Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1899

l o 7794 Maandag 23 Januari 1890 37ste Jaargang P o IKE ODDR SCHIEDAMMER GEUEVER NKillTOAP t Sf fiOMCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VurlcrijüliHar liy i M PKKÏKRS Jz N Ü Aia bawijB van oohtliaul u cachet en Icurk iteede vtior lieu van don iiaani der Firma p noppR s jBkJEaam 3 ia 5 f4 GBOOTK KEUZE WINTEEMAKTELS voor Dames en Kioderen van de goedkoopste tot de beate soorten concur reerende prlj en D SAMSOM Markt GOUDA Ia coacarrentie met alle Baiteu en Binnen laudsche haizen ADVERTEWTIEN Sociëteit De Kéunie MAANDAG 23 JANUARI 8 uur DE UODERNE WONDEREN homesjey daveIport Eaadselachtige en ondoorgrondelijke Eipejrimenten op het gebied van Occnltisme Spiritisme Mnemotechniek Psychologie Anamnestiok Femwipknng nnd üedankcn Uebertragung en Somnambnlibmc Voor de eerste maal in Europa Das Biech und Seh Medium Mntrèe Ie Kang i 1 2e Eaijg f 0 75 Leerlinge Openbare 8ch 50 Vl Toegangubew zen bü Firma EDAÜW BAAS FABM Op oen Fabriek van Bloenipotten Dakpannen en Tegel WOBDÏ 4EVBAAÖD een bekwame BAAS bekend met het Stoken van verglaasd goed ïonder bewijzen van bekwaamheid omioodig lich aan te melden Brieven adres C FILIPPO Hazerswoude Rijndp Fabriek Veeklu8t Aan hetzelfde adres knnnen twee bekwame Draaiers GEPLAATST WORDEN JTegen 1 MAART of eerder te huur een ruim en net BOVENHUIS Adres MARKT A 68 HOLLANDSCHE AMS TEBWAM Prginoteering China Congo Stofthee 46 en 60 c Grot 60 66 Lekkere SO Bouobon 76 Qeurige 80 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 16 Alleen verkrggbaar by P H J van Wankum Oosthaven B J4 TANDAKT8 E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPSSSKUBBS MAANDAG DINSDAG DONDKBDAO es ZATBRDAQ van S tot S am VfOBNSDAG en VRIJDAG ran ItotC uur ZONPAQB ni it OoW Druk tai A BEINKMANIiZÓON HIEUW HIEUW IIEUW I GESCHIKT VOOR Nachtlicliten Koffie en Tlieelicliteii Welke 4 uur branden k 3 en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Oouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolep GOIJD A Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft bierToor geen Olie goan Qlaa eMI Alleen een lucifer aansteken is uoodig Geheel sonder gevaar voor brand al8 ook zonder reuk He $ groote aantal zenuwkwalen vin zent hooMpiin af tot de voorafgaandekeiUekeneov4B p6plMiBaierB nb ro rte toe troUeerM SOK HteeaB allo middelen door de mediiche wetenachap aangewend Kerit aan dan nienven tUd komt d eer toe dat eIj door het gebrnik maken vaa den oenvondigiten weg aanelllk lansB de bnTd mos phyiio oglsctie ontdek king gedaan heeft die na honderda proelaemlngen tbaaeover de g e betle wereld verbreid en terwHl nff weteaichappeUJk kringen de hoogeteTelangtteUing wekt tavtna eeue weldaad blijkt te zlja voor d md tMnwkwaUn lijdende mBniotaheid Dwe neeawtiw ia nltiteTonden door den gewnzen Orfloler Tan Oexondhett Dr Roman WeUimaantaVUahofen en benut o n de on derviudlng ojigf laan In aeoe W Jartge prakUjk Haar waasehlDc van b t fa oM euiBiuil prr fas wwrden ilanrUa geaehlkteaUiiratt d r d hnld oHnlildelllJk kun haiaeanw stel iD de cde iil Mat deie eDeeiw ia werden werkelUk lohitterande reioltataa vwkiolu ea iil maakU tooveel opga f dat vmn een door dan ultvlbder gsaahraven warkl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart voorkomieg en giMsIng binnen k rtaa tM reedi de Ule dnk vern henen ie üit boekje bevat nitt alleas rot iMt create pnbttek vcrnaanbar verklaringen ontrent liet wezen der nienwere ttaeranla en de daarmede lelfa fu wauhoplgfl geyalleu verkregen ultweiking maar ook vindt men daarin wetene uh appel Ij ke ver b indelingen uit tie nieilla he binden die aan deze gonceiWlJze gewUdEUn zaomede anahrlft van tal vun HtnUaclirlfteu van hooggeplaatete genaeükandigen ouder welk p Méeltrt mal dr rofeaior aanil polylilInlekleParlJi rus Rounsmont 10 Stelngreber msd dr praktiietreNd genetahisr aan het krank tlnnlgen gaatloht BCharanton Sanltltarath Dr Cohn te Stettin Broiimann nwd dr arrend arte teJd éyi en Or P Forsitier otneeihaar dlreateur van het hotpltaal te Agsn Qahainratb Dr 8aherini kattael fluHntall Aan allpn wier xenawB tcl iBC r of miiidar AMiyadMiB af K n roacnanaida i acbilclield Iljdan waarvan dekenteekenen xljn Mroniaoha hoofdlijn mlgrahiedoliele hoof dpijn blaedandrang iroate prikkelbaarheid gejaigdhi d ilapelooibèld llobaniitijke enreat n onbehagellllie to tand verder alle Efekenala door beroerte getroffen werden es nog HjAvn aan da gevolgen tooalB verlamnilngen navfrmegan tot iprakan rware tongval noelenjli tllkken itljriiald der gewHchlen i a dia door beroerte getroffen werden es nog HjAvn aan da gevolgen daarvan iriMton tot iprakanirware tongval noelerijliellkksn itljniald der gewHchten met veort dureitde plln plaataelllke iwakto veriwakkiag van gehtegeii eu dia reede ander geneeakiindlgi behandHing geweeat ilJn maar door ds bekeiide middelen la onthondingaen n kondwatarkonr wrilveu elrctrianeren atoomlooi of Eeebadea genealng of tnaiging hnaner kwaal gerosden bebben en ten etotto zij die vree seToalvn voar beroarCe s uutoe radas hebben wegene vtreubijnaelen aie zloh aanhoudend angltlg voelea vardooulng la kit haom hgefdplje net daliellgkeid MlkkarliiginenifonlierwordBn voor de oogen drukkende pl n onder het vaertoonit aaWngia éeeerefl hotvoo en van krlabeilng in en hel Hapen van handen an voeten aan al deze drie oatagorfSn van imwlljdera li ook aan Jonge male lijdende aan Bleekiuoit en kraehtsiDoehald ooE an gatonde lalft aan Je g peraonsn dia veel mat hel hoofd werkra en geestelijke reaotle willen voarkomen wordt dringend aan geraden eirh het boven vermelde werkje aan te Bohatfen hetwelk op aanvrage fcoataloos ea franoo ver sonden wordt door AiUHterdaiB door 91 XBIBAIV A Co Helllgeweg 411 Hotterdaiii F B van HAIVrBK KOLFP Apotheker Korte Hoohteeg l Vtr ehl l OBItl A POItTON Ondegracht bIJ de Goardbrng F 91 üp de loneete hyglennladi modlotnale tontoonsteillng ie de l i Welaamaan ache Qenees wijn door da Uediacbe JortJ aant da Kllvrp N noaattlr bchi AAMl A BLU¥I§ §IE1 ZOIVEN iL EWARINEBOTER is eeu kostelijk eten mitt ze mijt zorg on zindelijk bereid is nit de beste grondhtoüen 3 Alloen bij BLUYSSBS S fabrikaat kan men daarvan zeker zijn vóóral ook omdat BLÜÏSSEN S fabrikaat rechtstreeb wordt verkocht zonder tusschenkomst van Agenten ot Winkeliers waardoor knoeierij onmogelijk is BLVTSSBX S fabrikaat wordt alleen verkocht in de ISa eigen Verkoophuizen 0et IWnpen van Mitew Nu prima znivore Natunrboter zoo erg duur is ze kost nu minstens 80 et per pond bevelen wij bflzonder aan onze aUerfllntte ItiengbOter in stukkeu van J pond k 30 et per p jnd alsmede onze heerlijke Ueenicke Mélange k 70 et cn onze aUerputkête Iflargarineftofer it 60 et beiden per ij pond Onze prijzen zijn verder M 48 44 40 30 en 22y et per 1 pond De liefhebberij voor onze prachtige NIKKELEN CADEAU SERVIEZEN met garantie neemt nog steeds toe 8 bons geven recht op de prachtige MELKKAN SUIKERPOT KOMFOOR THEEPOT KOFFIEPOT BLAD 10 gr 12 het 16 40 20 30 het Alles met gratis aandeelen i oni e Verloting van de M prachtige Heeren Bemantoir Horloges te CI 0 a d a T77 i1clstraat ISO A BLUYfillSE 201 E iC co ïï yg s Patent H Stollei cn Du tuig mt UBtlfltlUt nuitiirn iraaimt lUlllltl êSS Warnung Mr ffrAH0 Brfotfft dtn ilnttn Pate itH Stoaett errui im hit Afliui lu têr f M Ei wliMtiwi u rtMo9en Jffacliahmutigen iBgtbtr Uu kiufi diher unsara êteta scltarfen H StoUmt tw ion l f Jlra it edtf ff lolahta iUMhandtaniui o Omitii iiiiitr Plaket fwH ntbatutalmd uuialijbitt lat Si PretsUtton and ZeugnUte tnUa nmf flam 358888 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEH ABCBITfiA7E17 ElI LlJSm ook volgens op te geven Pi ófiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Coneurreerciide prijzen NOUVEAUTÉS WU TenoekflQ de Damei di on nlllnitreerd raode albam voor het WIntoraaU oen noch niet ontTanf en bebbra dit tt willen aanvragen aan I JULESJJU UZOTdir p Hetzelve wordt dan omgaand grtttia aa franco toegezooden Beatallingen van af 25 Aranci ttH tm alh koeten aan huis met B vertiooging Héiiiiétitli fcMtotr tl Riznriul 1 1 Nieuw onovetroffen rof Dr Hebers welbelceiid SmtrW KSACBT SLIXIB Alleen echt met Pabriekamerl tot voortdureode radicale en HU H zekere genezing van alle zelfi 9EU de meest hardnekkige xenuW mpBM iekten vooral ontst ati door KJi afdwalingea op jeugdig n leeftydTotale genezing van elke zw te Bleek zocht Benauwdheid Hooidpyn Migrainf Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Ourermogen Inapotenz Polltitioiie enz UitToerige prospectcsseu Prijs per floacli fl 1 fl 9 fi S dubbele fieBoh fl 6 CentraalDepot Mnttk v d Vegte ZiiUbomratl Depots M Olóban Oo Amaterdam F Happel a Gravonhage I Halramana do Jong J Cui EotterdBui Wolff Co Gouda en bil alle drogisten FEANSCHE STOÜMVEEVERIJ N olieiiiisclie Wassc erlj VAN 11 oppëi he imer 19 Kruiskade Botterdam Oibreveteord door Z M den Koning dn Balgm aoofddepöt voor GOUDA ds Hmi A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen eh verven van alle Heeren en Oamesgarderobetl alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomea van plaohemantels veeren bont ens Gord uen tafelkleeden ens worden naar de aieawate en laataie methode geverfd Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschadelnk voor de gesondbeid volgens staal bewerkt f JLW UUll 4e Aboaueuent roontelllnt Donderdag 26 Januari 1899 Vereenigde HoUerdamsehe TooneelisleB LE GRAS HASPELS Optreden van WILLEM W ZCiJLSN Mijnheer en Mevrouw Mongodin Blijspel in 3 bedrijven Aanvang half 8 uun ÊÊÊf Gewone bepalingen en prijzen Bttltenlaodscli Overzicht Het Hof van Cassatie heeft het diplomatiek dossier bestudeerd Vooraf zijn de generaals Mercier Boisdeffre Gonse en de heer Hanotanx gehoord Later werd Hanotaux nog ondervraagd over de stnkken in het diplomatiek dossier waarover ook de heer Paléologue uitleggingen gaf Beide hoeren zullen geconfronteerd worden met de generaals Mercier Boisdeffre en Gonse waarna ook nog generaal Billot zal worden geroepen Esterhazy is nog niet v66r geweest Men zegt dat hfl tegen de volgende week is gedagvaard De majoor woont niet bj Marguerite Pays noch in ziJn eigen woning Hij heeft zijn intrek genomen in het Hotel du Maréchol Ney van den heer Denfert Rocherean om in de buurt van ziJn advocaat te zijn Esterhazy heeft den baard dien hij hier droeg laten afscheren en prijkt dus nn weer enkel met zijn gi oote snorren De Hongaarsche onderhandelaars bewaren het diepste stilzwijgen over den loop van de onderhajidelingen Als feit is alleen te vermelden dat alle partijen van de oppositie hnn buiten de hoofdstad vertoevende leden hebben opgeroepen verlangende dat ze vandaag allen ter plaatse zouden wezen daar de grondwet gevaar liep Uit dat feit en uit do stemming onder de oppositie maakt men op dat de onderhandelingen niet te best willen vlotten Alle Engelsche bladen behandelen de conventie gesloten tusschen Lord Cromer en de Egyptische regeering tot regeling van het bestuur over Soedan De Times vindt haar bevredigemd en juicht o a de bepaling toe dat de gemengde rechtbanken van Egypte geen jurisdictie in Soedan zullen hebben behalve in Soeakim Daarentegen herinnert de Times aan het slot dat Lord Salisbury Frankrijk te kennen heeft gegeven dat Engeland krachtens recht van verovering in Soedan een ander bestuur zou invoeren dan in Egypte maar de nieuwe conventie sluit mede Egyptische plaatsen als Wadi Haifa en Soeakim in Te Soeakim echter zal de Egyptische vlag alleen wapperen Ook zal opgemerkt worden dat de conventie de verovering of herovering van nieuwe gewesten door een gemeenschappelijk optreden van Engeland en Egypte bezuiden Chartoem beoogt De conventie moJfekge bevredigend voor de vrijheid en don voorspoed van het Soedaneesche volk maar zy zal waarschflnlijk de Egyptische qnaestie in verscherpten vorm op den voorgrond brongen V De Amerikaansche senaat heeft de behandeling van het vredesverdrag hervat Maar het blijkt onmogelijk iets te weten van denvermoedelijken afloop De berichten van de Philippijnen hebben aanvankelijk eenigen indruk gemaakt maar sedert eenigo dagen is een strenge censuur iugevoei d In de Vereenigde Staten heeft men FEViLLETOlM Gedenkschriften van een Geluinoeker OF AMIBAL DE YONDELma A a r M Frmuch DooB W NUTTEES 8 Op eenige metera ahtud van de bank waarop y iioh had ntergeMt Iwmerkte by denulfdfla ouden bédieDde die thana twee paaiden bij de teugels hield De afataod taucheo dea matkiei en bet meiqe waa aanmerkelijk groot San plottelinge gedachte lobeen b hem op te komen r hij knikte alaof hij een rraag door een ODziehtbare tot hem gerichr ol een voorftel toeat mmeiid beantwoordde Hy deed sijn paard een dicht boaohja hinnengaan waar h afsteeg het aaa eea hoorn bond en zioh roorriohtig en behoedzaam overtuigde van nog niet gezien te zijn Daarop gleed hij onhoorbaar Tan boom tot boom soms op handen en voeten door de struiken kruipende steeda naderde hij de plek waar Bertha de Ohaamont gezeten waa Na verloop van tien minuten was hjj haar op hoogatana tien meters afstand genaderd Oplettend beschouwde hjj haar Hy ug dat sij bleek waa an lydende aoheen QrootQ blauwe kringvn hadden zich rondom barx oogen gerormd Een ukere laatelooabeid in hars daardoor geen controle op de berichten van do regeering die de inlijving wil Maar ook te Madrid weet men niets daar de Amerikaansche overheid te Manilla zelfs de telegrammen der Spaansche bevelhebbers aan de regeering te Madrid niet doorlaat iets dat in strijd met de gebruiken wordt geacht Terwijl dus het lot van het vredesverdrag aan een z den draad hangt heeft de Spaansche regeering besloten de Cortes nog niet bijoen te roepen en af te wachten wat te Washington wordt beslist Toch zal men dunkt ons wel niet veel hoop hebben dat er nog iets in den toestand verandert Van meer practischen zin getuigt het voometóen om als de groote kolonies verloren zijn nn ook de kleinere maar weg te doen wijl men daaraan toch niets heeft en het besturen en beschermen daarvan bijzondere moeieltjkheden heeft als Spanje heeft opgehouden en koloniale mogendheid van den eersten rang te ziJn In afwachting van de bijeenkomst van de Cortes blijft het kabinet zooals het is Oorlog en flnanciën hebben eont bezwaar gemaakt maar beide ministers hebben toegegeven aan den drang van de collega s om de regeering nu niet in den steek te laten Aanvankelijk werd gemeld dat met dit aanblijven alleen fflaar bedoeld was het vredesverdrag in weilige haven te brengen Maar uit d gistoij middag ontvangen Temps blijkt dat de regeer ing nog een heel programma van werkzaamhecKn wil afdoen Op dat lijstje treffen wij aai persoonlijken dienstplicht inkrimping van het aantal generaals en van het officierskorpSjireorganisatie van de marine en van het bostuir der gemeenten en provinciën Verder wil men een regeling van de vlottende schuld en van die bij de Spaansche Bank Met betrekking tot do Carlisten beleeft men weer een kalmen tp Sedert een paar weken geleden dag aan dag de meest onrustbarende berichten kwamen is eensklaps een stilte ingetreden alsof er geen pretendent en aanhangers waren Indien men nn let op het feit dat het niet de eerste maal is dat men na een reeks hedenkeljjke berichten in eens zwijgt kan men dunkt ons wel gaan vermoeden dat de berichten meer uitingen waren van de door de critieke omstandigheden in het leven geroepen spanning dan van de werkelijkheid Verspreide Berichten niiBvrus Het nieuwe onderzoek van president Mazoau met de raadsheeren Darestc en Voisin betreffende de beweringen van Quesnay de Beaurepairc zal deze week afloopeii Bij ziJn aankomst te Parijs werd Esterhazy aan de Gare du Nord door een aantal journalisten opgewacht Hij drukte aan eenigen hunner blijkbaar die van de bevriende bladen de hand maar wilde niets zeggen dan dat hfl de Hollandsche sigaren zoo goed vond Hij reed weg in een flacre en nam Zfln intrek bij een vriend waar is blijkbaar niet bekend De vriendin Marguerite Pays heeft Par s verlaten eu logeert ergens buiten bewegingen verried vermoeienis afgematheid Hoe kwam het dat George eenaklapa er zeker van waa dat het mei e daar voor hem den afgetoopen nacht nan dezelfde aandoedingen ter prooi waa geweest dat ly denzelfden strijd bad gestreden 0n Bohijnbaar met denzelfden uitala F Wij veten het niet Maar hg waa er zeker van dat geen redeneering hem het tegendeel had kunnen doen aannomen Z bemint mij zeide hij tot ziobiieWen Ik word bemind en zij ia getrouwer aan haar hart dan ikt Ën verdwenen waren x jn voornemena ran afstand doen gebroken waa zjja famüietrots maohtelooa de blik ajjner voorvaderen eensklaps wai alles wat hem had doen besluiten zijn hart tot lEwygen te brengen al zijn herinneringen zijn gezond verstand de hinderpalen volkomen en atgehael weggevaagd tot niets herleid Sn op hetzelfde oogenhlik woedde de hartstocht met deielfde hevigheid in zyn hart deed hem sgn bezinning als verliezen sette zijn brein in voar I De ernstigste hinderpalen kwamen hem voor als kinderaohtiga kleinigheden Met van vreugde stralend gelaat het oog in vlammen het hart in rnur stond hjj daar geheel opgaande in het beichoawen ran hat Jonge meisje doch zonder ntoed om haar te naderen hij gevoelde dat h liever zou willen terven Aldus bleken weinigo uren voldoende te aijn om den trotaehen onverschrokken legeraanvoerder te heraoheppen in een sprakeloozea minnaar die zioh verborg Toor het oog van haar wie z n liefde gold die lioh tevergeelB opbiiate om te Tooraoh n Ie bp een zuster Cabanes en Sanvel advocaat by het Hof van cassatie hebben met hom geconfereerd en laatstgenoemde heeft het Hof van cassatie otflbioel van zjn aankomst verwittigd Het getuigenis zal zegt men zeer lang zijn fJlemeneean en Jaurès hebben het beiden over de brieven van keizer Wilhelm welke niet met het diplomatiek dossier zouden zjjn meegegaan naar het Hof van cassatie en met hot oog op de interpellatie van Breton op gister schrijft Jaurès in de Petite Bepnblique Dat de regeering voorzichtig zij Als zij durft zeggen dat deze monsterachtige vervalsching niet heelt bestaan zal zij binnenkort de beslissendste getuigenissen ontvangen de stelligste tegenspraak Wü verzekeren dat die vervalsching gepleegd is WÜ verzekeren dat zg bekend is geweest aan buitenlandsche zaken en deskundig onderzocht wij verzekeren dat ij gediend heeft om Dreyfus te veroordcelen Frankbijk Decrion de korporaal der artillerie die onlangs onder verdenking van spionnage werd gearresteerd en die ouder Picquart en Henry aan het bureau van inlichtingen van het ministerie van oorlog verbonden is geweest heeft aan den president van het Hof van Cassatie een brief geschreven waarin hij verzoekt door de Criniineele Kamer te worden verhoord daar hü volgens zijn zeggen belangrijke onthullingen in do Dreyraszaak kan doen Te Maubeuge Frankrijk dicht bjj de Belgische grens is de 81 jarige weduwe de Negrier schoonzuster van den bekendep generaal de Negrier in haar woning vernloord gevonden Van deze misdaad wordt de dienstIjode verdacht aan wie mevrouw de Negrierin haar testament 400 000 francs had vermaakt 3 Tengevolge van de bekomen verwondingen in zijn duel met Barrès heeft Laurent Tailhade het gebruik van twee vingors der rechterhand verloren ZiJn duel met Lajeunesse zal binnenkort plaats hebben op hot pistool De duellanten zullen geziep Tailliade s invalide rechterhand met do linkerhand schieten eu vier kogels wisselen Enoklasd Een zonderling geval deed zich eergisteren te Londen voor het politiehof van rechter Sir John Bridge in Bow street voor Uitnaam van advocaat Havelock werd denrechter verzocht aan den commissaris vanpolitie bevel te geven het mes waarmede onlangs een moord is gepleegd aan Havelockover te geven De moordenares die op het oogeublik in de gevangenis de voltrekkingvan haar doodvonnis afwacht had het mosaan Havelock ten geschenke gegeven endie wilde het nu bepaald hebben Sir JohnBridge noemde het monsterachtig om zooop dat mes gestold te zijn en weigerd Sfetbevel te geven POLBN In oen drogerij in het stadje Shitomir iu treden Nog atond hij daar toen Bertha eindelijk opstond en heenging en stond daar ademlooa onbewegelijk met aohitterende oogen en de haren in wanorde als een versteende krankzinnige Hy zag baar na Geen dokele maal zag zij om Zwijgend liep zjj Toort oaaat haar kneohl onbewust van de oogen die op haar gericht waren Op die wijze verliepen verscheidene weken lederen namiddag verborg zich de markies op dezelfde p aats en eiken middag kwam het jonge meisje op baar bank eenige minuten uitraateik Wat dwaze voorliefde voor eeuwig en altyd dezelfde plek bromde de knecht fHaar liefde trekt haar naar deze gezegende plek haar liefde voor mij dacht de markies Ed dva avonds dwaalde hjj zorgvuldig vermomd rond in den omtrek van het kaateel dor De Chsumont s en wierp zich plat ter aarde ala h j in de lanen van hei4 ark een wit gewaad zag weven en lag als tot marmer gehouwen terneer tot de verschijning verdween als wanneer hy dronken van z n denkbeeldig geluk naar zyn kamer keerde en zich opsloot tot den anderen dag Evenwel er moest oovermijdelyk eenmaal een oogeublik komen dat hij sijn hartstocht niet langer ion knnnen bedwingen Men hoopt geen gaaaen op zonder gevaar voor ontploffing De uitbarsting van de lang ingehouden hartatocht zou moeten plaats hebben En ze had plaats Op een zonnigeu warman dag waarop de lucht j t dnizend geuren waa bezwangerd en de natuur Polen heeft een hevige benzine ontplofflng plaats gehad Het fabrieksgebouw werd geheel vernield en vier werklieden een brandmeesster en vijf brandweermannen zijn gedood De hoofdcommissaiis van politie en twoc zijnor comniiss uisseii I ekw iincn liraiulwonden BINNENLAND De commissie van voorbereiding hit ds Tweede Kamer voor de ontwerpen op de vaderlijke macht en de andere justitieelsociale wetsontwerpen heeft hare beraadslagingen ook in de laatste dagen dezer week voortgezet Men schrijft nit Utrecht aan de N R Ct Er werden bier gisteren in den gemeenteraad weer sommige huizen onbewoonbaar verklaard en commissies benoemd om ook naar andere huizen een onderzoek in te stellen Daar dit in den laatsten tijd hier nog al dikwijls voorkomt eu het mij gebleken is dat dit tot de meening aanleiding heeft gegeven dat in Utrecht alle krotten worden opgeruimd kan het geen kwaad terloops op te merken dat zoo n onbewoonbaarverklaring in de moeste gevallen niet zoo erg veel beteekent Als er maar watorlciding worden aangelegd of als er maar voor afzonderlijke privaten worden gebouwd of als er maar voor behoorlijken afvoer van rioolwater wordt gezorgd dan blijven al die huizen cn krotten nog weer bewoond als voor dezen Naar aanleiding van oen door ons aan een te Ruhrort verschijnend blad ontleend bericht over uitzettingen van Nederlanders deelt de heer Anton M de Leeuw aldaar ons mede dat ook hem op Hl December 11 door bet Polizei Ambt werd medegedeeld dat hfl öf Pruis en 2 jaar soldaat moest worden 6t Duitschland had te verlaten Als reden gaf men op dat hiJ niet aan zfln mllitieplicht in Nederland had voldaan Op een door den Commissaris der Koningin onderteekend bewijs dat hij eon plaatsvorvangor gesteld had cn daardoor volgens de Nederlandscbe wet wel degelijk aan zijn militieplicht had voldaan werd hem medegedeeld dat hij Duitschland niet behoefde te verlaten en niet meer lastig gevallen zou werden Met welke groote kracht de storm van verleden week ook op zee gewoed moet hebben en hoeveel water daaruit opgewaaid is kan blpen nit het feit dat ver landwaarts in alle voorwerpen zooals de glasruitender woningen behalve het stof cn zand ook bedekt waren met fljno droppels zout water die niet droogden lang nadat de regen opgehouden had Op tal van plaatsen in Noord en ZuidHolland o a in de stad Haarlem to Leiden en ongetwijfeld ook elders kon men deze waarneming doen en zelfs aan de ovorzjde der Haarlemmermeer o a in Aalsmeer waren de takken der boomen en heesters noch lang vochtig en glinsterend door het zeewater dat niof opdroogde tengevolge van lot bezwymena toe alle zintuigen streelde lat Bertha als naar gewoonte op baar zodenbank aan den voet van den reasaobtigea eik en speelde roet een ruiker de bloemen een voor een ontbladerende en ia den wind atrooieode alsof ze orakeltaal verwaohtte nit de kelken alsof ze hoopte op een oplossing van t geheimnisvolle raadsel der toekomst De oude bediende die haar als altyd rergeielde had zich ver verwyderd Bertha was alleen Instinctmatig begreep hg die op weinig afataod haar bespiedde den aard harer gedachten Zy golden bem t Nieta ter wereld had hum ooit eenige rdden gegeven om dat te veronderstellen Toch was hij er zeker van met een lekerheid die nieta aan het wankelen had kunnen brengen Hy geloofde blindelings in de onbewuste gtmeenaohap der zielen ƒ Eenaklapa stond hy voor haar I Hy wist niet hoe hy herinnerde cmh later niet dat hij het besluit daartoe bad genomen eenaklapa stond hij voor haar ziedaar atleah N Mademoiselle murmelde hy j Het meisje hief het hoofd op en herkende oogenblikkelyk den markies Eea blos bedekte iare wangen maar verdwoen weer anel en maakte plaats voor da bleekheid van een lyk jr0rH wtnoifd