Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1899

INo 7796 Woensdag 135 Januari 1800 378te Jaargang fiOlMHE MRMT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefoM Ro Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatgruimte Inzending van Adverfentiën tol l uur des midiL Telefoon Ho C De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 26 franco pfT post 1 70 Afaonderl jke Nommers VUF CENTEN pt nn wuen Toor 1 kw aliMit 30 te kw ltt it tS Ie kwaliteit U Gent pei hslf Eilo VETTE KALVEEKN redeigke Mofoor Toor Ie kwiliteit 29 U kwalitiit 87 3 ktraliteit Csiit per half Kito VETTE VAHKENS goods aantoer lo kwaliteit 18 2e kwaliteit IJ s kwaliteit 17 Cent psr talf Kilo VETTE SCHAPEN eo LAMMEEEN redelijk aADgeroerd De handel waa iQ Bunderea en KnWereo vlug ry boudfliid Varkena minder in priji vlug Sehiken en Lamineren slecht MARKTBERICTHEW Binnenlandsche Granen IIOTTERDAM Noteenng Tau 16 Januari 1899 TARWE per HL ƒ J 80 i f 7 per 109 KO 8 0 a 9 betore qual per lUO K O i CANADA per UI 85 a B 75 BOUaE Tor H U O è 1 60 WINTEHÜEHST per H L i per 100 K 0 7 7 B a 8 M ZOMKBüEHaT per H L B i B 8B per 100 K G 8 15 i 8 60 CHEVAL1ER0KE8T per fOO K O 8 6 ii 9 per HL P ÏB 6 MAVEK per H L 2 60 1 3 7 per 100 K Q 6 90 7 10 ÏAAEDEBOÜHEN por H L 6 90 ii 1 40 WITTE BOUNEN per H L 9 60 a 10 1 0 BRUI E BOONKN por H L ƒ 7 25 1 10 60 BLAUWE ERWTEN Kookaoorten per HL 7 60 1 8 60 Niet kooksoorlen p H L 6 76 1 7 10 KANARIEZAAI por H L 6 00 k 6 75 KOOLZAAD mouw por H L 8 TB i Fer Telegraat ROTTERi AM 28 Januari 1899 Tarwe Rogge on Kookerwton 10 oent lagor Gerst 10 tt 15 Witte Boenen 26 Bruine Boonon 2B oeut hooger ADVERTENTIEN KiiliJi i U zucht iivfi lccd liodou onzo gelieWe Echtgeuoot Moeder en behuwd Mocdi V ill den leeftjd van 47 jaar Namens allon P J BELLAAET öouDi 23 JiMi 18B9 Tegen 1 MAART of eerder te hnor een ruim en net BOVENHIIS Adres MABKT A 58 FEANSCHE STOOMVERVERU It cheinisclie WtsscheriJ TAS H OI i ËNliElill ËK I Kihii liade BoMerdnm 0 breTet ord door Z M den Koning der Belgen j Hoofddepflt Toor 000 DA d Heer A VAN 08 Az Specialiteit TOor het toornen en TerTen Tan alle Heeren en Dameagarderoben alwok alle Eindergoederen Speciale inrichting Toor het itoomen an plucnemantels yeeren bont eni Qordjjnen tafelkleeden en worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetijj geitoomd of ge erfd worden onichadelflk toor de geiondheid Yolgena taal bewerkt Een ware Schat TOOt de ODgelnkkige slncbtoffers der betlekking Onanie en gQke jne uitspattiagen U het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI ti Hollandsche nitgaTe met 27 alb Prns 2 galden Ieder die aan de venohnkkelfke gerolgen van deze onden lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duiiend van een lekeren dood Te Tertarjgen bj hetVer lag Miiga in te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending tan het bedrag ook in postzegoU en in eiken boek handel lu Holland Indion gij niet wilt hoekten gebruikt de atlerwc e bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borstlionig Extract iieiia tiie uit Ue Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloetn van H ü ¥ AW li€HAili € o Uen ilaa HofleTeranciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK SCHAIK 8CHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK C0 8 MollaDthO IS het beste n iddel der wereld ft Co B Meliantbe geneest Klakhueit Po s MolianthO gcnoeat Eoowe oud als jong ft CO S BIOUailthA mag ill geen hntsgerin ontbreken ft CO S UdUflinthO staat voortdurend ondur Scheikundig taaaiekt C0 8 Melianttie lielpt onherroepolgk ft CO S Meliantbe is Ixitrooud met Eerediplotaa s ft CO g Meliantbe is bekroond met Qaud ft Co B Meliantbe is litkrïiund met Zilver ft CO S Meliantbe is verkrijgbaar in tlaoona van 0 Clê re Cto en ft bil A BOUMAN Moordrahl J C RATELAND Bos cop B T WIJK OudmatcT H KOLKMAN Waddinmen Q BOLLMAN Bodegraven PINKSE Nimwerierka dlJite Firma WOLFF Co I Weathareu 198 Omdn I Jf £ SiX Kleiweg E 100 1 Gouda B B Tax MILU VeenUl B 136 te Gouda l teeds voorradig eene ruime keuze der Solifdsle soorten Naaimachines welke tot billijke prljzea worden geleverd MT Desrerkiezend op afbetaling per maand en per week 99 A LKWI iNSTEIN GOUDA Kleiweg 40 Xet vooral op de E HT Oberlahnslem r JitL adtetilcer la g xnBt rood lotterst PIHCCTCUItOCRVICTOKMBROH OBililAHIISrmi Overal Meiataehappij tot JExploitatie van de Vietoirta Binm Mantiwr voor Sederlani Boompjea éO Sotterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVF RT mumi mmum w lusteh ook volg ens op te geven Profiel filpoedige aflleverlas Nette ltv èrlii CoMcurreerende prijzen tOoedkodpste en soUedst adres voor ¥ erwoer van Inboedel coowel binnen als buiten de stad met gesloten vagena hu A GRAVESTEIJN Oude Gouwe iS Z Patent H Stollen lu umi mi antinrilitti htmuu el BUrT Injutrlti naigiiti Wa Jt r grom Brfolg t rnuno m iwent H sMi tfrvngtn hit Meu lu r leA ei Bfwi vttiHlitaa n Jiachahmnnfftn iaitbet ila tiu i Mf r neon a ra Mclimf n H SloUm m mi HM iHnei odtr iW atMwi ÉhÊHti u OttMgm li alieaii uuirHtket trk rt i i i twO Emfklfl t AUei teordt tegen Tramtportuchade vencekerU EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER H E Handelaren en Reparateurs Aangezien wy ona thans ook speciaal gaao toeleggen op het verraardigen van riTTIUCÜS voor den handel Frainea Wielen Banden Zadels enz eni zoowel voor Rgwielen met ale monder ketting raden wj U ten teerste aan onze uiter t lage prgzen te vragen Terens maken wg U er opmerkzaam op dat de prgzen onzer Rgwielen voor Ï 99 belangrijk verlaagd zgn zoodat vg scherp eoHcurreeren Waar niet rertegenwoordigd toorden IjrBUIQB AOMNXBS gevraagd in t bgzonder voor den verkoop onzer Aoatènea die iedere oliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen leeren jeldscMeters In een bloeiende zaak wordt f 1000 bedrijfskapitaal gevraagd volledige opgaat der gestelde voorwaarden gewensfht Brieven Bureau v d Blad motto Hulp Geen TnsschenperHonen WBA14D8 MACtAAXNS Du FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wil verzoeken de Damea dia om gellhi Ireerd mode album voor bet Wlntarael Koen noch niet ontvangen hebben dit U willen aanvrajten aan I JULES JILÜZOTaC hrh Hetzelve wordt dan omgaand giHitIa a franoo teegeionden Beatallingen van af tü Tanei vrl van aUi kosten aan huis met 6 verfaooging MiipidlUt4utMr li IniKnl 1 1 Urgt ia da kesta lawriMa tegaa Jiolit nai Bhaumaiia Lenlannjlian kortom lagan u r aai 7 V t la iaat k Ml UMI aan tawandae tegen Wat pijnen vaa al b ieder hoiagoaii AflfcerPaiiiExpeHer Aihsrlainfxgelli Pr SO eeat 7B out aa 1 25 de Saa ik TeorhaadaB In da raaaete Apotheken as bu T AL Iioktar t Oa ta Botteidam Te GOUDA bg C LUGER Apotkeke r Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 199 MT GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOEN WERK alt het Noordbrabantsch Schoen en Laarzenmagazgn Kleiweg E 30 tegenover de KleiwegMeeg Aanberelend € ISillTlS Alle reparatiën en aangemeten werk Opraimng van het nog voorradig irintervrei en ongesorteerd sohoenwerk Zie de eftalage llüMiif 4e AbonnemeBt Veontelllitg Donderdag 26 Januari 1899 Vereeoigde RoUerdamsok TMoeelistes LE GBAH HASPELS Optreden van WILIEM VAS MUt Mijnheer en Mevrouw Mongodin mr mmmmSm iS S il Blgspel in 3 bedrgven Aa wung half 8 tmr W0l Gewone bepalingen en prjzen m BttUenlaodscb Overzictii In de Franbohe Kamer vroeg Destüurnelles inlichtingen over de Fasjoda zaak onover de betrekkingen met Engeland DeKamer zeide hj heeft ecno vaderlandslievende behoedzaamheid aan den dag gelegd tnaar het land heeft er recht op den toestand te kennen De spreker nam vervolgens Engeland duchtig onderhanden omdatdit geen recht heeft laten wedervaren aan eene continentale mogendheid H i erkende intnsschen dat Frankrijk eene reek vanfouten heeft begaan met name in hetEgypÜBche vraagstuk en bg de expeditievan Marchand Diestonrnelles zeide Wjj moeten ons voorbereid houden op iedere gebeurl jkheid Hü verklaarde zich voor een eervol vergelgk of althans voor een toestand die grootere zekerheid aanbied voor de beide landen Ook Eibot sprak ten gunste van een vergelgk Hg verzekerde dat Engeland niet de aanmatiging kan hebben een protectoraat over Egypte in te voeren zonder daartoe de toestemming te hebben van geheel Europa De politiek van Frankrijk is eene politiek van vrede maar zeide Ribot wij moeten sterk zijn en geëerbiedigd Delcassé verklaarde dat zijne politiek geleid was in de richting der behartiging van de idg e m e ene Mangen van Ba ii rag l i i i Sprekende over het vraagstuk der ontwapening zeide Delcassé dat reeds biJ voorbaat de sympathie van Frankrijk aan de voorstellen van den Tsaar verzekerd was Frankrp wist dat men het niets vragen zou geschikt om hot in eenigerlei opzicht te verkleinen De minister heeft het Fasjodageval opgelost in een verzoeningsgezinden f eest Het was hem niet onbekend dat de Ingelsche iotielje na de inneming van Chartoem den Ngl weer moest opvareti maar hg heeft eene botsing willen vermijden Er was verklaarde Delcassé verder niets onvriendsehappelgks gelegen in de expeditie van Marchand Wij hadden het recht zeide hg ons bezit naar den Ngl toe uit te breiden gelijk Engeland Door het verlaten van Fasjoda is er aan de eer van Frankrijk volstrekt geen aftreuk gedaan maar wél hJid de minister het ware gevoel van vaderlandsliefde noodig om zulk een besluit te kunnen nemen In de wereld zgn er tegenwoordig ingrijpende veranderingen in staat van voorbereiding en daarom eindigde de minister is er behoefte aan eene wijze en wèloverlegde politiek welke onzejkrachten niet verspilt FEUiLLÜTOl iedeoksokrifteo van een Gelukzoeker OF MüHBAL DB imssm Naar hei Tratuck Oöom W NTJTTEH8 100 Db maikiei naderde sijii grijïei vader greep diens baad en bracht dMeWe aan ójo lippen op eeu wiJEe die meer aaa een ceremonie ran bet bof deed decken dao aan de teederheid tan een Eoon oi waarait een onbakende eerder de verhondiag van sa horeliag tot sijn gebieder daa dis Tan eon kind tot tqn vader sou hebben opgemaakt fOoedea dag mijn zoon goeden dog teid de hertog na deze begroetmg ifHet doet me inderdaad genoMSO a te siea en u zoo btgeerig te vindon om m te sprekea Maar at beteekeot bid ik u die onifonn welke ge daar draagt Staat air reginenl bggeval aan de poorten van ons katteal ongtdaldig om Q weer aan sijn hoofd te zieQf Dese Isatate woorden gingea Tergeseld van en fijn glimlaotgs fMya regiment is tot van bier heer vader was het antwoord van den markies i maar ik kom tot n met eae uiterst gewichtige en plechtige zaak en ik heb het noodig en gewatischt geoordeeld ook in mijn uiterlijk te doen uitkomen welk een eerbii d ik n toedraag en weilioht nimmer sit het oog ui vetUesn soolai de hemel mij het roUe gebruik nn een feestmaal van de kamer van koophandel te Birmingham heeft de hertog van Devonshire o a het volgende gesproken 1 001 de flinke wg e waarop wg in denlaatsten tgd onze rechten gehandhaafd en onze macht getoond hebben zgn wg in nadere betrekkingen gekomen met Duitschland Italië en zelfs Rnaland Ten aanzien van Frankrijk ben ik vnn meeiüng dat de korte crisis welke nu gelukkig gcPindigd is meer waarschgnlijk wél dan niet de lucht zal zuiveren Chamberlain verklaarde met deze gevoelens van harte in te stemmen De Temps wijdt een hoofdartikel aan de eenstemmigheid waarmede thans de revisie als noodzakelijk on onvermgdelijk wordt erkend Het blad haalt uit de redevoering van den beer Mélino in de Kamerzitting van Vrgdag de woorden aan Sedert de fintdekking van Henry s valschheid is de toestand veranderd dat erken ik Ik heb altijd gezegd Als er een onschuldig veroordeelde is dan moet hiJ worden vrijgesproken als er een rechterlijke dwaling begaan is dan moet die worden hersteld Méline erkent dns thans wat zgn ambtgenooten Poincaré on Barthou reeds voor eenige maanden erkenden Tules Lemaitre heeft sprekende in naam r Ligiie de l BBt i i Fran ajartV geaegiit Na de ontdekking van Henry s valschheiil was de herziening onvermijdelijk En de Temps vraagt waar zulk een roerende eenstemmigheid heerscht waartoe dan nog de voortdui endc verbitterde heftige strpv Maar het blad vergeet dat die strijd vooral gevoerd wordt en met de schandelijkste wapens dooi de tegenstanders der revisie dat de onwaarheden en verdachtmakingen van Libre Parole Intransigeaut Petit Journal et tutti qnanti de gemoederen niet minder verbitteren dan de daden van generaal Zurlinden of de woorden van Quesnay de Beaurepaire Wanneer de verdedigers van de chose ingée wat meer eerbied betoonden voor liet ernstige en hoffelijke streven van het Hof van Cassatie om ondanks de groote moeilgkheden waarmede dat gepaard gaat de geheele waarheid te vinden dan zouden de verbittering en de heftigheid reeds lang verdwenen zgn uit den strijd voor de waarheid Do Kamer heeft evenals de Senaat getoond genoeg te hebben van de pogingen om de staatkunde te mengen in de zaak Dreyfn indien dit eindelijk ook eens wordt ingezien door de politici buiten de vertegenwoordiging mijner nemt vermogen b toe aUuit j Ik keur uw handelwijse good m n zoon antwoordde tte hertog met siohtbare Eelfvoldoeniti ver de onderwerping z ns nmns het verheagt mg bo reu eiie betchrjjving te bemerken dat g n et tot de ondankbare kinderen behoort die er altijd naar Bireven het vaderlijk gezag vso sioh af te lohadden aU een lastig juk Ik vrees dat er wetaige vaders van mijn stand in den lande s n die het geluk hebben hunne zonen hen te zien eerbiedigen op uw leeftqd Maar nu ter zake wat ia er Het geluk van geheel myu volgend leven of mijn ongeluk Wel is er iets ter wereld waarvan uw geluk of ongeluk kan afhangen P Oij zijt jong welgemaakt van persoon rjjk bebt iovloedr ke vrleadeQ aan het hof aa mg ontvaofft gij deo rang van hertog de Latour du Fic en ik zie u in den geest nog eenmaal tot maarschalk van Fraakrijk opklimmen is er op deze wereld eeu edelman met gunstiger vooruitsiobteo dan gg f In alles wat ge seidet bebt ge volkomen recht heer vader Eo al dat g lak kuat g of volkomen makdQ of vernietigen voor altgd Hoa dal dan Ik ben dertig jaar oud begon de markies aanelsDd en verlegeo Dat is mg parblea uitermate goed bekend riep de hertog uit Ken mooie leeftgd George een leeftijd waarop ik m zeer gaarne teruggeplaatst sou zien Ik wil het wel gelooven Hat ii ook niet miJB leeftgd die mg tot u voart Ik w4l de geno ans bet geluk van bet hawsli jkslereD smakea I I uil i i dan kau de vreedzame on geleidelgke ontwikkeling der zaak met vertronwen door alten worden te gemoet gezien De heeren De Smet de Nayer president van den Belgischen ministerraad en minister van linanciën en Nyssens minister van ng verheid en openbare wei ken zonden hg d n Koning hunne aanvrage om niitslag in die zijn vooniemen getoond heeft om door het kabinet bij do vertegimwoordiging te doen indienen een ontwerp kieswet waarin het enkelvoudige stemrecht wordt gehuldigd De demissionnaire ministers werden ontvnngon door den Koning Als hunne plaatsvervangers worden genoemd de heeren Hellcputte en De Brocqueville de minister Van den Peereboom zou chef van het Kabinet worden De Hongaarsohe oppositie heeft na de voorstellen van de regeering te hebben afgewezen zelf nieuwe voorwaarden gesteld Deze schijnen er niet zachter op te zgn gewerden Alleen wat het Vergelijk met üostenrük betreft komen de partijen dichterbij elkander ook de regeering is in dat opzioht intchikkelgker geworden Men schijnt in de liberale partg Banfty te overtuigen dat hy indertp zelf door zgn verklaringen over het zelfetandig donanegebied aanleiding he t Mgeven tot verwachtingen in die richting Sf het algemeen BchJInt de liboraW parfö geenszins rnstig te bijjveii De oppositie heeft nu bovendien den persoonlijken kant van dn zaak meer naar bulten gekeerd en vergt naar men zegt thans stellig ontslag van Banfly geen Tiszaman als opvolger raadpleging van de oppositie over een opvolger üit Pretoria wordt geseind De Kaapsche ministers Schreiner en Sauer worden te Pretoria verwacht Er zal een bijeenkomst worden gehouden van afgevaardigden van alle ZuidAfrikaan scho staten behalve Rhodesië om maatregelen tegen do pest te njmen Binnenkort komen afgevaardigden van de twee republieken bijeen om de wetten der twee landeo niet elkaar in overeenstemming te brengen Verspreide Berichten ORKYFIJS Esterhazy heeft op zgn verzoek aan den minister van oorlog om van het ambtsgeheim ontheven te worden ten antwoord ontvangen Qg spreekt duchtig m rasdsels en meesterlijk osdaidelgk Qeorge ik begrgp volstrekt niet waar ge heeu wdt Dat kan ik u met een geheel weord ophelderen Ik wil huwend Wei ik verlang niets liever George Begeef u in den echt zeker Ik zal met meer gerustheid dexe wereld voor de andere verlatQo ali ik zekerheid heb van de bestendiging mgns geslachts Trouw gerast I G keurt derhalve mgn besluit on te huwen goedP gZékn keur ik dat goud Het komt er nu maar op aan aea keus te doen uit de vele famiUrs die er trotec op go eoudeo hun geslacht aan bat onze vermsagsohnpt ta zieo Maar indien mgn keus eens niet naar uw sin uitviel Onmogelijk Mgn bloed stroomt door uw aderen en ik verwerp de gedachte aan de mogslijkboid van e i voornemöQ uwerzijds ooi becedsn uw stand Beneden mijn stand o neon dat nimmer viel de markies zgn rader hasitig in de rede Dat nimmer En toch sidder ik er foor u den naam t noemen vsa haar dia ik Hefbebi G j tgt dan verliefd ge hebt iet ondtr uw anitorm dat men Dat man liefde noemt juist heer vader Ik heb lief voor geheel mgn leven Kinderpraaijes dwaasheid I Hoe kunt ge spre ken van uw volgend laven terwgl een mensch nog niet één minuut seker is van tgn gevoelens Ofschoon ik u persoontgke meeniog eerbiedig en derhalve buiten bosplïking laat ben ik no yrij dat hij zich enkel te honden had aan de instructie welke aan alle tot nog toe gehoorde militairen opgelegd was dat zg niets zouden onthnllen wat de nationale verdediging raakt De term is vaag zeer verschillende persoonlijke opvattingen ervan zjn mogelijk Zaterdagmiddag heeft ten huize van Zoln weder een gerechtelijke verkoop plaats gehad tot dekking van de proceskosten tegen de schrilt experts ton bedrage van 2500 francs Octave Mirbeau bood aan dat bedrag te betalen wat werd geweigerd Het eerste voorworp dat ten verkoop werd aangeboden was een spiegel waarvoor Zola s uitgever Fasquellc 2500 franca bood Onder oen luid Bravo 1 bravo 1 en Leve Zolal werd het bod toegewezen en liep de vorkooping af De bewerking van generaal Mercier dat de openbaarmaking van het goheiny dossier inzake Dreytus de betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië opnieuw zou verkoelen wordt te Rome tegengesproken omdat men er aldaar verzekerd van is dat het geheime dossier geen authentieke stnkken met betrekking tot Italië bevat Het Hol van Cassatie verhoorde gisteren Esterhazy Frankeu In 184B waren In Frankrijk 188 000 ambtenaren Met oen totaal inkomen van 245 millioeii francs In 1896 waren er 416 met 6 27 millioen d 1 eeti zesde van de geheele begrooting RüSI AitD Luitenant Von Pekarewicz die te Warschau den majoor Zoliiiski vermoord heeft is door deii krijgsraad veroordeeld om doodgeschoten te worden na te zjjn vervallen verklaard van den offlciersrang adeldom en ordeteekenen De corpsctfmmandant veranderde do doodstraf in dwangarbeid in Siberië GUIEKEBLAND Een hevige aardbeving heeft eergisteren de Pelopouneses geteisterd In FiliatrA zgn alle muren gescheurd en de inwoners kampeeren in de open lucht In den omtrek van het plaatsje zjjn tal van dorpen verwoest er zijn gewonden maar geen dooden In Kiparissia is geen huis heel gebleven en een dorp daarbij Kt tegen den grond De schokken die ook op Zante waarneembaar waren kwamen telkens terug die Diet te deelen Nog oists meer dan eea kind een klein kind t hsihaalde de hertog spottend Hat was een vreemde aanblik dan afgeleefden kraohteloozaa grijtaard een blik rol miaaohting ta sien toewerpen aan den forsohen man voor hem in zgn schitterende uniform en dezen laatste in toenemende verlegenheid te sien gebracht terwgl het Isatste gezegde dt s hartogs juist niet bgzooder geschikt bleek om de zaak ta bespoedigen weshalve h j op anderen toon voortging Oa voort Georgo gg beefdet er voor terog mij den naam uwer uitverkorene te noemen daar cijn we zoowat bigven steken en afgedwaald op die kwestis van geheel uw leven Ga vooi t De ironie dezer woorden sloot de markies do lippen en maakte ham hel spreken oomottelijk Hij voorzag reeds wat het gevolg liju zou van het noemen van dien naam Is zij u onwaardig f O riep George uit plotseling als buitea ziohzelve gebracht door dit vermoeden half werktuigalijk geu t maor uit hegoerte om iata te zegge dan in le verwachting de naarheid te raden O vader wat hebt gjj kunnen denken I Da engelen in den hem lijn niet reiner dan tg is Herl el ik geloof u gaarne maar haar naam wsohÜ ik nog steeds De markioB verzamelde al tgn moed en antwoordde oogensoh nlgk kalm welke voorgewende kalmte eobter door geheel zgn bonding maar vooral door iet trillen van z n stem werd gelogenstraft fFêrdt tmotfd