Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1899

I Vrijdag Z7 Januari ÈHi Q So 7798 i7MtK Jaargang ftOüMHE OUMMT Nieuws en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken Tttefooa Ko M ADVERTENTIEN worden geplaat it va 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters w rden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëii tot 1 uur des nud L TelefMB No M De Uitgave dezer CJourant geschiedt d a g e I j k met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afsonderlyke Nommers VIJF CENTKS nl aniardg on onteerend herhaalde ik heer markiea wat zoudt ge etgentlijk willeD F Mijn grootate geluk zon zyn met uwe toeitemminiï mademoiselle de Chaamont te huwen vHoeF Uw naam eohenken ann de aohterkleicdoohler ran Ladovicia de Chanuont I Het gehail om wraak uit het praalgraf der de Latoura beant i woorden mei een rrengdekreet uit de feesteaal van de GbanmontB Waart gij hrt die sprak F Ja heer rader ik was bet tn ik sohaam mij nieti ran alles wat ik zeido eo niets ran altes wat ik hoop wam ma emoiqelle de Chaumont is odsehuldig aan alles Kn in neerwil ran alles ik beb haar lief ik bemin haar onuitsprekelijk nHa I ia die man daar mijn zoon is dat een met het bloed Latour in de aderen riep de hertog wiens handen trildeo en wiens lippen bleek waren geworden Ik twyfel er aan of er een zulrere Istvmmelinfi ran het gesleoht de Latour roor mijn ogen staat dio zou nimmer zoo spreken ffUeer rader rader zeide de markies op smeekenden toon Zwgg gebood de grysaard zwjgg en hoor my aan Uw naam ie ook de royne twintig geaUohten beeft die naam zich onbesmet staande gehouden In weerwil van n en in weerwil ran alles zal ook ik hem eonder smet bewaren ik mag niemand reroortoren mijn zoon het allerminit op dien onberiekten naam een smet te werpen en sldua ons fier wapenschild in oneer te brengen Ea in naam rao mijn raderlüke macht mgnheer do markies in naam ran bet recht mg door God seWeo gegereu rerbied ik u een uur tenger aan het ellendige onderwerp waarmee ge me lastig eijt geraUen te deuken Ik Huis en Eri Korte Akkeren P 82411600 k C J Koot Idem aldaar P H2ö 1220 k M Binnendijk Idem aldaar 1 326 I 1300 k H Tweo Hem aldaar P 327 en 32H 12540 k P dl Jong tl Haarlem 359 Staats loterij 5b KI Trekkiog rao WocDsdag 25 Jaiuui No 5S5 2209 8150 4166 15447 en 17577 ieder 1000 No 18 C 9114 an 117i7 ieder 400 No S SO Uinv ItiSI 171 3 en 1714 ieder 00 No lis 2059 0868 ItUt 16734 en 174 ieder 100 PriJMn an 70 tas 2805 5922 8678 10597 13821 16066 17694 eo 9908 9015 8848 98 84 19119 17781 485 Sil4 88 46 10908 18914 86 66 569 t7 9146 8994 10789 63 1620 8 9tl 4i 6891 9020 11919 14000 9 18019 840 84 77 69 11720 14167 72 99 58 81 05 97 9288 39 70 16807 18431 985 40 6461 9477 11881 14437 72 18640 1051 68 54 81 1000 147i7 16441 18813 Ittt S 15 6835 9969 ISOl l 14 S9 lUn 89 IS 7 400S 88 92 19 84 89 19031 1480 8ï 699 i 9722 1212i 14969 16619 H124 1845 4121 7032 49 1220H 68 16746 19242 liOO 78 78 9909 74 16000 16839 19509 15 4SS1 7198 10007 18382 16161 74 19683 77 86 7261 11 125S1 1 848 17028 40 S 43S3 7559 3t 12009 62 85 67 l 7 96 18783 63 1717 20858 798 1DI49 13U87 16432 17229 70 76 82 7841 10207 18152 81 99 20865 197J 74 82 61 18288 16664 17838 90614 2019 4719 89 10309 84 1 913 58 60 2106 4919 95 11 18318 65 90 20798 2916 81 7984 45 29 16T64 89 80800 41 5057 8001 10406 18408 15857 17438 90918 08 6126 7 9 18611 1690P 68 9 2852 5484 28 10687 46 16041 66 2478 2640 6189 8144 40 60 50 6i 12126 ADVERTENTIEN Heden nverleed zacht on kalm onze geachte Ocjin VALENTIJN BERUJN in den ouderdom van 82 jaar Uil aller naam P VAN WAAS ö T BERLLJN GoüOA 24 Jannari 18B9 Tegen 1 MA ABT of eerder te h n n r eea niim en net BOVENHIIS Adres MARKT A tM Slijm en Maagpillen Schreuder t Fillen zijn Maagversterkeud zacht Laxeerend bijzonder goed tegen Slijni en bevoi deren de SpiJBverteerlng M V eenl per doufi Verkrijgbiiar te Ooeiu alleen b j de firma WOLFF Co Haven 198 lien waelite zich voor namaakseLs Elk dooHje ia gewikkeld in een biljet met do naamteekomng van den vervaardiger 7 J SCHREUDEK Apotheker HOLLAND8CHE AMSTEHMAM 1 ifrnnniiii irniujr Prüanoteering Cbina Congo Stofthee 46 c Grol 60 Lekkere Souohon Qeurige Congo in 50 c 65 60 IJ 76 90 l 78 J ikum Ontblit Thee Namiddag Thee Alleen verkrijgbaar biJ P 11 J van VVai OoKthavm li 14 Dames uit den Iwschaslden stand die vele counectiën hebben en al zonden willen optreden voor een zeer solide Linnenen DamattteeveriJ worden verzocht zich schiillelijk te wenden tot Mevrouw L PRINCE Schim va dek LogRif CoircHpoudente der Vereeniging ïessebchade VOOl 60f A Sociëteit Ons Genoegen CommissaiiSBcn der Sociëteit Osb üksoeöen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de 4e Abonnementïooneelvoorstelling op DONDEBDAÜ den 26 JANUARI iSm de aOCIHTMlI van des avonds ZES VOB ƒ gesloten ml xiln Nameiflf het Bestuur F HERMAN Vz Secretaris GocuA 26 Jan ISilfl Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffere der 2elfbevlekking Oname en gehe jue aitapattingen ii het beroemde verk Z Dr Retau s ELFBEWARING floUondscbe aitgare met 27 ftfb Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerBehrikkelgke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt janrl kH duizend van een zekeren dood Te verkregen by hebVer lagBM azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednw ook in poBtzegelB en in eiken boekhandel in floHand h U beate taw awrMu te ee Ji h Rbeatnitiek LeaoeBp nen Wat Kyjs Anker PaiiiExpeHer ïfinS 2 Uu vorl I aan t weaden tegso holsgei ARÏer Paiii Expeliei Pnje 60 Met 75 eest en flSü de SeH h Teerlj ndeD te 4e meeete Apofhekee en b y h Mx Oo e BottenUm Te GOUDA b j 0 LUGEB Apotheker Markt en bi WOLPF Co Weethaïen 199 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEL Directeur H BURGERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien ons thans ook speoiaal gaan toeleggen op het verraardigen van V I T T I H G I voor dan handel B ramea Wielen Banden Zadels enz enz zoovel toor Rijwielen met als tonder ketting raden wjj ü ten teerste aan onze uiterst lage pryzen te vragen Teven maken wg U er opmerkzaam op dat de prijten onier Rywieleu voor 1899 ftelan rifk verlaagd ijn zoodat wj scherp 00 curreeren Waar niet vertegenwoordigd worden IJVEHIOB AGBSXBS gevraagd in t bysottder voor den verkoop onzer Aoatènee die iedere eoliede bandelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt SPBESKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG u ZATERDAG van 8 tot S nur WOENSDAG ao VRIJDAG van Itoti aar ZONDAGS ni t VAN Blommestein s Inkt it pro fonueAi idelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK IRN MOLIAND Beschikt voor UachtlicMen Koffie en Theelicliten Welke 4Vt uur branden ft 2 i en 6 uur brandende Ji 3 cent per ituk Eenig Agent voor Ooui a en Omstreken IZAAK CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkcxjp en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Glaaqje 1 Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel londer gevaar voot brand als ook zonder reuk Indien gij niet will hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract neiiamhe uit de Koninklijke StoomfabrieK De Honigbloem van H m VAN fil€HAIIi € o üen Haa Mmmém VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE ft CO S Melianthe is bet beste middel der wereld ft Co b Melianthe geneest Eiokhoest Co s Melianthe geneest zoowal 9ud als joui Co s Melianthe ma in geen huugesin ontbreVea ft Co S Melianthe staat roortdurend onder Sclieiknndig toeuoht ft Co s Melianthe betpt onherroepelijlc Co s Melianthe is bukrooud met Üleradiploua s ft Co S Melianthe is bekroond mot Ooud ft Co a Melianthe bekroond met Zilver Co S Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 40 CU 10 CU en fË bg A BÜUMAN UoordreelU 3 C RATELAND BoiHoof B ï WIJK OudtaaUr M KOLKMAN Waddinmun H ROLLMAN Bodtgravm PINKSE Nuumrkerk aldJJ lu Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Ji MIBBIBS Kleiweg E 100 6ouda B H viK MILD Veerstal B 126 te flouda DE STEDELIJKE HTPOTHEERBANK fieeetttgd te t VBMrKXHMaE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 dimt op billgke voorwaarden UeUUeenlngeu onder Kerête UgpoHtecoir ter l and op Huiiseu en tMUderyen zonder vooruitbetaling van rente Geeft 3 m 4 Fandbttecen uit tegen den koers ran S eu fOO L Inlichtingen te bekomen te GouM voor de IPunÜbrleeen by de Heeren M J OGIER s Co Kassiers eu CommissioivnsirB lu Effecten voor de Hypotheken bg den HeerW J FORTUUN DaOOGLEEVSa Havao aldaar Directenren DROOGLBEVER FORTUYN M 8 JULES ENTHOVEN Steeds voorradig eene ruime keuze der Soliedste soorten JVaaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd 0V Desrerkiezend op afbetaling per maand en per week W A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 4Q Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mumi ABCniTBATEN EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel ÏÏS Patent H Stollen III mdi nu umi Kr lUlli rartauu iliu ittirfi IniiH itl Uüiu It iW D r groMUf Brfoto iii J ff mm IM i H Wo arnmien hMl MM m n Warn mlilMtmn wmihiMon Hacha imimim Uui kmï $ cttltar MM ttstë teharfen H Stollen ir ten lint Jitul Mtr k ttmimdlwiit k Ann uttêr Hntêt fH mtmtt êuHHtuitl W SS P tMUt4mml tlV f Ooudi Orak ia K BBIHUdAN k ZOOK Spoedige allevering Nette uitvoering Concurreerende prijzen BeltcDlandscli Overzicht De Duitsclie Rflksdag nam in eerbte en tweedp lezing lift vooratBl van lief f entiuni tot opheffing van dp Jeznitenwet aan De crisis in Belgif ontstaan ton gevolge van Uet verschil van meening over de kies rechtregeling it snellci geëindigd dan Do koning is naar nit Brussel gemeld wordt zeer gesteld op de invoering van een nienwc indeeling van het land in 152 enfcelvondigc kiesdistricten Deze indeeling zal naar hji hoopt aan de thans bestaande clericale meerderheid een einde maken en de gematigdliberalc partji aan het bewind brengen terwijl zij tevens als een middel ter bestrjding van de socialistische partfl wordt beschouwd De ministers uit de clericale kamermeerderheid voortgekomen zjjn juist ora deze redenen weinig met de nieuwe indeeling ingenomen Dit blijkt ook uit de benoemingen die tlutns gedaan zijn De hoeren De Smet cii Nyssens zijn afgetreden en vervangen door Liebaert en Coremans De laatste heeit zich nog geen week geleden krachtig tegen de wijziging van de indeeling der kiesdistricten uitgesproken in een bijeenkomst van katholieke notabelen De Ind Beige noemt het nieuwe kabinet een ministerieWoeste zonder Woeste De Kamerzitting beeft weinig licht gebracht over do juiste toedracht van de quaestie Achtereenvolgens verklaarden de heeren De Smet en Nyssens dat zj waren alg etreden omdat zü de indeeling in enkelvoudige kiesdistricten noodlottig zonden achten voor het land en zich dus niet konden veroenigeu met een staatkunde die op dit beginsel gegrond is De ministei Van den Peereboom daarentegen verklaarde dat er no geen enkele begin Hclquaestie door het Kabinet was aangenomen Verschillende voorstellen zijn gedaan die ernstig worden onderzocht ïlaar geen enkel beginsel is thans nog als grondslag voor do staatkunde der regeering vastgesteld Deze houding zegt de Ind Beige is zoo vreemd zoo geheel in strp met alle parlementaire gebruiken en met hot eeiivondige gezonde verstand dat men er te ver FHVILLJËTO W GedeDksekriiten vao nï Gelokzoeker or MIHBAL DE VOITDELING Naar het FraHtch DOQB W NUTTEKS 102 Op tiJD beurt daagde d t dengene uit die zijn broeder bad doon rallea ex heteij gelakkigeft hetEJi bekwamer ii het hiateeron der wapeDen hy doodde Mathilda Terderrer en Het zJJn twaard uhter in het hart ran den aebnrkachtigen rerwinDUi lyiu broedera D wederkeerige haat de wedenqdiohe vriakgierige terbitteriog Terre ran roldaan te eija met MD weensgden een doode te hebben gemaakt nam toe io de rolgende gHlaohten De lODD ran Ladorioaa streed mei een dt r twee loiMD ran deogetie die zyn rader had doen rallen Hektor de Latour du Pic werd gedood eiedaar de oonprong vau de tweede riek op ooud f UohtsbooB We znllea den hertog niet Unger rolgen in xiJQ rerheal ran de twe reobten en wraakneniingoa die Tu rader op zoon orergingon alt een bloedig erfiituk toowel in de familie der Latourt als in die der Ghaumoats Dit rerkaal dat roor den hertog en diens coon ea rreeielyke belangrijkheid hed ton de lexen geefs een verklaring voor zoekt ♦ De Temps beweert te weten dat het onderzoek der strafkamer van bet Hof op het punt was gesloten te worden toen Esterbazy besloot te komen getnigen De verschijning van den majoor heeft tengevolge gehad dat de sluiting van de enquête en de uitspraak betreffende het verzoek tot regeling van rechtsgebied vertraagd is maar men gelooft dat de sluiting niettemin in het eind van deze maand of de eerste dagen van Februari zal kunnen plaats hebben Dan zullen er een veertien dagen noodig zijn voor den rapporteur om zjjn ronclusiën on voor den procureur generaal om zijn requisitoir op te tellen zoodat de openbare behandeling van de zaak tusschen 16 en 20 BVbrnnri zal hegmnen Als er geen klink in den kabel komt altjd Het blijkt thans dat het uittreksel dat de correspondent van de Times in Potersburg heeft gegeven van het nieuwe rondschrijven van Moerawjof aan de vertegenwoordigers van de vreemde mogendheden te Petersburg ondanks de logenstrafiing uit de Enssisoho hoofdstad wel degelijk juist is en al bet belangrijkste van dat rondschrijven bevat Het Btnk zelf gedagteekend van 30 December 1898 11 Januari 899 is nu officieel bekend gemaakt M Hot stuk beg tit met te herinneren aan het verschijnen van het manifest van Augustus waarin do Tsaar de mogendheden voorstelt om een congi os te houden dat bestemd zou zijn te zoeken naar de doelmatigste middelen ten einde aan alle volkeren de weldaden van een werkelflken en blijvendeu vrede te verzekeren Dat manifest werd met geestdrift ontvangen door biJna alle mogendheden en uit alle windstreken van allo standen ontving het keizerlijk kabinet blijken van instemming Maar in den laatsten tp gaat Moerawjof verder is de politieke horizon betrokken Keuige mogendheden hebben hun oorlogstoomstingen vermeerderd en hun legei macht vergioot De Russische regeel ing meent desondanks dat men liu al kan overgaan tot een voorafgaande gedachteuwisseling tusschen de mogendheden ten einde hot welslagen van hot congres te verzekeren en dat men nu al de middelen kan gaan opsporen om paal en perk te stellen aan het gestadig aangroeien van de oorlogstoernstingen te land en ter zee en om gewapende botsingen te voorkomen door vreedzame middelen Als de mogendheden het tpstip gunstig achten voor het congres dan stelt do Rus steohtB Termoeien indi n z htt Xaa eiade toe moeatea aaohooreD Merken vij ilechtB op dat da grijiaard aichseWe al aprekende opwond eo dat EÏja aleca kalm en gematigd in deo aanvaDg een ongewone lieftigheid aannam De diepe rimpels die zijn gelaat doorploegden schenen te rerdwijnen het vuur van den baat gllniterde in aijo oogen Welnu heer zoon wat hebt gij te antwoorden op dit alles F eindigde hij Niets heer vader dan alleen dit dat ik hoegenaamd niet begrijpen kan wat mademoiselle de Chaumont een kind van zestien jaren mei dat alles heeft te maken en hoe ons geslacht ook haar verantwoordelijk kan stellen voot al deze wederkeerige misdaden Wie spreekt er van mademoiselle de Chaumont riep de hertog ongeduldig uit hoe durft ge dien naam nog op de lippen nemen vik durf dat omdat ik hem in mjjn hart vind antwoordde de markies onbevreesd Ruk hem nit ontdoe u van de herinnering er aan 1 zeide de grijsaard sNiamer Eisoh mijn leven maar verlang niet dat ik mijn liefde opoffera eiscfa dat niet beer vadar want ik KOU weigeren beslist weigeren De hertog wierp op sqn zoon ecu blik waarin verbazing en verontwaardiging om den voorrang kampten Oeorga sloeg de oogeo niet neer Oij spreekt van liefde mark es de Latour maar deze liefde ia achandelijk Zij is lafhartig 1 Zü is ontesrendl Ontenand htn vaditt sische regeering acht punten voor als agendavoor de vergadering Die punten hebben we reeds meegedeeld De Prawitelstwenuy Westnik zegt van het rondschrijven gewagende dat de technische vraagstukken die bij het congres te pas zullen komen natnnrlijk moeten worden nitgewnkt niet behulp van deskundigen De Amerikwmsche Senaat bosloot gisteren in geheime zitting om te drie uur des namidd igs vaii den Ben Februari de eindstemming te houden over het vredesverdrag en tevens de behandeling van hot verdrag te doen plaats hebben in geheime zitting In de Kamer hield de Republikeinsclie afgevaardigde lohnson van Indiana een warm pleidooi voor de onafhankelijkheid der Filipinos Hij protesteerde tegen het opdringen van een gehaat bestuur aan een vrij s rk volk Verspreide Berichten nHEYVDS Het verhoor van Esterhazy is eergistereii door de strofkamcr van het Hof van cassatie voortgezet Evenals den vorigen dag was Esterhazy s advocaat mr Cabanes vooraf met ïijn ch nt gaan spreken in het gesticht der brooders van Sint Inannes de Deo Fr i half twaalf gingen n wimen in een rijtuig jiaHr bet paleis van justitie Esteihazy droeg een zwarte jas on een boogen hoed en rookte een cigarette Hjj had een dikke brieventasch onder zjjn arm Oabanes staat goen interviewers te woord Maar de majoor zelf moet aan Gaston Méry redacteur van de Libre Parole het volgende verteld hebben Ik ben niet als getuige gehoord maar als beschuldigde Nu ik verdedig miJ Met miJn verklaringen mogen ziJ doen wat ziJ willen ik heb er nu genoeg van ik zal alles zeggen Méry voegt er bij dat het getuigenis den eersten dag door Esterhazji afgelegd zeei belangrijk isgeweest Gister heeft het Hof Ksterhazy niet verhooi d De Maizière de redacteur van de Ganlois die den zoon van Loew in de Speranza zaak betrokken had is dooi de oiiquête commissie in verhoor genomen Paul Loew deelt overigens aan de Temps mede dat het telegram adres Speranza reeds van de vorige tlrma tkmturat en t omp wier zaken Loew s firma overgenomen heeft afkomstig was en de Temps drukt een brief met zulk een telegram adres af van 1887 gedagteekend Esterhazy heeft Parijs nog niet verlaten maar volgens inlichtingen in de Petit Temps is het niet onmogelp dat dit heden of morgen zal gebeuren Tegenover het gerucht dat de enquête zon besluiten tot verwijzing van iiommige leden dei Strafkamer naar een Raad van Magistraten zegt de ourrier du Soir ongeloovig te blijven Met evenveel wantrouwen blijven welingelicliteii de praatjes besebonwen alsof de regeering meegaan zou met ecnig voorstel om der Strafkamer de beëindiging van de Dreyfnsenqnêto afhandig te maken Zola hoeft dezer dagon eeiiigon tijd vertoefd ten huize van den Engelsohen romanschrijver Meredith in de omstreken van Londen waar hü o a een jongen letterkundige nit Parijs heeft ontvangen Ken redacteur van de Soir heeft generaal Lebelin de Dionne geïnterviewd die aan het hoofd van d hoogere krijgsschool stond toen Dreyfus i daaraan verbonden was De generaal liet zich zeer ongnnstig over don exkapitein niti en men begrijpt dat zijn uitdrukkingen door do 8oir redactio niet verzacht zijn t reyfus was trotsch en haatdragend hiJ wiis vol haat tegen de Kranschen Zflne kameraden mochten hem niet hg had een afstuitend karakter Hü liet zich soms uit in een taal die den generaal meermalen dwong hem te vormanen Toen men aan de krijgssehool vernam dat er een verrader aan den generalen staf ontdekt was riepen verscheidenou i Dat moet Dreyf zijn Do meening van den generaal en de kameraden over Dreyms zal er in den loop der jaren wel niet gunstiger op geworden zijn Het is bekend dat Dreyins weinig bemind was en waal schijnlijk ook een weinig beminnelijk karakter had maar het is toch wel kras om te zeggen hj had een haat tegen de Franschen en dus was hij do verrader terwijl men Esterhazy schoon praat die eens den weiisi li neerschreef dat Parys aan hondeiddui end dronken Pruisen overgeleverd mocht worden die by zon aanvoeren quel rêvo En van dien nhlaan zeide dezelfde generaal niet te kunnen aannemen dat hij een verrader was Als lu gumenten voerde hji aan dat Esterhazy het te druk bad als majoor oin op zyn eigen houtje te spionneeren en dat hij in groot tenue naar Schwarzkoppen was gegaan om een paspoort te vragen voor een vriend Ook kwam weder de reeds meermalen weerlegde bewering voor den dag dat alleen oen officier van den staf de in het borderel genoemde stukken kon gehad hebben gebied u nog dezen dug dit kasteel to vertalen en naar uw regiment terug te keeren Ik gebied u de ontionige droni en ran uw zieken geest te rergeteu en nlle geloof aan oen mogelyke TerrulUng dairren roor ali d te laten reren En ten slotte zweer ik voor het oog van Ood en bg de heilige nage daohteuis onzer roorraderen dat ingeral g J deze mijne bevelen ongeboorianm zgt ik u zal verzaken en u zal beladen met den radervtoek indien ik leef En als gy na myn dood dit berel zult overtreden lal ik opstaan uit myn grsf en u rioeken en rloeVen en vloeken Na alduB gesproken te hebben met toenemenden drift en heftige gebaren liet de gryze hertog zich nitgepat achterover vallen nog ter prooi aan een rreeaelyke opgewondenheid George bleek en ontdaan riel op Eyo linkerknie roor z jn gryzen rader en teide Zegei m j heer rader zegen mij I Ik cal gehoorzamen en heengaan Ken straal ran rreugde rerhelderde het aaogeeicht des ouden hertogs Het is goed m u zoon ik ben terredcn en rergeef u volgaarne uwe zwakheid op voorwaarde dat gij in dit uw bestuit sterk mil zyn Ga de zegen uws ouden vaders rustte op uw hoofd Het gn n wel 1 4eorge richtte zioh op kuste eerbiedig zijns radere hand en verliet de slaapkamer mompelende aZo God u verhoort eo mij zegent dan vergnnce Hij m wlAdra den dood te vinden tolfd WarM