Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1899

Donderdag 20 Januari 1890 378te Jaargang i o 7797 mmmt mmmr IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne St ADVERTBNTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ra ftt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 AizonderUjke JNommers VUF CENTEN Barge r lijke Stand GEBOREN 20 Jiin Alida Maria ouder J Binee en A M Heemskerk 21 AnnaMaria ouders van den Nieuwendgk enA de Korte Hermanus Jhristiaan AlbertU8 ouders J H Laraers en P Cr Peperkamp 22 Cornells Werardn Antonius ouders a W Verwy en van Dyk Antbonie ouders A van der Klefln en J M Usselstcflu Willem ouders H J Marree en A R Visser lohanna Hendrika ouders N Kunst en N Hoogendoom 24 Arie Johannes ouders H M de Vos en M Versluis Wilhelmus Nicoltias ouders B J Lips en P 6 Wtjnhoö t OVEBLEDEN 22 Jan O M Limacher 22 j T Binnendijk 8 j 23 M Los 11 m J Ö 8 henk huisvr van P 1 Bollaart 47 j J Streng huisvr van 1 Hotoian 41 j Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Uimdag 4 Juuari 1899 VETTB OSSEN en KOEIEN groota a nvoor pryun waren voor Ie kwaliteit 30 So kwaliteit S8 Se kwaliteit S4 Cont per half Kilo MACIERË OHüKN en MËIXVKK goede aanvoer VETTE KALVEUKN redelijke aanvoer voor Ie kwaliteit 80 te kwaliteit St 8o kwaliteit SS Cent per half Kilo 8TIEEBN redelijk aangevoerd Be bandel was over t geheel prijahouilend 359 Staats loterij Se Klasse Trekking vun Dinsdag 2 i Jiinuari No Se 8601 8068 18658 en 90583 ieder lOOO No Site 1U1 9688 11034 14600 en i0688 ieiler 400 No 3481 8118 18969 13004 14418 en 15018 ieder 800 No B4Ï4 Ito 6880 10S80 1S449 186H 14800 1IS60 I0S7C 17414 18491 11 646 80681 M 801 09 ifder 100 Prijzen van 70 17 8155 5383 8785 11718 1S49B 19089 18S06 109 8S8S 6165 8858 50 13618 16195 78 848 3415 B 66 76 18777 16S91 76 76 18 6i85 8950 85 81 19369 18351 tIS 89 6450 004 11886 18 96 66 67 110 60 6i69 0183 87 14198 68 18468 81 8S41 6813 9S1S 18 14447 16t58 18564 787 86 tl 87 1S003 lt6U 77 18950 58 8636 6907 9695 19 38 56 16687 18788 41 74 10014 SS 65 n 84 818 8819 80 10888 18318 71 16733 63 loot 8953 70 6 56 31 14774 88 93 7149 10 31 81 8t 48 16889 60 19039 08 4130 7808 10868 18411 14906 10838 19193 1176 4818 410715 88 SO 41 19881 1487 4480 51 10978 18645 70 8 19333 1995 87 7404 98 70 15108 17I8S 80 8108 4796 89 11148 18641 5S 90 19484 41 4878 755811860 18701 79 75 85 ESS 08 7687 11336 88 16iS8 17S89 I9618 S350 4916 7750 49 73 96 17349 19709 8484 5056 99 58 181 37 I SIO 79 0 74 5108 7864 55 19990 98 8641 4 67 91 18191 15588 17443 19809 17 18 19900 67 6861 78 11403 13871 67 17639 80008 8749 5809 77 93 13367 15606 90 IS 71 69 8006 11508 18414 1 314 79 83 74 5499 88 11098 88 63 17794 90175 1 17 617 687811704 59 16II0S 17936 80908 SOaO 70 8487 17 78 84 18l l 80304 SIM ADVERTEINTIEN Dames uit den beschaafden stand die vele oonnectien hebben en uls mi Souden willen optreden voor oen aeer solide Lintuiften Z amo lu every worden verzocht zich sohrUteiyk te wenden tot Mevrouw L PEINCE ScHiM VA8 DER LoEFF Correspondente der Vereeniging ïesselschado voor Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ekemlscbe WassoheriJ TAN 11 0 i EL llËIMEK 19 Krulêkade BoUerdam GabreTeteonl door Z M den Koning dn B laen HoofddapAt voor GOUDA da Haar A VAN OSv 4z dpaoialiteit voor het atoomen en Terras TU alle Uearenen Dameegardaroben alsook alle Kindargoadaran Speaiale inrichting voor het atoom van pluohe mantela veeren bont ens Gordgnen talelkleeden enz worden naar de aieawste en laatste methode geverid Gouda Dmk A BEINKMAN t ZOON NIEUW NlErW IIEVW GESCHIKT VOOR UacMliclitoii Koffie en TheelicMen Welke 4Vi uur branden k 2 en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eeoig Agent Toor Ooudo en Omstreken IZ4AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelvjk Hen behoeft hiervoor geen Olie goen Glaa e Alleen een lucifer aansteken is noodlg Qeheel londer gevaar voor brand als ook zonder reuk Het groote aantal zenuwkwalen nog itoeds ftlle middsloiJ door da medltclia w teoich p mok ewflttd SerM md dan aionwMi ttld ktet d er toe dit ilJ dnor bet febraik mtken Tta den eeiiToadiintoj w umeUik Itan d hï d maê physiolosUche ontdekkinjE iMlun bMft die ut hondarda proeIiieiiinc n tbuu ovar de gaheale wereld verbnidV eat rwijl bU Gi vatanaobftpMUJkakrincesdehaontabflluntalliaffwakt tareuaeoa waldud blijkt U Kljii TMr da uu MnnwVwllaii lljdesda metuSibald D £ ge wiwyta UoltgarDB dan door den Kewaiea Offialar t b Oeiondtae Dr Bomu walaamuiQ U TUabofen an benwTop it on derrlBdlnc optadun In mm BO krtsa praktijk Dosr wsMchlBc tkü k t U M MMWMhl tel Di deK 4 l l Met data caneeawijH warden wark Ulkiohlt randarenltataavarkrKu an lU maakte looveel opnnt d t tu een door dan sltvl dar KOMbraTen werUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart voerkDmiag an eenaiieg blnnea kattai UH rttnfihenen ia Uit boekje bent nl t Uen mr bat intto pnbllek veratunb ra TerktftriDgen ontrent bet weaen der nieuwere tbertple en da daarmede selfa i Itrt Dariei miid dr asnatih r dir l iirdfraalvi D tb rapaH aalta inHaMaa voer laiiitwmaan te Parlja rat 8t HoDOré 334 Consul vofi Aioheabaeft aiii dr It Carfb Dr Suakaall irread arta ét Zlrknitt Okaritabtaril UM mti ir la Waanen Or C Boagaval laU Farnèra Enra d vat tfan CaMtllCantral d hyglène I ia Santi In Frankrijk en vfile anderen Aan allr u wier a nawB t l Meer of mlndar mmag Ommn la r Min KeceiiKiimiil awMehlIshald HJdcn waarvan de keuteokenen tHu adroaiaoha betnffja nlgrahia iohaia kaardplj lilaadan ra aroala arlkktlkaarbaN gejaagdbaM atavaltealiald ttakaaiatlika aaratt en onkthoDaltlka taaaiand Terderalle Eteken dia doer beroert ffetrolTan waidaiLcnnofflUden aan da nvolgen daarran leoalfl vartaMmlagaa oavarMogan tat apakait rwan tengral moslaHJk allkkan atljfkald dtr gawHohUn mat veortdaraada alln plaataainke twalte veriwakklti van ithiagen enx m aü die reeda ouder senteaknudica behandellni xaweeat aljn maar door de bekÜLda middelen ala oDthoodliisaan an kondwatarknur wrijven aln iriaeoren atoomlool of ie baden feen canaBinc of laalrlii banner kwaal caTouden hebben en ten alottecU die vreaa wevaelan vaar ber0 rt ndaütoe reden hebben wesena y MfMf vsalta ardoaviaa la kat kaan baordtlta mat da teli ü ld jrdaoogan drukkende pl n onder het vaarkaafl aNl lnguiaaaoraa liatvoeaa an kritaallNB la aa kat alapen van handen en voelen tan al dese drie oatacoribi van miwlljdcra ala ook aan leaga oiilatet litdanda aan bleekiuoht en kraohtalooaltafi ook an gesonde talh aan Jonge parioaaa dia veel mtt het hoord werkoa en rof otelijke reaotie wUlao roarkomen wordt drinrend aanKflraden tirli bet boven vermelde werkje aan te flchaffen betwelk op aanvrago koatahaa aa fanoa ver tonden word door Amntfrdnm door M I BH W A To Hfüirewr 43 Kotterdnm r K vnn MAVIE HOI FF Apotbak r Korte Boofateag 1 IJircriir I OSRV A POIITOV Unde rauht bij da Gaardbrag F SDU Op de toneete hvglenntflRh medloliialn tcntoonntPlliDK ie de Ikr WnlaaniKan tcbe wtlie door da Uudlaclia JnrlJ met de Xllvi ren iii danii b kr oiMl Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerweK bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveii Borstlionig Extract üeiiantiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H M VAN M HAIK € o Den Haag Utie eraiicm VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SOHAIE SCïtAIK SCHAIK ÖCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co R MellaDthé is h t boito middel du vneld CO B Maliantbe geneejt Kiokliooiil Co S Melianthe g no6 l zoowel oud ais jong CO S Melianthe mag in geen haisgeiin oqlbraVe Co g Melianthe stut loortdurend onder Scheikundig tonieht Co S Melianthe helpt onhertoopelijk Co s Melianthe is bekroond mei erediploma s Co B Melianthe is bekroond mot Qoud Co s Melianthe is bekroond met ZiWer Co S Melianthe is verkrijgbaar in Haoons nn 40 € 11 $ to Ctê en ft H k BÜUMAN Moordrteht J C KATHLAND Boi cop B T WIJK Oudeuxtlfr M KOLKMAN WaddiKmem H ROLLMAN Bodegraven PINKTE Nii werkerk ajdlJ ne Firma WOLPF Co WeithBTon 198 Qmda D MIEBIB8 Kleiweg E 100 Qouda B H VAK MILI Vewahil B 126 te GoiOa ftctoriawater ui f de KcforiaJBron f e OberlahnsteinbyBna Tafeldrank Vanhé ninklykef uis der federlanden Gebr ± ötoilworck s Chocolade en Cacao Dnlnwtl 4oor da nienwato uitrlndingcti up machinaal gebied verbeterde hbrieatfe CU ahaioltwid gebroik van ne en tiste grondstoffen garandoerw Ion verbnülrer vnn Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbevttentvnardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Büketten Dt rma behaalde 27 Brerets als HoflererRiicler 44 Eere Olploma B gouden enz Medailles een bewija van nilmantsDd n abrik t Keeds 1674 ichreef de Accademie national de Parie I Nous voua déeeraoDa nne 1I Bllle d sr reB ltr Iwim n oousldintlaa aa TOtra 6xo UaDt fSlbrtaation da Obooolat bonbons varies etc ate IWIwmk e fabrikaat is verkrügbaar bij U H Oonhseurs Banbetbakkeri eoi sni Oenenudvertegenwoordiger voor Nederland Jdiw Mattonlodt Xmatardtm Kalverstraat 103 TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt 8PKVBTiVRS MAANDAG DINSDAG DOiNDERDAO sn ZATERDAG van 8 tot S uur fVOENSDAG en VRIJDAG van ttot nar ZONDAGS nist Tegen 1 MAART of eerder te hnnr een niim en aet BOVENHOS Adres MARKT A 58 4 PAJUjri ifsnran iL tjv f aSANDS MAaASIMS i u FriDteinps NOUVEAUTÉS WU venoeken de Damea die om gelUnsIreerd modealbum voor het Wlntarsal toan noch niet ontvangen hebben lit ta villen aanvragen aan II JULE8JUJIZ0TaC Pvh Hetielve wordt dan omgaand grMIa franco toegesonden BeatslUngen van af 25 tcms vrU van aOt kosten aan huls met B vethooglng MlqMHIi tMUir II liaiiul 1 1 Afdeeling WERKVERSCHAFFING voor VRODWEN en MEISJES verzoekt NAAIWERK aan huis voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSBR Gouwe C lö6a Nieuw onovetroften Trof Dr Liebera wolbekend AUtni olt rsM FsMskimmk tot voortdurende radicale an r H lekere genezing van alle zelfs SisH de meest hardnekkige jrenutr nCfl iektea vooral ontstaan door BSKB afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz follntione enz Uitvoerige prospectussen Fr s per lleach 11 1 11 9 8 SV dubbele llesoli fl 6i Centraal Depêl Matth t d Vegto Zaltbommel Depots M Oléban Co Amsterdam P Happel a Gravanhage 1 Halmmana de Jong J Cin HotlerdMn Wolff fc Co Gouda en bii alle drogisten 1 VAN Blommestein s Inkt i rrrcfonder indelMl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOO lfi froilANP m mi jU11U UUllt UUUil ie Aboniement VoerMelUnc 26 JaBuari 1899 Vereenigde Rotterdïinsclic Tooaeellsteo LE GRAS HASPELS Optrén van WILLEM V4N ZIJiJLEN Mijnheer en Mevrouw Mongodin Blöspel in 3 bedrjjven Aanvang half S uur Gewone bepalingen en prjjien BBU nlandscti Overzicht He Franscht Kamer zette de beliandeluig der interpellaties over de bnitenlandsche staatkunde voort Minister Delcassé verklaarde dat Fraukrijka rechten op Newfoundland van groot belang zijn en door niemand worden betwist zoodat niets aan de uitoelening van deze rechten in den weg staat De Kamer verwierp met 30 3 tegen ii28 stemmen eene motie waarin de Regeering wordt üitgonoodigd op de ontwapeningsconferentie de instelling van een internationaal sfheidsgereoht voor te stellen Z i verwierp eveneens met 446 tegen 7 stemmen een motie waarvan de strekking was de offensieve strpkrachten te veranderen in defensieve en de militaire uitgaven te verminde ren en hetzelfde lot trof met H32 tegen 182 Memmen een motie betreffende de invoering van een internationale arbeidswetgeving De Belgische Monitenr bevat een Koninklijk besluit waarbij de aanvrage omonttlag van de heeren De Smet de Naeyer en Nijsseu wordt aangenomen Bij een ander Koninklijk bosluit worden tot opvolgers der afgetreden ministers benoemd de heeren Liebaert lid der Kamer als minister van financiën en Corerauus eveneens lid der Kamer als minister van industrie en arbeidswezen Do afgetreden minister De Smet de Naeyer is benoemd tot minister van Staat In de Kamer deelde Beeriiaört mee welke wijzigingen in het ministerie zjjn gekomen Vandenpeereboom zegt dat ten gevolge van verschil van meening in het kabinet aangaande de herziening van het kiesrecht de Koning aan twee ministers ontslag heeft verleend Het hervormde kabinet zal de politiek van de vorige regeering voortzetten en na rijpelijk onderzoek een wetsontwerp tot herziening van de kieswet indienen De Smet de Naeyer en Nijsscns verklaren het uninominaal stemrecht voor het land verderfelijk te achten en er tegen te ziJn Heel goed rechts en links Vandenpeereboom antwoordt dat hiJ niet wil spreken van het nniuominaul stemrecht De regoering zal alle voorstellen onderzoeken en heeft er nog geen een de voorkeur gegeven Nijssens verklaart dat hiJ biy is te zien dat de nieuwe regeering niet is tot stand gekomen op den grondslag van het uninominaal kiesrecht Er ontstaat een lang debat FBVtLLETOI Gedenkschriften van een Gelukzoeker AMiBAL DE Vooteling Nmt hei Tratuck DOOE W NUTTEES 101 Degene d ik Hef heb myaheer At bertog is de eeoige dochler tan onte gebaren het is madenoUelle Bertba de Gbtunioiitl De merkiei bal zich roorbereid op een aitbarsting TtD woede Hq had EÏeb voorgesteld den hertog te zien opvli en op boogeD loon bevelende uit lijn oogen tegaan en nooit meer over iets dergelijks te spraken op straffe van de vaderlijke ongenade en den vaderlijken vloek HÜ verwaohtte nieti anders dan dit en had ich voorgenomen dit allee indien het miest steunende op de rechtvaardigheid en de getonde rode volkonen te trotseeren Maar nieU van dit allei I Op bet oogenblik dat de markies den naam vanbet jooge meisje had genoemd streek de bertog metde band over syn voorhoofd richtte eiob langiaamop en wew met tijo rechterhand naar de portrettenzijner raderen en wide kalm Gij tiet de afbeeldingefi van die monaohen durf ik veronderetollen f OoMtw ifeld antwoerdde de merkies nieovre In verband met de ondorhündplingcn tnsbcheii dt HonguaracUe regeeriiig en do oppositie wordt gemeld dat Koloman Szell te Weeuen is aungekomen om met keizer Frttnz Joseph over de Hougaarscbe crisis te sprfeken Het voornaamste punt waarop de ovöreenhtemmiug niet verkregen wa was h t bepalen van den terniyn van vaststeiling van het handelsverdrag met Oostonr jk De Jlegeering wil dit vaststellen tot 1907 het einde van de nienwe overeenkomst de opjjositie wil het niet langer verlengen dan tot 1903 het jaar waarin alle gesloten handel iv er dragen eindigen Koloman Szell heeft over deze pnnten geconfereerd met den keizer met graaf Öoluchowski en met graaf Thun Het resultaatdier conferenties is nog niet bekend Ook baron Banffy is te Weenen aangekomen naar men zegt om den keizer zijn ontslag te verz teken In welonderrichte kringen wordt bet waarschijnlyk j eacht dat Koloman Szell tot opvolger van biron Banffy zal worden aangewezen Ook in Oostenrijk worden de VJjrzoenende onderhandelingen voortgezet omi aan den toestand van verwarring een einde te maken De Voss Ztg acht het nog steeds niet duidelijk of het graaf Thun met ziJn pogen ernst is dan wel of hij slechts tijjd denkt te winnen om den Daitschers een nieuwe poets te spelen Voorloopig zal de zitting van den Eijksdag wordenverdaagd en zullen do partijleiders met elkaar confereeïen over de middelen om tot oen vergelijk te komen De Üuitsche bladen achten geheele enonvoorwaardelijke intrekking va n de taalwetten daartoe het eenigo middel f Het is een belangrijk besluit voor koning Oskar II van Zweden en Noorwegen geweest om de regeering tijdelijk over te dragen op den Kroonprins en het feit dat dit besluit genomen wordt op een oogenblik dat de gezondheidstoestand van den overigens nog zou krassen vorst aaBmerkelyk verbeterd is en dat h t samenvalt met s Konings zeventigsten verjaardag is wel geschikt om het vermoeden te wekken dat een nog gewichtiger stap afstand van den tryon op dien voürloopigen maatregel zal volgeik Kroonprins Gustaaf is veertig jaar oud hü werd den 16en Juni 1858 op het kasteel Drottningholm geboren en huwde in 1881 met prinses Victoria van Baden Drie zoons waarv in de oudste Öustaaf Adolf 16 jaar is zijn nit dat huwelijk gebtn en üe kroonprins zal in elk geval niet zoo heel kort met het waarnemen der regeeringszaken belast blijven want koning Oskar is reeds gierig wat deze wending aan bet onderhoud brengen zou Vervolgena naar een wapenrek triJEende vraarop men allerlei soorten degens zwaarden en sabels zag vervolgde hij Het is u bekend van wie die wapens daar afkomstig zgo wie cii zinnebeeldig vertegenwordi gen ffHet zya die onzer voorvideren door hengedjragen en gebruikt Ik weet de geachiedenie van elk di wapenen ik kende ze ala kind reeds uEn hoe is het dan mogelijk dat gg in andere omiebten zoo onbekend schijnt met de geschiedenis dierzelfde familie yMaar heer vader ik meende Wat bet ook zij dat gü meendet gy meendet verkeerd juist het omgekeerde of tegenorergesteWe van wat gij beboordet te meenen Maar in ieder geval hetzij ge het nooit geweten hebt of dat het u ontgaan ia ik rat uw onwetendheid een weinig t hulp komen of uw gehengen wat opfrigichea K jk bier eens zoo te wilt De hKt braeht hem voor een fraai geschilderden stamboom van het gesUobt der Latours en wees op een kleine vlek Ik kyk heer v der Uitstekend en wat ziet ge wel ala ik zoo vrij mag zyn Een roode vlek terzijde van odb wapenschild aangebracht zo wat op het midden van den gej alachuboom I vËn daarP I Een dergelijke vlek I 1 ff£n ieti hooger naar de badplaats Saltsjöbaden vertrokken en in het voorjaar denkt hü een groote reiste maken nm zijn gezondheid die onder deinfluenza en de bronchitis toch nog al geleden schijnt te hebbeu geheel te herstellen ï D Amerikaansche Senaat heeft het wetsvoorstol betreffende het Nicaragua kanaat met 48 tegen 6 stammen aangenomen benevens een amendement van Spooner waarby de president der Unie wordt gemachtigd te onderhandelen over ieder ander kanaal als hü van Nicaragua en Costa Rica geen concessie kan krijgeu om het bezit van en de coütröle over het Nicaragua kanaal aan de Unie te verzekeren In het ontwerp zelf wordt bepaald dat er een uitgifte zal plaats hebben van een mülioen aandeeleu van 100 waarvan de regeering der Unie voor 925 000 zal inschrijven De rest mogen de beide genoemde republiekjes nemen Het kanaal zal staan onder zeven directeuren waftrvan 5 Amerikanen 1 Nicaraguaan en 1 Cöstaricaan Het zal binnen ü jaar moeten voltooid zijn terwijl de kosten niet meer dan 115 milliücu dollars mogen bedrag m welk bedrag zal worden betaald uit do schatkist Verder draagt de wet den president op te onderhandelen over de introkking van het Glayton Bulwev traktaat of van elk ander traktaat dat den aanleg van het kanaal zou ku iftu belemmeren De neutraliteit van het banaal wordt gewaarborgd door de Vereenigde Staten maar het zal voor alle natiën tegen dezelfde kanaalgelden openstaan De wet gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden en voorts naar het dapartcmenf van Interstate and Foreign Commerce Mocht ze tenslotte nog verworpen worden dan is president Mac Kinley gerechtigd alle noodigü stappen te doen om een andürplan voor een inter oceanisch kanaal te ontwerpen Verspreide Berichten Esterhazy heeft aan een medewerker van de Libre Parole verteld dat zyn getuigenis voor hot Hof van cassatie eergisteren geloopcn heeft over zijn betrekking tut de generale staf De Gaulois zegt te kunnen mededeelen dat de ex majoor alvorens te spreken zjjn voorwaarden gesteld heeft o a dat het dossier hem you medegedeeld worden wij weten niet voegt de Gaulois er by of het Hof die voorwaarden heeft ingewilligd Eenige bladen maken melding van het gerucht dat het jnderzoek door Mazeau en Weer eene vlek Neen verscheidene vlokken ik zal ze tellen n Goed hoeveel telt ge er Be markies waobtte een oogenblik mot bet antwoord daarop zeide bij Ik tel er in bet geheel tien mijubeei de hertog tien JBr zijn er ook inderdaad tien beer jou he r msrkiea de Latonr Er zijn er zeker tien zou ik donken En al die tien vlokken atollen bloedvlekken voor en als ge nu zoo vriendelijk wilt zijti n een oogenblik neer te zütten eu bedaardheid genoeg kunt vinden om mij aan te hooreo dan zal ik u vertellen welk bloed zg vertegnnwoordigen Luister Hoofdstuk XXI DE BLOEDVLEKKEN Welk bloed zy venenenwoordïgen heer valer Maar dat is mij maar al te wel bekend feDat komt er in het minst niet op aan of gy het zegt te weten Uw han lelwijze doet mij veronderstellen dat de geschiedenis dezer vlekken n boogsteDs vaag en ondnidelijk voor don geest ataat en ik acht bet uoodig uw geheugen wat op te scherpen Poe ditmaal uw best alles te ontbonden De markies zweeg en bong met gedwongen onderwerping het hoofd De bfttog vervolRde In bet jaar des Heeron 184 werd Ludovioua graaf van Ohaumünt beniobt en gevreesd om zijn losbandige woeste levenswijze verliefd op een meisje van ons geelsobt Mathilda de Latonr Hij vroeg haar ten huwelyk of liever hij eischte hui op twee andore raadsheeren in het Hof van cassatie ingesteld naar aanleiding van höt incident Quesnay de Beaurepaire tot nieuwo moeilijkheden aanleiding zal geven eènvan de drie raadsleden zon het onderzpek tot het strict noodige willen beperken de anderen zouden een ruimer gebruik van hun bevoegdheid willen maken In het reeds vermelde gesprek met eon redacteur van het Joui nal heeft generaal Mercier gezegd Mijn overtuiging is dezelfde alh die van myu opvolgers aan het ministerie van oorlog die allen hun meening uitgesproken hebben op de bekende nadrukkelijke en plechtige wijze zelfs zij die de poitefenJUe hadden aanvaard met revisionistische neigingen zölfs generaal Billut die door oude vriendschapsbetrekkingen in bet begin gunstig gezind was ten aanzien van Scheuer Kostuer De Soir meent te weten dat verscheiden getuigen die door het Hof van cassatie gehoord zijn o a twee oud ministera van oorlog van plan zyn hun getuigenis openbaar te maken om de publieke opinie voor te lichten in geval het Hof tot revisie mocht besluiten en Dreyfus naar een anderen réchter verwijzen Het is bekend dat do telegrammen Speranza en Blanche in 1896 aan Pjcquai t in Tunis gezonden door Esterhazy en Marguerite Pays met do hulp van du Paty de Clam ziJn vervaardigd Dit is gebleken uit de beschikking van den rechter Bertulus en later uit een arrest van het Hof van cassatie Men vindt die heele geschiedenis helder uiteengezet in het boek van de Prcssensf Un héros Nu komt de Ganlois met de schrikbarende mededeeling dat de ioon van president Loew in 1891 administrateur werd van een naamlooze vennootschap te Troyes die als telegram adres had het woord Speranza I En de advocaat van die vennootschap was mr Leblois En in 1K9H veranderde de vennootschap haar telegram adres Natuurlijk is dus Leblois de afzender van het telegram Speranza aan Picqnart geweest schrijft het blad W lk oen ko iplot is men hier op het spoor de namen Picquart Leblois Loenw en Speranza byeen Engeland In de haven van Dovonport is er eergisterenmiddag een aanvaring geweest tnsschenhet pantserschip OoUlngwuud en den oefenkruiser ara ao Het pantserschip Jiep denkruiser aan stuurboord in en bracht Imtschade toe fr e hertog mya voorvader eu de uwe verwierp zijn aanzoek do afgewezene ontstak in hevige woede en zwoer wraak Ën deze wraak heer zoon kwam weldra en wa vreeaetijk Op een dag dat de hertog onze voorvader met een aantal zIJDSr rriendeo op d jaoSt va deed da Ohkumont vergezt hl van een aantal even groote sohelmen als hij een inval in ditzelfde kasteel doodde een onzer bedienden en voorde Mathilda gewelddadig met zich mede bond banr achter op zijn paard en vertrok met haar Kog dionxelfden dag zond hy haar terug begrypt gij markies do Latonr F lond haar terug stervende 1 Mathilda had twoe broeders De oen was reeds een volwassen man de andere nog een kind van dertien jaren De oudate barer broeders de markies de Latonr eveaals gy erfgenaam van den boitoge ijkea titol daagd don schurk uit tot oen tw egeveoht O leven of dood en niettegenitaande de rechtvaardixheid zijner zaak werd hij overhoop gestoken bleefhij op de plaats dood I I Da ellendeling was overwinnaar gebleven on spotte met onze neerloag Ziet gy deze bloedvlek markies de latonr de eerste van allen Zy herinnert n aan den dood van Mathilda s broeder Kemge jaren gingen voorby In dien lyd was de Ohaumont gehuwd en was vader geworden En de jongste broeder van Matbi da was man geworden r frf wrvoigd