Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1899

lotterdui 4 46 6 68 8 18 7 96 7 68 8 40 9 88 9 68 10 19 11 86 11 0 19 87 1 44 8 0 i V 4 06 4 40 i 8 8 17 7 86 8 9 87 10 11 Ij Dl O troiaenillMi Otpellt 4 66 6 03 t Ê D 10 89 t r 1 B4 4 0 6 97 ff ff 9 47 lU n o kl Efk HttDWOiknk 04 n 1 10 88 r ff 8 01 f ff 4 7 8 84 ff ff 9 4 ff reiiirer moot ick borendion Toortien roa Hoordtwht 6 11 8 19 n K V door 10 48 f r 8 08 t ff 04 8 41 ff ff 10 01 ff ndi 17 6 86 8 88 7 46 8 11 9 9 47 10 18 10 49 11 4 11 08 18 47 9 14 ifit 4 06 4 94 10 66 8 47 7 46 8 80 10 07 10 SJ iwn faewijs a f 0 80 iHago 6 46 7 80 y 40 8 3S 9 46 10 11 11 87 11 86 18 88 1 86 9 48 8 40 4 4 88 80 6 18 7 80 7 88 9 88 10 96 Voorburg 6 9 ff ff D ff 10 17 ff ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 ff 8 18 ff 9 84 ff Zoatannaar ZsKwaard e 843 ff 10 88 ff ff l t ff ff 4 88 8 80 9 48 ff ZevaohuiKon Moerkapalle 6 17 ff ff door 10 48 ff ff ff 8 08 ff ff ff 6 84 8 8 ff 9 69 ff Onnda 8 98 7 48 8 08 8 4 P 9 03 10 18 10 64 11 67 18 06 11 0 8 17 3 14 4 06 4 97 6 18 6 8 0 7 48 8 88 10 10 0211 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1898 99 AangevaBgen 1 dctober TUd v n Greenwich OOBDii KOTTERDlIiiin en 9 14 9 96 9 64 10 11 11 18 4 8 6 88 81 8 18 7 81 9 84 9 48 10 18 10 80 11 88 6 10 6 40 8 10 6 80 7 60 fiODDA DEN BAAG fin ntH 7 3U 8 80 9 17 9 8 9 7 10 14 ll K 11 18 18 18 18 8 8 14 8 48 7 49 8 48 ff ff ff ff ff ll SO 1 8 ff 7 8 8 1 ff ff ff ff 11 41 ff 1 19 8 07 9 08 ff ff U 88 1 38 8 18 9 08 9 48 9 8 10 88 10 44 11 48 II 18 48 1 3 8 48 4 1 4 66 86 5 4 6 16 7 84 7 69 3 91 8 7 ff ff ff ff 84 BIB 8 16 6 89 ff ff ff 8 89 door 87 6 6 88 8 8 8 04 8 84 8 68 b O I B A U T I 8 C U 1 iSm nm 8 14 9 07 10 19 10 7 19 00 18 10 18 63 80 8 17 4 8 11 14 ff 8 37 ff ff ff 11 99 11 97 ff 9 48 8 84 8 9 39 10 61 11 46 18 39 1 96 8 08 8 80 8 04 e O D U A A Ui T 8 1 D A U toarit 8 9 8 14 9 48 10 7 18 10 4 11 80 7 81 8 88 n l 8 Voi t W 8 01 9 0610 38 18 48 1 00 8 37 8 40 10 01 11 7 A mit 0 8 90 9 88 10 0 108 1 18 6 18 8 68 10 8 lUl 80 8 87 8 46 Utraaht 88 6 33 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 lu K 10 88 11 38 1 08 1 87 S OS 8 88 8 66 4 48 88 6 33 8 36 7 8 Wooidaa 6 49 8 68 8 08 9 18 10 88 11 8 19 94 ff 3 47 4 18 7 18 Undaw 8 14 ff 10 46 ff 4 4 ndl 1 97 9 08 9 88 9 8 10 9 11 10 18 11 19 3 40 4 37 O 8 10 7 19 8 5 V at a8 7 b 8 10 9 06 11 1 9 8 8 48 4 46 8 80 7 4 9 4 Aw W 7 0 3 88 9 0 11 30 8 08 4 00 8 00 8 38 8 00 10 8 Oouda 8 09 9 18 10 09 19 1 8 8 4 47 1 48 7 4 8 4 1 1 EKaELAKD Johiwon do man die de jnweelen van dc Uertugin van Sutherland hecit gehtuluu h tot 7 jaai dwangarbeid veroordeeld BINNENLAND Woensdagavond heelt Mr H van Houten de oudminister voorzitter der Haagsche Kiesvereeniging De Urondwet in eene ooit voor nietleden toegankelfllie vergadering dier Kiesvereeniging het woord gevoerd Men kent de aanleiding Het reglement der Vereeniging lieelt principicele veranderingen ondergaan Mr van Houten nu wenhclite deze veranderingen toe te lichten Het gold hier z i niet meer eon locaal maar een algemeen politiek belang dat verband hondt met het algemeen Eegeeringsbeleid De reglementsverandering van de kiesvereeniging was noodig om de jniste grenslijn te trekken tnsschen de oude troomingen die in de twee liberale kiesvereenigingen te s Gravenliage bestaan opdat zekerheid verkregen worde omtrent de hoofdpunten waarin de leden onderling overeenstemmen met betrekking tot huiuie inzieUteu over het Kegceringsbeleid Het verschil teekent zich voornamelijk af in de opvatting van de verhouding waarin de liberale partij t t de sociaal democratie staat Vreemde verschanselen hebben zich ook bil de liberale partü in de politiek voorgedaan I2r heeft zich een club gevormd die zich niet meer noemt liberaal IJe namen van al hare leden zfln onbekend Wel weet men wie het bestuur is en dat de heer Kerdijk als voorzitter haar woordvoerder is Die club noemt zich Vrijzinnig democratisch vr zinnig ad adjectief van de genus benauiing democratisch Vrijzinnig is de aanduiding van de groep in den genus Waarom die naamsverandering Den naam van liberaal heeft men vaarwel gezegd De groote liberale party bestaat niet meer zeide de heer Kerdijk tot den Minister Pierson Men moet onderstellen dat een andere groep die men in de democratische partij wil opnemen dfe sociale nader stond tot de sociaaldemocratie dan wij met het liberale begrip kunnen overoenbrengen In de Tweede Kamer is die opvatting bevestigd Eerst was Van der Zwaag door Kerdijk teleurgesteld ten slotte wist Kerdijk Van dor Zwaag nognl te bevredigen Kerdijk zou nu meende hij wel porren Kerdijk de porder der Vrijzinnige democratische cluli die twee Ministers in haar midden telt eert die Ministers deze porren den premier en de premier port de overige Ministers Door hun verband met devrijzindemocratische clnb nu vormt de sociaaldemocratie een ongewenscht gewicht waartegen de niet Bodalistische burgerij thans nog geen genoegzaam tegenwicht in de schaal legt En dit nn te bevorderen is het doel van De Grondwet Ten zeerste kwam de heer Van Konten op tegen de houding door Minister Pierson aangenomen tegenover do sociaal democratie Van de regeorüigstafel behoorde een krachtig nooit dat nooit gehoord te worden tegen de eisehen van een Van der Zwaag Maar Pierson heel gemoedelijk vraagt plannetjes en dat leuke antwoord is te begrijpen omdat de burgerij K krachtig tegenwicht tegenover de eisehen der sociaaldemocraten plaatst Pierson moet het oog richten op Borgesius een der vooruitstrevenden en Borgesius lid vnn de vrijzinnigdomocratisehe partij noct het oog honden op zijn collega s Nog besprak de heer Van Houten de Htaatspensionneering waartegen hfl zich krachtig verzette 8 10 8 86 848 8 49 8 66 9 C6 7 88 7 89 7 89 7 48 7 6 0 d 8 Uoordr oht door NiauwerVwIi i Oftiwlls V Kottardui 8 80 8 98 Goada ZsraahtuMD Hoarkapalle Zoatanaeai ZagiraaTd Voorburg Haira 6 34 7 61 Uonda Oudaw Waard Ittiaèlii 6 90 8 89 88 8 18 8 48 7 8 8 08 7 98 8 08 7 04 8 8 Waar het ouderdomsverzekering betreft raag do Staat alleen als organisateur optreden door uitbetaling evenredig naar den Inleg Het programma van de Oi ondwet heeft ten doel in de eerste plaats aan de geniwiide begripsverwarring paal en pei k te stelleti als waarborg tegen corruptie die bi de jongste verkiezingen is gepleegd en bv de volgende verkiezingen nog meer dreigt gepleegd te worden Het gevaar is dat dit onderwerp als middel tot ruw uitgedrukt stemmen koopen zal worden gebezigd De liberale partü moet in dezen kleur bekennen Het beginsel moet zgn aanspraak op pentioen van den Staat heeft slechts hij die in dienst van den staat is Daarmee zal ook de corruptie door beloften ophouden en de leden dezer kiesvereeniging zijn verplicht geea stem aan te nemen van hen die de voorwaarden van de arbeiderspartij wenschen verwezenlijkt te zien Geen belofte mag worden afgelegd die in strp is met een goed rechtsbegrip en met een goed staatshegrip Daarmede zullen wü getrouw blijven op de liberale lijn De liberale partij was steeds tegen elke klassebevoorrechting WiJ hebben niet de plutocratie afgeschaft om daardoor de paupercratie in de plaats te krijgen In de Tweede Kamer zal het op dat punt eerlang tut een interessant debat komen Troelstra hoeft een motie aanhangig gemaakt ten gunste van het allemanskiesrecht iet het doel om het loonstelsel tot zijn recht te brengen Dnt is belachelp want 550 000 kiezers kunnen niet geldentifleerd met hOi inillionaii s Maar het is toch maar openlijk gezegd wat in de brandkast is moet inde bro idkast de kiezers ziJn er voor hotklassenbelang Wat hestrildt I e Grondwet in de tweede plaats ï Zij bestrpt in de tegenwoordige periode ook het stelsel van bescherming Op dit punt kan de geheele liberale partij haar beguisel blijven volgen dat gegrond is op het algemeen belang en niet op een klassen belang Geen tittel of jdta mag daarvan worden prijsgegeven Hetzij t agrariërs betreft of klagende boeren of klagende fabrikanten aan dat oor moeten wiJ doof bljven Geen klassenbelang ook hier Is daarmede de mogelijkheid van een tariefoorlog uitgesloten f Neen onder sommige omstandigheden neemt spr ie mogelijkheid daarvan aan Maar met het beginsel van den free trado heeft dit niets te maken Heeft spreker geen hart voor de armen voor de zwakken de misdeeldenP Men zal hem dit wel verwijten in de besprekingen in de pers over deze rede maar het is ten hoogste onbillp zijne richting daarmede te vereenzelvigen Noch voor het recht van den sterkste noch voor het recht van den zwiffcste mag men opkomen hetzij voor den rechter hetzfl voor den wetgever Maar zijn onder de heerschappij van deliberalen de sterken bevoordeeld en de zwakken benadeeld f Neen Onder het liberale régime ziJn de loonen 30 k 35 pCt gestegen terwijl de prijzen der levensmiddelen aailmerkelijk daalden En het kapitaal Hot zagzijnerzijds den rente standaard aanmerkelijkverminderen En in de streken waar de kapitalen zijn gemaakt die aan de arbeiders heeten ontstolen te zijn is daar de toestand vande arbeiders verergerd Men lette op Schoterland en Enschede de districten waarvan do sociaal democraten zijn afgevaardigd het aantal kiezers geeft daar een maatstaf Van den welstand en de geschiktheid de twee criteria van de kieswet van de arbeiders Neen juist diir waar de energieke kapitalistische elementen debouches openen voor de producten van den arbeid heeft de arbeider t steeds het best 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 18 18 18 8 1 1 7 1 14 1 88 Deze beginselen houden het oog gericht op de geheele bevolking Dit zijn de principes neergelegd in het gewijzigd reglement van De Grondwet Hiervan getuige men dan ook als spr deed Talrijk bezocht was de vergadering niet Onder de aanwezigen merkte men o m op den heer Gleichman voorzitter der Tweede Kamer eenige leden diei Kamer en den oud Minister jeertsema J C V D te s Hage schrijft in de Muziekbode Nu ik na een drie jarig verblijf Ie Batavia ben teruggekeerd en nijj vurig jaar weder voor goed in de residentie lieb gehuisvest moet ik bekennen dat ik de Grena dierskapel niet meer herkend heb Wat is dit een prachtig korps geworden sinds ik het voor vier jaren hoorde Met de grootste belangstelling heb ik de uitvoeringen in Bosch en Diergaarde bijgewoond en ik moet zeggen dat de nieuwe directeur alle eer van zijn werk heeft Er is nn weder klank eenheid en artistieke opvatting in de onder Dnnkler beroemde Kon Milit Kapel Volkomen ben ik het eens met den heer Hugo Noltheniusj redacteur van het Weekblad voor Muziek die schreef nadat hij eene uitvoering in het Haagsche Bosch had gehoord De heer Bouwman brengt de door hem gereorganiseerde kapel weder in het juiste spoor zooals wjjlen Dnnkler haar heelt achtergelaten Zoo als het orkest nu weder is neemt het een voortrelftclijke plaats op muzikaal gebied in en ons land mag er trutsch op zijn zulk een kapel weder te bezitten Jammer dat in 1898 de wedstl ijd voor gardemuziekkorpsen te Weenen niet is doorgegaan anders en Zenker had de heer Bouwman zijn bekende bekwaamheden ten to m kunnen spreiden en zon hij schitterend teruggekeerd zijn Hü heeft daarvan de bewijzen geleverd tien jaren geloden toen hij met de staf muziek van het 3e reg infanterie uit Ber gen op Zoom van België kwam met den In prijs en gelukwenschon van de jury Ook dit korps is onder zijne leiding beroemd geworden Men zal nn zeggen wat krijgt Bouwman pluimpjes maar dat mag nu wel eens gebeuren men heeft hem door af gunst trachten af te breken en hij heeft êenueg moeten dooretaan duur gelasterde beleodigiugen ja zelfs onware berichten in dagbladen en menigeen zou zijn hoofd er bij verloren hebben doch door zijn be kwaamheid fatsoen plichtsbetrachting en wilskracht heeft hfl zich flink staande ge houden met de kapel hard en ernstig ge studeerd en daardoor een nitmuntend re snltattt verkregen Daar heb ik respect voor en was de oorzaak dat deze waardeerende woorden uit mijn pen moesten Nu men een man heeft door een examenoommissie met algemeene stemmen gekozen die nn ook getoond heeft de rechte man op de rechte plaats te zijn muest de Kegeering meer notitie van hem en van de kapel nemen gaat J O V D voort Zou de Kun Milit Kapel die nn ook imponeerende marschmuziek maakt het is een lust up straat de schoone en nieuwe marschen te hooren bv dezelfde voorrechten kunnen verkrijgen als de stafmuziek op Batavia ook een goed korps doch in verre niet gelijk te stellen met de Kon Milit Kapel De stafmuziek op Batavia heeft vrij van alle nitrukkonde diensten alleen bij parades is z j tegenwoordig Ik gelouf dat zou goed werken voor de Grenadiers kapel men heeft daar goede en wil er uitstekende solisten ook op artistiek gebied zou het korps er bij winnen Laat men de jager muziek wat nitbreiden en de Kon Kapel alleen voor parade muziekuitvoeringen ten hove en buitengewone gelegenheden houden 8 11 3 18 3 7 4 8 6 5 18 8 19 88 4 T 4 16 8 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 34 10 41 11 19 8 84 4 8 48 a 69 9 10 lO Ol 10 34 ff 10 4 9 07 9 18 9 88 9 49 iO 84 I IO Tut miJn genoegen las ik dat de kapelmeester der stafmuziek te Batavia benoemd is tot luitenant Zeker zal men eens bü overleg aan een Bouwman gaan denken Door zijn benoeming tot Dlfich r zou ook de kapel in aanzien stijgen evenals dit het geval bij Dunkler is geweest en deze is den stand toch niet tot meer geweest De Stet no 17 bevat het kon besluit van den Uden Tanuari 1899 Stbl no 45 tut vernietiging vun het besluit van den Raad der gemeente Dubbeldam van 9 Nuvember 1898 waarbij T 1 Pieren is benoemd tot hoofd der openbare lagere school no 2 aldaar De overwegingen tot dit besluit zijn de volgende dat ingevolge artikel 28 tweede lid der wet tot regeling van het lager onderwijs de benoeming van een onderwijzer aan het hoofd eener school geplaatst moet geschieden uit eene voordracht van minstens drie bevoegden opgemaakt döur burgemeester en wethouders en den districts schoolupziener dat de benoeming van T J Pieren is geschied buiten de door burgemeester en wethouders en den districts schuolopziener opgemaakte voordracht dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is met de wet Gistermorgen is te Amsterdam in Set Beursgebouw aan een 700tal politieagenten en eenige rijksvcldwachters de bronzen draagmedaille uitgereikt aU herinnering aan de feestdagen vmi September Behalve deleden der commissie voor het huldeblijk waren ook eenige vertegenwoordigers der rechteilijke macht benevens vele journalisten aanwezig De heer Jan Buissevain hield daarbij een toespraak hij overhandigde den burgemeester een exemplaar der medaille in goud met een daarbij behuorende oorkonde Gemeng de Berichten Men meldt Zaterdag jl zijn in het rflkskrankzinnigengesticht te Medemblik twee mannelijke patiënten zoodanig aan het vechten geweest dat een van hen Maandag j l aan de gevolgen is overleden Het badhotel met tuin paviljoen terras stalling muziektent enz in de badplaats Mniderberg is in publieke veiling voor f 6100 verkocht Naar men ons bericht heeft de stichting der gebouwen reeds meer dan f 65 000 gekost De in het verloopen jaar geheel vernieuwde zeeschoeiing kostte bijna f 6000 Voor de exploitatie der zaak die naarmen ons voorts mededeelt als badhutel encafé zal bljjven bestaan zijn plannen inbewerking die ook den bloei van het aangename Muiderberg beoogen Tel De Merwede is in een paar dagen zoo sterk gewassen dat niet alleen de rivierkribben maar zeUs reeds de uiterwaarden onderstaan zoodat het water van den dtjk tot dflk strekt Er gaat reeds veel stroom en daar de was nog aanhoudt is te voorzien dat de scheepvaart naar boven spoedig gestaakt zal moeten worden Omtrent de aanleiding tot de aanhouding van den vroegeren chef der ontbonden Amsterdamsche bankiersfirma H de V Llo H Ph H blijkt het volgende 8 88 D door 8 0 8 6 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 10 88 1 8 10 04 10 11 10 18 I0 10 84 9 10 10 4 11 80 8 4 10 89 11 10 10 10 19 10 1 10 88 9 88 10 88 11 8 Een ingezetene van Bennebroek kreeg door tusschenkomst van den heer Louis D J te Amsterdam up een door hem geteokend accept gelden ter leen van mr F A v H te Amsterdam firma S en van H te lltrecht Het bedrag werd den geldopnemer niet uit betaald in bankpapier of contanten maar in ter beurze te Parns houg genuteerde aandeden spourweg halons Orleans Om die aandeelen te gelde te maken vervoegde de heer J zich namens den ingezetene van Bennebruek bij de firma Kenrenaer Cu te s Gravenhage ten einde ze te beleenen vour f 7000 Daar dit fonds hier te lande niet wordt verhandeld zond de firma de aandeelen vooraf ter verificatie aan de directie van de maatschappij DhMans Orleans en gaf zy slechts een klein voorschot op de gevraagde sum Het antwoord der maatschappij luidde Sans vateur De heer J werd hiervan in kennis gesteld deze waarschuwde den Benuebroeker die reeds het accept vour het ter leen ontvangen bedrog had afgegeven en van hem kreeg de lirma Kenrenaer haar voorschot teuig De verrawiUelJk tengevolge van intrekking of conversie waardeloos geworden aandeelen waren zuoals bj verder onderzoek bleek den heer v H in betaling gegeven duur H en de justitie heeft termen gevonden laiitstgenoemde aan te houden verdacht van de waardelousheid der aandeelen te hebben gekend Men schrjft uit Delft Volgens door de politie alhier genomen informatiSn is het bedrag der bij den heer R te Berkel gestolen effecten 1 17 192 50 Uit Oostendam gemeente Ridderkerk meldt men dat men Woensdag op last van den officier van justitie te Dordrecht begoimen is met dreggen naar den sinds 28 Dec spoorloos verdwenen Jtoopman L S V d Giessen Zes dienaren der politie dregden tot den avond zonder eenig gevolg Het plan was om het werk gisteren weer te hervatten met grouter werktuigen Ook eenige particulieren ziJn er mede begomien oneer een zeer grooten toeloop van menschen Het water in den Rfln is de laatste dagen verbazend gewassen en nog steeds houdt de stijging aan Waterstand gistermorgen 9 41 M A was het laatste etmaal 44 cM De weg onderlangs naar Renkum is gestremd terwijl te Benkum de gierpont is weggenomen Alle uiterwaarden en binnenvelden beginnen onder te loopen Op de steenfabrieken is het werk gestaakt Van Bantam vernemen wij zoo meldt het Bat Nbld zonder voor de volkomen juistheid van het bericht te kuiu40n instaan dat ook biJ den aanleg der lön Batavia Bantam een tegenvaller is gekomen Tengevolge van de unlangs overvloedig gftvallen regens in de sterk gezwollen rivieren is zoo wordt tenminste bericht de spoorbaan van de 4e sectie overstroomd en grootendeels onbruikbaar geworden Op het bericht hiervan begaf de chef van den aanleg zich er heen en constateerde dat de baan te laag was aangelegd en minstens een meter huoger moest worden gebouwd Daartoe zal alsnog worden overgegaan Dat dit groote onkosten zal veroorzaken laat zich verklaren want ook al de kunstwerken in die baan liggende zullen afgebroken en overeenkomstig den stand der nieuwe baan herbouwd moeten worden Daarbij komt dat ze van een grooter capaciteit zullen moeten ziJn want bü de opname voor den bouw heeft men den door den irrigatiedienst gebezigden maatstaf overgenomen en er geen rekening meê gebonden dat het niet altfld rustig is in de natuur Men schrijft uit Bellen aan de Asser Ot De zaken zijn hier weer lang niet pluis en geen wonder want er is hier weer eene heks uf beter gezegd er was er eene want zg is nu dood Een leveranbier van melk aan een handkrachtboterfabriek alhier werd door den eigenaar dezer inrichting eenig geld ingehouden op de hetalin f van geleverde melk om reden deze bj onderzoek van zeer verdachte kwaliteit was bevonden De man ging daarover eerst misnoegd heen doch kwam na enkele dagen biJ den boterfabrikant teiug en betuigde hem zijne volle tevredenheid over den maatregel dien deze op hem had toegepast Hij gaf daarbij eenige opheldering omtrent het feit dat de door hem geleverde melk te weinig room bevatte een feit helaas waaraan hij de leverancier doodonschnldig was volgens znn zeggen De fabrikant wilde dit dan ook wel gelooven toen de man hem in allen ernst verklaarde dat hiJ van iemand die wel meer aan zulke zaken z n studie wijdde en er uitlegging van kon doen verbomen had dat de melk of de koe behekst was Verschrikkel kl Deze een dnivelbanner had hem verder den raad gegeven dat hj een nacht b de koe de wacht moest honden en zich zoo dicht mogelijk bjj haar moest posteeren dat hS de heks als deze weer kwam kon grïpen En zoo geschiedde het Tusschen 12 en 1 uur kwam eene zwartbonte kat die eerst bü de koe langs liep eu daarna üi de nabij heid ging zitten Dat was poes haar ongeluk want eensklaps werd ztj met een forschen slag door den eigenaar van de behekste koe naar de andere wereld geholpen Nu de heks van kant is hoopt de eigenaar der koe dat de melk weer goed zal wezen eu hij die weer aan de fabriek mag leveren In verschillende garnizoenen wordt door de soldaten een proef genumen met bruingeverfde sokken ter vervanging van de witte die zoo spoedig krimpen en een zeer onooglijk uitzicht krijgen Hare Majesteit de Koningin Moedor heeft eene commissie benoemd om H M voor te lichten by de voorbereiding en oprichting van het sanatorium te Oranje Nassau a Ourd en bij alles wat hiennede verband houdt De heeren welke namens Hare Majesteit zfln uitgenoodigd in deze commissiij van advies zitting te nemen hebben zich allen gaarne bereid verklaard aan deze eervolle oproeping gevolg te geven De commissie bestaat uit de heeren dr J J Homoet te Arnhem dr H A Kooyker hoogleeraar te Gronin fen jhr mr S M S de Havornhi Lohman lid van de Algemeene Rekenkamer mr J P B M de Nerée van Babberich lid van den Raad van State jhr S M S de Ranitz intendant van Hr Ms Huis en dr G H Roessingh geneesheerdirecteur van het gemeenfe ziekenhnis te s ïravenhage In de Werkplaatsen van den heer J V Giltay te Delft is eene telephooninrichtingvervaardigd voor den Sultan van Koetei ende pangerans In de Deutsche Ct lezen we dat de inrichting die zal dienen voor het paleis en zijne omgeving uit een centraal toestel enviertelephountuostellen bestaat Teneinde het binnendringen van insecten in de tuestellen te voorkomen heeft de heer Giltay behalve door asbestverpakking het bovendenrtje hormetisch te doen sluiten alle upeningen in den wand van het kastje vermeden De linker ophanghaak elk toestel is voorzien van 2 groot model Siemens telephonen is zonder spelen vertikaal beweegbaar in eene opening in den onderwand terwijl bij de meeste in gebruik zijnde toestellen een langwerpige opening in den linkerzflwand is aangebracht De bel bevindt zich binnen de kast hierdoor vervalt dus de opening die anders noodig is voor den steel van het hamertje Het geluid van de bel treedt door lijn dubbel metaalgaos naar buiten Met het oog op de in IndiS veelvuldig voorkomende onweders is aan elk toestel een veiligheidspen aangebracht die geplaatst zijnde als bliksemafleider dienst doet de toestellen tijdelijk buiten werking stellende Met hetzelfde doel is aan het centraal toestel eene vernuftige veiligheidsinrichting gemaakt die bij naderend onweer kan worden te werk gesteld Aan het centraal toestel bevindt zich eene constructie waardoor het den aldaar geplaatsten beambte onmogelijk wordt gemaakt het gevoerde gesprek af te luisteren wel kan deze zich wanneer verzuimd is at te bellen overtuigen of het gesprek is afgeloopen Bij het gebruik van beide telephonen aan de toestellen wordt het geluid aanmerkelijk versterkt wat zeer practisch is in werkplaatsen waar te midden van storend gedruisch moet getolephoneerd worden i oor een schroefje kan de rechter telephoon buiten werking worden gesteld waardour de linker die van de heweeglflke uphanghaak in kracht wint Allo onderdeelen der keurig gebouwde inrichting zijn in de werkplaatsen van den heer Giltay vervaardigd met uitzondering van de microphonen STADSNIEUWS GOUDA 20 Januari 1899 Door B en W zijn wederom twee voorstellen aan de raadsleden toegezonden en wel onder No 4 tot wijziging van enkele posten der begrooting en bij No 5 het voorstel tot het plaatsen van een régulateur van grootere capaciteit en de vernieuwing van het oude ovenblok in de stedelijke gasfabriek Woensdagavond hield de kleerraakersveree nigiug Onderling Hulpbetoon onder de zinspreuk Eendracht in het café Unie alhier hare jaariyksche algemeene vergadering De secretaris deelde in zijn jaarverslag mede dat de vereeniging dit Jtiar 40 jaar had bestaan en dat er van de oprichters een tweetal waren overgebleven en nog in het bestuur zitting hadden n l de heeren J J Grootendorst en C M Puyk Er was dit jaar veel aangeklopt bij de vereeniging drie leden waren overleden Op het oogenblik telt de vereeniging 64 leden en 1 halilid De balans over het afgeloopen jaar sloot in ontvangst en uitgaat met f 488 96 Het kapitaal der vereeniging bedraagt f923 86 Het aftredende bestuurslid de heer K Van Vliet werd met froote meerderheid van stemmen herkozen De feestelijke herdenking van het 40 jarig jobilé werd bepaald op Donderdag 9 Febr B N De Staatscommissie te Amsterdam heeft gisteren aan het einde van haar eerste zitting van de tweede gruep der candidaten het diploma van apotheker uitgereikt o n aan den heer G Schenk geb te Gouda Uit Groningen schrijft men aan Cascilia over het concert Grunu De heer v d Stap leerling van den heer Arnold Spuel was hier reeds geen onbekende meer en gal behoudens enkele spraakfouten doorslaande blijken van zjjn groote gaven en van de ernstige wijze waai op hij die onder uitmuntende leiding tracht te ontwikkelen Zijn krachtig vul geluid dat de groote zaal beheerscht en de warme voordracht deden hem een wel verdiend succes verwerven zoowel in de Jolumbus party Bratobach als de liederen Een van deze laatste Herinnering van Staring was een compositie van den heer Kerper ook leerling van de Koninklpe Muziekschool die daarmede een groote belofte geeft vuor de toekomst en de heer Kerper accompagneerde zijn vriend zelf de hulde van het publiek in iintvangst te nemen had Kbimpen a d Lïk Gisterennacht woedde alhier up drie verschillende plaatsen brand Een boerderij bewoond dour de wed Drapers een door den landbouwer Nomen en een arbeiderswoning bewoond door Oums stonden gelijktijdig in volle vlam Alles brandde tot den grond af Men vermuedt kwaadwilligheid Alles wordt door assurantie gedokt f iPBLi E op d LIssEL Door den Raad der gemeente is tot telefoonhonder van het op te richten rijkstelefoonkanfunr benoemd de heer A A üfferman alhier Over de sensationeele voorstellinjfen van de in de laatste jaren veelgenoemde spiritisten Homes Key en Davenport schrijven de buitenlandsche bladen o a Hunne hoogst eigenaardige on raadselachtige vuurstellingen gelukken schitterend Evenals de spiritisten laten Mevr HumesFey en Mej Davenport ouk geesten verschijnen Mej Davenport wurdt vastgebonden als een spiritistisch medium en een gansche geestenwereld kumt in beweging De geest van Pythagoras verschijnt evenals die van Maria Stuart e a vazen worden verbrijzeld pistolen afgesdiotou verschillende muziekinstrumenten worden bespeeld enz en wanneer bij het eind de voorhang van het kleine kabinet wurdt opgetrukken ziet men Mej Davenport juist zoo vastgebonden als te voren Buitendien onderhouden beide kunstenaressen het publiek door experimenten op het gebied van suggestie en gedaclitenuverbrenging welke de voorstellingen van den Heer Cumberland verre overtreffen De zekerheid waarmede zij hunne mnemonische kunststukken uitvoeren is hoogst indrukwekkend en amusant Het is dan ouk niet te verwonderen dat hunne voorstellingen overal waar zij optraden een schitterend succes hadden Men zal dan ook hun aanstaand optreden alhier met spanning tegemoet zien Laatste Berichten Het Hof van Cassatie te Parijs heeft Woensdag de deskundigen Couard Bertillon en Varinard gehoord Esterhazy is nog niet v66r geweest Zijn vroegere vrienden vreezen zyn verklaring zy doen alle mogeiyke moeite om de waarde van zyn getuigenis by voorbaat te verzwakken Zou heeft generaal Mercier die tegenwoordig byzonder spraakzaam wordt zich nog eens laten interviewen door de Soir om te kunnen verklaren dat Esterhazy aan het Hof niet veel zaaks kan vertellen Deze wetenschap is Mercier ingegeven door zyn beroemd flair d artilleur Het ziet er treurig uit met wet en orde te Johannesburg ais men den correspondent van den Times wil gelooven Dezp heer of is het misschien weer een juffrouw vertelt dat een vergadering van den Afrikaanderbond waar alweer geprotesteerd moest worden tegen de gevangeimemmg van den voorzitter en den secretaris van dien bond werd bygewoonS door een georganiseerde bende Boeren 600 of 700 in getal die de sprekers uitjouwden en de meubelen in de zaal kort en klein sloegen Noch de stedeiyke overheid noch de politie deed iets om aan het tooneel van woestheid een eind te maken De ledenvan den bond gingen daarop rustig naar huis Och die arme verdrukte orde en wetlievende Kngelschen in de Znidafrikaansche Republiek Boven Schotland heeft een zware sneeuwstorm gewoed VERSCHEIDENHEID Men noemt de telephoon een uitvinding van onzen tyd En wat vertelt de Moniteur Dat zekere B meer krygt men van des uitvinders naam niet te weten den 14den Januari 1799 reeds honderd jaar geleden dus de telephoon uitvond Hfl noemde zyn uitvinding télélogue im gaf er de volgende beschi yving van Dit toestel nu nog zwaar en higewikkeld maar waarvan ik een meesterstukje wil maken draagt den naam van huis téléloguc Het zal voornameiyk dienst doen voor de buitenwoners en de gemeenschap onderhouden up verre afstanden overdag van hun bolcons of belvédères en s nachts uit hun slaapkamers ver over meren stroumen en dalen die hen scheiden Genoemde B moet hebben aangeboden op het hanipdeMars met behulp van zyn téléhigue een redevoering over te brengen in het Luxembourg door den voorzitter van het Directoire uitgesproken zyn waanzinnig aanbod bracht hem schicr in de gevangenia En nu worden unze telephoonjuffronwen uitgeveegd als zy langer dan eenige seconden met haar voorwaarts wachten William Von der Bilt tweede zoon van den bekende Amerikaanschon millioenenbe zitter gaat trouwen met Virginia Fair Daar deze jonge dame 25 millioenen meebrengt en do jonge man er zoowat KKI bezit zul het huishoudontje t niet al te schraal hebben AMERIKAAN SCHE üll ll 1 OOf b i A van OS Ai Md Tailleur Kloiwag E 73 73a GOUDA fefevAoon Ko 31 inslerdain Vrkri MotkrB 86V 97 96 100 88V 83 S Hours van 18 JANUAII 8 7 971 fuiliAKD Jart Nod W S 9 ditu ilito iiio 3 dito d lo dito 8 li0 l0lR U I Oon 1 1881 88 9 ITALIB I i nhr TiOK 1869 81 S 83 831 OosTENB Obl in fapior 1868 B dilo iu lilter 18 8 6 PoBTve Ll O il met Doupoii 3 dito tinbt 8 84 97 9T i 1031 77 98 lll 101 88 V lOOV 1007 6 8 478 108 50 101 198 Rtl LANU Obl Biunanl 1894 4 dilo Oeoons 1880 4 d 10 bi fiullis 138 dito bij Hop 1889 90 4 d to in goud leeu 1888 6 hti ilito dito iSS4 S SPiliji Porpct ichulil 1881 4 8 l 41 TmKiu uopr Ooo leen 1890 4 Oe ioemuft serid D Q c Ifleiengier eC ZoidAfb Rep T obl 189 = Müiico übl Buit Seh 1880 3 ViNfZüfeLi Obl 4 oii jnp 1881 Amstebdam ObligBtien 1896 H ROTTEHDAH Stud tcbU 1894 3 Nbd N Afr H ude n Band Arond8b Tab My Cerlifiïi ten DeliMaBtichappü dito Ara Hypolheokb paodxr 4 Cult Mij derVor tea aaiid e Gr Hypolbrekb pftudbr 8l NedorlaiidtcliQ iK it aand 6 Ned Hande mafttaeb dilo t 14 i N W li Pao Hyp b pandbr 8 6li Bolt Hy otl eekb paudl r 100 Utr Hy otbselb dilo 3 98 186 86 30 lU UI IOC 08 100 OoSTENB O Ht Hoog banV aaaj Uusi llypotbeokbanit pandb 4 Ahebika Bqui hypotb pan ib Maxv L G l r Litn orl Nbu HoU LI SpO jr v Mij aand Hij t tBiiil St Spv aand Kod I d Spoorwogm aai d Ned Zuid Afr Sptu aaod 8 dito dito iUto 1691 dilo Italië Spoor 1 1887 89 A £oU 3 8 i Zuid Il l Sp mii AH obl 8 67 8 PoL N Warachau Weenen aslid 4 183 Rotl Gr Rusa Spw Mij obl 41 9 BBlttaobe i ilo aaad Faat wa dito aBod 6 1 Iwang Dombr dito aind lOO Knralr Oh Aiow Sp kap opl 4 109 dilo dito oblig 4 I Amebiia Cini Pap Bp Mij o l 8 86 ia 9 11 Ohio Notlh W pr O r aand l dit dito Win 8l eter obl 7 I 188 Deorer fc Rio Qr Spm oert r a 14 lllinoia Central obl iu goud 4 1 109 Louiav StNa hiilliOort r aand 8 Meii o N 8p M Ie hyp o 8 109 Misa K4nfBi V 4pCt pref aBQd 11 llVia N ïorV Oul o Woat aand j 16 dilo P inil Ohio ohbg 8 118 OregoD Oalif lebyp lugoud 6 18 St Paul Uin t Hanil ob 7 Uo Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Lino Ooi lo hyp O 1 Canaua Oan South Chert T asad Vl C Rallw h Na lo h d o O 178 208 106V 10 Amalerd Omnibiia My aand Rottord Tramwe Maata hBod Biuiu Stad Auto erpou U87 8 99 Blad Bruaael 1888 i 99 HoNO Theiea Regnllr Qi aolaoh 4 11 OoiTEKB StaaUleenig 1880 U K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje atad Madrid 3 1868 Nu Var B II Arb Spoel out 80 Ned Stad Amaterdam aaod 8 Stad Ro terdam B ind 8