Goudsche Courant, maandag 23 januari 1899

DE ORGELS TaTctoryT Tlark zgn alleen in Nederland reeda by datmenden ingevoerd en alom bekend en 1 Siliefd Steeds een fraaie aorteering er ran voorhanden ook van ander nitnemende brikaten GROOTE VERSCBEIDENHEID van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN en BBNOODIGDE VOORWERPEN BU DE MUZIEK Bto Te boharaa Strijkstokken in te levertn vóór 9 r of op dea laatste Vydag van iedere maand 1 GROOTE OPRUIMING Let wel s V p Slechts 8 dagen OPRUI MI ING van Zijden Stoffen voor BLOUSES en fï A RN EERl N G ZIE ETALAGE Mubevelend WfERNlNG MARKT GOUDA tGoedkoopste en aoliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als hoiteo de stad met gesloten wagens by A aRAVESTEIJN Oude Gouwe Alle wordt tegen Traneport sehade emekerd Jicbl kortom W8l RIniimaïak Lrad ip n n S s teter PalH Expeller Vit Is Hit kst lub imn un ta wendoo tegen i Aiifcer PaiB Ex ieller DK LA G MABKT yifH Mst H stndi In Mat hi = AlkerfalD Expeller HIEUW I 7 GESCHIKT VOOR Uachtlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Vs uur branden h SVa en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Benig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermeien GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hiervoor geen Olie goen GHaa e I H Alleen een lucifer aansteken is noodig IGeheel ronder gevaar voor brand als ook sonder reuk NIEUW I NIEUWI liet gehalte aan keukenzout en oliloormagnesinm Daar was de zonte smaak aan rti takjes liaideiyk waarneembaar Komt dit verficU jnsel in den zomer voor dan ipt het groen door dit zont veel wordt zwart en versclirompelt nn bepaalt zicb het nadeel tot het eenigazins zont smaken van het tpens den storm opgevangen water Gemengde Berichten Donderdagmiddag is te Arasterdam gearresteerd een 19 jnrig bootwerker genaamd De Klerk die bg een conimissionnair in de Knlverstraat effecten aanbood afkomstig van den diefstal ract geweldpleging te Berkel De jongen gaf op dat by de stnkkcn hnd ontvangen van een persoon die buiten op hem bleef wachten Deze had zich onraad bespeurende echter uit de voeten gemaakt TJe Klerk ia nog in verzekerde bewaring en de politie doet onderzoek naar de juistheid zijner opgaven Uit Den Haag zendt meu het volgende bericht Alhier zijn eergisteren twee personen aangehouden wier niteriyk overeenkomst hadmet het signalement van de vermoedeljkemoordenö ars te Berkel Gister bracht men voor den reeliter comraksaris een jougmensch dat te Amsterdam in een wisselkantoor oengedeelte der gestolen effecten had getrachtte verkoopon Hjj zeide ze ontvangen tehebbon vnn een mot manteljas gekleedenman Een dusdanig gekleed persoon wordtte Eotterdani in verband inet den moord gezocht H Bld Nader meldt men aan do Tel In den namiddag vervoegde zich Donderdag ton kantore van Gebrs Levie Nederl effecten en Wisselkantoor Knlverstraat 121 een jonge man die effecten ongeveer ter waarde van f 600 4 f 700 ten verkoop aanbood Bij het nazion dei nummers kwam men daar tot de verrassende ontdekking dat deze behoorden tot die welke door de bladen s morgens waren gepubliceerd als afkomstig van den Maandagnacht geploegden diefstal te Berkel Natuurlijk haastte de firma zich de politie van hare ontdekking in kennis te stellen en een minunt of tien later werd het jonge raensch door twee rechercheurs gearresteeid en naar bet bureau St Pietershal geleid V Daar ondervraagd vertelde hü De Klerk te heeten en te Amsterdam te wonen Hjj was op straat aangehouden door een heer die na een kort gesprek hem vroeg of by geen zin zon liebben mee naar Ilottordam te gaap Hy wist daar een zeer goede betr jkklng voor hém waarmede hij zeker meer zou verdienen dan hy op t oogenblik deed De jonge man zeide iiierop dat dit hem onmogelijk was daar hy zyn tegenwoordigen patroon niet in den steek wilde laten De vreemdeling vroeg hem daarop of hü dan geen zin zon hebben terstond een aardig sommetje te verdienen Nu daar had De Klerk wel ooren naar Hy kreeg daarop een pakje effecten en deze moest by gaan inwisselen by Gobr Levie De vreemdeling zou hem dan in HOtel de France wachten waar de afrekening zou volgen Zoodra men van den jongen man eeno beschryvhig van het signalement van den vreemdeling gekregen bad worden twee rechercheurs naar het HOtel de France gezonden doch de vogel bleek gevlogen De hotelhouder verklaarde dat er in t geheel geen heer wiens niteriyk met het signalement overeenkwam in zyn café geweest was Waarschyniyk heeft de man die biykbaar tameiyk handig is buiten eenige oogeublikken staan wachten en heeft toen hy zag dat zyn boodschapper in de val was geloopen het huzeiipad gekozen Denzelfden avond is door de recherche in alle hotels en slaapplaatsen bier ter stede een onderzoek nani bedoelden vreemdeling ingesteld doch zonder resultaat zoodat vermoed wordt dat hy terstond de stad beeft verlaten Het jonge mensch zit nog in bewaring aan de St Pietershal daar t best kan zyn dat men hem nog met de Eotterdamsche politie zal eonfronteereu en een verhoor doen ondergaan Daar hefgeen de jongen omtient zyn verbiyfplaats i n zyn patroon heeft verteld in alle opzichten waar is gebleken te zyn gelooft men dat hy geheel ter goeder trouw gehandeld hoeft en aan den moord geheel vreemd is STADSNIEUWS GOUDA 21 lannari 1899 VER 4ADKRINGvANDF NÖEMEENTEliAAD op Dinsdag den 24en Tannari 1H99 des namiddag n half twee ure Aan de Orde De reclnmet tegen aanslagen van hetIe suppletoire Kohier der plaatseiyke directebelasting naar het inkomen dienst 1898 Het voorstel om den heer J Smitontslag te verleenen als onderwyzer aan deTustehensebool Ingekomen stukken 1899 no 2 3 De rekening van het voormalig Armbestuur van Steiii 1 Het voorstel tot wyziging en aanvulling van den Idj de pensioen verordening bohooienden staat van gemeente ambtenaren Het voorstel tot liet verleenen van afscbjyvingen op aanslagen in de plaatscHjke directe belasling naar bet inkomen dienst 1898 Ingekomen tukken no j Hot voorstel tot wy ifeing der gemeentebegrooting dienst 1898 Ingekomen stukken no 4 7 Het voorstel tot het brengen van eenige wflzigingen in en het daarna opnieuw vaststellen van het Beglement voor de Bank vanLeening en de Instructie voor het personeelvan de Bank vau Leeuing Ingekomenstukken no 1 8 Het voorstel tot het dempen van denvyver voor en lot het plaatsen van eenyzeren hek ter afsluiting van de AlgemeeiieBegraafplaats 0e Heer AV M Moreé ond leetljng der H B S alhier werd Vrpag te Uti echt tot Arts bevorderd In een vergadering gisteravond tan den C r Volksbond alhier sprak dr 1 W Berkolbaoh v d Sprenkel over de samenstelling en het doel van Kamers van Arbeid Hoewel betreurende dat in een Christenland zulk een instelling noodig was injeendo hy toch dat van zoo n Kamer van Arbeid i en groote zegen kou uitgaan zy brengt patpoons en werklieden tot elkaar en bevordert de waardeering van w erszflden By de a s verkiezing van leden dier Kamer wenschte hy dat er voeling zou gehouden worden met andere Chr Vereen om gyzameniyk candidaten te stellen Zulke candidaten moesten zyn onafhankoiyke karakters en niet aan politiek doen daar dit de mfenschen meestal kleurenblind maakt R N Beko Ambacut Door den heer inspecteur der dir bel en het college van zetters zyn alhier benoemd tot deskundigen tot schatting van bet mobilair voor de heffing der personcele belasting de hoeren M Binne dyk en 1 H Faay te Gouda Beroepen bfl de Ned Herv Gemeente alllier Ds W zyistra van Waddingsveen ZcvEimeizEN Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk alhier door ds 1 H AVestrik te Den Boer Alhier zyn 4 huizen tot den grond to afgebrand 8 ervan waren togen hraik BetaJde verzekeut Kbihpes i D IJsEi Mej A Q E Thesingh onderwyzeres alhier beeft met ingang van 1 Mei eervol ontslag aangevraagd AVoensdagavond bad alhier de tic jaarvergadering plaats van de meisjesvereeniging Irene Na een openingswoord vau ds Van AVillenswaard werd door de secretaresse verslag uitgebracht over de werkzaamheden der vereeniging en werd het treurig afsterven herdacht van twee leden waaronder de penningmeesteresse zoodat zy thans ook genoodzaakt was verslag uit te brengen aangaande de geldmiddelen Na betaling van nog epkele piisten blyft een Yoordeelig saldo van f B Vervolgens werd verslag uitgebracht door de afgevaardigden van de zustervereenigingen tiapelle Onderkerk en Krimpen a d Lek Het overige van den avond werd gezellig doorgebracht Zangvoordrachtcn samenspraken opstellen enz wisselden elkander af Voldaan over den gezelligen avond en over tnigd van het nut der vereeniging keerden de vele aanwezigen ongeveer 12 uur huiswaarts OuDEWATER Doudordagavond had in het h6tel Koniugs alhier de jaarlyksche vergadering plaats van de Ned Boerenbond atdecling Oudewater en Omstreken lu het bestuur werden herkozen de heeron 1 Hoogenboom te Roozendaal gem Haastrecht en J Nederend te Diemerbroek gom Papekop on voor een tnsschentyds ontstane vacature werd gekozen de heer P A ergeer to Unscboten De vergadering toonde zich geneigd voor het oprichten vau een Raiffeisenkas boerenspaar en leenbank en tot bereiking vau dit doel zal de heer Louis A an Ryckevorsel van Vncht inspecteur van vooi noemde bank worden uitgenoodigd om over deze zaak cene lezing te komon houden H u r g 6 r I ij k e Stand GEBOREN 19 Jan Jnnnigje ouders L de Vries en AV de Vries Gerrlgje ouders A van Dam en S Koppendraaier OA EKLEDEN 18 Jan M AV J Veerman wed N Mathot 63 j 19 J H AV Naber 60 j 20 AV 0 J Smulders b m Uaastreoht iEBOREN Antonia Geertrui ouders J V d Lee en 0 Swanink VliBt OVERLEDEN G van Leeuwen 65 j INQEZONDBN Mijvkter de Redacteur ündeigeekenden verzoeken u de volgende regels in uw blad te willen opnemen in de eersti helft van Februari wenscht de Heer Gustav Dilhiie een tweetal opeenvolgende avonden vooi het Uondsche pabliek df nieuwste uitkomsten der proefondeiTindeiyke natuurkunde door een reek schitterende proeven te demonsteeren A elen zullen zich zyn oordrachten in 189 3 gebonden nog wel herinneren en daaiby dan tevens het enorm succes dat by hier te lande mocht behalen De heer Drthne stelt zich ditmaal vooj door middel van een reeks proeven geheel afwykende van die van 93 het nauwe verband tusschen licht en electriciteit te laten zien en daaraan vast te knoopi n een demonstratie van liet telegrafeereii oiidei draad Een tweeden avond wil by op groot e schaal proefnemingen doen op het gebied der spectraalanaljse en door middel van de eigenschappen van zoogenaamde kromme lichtstralen bet publiek op de hoogt breng jn van de nieuwste inzichten aangaande den physischen t iestand der zon A oor ieder die met belangstelling gade slaat de schreden voorwaarts die de niensehheid adegt op t pad van het exacte weten zullen beide avond zeker zeer interessant zyn En waar bet soms al wel eens minder geinakkeiyk zal zyn het volle gewicht te begrypen van de vragen welke de experimentator de natuur voorlegt daar zal het toch zeker aller bewondering wekken hoe deze zoo hy zyn vragen handig stelt van de natuur steeds een antwoord krygt De feiten welke de Heer Dabne laat zien zyn in wetenschappeiyke kringen wel bekend Het is dan ook de wyze waarop hy die feiten aan bet licht brengt welke hem den vollen lof beeft doen vei dienen van alle groote physici in Duitschland en hier te lande Natuuriyk eischt de Heer Dilhue eenige zekerheid omtrent de voldoende opkomst van het Göudsche publiek De hooge transportkosten zyner instrumenten maken dit noodzakeiyk Ken verder woord van aanbeveling voor den heer Dabne uit onzen mond is niet noodig Gouda kent hem reeds Laat dan ook weer dezen keer biyken dat ook in onze stad er zeer velen zyn wier belangstelling in den voortgang van het menscbeiyk weten groot is A y verwyzen Voor de voorwaarden naar de in dit blad voorkomende advertentie Onder dankzegging aan n mynheer de Rtdacteui voor de verleende plaatsruimte Gouda 21 Januari 1899 AV Ph LINDNER A C GEITEL A Via m EN F SIEVERDINK I HET GROOTE R4D VAN PARIJS AVelke overdenkingen veroorzaakt het al niet Dit eerste wonder der tentoonstelling dat minstens reeds klaar is bewondert men met eene vreemde gewaarwording en na deze luchtreis met het groote rad van Pary gedaan te hebben kan men zicb geen idee vormen van de gewaarwording die men ondeiTindt Buiten en behalve de waarlykwondervolie installatie van deze draaiende wagons bewondert men de grootsche aderen die met zooveel volmaaktheid eu juistheid deze ronddraaiende trein in beweging brengen en men kan niet nalaten eene vergelyking te maken tusschen hen en de zoo delicate en zoo kleine raderen van ons organismuR Hunne werking is üük volmaakt maar op voorwaarde dat bun krachtgeverwelke men het bloed noemt gezond en zuiver zy Als de machine niet meer gaat moet een specialen machinist komen om snel de levensdeeltjea te herstellen Het is zeer lastig dezen machinist te vinden zoo delicaat zyn de werkingen Die machinist is evenwel gevonden geworden voor de dochter van dén Heer C Houmes Buitenbaveu te ATissingen ZEd schreef ons hieromtrent het volgende Myue 15 jarige dochter wss sedert gernimeii tyd liidende aan bloedarmoede zy had niet de minste eetlust en eene bleeke teriugachtige kleur by de minste krachtsinspanning vermoeid en eene totale lusteloosheid iu alles Slechts na bet gebruik der eei ste doos was eene merkbare verandering te bespeuren zjj is weer opgewekt en blozende zooals een meisje van haar leeftyd behoort te wezéu ik heb langen tyd gewacht alvorens ü te schi y ven om te zien of de gene zing voort zon duren zelfs n het eindigen der behandeling maar zy is volkomen ik durf genist een ieder awe Pink Pillen van D AVilliams aanbevelen ükunt van mfln schrflven naat goedvinden gebruik maken Men zegge het voort Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrygbaar by J H I Snabidié Steiger 27 Rotterdam eenig dqjothouder vodr Nederland en apotheken Franco toezending tegen posttt issei Daar het doel dezer geneeswyze is de hernieuwing van bet jbloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziek f teh uit bloedarmoede rhenmatiok heapjjcht zenuwpyn verlamming fruggemergsziekte St A itusdans hoofdpyn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen bergeven de schooiie kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door liehamelyke en goestelyke overspanning en door buitensporigheden Gelijk alle goede produkun worden ook de Pink Pillen reeda nagemaakt een ieder geve due wel acht dat er in t franech op het omhuUel staat tPilulee Pink pour Pereonnes Pales du Df Williams € t Omhulsel en het etiket zijn van rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede zich voor namaakaels welke dikwijls gevaarlijk zijn voor de gezondheid Wij kunnen de iverkdadigheid der Pmkpillen niet waarborgen UVES V IKK OUR f ERSONNESl indien zij nietderechten zijn dwz gelijk aan nevenstaand model AMERIKAAJNSCHË inFjnnuin mm uauuuniJi b i A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 1 GOUDA Telephoim Ko at GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTËLS Costumes Blouse Peig noirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotprijzen P JSAJUSOM ADVERTENTIEN Hiermede betuig ik myn meest oprechten en harteiyken dank aan Mej HORNEMAN en Mej RIETVELD voor huiAie liefdevolle hulp my dagen eu nachten tydens het ziekwezen van myn overleden Echtgenoot verleend en verder breng ik ook dank aan allen die my in het smartelyk veilies van hunne deelneming hebben biyk gegeven Uit aller naam Wed J M JAGERVAN Leeuwen Natuurkimdige Yoordracliteii TE HOUDEN DOOR GUST AV P AHÜE Dezer dagen zal een lyst circuleeren ter inteekening De piyzen der Kaarten zyn by inteekening voor Hielde awoildén per persoon f 2 Familiekaarteu voor 3 Pers f 5 4 Pers f 6 enz Kaa fe voor schoolgaanden f 1 By gebleken voldoende deelname wordtden datnm der Voordrachten in dit bladhekend gemaakt OPRUIMiniC van PLATEN KRONINGS AETIKELE ROMANS van Geoboe Ohnet Emil Zola e a k 85 en 50 cent per deel ZIM MTALJ GB1 ALBs JONGENEEL Boekhandel Oosthaven Gouda Openbare Verkooping te aOUDA op WOENSDAG 25 JANIARI 1899 des margens te elf aren in het Koffiehuis cHaehohisc aan de Markt tea oTerstaan ran den Notaril G C FORTÜMN DROOGLBEVKR VAN No 1 Een op goeden stand gelagen W1KKËLHEI8 ERF en PLAATSJE aan den Langen Tiendeweg te Gouda AVijk D No 37 Verhuurd bij de week voor 3 50 No 2 Ben ERF aohler den eigendom tod C M PooKsMA in den Roosendaal aan de Wllhelminutraat te ou a groot 12 Centiaren No 3 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en TDIN aan den Bleekerwiagel te bouda Wijk R No 199 roet een uitgang naar de Boeleksde Te aanvaarden 1 Mei 1899 Bet Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder Kolder en Dienstbodenkamer en heeft vele gemakken No 4 tot 7 yier neveua elkander staande HUIZEN en ERVEN naast hot vorige perceel aan den Bleekerssingel te Gouda allen met den UBOND daarachter Wyk B No 195a 196 197 en 198 Allen by de week verhaard voor 1 50 1 50 1 50 en 1 70 tezamen 6 20 per week No 8 tot 18 Kif naast elkander staande HUIZEN on ERVEN met den GROND daarachter in de Boelekade te Gouda achter de perceelen Nos 3 tot 7 Wgk B Nos 167 tot 177 Allen by de week verhaard en wel 167 en 168 elk voor ƒ 1 30 i 169 voor 2 10 170 voor 1 40 171 voor 1 85 172 voor 1 45 173 voor 1 35 174 voor 1 40 175 voor 1 45 176 voor 1 40 en 177 voor 1 75 te zamen 16 25 per week Na afzonderiyke veiiiag en afslag worden de perceelen Ifoi 3 tot MS gecombineerd als volgt Borst Nos 4 tot 7 daaraa Nos 3 tot 7 vervolgens Nos 8 tot 18 en eindelgk Nos 3 tot 18 IMe perceelen te namen groet 9 Jren S Centiare om hunne Ugglng hlmonder geteUkt tot het uitoefenen van eene hanileU aaft De breeMe aan den Singel bedraagt MS IO Meter en aan de Buelekade as sa meter No 19 en 20 Tmee HUIZEN en ERVEN naast elkander gelegen in een Poort aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk J4 Nos 63 en 69 Verhaard by de week No 69 voor 75 en No 68 voor 65 cents Nos 21 tot 25 ryf eenige jaren geleden gebouwde naast elkander staande goed onder hoadeu Huizen Erven en GROND in de Korte Akkeren te Gouda Wyk P Nos 324 tot 328 te zanien groot 6 Aren 70 Centiaren Verhoord by de week No 324 voor 2 50 No 325 voor 1 75 No 326 voor 1 80 en No 327 en 328 elk voor 1 75 samen 9 55 per week Na afzonderiyke veiling en afslag worden de perceelen iTo 9f tot MS gecombineerd Eu no 26 Een goed onderbonden aang naam gelegen WOONHUIS ERF en GROND Onder de Boompjes aan de Wachtelstraat te Gouda Wyk P no 265 Terstond te aanvaarden ne perceelen not X9 tot 30 mijn uit de hand verkocht De perceelen zgn te bezichtigen Vrydag 20 Maandag 23 en Dinsdag 24 Januari 1899 telkens van 10 tot 3 uren én op den verkoopdag van 9 lot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda Slemppoeder BIJ Wolff é Co BATMN 198 V GEEN BETER dm voor alle soorten SCHOENWERK als het Noordbrabantioh Schoen en Laarzenma yn Kleiweg M 30 tegenover de Kleigtteeg Aanbevelend € SMITI All roparitiën en aangemeten werk Opruiming van het nog voorradig winterwerk en oBgewrteerd achoenwerk Zie de etalage Sociëteit De Kéuniec MAANDAG iTrTNUAIll 8 uur DE UöDERNE WONDERKN HOiarEY Raadselachtige en ondoorgrondeiyke Experimenten op het gebied van Occultisme Spiritisme Mnemotechniek Psychologie Anamnestiek Femwirkung jnd Gedanken Uebertragung en Somnambulisme Voor de eerste maal in Europa Da8 Riech und Seh Medium Mntrie Ie Rang 11 2e Rang i 0 75 Leerlinfjen Openbare Sch 50 Gt Toegangsbewyzen by Firma EDAUW f F mm Tiendeweg S9 GLOEILICHT Branders compleet ï 85 Cts Beste Eousjes ï 20 CtsPrima qualiteit ï 30 Cts Trekking 1 Fel ruaria s der TDEK8CHE LOTEN van irs 400 nominaal die uitloten met Hoofdpryzen vanfrs 600 000 frs 300 000 60 000 25 000 10 000 en duizenden anderen van frs 1000 en minder Minste prgs frs 400 Voor deze trekking lyn verkrygbaarheele aandeelea voor 1 3 00halve 1 00 bij J VAN OUE Kleiweg k 2 Gouè Slijm en Maagpillen Schreuder e Pillen zyn Maagversterkeud zacht Laxeerend byzonder goed tegen Siyni en bevorderen de Spysverteering l Vi cent per doos Verkrijgbaar te Goiin4 alleen by de iirma WOLFF Co Haven 198 Men wachte zich voor namaakselsl Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger 1 1 SCITREUDER Apotlieker I S KEISER Korte Tieodeweg Gouda Voortzetting der Algeheele UITVERIidOP wegens vertrek naar eldem tiaaat U baast U degeen die profltoeren wil Tan de buitengewone koopjea in Manntacturen Bedden Dekens een groote party Winterartilcelen die voor spotpryzen opgeruimd worden zooals Mana en Jongens Jassen Pelerin Jassen van 12 Regenen Ryjasseo buitengewone koopjes Witte Goederen zooals Talellakens en Serretten besta kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakens 3 el breed van 45 cent voor 30 et stukken Kaper houdende 20 el van f 4 75 voor f3 50 een groote party Katoenen Dekens van f 1 25 voor 80 cent Kinder Dekens van 90 voor voor 50 cent byzonder geschikt voor oitdeeting der armen zwaar gevulde Kapok Bedden van f 15 50 voor f 10 75 Veeren Bedden van 45 voor 28 Gulden enz Gevoerde zyden Rokken van f 4 50 voor f 2 90 Lakenscbe Rokken i 1 25 Echte Leidsche Wolten Dekens 2 persoons van f 5 voor f 3 75 Het UÜIS is TB HUUR spoedig te aanvaarden I S KEISER Korte Tiendeweg Gooda Tegen 1 MAART of eerder te huur een ruim en net BOVENHUIS Adres MARKT 68 FlÜi so aast S aut an 1 26 da fisa li Taoriündaa 1 da maaaU Apothekai m bi r li Ri tai t Oo ta Botteidam Te QOÜDA by C LUGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhaven 199 Heeren Greldscliieters In een bloeiende zaak wordt f 1000 bedryfskapitaal gevraagd volledige opgaaf der gestelde voorwaarden geweilscht Brieven Bureau v d Blad motto Hulp Goen Tussrhenperaonen mwtm z vak en sterke bron BI I SLOTEUAEER Co DIT Dfi BAND TE KOOP EENE EOÜWllANSWQNIHI met aanbehooren en 19 Sektoren Wei en llooilaiid aan den IJsel naby Goi da ora dadeiyk te aanvaarden Te bevragen by Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht FDIKE OUDE SCHIEDAMMER JEITEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar b ji PEETER8 Jz klè bewijs van eohthoid ia nachet en kurk Btaeds voorzien van den naam dar Firms P HOPPE DKPOTUOUnBRS Gevraagd op zeer gunstige voorwaarden H H Kruideniers DrogUten Uaiiketbakkers Wynen 8igarenhandelaren en andere persoaen met relitiën op alle plaatsen in Nederlaud voor buitengewoon goedkoope gewaarborgd zuivere üatnnrwynen geanalyseerd door en onder toe zicht van den algemeen bekenden Hoogleeraar SWART8 van de Universiteit te Gent Voor verdere inlichtingen zicb te adreaseeren aan den Heer Wm WINS olenstraat 10 te s Ilage Directeur voor Nederland en Koloniën van de Naamlooze Veonoolscbap General Wine Company te Antwerpen Kapitaal 250 000 JAN ROND Korte Groenendaal I 199 200 IJnerwaren Staalwaren Gereedschappen voor alle vakkoii HülSHODD ARTIKELBN Figuurzaag en Eerfsni Artlkelen BIIEUKR liIfneiV door een uwer Huisgenootan in den Sigarenhaudel van Louis Bisscbop Dubbele Buurt Gouda mr VRAGEN I II 5 Stgaran d 10 Qoni MT merk DA € APO dur zy uwe rervacbtingen leker zallen overtreffen