Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1899

11 88 10 10 11 88 11 80 18 87 1 44 8 80 8 41 4 08 4 40 f 88 0 17 7 88 8 8 87 10 1 Da D trrini illMi lO M ff 1 84 ff ff 4 80 4 87 ff f 0 47 f la au 8a U Hk 10 18 ff 8 01 ff ff 4 87 8 84 ff 8 84 ff reixiger moat nak boTaadtaa rconien tu 10 48 p ff 8 08 ff 8 04 8 41 ff 10 01 ff 10 18 in 4 11 84 HM 11 47 8 14 s no 4 08 4 84 8 10 8 88 8 47 7 48 10 10 07 lO Stltai bewjii a f 0 80 10 14 lUI 11 18 11 18 11 88 1 14 8 48 4 48 4 86 611 5 64 8 16 7 84 7 68 8 M 8 64 10 10 8 11 16 11 10 1 8 ff ff 6 7 ff ff ff ff 84 D 10 18 11 41 ff 1 1 ff ff ff 6 18 ff ff ff ff 8 16 10 11 M r 11 81 ff 1 88 ff ff ff 6 18 ff ff ff ff 8 1 door 10 88 t 1M4 11 48 18 1M 1 3S 8 41 4 16 1 18 8 87 6 68 18 48 8 04 8 84 8 66 8 81 10 88 U l M 44 MAi 10 11 11 87 tl l8 18 11 1 88 8 41 8 40 4 4 38 6 10 8 18 7 80 7 16 M 10 06 10 17 1 41 ff 4 H 8 18 t 9 84 10 8 1 66 1 ff 4 11 8 80 H 48 9 10 48 1 08 ff 1 ff 8 04 ff 8 8 ir f tS t ip m 10 84 11 87 11 06 11 60 1 17 8 14 4 08 4 87 8 18 60 7 48 MA 10 10 10 s college optreedt bestaat voor het overgroot gedeelte uit dezelfde leden welke in de vorige ziltuig hebben gehad lii de nieuwe commissie z n niel overgegaan de heeieu F R jortin te Maasirichl mi ö F M baron van Huigenpotb tot Aordt te4 teidam van t Luidenhout te Neeilosch mr W A P Verkerk Pistol ius te s ira De voorzitter der vorige commisule mr V A bamn van erichnei is overleden In zyn jilaats is thans mr A Kerdflk benoemd die als onder voorzitter wordt opgevolgd door prof Greven die lid der vorige enmmissie geweest is Iet groote plechtigheid is gisteren het stoffeiyk 0 el schot an den gevierden baritonzanger Willem iJi ckers te sHerto genbosch ter aarde besteld De met kransen en bloemen getooide lykwagim werd voorafgegaan door lo eene deputatie van den R Werkliedenbond 2o een id van I eo s manneAoor 3o een id van de Iziedertafel Oefening en Vermaak te Waalwyk 4o een id van de Ned Org iüstenVereeniging 5o een id van de sHertogen bossche Spgskokery 6o een id van deVinceiitius Vereeniging par Ht Jan 7o een id van het zangkoor der C athedrale Kerk van St lan 8o een id van het kerkbestuur van Ht Catharine 9o het zangkoor van laatstgenoemde kerk lOo het muziekkorps der dd scliuttery van s Hertugeiibosch llo alle werkende leden der Liedertafel Oefening en Uitspanning aldaar met banier t2o door een jongeling dragende de ridderorde en de ver schillende decoratifn van den overledene De lykwagen zelf werd geëscorteerd door het bestuur der Liedertafel Oefening en Uitspanning en gevolgd door een 12 tal volgrytuigen voor familieleden vrienden en vereerders van den geaehten doode Hy de plechtige nitvaart in de Cathedrale Kerk van Ut Jan werd de Réquiem mis van Verhulst door koper begeleid zoomede Libera uit het Requiem van Perosi en In Pnradisum van Fr Epping ten gehoore gebracht De belangstelling by de begrafenis was groot üit een groot aantal aaiibiedingn heefte de minister van waterstaat een keuze gedaan voor het nemen van proeven tot het vervoer van de post per automobiel Don ibn Mei a s moeten de drie mededingers met hun wagen te s GravfatluMie aanwezig zyn De proeven kunnen i maenden duren en worden zoowel in als buiten de stad genomen Daarna zal een definitieve keuze worden gedaan uit de volgende systemen Ainédée Bollée van De Dietrich Co te Luneville agent de heer B J Rubens alhier Daimler van do Daimler Motoren Gesellschalt agent de firma Willem Remmers Co alhier Peugeot agent de heer Verwey te Gra venhage Nader kan worden bericht dat de 1 lO 000 waarvan sprake was in een bericht van eergisteren niet zyn gegeven ten behoeve van de afdeeling Visscliery ter Parysche Tentoonstelling De zaak is deze Nadat ten gevolge van de aanneming van het amen dementVan Kempen strekkende om de verhooging van f 67 300 van het subsidie voor de Parysche tentoonstelling van de begrooting van waterstaat af te voeren ook de daaronder begrepen subsidie van f 20 000 voor de Inzending van paarden en vee vervallen was heeft een belangstellende f 10 000 gen van Amsterdam naar Leith heelt by de Minervahaven een grond geloopen De knecht van de tjalk is verdronken De Amsterdam ift voorloopig in de Honthaven gehaald Omtrent de vergiftiging te Oude Tonge vernemen wy nog dat het zeer Wyfelachtig is dat de 42 iarige A J H doo het gebruik Blrecle SpoorwegverMDdl igen met tiülDA Wlnterdlenst 1898 99 AangevaBgen 1 October TUd vao Greenwlcli eODDA ROTTSRDilllriM fim lUl li l8 IS ta 8 11 S 48 8 87 4 88 11 18 1 1 8 8 11 88 1 7 8 18 ll 1 14 18 11 81 18 88 J II 8 80 4 18 8 88 4 8S 8 iS 8 81 t U 7 81 B I4 9 U O ll 11 40 8 10 80 7 80 8 84 8 48 10 18 10 80 11 88 9 88 8 40 O dMr 47 8 17 0 1 8 87 H B 88 10 81 7 48 a 7 88 43 8 88 8 64 door i os e O U D A A lt T i D A U JoaJa 9 8 14 9 48 10 67 18 10 4 116 10 7 61 8 18 111 17 11 Amit W 8 01 9 0610 1111 18 1 1 00 8 87 8 40 10 01 1117 Anat 0 8 80 1 8110 60 1 08 1 18 6 11 1 68 10 18 11 41 6 O t 1 A U T X to H 1 tifffTtm 10 67 ll nn 18 10 18 68 1 10 8 17 4 81 6 80 6 06 8 6 8 SI 10 17 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 87 ff 7 10 10 84 11 11 ff 11J7 ff 1 46 8 84 ff 8 48 t l4 7 18 8 41 10 41 a 46 11 81 1 1 8 08 8 10 6 04 4 7 M 6 11 11 07 l i l D 11 8 10 1 1 87 8 08 8 88 8 68 4 48 1 88 8 88 8 98 7 68 ff ff Ï 47 4 1 ff ff 1 68 Jpl j ff ff 4 84 ff ff ff 1 9 1 40 4 87 6 10 6 10 7 19 8 16 Ulraokt 6 16 8 88 7 46 8 87 1 49 00 80 10 16 10 88 11 81 11 01 Woardaa 6 4 8 68 8 00 ff 18 10 88 11 66 18 14 Oadaw 8 14 ff ff ff 10 48 8 17 9 08 9 11 68 lO S 11 10 U ll AaatOS 7 08 8 10 9 11 16 8 618 46 4 46 8 10 7 46 MAnau W 7 10 8 11 1 80 11 80 8 08 4 0O 6 00 8 1 8 00 10 1 Oottda 8 8 9 11 18 0 11 611 68 4 47 6 41 7 49 8 49 11 1 Keaskkuk Te Petit BuurK i iu ecu nbriek brand ontHtaaii waardoor voor een waarde vafi 400 XX francs aan röwielen en automobilen werd vernield Dditscbi uii I Dezer dagen kwam te Weeneii onder bi zondere omstandigheden een jongetji ondei d electrische tram te liggen I e nmeder die het kind aan de hand hjidde ütruikelde de jongen lieii eenige passen door en kwam met het onderljit onder het ijzeren netwerk te liggen dat voor de wielen is aangebracht om het overrijden te beletten Het Imvenljif lag echter bniten de lails en aldus bekneld lag het kind te gillen teiwijl de uiopdei van schrik flauw viel r it gebeurde t fgcBover het hooMbureau van politie zoodat agenten ca een dokter spoedig ter plaatse Tsaren De groote wagen kon niet vooi of achteruit uit vrees vooi het loslaten van ilen electiischen stroom en voor een mogeijjke 1 i eging die het kind nog verder zoq kunnen bezeeren Toen werd de brandweer gei oepen die met de bijlen een heel stuk van het veiligheidsnet en van het onderstel van den wagen moesten wegrukken ra den jongen uit zijn neleligen toestand te reddiii Dat duurde wel drie kwartier en al dien t id stond het tramverkeer langs die Hjn op den Bing stil Intusschen had de politie het terrein afgezet en de plek waar de spuitgasten voorzichtig aan het werk waren door fakkels laten verlichten Eindelijk was de jongen bovrjd en werd op een draagbaar naar het politiebureau gebracht waar zich de moeder reeds bevond Het kind is dank zij het veiligheidstoestel er nog goed afgekomen en slechts aan de houp gekneusd Het weerzien tnsselien moeder en kind was aandoenlijk Een brigade generaal te Spandan heelt zjjn adjudant met drie dagen politiekamer gestraft omdat bü op de openbare straat over den arm den mantel droeg van een hem vergezellende dame wat voliens den generaal een weinig militaire houding was I ItaliE De Paus is hersteld en heeft eergisteren weer verscheiden audiënties gegeven BINNENLAND Van de 11 IK 0 inilitieplichtigen van de lichting van dit jaar zullen 51 1 worden bestemd voor den dienst ter zee en de overigen worden ingedeeld 7895 bj de linlanto rie 500 bij de cavalerie 2410 by de artillerie en 195 by de genie In The Jlobe worden eenige regelen gewyd aan een ook ons toegezonden jjeschrift van den heer Regoiit waarin wordt betoogd dat ons land zon zyn achteruitgegaan door het vryhandelstelsel van minister Pierson Het Engelsche blad zegt daarvan niet veel goeds Het noemt den schrijver geeil geloofwaardig getuige omdat zyne beweringen over Engelsche toestanden geheel onjuist zfln en op grond daarvan weigert The Wobo ook in de rest van het betoog vertrouwen te stellen Evenals de meeste vreemdelingen is hy niet in staat over dit land te schryven tonder blunders te maken Wi vernemen dat eerlang ook te sGra venhuge mnntgusmetors zullen worden ingevoerd 7 88 7 88 7 8 7 48 7 18 8 88 ll 4 t 4 8 88 8 C8 Ondi 8 lioordnokt ioix Hituverkark Oapalla I Batturéu 80 8 18 7 18 7 8 8 88 08 8 U 1 8 88 4 48 4 88 8 04 8 11 6 17 R tt rdAB 0 p lla Hleuw rkerli Hoordnoht iiida L O M f 8 80 8 41 8 81 e 08 0 08 7 SU 7 41 7 88 8 07 8 11 Gouda ZaTaahuiMH Moarkapalla Zoataraaar Zagwaard Voorborg H a aUaga t 4 7 10 1 7 40 Voorbarg 8 61 1 ff Zaaleniiaar ia waard 6 ij ZafanhitiaB Maaikapalla 8 17 a Oonda 8 18 7 41 8 08 8 84 7 61 8 14 8 M 6 86 6 18 8 08 8 81 8 61 7 8 7 18 8 08 8 18 8 86 7 04 De nieuwe Centrale Commissie Iroor de Statistiek welke thans alleen als adviseerend daarvoor beschikbaar gesteld in de overtuiging dat door landbouwmaatschappyi n en andere belanghebbenden en gelyk bedrag byeeugebraeht zal worden X R Ct Bj de Kamei van KoophandH te Vlmeloo is in antwoord op het adres dh Kamers te Alraeloo Hengeloo en Kiisrhefle van den minister van waterstaat het beticht ontvangen dat blgkens zyne beantwoording van het verslag omtrent hoofdstuk fXder Stautsbegrooting voor 1899 verwacht worden mag dat nog iu den loop van dit ji ar al die gemeenten iiitercommunal aangesloten zullen worden welke in het bezit ïijn van een plaatseiyk net Geineng de Berichten De correspondent van liet Hblad te s Hertogenbosch schryft dd 24 Jan listeravond had eene algemeene vergadering plaats om het programma der feestelykheden te bepalen die dit jaar behalve uit den groeten optocht zullen bestaan nit wedstryden waarby pryzen vopr de mooiste en meest karakteristieke costumes De eerste wedstryd betreft die vangroepen van minstens vyf personen waarvoor verscheidene corpspiyzen de eerste van f 100 zgn uitgeloofd de tweede vo ir een enkel persoon waarvoor pryzen van f 25 en minder beschikbaar zyn De jury zal bestaan uit zeven personen waarvan twee kiit den Raad van Elf Met het oog op de onjuiste berichten van den correspondent van flet Centrum werd besloten opgave te doeii der namen van het nieuwe elftal Zy zyJl Carpreau Scheefhals Tilman Ryckevorsel Rouppo V d Voort Sluyter Kenkenscfiryvcr Gerritsen Lambrii Van Becknm n Van Roosmalen Eere aan de jongelui die niet schromenr uiteriyk voor hnnne namen uit te k omen De zaal van het Casino wordt tot hun beschikking gesteld en menig andei biyk vansympathie viel hun te beurt Dif optocht zaldit jaar van hA Casino uitgiian en daarznllen ook de bekroningen plaats hebben Aan den gemeenteraad zal evpnals vorigejaren de beschikking over hét stedeiykemuziekkorps gevraagd worden voor den optocht en de matinee op do markt Wat hetCasino betreft deelt het bestuur my mede dat in de laatste jaren ook zonder het carnaval deze sociëteit zeer goed zou kunnenbestaan haar medewerking komt uit sympathie voor de Oeteldoi sche Club voort V j De toestand van den Zi eecfschen stuurman tjeorge Anderson in het Ziekenhnis opgenomen wegens den op hem opden81uisjesdyk te Rotterdam gepleegdcn moordaanslag biyft naar ojnstandighed n byzimder wel Het nut der flets Zaterdag kwam te Vlodrop ien bedelaar per flets aan verschillende hui ien een aalmoes vragen De man beweerde dat hy tegenwoordig meer op éen dap verdiende dan vroeger op een geheele week toen hy alles te voet moest afmaken vertrokkeu tjalk in den Ü 10 88 U ll 10 01 10jS4 10 61 9 07 9 98 88 9 4 8 10 10 84 11 10 Het stoomschip Amsterdam gistennor van een verkeerde flesch zjn vrouw vergift zou hebben toegediend Hy schynt zich meermalen tegen doipsgenooten hebben uitgelaten dat lui zflne vrouw uit den weg wilde ruimen met wie hy in minder goede harmonie leefde en die dan ook reeds onlangs nog een verzoek tot echtscheiding te Rottei dam had ingediend hetwelk toen nog niet voor inwilliging vatbaar was zyne vrouw gebruikte voor zoover bekend bovendien ook nimmer spiritualiën Toen men hem opmerkzaam maakte dat hy aan het bruischen van het vocht toch tydig had kunnen merkïn dat liet geen sterke drank was die hy inschonk gaf hy dat toe doch gaf tot verontschuldiging te kennen gemeend te hebben dat het vruclitenwyn was die by het inschenken ook bruischt De rechter commissaris mr A O H Tellegen Bzu te Rotterdam leidt ook in deze vergiftigingszaak de instructie Eergistermiddag ongeveer 5 uur h d aan de Oranjesluizen Wj Amsterdam een ernstig öngelnk plaats Terwyi de stoker van de stoomboot welke van Groningen op Maastricht vaart bezig was de stoomboot aldaar vast te leggen werd door het touw zyn linkerbeen gegrepen en geheel van het lichaam afgerukt By aankomst te Amsterdam is hy per brancard naar het ziekenhuis gebracht Een vrouw die by Dnivendrecht de sptoibaan wilde oversteken terwyi de trein in aantocht was werd door dezen gegrepen en vermorseld Drie beruchte personen werden gister te Groningen in het gerechtsgebouw in instructie gehoord Na het verhoor werden zy ieder door een veldwachter weggevoerd om naar de op de binnenplaats gereedstaanden celwagen en met dit voertuig naar het bekende logies aan den Heereweg te worden gebracht Maar op de trap wist een hunner de 18jarige Jaoobns Johannes Rudolf Karssen zgnen bewaker te ontsnappen In een oogwenk had hy de vestibule bereikt De klompen werden van de voeten de pet van het hoofd gegooid en voort ging het de oude Boteringstraat in het Academieplein over de bibliotheekgang door naar de Zwanestraat door de Stoeldraaierstraat achter de Beurs langs naar het Schoolholm Vervolgens over de Driemolendrift door den Coehoornsiugel de Heerepoortenmolend rift naar de Raamstraat De veldwachter liep hem achterna maar kon hem niet inhalen Gister is de op de Rechter Hottekade te Rotterdam woonachtige P v D wederom in verhoor genomen Hy was de man aan wien Uittenboogaard uit Duitschland brieven schreef die dan door Kraayenbrink gelezen werden DE KIEZERSLIJST 1899 HEI 1900 Eerstdaags zullen de besturen der kiesvereenigingen weer een begin moeten maken met de werkzaamheden om wat het getal kiezers betreft welke zy de hunnen noemen te behouden wat ze heb ben en zoo mogeiyk het aantal belangryk te vergrooten 7 88 8 88 8 81 10 04 8 08 O ff 10 11 8 08 ff 10 18 8 1 ilou 10 18 8 88 8 80 8 10 10 84 10 88 1 18 Voorwaar een lastige en ondankbare taak De betrokken kiezers en aspirant kiezers kortom al degenen die in de termen vallen om kiezer te iimuien zyn zouden zooveel ambitie moeten bezitten zouden zoo ontwikkeld moeten zfln dat zfl geheel uit eigen beweging de formaliteiten vervulden welke de wet vereischt om het kiesrecht te verwerven Maar er zullen nog al wat jaren voorbggaan voordat we zoover zyn en tot zoolang moeten de besturen der kiesvereenigingen nolens volens zich bereid verklaren om dien arbeid op zich te nemen wy twijfelen dan ook niet of het bestuur der Liberale Kiesvereeniging zal aan al degenen die in de termen vallen welke vereischt worden ter verkróging der kiesbevoegdheid de noodige inlichtingen en den gewenschten bgstand verschaffen De belasting kiezers dienen er om te denkeu dat zy vó6i 1 Febr a s hunne belasting van het laatstverloopen dienstjaar afbetalen wie dat later doet in elk geval vóór 1 Maart moet voor 3 Maart zyn voor voldaan geteekend belastingbiljet aan den burgemeester vertooncn zy die geen belasting betalen moeten hunne aanvrage ter verkröging van het kiesrecht vóór den ISden Februari ten stadhuize inleveren Wie kan kiezer z n Ieder die zyn aanslag in de ryksbelastiug op tyd heeft betaald Personeele en grondbelasting 1 lanuori tot 31 December 98 moeten geheel zfln afbetaald De bediyfs en de vermogensbelasting zyn nogloopende hiermede behoeft men dus geen haast te maken Wy vertrouwen dat de vorige aanslag ingegaan 97 wel zal zyn voldaan Alle belastingen behoeveTi dus niet terstond te worden aangezuiverd Om kiezer te kunnen zgn wordt de leeftyd van 25 jaar vereischt üiteriyk op den 15den Mei van het ioopende jaar moet deze leeftyd bereikt worden Een loonkiezer in onze gemeente moet f 450 per jaar verdienen en een hnnrkiezer moet f 1 75 per week verwonen Hnnr en loonkiezers enz kunnen geen kiezer zyn voor den Gemeenteraad want om kiezer te zyn voor den Raad moet men in elk geval belasting betalen STADSNIEUWS GOUDA 26 Januari 1899 Men zendt ons het eerste nummer van den Tweeden Jaargang van de Hygiënische bladen populair tydschrift voor practische en toegepaste gezondheidsleer onder redactie van Dr G W S Lingbeek te Hilversum Niemand zal van ons verwachten dat wy ons wagen aan eene beoordeeling van den inhoud Maar het komt ons voor dat een tydschrift gewjd aan de gezondheidsleer in min of meer populairen trant geschreven volkomen recht van bestaan heeft Een breede rei van medewerkers wier namen een goeden klank hebben doet voel goeds verwachten van deze onderneming De ons toegezonden aflevering bevat o a practische opmerkingen over Schaatsenrflden en Kleeding Gaarne bevelen wy dit Tydschrift onzen lezers aan De nieuwe jaargang die ook als Byblad geregeld Bladen over Hygiënische thlrapa geven zal kost 4 80 francs per post Uitgever F van Eossem Amsterdam Heereugracht 281 De heer Lindner wenscht de voordracht voor de leden van de Afd Gouda N O O van 28 Jan uit te stellen tot Zaterdag 4 Febr a s By Kon besluit is benoemd lot reserve tweedeluitenant by het wapen der infanterie en wel by het 4de regiment de vaandrig J A Eigeman van dat korps Heden morgen vergaderde in het Café het Schaakbord het bestuur van de Militaire wederkeerige waarborgmaatschappy Onderlinge Voorzorg In het bestnnr dat uit 7 leden bestaat hebben o a zitting de adj onderofflcier A J van Thiel en de serg majoor A W Brandt Het doel van deze vereeniging is uitkeering by het verlaten van den dienst en bfl overladen Deze vereeniging is opgericht den 1 Maart 1894 en telt op het oogenblik 861 leden In kas is ruim f 20000 die belegd zyn by de Ned Bank Alleen militairen beneden den rang van officier kmmen lid van deze vereeniging worden Kapslle a d IJsel Alhier heeft eenwerkman op de werf van den heer Vuikeen yzeren plaat op het lichaam gekregen Hy brak een been AANBESTEDING Uitslag der aanbesteding op den 25 Jan 1899 van het metselwerk van eene bonwmojiswoning te Reenwyk voor den Heer Wurfbain de Steeg Si waren IB biljetten Ingekomen Ingeschreven door Van der Linden te Gouda voor I 4420 Van Wyngaarden Reenwflk 4200 Bontebal 4200 Terlouw te Waarder 3799 Terlouw 3795 Kasbergen te Gonderak 3694 J van Delft te Haastrecht 3641 B de Goederen te Linschoten 3626 Pietcrs te Vinkeveen voor f 3600 De Vreugd te Stolwflk 3593 Baas te Vinkeveen 3456 P Blonk te ITekendorp 3385 en Ph Hooft te Haastrecht 3285 VERSCHEIDENHEID Dreyfus berichten uit Onze West Daar schryft dit blad do telegrammen in het begin dezer maand meldden dat de secretaris van mr Labori den bekenden verdediger in de Dreyfus zaak met de heden gearriveerde mailboot Paramaribo zou passeeren om zich naar Cayenne te begeven ten einde Dreyfus in zyn verdediging by te staan haastten wy ons by aankomst der boot een onderzoel naar de waarheid van dit gerucht in te stellen Wy hadden niet het genoegen den secretaris van Labori doch wel den heer Ch Wallen reporter van het dagblad La Patrie te ontmoeten Van de gelegenheid tot interview gebruik makende vernamen wj van den heer Wallon dat hy was uitgezonden om evenals zyne voorgangers te trachten gegevens te verzamelen omtrent het leven van kapitein Dreyfus op het Dnivelseiland Nog meer scheen ons het dool van den heer Wallon die met zekerheid meent te weten dat Dreyfus met deze zelfde boot naar Franki yk zal worden teruggevoerd gm zoo dit waar biykt te zyn met Dreyfus de reis op één boot naar Frankrflk mede te maken iu welk geval hy ougotwyfeld de beste gelegenheid zou hebben een schat van belangryke gegevens omtrent het leven van Dreyfus te verzamelen Verder vernamen wy nog dat met deze mail Dreyfus het voor hem zoo gunstige requisitoir van Mauru procurenr generaal by het Hot van cassatie ontvangt alsmede belangryke documenten hem toegezonden door zyn verdediger in Frankrjk mr Demange Nu in den thermometer het kwik bedenkeiyk met het vriespunt coquetteert worden verhalen uit de Poolstreken eerst recht genietbaar Zoo het verhEild van een lakoetmeisje dat 60 werst van hilar woning in slaap viel en onder de sneeuw bedolven werd Toen zy ontwaakte kon zy alleen den linkerarm roeren Hiermede maakte zy een gat in het sneeuwdek boven zich meer kon zy niet doen Dagen bleef zy in dezèN ojjjJnig Honger of koude voelde zy niet alleen een kwellenden dorst dien zy vergeefs met sneeuw poogde te lesschen Mannen die haar waren gaan zoeken vonden haar eindelfk nadat zy negen voltedagen onder de sneeuw bedolven had gelegen Men hield haar wonder boven wonder in het leven door haar zeer voorzichtig met een mengsel van thee en bloed te voeden Het merkwaardigste is dat het meisje gedurende al den tyd harer gevangenschap steeds het bewustzyn heeft behouden Te Waltham is een 91 jarige vrouw gestorven die vier en zeventig jaar aan haar bed gekluisterd heeft gelegen In haar jeugd kreeg zy een kneuzing aan den ruggegraad die nimmer herstelde Zy moest sedert het Hed houden en is er hoewel zy overigens gezond was nimmer van opgestaan In Parr sbank in de Londensche City is voor ruim fi 60 000 meer dan 700 000 gulden aan bankbiljetten gestolen Hoe de diefstal is gepleegd is niet bekend en de bank weigert inlichtingen te geven De dief of do dieven moeten uitstekend bekend zgn geweest met de wyze van zaken doen aan de bank Zoodra de biljetten werden vermist werden de deuren gesloten en alle aanwezigen doorzocht maar zonder resultaat Het Staphorster boertje ook dokter Stegeman professor Stegeman enz genoemd is verhuisd Hy heeft zeer ten gerieve van de Donderdagsbezoekers een nieuwe woning betrokken meer naby het station Het vervoer per rytnig is nu niet meer noodig de wedloopen kunnen weer beginnen Zoodra de portieren geopend zjn spoeden zieken en niet zieken want ook anderen kmmen voor een zieke komen zich nit den trein om maar t eerst by Stegeman te zyn want t is by hem wie eerst komt wordt t eerst geholpen Soms komen de bezoekers dan ook al s jWoensdagsavonds en logeeren dan te Staphorst Een beruchte roever Jako genaamd om wiens doen een sluier van geheimzinnigheid hing was in Oost Rumelië door een detachement gendarmen gevangen genomen Het hielp hem niet of hy al bewees dat hy in de bergen een meisje een goudstuk voor een dronk melk had betaald en een arme weduwe een koe en een kalf had geschonken hy werd veroordeeld en ter dood gebracht Geheel Sofla ging naar zyn graf en kon zich overtuigen dat de groeve geopend en de lykkist ledig was Jako was uit den dood herrezen Nimmer is het raadsel opgelost Had men den roover slechts schyubaar ter dood gebracht had ecu vriend het lyk gestolen om het in gewyde aarde te begraven ï Niemand weet het en de overheid maakt zich er af met te zeggen dat Jako dood was en daarmee basta Op zekeren dag viel een bende roovers bet klooster te Pekka aan waar de prefect de zomervacantie doorbracht Zy gedroegen zich zeer beleefd haalden den prefect uit een half gevuld wynvat waaraan hy zich verscholen had en eischten paarden en levensmiddelen De prefect die kort te voren nog een streng bevel had uitgevaardigd b aarin hy tegen het afgeven van goederen aan roovers waarschuwde haastte zich aan hun eisch te voldoen Daarna zetten de roovers hem weer in l t wynvat spykerdeu het dicht en gingen langzaam weg INGEZONDEN Geachte Stadgenooten De Commissie voor Werkverschaffing gevoelt zich gedrongen iets van zich te laten hooren niet om de stadgenooten iu te lichten hoe de werkverschaffing werkt want dat vertrouwt de commissie is by allen wel bekend maar om u op de hoogte te brengen van de stand der kas want hoe zuinig de Commissie ook ffmspringt met het hun toevertrouwde geld toch komt eenmaal het oogenblik dat do penningmeester zyn noodkreet laat hooren en dat was op de verschenen vergadering waar ons ter kennis kwam dat de werkzaamheden nog 14 dagen zouden kunnen worden volgehouden Wel is de winter niet streng maar wie wéét wat ons te wachten staat en dan zou het er zeer treurig uitzien vooj de werklieden vandaar dat de Commissie Ifet nog giaag 4 of 5 weken zou willen doen voortduren Welaan dan stadgenooten wil de Commissie steunen in hun streven ter wille der werklieden die in de Werverschafflng werken om hnnne vrouw en kindoren te kunnen onderhouden Dankbaar worden de giften ingewacht on wel by de navolgende heeren G Krook Kleiweg R U Jongenburger Crabethstraat P W Kamphuizen Gouwe J A Donker Raam P Bik Tiendeweg A Bruut Tiendeweg en P van den End Turfmarkt DE COMMISSIE Laatste Berichten De steker die in de laatste weken ook in Keulen Munster en andere steden vrouwe en meisjes wonden toebrengt is Maandag in Brnnswyk verschenen Een dame werd s avonds op straat dooi een jongen kerel van achter baar rug omaimd en kreeg toen met een scherpe vyl of zoo iets een steek in het onderiyf Een 3 cM dikke zwachtel die zy daar droeg wegens eeu operatic die zy kort geleden had ondergaan verhinderde echter dat het werktuig meer dan een klein wondje maakte De dader maakte zich uit de voeten Burgerlijke Stand HEB JREN 24 Jan Agatha Maria ouders A van Lieshout en A Rykeiykhuizen Gysbertns ouders O Zandyk en W Rabouw Prederik ouders J de Gruyi en A C Valke 26 Hendrik ouders J Slhiger enJ l inbergen Catharina Maria oudersL Reparon en C M Brenkinan OVERLEDEN 24 Jan M Pronk 71 j V Beriyn 82 j GEHUWD 25 Jan M F J van Buuren en C W Zuydveld H Zeltenrych en A Kranendonk nAR TBBRIOHTBN QOUda 36 Januari 1899 Granen bijna lender aanvoer Tarwe Zeauwaolia 7 96 6 7 60 Nieuwe dilo è Mindere dito 6 80 il 6 0 Afwijkanda 6 10 4 6 40 Polder 9 76 4 7 ZeauWMlie Bogge 6 60 k 6 76 Polder f 6 a 6 30 bBitenlandsotie per 70 kilogram 4 Gerst Winter 4 80 ï f 6 S0 Zomer 4 90 a 6 16 Oheffallier 6 60 i f 6 86 Harer per heot 3 16 a 8 80 per 100 kilo 7 10 4 7 50 Hennepzaad Inlandsob O i O Buitenlandsche ƒ a Kan riesaad 6 85 4 7 60 Karweizaad ƒ 4 per 10 Kilo Kooliaad 8 4 8 80 Erwten Kookerwten ƒ 8 16 4 9 60 Kiet kokende 7 86 4 7 80 Bnitenlandsohe roererwten per 80 Kilo O 4 O Boonen Bmine boonen 11 4 11 76 Witte boonen 10 60 4 f U Dolrenboonen 8 75 4 6 90 Paardanboonen 6 4 6 40 Mau per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe f 6 10 4 6 80 Cinqnautine 6 Si 4 6 60 Foianian 6 80 4 0 86 Islaodsche nesting i VxSMAUT Melkvee red aanroer haodel an prijcao matig Vette varkens goede aanvoer ban del vrqwel 16 4 17 ot per half KQ Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrgwel 16 a 17 ot per half KG Magere biggen goede aanroer handel stug 0 70 4 0 95 per week Vette sehapen goede aanvoer bande iets beter 10 4 4 ƒ 10 Wei Lammeren aanroer handel ƒ 4 Nuohtere kalreren goode aanroer handel rry wel 6 4 10 ïokkalvaren 8 k 14 Oraikalreran aanroar hudal 4 Aangavoard 88 partyan kaas Haodel vlag Ie quat ƒ 18 a ƒ 16 Ie qual IC i 18 Ziraardere Noord HollandMhe 4 Boter weinig aanroar handel fflug Ooeboter 1 S0 i l 0 WeilK l r 1 10 K f 1 80 per Kilo AMERIKAAJSSCHE bij A van OSt i Md Tailleur Kleiwdg G 73 73a GOUDA Telephovn Mo 31 Beurs mslerd n i Vtkrs Motkrs 8 Vl 97 96 100 801 ssy van 8 i JANUABL 86 7 ViDnuND Uart Ned W S 8 dito dito dilo 3 dito dito dilo 3 HoNUAI UU Gou II 1881 88 8 iTAUl Inaobnjvmg 1868 81 6 83 88 OoaTBm Obl in iiapier 1868 6 dito in eitrer 18 8 6 FoaTUaal O l bot coupon 8 dito tiokAl 3 41 Bdkland Obl fiinnenl 1894 4 64 duo Oiieoos 1860 4 97 iid tobiiBotba 188 4 07 Vidito bü Hop 1889 80 4 T dito in goud leou 1883 6 dito dito dito 18 4 5 108 t8PA1IJB Perpet schuld 18S1 4 3 TutKlIJ Onpr Couv leen 1800 4 7 7 iÖe leening serie l 91 Geo leening ser e G 10 V 2ilIuAra Rep V obl 188 101 Mlxioo Obl Unit Soh 1880 6 ViKizuIU Olil 4oni p 1881 S8Vs Ambtkdaii Oliligatien 1896 3 lOOV BoTTlaDAH Sted leen 1894 3 100 Nan N Afr Hinde s sand Aronil li T bM j Cerlilioaten 668 DeliMaatsohappü dito 476 6 Am Uypolheekb paudbr 4 103 Cult Mij dorVorstenl aand 60 s Or Hvpotheekli pandbr 8 i lOl iKederlandsflhe ba k aanil 198Ned Handelmaataeh dito I 14t N W It Pao Hyp b pandbr 8 66 i Bott Hy olbeekb pandbr S 100 Dir Uy otheekb dito S 1 98 GogTExa Üjat Hong bankaan l lioy RuBL Kypotheokbank pandb 4 Ahkbika Ëqut hvpotn paa Ib 6 88 Maiw L O Fr Lien rert 80 KcD HoU U Spoorw HIj aaod 116 Hij tot Ëipl V St Spnr aand lil Ned ïnd Spoorwegu saud 106 Ned Zuid AFr Spm aand 6 808 dito dito dito 1891 dilo 6 100 iTAUlSpoorwb 1887 89 A Kolil 3 66 ZuidIuil Spwmij A H obl 3 67 i Pol n Warschau Wennen aand 4 168 Rosi Gr Russ Spw Hij obl 4 99 Baltiaohe dito aand i 6 14 ll u Faatowa dito aand 6 1 Iwaog Dombr dito aand 6 106 Kurik Ch Atow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 Ahiuia Uen Pac 8p U j obl 6 86 Ohio d North W pr C v aand dito dito Win 8t I oter ob 7 1 8 Denvor k Rio Gr Spm eert v a 14 llÜDOia Central obl in goud 4 j 109 LouisT k Na hrilliüert r aan l 6 Meibo N Spw H lehyp o 6 109 Miss KHnfaiv 4pCt prof aand 11 N ïork Ontaa o t West aand 1 dito Ponn Ohio olilig 6 116 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 at Paul Minn ltManit ob 7 165 On Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 6 Oahaua üau South Chert v aan t 61 V K C Rnllw Na lo h d e O Ainsterd Omuibns My aand 178 Rotterd TrumweA Maats aand 208 Nkd Stad Amsterdam aand 8 106 i Stad Ro teriiam aand 8 10 BiLolE Sud Antwerpen 1887 8 Stad Brnssel 1886 8 99 HoNO Tbeiss Regnllr Ocselsch 4 11 GoaTlNi SlaauTeenig 1860 6 11 K K Oo l B Cr 1880 8 Sfan Stad Madrid 8 1668 NlD Ver B z Avb Spool eert 80 GROOTE OPRUIitfING VAN alle WINTERMANTELS Costumes BIouso Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotpryzen D ISlJkMI§ 0 f 359 StaatB loteriJ 6a Klasse TreiHng van Donderdag 86 Januari No 8814 60 000 No 786 18 000 No 18807 en 16217 ieder ƒ 1000 No 8849 8986 en 14488 ieder 400 No 4688 800