Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1899

Tegen 1 MAART of eerder te ham een ruim en net BOVENHILS No 7T93 Zaterdag SI Januari 1899 anuari 1899 37ste Jaargang 37ste Jaar aog ftOUMHE M VT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OÜRMT voor Gouda en Omstreken TelefeoB No M ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfentiën tot 1 uur des niuld Adres MARKT A bH PAJRXJ S Telefoon Ro 8 De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en Oe prijs per drie maanden is 1 35 iranro p rpost 1 70 AiEonderlijke Nommers VIJP CENTE TelehoB No M ADVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regeJ meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverfentiën tot 1 uur de iriuld J LlxJ B0 awljk GEBOREN Hendricns ondersP Zevenhoven en A Waajjman Tnjntje ouders J de Gtenu en D Perdflk MAR TBBBIOHTEN Qonda 19 Janusri isn Qnaan met ToldwodeQ aanroflr Handel traag Top ZMUwwhi ƒ 7 86 7 50 Nieuwe dito a Mindere dito 80 i 6 0 Af likende 9 80 it éO Polder ƒ 9 75 i ƒ 7 Zeeuiracke Eogge 5 60 i 6 7 Polder r aV 6 80 bsitenlandHhe per 70 kilogram ƒ a ƒ Gerit Winter MO 6 0 Zomer 4 0 l 6 80 OhoTallier ƒ 6 60 a 9 86 Marer per heul 3 85 i f 8 86 per 100 kib 7 80 1 7 60 Henoepcaad Inlandaob O i O BuitenUndsche i Kanarieiaad ƒ 8 86 il 7 60 Karweizaad i r per 40 Kilo Kooliaad 8 a 8 90 Erwten Koolerwten 8 86 a 60 Niet kokende 7 80 i 7 60 Bnitenlandieho roererwlen per 80 Kilo ƒ O 4 0 Boonon Braice boonen 11 ll 11 76 Witte boonen 10 60 f U Duwenboonen 6 76 i 8 80 Paar4enbaonen 8 10 Vf 9 40 Mais per 100 Kilo Bonte A merikaansobe 6 80 f 6 30 Crnqoaaline 9 26 il 6 60 Foianian 6 80 i 9 26 Inlandiohe meeting £ VumBlT Melkiee aantroar handel en prijten Vette rarkena goede aanvoer ban dal redel 16 a 17 ot per halt KG Biggen voor Engeland redel aanroer handel redel 19 a 16 et per half KG Magere biggen redel aanroer handel ilecht 0 6 i ƒ 0 5 per week Vette aohapen goede aanvoer handel üanw 10 i 17 Wei Lammeren aanvoer handel ƒ i Nuchtere kalveren redel aanvoer handel redel i 10 Fokkalveren 10 16 Orukalreren aaaroer handel f f Aangevoerd 84 partyen kaaa Handel vlug Ie cjuol 88 a ƒ 85 8e qual ƒ 19 il 88 Zwaardere Noord Hollaadwho Boter weinig aanroer handel vlug Qoeboter 1 86 I 3S Weiboler 1 06 i f J SO per Kilo APVERTENTIEN Sociëteit De Réunie HA4NDAG 23 JANUAai 8 uur DE MODERNE WONDEREN HOMES rEY DAVENPORT Eaadselttclitige en ondoorgrondelijke Experimenten op het gebied van Occultisjne Spiritisme Mnemotechniek Psychologie Anamneetiek Fernwirkung nnd öedankenUebertragung en Somnambulisnie Voor de eerste taaal in Europa Das Riech und Seh Medium Hntrée Ie Bang J 1 2e Rang 1 0 76 Leerlingen Openbare Sch 50 Ot Toegangübewijzen bj Firma EDAÜW mS FABSIEZ Op een Fabriek van Bloempotten Dakpannen en Tegels WORDT GEVEAAÖD een bekwame BAAS bekend met het Stoken van verglaasd goed zonder bewijzen van bekwaamheid onnoodig ziEh aan te melden Brieven adres 0 FILIPPO HazersWQBde EJndijk Fabriek Wubkii st Aan hetzellde adies knnnen twee bekwane Drapers OEPLAATST WORDEN Voor een JONÖMENSC H wonende te Rotterdam wordt plaatsing gezocht als LEERLING bij een Vleesclilioiiwer Brieven lettf r B Drukkeiij J C VA VLIET Open Rü tuin 2 Kotterdam BekrooDd TsntooaatüliugSdhoMUuftkery B Hiie Aug lew Wwddbwoemda SchoenAppra taar Ijlp iiii Satm lu im d bMi i da lni ▼ oor bet looder mooite ktlllig poetv VMn ftlla it art on iklmiro ohoBnwerk V6rt ry ba r hv winkBliure kii Hi liaoniverk OaIhunion Droeeot cm Uen l tt Ko d up nmAm en fiibri k merk GenAgaat W SinJOTian Arnhem Staatsspoorwegei De EXTKATBEI E V welke gedurende den Winlerdienst 1898 99 des nachls van KOTTERDAlll Maas naar Amsterdam loopen na afloop der voorsteilingfen van het taliaansch Operagezelschap Directeur M DE HONDT zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers 1 eu 2 kl bestemd vpor GOUDA De reizigers voor Gouda moeten voorzien zijn van gewone retour en gezelschapsbillelten of Itilometerboekjes mieuwi IIEUW ï MIEVWI GESCHIKT VOOR ITaclitlicliten Koffie en Tlieelicliton Welke 4V9 uur branden h 2 s en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Qouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Glaa enu Alleen een Inciter aansteken Is noodlg jJGeheel onder gevaar voor brand als ook zonder reuk A BLUYl§ l§ENf ZOUEN MAK iAEINEflOTER ik een kostelijk eten mits ze met zorg en zindelijk bereid iv nit de beste grondstoffen nu Alleen liij BLVÏSSKS S fabrikaat knii men daarvan zeker züii vöiiral ook omdat BLVTSSBN S fabrikaat rechtstreeks wordt verkocht zonder tusbcheukomst van Agenten of Winkeliers waardoor knoeierij onmogelijk is BLVYSSES S fabrikaat wordt alleen verkocht in de 134 eigen Vcrkouphuizen Wef WapeM can Mëlent Nu prima zuivere Natuurboter zoo eiK diiui is ze kost nu minstens 80 et pei pond be ek n wij biizondor aan ouzc aUerfilUête Mengboter in stukken van i pond A 80 et per pond alsmi de mze heerIpi Êteenêche mélange k 70 et en laa aUerpuik te WargaHnehoter k 60 et beMen per li pond Onze prijzen zijn verder M 48 44 40 30 en 22 et per 1 pond De liefhebberij voor onze prachtige NIKKELEN JAI EAU SERVIEZEN met garantie neemt nog steeds toe 8 bons geven recht op de prachtige MELKKAN 10 SUIKERPOT 3 o 12 het KOMKOdR 16 de THEEPOT 20 KOFFIEPOT 30 het BLAD s JllS met gratts aandeelen in on e Verloting van He 90 prachtige Heeren Uemontoir Borloges fa te O ovLd a T sTlld straat leo T A BLUYSil Eil ZOWGÜ Indien gij niet wik hoesten gebrnikt de allervegt bekroonde en w reldberoemde Superior Druiven Borstliaiiig Extract Heiiamfe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H VAN lS CBAHi Co Den Haag üofleveranm VAN SCHAIK a C0 S Mellanthe U let bote middol der vrerold VAN SCHAIK Co s Mellanthe genetst KiDkhoast VAN SCHAIK 8c Co 8 Melianthe gonee t movwI oud bIb joog VAN SCHAIK CO a Hellanthe laaj io nma hmsgelin onlbreVe VAN SCHAIK Co a MeliaDthe voortdunnd onder Scheikundig tMllokt VAN SCHAIK Co S Mellanthe helpt onhorroepelgk VAN SCHAIK ft Co g Melianthe is bekroond met Ëerediplenii i VAN SCHAIK Go s Melianthe i bekroond mei Oottü VAN SCHAIK ÏOo S Mellanthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK C0 8 Mellanthe is erkrugbaar in fiaooni A BüCMAN Moordndl C RATELAND BoAcop B V WIJK Oudewatcr M KOLKMAN Wadditmetn H EOLLMAN Bodegraven PINK9E Nitu werkerk ajdlJue Firma WOLFF Co Weithaven 198 Gouda D MIMBIBS KleiWeg G 100 Qoiida B B viH MILÜ Veerstal B 126 te ai idtt Gouda Druk ran A BBmKMAK ItZOON van 0 eu f O CU en ft GRANDS MAOASKKB DU Fmtemps NO UVEAUT ÉS wy Terzoeken de Damei die ons geïlluttreerd mode album voor het WlnterseU toen noch met ontvangen hebben dH t willen aanvrasen aan iM JULESMUZOTaC P ria Hetzelve wordt dan omgaand gmtts an franco toegezonden Best llingon van af 25 franoi rry voin allfl kosten aan huts met B verfaooging RéixjiéilllliluHtoir U KwiadMl 1 1 Zenuw on Maagflijders wordt aifc overtuiging als een werkeiyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt dit boekje franco per post toegezonden door eiiOKPOEL S Boekh Zaltbommei Mf GEKN BETER adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het Noordbrabanlsch Schoen en Lasr enmagaiijn KlHweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € I A1ITS1 Alle reparation en aangemeteu werk Opraimiug van het nog voorradig winterwerk en ongesorteerd scboenwerk Z ü de etalage Een ware Schat voor de ongelukkige Blachtofiiers der AnWbevlekking Onanie en gehe me uitapattingeu ts het beroemde werk rw Dr Uetau s iELFBEVVAKiXC HoUandsche uitgave met 27 alb Prus 2 golden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook iü postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker ign wii j liciiti Eikel CftCftO t8 ontvangen tesam grateld eu lu vele proetnemingen is den handel gekomen onde dea na m des uitvindera Sr Miohaelis verrurdigd sp i best machinea In het wereldbeTOtmde étabbliuement van Qebr Stoll rck te Keulen eitch Cikel acao in vierkinteD bassen Den EOoiI Ckui is met melk gekeokt een umgenune gezonde drenk toot degelgkaeh gebruik een i 2 heekpli tw t poeder Toor een kop Chaoolet Ab geneeskTKhtig dienk bg gerei t diarrhee tbcjits net water te gebmlkm Terktügbau by ia ToomiMMla B Tl Apothelun eu fWO 0 B0 ftSs OwMnelTMteKeBvooidiger var Hedo hnd JuHut MattonklMll Amraterdam KalTeistrut 103 liuiteniandscli Overzicht In den Franschen Senaat interpelleerde de Chamaillard de regeering oyer de noodzakelijkheid om don geregelden loop der jnstitia ten opzichte van Picquart te verzekeren Hij zegt dat het rapport van den raadsheer Bard partijdig is en dat de revisie het land in nieuwe twisten zal storten Benoit zegt dat het voor het leger meest beleedigende denkbeeld is dat er een onrechtvaardigheid zou kunnen begaan worden Girard spoort tot vciti ouwen in de rechtspraak aan Na den zelfmoord van Henry zegt hij was de revisie een dwingendenoodwendigheid Onder tnsbchem oepen ze t Le Provost do Launay Het is nog nooit gezien dat rechtors die met de instructie belast zgn over de zaak zelve beslissen Wat komt het er op aan of Dreyfus onschuldig is de propaganda welke ten zijnen bate gemaakt wordt is antipatriottisch De minister van justitie herinnert aan het beginsel van de scheiding der machten zijn tuSschenkomst zou slechts verwarring kunnen stichten Geen vertraging heeft plaats gehad de regeering moet de nitspraak op het request afwachten Wat de Beanropaire betreft de minister heeft niet anders kunnen doen dan diens ontslag aannemen want een krachügei optreden togen hem zon de heerschende opwinding verergerd hebben Een motie waarin de verklaringen van deregeering worden goedgekeurd en eerbieduitgesproken voor het beginsel van de scheiding der machten wordt met 212 tegen 23 stemmen aangenomen V Er worden in Prankrj k hoe langer hoe meer stemmen ten gunste van een toenadering tnsschen Duitschland en Frankrijk gehoord waarnaar men in Duitschland luistert met een gevoel van blijde verbazing Dezer dagen heelt nu Whist in de Figaro zulk een toenadering of een nog inniger verstandhouding bepleit Hij is van meening dat een verbond tnsschen Duitschland en Frankrp tegenwoordig nog op groeten tegenstand zou stuiten bij hen die den oorlog hebben beleefd maar hj gelooft dat een entente over de koloniale politiek tot de mogelijkheden zon behooren waarbij beide volken hun voordeel konden doen In de Gaulois schrijft nu Daudet in denzelfden geest HiJ vindt een verbond tnsschen Duitschland en Frankrijk niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk omdat niet meer Duitschland maar Engelund de vtjand van Frankrijk is FEVILLETOJM Gedesksehrifteo vao een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE YOmmSG Naar het ïratuch oom W NUTTEBS Het Tolgeods oogenblifc nt de markies te p ard BD drukte zyn poreo met ongewone hsTighaid iq da cgdea fsn dit dele dier dtt ala reraohrikt en Tertoornd een geweldigen sprong deed en in galop Toortrende en lijn beryder wefira aan de blikken ran bet meisje onttrok De oude bediende die üeh gedurende het onderhoud Tan zyn meeatere en haar redder een eind had Teriryderd snelde thaoa toe en uide op eerbiedigen toon s Wil mademoiselle haar bit veer bestijgen P Ëen langere afwetigheid sou op het kasteel misschien ongerustheid en bekommeriag leroorzaken Zg maakte een heilige beweging alsof men haar op aangename vyza in een liefelijke overdenking stoorde of haar uil een bekoorlijken droom wakker deed sflbrikken waarran d aard genoegzaam is af te leiden uit de woorden die haar als in weerwil T D haarzelren ODtsnapteD tH mijn vgandf ik bemhateoF Ombogelijkl neen nimmer l Ed onderweg bield zg eensklaps de bediende sttande su iimHkte hem om tooh Tooral op bet Daudet vertelt dat een Kraiihcb minister üiilangs tot een bevriend staatsman hei ft gezegd Tnssclien Daitschland en ons is do politiek van mokken en boos zijn voorby Overal waar het rnlju land van nut kan zp met Duitschland hand in hand te gaan zal ik gaan en zal hot met luider stemme zeggen Wat een werkelyk bondgenootschap betreft dit is iets anders V De besprekingen over de vraag wie iii de aanstaande zitting van het Eugelschö Lagerhuih zal optreden als leider van de liberale partij komt weer aan de orde nu de tijd nadert waarop de zitting zal worden geopend John Morley de oad minister voor Ierland in het kabinet Rosebery heeft te Breohin in Schotland een redevoering gehouden waarin hjj het schrijven van sir Willifim Harconit ter sprake bracht H j rechtvaardigde het besluit van sir William die naar hj zeide geen leider der partg zp kan wanneer zyn aanzien en zyn invloed steeds weder werden betwist Du deiyk deed John Morley uitkomen dat de eerste crihih vooral veroorzaakt is door de imperialistische neigingen van een grootö fractie in de liberale partij H wees er op dat de ondersteuning van de houding der regeering in de Fashoda quaestie door een aantal invloedrijke leden van de liberale parl een der öMÜeidingen geworden is Van de geschillen Want de liberale partij kan niet meedoen aan een imperialisme en chau vinisme die de oorzaak worden zullen van een militarisme waardoor Engeland in oorlog zal worden ontwikkeld Voor de liberale partij i hlechts één staatkunde mogelijk dj e welke gegrond is op de oude leuze vrede en zuinigheid Morley betreurde het dat een deel der liberalen zich door het reactionnaire imperialisme hadden laten meeslepen en daardoor de macht der liberale partü in gevaar brachten de eenheid verbraken en speelde in de kaart van de conservatieven en unionisten Het offlcieele Egyptische blad bevat een overeenkomst onderteekend door denEgyptischen minister van huitenlanasche zaken Boutros Pacha on lord Cromer ten opzichte van Soedan Onder dien naam wordt verstaan het geheele gebied ten zuiden van den22en breedtegraad dat nooit door de Egyptische troepen is ontruimd sinds 1882 i oï dat heroverd is of mettertp zal heroverd worden door de Britsche en Egyptische regeeringen gemeenschappelijk handelende De Egyptische en Engelsche vlaggen zullen kasteel niet te gewagen van het ongelukje dat er plaats had gevonden en er zich tegenorer niemand orer uit te laten dat zoo maar noodelooze onrast verwekken zou misschien ann huane aangename toohljea een eind maken alle redenen voerde zij aan om te doen uitkomen dal stilzwqgen hier verkieslijker waa dan spreken Kn de markies P Opgewonden tot in hot diepst van zgn ziel geschokt bestormd door onbekende gewaarwordingen en gevoelens keerde hij naar het kanteel zijoer vaderen terug Ging het drama van Borneo en Julia zich bier herhalen f HOOFDSTUK XX Gedurende den nacht die volgde op den dag die zulk een ongewone gebeurtenis had opgeleverd verscheurde een heftige tweeelrijd het gemoed van den markies Liefde en haat kampten in zijn binnenste om den voorrang en de liefde van enkele uren worstelde tegen den haat van twee eeuwen tegen de opgehoopte a mgepente wraakzucht van rier geslachten Ter prooi aan een soort vai geestverb tericg gevolg van de koortsige opwinding nam hg achtereenvolgens de meest tegenitrgdige be laiten en gaf zich het volgende oogenblik weer over aan de onzinnigste droomeo Nu stelde hij vast om op itaanden voet Nivarnais te verlaten den vaderlgkea grond den tag toe te koeren den vaderlaudsoban bodem voor immer te verlaten en in vreemde landstreken zoo niet den dood dan tooh zelfvergetetbeid te zoeken Maar onderwijl fa j een dergolijk plan nitwarkte te zamci gebruikt worden in geheel Soedun Mët Uet militair en civiel opperbevel zal een goDvei neiu generaal worden belust die wordt benoemd door den Khedive onder goedkeuring va Groot Brittannië De Kgyptisclic wetten en de jurisdictie der gemengde lechtbanken zullen niet toepasseljik zgu op Soedan dat in btaut van beleg zn blgveu Geen consuls zullen geaccrediteerd worden zonder toestemming van Groot Brittannië De slavenhandel wordt verboden Het tractuat van Brussel betretiende den üivoci van fabriekcwaren vuurwapenen ammunitie en sterke draaken zal van tracht zju In verband met de jongste ongeregeldheden te Johannesburg trekt zeer de nandaclit een otflcieuse mededceling van Oecil Rhodes in de Londensche avondbladen waarin verklaard wordt dat hfj elke inmenging van Engeland in de binneniandscho aangelegenheclen der Zuid Afrikaansche republiek ongewenscht acht ja dat het ook nimmer zijne bedoeling is geweest haar onder Britsche vlag te brengen zeUs niet wanneer de door den aanslag van dr Jameson gesteunde reformbeweging van voor drie ju Jeu gelukt was Moet hieruit afgeleid dat het gewijzigde charter der Britsche Zuid Afrikaansche Compagnie ook zijne plannen heeft veranderd en m t rugfiiekeeid is tot bet denkbeeld van Bi onaflmiikelflke Zuid Afrikaansche federatie onder z jn beheer en onder Britsch besehermhcersehap in don trant als Rhodesia op het oogenblikP Verspreide Berichten nHEVVVS De strafkamer van het Hof heeft Dinsdag behalve Trarienx gehoord een zekere weduwe Chapelon die ook reeds b j het proces Zola als getuige werd opgeroepen en Dupressoir eeu naam dien wfl ons niet herinneren in verband met de Dreyfus zaak te hebben hooren noemen Voorts werd gehoord generaal Sebert lid van het Instituut over zekere technische quaesties in verband met den inhoud van het borderel blijkbaar met het doel om de waarde der in het borderel aangekondigde toezendingen te beoordeelen alsook de veelbesproken vraag of het gesteld is door een artillerist of niet Woensdag werden van de schriftkundigen gehoord dit kostelp drietal Oouard Varinard en Bertillon Mr Mimerel advocaat van Picquart b j het Hof van cassatie heeft th ans ofSeiëel de en er eenigeo bepaalden vorm aan trachtte te geven drukte een gevoel van doodelijVen weemoed hem ter neer gevoelde bij zich als tot aohreiens toe bewogm en tot in het diepst van zgn ziel geroerd dan sprong bg overeind en twoer zich aan Bertba a voeten te eullfln werpen haar te spreken van zgn liefde die door geen macht ter wereld was te stuiten en indien zg weigeida hem te dulden of afkeer liet blgken zich voor hare oogen te doeden £ o dan drong zioh weer een andere gedachte aan z JD verhitten geest op en bief hij trotsüh het hoofd op en plaatste zioh voor de portretten zgner voorvaderen die verwgtend op nam schenen neer ta etaren of met zg n ongargmdan hArtstooht den spot schenen te drijven en zich op de borst slaande zwoer hg dat nimmer iemand ter wereld iets zou wetea van zgn liefde dat hg haar uit eg D geest zou bannen Man begrijpt dat in dezen gemoedetoesland de markies aan niets minder dacht dan aan rust te nemen en na den nacht slapölooB te hebben doorgebracht rond de morgenstond hem nog aan da zelfde hartstochtelijke onrust ter prooi Uet groote schreden liep bü rasteloos zijn vertrek op en ns er Maar toen de eerstj zonnestralen door de veostars iu zijn kamer doordrongen en het lioht der wos kaarsen daden rerbleekon ging de overspanning van den armen George eensklaps over in eon gevoel tan doodoljjke vermoeieuis van algobeela nitputtiog Hg bleef staan en wierp nogmaals aan blik op zgn voorvaderen alsof bij hun raad inriep miar ernstig en somber staarden se hem aan Stt toen hg daarop aao bet venster trad en een mededceling ontvangen dat de aanvraag tot regeling van rechtsgebied niet op Donderdag 26 dezer zal worden behandeld maar dat de dag voor de uitspraak nader zal worden vastgesteld BsLeiS Brussel heeft zjjn Jack the Ripper die in den laatsten tp herhaalde malen aanslagen op jonge meisjes heeft gepleegd en Dinsdagavond een moordaanslag heeft gewaagd op de ITjarige Elisa Massart Dit meisje begaf zich Dinsdagavond naar Imis toon zjj in do Allee Verte op het gebied van Uaeken werd aangesproken door een onbekende van middelbare grootte Eerst greep h j het meisje van achteren bjj de taille daarna ging hy voor haar staan en voegde haar in het Vlaamsch met sterk Brnsselsch accent toe De beurs of het leven 1 Vervolgens trok hij een mes en bracht ziJn slachto r daarmede een steek toe in den buik en eeu tweede in de rochterdjj bij de worsteling welke ontstond kreeg Elisa Massart nog een derde wonde Niettegenstaande haar ernstige kwetsuren wist het meisje te ontkomen achtei volgd door den moordenaar die zijn vervolging niet eerder opgaf dan aan de deur der woning van het meisje De geneesheer wiens hulp werd ingeroepen constateerde dat do wondon oenige centimeters diep zjjn De justitie is er nog niet in geslaagd een spoor van d n dader te ontdekken Frankrijk Een aantal Joodsche kooplieden te Parijs had een aanklacht ingediend tegen het antisemitische blad Antiiuif dat hun namen had gepubliceerd met het doel hen te boycotten Do rechtbank heeft haar afkeuring uitgesproken over deze daad en het blad veroordeeld tot een schadevergoeding van 15Ü0 francs aan ieder dor klageis en verbod om met de publicatie der namen voort te gaan Aloiebs Tengevolge van aanhoudende werkstaking der bakkers te Algiers heerscht daar nijpend gebrek aan brood De bakkers te Blidah weigeren brood naar de hoofdstad te zenden llüSLASP Te Warschau is een graal Broel Plater tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hiJ toen hü tijdens een militaire oefening met Zfln rijtuig door de gelederen wilde rpen en daarbij tegengehouden werd zijn zweep tegen de soldaten had gebruikt blik naar bailea wierp over de bossohen ia de verte en over de bloemperken aan zgn voeten toen gevoelde hg zich op eenmaal bevrijd van z n onrnet van fijn hartstocht voor de dochter van den vijand zijns geslachts alsof de zonnestralen zijn onzinnige hefde hadden opg lost ea met de vluohtenda nevels van dan morgan verdreven hadden £ n hy gevoelde tioh wonderlijk gerust en wel te moede en riep uit lic was dwaas het is eamogelgk Vaartwel vaartwei droomeu van geluk dat geen geluk zgn zou ik geef u op ik doe fifsland van u En gedurende den geheelen voormiddag herhaalde hü het zicbzelven oaophoudelgk drong bij het zich als hot ware op dat hij zioH gelulckig gevoelde niet mear te beminnea Doch dit nam niet weg dat hg op hetselMe uur als den vorigen dag sija paard besteeg geheel alleen uitreed zctfs zonder elk jaohtgereedschap en nij merend rond ging dwalen op de plaatsen waar bü het jonge meisje het eerst had gezien ra vaar hü haar hit tot staan had gebracht en bleef geroimen tüd onbewegelgk stilstaan op elk dar plaatsen die hem aan dit voorgevallene van den vorigan dag herinnerden Ma r wie beschrgft het gevoel dat ziph ran hem meester maakte to a hg nog eenmaal omkükeade het jonge meisje gewaar weti op eeo codenbank aan dei voet van een reusaobtigen eik gezeten op dezelfde plaats waar bü haar voor een doodclüken val bewaard bod in gedachten verdiept eo mijmerend een wilde rods ootbladeiende