Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1899

U 7 1 44 f l i4 ir 8 01 8 08 14 47 8 14 Directe SpoorwegverblDdlngen met GülDA WlnterdleDSt 18f8 99 AangevaBgen 1 October TUd vaD Greenwich 80ÜDA aOTTÏ DA lfi mn 11 81 11 18 18 83 8 11 8 48 8 67 4 6811 88 1 6 6 ll ii 1 7 6 1 11 4 1 14 6 18 11 11 18 8 1 80 4 4 16 6 88 4 6 6 6 61 1 7 81 8 14 8 16 8 64 10 11 11 18 6 10 I ÏO 10 80 60 8 84 8 48 8 16 7 6 7 6 8 40 D do i 8 88 7 46 8 11 OOnDA DISN HAAOttw fWM 11 18 1 1 1 6 8 14 8 48 4 4 4 11 11 80 1 U 11 41 1 18 IU 11 11 1 18 i t H 1 4 1 8 4 4 11 1 16 6 87 6 e 64 8 16 7 84 9 17 8 7 10 14 11 16 6 11 48 8 04 9 4 9 88 10 86 10 44 11 41 4 88 4 8 4 18 1 04 6 16 11 87 11 81 18 8 7 6 8 84 S 8 89K8 64 9 O U U k k T D A M ou 8 8 8 14 8 10 87 18 10 l ll 6 80 J l 1 l K 8 Amit W 8 01 9 0610 8 18 48 1 6 00 87 8 40 10 01 lli7 Al tO 8 0 9 10 O 108 U8 618 8 66 10 8 IMl l II 1 01 1 TK ICH I U 8 14 07 10 1 10 67 18 0 1 U IO 18 68 8 80 8 17 4 8 1 80 8 01 8 16 S 10 17 rt 11 14 8 87 1 87 7 10 10 84 11 8 1 7 8 41 8 84 141 8 84 7 18 8 48 10 41 8 66 9 89 10 51 11 48 1 I it 8 08 8 60 6 04 4 7 89 69 11 18 UUMkl 6 86 a SS 7 4S 8 sr 8 49 9 00 9 80 10 16 VIM 11 88 18 0 1 87 8 08 8 80 8 6 4 48 1 88 S t 7 68 6 WoonI 6 48 8 63 8 08 9 11 10 81 11 66 19 84 8 47 4 1 66 7 11 9 10 Oadow 8 14 10 M 4 14 Oouk 7 9 0 tl 9 61 10 11 11 10 18 11 8 40 4 17 6 80 8 10 7 1 8 86 Vm t CS 7 06 8 10 9 06 11 16 8 118 8 46 4 4 80 7 4 9 4 Amr r 7 80 8 81 9 80 11 80 8 li8 4 0 1 00 8 88 8 00 10 floud 6 09 9 18 lO Ov 18 61 8 6 4 47 6 4 7 49 8 4 U l BINNENLAND Te Groningen is tengevolge van eeu longontsteking op ói jarigcn leeftijd u erlpden de heer R Biorling als beroephspeler op het billard een der eersten van ons land De politie te s öravenhage heelt een dame van goeden huize wonende in een der straten van Dninoord aangehonden die zich herhaalde malen op zeer brntale wflze moet hebben schuldig gemaakt aan diefstal van flesBchen wijn en likeur ten nadeele van winkeliers in genoemde stadswijk Zij was steeds vergezeld van hare dienstbode jpn wanneer ziJ zich onbespied waande en niemand in den winkel bemerkte pakte zii eenigc flêsschen uit de uitstallingen weg om daarmede huiswaarts te keeren Een aantal gevulde flesschen zijn nog in haar bezit gevonden Gemeng le Berichten Omtrent de arrestatie van mr F A van HaU deelt het N v N mede Van Hall is Vrijdagavond per staatsspoor Tan Utrecht te Amsterdam aangekomen met het doel om naar de Italiaanscho Opera in het Palcis voor Volksvlijt te gaan Aan het station stond hem echter een rechercheur te wachten en verzocht hem mede te gaan Van Hall toonde zich volstrekt niet verwonderd en was terstond bereid te volgen In de nabijheid van het Paleis gaf hij te kennen zich even noodzakelijk te moeten afzonderen en de bijzondere kalmte die hj vertoonde deed den rechercheur toen plotseling op de gedachte komen dat hij misschien wel booze voornemens tegen zich zelven kon hebbeif Hij verliet hem daarom geen oogenblik maar Van HaU maakte geenerlei bezwaar om rnstig weder mee te gaan toen hy gereed was en kwam ten slotte bü den rechter commissaris aan de Weterhigsclian 0aur werd hij ondei vraagd en gal hiJ bedaard de gewensclite adtwocjrden Van Hall is volkomen kalm Toen zjjn ewste verhoor Was afgeloopen zeide hiJ Ik ben wel meester in de reehten maar de puntjes ziJn er een beetje af ik zou dus gaarne een wetboekje hebben om eens te zien wat miJ te doen staat Aan dit vcrlanj en weid voldaan ATJIEH Onze correspondent to Batavia seint ons onder dagteekening van heden Officieel wordt medegedeeld dat generaal Van Heutsz de actie tegen Toekoe Oemar in ïenom weer zal beginnen Overste Van der Dnssen zal met het commando belast worden Zoo iemand onder de Indische krijgaover sten dan is zeker generaal van Heutsz het steeds juist gebleken stelsel toegedaan dat men zijn onverzocnlijken tegenstander geen tyd tot verademing laten moet vooral als hij zijn kracht moet fratten uit een bevolking door geloof en traditie maar al te zeer geneigd hem hiJ te vallen zoodra hiJ sncces heeft uit vrees voor have en goed maar al te gewillig hem te steunen als hij ongemoeid ziJn invloed over haar kan hitbreiden 8 86 48 8 4 8 6 t C6 7 7 88 7 8 7 48 7 16 Oo d MooidtMkt dooc HltuwerVark 0 MUa toltorlui 80 6 68 6 08 U 19 1 tteiduii OtptUe Hltaireikuk HoordreoU I d 8 04 6 11 6 17 6 80 8 4 8 61 h 08 9 08 e ud 7 80 hfuliiiiHii Mwkipalla 7 4 ZMtamMT bgnard 7 68 Voorburg 8 07 Hiio 8 U H VoorbMI 6 4 Zo Hra r üMWMrd iilniMii Moorkipolta 6 17 7 0 08 8 84 7 61 1 80 6 86 6 48 8 03 1 8 8 t6 7 S 7 8 Uonda 0 d w floni Dlrwilii 8 08 8 8 7 04 Na op zoo doelt reffi udo wijze den geest van vijandschap in Pedii te hebbon gebroken na den geostdrijver ter Oostkust te hebben verjaagd en de Noordkust van Atjeh te hebben gezuiverd tot do periodiek intredende ongunstige weersgesteldheid tot tijdelijke staking dwong biJ al welke krijgsbedrijven van Heutsz in de eerste gelederen stond en zich zelf nog minder spaarde dan zgne troepen toog hij naar de door moessonbulen geteisterde Westkust om zich met eigen oogen van den toestand aldaar te overtuigen en kracht te zetten achter den aanleg van wegen die een nienwe actie moeten veigemakkeljjken Want daar iu het binnenland verschnilt zich de man die bg ons ter leerschool ging en ons daarna verried die de hoofdaanvoerdei was in den stiijd op de vlakten van Pedir en die door Van Heutsz schitterenden tocht naar Tamsch wedei naar het westen werd tel uggejaagd In het Pedirsche was hü slechts bendehoofd al was die bende ook nog zoo goed gediseiplineerd eu gewajiend doch ter Westkust is hij in het land waar zjne familie to de wettige regenten behoort waai zijn bezittingen liggen en hü grooten invloed op de bevolking heeft Voor ons gevaarlijk in Pedir is hij het dnbbel in de smalle noordwestelijke kuststreek waaruit hij leeds vroeger verjaagd wend in ïenom waaruit hij nu op znn beurt den wettigen vorst verdreef en In Melaboe dat steeds een bioeinest van kwaadwilligen was In die belde landen waarachter zich het hooge gebergte ver van d 5 kust terugtrekt vindt hfl op minder geaceidenteerden grond al is deze waarschijnlijk ook weinig bewofjnd of bebouwd een goede gesteldheid om den strijd te verlengen of te OitwiJken en iu afwarhting daaivon zijn macht te veigrooten AViJ ziJn dan ook overtuigd dat de spoed dien de Oonvernenr maakt om Oemar daar te vervolgen even als alles wat hij tot im toe verrichtte in het uitgestrekte gebied onder zflu beheer het beste is wat onder de gegeven omstandigheden kan geschieden eu ten goede zal komen aan de pacificatie van geheel Noord Sumatra waaraan hij zudi met hart en ziel heeft gewijd N B Cl Uoord te Berkel Bij de schouwing van het Hjk van den heei Ripping bleek dat hem niet minder dan üB wonden grootere en klemere waren toegebracht In zijn hoofd had hij 8 gaten van eene hand waren vier vingers afgekapt een kaakbeen was door midden geslagen oen oog hing er uit een pols was doorgesneden in de borst was een steek toegebracht enz Men kan dus aannemen dat de daders er in het wilde op in gehakt en geslagen hebben toen de ongelukkige zich trachtte te verweren Het bloedverlies van den aldus afgemaakten man is verschukkelyk geweest Het lp van den huishoudster ve 4 Hdft enkel twee gaten in het hoofd Eene voor C Uittcuboogaard ongetwijfeld verzwarende aanwijzing is dat zich in de onderbroek waarvan hij zich niet ontdeed een bloedvlek vertoonde die juist overeenkomt met een op gelijke hoogte op de bovenbroek voorkomende bloedvlek Die hovenbroek behoorde tot de kleeren die te Antwerpen iu beslag werden genomen Nadat hein op deze omstandigheid gewezen was is Uittenboogaard teruggekomen op zijn zeggen dat hij niet wist hoe erbloed op zijn in beslag genomen kleeding kwam en dischte hij nu het verhaal op een vriend te hebben ontmoet die aan een band verwoud was die vriend werd door hem verbonden en vandaar het bloed op zijne kleeding Behalve de te Amsterdam in beslag genomen effecten is van het gestelene nog niets gevonden Er wordt vermoed dat het in den grond verstopt zit of aan een goeden bekende in bewaring is gegeven lO lS 10 80 11 88 11 86 11 60 9 88 10 1 10 8 10 88 10 48 11 49 9 47 10 18 lO U 10 17 10 81 10 43 10 64 9 48 S 81 D door 18 nt 11 6T 10 11 Uit Pen Haag wordt gemeld dat Uittenboogaard en Kraayenbrink gisterenmiddag lot fi uur in instructie gehoord zp door den rechtereonimissari s Heden zon het vcrhooi worden voortgezet Beiden blijven ontkennen en volharden bj het verhaal omtrent eene erfenis welke U zou hebben gekregen en bij hunne verdere reed vroeger afgelegde verklaringen VERGADI RIKGV4NDËNGEMEE TSR4 iD DINHDAli 24 JAKUARI 1899 Vervolg Aan de Orde De reclames tegen aanslagen van het Ie suppletoire Kohier der plaatselijke diiecte belasting naar het inkomen dienst 1898 De Voorzitter Daar deze reclames steeds in besloten vergadering worden behandeld zoo verzoek ik het publiek de zaal te verlaten Na hei opening wordt medegeeld dat de volgende beslissing is genomen A 1713 7 Hoevenaars van Lith f 1 XX afgewezen B 173 A den Haan f 900 afgewezen N i U e M Klotjweg 1 m verminderd o d f 2r K s 71 W van Duijten f UXH veiminderd op f 7 K Aan de orde Het voorstel om den heer J Smit ontslag te verleenen als onderwijzer aan de Tusseheusf hooi Ingekomen stukkeu 1899 no 2 Wordt goedgekeurd Aan de orde De rekening van het voormalig De Voorzitter Deze rekening bedraagt iu ontvangt f 10 15 90 in uitgaaf f 198 15 zoftdat er een batig saldo is van f 8 47 7J daarvan bekomt de gemeente of 169 55 Wordt goedgekeurd Voi volgens worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Het voorstel tot wijziging en aanvulling van den bjj de pensioen verordening liehoorenden staat van gemeente ambtenaren Het voorstel tot het verleenen van afschrflvingen op aanslagen in de plaatselijkedirecte belasting naar het inkomen dienst 1998 Ingekomen Stukken no 3 Het voorstel tot wijziging der gemeentijbegro jting dienst 1898 Ingekomen Stukken no 4 Het vooretel tot het brengen van eenige wijzigingen in en het daania opnieuw vaststellen van het Reglement voor de Bank van Leening en de Instructie voor het personeel van de Bank van Leening Ingekomen stukken no 1 De Voorzittoi Daarbij VJ tevens vastgesteld na wijziging de beide verordeningen voor de bank van leening Aan de orde Het voorstel tot het dempen van den vjjver voor en tot het plaatsen van een ijzeren hek ter afsluiting van de Algeineene Begraafplaats De heer Dessing M de Voorzitter ik heb niets tegen het voorstel van B en W tot demping van dien kom en evenmin tot liet plaatsen van een ijzer hok maar daar in de environs nog al gebouwd wordt en naar ik heb Ivernomen heeft men plan in de onmiddeliyko nabijheid van de begraafplaats een vijftal nieuwe huizen te bonwen dan zou het kerkhof in het midden van die huizen liggen en dan zou het kunnen zijn dat er een voorstel kwam om de begraafplaats te verplaatsen met het oog daarop zou ik er voor ziJn geen ijzer hek te plaatsen maar wel een heraten hek en doe daartoe het voorstel 8 60 a 4 4 06 4 40 4 60 4 17 1 04 1 10 8 17 8 8 84 6 41 S 09 4 06 4 84 I 4E 1 81 1 41 V 66 8 08 8 17 11 10 8 14 4 87 10 08 9 9 88 9 88 9 49 10 84 10 61 ID M 11 10 De Voorzitter Mag ik den heer Dessing vragen of hij daar een bepaald voorstel van maakt De heer Dessing stelt voor den vjver te dempen en een houten hek daar te plaatsen De Voorzitter Mag ik vragen of dit voorstel wordt ondersteund V De hh de Raadt en van Oalen ondersteunen dit voorstel De Voorzitter Mag ik den heer Dessing vragen of hij ook daarvan een berekening heeft gemaakt hoeveel dit zou moeten kosten De heer Dessing Ik heb geen berekening daarvan gemaakt maar er zou geen beheitog en ook geen steenen voet daarvoor noodig zijn zoodat dit voordeeliger is De heer Nederhorst De heer Dessing stelt ui het vooruitzicht dat het kerkhof verplaatst zal moeten worden ik geloof dat dit de eerste 20 k 30 jaar niet het geval zal zijn en dan zou in dien tijd het houten hek reeds verteerd zjjn Het kerkhof is nog niet vol en dit zal zeker nog wel zoo lang duren De Voorzitter Het kerkhof is aangelegd in 1829 en heeft toen f 55000 gekost en waimeer men daar nu gaat bouwen en degemeente keurt dit goed dan behoeft mennog niet aan de bouwondernemers tegemoette komen om daarom het kerkhof te gaanverplaatsen f Do heer van GaleOT Ook ik koester het denkbeeld niet dat het kerkhof verplaatst zal moeten worden ik ben het eens met den heer Nederhorst dat wanneer wfl een hek maken dan moeten wij een goed hek maken ik ben er voor om het voorstel van den heer Dessing aan te houden tot een volgende vergadering men beweert wel dat het daar zoo riekt maar dat komt meer van de kaarsenfabriek en om nu een uitgaaf van f 3300 zoo maar goed te keuren daar kan ik ook niet toe komen dat is de teden dat ik het voorstel van den heer Dessing heb ondersteund De heer Herman Ik kan miJ niet vereenigen met het voorstel van den heer Dessing wil zijn allen doordrongen dat het thans door B en W voorgestelde ui gent is de heer van Galen zegt dat het daar wel eens ruikt ik kom daar ook nog al eens en vind dat die stank niet veroorzaakt wordt door de Kaarsenfabriek de heer Dessing geeft aan de mogelijkheid dat de begraafplaats zal moeten worden verplaatst omdat men daar waarschijnlijk gaat bouwen maar de wet geeft toch aan hoever er van afgebouwd moet worden en daar een kerkhof de laatste rnstplaats is kan ik er raj zeer goed mede vereenigen tot het dempen over te gaan en tot het plaatsen van een ijzeren hek De heer do Raadt Met het oog op hetgeen noodzakelp is ben ik er voor alleen den vijver te dempen de vraag is toch alleen verbetering van het kerkhof dempt men den vijver dan kan men daar een pallssaderafscheiding maken en als later de grond gezakt is kan men altp nog een ijzer hek aanbrengen ik zou het jammer vinden de inrijhekken die nog wel een jaar of 10 mede kunnen weg te breken De heer Donker Met leedwezen heb ik gehoord dat het polderbestunr afwijzend op ons verzoek heeft beschikt het kwam mij voor even als de deskundigen dat het dempen van dien vjver meer in het nadeel van den polder zou zijn de menschen die daar wonen hebben vee en dit vee zon beter water verkrijgen ik ben er voor de zaak uit te stellen De heer van Galen Ik ben er voor de zaak aan te houden het spijt mij zeer dat de heer Dessing daar niet meer werk van heeft gemaakt dat hij geen berekening daarvan heeft De Voorzitter Dus u stelt voor om punt 8 der agenda aan te honden 7 11 8 8 8 1 10 04 10 S 8 08 D 10 11 Ê 8 08 10 18 f 8 ia dmr 10 f 8 86 8 60 8 10 10 84 10 14 II o 7 6 8 8 87 lO ia Dt D tmoeii illMa 8 47 U e kl Bik 9 64 rtiiiger moet liek y y 10 01 f MT9ndi0B tootsUd ru 7 41 IQ 10 07 10 a t ii btwii i f 0 80 8 M 8 64 D f door 8 68 9 81 10 8 ll lO 10 10 1 10 88 10 S8 11 6 7 1 84 8 11 8 8 84 1 44 7 66 10 6 9 88 9 848 48 6 8 18 10 10 10 8 8 18 18 80 t S 60 7 48 De heer Herman M de Voorzitter ik kan mij daarmede niet vereenigen voor twee jaar werd reeds in de afdeelingen over de noodzakeljkheid van het dempen van dien vijver gesproken en nu wö het voorstel van B en W kennen ben ik er niet voor dit weder van de agenda af te voeten De heer Nederhorst De heer van Galen vraagt wat de kosten van een houten hek zullen zijn men kan wel een hek maken voor f 50 maar men kan er ook een maken dat nog meer kost dan het voorgestelde bedrag voor een ijzer hek De heer de Raadt is voor een palissanderhek maar ik ben daar sterk op tegen daar wij toch de begraafplaats moeten verfraaien De heer de Baadt Het is hier de bedoeling of alleen de quaestie is het dempen van den vijver dit is de hoofdzaak over het hek kan later gestemd worden De heer Dessuig Ik ben uoch tegen het dempen van den vijver als tegen het ijzer hek maar ik heb dit voorstel gedaan met het oog op het bouwen aldaar en wanneer wjj de verzekering krijgen dat over 10 of 15 jaar het kerkhof niet zal moeten worden verplaatst dan kan ik met het voorstel van B en AV medegaan De Voorzitter Het tegenwoordig college van B en W denkt er niet aan het kerkhof te verplaatsen Ik kan de heer Dessing nog wnzen op den Haag waar om de Katholieke begraafplaats een voorname wiJk is gebouwd De heei Van Itorson Het doet mij genoegen dat ik de laatste woorden van den Dessing heb geboord de ligging van het kerkhof is daar zoo goed als met eenige mogel kheid is te denken aan de eene zijde heeft men een terrein waarop niets dan loodsen staan en aan de andere zpe heeft men een weiland en wanneer een begraafplaats 70 jaar heeft bestaan en daar is nog genoeg ruimte dan geeft ik de verzekering dat men nergens wanneer dit noodig mocht zjjn een beter terrein zou kunnen vinden en dan kunnen wfl wel overgaan tot verfraaiing Daar straks heb ik wel gehoord dat die lucht uit dien vijver kwam van de kaarsenfabriek maar dat is niet zoo het water geeft het zelf aan in den omtrek van een kerkhof moeten zooveel mogelijk alle slooten gedempt worden ik zal daarin gaarne mijn stem geven tot het dempen van dien vijver en tot het plaatsen van een jjzer hek De Voorzitter Blijf liü w voorstel om deze zaak aan te houden Mijnheer van Öalenf De heer van Galon Ik trek mijn voorstel in en wel door het verzekerde door den heer Dessing ik ben wel voor een ijzer hak omdat dit op de langen dnur goedkooper is dan een bonten hek toch geloof Ik dat een uitgaaf van f3800 voor de begraafplaats niet zoo urgent is ik zon de vraag willen stellen kunnen wij voor die som in de gemeente niet wat nuttiger zaken doen b v het dempen van de sloot achter de Heerenkade of die stuikslooten der derde of vierde kade De Voorzitter Toen B en W voor drie jaar voorstelden die stinkslooten te dempen werd dit door de gemeenteraad verworpen De Voorzitter Trekt de heer Dessing zijn voorstel in f De heer Dessing Jawel M de Voorzitter De heer de Raadt Ik blijf bij mijn bewering dat de demping van den vijver noodig is maar die inrijhekken kunnen nog wel een jaar of 3 i mede en dan kunnen wij overgaan tot het maken van een hek demping is de hoofdzaak Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen de hh van Iterson Jager Herman Noothoven van Goor Nederhorst en Dessing Tegen stemmen de hh van Galen Hoogenboom de Raadt Dpnker en Krook Het voorstel is aangenomen met 6 tegen 6 stemmen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 25 Januari 1899 Dinsdag 31 Januari a s zal de heer P H Lamberts Jr uit Amsterdam optreden m eene openbare vergadering van het departement Gouda der Maatschappij Nut van t Algemeen De heer Lamberts heeft reeds op verschillende plaatsen veel succes met ziJn voordrachten gehad en is ook te Gouda geen onbekende Het Goudsch Nieuwsblad van 26 Febr 1897 zegt o a over genoemden heer Toen wfl in ons vorig nummer ome lezers opmerkzaam ipaakten op de voordrachten door den heer P H Lamberts Jr yan Amsterdam te houden in de E K Leesvereeniging spraken wij de verwachting uit dat genoemde heer zjn auditorium een aangenamen avond zou verschaffen WiJ hebben niet te veel gezegd integendeel het was méér dan een aangename het was een geestvolle avond De kunstenaar zoo mag hij gerust ge üoemd worden heeft een groot talent zijn stem is klankvol en buigzaam zijn gebarenspel ongekunsteld en los en zonder eenige overdrijving Over de voordracht Gert Jan Roelink van D M Maaldrink die op het programma voorkomt zegt o a Mercurius orgaan van de vereeniging van Handelsbedienden Waarlijk wü wisten niet wat het meeste toe te juichen de prachtige vertolking van Maaldrink s schets getiteld 6ert Jan Roe link dan wel de geestige voordracht der verschillende gedichten na de pauze ten beste gegeven De heer Lamberts beschikt over een komisch talent bijna zonder weerga wist de verschillende karakters door stem en gebaar zoo juist terug te geven Wij voorspellen de leden van het Nut met hunne dames een zeer genoegelflken avond Men verzoekt Ons ter herinnering Voor de leden van de aid Gouda van het Ned Onderwijzers Genootschap het volgende mee te deelen Volgens art 53 alinea 5 van de nieuwe wet van het Genootschap waarvan ieder lid pas een exemplaar heeft ontvangen kmmen gewone leden ieder jaar v66r 1 Febi den Penningmeester hunner Afd schriftelijk gemotiveerd meededen hoeveel contributie zij volgens dit artikel meenen verschuldigd te zijn Verstrekt een lid deze opgave niet tijdig dan bepaalt het Bestuur der Afd hetbodiag volgens alinea 1 eo 2 van dit art Maandagavond hield de sohoenmakersvereeniging Intijds gezorgd albiei in het café Urne hare jiiarlijksehe nlgcmeene vergadering De ontvangsten bedroegen f 285 20 de uitgaven f 877 60 alzoo een nadeelig lialdo van f 9240 Aan kapitaal bezit de vereeniging echter nog f 320 34 Het aftredende bestuurslid de heer G H Flux werd met groote meerderheid herkozen Het aantal leden bedraagt 56 Besloten werd elke week 1 et extra te coiitribneeren om den dag van 12 Maart 1900 wanneer de vereeniging 25 jaar heeft bestaan feestelijk te herdenken Het reglement werd weer voor drie jaar vastgesteld terwijl werd besloten de gemaakte wijzigingen daarin op te nemen Boskoop De regeling omtrent het doen optreden van orthodoxe predikanten in bet Ned Herv kerkgebouw alhier laat niets te wenschen over 5Jen weet dat voor eenigen tyd op voorstel van den modernen kerkeraad der Ned Hor em een overeenkomst Is getroffen met een commissie uit het Evan gelisatielokaal niet medewerking van het college van heeren kerkvoogden en notabelen dier gemeente om by afwisseling een rechtzinnig predikant te laten optreden Dat bet zoo blijven moge is zekei veler wenscb daar beide richtingen nu bevrediging kunnen vinden voor hun godsdienstig leven Heke ïdorp De bevolking dezer gemeente bestond op 31 Dec 1897 uit 348 mannen en 308 vrouwen Totaal 657 personen In 1898 werden alhier geboren 7 jongens en 13 meisjes Er vestigden zich 24 m en 27 vr totaal 379 m en 349 vr Overleden ziJn 6 m en 6 vr Naar elders vertrokken 32 m en 33 vr totaal 38 m en 39 vr zoodat de bevolking op 31 December 1898 bedroeg 341 mannen en 310 vrouwen Er werden 9 huwelijken gesloten levenloos aangegeven word 1 van het mannelijk geslacht Schoonhoven Door de Kamer van Koophandel alhier werden herbenoemd tot Voorzitter de heer 0 Greup DHzn en tot plaatsvervangend Voorzitter de heer N Kooiman Door de geneeskundige Staatscommissie te Amsterdam is toegelaten voor het Ie gedeelte artsexamen de heer F H Hehewerth alhier Khivpen a d IJsel Eergisteravond had alhier tusschen de politie en 3 Duitsche schippers een formeel gevecht plaats Door de politie werd in het café v d P aldaargewaarschuwd dat het tp was om te sluiten Ieder ging er uit behalve 3 Duitsche schippers die daar met hun schepen aan een der werven liggen Toen zij eindelijk buiten kwamen vroeg de politie hun naam Instede van dien op te geven greep een hunner den politieagent aan en gaf hem een slag Dit was het sein voor de anderen die ook mede begonnen Enkele burgers die het rumoer hoorden kwamen de politie te hulp De schipiiers ziende dat het er voor hen niet gnnstig voorstond wisten te ontkomen echter gevolgd door de politie Zn bereikten hpn schip en losten toen daar 3 revolverschoten gelukkig echter zonder iemand te treffen Van een en ander is verbaal opgemaakt J3APELLK A D IJsEi Gisterenmorgen kwam de landbouwer Van der H wonende alhier van Krimpen a d Lek i ijden Op den veerdam te Krimpen a d IJsel brak de broek en ging het paard op hol V d H ziende diit indien er geen maatregelen genomen werden alles de rivier in ging sprong er uit maar bleef iu de leidsels hangen zoodat hy over den grond medegesleurd werd Door burgers werd het paard tot staan gebracht V d H die zich aan zijn knie nogal beleerd had werd in het café Van der Plas verbonden Rechtzaken Door de Arrondissements Bechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld H V V 25 jaar sjouwer te Gonda wegejii verduistermg van een kachel een blikken lantaarn een ijzeren ketting en twee stukken kacbelpijp tot 8 maanden gevangenisstraf Vervolgens stond terecht de 30 jarige landbouwer A V V te Polsbroek Daar hy wist dat de dochter van den landbouwer A Lekkerkerker Jenneke L nu juist niet erg met de overige huisgenooteu sympathiseerde en bovendien bet erbarmelijk in zyn ooren klonk Janus Janus kom Ik mag er niet nit ging lanns naar de deui det woning en toen hy deze gesloten vond brak hy die met een riek gewapend met geweld open en zag daar midden in de kamer de dochter staan vastgehouden door vader moeder en zoon Met de genoemde riek dreigend in de band zon Taims toen gezegd hebben Als je haar niet Inat gaan steek ik je dood Op do vraag van den president of bekl verkcering met Jenneke had zei deze dat hü zoo nou en dan es n proatje met der moakte De verstandhouding scheen niet van de besti te zjjn tusschen de dochter en het overige gezin Oin eenig licht in die duistere zaak te ontsteken vond het O M het wenscholijk dat alsnog Jenneke als getuige zon worden gehoord Dit zal volgens uitspraak der rechtbank heden over 8 dagen gebeuren Vervolgens stonden terecht de twee getrouwde vrouwtjes J M K linisviouw van W B 25 jaar en P K huisvrouw van P V L 30 jaar beiden te Gouda zooals bleek twee zusters die als beklaagden verschenen elk haai kleinste kind hadden medegebracht Gelukkig werd de audiëntie zaal ui geen concertgebouw herschapen ofschmm de rechters bij eiken kik blijkbiiar hun hart vasthielden De twee gezusters waren in Dee 08 te Gouda met een kinderwagen uitgegaan uitgegaan met het doel hier en daar van de kramen op de markt iets weg te n men Zoo zon de eerste onder anderen Kebben ontvreemd en pet eenkindcrbaretje en 2 hoedenveereii alles ten nadeele van H Preger en een stuk kant ten nadeele van H Sluis terwijl de tweede die gezien had dat haar zuster deze voorwerpen wegnam de twee hoedenveereii als geschenk zou hebben aangenomen Kisch voor beiden 6 maanden gevangenisstraf KantoDgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 25 Januaii 1890 üe volgende personen zyn veroordeeld wegens Overtreding Arbeidwet M L J v D wed L 0 V d K te Gouda tot 2 maal f 3 of 2 maal 3 d h J F W te Gouda tot 8 m f 1 of 8 m 2 d h Jacht overtreding W J V te Waddnigs veen tot f 10 of 4 d h VsscheriJ overtreding D v V en T v d B te Waddingsvceii ieder tot f 1 of 2 d h A B te Papekop tot f 6 of 2 d h Ontslagen van rechtsvervolging W v H en J Z te Moordrecht Overtreding Prov reglement W v d H tr Zevenhuizen A R te Nieuwerkork a d IJsel P V M te Moordrecht A K te Bergsohenhoek T H te Nieuwerkerk a d IJsel J H en D G te Boskoop ieder tot f 1 of 1 d h P B to Waddingsveen tot f 0 50 of 1 d h Politie overtreding Gouda J B en P F 4e Gonda W K te Ouderkerk a d IJsel ieder tot f 1 of 2 d h P Z te Gouda tot f 2 of 1 d h Politie overtreding te Gouda W J Z A J v d H en L H N allen te Gouda No 1 en i tot f 0 50 of 1 dag en No 2 tot f 1 of 2 dagen G H te Gouda tot f 8 of 2 dagen J D te Gouda tot f 2 of 2 dagen A M D N on H V allen te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen P C B te Amsterdam tot 3 dagen L V d B te Gouda tot f 2 of 2 dagen A d H en W V te Gouda tot f 3 of 2 dagen Overtreding verordening op de brandweer te Zwammerdam J V M te Zevenhuizen ontslagen van rechtsvervolging Openbare dronkenschap J B en N B te Gonda tot f 1 of 2 d S V d M te Gouda tot f 3 of 3 dagen T V O verlaten huisvriraw van C S zwervende tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap by 3de herhaling D S te Gouda tot 3 dagen hechtenis AMERIKAAJSSCHE KI b i A van OS As Md Taillenr Kleiweg B 73 73a GOUDA Telephoom JVo ai Amsterdam Vrkrs Slotkrs Beurs van 8 y 7 4 81 JANUAHL VimaLAHD dort Ned W S 8 83 dito dito dito 3 97 dito dito dtio S I 96t HoNOALÜJ Gou II 1881 88 I lOOVi IfAUl loaohr vmgise 81 6 88V OosTlKH Obl in papier 1866 8 83 i dito in B ifur 18f8 6 S8 FoiTOaAU Obl mot ooopon 3 dito tlülcut 8 41 av LAND Obl Biuoeul 1894 4 e4 dito Oaaoai 1880 4 97 iidilo liii Bollia 1889 4 i 97 idito bg Uqp 1869 90 4 97 dito io goud leeu 18SS 9 dito dito dito 18S4 6 108 Spasjs Porpct tohull 1831 4 S9 Toniu Oopr C Juv leun 1890 4 77 Ge lüciiing aetiu D i SS ïoo leeDingiereC 8V ïiiiD AiTR Rep obl 189i s 101 Mbiioo Obl Buit 8ob 1880 I VlHilDlLA Obl 4 oul 1881 38 V AdlTiaDAï Obligatieu 1896 3 100 SoTTIEDAll Sttiil Ueu U94 8 100 NlD N Afr H n to aAud Arendib Ti b itu Oerlili ateu 668 DeliMaauchap iü dito 476 Aru Hjrpolheekb paiid ir 4 108 Cult Mlj der Voratenl aand 60 Or Ilypolhrokb psudbr 3Vi 101 NederlaDdache bank aand 198 6k Ned Haildalmaatieh dilo 148l iN W k Pao Uyp b pandbt 8 BS i Bott Hy ot eakb paodi r S i 100 Utr Uyi otbeolb dito 8 98 OoüTBN Ojit HoDg bankaanl 186 BusL Hypolbeokbank paodb 4 AHBaiKA Equl hypolh pao Ib 6 8 Miiw L O Pr Li n lert 1 80 Nkd HoU lJ Spoor Mü a nd 115 Mij lot Bipl r St Spvr aaod UI Ned Ii d Spoorwegm aaid j JOl Nod Zuid Afr 8pm iDd 6 08ilito dito dito 1891 dilo 6 I 100V lTAU 8poori l 1887 89 A lilobl 8 66 Zuidltal Sp my A H c bl S 67 it Pol n Wa iohau Weeiieii aand 4 168 BUBL Or Ru B Spv Hg obl i f 99 BaltlBobu Ulo aan 1 i U Pftitowa dito aaad 6 1 Ivang llombi dito aind 6 I 106 tKsnk Ch Aioo Bp kap opl 4 10 dito dito oblig 4 I ArisllA Jint Par Sp Mij oil t S6 Cb o Il North W pr C r aand dit dilo Wio 8t I ater obl 7 1118 DenrorfcBwGr Spm oorl T a 14 Illiaoia Central obl in goud 4 I lOO LouiBT Na h ill Oeil T aand 68V Meii o N Spw M lebvp o 8 108 Mias K miat 4pCt pief and 11 N ïork OulBB o Weat aand 18 dito Ponn Ohio oblig e 118 Oregon Calif itibyp jngoud R 8t Paul Hin Il Manit obi 7 1 6 ün Pao Hooflun oblg 6 dito dito Li o Col Ie hyp 0 6 Canada Ca 8oulb Chert r a n I 61 Vin C Ball t Na lo h d i O AmBterd OmnibuB Mij aand 178 Bo terd TrBm e HaalB aod 808 Ntu Blad Amaterdam aand 3 106Vit aiad Bo terdam aanil 8 10 BlLOIE Stad Antaerpen 1887 SV 99 Bad Bruaael 188 81 i 99 HoKo Tboiaa Bognllr G aolaoh 4 11 OoaTlii Staauleenig 1660 6 II K K OoBl B Cr 1880 8 Spasj Stad Uadnd 3 1888 NlD Ver B z AvI Bpoel oort 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WIIVTËRMA TELS Costumes Blouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlijke partü WITTE GOEDEREN tot spotprijzen P SAJilSOM A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VKIUNG 2 T JANUARI 1899 gehouden door Notaris G 0 FOETUIJN DEOOGLEVEH Winkelhuis en Erf Lange Tiendeweg D No 37 en Krf Paradfls f 3180 k W A Kaars Huis en Erf Bleekersingel R 199 f 3400 k P Brommer te Waddingsveen 4 Idem aldaar E 198 197 196 en 195a f 5030 k H J Nederhorst Jr te Stol wp 11 Idem Boelekade E Nos 167 tot 177 f9410 k J Hcheffer 2 Huizen en Erven Poort Nieuwe Haven So 68 en 69 f510 k G van Buuren