Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1899

Bsttardui 4 45 5 51 8 15 7 16 7 58 8 40 9 18 5S 10 10 11 85 11 50 11 17 1 44 1 50 8 45 4 05 4 40 5 85 17 7 6 8 1 87 lO ia Dt D tr l D Miéu Otpellt 4 55 08 D 10 19 1 54 4 50 6 17 ff ff 47 Ie 1 lo U IHk Hleoworkerk 5 04 8 11 10 88 f 1 01 4 57 8 84 ff ff 9 64 ff reUiger moot lioh boTondian rcorcien fan Uoordiwht 5 11 1 door 10 48 r 8 08 6 04 8 41 ff ff 10 01 ff nd 5 17 8 98 8 7 48 8 11 9 9 47 10 18 10 40 11 54 1 r 08 11 47 9 14 l 09 4 01 4 14 6 10 5 65 47 7 45 i lO 10 07 lO Sttiea bowiji i 1 0 80 OOCOA DEN BAASiinnm Goud 7 80 8 80 9 17 t l 9 57 10 14 11 15 11 18 11 18 11 68 1 14 8 46 4 4 4 65 i l5 S 64 8 15 7 84 7 61 8 19 8 54 10 10 89 11 0 ZeTaakulHD Monkapoll e 7 41 8 41 t f 11 80 1 5 7 ff 84 D ff ID H ff ff 10 91 Zootenaeer Zagwurd 7 5 8 51 11 41 119 618 ff 8 15 Voorburg 8 07 9 08 r K 11 56 1 88 tut 5 81 ir ff ip ff 8 19 door ff 10 88 Hag 8 11 08 9 46 8 10 16 10 44 11 46 H 11 48 1 3 1 49 4 15 5 15 5 87 5 65 8 19 48 8 04 8 84 8 56 9 11 10 88 11 5 n 44 60 7 10 01 li 84 10 9 18 ff 11 54 Vmat 0 8 3 ff Ama ff 9 49 10 14 1110 Oonda dende opsporingen is gebleken dat Dittenboogaard zjue met bloed bevlekte kleeding biJ een uitdrager te Antwerpen heeft verkocht nadat hij zich bij de firma Esders aldaar een nieuw pak kleederen en de bewuste pelerinejas had aangeschaft Daarna trok hij er op uit om de gestolen effecten te verkoopen Ook is gebleken dat hiJ verwant is aan dpn vermoorden rentenier Hipping en voorts fat hij nog een vonnis moet ondergaan wegens gepleegden diefstal Zaterdagavond heeft de mede aangehoudene Kraajjenbrink onder geleide der recherche een reisje vice versa van hier najir EsBchen op de Belgische grenzen gemaakt om met de Belgische gendarmes geconfronteerd te worden De recherche hier houdt zich thans in verband met dezen moord sedert Zaterdagmiddag onledig met het opsporen van zekeren A H een 2 5 k 30 jarigen schilder verwond aan hoofd en linkerhand en van oen 25jarigen opperman alleen bekend als Albert wier persoonsbeschrijvingen vanUittenboogaard afkomstig zijn Uittenhoogaard stond ook gesignaleerd wegens diefstal eener koe te Zegwaard Zaterdagavond werden de aangehoudenen in zake den Berkelschen moord opnieuw verhoord doch zij bljjven halsstarrig ontkennen daaraan schuldig te zjjn Waarschijnlijk znlleu zij nu heden naar s Gravenhage worden overgebracht Het Handelsblad meldt De Amsterdamsehe politie heeft een zeer verdienstelijke rol gespeeld om de vermoedelijke daders van den moord te Berkel in handen te krijgen Er is reeds gemeld dat Donderdag ineen kassierskantoor in de Kalverstraat door zekeren De Klerk daartoe geipachtigd door een hem onbekend persoon effecten werden aangeboden van den vermoorden rentenier Ripping te Berkel afkomstig Woensdag werden ook dergelijke effecten op denNieuwendijk ter inwisseling aangeboden biJ den effectenhandelaar Sanders en wel door een dienstman van den Dam die deze van een onbekend man had ontvangen De hoofdcommissaris van politie de heer Franken en de commissarissen Versteeg en Fundter hebben van een en ander verwittigd dadelijk een uitgebreid onderzoek ingesteld en zich met de Rottordamsche politie in verbinding gesteld De bovengenoemde De Klerk en de dienstman M de Vries werden naar Rotterdam gezonden om geconfronteerd te worden met een aldaar gearresteerde die als een der daders van de misdaad werd verdacht Deze man zekere K werd dooi don dienstman De Vries herkend als degene die hem effecten ter inwisseling had aangeboden De Klerk herkende den man niet maar misschien dat deze de effecten ontving van een tweeden man die Zaterdagavond te Rotterdam was gearresteerd een zekeren U op wien mede zware vermoedens rustten Dat beide mannen te Amsterdam gelogeerd hebben in den nacht van 18 op 19 dezer staat vast De politie heeft nog andere aanwijzingen ontvangen die kannen leiden tot ontdekking van een der daders Een vrouw uit de Heintje Hoeksteeg heeft Donderdagavond een man ontmoet met wien zij den nacht heelt doorgebracht in een logement Zij beschrijft dien man als iemand van ruim 30 jarigen leeftijd hij gaf op 34 jaar te zijn met een blond kneveltje en een puntigen neus gekleed in een donkergrijze pelerine jas bü zwart af en een slappen hoed met ronden deuk Op het hoofd had hü een kale plek tusschen den kruin en de kuif op een ongewone plaats dus daar uitvallen van het haar in den regel begint op de kruin of aan PIrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 AangevaBgen 1 October TUd van Greenwich eOUPl HOTTISDlHiiM faiu 18 18 19 1iS 9 11 8 48 8 57 4 58 9 14 0 95 0 54 10 11 11 18 4 ii 5 91 5 51 8 18 7 81 5 5 5 18 5 1 5 88 9 84 9 48 5 10 5 40 t lA 8 80 7 50 8 40 11 11 1 85 1 41 1 66 1 0 8 17 4 38 4 8 4 58 6 04 5 16 7 45 o 7 5 8 84 S 8 89 9 64 8 14 11 06 18 60 4 01 4 17 e O D D A A Kil T I D A H tosda 9 8 14 9 48 10 61 11 10 4 11 5 10 7 SI t UlX11 M Allut W 8 0 1 06 10 85 18 48 1 8 00 6 37 1 40 10 01 1187 AmatO 8 80 8110 50 108 1 18 516 8 56 10 8 11 41 1 0 l DA U TBKUHT ilaiTifM 8 14 07 10 19 10 67 19 00 19 10 11 68 1 10 8 17 4 81 6 10 8 05 8 55 8 8 10 17 ff 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 6 87 ff 7 10 10 84 ff ff 11 11 ff 11 17 8 45 8 84 6 46 8 14 7 18 8 48 10 41 8 55 9 8 10 51 11 46 ll Sl 1 95 8 08 8 50 5 04 4 7 80 O S 11 11 Utnsolll 5 86 6 38 7 45 8 87 8 49 9 00 9 90 10 15 10 38 11 38 18 09 1 87 3 08 8 8 55 4 48 6 88 8 83 S 7 53 Woerdea 5 49 58 8 08 1 10 88 11 66 18 94 3 47 4 1 ff 66 7 13 0 d w 8 14 10 48 ff ff ff ff 4 14 Honda 8 7 9 08 9 13 9 59 10 5 11 10 11 11 l t 3 40 4 87 5 10 10 7 1 8 16 den veroordeelde aan een bnitenlandsch sonverein geschreven evenmin als brieven van dien sonverein De heer Méline zeide in antwourd op het verwtjt dat hg de revisie niet aanhanKi gemaakt heeft dat hü aich gelulckig acht dit niet gedaan te hebben hadde hy het gedaan dan zou hij zich liebbon sohnldig gemaakt aanplichtsverzakiiig daar lijj verplhilit was de wet te doen eerliiedigen Indien er een onschnldige veroordeeld is den moot zjjn onschuld geproclameerd worden Ten lotte wordt de eenvondige orde van den dag met 480 tegen fil stemmen annge nomen DüiraoHuun Door het Badener Tageblatt wordt medegedeeld dat bij den jongstcn stonn in de bosBchen rondom Baden Baden twintigdnizend hoornen zijn ümgestort Een krankzinnige te Mülheim loste uit het venster van zijn woning een revolverschot op een rustigen voorbijganger met bet noodlottige gevolg dat deze vader van een huisgezin op de plaats dood bleef Itai ié De Pans heeft in lichten graad influenza Ofschoon de geneesheeron zich niet bezorgd maken over zijn toestand moet de paUent toch het bod honden en dientengevolge is de ontvangst van de kroonprinse van Zweden uitgesteld BelhiC Een echt speelhol zal België weldra rijk zijn Er heeft zich te Brussel een vennootschap gevoiTiid met een kapitaal van l SOO CKX francs die de bekende grotten van Rochefort electriech zal verlichten en er gelegenheid geven om in een luisterrijk casino dat er wordt ingericht aan hazardspel deel te nemen Een handelsreiziger uit Lnik op zijne kamer in een hotel te Namen komende ontdekte een man onder het bed Eene worsteling ontstond de reiziger riep om hulp Eindelijk gevaar iende sprong de indringer door het venster en kwam op de glazen veranda terecht deerlijk gewond werd hti door de politie in ontvangst genomen Men vond bij hem een scheermes vet en Inbrekerswerktuigen VBHEBSianE Staten In geheel Noord merika heerscht vreeselijke koude Op sommige plaatsen wijst de thermometer 27 31 43 ja zelfs 46 graden Reaumur koude De Nlagarawater val is over zflu gehoelo breedte bevroren BINNENLAND Uit Rotterdam werd eenige maanden geleden medegedeeld dat het post en telegraafkantoor aldaar onrustbarende verzakkingen vertoonde als een gevolg van den rioolkoker welke onder het geheele gebouw doorloopt en dat eene ESkscommissie van deskundigen benoemd was om een plaatselijk onderzoek in te stellen In die commissie hadden onder meer zitting de Etjksbouwmeester D E C Knuttel te s Gravonhage en de Heer G J de Jong directeur der gemeentewerken te Rotterdam 8 10 8 85 8 49 8 49 8 58 9 05 Ooad Moordnokt door NieuworVflrk UptUo Eottsr4 iii 80 7 85 7 88 1 89 7 48 7 15 7 80 5 48 S l 8 8 8 17 8 8 aHago Voorburg Zaatermear Zegwaard ZeronhviuD Moerkapalle OAuda I OS 7 48 5 10 89 6 84 5 86 8 55 ff 5 48 7 8 8 08 7 88 7 04 Uonda Uidev Waard Utranht 8 08 Hoewel dat bericht eerst werd tegengesproken is het toch niet ongegrond gebleken De fundamenten toch worden thans zooveel mogelijk aan de buitengevels blootgelegd en zware verankeringen aangebracht welke in de kelders door dwarsbouten bevestigd worden om verder uitzetten der buitengevels f voorkomen De bekende baryton Willem Deckers die 12 December 1826 te sBosch geboren werd is te s Hertogenbosch overleden Opmeng fle Bprichten Esterhazy te De Öaulols schrijft dat Esterliazy zoo verrukt was ever zjjn verblijf in Holland wij zullen het eens anders vertellen zegt 1 Aurore en onder het opschrift Le Héjour d Esterhazy in Holland geeft het een verhaal vaU het lijden van den hoofdgetuige in het Dreyfusproces lerwijl hij zich in Holland bevond t Is een tamelijk mal stukje en hoezeer Rsterhazy voor velen onzer Hollanders waarschijnlijk den nitersten graad van autipiithif haalt hebhen wij hom hier zoover wij weten nooit met steenen gegooid nooit door volksmenigten laten uitjouwen nooit door de kellners van Kras de deur zien uitwerpen nooit in het modderige water onzer stadsgrachten willen plompen En wij gelooven zelfs niet eens dat de afgeschoren snorren of de ongeschoren baard daaraan schuld hebben gehad Wij loopen hier wel eerder warm voor een zaak die ons innig treft dan ons phlegma zou doen vermoeden maar wij blijven daarbij gewoonlijk bezadigd genoeg om ons te herinneren dat onze straatsteenen bjj voorkeur dienen tot plaveisel en dut onze stadsgrachten onaangename eigenschappen vertoonen als men haar rustiek schoon verstoort en er voorwerpen in plonst die er niet in hooren Handbl Te Hamont Is een 17 jarig meisje verbrand in oen kelder gevonden Eene uitgedoofde lamp lag nevens haar Het ongeluk heeft waarschijnlijk plaats gegrepen tijdens hare nicht echtgenoote van conducteur Sappermans aldaar aan dezen het middageten bracht Bij haarterugkeer was hare nicht verdwenen dochtoen zij in den kelder kwam vond ziJ daartot hare vreeselijke ontdekking niets meerdan verkoolde overblijfselen Klaagt men hier te lande wel over de mededinging die de arbeid der gevaiafBnen nan den eerlijken werkman aandoet in Egypte heelt men daar een eigenaardig middel op gevonden Daar houdt men de gevangenen bezig met het vervaardigen van kunstoudheden tot zelfs valsche mummies worden er zegt men gemaakt Daar de namaak z6ó knnstig gesdiuedt dat zelfs do eerste rangs kenners er doorworden boetger omen is deze kunstnijverheid nn ja wil niet eerlijk maar toch perslot van rekening niet erg want als zelfseen kenner er tócl niet aan zien kan dat tvalsche waar is Op een landbouwtentoonstelling in een Dnitsch provinciestadje zonden de dochters van een dorpspredikant een heerlijke honingkoek in in de hoop een prijs te erlangen Dit gebeurde dan ook Op een goeden dag kwam er een verzegelde brief die als volgt luidde De jury van de zevende groep omvattende stallen en daarbij behoorend bouwmaterieol heeft aan de dames Minny en Betty Hansen oen gouden medaille toegekend voor de door haar ingezonden proeve van bodembelegscl voor stallen en boerderijen Moord te Eerkei 11 81 11 18 11 85 11 49 11 51 1 l J 1 14 1 88 10 18 10 80 11 88 11 17 1U5 8 85 D door t 0 10 11 10 17 10 81 10 4S 10 54 10 18 11 57 Bij de nu ook buitenslands voortgezet wor u het voorhoofd Deze omstandigheid is opig merkelijk omdat een der slachtoffers vanrden moord een vlokje haar in de hand hield rs Deze man is door genoemde vrouw Jo e hanna V in het bezit gezien van een pakje ia effecten papieren waarvan ïij de waarde m niet kende De logementhouder J de J echter had des morgens de papieren op tafel zien m liggen en als Russische effecten herkend Het ts waren twee geheele stukken en een afgee scheurde helft van een dergelijk effect De man kreeg den indruk dat ze van groote Iwaarde waren Vermoedelijk zullen het de r drie 4 pct obligatiën van 625 roebel geir weest ziJn t Des morgens vroeg Frits dat was de t naam dien de logeergast opgaf aan den logementhouder of hij de papieren voor hem n wilde wisselen Als het een eerljke zaak f IS had hij dezen gezegd dan zon hjj zelf ï wel de stukken te gelde kunnen maken r Noch de vrouw noch de waard hadden iets n gehoord van de misdaad te Berkel zoodat s zy geen vermoeden konden hebben dat het t met Frits niet richtig was Het had echter wel hun aandacht getrokken dat Frits d blijkbaar Frans heette ten minste hij had zich een paar keer verpraat en dien naamn genoemd Hij vertelde dat hjj uit DuitschV land kwam waar ook nog zijn moeder 1woonde en electricien was bj den aanleg 1van het electrische spoor e Hij had een inkomen van 1 18 per week en zijn moeder had gezegd nn Frans dat 18 wel genoeg om van te leven Des morr geus had Johanna V uit aardigheid haai nieuwen kameraad toegesproken zoo Frans n Hoe kom je aan mijn naam P had hj daarop gevraagd a Dit en het geval met het wisselen van de effecten had aanleiding gegeven dat men r de zaak niet vertrouwde Het bleek dan ook ri dat hiervoor alleszins reden bestond aanger zien Frans zelf toegaf dat die stukken knip sel waren daarmede blijkbaar doelende op knippen = stelen De J begaf zich 1 naar het politiebureau Oudebrug terwijl Frans 1 hem zou wachten in een tapperij aan de 1 Prins Hendrikkade Frans rook echter lont en maakte zich uit de voeten ten minste r hij was niet op de bepaalde plaats geweest 1 en werd ook niet meer gezien Omtrent het gedrag van den man deelt Johanna V nog mede dat hij zeer royaal 2 was met beloften Op het oogenblik echter had hij slechts weinig contant geld biJ zich Hij waarschuwde haar dat zij niet aan zgn papieren mocht komen zeggende als er iets aan ontbreekt snp ik je midden door 1 De vrouw en de logementhouder verze keren dat zij den man dadelijk jjerkeimen zullen als hjj hun wordt vertoond Behalve het kale plekje op zijn hoofd hejft hij zeer typische puntige ooren die als reden van herkenning kunnen i gelden Men meldt uit Den Haag aan de N R Ct Uit verschillende omstandigheden moet blijken dat de politie door de aanhonding te Rotterdam van zekeren Uittenbogaard als verdacht van den moord en diefstal té Berkel op den goeden weg is Steeds sterker worden de vermoedens tegen dezen persoon Ook te oordeelen naar het gegeven signalement moet hij de man zijn die met een ander man kleiner van gestalte dan hfl op den dag van den moord te Berkel is gezien in den omtrek van Ripping s woning Daags na het misdrijf is hij te Rot terdam gezien geheel in t nieuw gekleed o a met eene manteljas en dienzelfden dag is hij naar Amsterdam vertrokken van waar hü Donderdag naar Rotterdam is ternggekeerdr 7 85 8 81 8 51 10 04 8 01 D f 10 11 8 09 10 18 8 1 door 10 85 8 15 8 50 9 10 10 84 Het politie onderzoek moet reeds hebben aangetoond dat hij de man met de manteljas is die te Amsterdam aan den 19 jarigenDe Klerk verzocht heeft een gedeelte van de 6 11 8 18 80 8 8 50 7 55 i8 10 16 9 84 ff 6 J 10 10 10 M 7 4 7 05 i lO i U li 8 18 8 45 4 41 8 90 1 4 4 7 90 8 9t 9 80 ll SO 8 08 4 00 5 00 8 85 8 00 10 1 l 9 9 1110 0 M 51 8 58 4 47 5 4 7 4 8 49 1 1 10 54 11 80 bij Ripping gestolen effecten bij het wisselkantoor van Gebrs Levie m de Kalverstraat te verzilveren Uittenbogaard die Zaterdag voor den rechter commissaris aldaar zou worden geleid om verhoord te worden en om te worden geconfronteerd met De Klerk die nog steeds hier ter stede ter beschikking van de justitie vertoeft is iemand van 36 A 37 jaar Hij werd geboren te Bleiswijk moet reeds vroeger met de justitie in aanraking ziJn geweest en keerde eerst kort geleden uit Duitschland terug De substituut offieier van justitie biJ de Haagsche rechtbank jhr mr Van den Brandeler heeft zich Zaterdag ochtend naar Rotterdam begeven in verband met deze aanhouding STADSNIEUWS GOUDA 23 Januari 1899 De heer H Dorlas slaagde te Utrecht voor semiarts De sergeant onderwijzer J Vrijhof van het 2de bat 4de reg inf te Leiden wordt 23 dezer overgeplaatst bij het öde bat van dat regiment alhier met bestemnung om een ontstane vacature van sergeant inajoor aan te vullen Krucpen a d Lek In den nacht van Dinsdag op Woensdag tnsschen half twaalf en twaalf uur brak op twee plaatsen te gelijk op den Noord een hevige brand uit Het was een ijzingwekkend gezicht twee branden op ongeveer een honderd Meter van elkander verw derd te aanschouwen Beide huizen waren mot rieten daken gedekt zoodat de branden snel voortwoekerden Aan blusschen viel bjjiia niet te denken Zes gezinnen zfln dakloos geworden Bij Ooms werd een nichtje dat boven sliep gewekt door het geknetter van het riet en het vallen der vonken Om hulp roepende wekte zij Ooms en huisgenooten die in allerijl de vlucht namen De brand is aan den dijk ontstaan evenals by W Nomen Bij dezen laatste werd de brand ontdekt door Hs V Krimpen die versuft van schrik half gekleed van de zoldertrap sprong De drie broeders redden de oude menschen en sneden de koeien los Het vuur deelde zich aan de belendende gebouwen mede zoodat verbrand zfln het woonhuis met stalling van W Nomen en het woonhuis van G Ooms het woonhuis van de wed A Drapers de stalling en pi m 80000 K G hooi van J Jonkheid De inboedel van J v Krimpen werd gedeeltelijk gered Van 6 Ooraa word niets gered W Nomen en zijne vrouw vonden een toevlucht bü J de Boer de wed Drapers bü Teeawen Jonkheid en zyne vrouw bii C v d Hoog en Ooms diens vrouw en Vflf kinderen bü J v Krimpen Niet alles is tegen brandschade voldoende verzekerd zoodat er voor sommigen die niets redden dan het leven hulp noodig is Het was een treurig gezicht den jammer en den schrik bü velen waar te nemen Omstreeks 3 uur was bet gevaar voor verdere uitbreiding geweken hoewel de brand nog uren voortduurde en daarna namen rookende pnin hoopen de plaats in van vriendelüke woningen De spuiten deden wat ze konden maar waren niet in staat de vuurzee te stuiten Van beide branden was de aanblik nagenoeg geluk SoHoosHovES De Lek is zó6 gewassen dat zü alhier van dük tot dflk staat Schier alle uiterwaarden staan onder en Z lfs een deel van het veer Waterstand Zaterdagmorgen 2 21 M boven Bessohop Den heer J A van Buma alhier werd Donderdag een schoone verrassing bereid t Was 30 jaren geleden dat ZEA werd benoemd tot burgemeester van Benschop Polsbroek Hoenkoop en Willeskop en onze raad en het polderbestuur welks voorzitter de heer Van Buma is meenden dat Ue g niet ongemerkt mocht voorbügaan Na afloop van de raadsvergadering nam de oudste wethouder de heer C Verbree het woord en bracht den geachten burgemeester m welgekozen bewoordingen daAvoor al hetgeen deze in die 30 jaren voor de gemeente had gedaan terwijl hü hem namens den raad en het polderbestuur een prachtig bewerkt album met inscriptie aanbood on piëdestal met al de portretten der thans fungeerende gemeente en polderbestuursleden Zichtbaar getroffen sprak hierop de burgemeester een woord van diepgevoelden dank voor dit bewÜB van vriendschap en waardeering Rechtzakeiio Men schrijft aan de N H Ct uit utrecht van Vr dag Voor den kantonrechter verscheen hedenochtend een lid yan den raad dezer ge meente een aannemer die om zün liefdadighcidszin hier algemeen bekend is Deze edele eigenschap was dan ook de oorzaak geweest dat het comité voor werkverschaffing zooals een 4er leden daarvan als getuige verklaarde zich sedert eenige jaren tot hem wendde met het verzoek eenig werkvolk en een opzichter af tv staan tot bouwen van de voor de workloozen noodige lokalen Gewillig werd aan dat verzoek steeds voldaan zonder dat de aannemer verder eenig toezicht op den bouw hield of er zich verder op eenigerlei wüze om bekommerde Toen den 9en December 11 een züner werklieden door achteloosheid van een kleine hoogte viel en d n pols brak van welk ongeval de aannemer eerst des avonds vernam waarbü hü teffelük hoorde dat de gekwetste den Zaterdag d a v wegens gebrek aan werk zou gedaan gekregen hebben maakte de patroon daarvan geen rapport aan den burgemeester zooals art 12 der veiligheidswet voorschrüft Dientengevolge werd hü bekeurd en moest heden terechtstaan Uit het getuigenverhoor bleek dat de gevallen werkman na zün terugkomst vanden dokter door zfln makkers werd gelukgewenscht met het ongeval want de patroon heeft al zün werklieden verzekerd Eu hü die na een paar dagen zou ontslagen wezen en in dezen tfld vermoedelük lang zonder werk zou geweest zjn verheugt zich tot op den huldigen dag de dokter heeft hem nog geen toestemming tot werken willen geven in het genot van een uitkeering van f 8 89 per week Hoeveel verdiende je bü je patroon vroeg de kantonrechter En het antwoord dat eenigazins aarzelend werd gegeven luidde Dat was ongeluk meneer Het lid van het comité dat als getuige werd verhoord verzekerde dat alle aanwezige werklieden eenstemmig den wciisch hadden uitgespfoken dat hun het ongeval was overkomen De aannemer hoorde een boete van f 6 sub een dag gevangenis tegen zich eischen Mr Besier de ambtenaar van het O M wees er op dat er volstrekt geen verband bestaat tnsschen de verplichting tot aangifte en de verzekering der iwerklieden welke meermalen en ook thans weder als verontschuldiging voor de nalatigheid schünt te worden aangevoerd Bü het verlaten van het gerechtsgebouw kreeg de aannemer het aanbod van een werkman die blükbaar ook zün pols wel eens graag zou willen breken Geef mü de vüf gulden maar dan zal ik wel een dag voor je gaan zitten Laatste Berichten Moord te Rotterdam Uit Rotterdam wordt aan de Tel dd 22 dezer gemeld Aan den Sluisjesdük nabfl de Petroleumetablissementen te Oud Charlois gemeente Rotterdam is in den afgeloopen nacht een bloedig drama afgespeeld Aan voornoemden dük in perceel no 4 bevindt zich de tapperü en slüterü van 8 Metskes Aldaar waren o m aanwezig de BO jarige stuurman G A van het Zweedsche stoomschip Norskeniiet liggende aan de Petroleumkade voorts de hofmeester van de Noorsche bark Bravo en de werklieden G H Burgers en A Landsmeer beiden bekend als vechtersbazen en twistzoekers Door den stuurman en hofmeester werd biljart gespeeld uit de hand zonder queues D 22jarige Burgers los werkman wilde ook wel eens meedoen waarbü hj twee keer een dubbeltje verloor hü maakte echter chicanes tegenover den Zweedschen stuurman maar het verlies werd hem kwütgescholden B was daarmede evenwel nog niet tevreden en zocht twist met den stuurman Men werd handgemeen De koffiehuishouder die geen oneenigheid in zün huis duldde verzocht beiden vreemdelingen zün lokaal te verlaten waaraan dezen gevolg gavisn Bü het verlaten van het lokaal werden zü op den voet gevolgd door Burgers en Landsmeer Nog geen vflf minuten later het was inmiddels 1 uur des nachts geworden kwam de Zweedsche stuurman vreeselijk bloedende terug in het bierhuis van Metskes Onmiddelük werd de hulp ingeroepen van dr D Breesnee die afschuwelüke verwonduigen constateerde De stuurman had een diepen messteek tusschen de 5e en 6e rib De rechterlong was geraakt voorts was een messteek onder het rechtersleutelbeen en een steek in de hartstreek toegebracht Een politieagent inmiddels van eenvechtpartfl vernomen hebbende waarin Burgersbetrokken was had hem gearresteerd ennaar de onderafdeeling te Oud Charlois gebracht De heer D A Oaspers politiechef te laarlois was onmiddellük ter plaatse en daar f BW tfld te verliezen was confronteerde hü en aangehoudene B met den zieltogenden Stuurman die in B den persoon aanwees die hem de verwonduigen op straat had toegebracht De zwaarverwonde werd met den meesten spoed per rütuig naar het Ziekenhuis te Rotterdam overgebracht Daar verschenen ook de substituut offlcier van justitie mr I Z Mazel de rechtercommissaris mr H B A Boenen en de griffier De verdachte B werd met den politiewagen naar het Ziekenhuis overgebracht en in tegenwoordigheid van de rechterlüke ambtenaren andermaal met zün slachtoffer geconfronteerd De stuurman was niettegenstaande züne afgrüselüke verwondingen in staat Burgers als den dader aan te wüzon Eerst te 8 uur in den morgen verliet do justitie het ziekenhuis B stelde zich al eea woesteling aan en Iflft halsstarrig ontkennen Niettemin zün er alle termen om hem van de misdaad te verdenken en werd door den officier van justitie een bevel tot gevangcnhcraduig uitgereikt Zondagmiddag werd de verdachte met den celwagen door de Rflksveldwacht naar de strafgevangenis aan den Noordsingscl overgebracht De toestand van den gewonde is hoogst ernstig Er bestaat weinig kans hem in het leven te behouden Hü is sedert U jaar gehuwd vader van één kind en woont te G thenburg in Zweden en deed zfln eerste reis als stuurman Züne vrouw is nog imkundig van het misdrüf De hofmeester van de Bravo die bü de aanranding tegenwoordig was nam onmiddellük de vlucht terwül de andere getuige Landsmeer een vriend van den verdachte zeer ontwijkend is in züne verklaringen Het mes waarmede de aanslag gepleegd is en dat door B geleend was in het koffiehuis is vermoedelük door hem in een sloot geworpen Jamaica is door een hevige aardbeving die tien minuten aanhield getr fen Dit is de sterkste aardschok geweest sinds jaren De aangerichte schade is nog niet bekend In verband met een woordenwisseling tnsschen de afgevaardigden Breton en Millevoyein de Kamer hebben zü elkaar hun getuigen gezonden doch dezen hebben verklaard dater geen aanleieing bestond tot een duel t In de zaal der Pas Perdus te Parus heeft de radicale afgevaardigde Tonrgnol den redacteur van de Soir PoUonnis onverhoeds onverhoeds aangevallen met het doel hem te mishandelen Een deurwaarder kwam tusscheiibeiden Ton gnol verwflt de Soir hem beleedigd te hebben PoUonais heeft een klacht ingediend bü den president der Kamer en Tonigiioi zijn getuigen gezonden VERSCHEIDENHEID Een jong Engelschman Albert Lloyd heeft met twee negers een wandeling dwars door Afrika volbracht Zonder een schot te lossen en zonder eigenlijk levensgevaar te loopen heeft hü i die twee bedienden denzelfden tocht door het donkere Atrika gemaakt als Stanley Deze groote ontdekkingsreiziger deed t met een karavaan van 3 Europeunen en 3 J2 Afrikanen van wie er slechts 11 5 in nitgehongerden toestand het einddoel bereikten De jonge Lloyd heeft de reis im in 12 weken gedaan Op 19 September verliet hfl Torn in Oeganda en wandelde naar hot fort Katwe den laatsten Engelschen militairen post aan den noordelüken oever van het Albertmecr Van hier ging hü naar M Beni het grensstation van den Kongostaat Den In October trok hü door het berachte woud dat door dwergstammen wordt bewoond maar zuidelükcr dan Stanley Tien dagen waren nu voor dezen tocht noodig Hü zag geen enkelen dwerg maar achteraf bleek dat zfl hem voortdurend bespied hadden zü waren zoo schuw dut toen Lloyd in het midden van het woud in een Arabierendorp te land kwam hü de grootste moeite had eenigen hunner te fotografeeron zü wilden niet stilstaan en hielden uit angst de handen voor het gelaat De duisternis in het bosch was zóó dik dat op het midden van den dag een fotografische opname een half uur blootgesteld geheel mislukte De stilte was ook schier onhoudbaar alleen het kraken der reuzenboomen verbrak haar soms Olifanten luipaarden wilde zwünen buffels en antilopen bevolkten het doodschc gebied s Nachts werden vuren aangelegd om de wilde dieren op een afstand te honden Een tent werd aan de boomen bevestigd en een omheining werd zoo goed en zoo kwaad als het ging opgetrokken Een wacht werd nooit uitgezet De eerste blanken die Lloyd na zjn tiendaagscben marsch ontmoette waren twee Belgische officieren te Mawambi aan den Ituristroom Hier nam Lloyd ook weder de route van Stanley zoodat hj den 20n te Avakabi aankwam Dit was een zware tocht daar de wegen geheel begroeid waren en het land büna onbewoond was 5 de eenige stervelingen die er leefden waren kannibalen Door de kannibalen waarmee hü verderop in aanraking kwam werd hfl vriendelük ontvangen Den 24n November werd Leopoldville bereikt HEBT GIJ ASTHMA Dt R SCBIFFMANN S Middel tegen Aathma geeft onmiddelüke Terlichting zelfs bij de hoTigate aaniallea en geneeat waar andere middelen falen Verkrügbaer by A Wolpf Co Haven 198 te Qouda in akies van H 1 50 en a 2 75 AMERIKAAJN8CHE Hi A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA l elephomi Mo 3f Beurs vaii Amsterdam Vrkrs Slatkrs 86 88 a 97 97V 96 1007 861 83 Vi 88 m 88 64 z 9 97 108 3 4U 4 11 u 88 86 10 881 100 100 65 47 10 60 Bi 10 v 19 14 V 1 JANl ABl NfElisliLiNU Usrt Nüd W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOja ÜM Gou ll 1881 88 2 iTiUB lnsoliraffmg 1868 81 5 OoaTjNB OM in papier 1868 dito in Eilffer 18 8 5 POETUOJI Obl mot coupon 8 dito liclcet 8 66 loov 55 V lB2 8 99 58 a HofLAN Obl Binnenl 1894 4 dito GoooDB 1880 4 dilo bi Rctlis 1889 4 dito bij Hop 1S89 S0 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 18li4 5 Spanje Porpet ohuld 1881 4 ïenKiij Gepr Couï leon 1890 4 Go toeoiDgaena D Goc leeoing serie C ZdidAfr Hop V obl 189 5 Mmico Obl Buit 8ch 1880 8 Vtliizij i A Obl 4 oubep 1881 AnaTlADAM Obligtilien 1396 S HoTTEBDAU Ste l Iëou 1894 3 Ned N Afr H nle av asml Arondiib Tab M j Oertifl uton DeiiMaatgchappjj dito Ara Hypotheeltb paodbr 4 Oult M j dor Voratool aaud a Gr Hypolhcekb paodbr 3 i Nederlandaoho bank aand Ned Handelmaataob dito N W t Pao Hyp b pandbr 8 e5 ii Holt Hy otheekb paodbr 8 100 Utr HypotbooWb dito 3 l 8 OoniNi Ooat HoDg banliaaul lasV Bdsi Hypotheokbonic pandb 4 AUBEIKA Ëqu faypoth pan Ib 5 86 Maiw L G Pr Licn tert 80 N D Holl U Spoorn Mij aiind IIB Mij tot Eipl ï 8t Spw aaud 111 Ned Iiid Spoorwegm aai d lüB Ned Zuid Atr Spm aand 6 908 dito dito dito 1891 dito 5 ITAUB 8poorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spitmij A H obl 3 PoL N Waraohau Weonenaand 4 BnSL Or Ruaa Spw Mij obl 4 Battiacbe dito aaoJ Pa towa dito aaiui l aiig Dombr dito a iiid 5 iOt l Kurak Cb Azow 8p kap op 4 102 dito dito oblig 4 U m 165 Akebiia Gin Pao Sp Mij obl O 85 n Chic North W pr C v anod dito dito Win 8t I eler obl 7 l iS DeoTOr Se Rio Qr 8pm eert T a 14 llliuoia Central obl in goud 4 f lOS Louisr Na hïilliCert v al 86V4 Meiifo N Spw M lebyp o 6 102 Hiaa 51 17 803 IO6V1 10 OB 99 11 17 Canada Oan South Ohert r aand l Ven 0 Hall k Na lo h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramwe MaalB Haod Kbo Stad Amsterlam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bbloib Stad Aatverpeo 1687 St i Stad Bruaael 1886 S i Homo Tbeisa Begullr O aelach 4 OoaTBNB Staataleeoig 1860 5 K K Ootl B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 NsD Ver Biz Avh pool oort 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en dene aanzienlüke partü WITTE GOEDEREN tot spotprüzen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 33 Jaauari 1899 VKTII OSSEN en KOEIEN goada aanvoer