Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1899

7 11 IJl i i 10 04 1 S 3 01 O 10 11 I OI 10 11 l ll door 10 11 l ll I IO 1 10 10 S4 10 S4 RotUldu 4 41 t ll l ll 7 M 7 11 1 40 t n a ia 10 11 11 11 11 10 11 17 1 44 3 10 S 4 4 01 4 40 5 35 1 17 7 15 I 37 io ia Do D IrriataillMa OtpaUo 4 SI 1 03 f t 0 ff i is ff ff ff 1 14 4 50 ff 17 r ff ♦ 7 ff lo lo kl Hk ITieuworkerk t 04 U r ff ff l M ff ff 3 01 4 57 34 ff ff m iter Boot iloh Uooidnoht l ll l ll ff door ff ff 10 41 r ff I OI r ff 5 04 41 ff lo ai bonnJiearconioDru oada 17 IC 1 33 7 41 l ll 1 47 10 11 11141 11 14 11 03 11 47 1 14 9 0 4 01 4 14 5 10 5 55 47 7 45 I IO 10 07 to ag aOt D4 niN H410 ia nffa eondi 7 30 1 30 1 17 1 1 1 17 10 14 11 11 1111 1I 1I 11 11 1 14 3 41 4 41 4 55 515 t 5 I IS 7 34 7 11 a M 1 64 10 10 8 U i E To buinii Moorkt Mllo ZootermeorZofvnnl 7 41 1 41 f ff 11 10 ff 1 ff ff ff 7 ff ff 14 n i 3 15 10 31 7 3 l ll ff 11 41 ff l ll ff ff 13 ff Voorborg 1 07 1 03 ff ff 11 11 1 38 ff ff ff 3I ff l ll door 11 18 Hut 3 11 I OI Ml l 10 11 10 44 11 41 l 11 41 l 31 1 41 4 11 1 15 5 37 5 55 II 43 f 04 1 14 151 l ll 10 11 ll l 1 41 Hm 4 Voorborg i E3 7 1 1 1 40 7 H s iiv V 4 ll 10 11 11 11 11 35 11 11 1 15 I 4E 8 40 4 4 33 5 10 1 11 I IO l ll O ll 10 0 D ff 10 17 ff 1 41 4 31 l ll ff 1 14 ff ff f u laia 10 31 ff ff 155 4 13 30 1 41 ff dooi 10 43 i o ff 1 04 8 81 ff 5I Oniid It 7 41 I OI 1 14 os in K lO M 11 57 11 05 ll M 1 17 3 14 4 01 4 17 l ll 10 7 41 18 10 10 10 11 r en ziet daar verschgnt de zonderling gedeir coreerde in vol ornaat en met de wyncapsule dl in het knoopsgat om zgn opwachting bg hetld hoold van gewestelgk bestuur te maken n Gelukkig wist men den ridder nogbytgd m te overtuigen dat het strgdig was met de Ig adat om in tegenwoordigheid van zulk een Hhoog personage een orde te diagen had de resident de lucht van de grap gekregen r dan zon een ernstige berisping aan het adres jr van den ambtenaar niet zgn uitgebleven in n George Vanderbill de zoon van den aarts ig milionair gal op hun huweiyksdag aan zynervrouw een halssnoer dat wordt geschat op fi 375 000 vyi robgnen van de zeldzaamster tint verbonden door een bgna onzichtbaarkettinkje vormen het voorstuk en verderbestaat dat halssieraad uit groote diamanten k De waarde der juweelen van mevrouw r Astoi wordt berekend op I 1 850 000 Dezen milionairevronw bezit een halssnoer vand diamanten en smaragden dat 1 210 0 0 waard 1 is en daarby behoort een diadeem van deis zeilde steenen Mevrouw Olivier H P Belie mout is de eigenares van het historisch verie inaarde parebinoer van Marie Antoinette zgIS heeft de fraaiste verzomeling parelen die er 1bestaat en die geschat wordt op minstens 1 450 000 Mevrouw George Gould heelt een onschatbare verzameling robynen en diamanten en o a een halsketting van deze steenenk die alleen I 34 S00 waard is e Vermaard in de kringen der Ameriktiau sche geldaristokratie zyn voorts o m een 1 versiersel van robgnen van mevronw Bradley Martens dat een millioen gulden heelt get kost en haar paarlen collier ter waarde van s 1 850 000 t Heelwat meer pleizier van haar geld heelt 1 Helen Gould de SOjarige dochter van een t der iflksle 4 merikanen ledere instelling van onderwys kan op hare belangstelling rekenen j op elke inteekenigst voor een goed doel staat haar naam doch t meeste geeft zg in 1 t geheim In 1895 schonk iemand die onbekend wenschte te biyveii I 625 Xi aan de universiteit van New York eerst later 1 is men door een onbescheidenheid van den I bankier te weten gekomen dat die persoon miss Helen Gould was I Om haar toilet bekommert zy zich niet veel Tot verbazing van bare kennissen droeg de erfgename van een der grootse fortuinen 1 van de Vereenigde Staten verleden jaar winter dag aan dag denzelfden hoed en die verbazing werd nog grooter toen men bemerkte dat het dezelfde hoed was dien zy het vorige jaar ook al gedragen had AMERIKAAJNSCHE Ki A na OS il Md TuUonr Klaiwec K 73 7341 QOUDA a ooisrEEXi Gisteren avond had de vierde voorstelling plaats in het Abonnement van de Vereenigde Kotterdamsche Tooneelisten De heer Willem van Zuglen trad bg deze gelegenheid als gast op Het biyspel in 3 bedrgven van Ernest Blum en Raoul Toché Mushekh eü Mevrouw Monqodis werd opgevoerd De hoofdrol was in handen van den heer Willem van Zuyien die de rol van mynheer Mongodin op uitnemende wgze vertolkte hg werd waardig ter zgde gestaan door Mevr Mongodin welke rol werd gespeeld door Mevr Faassen Van Velzen Het was een zonderling echtpaar de vrouw die beveelt en de man die zich alle bestraffing laat welgevallen ja die voor stral niet eens een nachtzoentje mocht geven on in de bibliotheek werd opgesloten Clorinde Mej G Poolman was in hare rol juist op hare plaats het was niet te veiTVonderen da de heer Mongodin in stilte haar gangen had bespied en haar lielhad Het was dan ook te begrgpen dat hy dat stuk land niet aan haar wilde aj Ulrecte Spoorwegverbludtogen net GUUUA WlDterdleiist 1898 99 AaogevangeD 1 October Tijd vao Greeowlcii OOUDl aOTTSUDlMriie na 11 11 11 13 13 13 l ll 3 41 8 17 4 11 11 11 1 l l 11 31 1 7 1 11 11 4 1 14 l ll 11 11 11 33 1 13 3 30 4 4 11 l ll 1 14 I M 4 11 1 31 l ll 1 11 7 31 11 i 7 63 8 40 door I IO 1 40 1 10 30 7 50 1 14 43 11 17 7 45 3 11 1 47 10 11 11 47 aOt D4 niN H410 iaa ma 11 15 11 18 11 58 1 14 3 45 4 41 4 11 11 80 ff 1 8 5 7 11 41 l ll 5 13 11 55 1 88 ff ff 5 81 II 18 41 131 1 41 4 15 5 15 5 37 g 17 1 8 0 57 10 14 11 15 0 45 OM 0 85 10 44 11 45 11 35 11 11 7 46 7 5 t l4Ï laia 8 84 f GOUD a 4 Ika T I D 4 II loodt a 11 14 M3 10 1711 10 11 I IO 7 11 l lt 1 17 a Alut W a 0 1 9 0110 31 11 48 1 1 00 1 17 1 40 10 01 1117 ijut a 110 118 10 80 1 08 I ia 5 15 8 55 10 B 11 1 kd I Ul ii TIK UU 1 Iffinm 8 14 M7 la ll 10 57 ll Ofl 11 10 11 11 I IO 3 17 4 31 5 10 I Oi 5 16 1 11 10 17 lO SI 11 14 1 87 5 17 7 10 10 34 ff 11 18 ff 18J7 3 45 8 34 5 45 1 14 7 18 5 43 10 41 8 51 31 10 51 11 45 11 11 1 14 8 01 1 50 5 04 4 7 W S ll 11 11 11 11 kd I U4 b TIK UU 1 Iffinm 1 14 M7 la ll 10 57 ll Ofl 11 10 11 18 1 10 8 17 4 31 5 10 I Oi 5 16 1 18 10 17 lO M 11 14 1 87 5 87 7 10 10 84 ff 11 88 ff 18J7 8 45 8 84 5 45 4 14 7 18 8 43 10 41 8 51 8 10 51 11 45 11 11 1 14 3 01 8 50 5 04 4 7 8 5 11 11 11 1 Ulrookl 5 11 8 33 7 46 8 87 8 40 1 00 I IO 10 11 10 88 11 38 11 08 1 87 S 8 8 18 3 58 4 43 8 18 8 S3 8 58 7 58 WooriW 5 41 1 68 I Oa 0 18 10 38 11 55 11 14 3 47 4 18 8 58 7 18 Uud w 1 14 10 48 ff ff ff 4 14 ff ff a a 1 17 1 08 1 18 l ll 10 61 11 10 11 11 S l 8 40 4 IT 6 80 8 10 7 81 8 15 7 01 1 10 I M 11 111 111 414 411 10 7 41 1 4 7 10 l ll I IO U I0 a oi 4 00 i oo a M 1 00 lo i l l ll lO t 11 11 l ll 4 47 Ml 7 41 49 1 1 juichiiigun van do Tgadefiii dat hi t bi slB mMM lot hi t bcstrjdcii van lut mund en klaawzeer An M iuiuiiPh i Ui Uulkudnclie gren wu iict gi VUir tiui lje iJi ttiiigk aDi van den rfiliterofver vnn den Eyn co nii t ait Holland Ook uniUfc xpiekerB bopleitcn de upeniuK van da grenu twi min te vuor fokvec MaaBdag utolid in en ailitiji buurt vim Lond e n orgeldraaior jn beruip nit tiOPtüifln toen een iieisonn di n poiti r van den Daily Mail fjliiiK iiaar heai toekwam met de woorden 1 w vadei in overleden Ann stond hield de man opmet di aaien en zjjn v ron die bezig v as geld o te balen nep hem toe Nu ztit gS graal I en beiden begaven zich naar een procnreui hkantoor waar de man bijntand vroeg om ztl rechten te doen gelden als oudhte zoon en erlgenaam van graal Poulett die Zondag in den ouderdom van 71 jaar te Londen overleed Oraal l imlett heelt een zeer stormachtige jetlgd gehad Kens van een reis tcrugkeerende Vatte hiJ hel voornemen op met het eerste meisje dut hji tegenkwam te zulli n trpawen m inderdaad trad bu in hel huwellik met de dochter van een loods te Plymouth Een jaar later beviel tjn vrouw van een ïoon maar lord Poulett verstiet beiden gal de Vrouw enkel een klein jaargeld en bekommerde ioh niet meei om het kind Dit groeide in armoede op weid orgeldraaier en velen In Londen kenden het bord op ziin orgel met de woorden Ik ben bnrggraat Hinton de ondrte zoon van graal Poulett Als hü zyn reehten weet te doen erkennen krtjgt hij een iler Iraaiste landgoederen in Somerset en e m groot lortuin zells hi t recht om drie predikanten te benoemen BINNENLAND Het voornomen bestaat wyziging te bri Ugen In den militairen pas De versnelde paszou dan vervallen en de snelheid van dengewonen pas worden gebracht op 125 in de minunt Vad l De Nederlandsche vereeniging ter bevordering van Zopdagsrust heelt een adres gericht aan de Tweede Kamer waarin zjj te kennen geelt teo hoogste te betreuren dat de regeering geen gevcdg heelt gegeven aan het verzoek van het hoofdbestuur om door eene staatscommissie de gegevens te doen verzamelen hetreflende den omvang van Zondagsarbeid en de mogeHJkbeid om dien door wettelijke voorschrilten te beperken ol te verbieden ten einde oji die w jze tot introkking van de veronderde Zondagswei van 1815 te geraken en wanneer dit noodig en mogelp bleek tol uitvaardiging van een nieuwe Zondagswet Het hooldbestuur vraagt thans aan de Kamer de regeering uit Ie noodigen om aan dit belangryki vraagstuk haar uanducht te schenken en zich niet te bepalen lot partieële wetteir die steeds slechts ecu klein deel der van ZondagHWit berooiden ten goede komen 1 10 a Si S 4I 1 41 l ll Cl Onda I 7 11 Moordmikt door 7 31 Nloawtrkark 7 81 0 mII I 7 4 Bottordam 10 7 11 4 45 5 58 8 16 4 55 8 03 ff 5 04 t n ff 5 11 l ll ff 5 17 4 35 8 33 7 81 Rottoldui Otpalli Hituworkerk Uooidiookt Ooada 7 30 7 48 7 3 8 07 8 11 1 30 8 43 1 51 1 03 1 08 6oadff ZoToobuiHQ Moorkom ZootarmeorZogwnrd Voorborg Huro 7 1 1 1 40 1 48 1 68 8 8 17 81 Hffge Voorfiorg Zootormoer Kwrvaord ZoTooliiiMa Moorktpollt OniidR I OI 5 10 a ai 84 5 85 a ii 5 43 7 3 f a 03 7 11 7 04 5 10 8 81 6 85 18 5 43 7 3 8 03 7 88 ueadi Uadow Woord mnffki ueadi Uadow Woord mnffki i oa i ia r 3 08 7 04 1 18 öod Staten van Zuid Holland hebben by de toezending aan de gemeentebesturen van het materieel bonoodigd voor do statistiek van het armwezen over 1898 gewezen op de veranderingen in de tabellen gebracht en er nogmaals met nadruk hun aandacht op gevestigd dat de minister van binnenlandsrhe zaken verlangt dat de instellingen van weldadigheid lelt b en o van art 2 der armenwet hare opgaven verstrekken vfiór 1 Haart hetgeen volgen art 10 al 1 dier wel ge voril rd kan worden voor zooveel betreft de tabellen op den ouden voet ingericht Met lietiekking tot de opgaat der oiider teuudeu ol der erpleegdeu met de verpleegdagen gesplitst op de wflze al ilit voor de burgeriyke en gemengde instelling n verirtichtend i gesteld brengen u iji hirinni ring dal de gemuentebesturen zich tegenover de kerkeiyke en particuliere Instellinjfen ter verkrjging van deze gesplitste opgavw slecht moeten bepalen tol een beleefd verzoek Dlijkl het dal die instellingen door ituvoudig ham gewone taliellen in te zenden ongi Zind zgn ile splitsing der bedeelden of dei verpleegden met de verpleegdagen volgens het nieuwe stelsel te verstrekken dun moeten die instellingen worden gebracht op de dual voor bestemde Iflst Verder is i an de gemeentebesturen toegezonden een lyst ill dupl om daarop te vermelden de by art 2 lelt a en d der wet bedoelde instellingen eventueel de gemei iilebesturen tot bedeeling van armen of tot werkveiBchafflng liy welke een als door den minister van binnenlandsche zaken bedoeld of i en soortgeljk naamregister beslaat ol ia aangelegd geworden Ten slotte verzoeken zy ailerdringendst het daarheen te willen leiden dat niet wolden overschreden de termyiien voor de inzouding der labellen aan öed Staten gesteld zynde voor de tabellen enz der instellingen lett b en o v66r 20 Maart en voor die der inst llingen a en d vftpr 15 ugustug Gemeng de Berichten De raudselachtige verdwyning Ken nogmaals te Alblasserdani en teOoslendara gem Riddeikerk ingesteld onderzoek in de zaak van den geheimzinnig verdwenen kaaskoopman L P v d Oiessen uit GiesenNieuwkerk leidt dfc D Ct tot de volgende conclusie Wanneer we nu mogen alg iaii op de verklaring van Alida Wildeman de paasagier van de wed Veen dat zjj om hallacht s avonds Uot bord in de Ooslendamsche haven moet hebben bereikt waar zj Jan van Wyk met twee schuiten en de onbekende donkere gestalte voorbyvoer en eveneens aannemen dal öerrit van de Buit de vecrknecht an van Wyk 20 minuten voor zevenen voor in de haven naar huis heeft zien roeien In de boot vun srliipi r Barendregt dan zond n we in verband met veiklaiingen van de Wed Veen haar zoon en Aliila Wildeman tol de conclusie moeten komen dat lan Van Wyk ii den avond van 28 December tweemftllh ma de boot aan hel varen Is geweest de eerste maal om de lioot van het bord te halen en den tweedeji keer met de geheimzinnige donkere gestalte Een andere oplossing kuimen wjj voorskands niet vinden Door den rechter van instructie te Dordrecht mr H W de Bas zyn gehoord de wed e Veen te Alblasserdam Alida Wildeman Uerrit van de Ruit en S van Wingerden uit Oostendam S Van Wingerden heeft na 28 December 11 het toen onbewoonde huis naast Jan Van wyk betrokken I4 10 11 11 11 10 13 10 30 11 31 a 58 10 11 11 81 11 50 i i ff l M ff ff 10 41 ff 11141 11 84 11 03 s iiv D door HO 11 87 10 11 10 17 10 81 10 48 lO M 11 05 in l 11 67 Te Eelde leefde de landbouwer W H B in den laütsten lyd op voet van oorlog met zyn vrouw De laatste vroeg dientengevolge echtscheiding en de zaak is nog voor de reehlbank te V shen hangende Uit het getuigenverhoor bleken echter wonderiyke dingen die in een ander opzicht zeer bezwarend voor don man zyn Hg moet nameiyk in den avond van den 18den December j l toen er ten ignen huize een leestje was een ge weer genomen en geladen hebben om er vervolgens mede naar buiten te gaan Daar moet hy op een drietal personen met hagel hebbeu geschoten znndei gelnkkig iemand te raken B moet tot die daad gedreven zyn doordien bedoelde peisonei zich t zyiien ipzichte minder goed hadden uitgelaten Zg hadden zoo luid gesproken dat zg binnenshuis verstaan weiden Het is den brigadier marechaussee Minderhout van deze brigade met den veldwachter Faher Ie Eelde inogen gelukken by linn onderzoek in die zaak de noodige bewgzen by elkaar te krggen zoodat B zich eerlang vooi de rechtbank zal hebbeu te verantwoorden Verder moet B zich in een herberg bedreigingen hebben laten ontvallen legen ieder welke tegen hem zoude getuigen Tc Werkendam kreeg P v d H tgdelgk naihtverbiyi in de zwavclzuurlabriek aldaar en zon een der knechts wat helpen Een van de andere knechts had toen de laagheid V d H zwavelzuur op den rug te spuiten Eerst toen in zgn jas een gat gebrand was door het bytende vocht en hg de warmte reeds op den blooten mg voelde bemerkte hy het Zich van de kleeren te ontdoen was het werk van een oogenblik en eenige welwillende ingezetenen verschaften hem andere De politie heelt de zaak in handen Gisterennacht heelt een brutale inbraak plaats gehad op het buiten Novia Magnm te Bloemendaal bewoond door den oud gezagvoerder van de Maatschappy Nederland den heer Qraadt van Koggen Een groüte ruit in de serre was ingetrapt en uit een buöet waren gestolen 42 stuks talelzilver Een zilverkastje en een kast waarin allerlei aandenken aan gedane reizen waren onaangeroerd gelaten een bewgs dat de diel gestoord is Het buiten ligt vlak aan den straatweg Een ISjarige knaap is in zeer beschonken toestand door de politie te Edara aangehouden op den openbaren weg Deze knaap zekere H D is door den burgemeester gesteld ter beschikking van den olflcier van justitie te Haarlem Het is gebleken dat hg herhaaldeiyk o 1 naam van een ander in een herberg sterken drank heeft gehaald Vroeger was hg ook al beschonken geweest ook was hy vroeger reeds gevonnist en had hg gevangenisstraf ondergaan wegens oneerlgkheid By een vechtparty tusschen Nederlandsche en Belgische boerenjongens op Nederlandsch grondgebied was de veldwachter Verdnrme uit Overslag te pas gekomen Hg had een van de Belgen zekeren D Vos afgeranseld waarop deze hem een messteek had gegeven die zyn dood veroorzaakte De Vos wist niet dat Verdurne veldwachter was Woensdag heelt het hol van assises te öent Do Vos tot acht jaar gevangennisstral veroordeeld wegens mishandeling met doodelyken afloop an een buitenpost deelt men aan hel Bat Hbld mede dat een ambtenaar een poos geleden een Iiilandsch hoold van een onafhankeiyk gebied in de nabyheid van onze uiterste nederzetting ecu kool gestoofd heelt De man kwam van tyd tot tgd wel eens by ons buurten en had het dan altyd druk over zyn begeerte om een Europeesche decoratie te bekomen Men besloot daarom den eei znchtigen bondgenoot gelukkig te maken knipte het bovenste gedeelte van een roode wyncapsule netjes uit hing het aan een Iraai gekleurd sigarenlintje en spelde de medaille den nieuwen ridder op de borst 1 44 1 50 S 4 4 05 1 14 1 01 I OI ff 1 14 9 0 4 05 4 14 4 40 5 15 4 50 4 57 ff 5 04 5 10 5 55 17 17 34 41 47 515 6 54 a lS 5 55 8 11 48 1 15 1 41 1 55 1 08 1 17 4 4 33 4 81 4 53 ff 8 04 4 17 5 18 11 50 8 14 4 08 loodb 6 Alut W a O ijut a 81 50 1 10 10 14 10 14 1 07 10 01 1 18 1 88 1 41 ll M VoutOS Atti W Oowla 11 10 Kort daarna kwam de resident op tournee staan dan zoo zgne bespieding geheel TOfvallen zyn De heer Tartend als Robert en Lucienne Mej E Servaas waren mede zeer goed in spel en gebaren In het derde bedrglkwam de geheele geschiedenis van het wondervolle mes nit en bleek dat Mevr Mongodin ook geen heilige was geweest en nu kwam de godsdienstige en liefdadige Mevronw Mongodin onder den dwang van haar echtgenoot dien zg reeds veel te lang onder den pantoffel had gehad Het geheele stuk viel in den geest en het pnblh amuseerde zich den geheelen avond nog velen lachten bg het uitgaan over de verschillende grappen die de slaapwandelaar op zoo ongekunstelde wyze vertoonde Een biyspel met Willem van Zuglen m een der hoofdrollen heeft in den regel succes Spel en bonding van dezen gevierden acteur alles is er op aangelegd om het komisch effect te verhoogen Laat ons hopen hem nog dlkwyia ook V or tGoudsche publiek te zien optreden Rechtzaken De benichte vaarboom in den Trekvliet bracht gisteren indirect een werkman van de Plettery Enthoven en o voor den kantonrechter te s Hage Do bewuste boom belet meermalen dat schepen van de labriek ten volle geladen de gemeente verlaten omdat die vaartuigen dan Ie groeten diepgang verkrggen om over den boom des aanstoots te kunnen vaien Derhalve woidt na het vertrek van het grootere schip een kleineie boot nagezonden met het ontbrekende gedeelte der lading en dat deel overgeladen iii de bereids vertrokken schuit en zulks in het buiten den vaarboom gelegen gedeelte van den Tiekvliet onder Voorburg Jaren lang geschiedde dit op deze wyze maar onlangs weid door den rgksveldwachter dor gemeente Voorburg proces verbaal opgemaakt wegens dit leit van de overlading als zynde volgens het provinciaal reglement op het vaarwater tusschen Ryn en Schie verboden wanneer daartoe geen verguiming is verleend door den inspecteur van den provincialen waterstaat De advokaat mr S Jules Enthoven lichtte de zaak voor den kantonrechter nader toe In de eerste plaats zgn bevreemding uitsprekende dat thans plotseling tot bekeuring wordt overgegaan na een te voren en Wel gedurende 15 jaren dulden van het leit betoogde beklaagdes raadsman dat de kleinere schnit langs de bbinenzyde van het grootere vaartuig lag dat vastgefceerd was aan gioote palen even vóór een der oevers van f€en Vliet zoodat van belemmering van het schcepvaartveikeer inet het oog waarop ongetwyield de bepaling in het provinciaal reglement was gemaakt bier onmogelgk kon plaats vinden Mr Enthoven verklaarde voorts dat vaak by den prov inspecteur vergunning was aangevra gd maar dat deze door bgkomende omstandigheden te laat inkwam waardoor de firma Enthoven met groote schade werd bedreigd indien tengevolge van het oponthoud hare schepen bevattende een voor IndiS bestemde lading niet tydig genoeg Rotterdam konden bereiken voor overlading op den stloomernaar Indië Pleiter wraakte de weigering van den provincialen inspecteur om een dcjorloopende vergunning tot overlading in den Vliet al te geven een weigering die eve i belemmerend werkt als de bewuste vaarboom zeil voor de gansche s Gravenhaagi che nyverheid Het O M vorderde I 1 boete onder opmerking alleen wat betreft de bemerking van mr Enthoven dat de toestand zoo lange jaren geduld was dat de bedoelde bepaling omtrent het overladen eerst van betrekkelgk recenten datum in de provinciale vei ordening is opgenomen zoodat vóór dat ty dstip van geen vei volging sprake kon zyn STADSNIEUWS GOUDA 27 Januari 1899 De kiesvereeniging Ons Belang zal op Zondag a s des middags ten 12 uur op de bovenzaal van het calé het Schaakbord een ledenvergadering houden Bg koninkiyk besluit is o m aan J H van der Torren eervol ontslag verleend als Ie luitenant bg het 4 bataljon der rustende Bchuttery in Zuid Holland en benoemd tot 2e luitenant M Geiyns thans schutter MoOBDKKCHT Loop der bevolking gedurende het jaar 1898 M V Tot Bevolking op 31 Dec 1897 1089 1082 2171 Geboren ta 1898 23 42 65 Ingekomen 52 74 126 Overleden 16 20 36 Vertrokken 70 90 160 Bevolking op 31 Dec 1898 1070 1088 2166 Getal huwelgkeu in 1898 16 KauirEM a d Lek Tot onderw zOres aan eene openbare lagere school te Amsterdam IS benoemd mej A M Arnold alhier VERSCHEIDENHEID De hertog van de Abruzzi heeft het stellige voornemen een expeditie naar de Noordpool uit te rusten Dr Nansen heeft den reiziger aangeboden de reis met een schip te maken dat onder zgn bevel zou staan doch de neef van den koning van Italië heeft na rgp beraad geweigerd Van een reis per ballon heeft hg ook afgezien zoodat de tocht vertrekkende van Frans Jozefiand nu per slede zal geschieden Honderd vgftig honden zullen van de party zyn De expeditie neemt leeftocht voor drie jaren mede Volgens een bericht uit NIgara Falls hebben daar Zondag een groot aantal menschen in ernstig levensgevaar verkeerd door het losraken van de yskorst die de rivier aan den voet van de watervallen overspande Toen het ys losraakte bevonden zich ongeveer honderd menschen op deze natnuriyke brug tusschen de twee parken die vol wandelaars waren Er ontstond een paniek de menigte vlncl te naar beide zyden maar daar het gs op tal van plaatsen gebroken was konden velen slechts met groote moeite een pad vinden B en man die niet weg kon komen sprong op de brag toen de drgvende schots daar langs kwam een andere man en een vrouw moeten met ladders op den Canadeeschen wal ƒ geholpen worden De ysbrag zette zich opnieuw achthonderd voet stroomafwaarts Te Antwerpen zyn 300 Brusselscbe loten 2 loten Borgerhout van 600 Irs een stuk Belgische rente van 1000 Irs en 2 aandeelen Kemmerichmaatschappy van 500 Irs gestolen Een Chineesche courant verhaalt hoe een arme drommel aan een paar laarzen kwam Hy had al zooveel op crediet gekocht dat niemand hem meer wilde leveren dan tegen contante betaling En hy had dringend behoefte aan een paar laarzen en kreeg die ook ofschoon hj ze niet betalen kon Dat ging aldus in het werk Hy bestelde een paar by een schoenmaker en ook een paar by een tweeden aan beiden belovende ze te betalen als ze op de maat geleverd werden Toen de eerste met de laarzen kwam trok de slimme Chinees ze aan maar vond dat de linkerlaars te nauw was eu gaf die aan den schoenmaker mede om zo wgder te maken Kort daarop verscheen de tweede maar nn was de reehterlaars te knellend en moest ook op de leest £ n zoo had de arme drommel toch een volledig paar laarzen die nitet betaald waren Telegrafie zonder draad naar deiiEileltoren In de Pargsche academie van wetenschappen zgn de resultaten der proefnemingen met de telegrafie zonder draad tusschen Eilelterren en Pantheon medegedeeld Hoewel de afstand tusschen beide gebouwen 4 kilometer bedraagt waren de ontvangen teckens op het Pantheon zelfs by dichten nevel joo dnideiyk dat men veilig kan aannemen dat proelnemingen op grooter afstand met gunstig resultaat zullen bekroond worden Deze uitslag is des te merkwaardiger omdat de gemeenschap over de hooge huizen der stad plaats had Het apparaat waarmede de teekens ontvangen werden toonde zich zoo gevoelig dat men het zells kon hooren werken AfJEH Een tramiyn voor Lombok Nu zoowel van olficieele als van particuliere zgde wordt medegedeeld dat op Lombok onder de bevolking gr bte rust heerscht zoodat de troepenmacht tot een driehonderd man is ingekrompen wordt in het Hld weder gewezen op de wenschelgkheid van den aanleg van een stoomtramlyn op dat eiland In 1894 werd door den resident Hoos in het Indisch Genootschap verklaard dat een stoomtram een weldaad zou zgn voor de bevolking in 1896 en 1896 werden aanvragen om coneessie voor een tramweg op Lombok ingediend in 1896 verklaarde de Indische Regeering dat aan den aanleg van Staatswege de voorkeur werd gegeyen doch de minister deelde de vorige maand in de Tweede Kamer mede dat hy niet was ingegaan op een plan om Lombok van Staatswege een stoomtramweg aan te leggen maar het beter had geoordeeld daarvoor de particulier industrie te hulp te roepen Wat de beslissing des ministers betreft vervolgt het Hbl wg stemmen daarmede gaarne in Wanneer er ondernemers zjjn en daaraan is nu reeds driemaal concessie werd gevraagd haast niet te twjlelen die het werk op zich willen nemen zien wy geen reden waarom de Staat op Lombek een andere gedragsiyn zou volgen dan op Java waar hg secondains spoorbanen en tramverbiudingen door particuliere krachten tot sUnd deed brengen Er is een groot motief om de hoold spoorwegen van Staatswege aan te leggen laat men deze aan de particuliere industrie over dan worden vermoedeiyk de winstbelovende gedeelten óók gemaakt maar de minder voordeelige lynen niet tot schade van het algemeen belang Doch deze overweging heelt ten aanzien van het eiland Lombok en den daar aan te leggen tramweg geen kracht de regeering weet welke verbindingen op Lombok noodig zyn en kan de concessieaanvrager de verplichting opleggen deze geheel aan te leggen zy ontloopt alzüo het gevaar dat nimder reiideerende doch even noodige gedeelten achterwege biyven By den tegenwoordigen toestand der Indische financiën dienen overigens ook de uitgaven voor behoorlgk rentegevende ondernemingen beperkt te worden zoovel dit geschieden kan zonder het algemeen belang te schaden Maar ei is nog iets waarop by het verleenen van concessie kan en moei gelet worden Men moge het er mede eens zgn ol niet het stelsel van staatsexploitatie van spoor en tramwegen vindt gaandeweg meer aanhangers en het ligt niet opdèn wegderRegeerirg om wanneer latere wetgevers wellicht door de ervaring geleerd staatsexploitatie oob van den tramweg op Lombok noodig achten deze te bemoeilgken ol onmogeiyk te maken door thans met onvoldoende naastingsvoorwaardou genoegen te nemen De Regeering wil op dit oogenblik om goede redenen geen staatsiyn en zy laat dus de risico de kans op wbist en verlies geheel aan den particulieren ondernemer Goed maar zy moet in latere jaren de gelegenheid behouden om op biliyke voorwaarden het tramwegnet van dien ondernemer tot zich te trekken Op deze zaak is in de laatste jaren meer en meer de aandacht gpv cbtigd zg mogen ook ten opzichte van de Lombokconcessie niet uit het oog worden verloren Wg hopen nu maar dat zich spoedig ernstige concessionarissen opdoen voor den aanleg van den stoomtram op Lombok ter krachtige bevordering van de ontwikkeling en van de welvaart op dat eiland Die stoomtram zal voor de bevolking een nieuw bewys zyn dat zy met den val van het vorstenbefltnnr in betere conditie gekomen is 359 StaAtB loteriJ 5 KluM Trokkiog vtQ Vrydag 17 Jaiuffri Ko IttOS ƒ ISOO No 6144 0l09 8a4g llOtS 11414 tn 176111 ndffr 1000 No 1114 14184 00 11851 ieder 400 No 4 4 4II8 i 747 8617 en 11016 ieder 100 No 1431 74177 313 DO 178 IlSOS 1841 1347 I68I6 18494 1798 liati co H01 ied r 100 Prywil Tan 70 91 loao 55ia looai ii 4ii 11007 17104 113 S195 5816 7140 10117 1I71S 14 17834 130 8103 5101 71 44 11850 II 17871 411 88 6917 80 10 7I 1I9IS 16111 17901 iO 74 64 8349 10I08 99 31 1115 639 3884 98 8417 10763 18111 61 11111 871 91 8089 40 10870 99 11 18601 740 9498 8888 t 78 11166 18189 15 87 18 9 S 71 8417 81 75 48 15337 60 88 SaOl 8518 18 11105 18870 1 419 Ut 8 88 3331 87 9779 11 31 SI I8II6 1049 16 8894 86 1 13487 16617 19111 6 47 88 0043 58 18631 81 73 llOl 4019 87 76 11846 41 16838 19087 80 to 6788 9146 11481 13617 67 19169 71 88 6808 68 11669 19761 81 19116 1168 Hll 8986 16 11716 1183 16319 19418 1496 4188 97 9116 61 14I9S 16916 68 1848 4819 7011 15 11809 96 16883 19694 1761 4708 17 38 11981 14814 94 70 1664 14 46 71 IIOII 18 1648 1979e 79 70 7818 89 18 76 16568 l 00 1981 4 00 36 9887 85 19 16617 11910 1040 1016 86 9618 11161 14461 96 10000 1681 5181 7406 81 19151 145 6 9t 89 IS 74 7631 63 56 14 89 16716 10194 1811 78 7881 66 11814 11787 16961 80583 39 6398 74 9940 11407 89 79 10705 1111 5481 88 10001 61 14991 17000 85 48 8519 7881 19 11601 88 17111 BargerlUke Stand Moordrecht OEBOEEN Hendrik ouders A Blom en J van den Berg OVERLEDEN G Tier 5 m ONDERTROUWD W Hoogendoorn 22 j en M van der Graaf 24 j S5ECI i A 2v £3BHEBT GIJ ASTHMA De R BGBIFFMANN S Middel tegen Atthma geeft onmiddolgka Terlichting zelfs bg de nevigsta aanvallen en geneeat waar andere mid len falen Yerkrygbaar bg A Wolff t Co Baven 198 taQond in pakjet vu S 1 50 en a 2 75 Inislerdam Vikn snottn Beurs van as JANUARI Vi aai 97 7 4 8 100 88 88 8 84 z 97Vi J 103 8 ♦ 31 18 101 88 lOO 100 m 659 478 108 m 60 il 101 198 146 fl6 100 I ii 7 m 80 116 UI lil 108 lOO NlDUUHD Uort Ned W S 8 dilo dito dito 3 diio dito dilo 3 Uoxail U J OouJI 1881 88 8 lTUJ Iiiaohrg io 1888 81 6 OoaTBKB Obl io papier 1869 6 dilo in E Ivor 1868 6 FoBTUOAL Obl net eoupoo 8 dilo liekel 3 RoaUHS Obl BUoeal 1894 4 dito OtMona 1880 4 dilo bij Kolba 1899 4 dito b j Hop 1999 90 4 d u io goud Ifloo 1983 8 dito dilo dilo 1894 I Spavji Farpel aehuld 1881 4 Tdikiu Qapr CooT leeo 1890 4 Ga leaniDg aerto D Cj o leeoiog aar e C ZciD An Bep T obl 1891 6 ICuioo OU Buit 8oh 1880 8 VlHllDllA Olil 4 oobep 1881 AvnilDAll ObligalioD 1895 3 BoTTlEDAil SUil leeu 1894 8 NlD N Afr Hv lala aaod Arondiih Tab Mu Corli oaleo DelUHaauehaopg dito Ara Hypothnkb pabdor 4 Oult Hg dflr Vorttani aaod a Or Hvpolbtakb pandbr 8Vi NederlaDdaohe baak aaod 1 Ned Handalmaataali dilo N W k Fao ll p b pandbr 8 Rott ll Olhee b paodlr 8 i Utr UtpotbooLb dilo 8 Ooarisa Ojat Hoog bank aand Buil Hjrpothaakbauk pandb Ahiuka Equ bypoib pan b 5 Haiw I O Fr Liin rerl Kbd HoII U 8poor Hy aaod My kl Eipl r 81 8pw aaad Ned Iiid Spoorwegn aard Ned Zuid Air 8pm aaod dilo Uilo dito 1811 dilo 5 iTAUiSpoorwl 1117 19 A Bobl l II I Zuid tul ny A H obl 3 87 I8V Foi N Wariohau Weimeo aaod 4 15l i RDSI Qr Ku8a Sp r Mi obl 4 Baltiaoha dito and Fantowa dilo aaad 6 1 Ivaoi Dombr dito aaad 5 1 lOI Karal Ch Aaow Sp kap opl 4 101 dilo dilo obli 4 I ll H AmuiA On IV Sp lty oi 1 8 88 ii Obe fc Noilb W pr ü r aand dilo dito Wbi 8t Peter obl 7 1 3 DoDTor k £ io Or Spm oeH r a 14 Illicola Ceotral obl io good 4 1 lOIVi Louiar tNa bfllliUorl rjuinJ 5 i Mali o N Spir U Ie bvp o 8 108 Miaa Kaota r 4pGt prtt aand 11 N York ÜuUl o k Waal aand 18 dito Poon Ohio oblig 8 118 Oregon Calif Ubjrp Ingood 6 8t FanI Minn Uaoil obl 7 1 8 Uu Pao HooflUn obig 8 dilo dito Lil o Ooi Ie kyp 0 5 Oakada Gan Soulh Ckeit i aan1 51 Vm 0 Rallir It Na Ie h d r O 171 103 105 10 Amilard Omnibua My aand Rottard Tramwsk Maala Baod NlD Stad AmaterJam aand 8 Stad Bo terdam aand 3 BlUII Slad Antwerpen 1887 9 99 8 ad BrulMl 1888 1 91 Hoiia TbaiH Baaulb Graelaek 4 11 Oüinin Btaataleenig 1880 6 17 K K Oaal B Cr iaaoa BpAiin Blad Madrid 8 1888 NlD Ttr B jz Arb 8pooL oert GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMAINTELS Costumes Blouses Peignoir Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDERE tot spotpryzen D HIkM OM ADVERTENTZEN Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvadcr de Hoer 8 8IJTSMA in den ouderdom van 60 jaar Uit aller naam 8 8IJT8MA Fabex OouuA 2B lanuarl