Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1899

Gemengde Berichten Een Engelsch hoedemakersblad de Hatter s Hazette haalt uit een oude krant Van 16 Jannari 1797 het volgende verhaal aan over den eersten hoogen hoed te Londen gedragen John Hetherington een manufacturier van het strand stond gisteren voor den Lord Mayor terecht beschuldigd van het verstoren van de openbare orde en het aanstoken van wanordelijkheden Hij werd veroordeeld om e iOO te storten als borgtocht voor zijn rustig gedrag in het vervolg Het getuigenverhoor bracht nit dat de heer Hetherington die overigens te goeder naam en faam bekend staat op den openbaren weg verschenen jis dragende op zijn hoofd wat hg noemt een hoogen hoed silk hat als overtuigingsstuk overgelegd een hoog ding glanzend om aan te zien en er op berekend schuchtere monsehen te verschrikken Inderdaad getuigden verscheiden politieagenten dat een aantal vrouwen bij het ongewone schouwspel flauw vielen dat kindei en het uitschreeuwden honden jankten en een zoontje van den schoenmaker Thomas die kaarsen was wezen linlen werd door de menschen die samenliepen onder den voet getreden en brak ziJn rechterarm Om deze redenen word de beschuldigde door de politie gegrepen en voor den Loid Mayor gcbiacht De beschuldigde trachtte zijn misdrijf te verdedigen door te zeggen dat hij geen wet vaji het koninkrijk geschonden had en eenvoudig het recht uitoefende om met een hoofdeksel van zijn eigen vinding te verschenen een recht dat aan geen Engelschman betwist wordt Uit Amsterdam meld men aan dé N Rt Ct De heer Louis St Jacobs betrokken in het bekende geval van oplichting zou volgens gerucht voortvluchtig zijn Inderdaad heeft hij Zondagavond de stad verlaten maar zijne hnisgonooten wisten niet beter of hjj zon gisteren terugkeoren Gisterenmiddag is hij werkelijk reeds weder te Amsterdam gezien Even vóór het aangaan der beurs verwekte hij op de trappen van het gebouw een kleinen oploop waarom de suppoost hem verzocht zich te verwijderen aan welk verzoek hfl gevolg gaf Wij hebben van den heer Louis 9 Jacobs te Amsterdam een telegram ontvangen waarin ons verzocht wordt in verband met de inededceling van onzen correspondent te Amsterdam over de zaak dor oplichting de volgende rectificatie op te ncmem Het accept aan mr Van Hall door mij aan hem in het Paleis voor Volksvlijt overhandigd door graaf Spauer gegeven bedroeg f 15 000 waartegen Van Hall mij toen dertig aandeden Ch lons Orleans overgaf wier waardeloosheid hiJ mij verzweeg nadat ik vijfduizend gulden contanten als beleeninpsom weigerde Daarbij was Haas gedeeltelijk tegenwoordig met wien ik in vijandschap was en wie ik op mr Van Hali s aandringen zijne vroegere unfaire handelingen vergaf Deze lichtte miJ evenmin in over de waardeloosheid dier effecten Beiden hebben mij dus bedrogen Ten aanzien der provisie voor deze zaak was overeengekomen dat noch van Hall evenmin Kaas wiens verhoudingen daann inij onbekend waren maar alleen grauf Spanei m haar zonde voldoon hetgeen ik den graaf verzocht te bepalen nadat die anndeelen te Parijs zoa zouden zijn ten verkoop of beleening opgegeven waarvoor het bankiershuis Kourenaer o door den graaf mij werd aangewezen toen ik aan hem de aandeelon toonde Mr Van Hal hud bedongen dat WInterdlenst 18 8 99 AangevangeD 1 October TUd van Greenwich SODDA ROTTIKDmiiM nru 11 81 18 18 18 8 8 11 3 48 8 67 4 8 11 88 1 11 88 1 1 6 18 11 48 1 14 18 11 61 18 88 1 88 8 80 4 4 16 88 4 8 88 61 6 18 7 81 6 10 6 40 10 6 80 7 0 11 86 11 80 18 87 7 4 11 64 18 08 18 47 GOUDl DEN HliSiln nnL 11 18 18 1 18 6 8 14 8 4 4 4 4 11 80 1 8 ff ff 6 7 11 41 ff 1 1 ff ff ff 618 11 66 ff l SS ff ff ff 6 88 II 18 48 1 88 8 48 4 16 6 16 6 87 86 84 8 18 7 84 8J8 6 48 8 n4 11 87 11 86 4 88 4 8 4 68 6 04 18 18 06 11 7 6 O U U A 4 T D A M load 6 8 14 9 48 10 17 18 10 t U 80 7 11 8 86 1 1 Se AlMt W 8 01 9 06 10 88 18 48 1 00 8 87 8 40 10 0 J 1187 Amet O 8 80 8 88 10 0 1 08 1 18 6 1 8 8 10 8 ll l 60lDi UTIIIOHl rU nm 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 18 68 80 8 17 4 88 6 80 n ff 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 87 ff 11 88 ff 18 87 ff 8 46 8 84 48 9 8 10 61 11 46 18 88 1 8 8 08 8 60 6 04 U nohi 88 SS 7 46 8 S7 8 4 00 0 lO K 10J8 11 38 18 08 1 87 8 08 8 80 8 4 48 88 8 88 8 8 7 68 8 Weerdei 6 4 8 8 08 IC 10 88 11 6 18 84 8 47 4 16 ff 0 68 7 18 10 Oudew 8 14 ff ff 10 48 4 84 ff Qliade 1 S7 9 08 8 9 68 lO O 11 10 18 11 8 9 8 40 4 37 1 90 8 10 VmitC a 7 K 8 10 0 11 16 8 68 8 41 4 4 6 80 7 4 4 AnK W 7 80 8 98 8 80 11 80 3 08 4 00 00 8 88 8 00 10 8 Oottde 8 09 9 18 10 0 18 1 8 68 4 47 48 7 49 8 4V1 1 BINNENLAND Jhr Mr J Bliell lid der Eerste Kamer heeft een Nota overgelegd betrekking hebbende op den toe tand van s H jks flnanriCn Na eene gedetailleerde becijfering komt de heer Eüell tot de conclusie dat indien inderdaad onverwijlde maatregelen behfioren te worden genomen om tegenover de grootere uitgaven middelen te btelb n die haar volkomen dekken of wel indien werkeHjk de flnancieele toestand minder rnTm is dan hj was die voodzakelpheid of minder ruimte alsdan in ieder geval niet zouden jii veroorzaakt door de flpancieelo maatregelen van 1HH4 1897 maaf nagenoeg alleen zoo niet uitsluitend door stijging van uitgaven die heelt plaats gehad of word toegestaan na 1897 Naar men verneemt zullen ook medici worden belast met liet onderwijs in de gezondheidsleer aun s lïijks Nornmallessen enz dat 1 April a s begint en waarbij de invloed van het gebinik van alcoholische dranken aal worden uiteengezet Do insjiectenrs van het öoncosknndige Staatstoezicht ziJn in dozen geraadpleegd In eene door vaklieden uit verschillende oorden des lands to Amslerdam gehouden vergadering werd 21 Januari j l besloten tot oprichting van een Coöperatieve Tninhouwbeurs te dezer stede Doel der Vereeniging is het dagelijks veilen van bloemen planten Irnit groenten n alle andere tuinbonwvoortbrongBclon Tot bestuursleden werden gekozen Jac Sinlts boomkweeker Naardeil Phil Henkei bloemist Hilversum D J Ta lid der Hrma D J Tas en Zonen boom en bloemkweekers Aalsmeer J van Ijummel bloemist Zeist Joh van den Berg lid der firma Joh v d Berg en Zoon bloemisten Amsterdam In eene volgende vergadering zal op voordracht van het bestuur een directeur worden benoemd terwijl men zich voorstelt tegen den komenden herfst met de veilingen te beginnen Byna de helft der aandeelon f 210 f 25 is reeds geplaatst Een Haagsch patroon in wiens werkplaatsheden een overtreding van de arbeids enveiligheidswet werd geconstateerd ontsloeglijn geheele personeel 13 mannen en jongens om voor t vervolg van die soesah te ontkomen R N Naar men ons mededeelt heeft een man van gezag op koloniaal gebied van z n warme belangstelling een nieuw blijk gegeven dooreen som van f 2 5 000 toe te zeggen voorde verfraaiing van onze koloniale afdeelingop de a s Wereldtentoonstelling te Parjjs van een onbekende werd door de regeering t 10 000 ontvangen voor de Hollandscho afdeeling D Onder dagteekening van 23 Januari heeft de Minister van Financiën biJ brief van den Voorzitter der Tweede Kamer modegede ld dat ingevolge machtiging der Koningin wordt ingetrokken het aanhangige wetsontwerp houdende verhooging van de aceynzen op gedistilleerd en wiju Dit besluit komt niet onverwacht na de bezuinigingen die do ïweedj Kamer op de staatsbegrooting heeft aangebracht waardoor het tekort op de zoogenaamde gewone uitgaven waarin het thans ingetrokken wetsontwerp wilde voorzien belangrijk i verminderd Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA 4 10 11 11 18 9 14 1 86 8 8 8 48 8 49 8 8 9 C6 Oondi 6 7 86 Uootdnohl dooi 7 18 NimmrVtrk 7 8 10 18 10 80 11 88 0 m1I 7 48 I lt r4u 8 80 7 6 8 88 7 86 J 58 Setttrdw 4 48 68 8 16 Oapalla 4 66 8 08 jT Kieiwerkuk 04 6 11 HoordiMht 11 8 1 f knd 6 17 86 8 88 8 88 8 68 8 40 O door 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 8 47 10 18 17 8 9 67 lO l U K Goude ZeTeikuinn MoerkapelU ZoetermeftrZegwurd VootbttTg H Heg 6 48 Vooibuf 68 Zoelermeer Zetrwurd 8 0 ZefenhiiUB MoerkepeUe 17 Omit 8 88 7 80 T 48 1M 0 8 18 8 80 8 48 8 61 8 08 08 4C 11 18 le 88 10 44 11 46 9 48 ll f 8 81 D door 8 08 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 80 7 40 10 18 7 48 8 89 8 6 7 8 7 88 6 80 86 6 48 08 Uoude OHdew Wo d irinekl 8 84 7 1 8 14 7 04 8 6 8 08 8 88 zijne Irma niet als verkoopster mocht worden opgegeven zoodat ik het accept voor f 15 X 0 den naam des trekkers in blanco latende aan Van Hall overhandigde Mr Van Hall hield ook voor miJ geheim alle overfeenkomsten deswege met Haas De koersnoteering der effecten liet Van Hall miJ gelooven doordien hg Fransche couranten in de brandkast van het Paleis voor Volksvlijt opgeborgen nog medegaf ook de Chalons Orleans aandeelon bevonden zich daarin Het bedrog van Van Hall kwam aan het licht toen ik te Pari s door de bankiers der firma Keurenaer de stukken liet opzenden en met des graven toestemming Onjuist is door n vermeld wanneer de graaf mg bedreigde want ik had de plainte reeds ingediend tegen Van Hall nadat ik voor den graaf teruggaaf van het accept had gevraagd en Van Hall in zjjne houding bleef volharden Ondanks ik trachtte Van Hall tot andere gedachten te brengen werd miJn faillissement door Van Hall s onjuiste opgaven aan mr Boissevan in appèl door het gerechtshof uitgosjfroken geruimen tijd na mijne plaintetegen Van Hall N R Ct Moord te Berkel Gistervoorniiddag zijn C Uittenboogaard en A Kraayenbrink met verschillende treinen onder behoorlijk geleide loor de inspecteurs van politie J Bergsnia en ï Alberda naar sGravenhage overgebracht en ter beschikking der justitie aldaar gesteld De mede te Rotterdam voorloopig aangehoudene bewoner der Rechter Rotteknde V D is weder op vrije voeten gelaten Omtrent Uittenboogaard die in zijne jonge jaren werd grootgebracht bg zijn grootvader te Bleiswgk een goed gezeten burger valt nog te vermelden dat hg reeds op zgn twaalfde jaar een arbeider van zijn grootvader bij het peensngden met een mes in den schouder stak om een nietigheid Wegens snijden en vechten kwam hij later herhaaldelgk met de politie in contact Toen hg trouwde was hg in goeden doen en bezat hii een kapitaaltje van 125 000 Zjjnc vrouw woont met hunne beide kinderen een jongen van 12 en een meisje van 13 jaar nog te Rotterdam en voorziet in haar onderhoud met uit werken te gaan Vrijdag vóór den moord keerde Uittenboogaard uit Duisburg waarheen hjj de wgk had genomen na zijn laatsten diefstal met de boot te Rotterdam terng bracht een bezoek aan een goeden keimis in de Oranjeboomstraat en nam daarna zgn intrek bg Kraayenbrink in de Haarlemmerstraat Hoe zijne kleeding die te Antwerpen door den inspecteur P J Bongaards in beslag genomen werd met bloed bevlekt geraakte weet hg niet op te helderen Hij zegt die kleeding aan Kraayenbrink gegeven te hebben om ze te verkoopen toen was er volgens hem geen bloed op en wat er daarna mede gebeurd is tenzij bg den uitdrager hetzij toen Kraayenbrink er mede naar dien man op weg was weet hg natuurlijk niet want Kraayenbrink verkocht ze De confrontatie van laatstgenoemde met de Belgische gendarmen te Esschen heeft geen resultaat gehad Kraayenbrink werd niet herkend Gedurende hun verblijf bfl do politie te Rotterdam hebben beiden tot het laatste toe hunne kalmte bewaard Zij waren heel gewoon sliepen des nachts uitstekend en zóó vast zelfs dat zij soms s morgens gewekt moesten worden Zonder iets te bekennen ziJn ztj naar Den Haag gegaan 6 86 8 60 8 4S 4 06 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 17 6 87 41 8 47 l n 4 06 4 84 8 4t 18 88 1 88 1 1 r ff 1 0 18 60 8 17 8 14 4 08 4 87 6 06 8 7 10 7 18 7 89 10 17 10 34 10 41 U 18 8 48 9 84 4 10 08 10 84 10 64 9 07 9 88 9 88 8 49 D 7 88 8 86 10 14 11 10 Nog is men te weten gekomen dat uittenboogaard tot de vrouw nit de Heintjeshoeksteeg te bericht sprake was gezegd heeft later terug te zullen komen Dan zou hg goed van geld voorzien zijn en zouden beiden naar Duisburg gaan Uit Den Haag meldt men Onder sterk geleide van inspecteurs en rechercheurs der Rotterdamsche politie werd gisterochtend met den trein van half elf van den Holl Spoorweg Maatg uit Rotterdam naar Den Haag overgebracht Uittenboogaard een der vermoedelgke daders van den moord en diefstal te Berkel gepleegd Met een volgenden trei werd eveneens onder flinke bewaking de mede verdachte Kraayenbrink derwaarts vervoerd Beide personen werden afzonderlijk met den gevangenwagen naar het gebouw der rechtbank gebracht om voor den rechtercommissaris in verhoor te woiden genomen Na het verhoor werden de twee verdachten voorloopig naar de cellulaire gevangenis overgebracht Beiden ontkennen tot nu toe zich aan het misdrijf hebben schuldig gemaakt Omtrent het doen en laten van uittenboogaard verneemt het Hblad nader dat hiJ Donderdagavond jl te Amsterdam in gezelschap is geweest van een bakkersgezel U kwam aan het tehuis voor bakkersgezellen aan den N Z Voorburgwal vragen of hi daar logies kon krggen aangezien hg gezel was De bakkersgezel die later van den moord te Berkel las en hoorde begon toen te bedenken of hij misschien niet met een der moordenaars te doen had gehad en meldde zich aan der politiebureaux aan Naar wij vernemen wordt de gezel naar Rotterdam gezonden om met den gearresteerden U te worden geconfronteerd Uit Briellc meldt men 7 6 8 88 8 61 10 04 10 86 8 08 D 10 11 t 8 0 10 18 g 8 16 ioat 10 86 8 86 8 0 8 10 10 84 10 4 11 80 7 86 8 87 lO lB D Dtnioea ll a 8 47 ld m ie U Eik 0 14 ff nïEiger noat ziek 10 01 ff boreadiea Ti orzien na 10 07 10 a tien bewüs i f 0 80 S 80 10 89 11 O S S D door 8 8 7 68 84 8 16 8 89 8 84 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 80 T M 9 88 10 96 9 84 ff 48 ff 9 69 F 7 4 8 88 10 10 10 88 8 18 18 8 80 8 89 60 8 Naar aanleiding der arrestatie van Uitten boogaard ea Kraayenbrink kan worden vermeld dat die namen hier berucht zjjn als die van bekende kippcndieven Beiden hebben hier gewoond Posterllen en Telegraphle Vacante directies Postkantoor Leeuwarden Jaarwedde f3100 benevens eene toelage zoolang het gemis van vrge woning duurt Pensioensgrondslag kan nog niet worden opgegeven Borgtocht f 9607 reëel Postkantoor Zntphen Jaarwedde f280 l en vrge woning Pensioensgrondslag f 3200 Borgtocht t6050 reëel Telegraafkantoor Leiden Jaarwedde f 2500 Borgtocht f 1181 refel Telegraafkantoor Nieuwediep Jaarwedde f2200 Borgtocht f 800 reëel Door de sollicitanten is er op te rekenen dat te Nieuwediep eene woning aan het kantoor is verbonden waarvoor f 100 huur i te betalen Sollicitaties in te zenden vóór Februari a s Benoemd 1 Febr Tot brievengaarder te Zendden J A Lomnu 1 April Tot inspecteur der posterijen en telegraphie te Arnhem M Vellinga thans directeur van het postkantoor te Leeuwarden te s Hertogenbosch J W Vorsler thans directeur van het post en telegraafkantoor te Gouda en te Venloo de directeur J de la Lande Cremer thans gedetacheerd bg het Hoofdbestuur 1 Mei Tot directeur van het telegraafkantoor te Groningen F J van der Mucreu en te Rotterdam 6 C J Verkerk thans in gelijke betrekking resp te Nieuwediep en te Leiden Verplaatst 16 Jan De suniumcrair der posterijen en telegraphie IJ Bokker van Amersfoort naar Kaatsheuvel 1 Pebr De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A Joppe van OudBeyerland naar Schiedam telegraafkantoor Ingetrokken He verplaatsing van den klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse C G van Bavel van Amsterdam telegraafkantoor naar Kralingsche Veer op 1 Febrnari a s Ontheven 1 April Van het toezicht op den telegraafdienst in de afdeeling Breda de inspecteur der posterijen en telegiaphie te Middelburg J A A Sebwan en belast met dat op den post on telegraafdienst in de afdeeling Middelburg Eervol ontslagen onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen 1 Mei De directeur van het telegraafkantoor te Rotterdam M C de Graoff Jr Eervol ontslagen I April De klerk der telegraphie 2de klaseMej W M van Rosmalen te sGraven hage Overleden II Jan De tgdelijke telephonist Mej H van den Berg te Rotterdam STADSNIEUWS GOUDA 24 Januari 1899 Gisteren avond had in de zaal der Sociëteit de Réunie de aangekondigde soiree plaats op het gebied van Occultisme Spiritisme Mnemotechniek Psychologie en Anamnestiek door den heer G Homes mevi Homes Fey en mej Davenport Reeds verscheidene malen waren zij elders met succes opgetreden zoodat de zaal nagenoeg gevnld was ieder wenschte van nabg meer met dit drietal bekend te worden Mevr Homes Fey die één der beste mediums moet zgn van den tegenwoordigen tijd gaf verbazend sterke dingen te zien Z raadt niet alleen gedachten en beschrgft tot in de mhiste bijzonderheden de meest vreemdsoortige voorwerpen die men den heer Homes vertoont met een blinddoek voor de oogen maar ruikt zelfs wie van een appel heeft gegeten en waar die is weggeborgen Mej Davenport geeft blgk van een uitstekend geheugen door het noemen van zeer groote getallen waarvan men er 20 000 op een langen reep linnen voor zich krggt en waarvan men er een aanduidt door het noemen van een klein er boven gedrukt getal t Sterkste is echter wat deze dame praesteert als zg aan handen en voeten gebonden in een van alle zijden gesloten vertrekje op het tooneel wordt gesloten Zn trekt zonder de touwen los te maken haar japonlijfje uit werpt aardappelen trommels beenderen enz enz met massa s boven uil het vertrekje en berooft zelfs een heer uit het publiek die zich geblinddoekt met haar laat opsluiten van zgn jas zgn manchetten welke voorwerpen hij echter alle terugontvangt als hg zich in overhemds mouwen weder aan de oogen der verbaasde toeschouwers vertoont Alle experimenten ili bijzonderheden te beschrgven is ondoenlijk maar zeker is het dat men hier te doen heeft met een tot het kunstige opgevoerde handigheid Bij Kon Besl is benoemd tot burgeme ter met ingang van 1 Febr van Sassenheim jhr M van den Brandeler Krimpen a d Lek Alhier is eene rietschelf van ongeveer 1100 bossen toebehoorende aan den landbouwer 1 Dogterom afgebrand VERGADERING W DEN GEMEKNTERUD DINSDAG 24 JANUARI 1899 Voorzitter De Burgemeester de heer R L Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorst Hoogenboom van Galen van Iterson Krook Donker Dessing en de Raadt Uwezig met keimisgeving de hh Prince Vmgerling en Bellaart en voorts de hh vafl de Velde Straater en Ja spers De notulen der vorige vergadering woi den voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad raededeeleu dat bij Kon besluit van 21 December 1898 No 14 is goedgekeurd het raadsbesluit van 22 Nov tot heffing van schoolgeld op de StadsMuziekschool Dat door Oed Staten zjjn goedgekeurd de raadsbesluiten tot wijziging der gemeentebegrootingen van 1898 en 1899 Dat op 10 lanuari jl is nagezien de kas en de boeken van den gemeent ontvanger Het procesverbaal ligt voor de leden ter visie En dat door B en W aan de wed K van der Voorden geb van Vlijmen eon pensioen is verleend van f 104 en aan de gewezen werkman J Palsgraaf een pensioen van f 243 Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voorstel van hh regenten vnnhet Vereenigd Wees en Aelmoezeniershnistot wgziging der begrootmg Ter visie 2 Een schrijven van den heer 6 L Schim van der Loeff ontslag verzoekendeals lid van de Commissie van Toezicht ophet Lager Onderwijs De Voorzitter De heer Schim van der Loeff heeft in zgue betrekking vele goede diensten bewezen de raad xaLjukm u t leedwezen het verzoek van den heer van der Loeff vernemen Aangenomen voor kennisgevmg 3 Een schrijven Tan de Commissie voor de strafvcrordeningen inzendende wijzigingen in de bouwverordening op de brandweer enin de algemeene politie verordening Ter visie 4 Een schrijven van B en W tot wijziging van de gemeente begrooting dienst 1898 Dit is gedrukt aan de leden gezonden en heden aan de orde gesteld 5 Een schrijven van B en W tot hetgeven van ontslag aan deif onderwijzer Smit Dit is gedrukt aan do leden gezonden en heden aan de orde gesteld 6 Een schrijven van B en W tot hetverleenen van afschrgving op aanslagen inde plaatselijke directe belasting Dit is gedrukt aan de leden gezonden en heden aan de orde gesteld 7 Een brief van B en W tot het brengen van eenige wijzigingen in het i eglementvoor de bank van lemng Dit is gedrukt aan ae leden gezonden en heden aan de orde gesteld 8 Een voorstel van B en W betreffendede noodige uitbreiding en vernieuwing vande Stedelijke Gasfabriek Dit is gedrukt aan de leden gezonden en wordt ter visie gelegd 9 Een schrijven van B en W tot opvordering van een stuk grond groot 39 aren van den heer A Vingerling Ter visie 10 Een adres van Mej D C Vorstoreervol ontslag verzoekende als onierwgzeresaan de 1ste Burgerschool voor Meisjes tegen 1 April De Voorzitter B en W stellen voor Mej Vorster tegen 1 April a s eervol ontslag te verleenen Aldus besloten 11 Een brief van den heer C P J Spruijt dank zeggende voor de verhoogingzijner jaarwedde Aangenomen voor kennisgeving 12 Een adres van A Swanenburg betreffende het bouwen van een heerenhuisaan het plantsoen aan de Kattensingelgracht In handen van B en W ter fine van advies 13 Een adres van L Oorschot en 20 anderen houdende verzoek om betere verlichting van de Korte Akkeren De Voorzitter Daar dit tot de compe tentie van B en W behoort stel ik voor dit in handen van B en W te stellen Mdus besloten Wordt vervolgd Laatste Berichten Misdaad te Oude Tonge Men meldt ons nit Rotterdam Gister is alhier door de Rgkaveldwacht gevankelgk binnengebracht en op last van de justitie naar de strafgevangenis overgebracht de 43jarige A J Hobbel landbouwer en wonende te Oude Tonge Hg was voor de tweede raaal gehuwd met de wed De Veer die van haar eersten man timmerman van beroep een aardig kapitaaltje bad wat door haar tweeden man die nit zgn eerste huwelijk twee kinderen had er doorgelapt werd Zaterdag zoo verklaarde hg wilde hg zich en zgn vrouw een borreltje insêhenken nauwelijks had de vrouw geduinken of zg werd vreeselijk onwel en was binnen een paar uur een Ijjk Het bleek dat zich geest van zout in do tlesih bevond inplaats van sterken drank Hg was dadelijk naar buiten gesneld had de buren m touis gesteld van het geval en vertoonde ook een hrandwondje aan ziJn lippen zeggende ook van de flescb te hebben willen drinken doch het dadelijk geproefd te hebben De algemeene indruk is echter dat hjj dat wondje moedwillig veroorzaakt heeft om de verdenking Jit te leidon Hij staat zeer ongunstig bekend en toont niet de geringste deelneming Het Igk der vrouw is gelijktgdig gistermiddag met den gevangene per stoomboot alhier aangebracht en wordt hcden middag in tegenwoordigheid van den rechter conimissaris geschouwd in het ziekenhuis alhiei VERSCHEIDENHEID Men is onlangs te weten gekomen dat prinses THctoria van Wales een boekbindster van do bovenste plank is Haar vader de prins van Wales heeft schoenen leeren maken en haar broeder de hertog van Vork maakt takelweik voor schepen als een oude zeerob Koningin Victoria is een ijverige breister en zg schopt er behagen in aan liefdadiglieidsinstellingeii wollen dekens ten geschenke te geven die zjj zelf gebreid heeft Men zegt dat keizer Wilhelm van Duitschland een knappe drukker is Koning Oscar van Zweden zwaait de bijl met de vaardigheid van een houthakker van beroep De koning van Italië munt niet alleen nit ni het maken van schoenen Hiaar van tijd tot tg d geeft hg naar men verzekert ook blgk ze te kunnen lappen Fm de czaar aller Russen kan uitstekend met de ploeg omgaan eu een akker maaien Herbert von Bismarck de zoon van den ijzeren kanselier heeft keizei Wilhelm van Duitschland in audiëntie de ridderorden zjjiis vaders overhandigd Bismarck bezat in het geheel 54 orden waaronder de volgende met briljanten de Pruisische zwarte ster van de Huisorde van Hohenzollern het grootkruis daarvan de Badeusche orde der Prouw de Beiersche Ht Hiibertusorde de Saksische orde van den Valk de Wurtembergsche Kroonorde de Oostenrgksche orde van de IJzeren Kroon de pausclgke Christusorde het Perzische Portret van den Sjah de Russische Andreasorde en de Turksche Imtiaz en Osmanie orden Bg het verleenen van orden met briljanten blijven de briljanten na den dood van den gedecoreerde in het bezit van diens familie Bisinarck had reeds in Maart 1890 na zgn ontslag een bekenden juwelier te Berlijn de opdracht gegeven de briljanten uit zijn ridderorden te nemen Een verhaal dat veel overeenkomst schg nt te hebben met de geschiedenis van de zeeslag wordt gemeld In Rusland bestaat een merkwaardige sekte de Sischekotuni tot wier eeredienst ook het kittelenbehoort De leden dezer sekte kittelen elkaar dikwijls zóó erg dat de gekittelde ten laatste om het leven komt Voornamelijk bg linwelijksplechtigheden heeft die handeling plaats dan kittelen de Sischekotuni de jonge bmid en honden er eerst mee op als de ongelukkige bewusteloos ineenzakt De bruidegom moet er voor zorgen dat zijn bruid weer tot zichzelf komt Te Charkow echter ontwikkelden de Sischekotuni onlangs al te groeten ijver De jonge echtgenoot gaf zich alle mogelgke moeite om zip door het kittelen flanw gevallen bruid bg te brengen doch tevergeefs zg was en bleef dood Vjjf of zes van de dweepziekste kittelaars werden voor de rechtbank wegens mishandeling met doodelgken afloop gestraft De reizigers die zich eenige dagen geleden bevonden in een trein van de Internationaal and Great Northem Railway in de Vereeuigde Staten zgn aan een groot gevaar ontkomen door een vogel Rooverb hadden dwars over de rails een balk gelegd op ongeveer 40 mijlen van Austin Texas en de nachttrein die met groote snelheid reed zon zeker met dezen hinderpaal in botsing zgn gekomen als eenige mglen voor de bewuste plaats niet een vogel tegen de lantaarn van de locomotief was gevlogen en er het glas van had gebroken De wind doofde het licht uit en de machinist die het dadelijk bemerkte vertraagde onmiddellgk den gang van den trein zoodat toen de trein tegen deii balk reed alleen een vrij hevige schok werd gevoeld Niemand werd gewond De vogel die waarschijnlijk gedood is tegen de lantaarn is niet ternggovondeii AMERIKAAN8CHB b i A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73 i GOUDA Telephoon Xo 31 Amsterdam Vikrs Slolkrs Beurs van 86 7 97 100 88 l f Si Ik 81 JANUARI NsDBHliSD ü rt NeJ W 8 8 dito dito dilo 3 dito dito dito S HDN lJll U I Gaull 188188 8 ITALIV luschrgTiDg 1868 81 OoBTllla Obl in papier 1S6S dilo in lilvor 18 8 C FolTUO L Olil met coupon 3 dito tinki t 8 64 97 97 lOS V 89 77 98 101 SS 0 8 476 108 O 1 41 66 Uu UND Ob Binnen 1894 4 dito Sfloont 1880 4 dito bij Bolhi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1B8S 6 dito ihto dito 1884 S Spakji Perpel lohuld 1931 4 TiluKBij Qepr Cunv loen 1890 1 Gs leening eerie D Geo leeoing serie C ÏDluAra Bep r obl 1899 5 Uaiico OM Buil Soh 1880 8 ViNltBURLA Obl 4 on op 1881 AvBTiaDAM Oblicetien 1896 S BomaoAli Starl l ou 1894 8 Ned N Afr H mile iv aend Arendsb Tab Mu CertiÜMlen DeliMaaticbsppy dito Arn Hyputheekb pandbr 4 Cult Mij der Vnntenl aand Or Hypothi ekb pandbr S i 101 i Nedorlandache bank aand 199 Ned Haudelmaatieb dito I lU l N W V P o Uyp b pandbr 8 H Hott Hy otlieeüb pandir 8 i 100 Utr Hjiiotbeelb dito 8 l 98 OosTlKE Öoal HoDg bank aanl HO Buil Hypotbeokbank pandb 4 1 Ahikiki Equ hypoth pan Ib 86 Maiw h O Pr Litn rerl 80 N D Holl IJ8poor Mii a nd UB Mü lol Eipl T 8t Spw aand 111Ned lud Spooriragm aand 906 Ned Zuid Afr 8pm aand 808 dilo ilito dito 1891 dito 100 lULllSpoor 1897 89 A Eobl 3 66 ZuidiMl Spomlj A H nbl 8 67l it PoLN Wariohau Weenen aaod 4 1 2Vi BD8L Gr RuM V i n i Faatowa dilo aand 5 I ng Dombr dito a iid 6 106 Kuril Oh Aio 8p kap opl 4 109 dilo dito oblig 4 j All li A Uint Par Sp Hlj old 6 86 Ohio North W pr 0 r aand dito dito Win Si eter obl 7 j 188 Denver fcRio Gr Spm eert T a 14 Illinoii Oentral obl in goud 4 109 a LouiiT k Na hiilli Oen ï aanJ 6 Meii o N 3p M lohyp o e 102 Nio Stad Amilerdam aand 3 l05 u Stad Boiteidam aand 8 10 Beisie Siad Antwerpen 1887 8 99 Slfid Brunei 1886 8 99 Hosa TUein Begullr Omelich 4 11 OoiTlHa eiaauleenig 1860 6 U KiK Ooit B Cr 1880 8 Spmn EItad Madrid 3 1868 NlD Vei B iz Arb 8poeh eert 80 g5 0OTE OPRUIMING VAN alle INTËRMANTELS Cos tumes Blouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene ainzienlgke partg WITTE GOEDEREN tot spotprgzen