschouwd De Waal is voor Nijmegen buiten hare oevers getieden De kantoren der stoombooten Reederij en Concordia hebben met hun liggers de hoogwater kwartieren aan de hoüge kade opgezocht Gisteren werd voor hot gerechtshof te sGravenliage gepleit in zake den ontvanger der directe belastingen te Delft tegen de Nederl Gisten Spiritusfabriek H B in dienst van geintimeerde had zjjn aanslag over het dienstjaar 1894 95 in de belasting op bedrijfs en andere inkomsten ten bedrage van f 2 75 niet betaald De ontvanger liet toen nadat door geint aan de aan haar volgens art 7 der wet van 22 Mei 1846 Stbl no 22 gedane vordering geen gevolg werd gegeven onder geïnt als derde executoriaal beslag leggen op gelden of goederen welke ziJ van den belastingschuldige ond r zich mocht hebben 8 46 1 86 1 41 1 56 8 06 8 17 4 83 4 89 4 8 04 6 15 18 0 10 36 6 55 7 10 7 18 7 89 10 17 10 34 10 41 VI 18 6 14 4 8 43 69 11 191 H B liet nadat hem het proces verbaal van het beslag beteekend was den biJ art 477 W V Rv bepaalden termijn van acht dagen van verzet voorbngaan en geïnt werd t cn bij exploit van 28 Sept 1895 gedag vaard tot verklaring en afgifte met veroordeeling in de kosten van het beslag en van de procedure op grond van de laatste alinea van art 7 Gemtimeerde ontkende het recht van app om onder haar beslag te leggen en haar verplichting om de gevorderde verklaring te doen op grond dat art 7 niet van toepassing is tegen den werkgever die slechts loon verschuldigd is aan den werkman Bij vonnis der rechtbank te s Gravenhage van 19 Mei 1896 werd app niet ontvankelijk verklaard in zjjne vordering o a omdat met de uitdrukking toekomende in art 7 der wet van 1845 niet anders bedoeld wordt dan toebehoorende dat arbeidsloon door den werkgever verschuldigd niet kan geacht worden te zijn penningen welke hij als schuldenaar van zijn werkman onder zich heeft dat verder het Wetb van Burgerl Rechtsv niet van toepassing is op zaken van flscaal recht dan voorzoover de wet van 1845 daarheen verwijst dat app niet het recht had onder geïnt beslag te leggen Bij memorie van grieven en bij pleidooi zette app proc jhr mr E N de Brauw uiteen dat geuit verplicht was verklaring af te leggen aangezien door het ongebruikt laten van den termijn van verzet door den belastingsehuldigo het beslag onaantastbaar was geworden dat de al of niet toepasselijkheid van art 7 der wet van 1845 op de al of niet rechtmatigheid van het gelegd beslag van geen invloed is aangezien volgens het Wetb van Bhrgerl Rechtsv ieder schuldeischer het recht heeft om ouder derden conservatoir of executoriaal beslag te leggen dat eindelijk de woorden in art 7 der wet van 1845 aan dezelve toekomende ruimer zijn dan de rechtbank in het vonnis a quo voorstelt Geint proc me M P de Piiito bracht verscheidene belangrijke bedenkingen ten opzichte der intei prefatie van art 7 der wet van 1845 en betreffende de verhouding van het flscaal recht tegenover het Wetb van Burgerl Rechtsv te berde biJ monde van mr Z V d Bergh uit Amsterdam Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op Maandag 20 Februari Bij kon besluit van 9 dezer is ingetrokken dat van 6 October 1892 tot instelling van de Centrale Commissie voor de Statistiek en is opgericht een Centrale Bureau voor do Statistiek De biJ het in werking treden van het nieuwe besluit in funtie zijnde leden en de secretaris van de thans bestaande Commissie zijn te rekenen van dat tijdstip eervol van hunne function ontheven en het archief en de bibliotheek van de Commissie gaan togelijkertp in beheer over naar het Centrale Bureau Het Centrale Bureau voor de Statistiek verzamelt bewerkt en publiceert voor zoover de middelen het toelaten de statische opgaven die door den directeur voor praktijk of wetenschap nuttig geacht worden Door het Bureau worden echter geen nieuwe statische onderzoekingen of uitgaven ondernomen noch onderzoekingen of uitgaven gestaakt dan met machtiging van de Centrale Commissie welke ook harerzijds op eigen initiatief of op verzoek vah het hoofd van een departement van Alg Bestuur het verzamelen bewerken en pnbliceeren van statische opgaven aan het Bureau opdragen kan aan wejJ opdracht de directeur van het Bureau vfrlicht is te voldoen behoudens in geval van bezwaar beroep op den minister van Binnenlandsche Zaken 7 66 8 88 8 6 10 04 10 8 8 08 D 10 11 t 8 09 10 18 K 8 16 door 10 86 V 8 85 8 60 8 10 10 84 10 64 E 8 D door 8 66 7 68 84 8 15 8 8 8 84 10 10 8 U C 10 1 ff 10 91 ff 10 88 10 88 11 6 M 44 10 05 7 68 88 84 g 48 ff 69 8 88 10 10 10 3 6 18 6 18 80 6 8 1 60 7 48 Het Bureau verzamelt zooveel doenlijk alle stukken betreffende de statistiek van Nederland en zijne Koloniën en Overzeesche bezittingen Het ontvangt een exemplaar van alle statistische bescheiden door openbare besturen en auto riteiten uitgegeven De directeur van het Bureau die door de Koningin benoemd en ontslagen wordt woont te s öravenhage en heeft eene vaste jaarwedde Bij het openvallen van het ambt zendt de Centrale Commissie ter vervulling van de plaats eene aanbeveling aan den minister van Binnenlandsche Zaken H Onder den directeur worden werkzaam gesteld de ambtenaren en bedienden die voor de uitvoering van do taak van het Bureau noodig zijn Dezen worden na aanbeveling van den directeur den voorzitter van de Centrale Commissie gehoord door de Konmgin benoemd en ontslagen voor zooveel betreft de ambtenaren van den rang van Adjunct commies of hooger en door den minister van Binnenlnndsclie Zaken voor zooveel betreft de overige ambtenaren en de bedienden De Centrale Commissie dient van bericht en raad op alle stukken betreffende de statistiek die door de hoofden van departementen van Atg Bestuur in hare handen werden gesteld Zij vestigt harerzijds de aandacht op hetgeen strekken kan tot bevordering van de nauwkeurigheid en volledigheid der van Regeeringswege gepubliceerde statistische opgaven en doet aan de hoofden van departementen de voorstellen welke zij in het belang der statistiek wenschelijk acht Zij ovei weegt steeds in het bijzonder de w ze waarop het zekerst de meest betrouwbare gegevens voor de statistiek worden verkregen Spoedeischende gevallen uitgezonderd wordt van Regeeringswegc omtrent een nieuw onderwerp van statistiek geen onderzoek ingesteld noch in een onderzoek dat reeds pleegt te geschieden verandering gebracht dan nadat de Centrale Commissie is gehoord De directeur van het Centrale Bureau zich niet met een advies of voorstel der Centrale Commissie kunnende vereenigen brengt ter zake een afzonderlp advies uit De voorzitter der Commissie of anders deze zelve kan de voorbereiding van hetgeen waarover zij heeft te adviseeren of te beslissen aan sub commissiën of aan het Bureau opdragen De vergaderingen der sub commissiën kunnen op hare uitnoodiging door den diiectenr van het Bureau of andere deskundigen worden bijgewoond Wanneer de sub commissiën bij de uitvoering harer werkzaamheden inlichtingen of gegevens behoeven worden deze door het Bureau zooveel mogelijk verstrekt De bovengenoemde deskundigen genieten voor het bijwonen van de vergaderingen der sub fominissiën vergoeding van reis en verblijfkosten De Commissie bestaat uit niet minder dan twaalf leden die door de Koningui benoemd en ontslagen worden Uit de te s Gravenhage of in de nabijheid daarvan gevestigde leden wordt door de Koningin een lid als voorzitter en een als ondervoorzitter aangewezen De directeur van het Bureau is ambtshalve lid van de Commissie Secretaris van de Jommissie is een ambtenaar van het Bureau Bij het openvallen van het ambt van secretaris zendt de Commissie ter vervulling van de plaats eene aanbeveling aan den minister van Binnenlasdsche Zaken De leden der Commissie uitgenomen de directeur van het Bureau worden benoemd voor zes jaren De helft treedt volgeils rooster om de drie jaren af maar de aftredenden zijn dadelijk weder benoembaar De eerste aftreding heeft plaats op 1 Januari 1902 Bij aftreding ontslag of overlijden van een der leden zendt de Commissie ter aanvulling van de opengevallen plaats een aanbeveling aan den minister van Binnenlandsche Zaken De leden en de secretaris genieten vergoeding van reis en verblijfkosten Jaarlijks voor 1 Juni doet de Commissie aan den minister van Binnenlandsche Zaken verslag van hare werkzaamheden in het af geloopen kalenderjaar met bijvoeging van een verslag van den directeur van het Bureau welke verslagen in de 8t Ct worden geplaatst De Commissie houdt jaarlijks te sBravenhage twee gewone vergaderingen Dit naam van den rechter commissaris jhr mr de Savornin Lohman verzoekt de commissaris van politie in do eerste afdeeling te s Gravenhage opsporing en aanhouding van en bericht omtrent 2 mannen die verdacht worden de daders te zijn van den moord en diefstal te Berkel gepleegd De signalementen van bedoelde personen luiden o m als volgt De een is tamelp lang schraal postuur gekleed met liclit grijze overjas bijna tot aan de knie zwarte jas tot aan de heup donkereu hoed met gleuf eenigszins ingezakte randen iets aan den hals gelijkend op een liggend boord De andere een half hoofd kleiner en ste vig postnur is gekleed met ruig donker jekkertje pet met stijven rand en klep en platten bol Zuid Italiaansche spoorwegmij 3 pCt 1 lire 2500 D 17 5276 80 1 lire 500 A 54123 Obligatie Rusland 4 pCt 1867 69 twee van £ 100 no 532365 70 466671 75 Obligatie Rusland 4 pCt Emissie 1 van 625 Rb no 578946 50 4 van 125 Rb nos 211335 211336 211837 en 211338 Obligatie Rusland 4 pCt Emissie 1 van 625 Rb no 43099 43103 Obligatie Rusland 4 pCt Emissie 3 van 626 Rb nos 180436 40 180441 45 180446 50 Obligatie Rusland 4 pCt 1890 2e Emissie 1 van 625 Rb no 184 551 55 Obligatie Rusland 4 pCt 1867 69 2 van £ 20 nos 820767 en 820868 STADSNIEUWS GOUDA 19 Januari 1899 Volgens gehouden aanteekening van den kapitein der stoomboot Vooruitgang die dagelijks drie maal van Boskoop naar Gouda en terug vaart had de boot voor de spoorbrug bij Gouda het volgende oponthoud in 1 98 wegens het gesloten zijn der brug In Januari op 15 reizen 285 minuten Februari 18 365 Maart 24 432 April 22 425 Mei 30 657 Juni 26 482 Juli l 33 615 Augustus 30 593 September 22 88 2 October 170 November 8 188 December 3 75 Te zanien in 12 maanden 83 uren en 29 minuten terwijl van een oponthoud van minder dan 10 minuten geen aanteekening is gehouden 44 maal was er een oponthoud van 30 minuten en ineer en in September op vijf reizen 105 13 105 120 en 60 minuten respectievelijk LEKKEEKEKit ïot pcnuiugmeester van den polder den Hoek van Schuwagt alhier is benoemd de heer C Oudenaarden en niet de heer P Breedveld no 2 der voordracht Laatste Berichten Het is reeds vijf dagen geleden dat kolonel Cordier aan zijn chef generaal Zurlinden machtiging gevraagd heeft om enkele bladen te mogen vervolgen die hem hebben belasterd naar aanleiding van zjn getuigenverklaring voor het Hof van Cassatie en hij heeft nog steeds geen antwoord ontvangen Dit dralen van den militairen gouverneur van Paiijs trekt zeer de aandacht te meer daar het toeval wil dat de te vervolgen bladen organen zijn waarmede de heer Zurlinden op een goeden voet staat en dat kolonel Cordier de officier is die in 1894 het borderel heeft ontvangen en dit ook voor het Hof heeft verklaard Men weet dat de generale stafpers op alle beschuldigingen tegen Henry wegens medeplichtigheid aan het verraad van Esterhazy ingebiacht steeds antwoordde dat Henry zelf het borderel ontvangen had en als hij schuldig was dit stuk zou hebben vernietigd zonder dat er een haan naar kraaide Cordier is de man die den militaristen dit wapen uit de hand heeft geslagen hij moest dus verdacht worden gemaakt evenals Picquart Daarom werd van hem verteld dat hij ontslagen zou zijn wegens dronkenschap en dat hij aan Matthias Dreyfus zijn diensten had aangeboden Kolonel Cordier wenscht de lasteraars tevervolgen waarom wordt door generaalZurlinden die zoo flink weet op te komen voor de eer van het leger zoolang de vereischte machtiging aan dezen officier onthouden Is misschien het dossier Cordier nogniet klaar f H B1 VERSCHEIDENHEID De bekende Engelsche tandarts sir Edwin Saunders verhaalde onlangs op een tandartsencongres de volgende anecdote uit zju beroepsleven Onder de talrjjke vorstelpe personen die Saunders reeds behandelde bevond zich ook Ismael Pacha de overleden vicekoning van Egypte Deze werd bij een verblijf in Engeland door kiespijn gekweld Men haalde Saunders er bj en deze vond dat de Pacha een prachtig gebit had alleen was er een slechte kies bj Ismaël verlangde dat deze getrokken zon wordjCn Toen Saunders biJ den sultan kwam beval hij diens dienaren warm en koud water te houden De Pacha werd door zfln geheele gevolg omgeven waaronder zich ook een Fransche en een Turksche dokter bevonden De vorstelijke patiënt had echter een zoo enormen omvang dat het den tandarts onmogelijk scheen tegelijk met de eene hand t hoofd van den patiënt vast te houden en met de andere de operatie uit te 9SS0 6676 8745 11068 18688 15638 17609 80688 3036 564i 91 88 1 898 98 74 80831 8148 6081 68 Kla e Se L t No 7779 m z 7179 ƒ 70 AMERIKAAJSSCHE bij A 7an OS Al Md Tailleur Kleiweg G 73 73o GOUDA releitkoou Xo ai Amsterdan Slotkrs Beurs van Vrkrs 6 s 1007 86 83 Vi f8 897 7 8SJ 83 J8 JANUAI l iDIKUlln Uert Ned W 3 2 dito dito dito 4 dito dito dito 3 HoNOJE OU Gou 11 1881 88 8 Italib laaohryffiog 1869 81 5 OosTBN Obl in papier 1898 9 dito in zilver 1868 5 FoBTUeAL Obl mot coupon 3 dito tinkfl 3 64 s 97V 9 s 1031 93 S6V 101 SS loov 100 668 476 103 60 101 1 8 146 B s 100 98 1267 86 30 116 111 206 208 100 SBi Vi 1681 99 95 RujiiND OW Binnenl 1894 4 dito Gecon 1880 4 dito bij aahs 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 18S3 6 dito dito dito 1884 5 Spas b Perpet chuld 18S1 4 Tmmij Gepr Oonv Joen 1890 i Ge likening serie D Gcc leening ser e C ïcidAfh Rep obl 189 a MülicQ Obl Buit Soh 1880 6 VBmzDKLi Obl 4 onbep 1881 AHaTBaoAU Oliligatien 1896 3 aoTTBEniM Stad leou 1894 3 Nbd N Afr H ndel and Arendsb Tab M Certitiouten Deli Maatschappij dito Am Hypotheek b pander 4 Cult Mij der Vorsten aand s Gr Hjpolhiekb pandbr 3 Noderlaiidarhe baiik aand Nod Hendelmaatseb dito N W k Pao Hvp h pandbr 8 Kott Hy otteokb pamllr 3 i Utr Hypotheekb dito S j Oostbsb Ojst Hong bank aand Uual Hypotheekbank pandb 4 AMBalKA Equt hypoth panilb 5 Mai L G Pr Licn rert NtD Holl IJ Spo rjr MÜ aand l Mij t t Eipl 8t 8pw aand Ked Itid Spoorwegm aacd Ned Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito 6 iTiUB Spoor 1 1887 89 A lSobl 3 Zuid Ilnl Sp miJ A H obl 8 POLTK Warsoliau WüOnen aaud t Eosl Gr Bu s 3pw M l obl Baltiache eito aaii l i Fattova dito aand 6 I 10 102 j 9 i Iwang llombr dito a ud 5 Kursk Cb Azow Sp kap opl i dito dito oblig 4 i Amrrika Cell Pap Sp Mij o 1 9 Oijc iiNoitb W pr C ir aand 1S8 14 dilodito Win 8t l oter obl 7 Denrer k Kio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 109 i Lonisv Na hf illi Uort r aand 66V Meiiro N Spir l Ie Wp o 9 102 ll u Mia Kan ai V 4pCt prof aand 11 N ïork Oiiti 8 o Weel aand 19 dito Ponn Ohio oblig 9 118 Oregon Cabf lebyp ingoud 5 8t Paul Minn Manit ob 7 165 Uil Pao Hooflyn ob ig 6 dito dito Lil o Col Ie hyp 01i 51 178 203 lOB i 10 99 99 11 11 Canada Can South C iert v aao I Vm 0 Ballw i Na lo h d c O Amsterd Omnibua Mg aand Eotterd Tramwe Maala aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bo terdam aand 3 BELOlE atad Antaerpen 1887 Sl J Blad Brussel 1886 S ü HoNO Theiss Begullr Qcselsoh 4 OoaTBNa StaaUleenig 1890 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1 8 Nbd Ver B i Avb Spoel oert EKLEIjBD en ZWIRTG VKLVETEEIVI voor Blousen en CoslumeS Gegarandeerd Soiled In alle prijzen D SAMSOM IMARKT CiOU A B u r g e r 1 iJ i 6 tand GEBOREN 17 Jan Gerrit Hendricus ouders P 1 Wout en M J van Bjjk 18 Margaretha Adriana ouders A van der Kuij en J Leeuwenhoek Agatha ouders T Bruijstens en H van der Kroef 19 Theodorus ouders H Walthie en C F van den Ing OVEELEDEN 17 Jan J M Jager 6 1 j J van Dam 64 j T de Moor wed C van der End 83 j 19 W Visscher 5 m ÖEHUWD 18 Jan J Jaames en AV A den Edel G N vau Hooü en D T Boer