Goudsche Courant, maandag 23 januari 1899

l o 7795 Dinsdag 34 Januari 1800 37ste laar aiiji Alle Ooudsclie Dienslbodon Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken hebben besloten hunne KATOENEN JAPONNEN te koopen bij i Telefoon Ro M Oe Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 y k g met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is ƒ litó franco per post 1 70 Afaonderlijke Hommers VUF CENTEN Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen ijïoote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tof 1 uur des midd J L BRUNS rurfniarkt en hoek Gouwe W Groote keuze der NIEUWSTE DESSINS tot zeer lage prijzen W Verzoeko beleefd de Étalage aan de Gouwe te T eziclitigen i liV De verkoop geschiedt aitsluitend ü contant ANIJSSÜIKKR VOOK floedkoope en smakelijke AMJSMËLK4 in Doozen waarvan de inhoud voldoende is voor 5 Liter Melk per doos ƒ 0 SS f EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wy odb thans ook specinal gaan toeleggen op heb verraardigen van VITTIIVGI Toor den handel Framea Wielen Baaden Zadels enz enz zoowel TOorRy wielen met ls ontler ketting raden wy U ten zeerste aan onze uiterst lage prjjzen te vragen Tevens malcen w U er opmerkzaam op dat de prezen onzer Rywielen voor 1899 belang rijk verlaagd zgn zoodat wy acherji coneurreeren Waar niet vertegenwoordigd woMen IJVBllIQE AOElfXEN gevraagd in t byzonder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere aoliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen lESZet IDepêt DBB Soelété Générale fles Eaux de vie de Cognac gevestigd ZELTGSTRAAT G 86 levert het bekende fijne merl IIHPËKIAL ü ƒ Mt30 per FUacfa per Demyohn a 2 f en 5 L a f 4o per Liter In origioeele verpakking Aanbevelend i H ROOOE SUat sspoorw egep De EXTKATBEI Rl welke gedurende den Vi inlerdienst 1898 99 des nachts van KOTTERDAÜf illaas naar Amsterdam loopen na afloop der voorstellingen van het Italiaansch Operagezelschap Directeur M DE HONDT zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers l eii 2 kl bestemd voor GOUDA De reizigers voor Gouda moeten voorzien zijn van gewone retour en gezelschapsbillelten of Bilometerboekjes Steeds voorradig eene ruime keuze der Soiiedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd Desverkiezeod op afbetaling per maand en per week A LEWEINSTEIIN QOUDA Kleiweg 49 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT immil ABCniTSATEN SN LUSTE ook volg ens op te g even Profiel ISpoedIge aflevering Melle nltvoerlng Concurreerende prijzen VOOK Goedkoop en smakelijke AMJSMËLKJ in Doozen waarvan de inhoud voldoende 1 is voor 5 Liter Melk per doos ƒ 0 SS J D M1ËB1E Droijist Kleiweg E 100 T I Ook verkrijgb by ürma L BOER Hoogstr I WtT t e beste SIGAREN kunt U koopen in liet Mag azijn DE MAGNEET Lange Groenendaal I 23 iVTOCRAnE STUDIO Fluieeeleit Stnyil 582 Oouda Reproductie werk Vergrootingen Bnste Opname s Interienis Kinderopname s enz enz Dt iU ki sk in Xniii i M ii1 1 Serieus werk BtUijke prijxeu i tluuumi te AbonneraeBt VoorstelUnr Donderdag 26 Januari 1899 Vereenigde Rollerdauisohc Toooeelislen liE GRAS HASPELS Optreden van WILLEM VAM IWm I Mijnheer en Mevrouw Mongodin ate Blyspel in 3 bedrijven Aanvang half 8 uun tjff Gewone bepalingen en prpen öoud Brak vu A BBINÏMAN k ZOON BuUenliindsch Overzicbt De Engelsclie bladen zjjn zeer ingenomen met het Engelscli Egyptiscli protectoraat over Soedan Het uitvoerig verslag van Chamberlains rede nalezend blykt ons dat deze wel degelp zich over Egypte on Soedan hoeft uitgelaten Ik vertrouw dus sprak hy dat voortaan onze positie in het geheele Ngldal een positie dje wy verworven hebben met stroomen bloed en geld door oUers die wy brachten toen geen andere mogendheid de verantwoordelflkheid inet om dragen wilde een positie die ook gerechtvaardigd wordt door de groote weldaden die w j reeds over de bevolking hebben gebracht door debarbaarsche dwingelandij waaraan 2y onderworpen was te vernietigen ik hoop zeg ik dat die positie van nu al aan erkend zal worden als absoluut en onbetwistbaar dat meu ons met rust zal laten om ons weldadig werk in Egypte en in de provinciën vroeger er aan onderworpen voort te zetten zonder gehinderd te worden door openlijken tegenstand of wat erger is door arglistige kuiperijen Van het protectoraat over Soedan sprak Chamberlain echter niet Frankrijk is natuurlijk over de laatste zaak minder goed te spreken Over de nieuwe bestuursregeling van Soedan sofcryft de Temps dat ze gelijkstaat met een protectoraat en slechts de voor toojister is van een ptotectoraat over geheel Egypte Maar als het daartoe komt zal men compensatie mogen verlangen Asquith Donderdag te Louth het woord voerende gaf zyn diep leedwezen te kennen dat John Morley zich uit de raadslagen van de liberale party heeft teruggetrokken Maar met nadruk wees hy de beschuldiging van Morley af als zou de jingo geost in de liberale party gevaren zyn De liberale party verheugt zich inderdaad over den afloop van den Soedanschen veldtocht en zij zon politiek laf zyn geweest als zy in de dagen van het Fasjoda geval niet mede getuigd had voor Bngelands recht iets waarover zij geen berouw hoeft te hebben aangezien de eendracht van het Engelsche volk toen veel tot het behoud van den vrede heeft bijgedragen maar dat alleen is nog geen jingoSsme zeide Asqnith Verder ontvouwde hij zijne hoopvolle verwachtingen voor de liberale partij die zeide hj nog eene schoone taak te vervullen heeft wat o a voor de ho d ligt is het geheel nationaliseeren van het onderwys zoodat nergens meer een school sta iu het beheer waarvan het volk geeu stem zou hebben dan de regeling van de FEVItLÉTOl GedenkschrifteD van eeo Gelukxoeker OP AMIBAL Ut VONDELING Naar het Irmsoh DOOB W NUTTEHS GehMl in varwuring onbekwA m om hê T9 gedaobtea behoorlijk te ordebeD of de woordea ïa behooTlijke Tolgorde over d lippen te broDgen stamelde tij V mjjabeer War onvon aobta voor mij o wurom dat mij te naderen vat wilt u van mij ik sie dat u ieta zeggen wilt Na deu woorden had de markies zekerheid Dat was niet de taal der onversohilligheid want wat was natuurlijker dan dat bij hierheen gedwaald zqade en haar rieode haar genaderd wasP In baar verwarring had aü het geheim tad haar hartstooht Tolkomen pr s gegHven baars ondanks I fOjj vraagt m waarom ik hier ben gekpmeu madfcmoistlle P antwoordda de markies dia üob eehaklaps bevrijd gevoelde van zijn vrees ea ücb in staat achtte oreo achtereen te spreken waar hij een oogenblik te voren met s a leven de moeilijka taak om haar louter aan te spreken bad willen afkoopen lah I isderea dag bei ik hier geweest sedert onze ewite ontmoelingl Waarom ik hier ben gekomeuf Waarom wendt da naald van het kompas zich eeuwig UK bet ooordea f Als ga dat weet dan weet ga drankqnaestie de stryd tegen monopolies en zoo meer De Russische minister van marine heeft op Duitsche werven aanbesteed den bouw van een kruiser eerste klas en van twee torpedobooten De kruiser zal meer dan vier millioen roebels kosten en de schepen moeten in het volgende jaar klaar zijn In dat jaar moeten ook alle pantserschepen en 22 torpedobooten waarmee men te Petarsbnrg bezig is gereed komen Bovendien werd nog besloten tot het onderhanden nemen van drie nieuwe pantserschepen van 13000 tons ieder en nog twee kruisers Zou dat alles achter den rug van den Czaar geschieden V Leve de ontwapening mag men ook wel roepen als men leest dat op do begrooting die in 1898 voor het leger 289 millioen roebels en voor de vloot 67 millioen roebels uittrok voor 1899 gerekend is op een uitgave van 324 millioen roebels voor het leger en 83 millioen voor de vloot Dat is dus in ronde cijfers een verschil van 51 millioen In de Belgische clericale kringen broeit een onweer metbotrekkiiigtot het kiesrecht De Koning zou zich verklaard hebben voor afschaffing van het meervoudig kiesrecht in Oivereenstemming mot fle groep HMWirattec s De regeering is blijkbaar niet van plan mot eeo vooigtel te komen Nu zou de groep BeernaerP c s in de Kamer evenredige vertegenwoordiging voorstellen en de groep Helleputte antwoorden met een voorstel tot het invoeren van enkelvoudig kiesrecht Van andere zyde wordt echter beweerd dat het ministerie zou aftreden en een nieuw kabinet met kiesrechtvoorstoUen komen Het Hbld van Antw zegt Wy vernemen dat het in onze politieke kringen niet zoo helder is als men wil doen gelooven De Koning zou persoonlijk voorstander zyn van het stelsel om in meervoudige districten slechts éen naam op de biljetten te doen plaatsen Maar de regeering is daar tegen Wanneer het vredesverdrag met de Vereenigde Staten door de Spaansche Cortes zal zijn goedgekeurd zal de heer Sagasta hun een programma van hervormingen voorleggen Thans is van dit programma het een en ander bekend geworden Het is zeker interessant te vernemen ep welke wijze de Spaansche ministerpre sident hoopt het land nit zijn verval op te beuren waarom ik hier ben I Van achter dese boomen beb ik u dag aan dag gadegeslagen in stilte bewondeling in zwijgende verrukking en gij vraagt mij wat ik u te zeggen beb Be markies hield eauikUps op au zweag eu dainsde achteruit Bertba was opgesprongen Ëen gloeiende blos van schaamte of gekrenktau trots kleurde hare wangen Ganoeg mjjoheer I zeide zij met waardigheid bijna met hoogheid ik vrees u te begrijpen en mi u niet laten voortgaan Ik ben hier alleen zoo ge slat en ben aan m jzelven en aaa mijn doorlucfatigeo naam dien ik draag verschuldigd te weigeren nog een enkel woord aan te hooren Ik smeek u u te verwijderen en dat dadel k Ik TeroadersteJ dat g te voel adelman zyt om myn verzoek niet te begrypen ik hoop dat g i als eea berel zult besehouwen wat u door een vrouw wordt gevraagd G bebt gelijk mademcisalle antwoordde de markies rdaar g wilt dat ik heenga zwijg ik en ga ik heen maar in naam uwer moeder die v a uit den hemel over a waakt laat my nog een enkel woord zeggen F vik luister mynheer Welnu zeide da markies Latour zeer snel ea hartitoohtelyk ik zie dat ga m j verstaat dat ge in mjjn hart leest dat ge gevoelt dat ik a tot itervens toe liefheb an waar dit zoo is o geef mjj toestemming om alles In het werk te stallen wat een eind zal kunaen maken aan den rampsaligeo twist die onze geslaofatan sohaidt an zoo ik daarin slaag o vergun mij dan ta mogan hopen f Wat te kopen mijnheer vroeg Bertha toen In de eerste plaats stelt de regeering voor de bevordering van ambtenaren naar anciënniteit voorts den algcmeenen dienstplicht de vermindering van het aantal generaals en andere offlcierefn de vernieuwing der marine en de hervorming van het bestuur van Staat proviileiën en gemeenten Ook zal een plan wordeb ingediend tot regeling van de vlottende Schuld en van de voorscbotten van de Spaansche bank Het ministerie van kolonie zal natnurlyk worden opgeheven omdat er geen kolonies meer zyn Maar de minister Romero Giron behoeft daarom niet naar huis te gaan want hy zal de portefeuille van publieke werken nemen die Sagasta sedert het ontslag in October van deu heer ianiazo lijdelijk zelf onder den arm gedragen heeft Bovendien zuUen de Cortes oen roodboek ontvangen met alle diplomatieke stukken van het laatste jaar er in ook het onverkorte protood van de vredescomiuissie te Parys Het s te hopen dat de maatregelen van den hoer Sagasta uitvoerbaar zullen blyken Verandering van het aantal generaals is gemaklÉKjk gezegd maar waar blijft men niet de tejeiiwoordige titularissen f En die nieuwe marlM Is daarvoor geld te vinden En voor öe invoel ing van den algemeenen dienstplicht f Waarui de voorgestelde hervormingen van het bestuur zullen bestaan wordt niet gemeld En toch is dat misschien wel het vot ft tttmate Verspreide Berichten URKYPVS Esterhazy heeft te Parjjs zijn uitrek genomen in het gesticht der broeders van SaintJean de Dieu Rue Oudinot 19 Hij heeft verklaard daar voorloopig in de stipste afzondering te willen leven en zal niemand ontvangen en aan niemand wie het ook ziJ eenige inededeeling doen De Fransche patriotten liga heeft de laatste redevoeiiiig van Cavaignac doen aanplakken De talrijke interrupties en de begeleiding van h ju hou s zullen er wel uitgelaten zyn I Ook de verkiezing van kapitein Hervé met ziJn praatjes over het Hof van Cassatie zal daarnevens gehangen worden De Siècle deelt uit de couloirs der Fransche Kamer het gerucht mede ahi zoude Esterhazy tot den minister van oorlog het verzoek gedaan hebben hem v6ór zyn verschijnen voor het Hof te ontslaan van zyn beroepsgeheim Dit zon een voorwaarde wezen voor z n al dan niet verschijnen de markies plotseling zweeg ivOp uw wederliefde mademoiselle uw wederliefde dat wil teggen mign geluk antwoordde de markies met triltende stem yStaag eerst in wat ge zooeven beloofdot ie zullen bepraeveu antwoordde Bertba aeniftszins verlegen met terneergeslagen oogen met den linkervoet in den weeken bodem woelende blgkbaar ter prooi aan een gemoedsbeweging die zij zich gaarne bad willen ODtrelnzen vslaag daarin eerst en dan in It eowoordigheid mi na vaders zal ik antwoord geven op uwe vraagt Eer kan ik dat niet doen en mag ik het mat doen In deze woorden proefde da markies een zydoliogsche toestemming een zoete gelofte Kn niettegenstaande den smeekenden blik van het meisje ging hij voort iü üafde te belyden en om hoep te smeeken totdat zij een tilveran flaitji aan den mond brengende een sohfl gefluit liet boorft Met een sprong wierp de markies ztob in het kraupelbeut en verdween Op dat oogenblik verdween elk spoor van trots van bat gelaat van het jonge meisje Hare betraande oogan wendden zich in de richting waain de markies was verdwenen EjBU diepe zuobt ontsnapte baar Toac versohaen da oude bediende en bi af ty zich op weg Hoofdstuk XXI BSN f AinLlBTOONKBL Hat was den volgenden dag tegan den middag dat De Latour i n vader om aan onderhoud Het raoaken De Soir verzekert dat het Hof besloten heeft kapitein Lebrun Ronault mot Dreyfus te confronteeren hetgeen het blad doet voorkomen als een voorwendsel om den gevangene van het Duivelsoiland terug te laten komen Het Hof zou voornemens zijn den tekst van het beruchte borderel in zyu tegenwoordigheid te doen schrijven zij zou gedicteerd worden beurtelings aan Dreyfus en Esterhazy waarna beide handschriften zonden worden vergeleken met dat van het echte borderel dat zich in het dossier bevhidt In de Vrijdag gehouden Kransehe Kamerzitting hield de hoer Ernest Breton eene interpellatie over hot diplomatiek dossier Hy verklaaide dïit volgens de modedeeliug j van een minister van onderwijs do ministers 1 en met naine de heer Méline de valschheid van Henry hebben gekend De oud minister Barthou ontkent dit Breton zeide dat een medelid der Kamer de niodedeeling had gehoord Verschillende afgevaardigden vragen wiedat lid is De heer Tranu roept Dat benik Sensatie Voortgaande deelde de heer Tranu mede dat de heer Ramband oud minister van onderwijs in het kabinet Méliee in een vergadering van een landboiiw comité heeft gezegd Wij kennen die valschheid ook wel maar achtten het wenschelyk niets te zeggen Ik antwoordde zeide ïrann verder Uy hebt die valschheid gekend welnu dat is wat moois Ik neem acte van die verklaring Toejuichingen Hier heb ik een aantal gelegaliseerde verklaringen goteekend door verschillende getuigen die allen bevestigen dat de uitdiukking door den heer Rambaud is gebruikt Tranu leest verschillende gelyklnidende verklaringen voor Do oud minister Barthou houdt zjjn tegenspraak vol De oud minister Mêline verklaart Ik heb het valsche stuk voor t eerst leeren kennen op den dag waarop Cavaignac het van de tribune heeft voorgelezen Toon heb ik gezegd dat ik d revisie noodzakelijk achtte De heer Ernest Breton zyn interpellatie voorteettende zeide Wy kunnen uu slechts acte nemen van uwe woorden maar moeten ons houden aan de verklaring van Rambaud die namens zich zelf en Méline sprak Welnu een minister die falsarissen in de bureaux van het ministerie van oorlog laat blijven heeft een zonderlinge opvatting vun vaderlandsliefde De minister van bnitenlandsclie zaken Delcassé verklaart dat het ultra geheim genoemde dossier geen brieven beVat door H j was gekleed in sijn kolonela uuiforra overigens had hij aan zijn toilet een zorg b steed alsof het aeoe audiëntie bij Hare Majesteit de Koningin van rankr k temidden barer bofbeuding op KteinTrianon te Versailles gold Drie of vier bedienden hielden zich op in de antichambre Qt mijnheer don hertog vragen of bjj my zou kunnen ontvangen gebood de markies een hunner De bediende vertrok en keerde na verloop vnn een minuut terug met het volgende antwoord Manheer de hertog is mijnheer den markiri zya zoon waohteude irQoed antwoordde George ËD hij trnd da slaapkamer binnen Deze slaapkamer was opmerkelgk eolioon door de heerlijke fresco sobildaringen op de milren en het f ilafond aangobraoht uitgevoerd door een der buste eertingeu van Mignard Do grijze hertog de Latoor lag uitgestrekt op een rustbed Ofschoon vermagerd eu door z u ciekie uitgeput had zijn oog nog niets van het oude vuur verloren en daden nog dengena op wieu za gericht werdsn sidderen hetgeen een vreemd contrast vormde met zijn hulpeloos krachteloos liobaam Wal was dat lichaam oud an afgeleefd maar de ziel dia er in huisde was nog jong eu rol kracht en even vurig als voor zestig jaren Wtrdt eereo tt