Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1899

Maandag 30 Jaoua i J890 37ste Jaargang JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TE li O O P t een partjj zeer gucdc Raasplanken tegen biWJken prU Te ilen aan de Hmilzapcrü van den Heer H J NEDKRHORST te Htol Mk islui Een ware 8chat roor de osgelakki e alachtoffen der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne aitapattingen ii het beroemde werk Z Dr Refau s ELFBEWAKIKG BoUandache aitgare met 27 aib Prb 2 golden Ieder die aan de rerachrikkelgke gevolgen ran deze ondengd Igdt moet het leun de preebte leenng die het geeft redt jaarlüüa duiiend van een tekeren dood Te verkrijgen by hetVerlaga Magaiin te Ijeifsig Neumarkt 84 ftuoo tegen inienduig van het bedrag ook in poatugela en in eiken hoekUndel in Holland Tegen 1 MAART of eerder te h n o r een ruim en net BÖVENHIIS Adres MARKT A 58 Il da beita lavi vin tafan Jiolil TjtaaaapyDao kortom W8t Rhaaniatiak fciff Aofcer PalBlxpeller Vit taai MnHMaaataweadaatafoii = g t ABker Paliilx ller Wal Mal m Itaactl b l lir haiicuis Aiik8rfiiii Expelle Fnjl 90 oaat 76 eaat m fl i ie liwli Traïlndea la U maaat ipotliBkni an bg r Ajinoktar k Oa ta Rottanlani Te GOUDA by O LUUËR Apothekar Huk en by WOLCl k Co Westhaven 199 Nieuw oDOvetrofl n rof l p Liebern wolhokond lUVW KSACBT ILIXia Allitn Mhl mit KibritkaniMi tot voortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfs BiH de raeest hardnekkigi xenuw WVOM nlekteii vooral ontstaan door EiSiui afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleekzacht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Uartkloppiug Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenj PoUutione eni Uitvoerige proapectasaen l riiBper lleioh 11 1 11 t 5 dubbel lleioli li 6 OentraalDepêl Muttli d Vogte Zaltbommal Depêla M Cliibali t Uo Amatordam F llappel a Gravenliage 1 Ualmmana do Joog J Rid Rottardain Wolff Go Oouds en bil alle drogisten anAMDB KASAnHS Dtl Fnntemps NO UVEAUT ÉS WU vanoeken de Damas die ona lUa Inerd mode album voor het Wliit r laoan noeb Diet ontvaijan hebban dit a willen aaavrajian aam II JULES JILUZOTêP Pirk Uatialve wordt dan omgaand gratia al franco toageaonden BastalUnnn van af iS tnam Tri van alk koateo aan Quis met B ▼ rhooglnf IWipWHIttMliir II hwriMl 1 1 t Goedkoopste en loliedsi adrei roor Vervoer van Inboedel toowelbinnen als buiten de stad met gesloten wagena a R A V E 9 TEUN Oude Gouwe Alle wordt tegen Tran pon chnde vertekerd KIEUW HIEUW I HIEUW ORSCHIKT VOOR ackt cliteii Koffie en Theelicliten Welke 4Vi vur branden 3 en 6 uur brandende 3 cent per stnk Kenig Agent voor Qouth en Omstreken IZAAK GAT8 Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Mjlpi behoeft hierroor geen Olie goan Olaatye H i Alleen een lucifer aansteken is noodig ï Geheel sender gevaar voor brood als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebroikt d ftllorwega bekroonde a wereldberoemde Superior Druiyen Borstlioiiig Extract iieiiaiii uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H V VAN fit CHAIIi Co en llaagf Hofleveranciers VAN SCHAIK CO 8 Melianttie i bet boala middal dar wereld VAN SCHAIK Co s Mellanthe g n oat KUkhooat VAN SCHAJK Co s Mellanthe geoeeet ioo el oud tla jnag TAN SCHAIK Co s Uellanthe n in gaan hmagaiio onlbra aa VAN SCHAIK ft CO S Mellanthe aUat voortdurend oader Scheikundig taaaiaht VAN SCHAIK Co s Mellanthe balpt onhartoopelijk VAN SCHAIK Co a Mellanthe n bokrooud net Raradiplomt a VAN SCHAIK k Oo B Mellanthe u bekroond mei Oood VAN SCHAIK b Co s Mellanthe u bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co s Mellanthe u vtrkrügbsar in fluHlBS van 40 CU tO CU en ff bj A BODMAN MoordrKki J C RATBLAND Bothtp B V WIJK OudmmUr M KOLKMAN Waddinmeiti H BOLLMAN Bcdtgraven PINK8E NUHuerkerka dlJtu Firina WOLFF t Co Westhaven 198 GmuUi n MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda I e H Tix MILO Veerstal B 126 te iouda A BLU¥fii EN ZOHEH Tot en met aatistaandën Dinêdag 31 Januari K vf n wy nog aaridf clen adfau iu do vt rlotinff van de 90 HORLOGES n IIWA dns WOE NHÜAU I KKBRl kRI besriniion wü mi t de gintis uitgifte van aandeden In di vorloting vau 90 groote prachtige BOÏÏILLOIES verntkkeld BRETTANIA met garantie Dpzb BOriLLOlRS did in de KtBlageka ten unzor Winkeli leiitoongeateld i jii z jn inderdaiid bnitenge R uoii fraai on van de bes te kwaliteit mul viillc garantie van de Fabriek en znlleu ontegenzoggfiyk door elke htiisvroniv bjjzundor begeeid worden Ze hebben eene werkelijke waarde van f MM totaal of ƒ M imr atuk Do aandet len in deze niagnifleko verloting worden uitRluitend eadeau gegeven aan de klanten van onze iMI in dezo Provincie gevestigde winkels De omiet in al onie Winkels neealt steeds toe hetgeen wU toesohrUven in de eerste plaats aan de steeds puike kwaliteiten onier VerkoopArtlkelen en dan aan onse praohtlge nuttige en waardevolle Cadeaux te O OTj d a TTlld stxetsit leo A IILU¥I I EI1 ZOMEN öebr Stoll verck s 1 Chocolade en Cacao D JmaHg door d nieuwst nitvindingon op machinaal gebied vtrtieterde kliricatle cm itaitilttnd gebruik van jre en nste grondatolTeu garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbtvalanswaardig fabrikaat nauwkeuug beantwoordende aan den Inhoud d nqi Etiketten Dc rma behaalde S7 Brevets als HoflcTerRBCter 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles eea bewija aB uitnantend n abrika it Keedi 1874 ahreef de Accadmie national de Paria How votw ddMnaons na tellle € r ysfeaaMrc elamc en oonalddratliw tu Totr zsallrato lkbrfc tloa A ftooolat bonbon vsrtaa to to MtWirok t lia rikaat is verkrggbaar bij U H Cunfiaeura Banketbakkers ena u OtDenalvertegenwoordiger voor Nederland Jdlu llsttwklodt Kalvcnitraat 103 Uoada Drak vaa A BBIHUIAN k ZOOK Dame uit den beschaafden stand die vele connectii n hebben en ah zouden willen optreden voor een zeer solide Idnntinen DamaittwevertJ worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot Mevrouw L I BISCK Schim vak hek Loiff Correspondente der Veieeniging TesselscUade voor Ctolda HOLl ANDSCHE H E AMSITBKUAM Prjjanoteenog t China Congo Stofthee 4S en 60 o Grot 60 66 I kkere 60 Sonohon 76 Geurige 80 Congo f 100 OntbUt Thee M 11 Namiddag Thee n J Alleen verkrygbaar b § P H J vanWankum Ooathaven B t0 A SLEGT beveeUcich ua tot bet leveren ran Zuiver Zeenwsoh Tarwebrood Vin eene levering overgebteveie 2000 Btiks soogfaawiée tM cent de K 0 NIEÜWB HAVKN 28 fflf BekrooDd op de luteroAtiouale TeafcoouBtelliog van Bakkerg Maalderg en Kook knnsi te ê Qravenftage met een diplom Vergald ZitTenn MedüUe wordan wak l lvlna fonUn niat jai t tolgeu model nitMToMfd rtLndflni b t don p tprUa TMI A 7i f Rtuk raohUtMski au 11 H l nndl uwan na ultTtrkoehc U i DIKKE MvcralUtbairc l ikeiis 4 n wmrM ftla eu PeU oa IM x I M Kro t diia bat Piuird sabaal iMdakkendl donkerbrnlM mat banaaide rnntiin en vun I braad atnepeii v rneii Klaln faarreU Engelsehe Spori Dabbei PftArden uekens Oranjfklnir gr ISO x SU banaftfl mat 4 prachtig bivada itraepen v or ieii bledtin wg wagani aeHT ff Hlaehta dat r nannftn vtui liet vak UamarkbaM fonun k f4 B tuk aan fwarfcalljk vaarda 7 J Deitalliiigan te nden mat dnidalijk adT tagan vooruitbateUng of rambonn aan Veneiidhuis Herknnr € Schnbert A Co Amitm dam KZ VoorburgtMid UI TANJDAUTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt I SPBEBKUBXy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot S onr WOENSDAG en VRIJDAG van ttotS nar ZONDAGS niet FBANSCHE ST00MVEB7IBIJ as ehemiscke WtsMkerU VA H OPPËKHEIMER 19 Kruiekade BoUerdam Oabraveteord door Z U dan Koning dai Bel n aoofddepSt voor GOUDA da Haar A VAN 08 Az Spacialiteit voor het atoomen en vaireiTan alle Ueeren en Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inriohting voor het stoomali van pluche mantels veei n bont ena Oordgnen tafelUeeden eni warden oaac 4b aienwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetijj geatoomd of geverfd worden onachadelfflt voor de gaw ndh id volgens staal hawarkt Bekroond Tantoon taningSelioaWBalMTy Easa Aiit ua Waraldbaraamda g l o l Appta So 7800 RENKISGEVI G Belasting op de Honden BUHGEMEESTERen WETHOUDERS faaGoud Id oTorwtgiug n memle dit bij Att i der VerordeaiDg op de iororderioK d r Belutini op do Hondea TMtgetteld d or dea Rafid dier Gemeente den Sa October 1878 au sigenaari of bezittera deter dierea de verpUobting is opgelegd om daarraa jaarlyka ia de maand Jaouari aangifte m betaling der belasting te doen HarittaereQ düu bolsoghobbenilen aaa dia bepaling met uiuioodigiog de gevotdetde aangifte en betaling te doen tbD einde beboeting te Toorkomea Goadn S7 Januari 1699 Burgemceetur en Wetboudera voornoemd a h MARTENS De SeoreUrM BROUWER Buttenlandsch Ovenelchl In de Fransche Kamer dient Castelin een verzoek in om te interpelleeren over de Dreyfns zaak Het ministerie zegt hg if dan in de gelegenheid om voldoening aan de Kamer te geven door hot revihiefl iooes aan de strafkamer van liet Hof van caKi atie te ittrekken H eindigt echter met zich nee te leggen bji de verdaging van zyn interpellatie tot over een maund wat door Dnpuy gevraagd wordt De Doitsche keizer irferde gister z n 4üc verjaardag En hti kan dien dag vieren onder bijzonder gunstige oms tandigheden In het onlangs verschenei buitengewone nummer van La vie illustrée werd doop een der Duitsfhe diplomaten gezegd dat keizer Wilhelm een der meent vredelievende vorsten is die ooit in Europa hebbon geregeerd en dat zjn ideaal wezen zon een toestand te doen geboren vorden waarin de oude veete tnsschen Frankrtjk en Duitschland niet langer de oorzaak weten zon van ongerustheid en van zorg voor het behoud van den vrede Het moet den Keizer goed doen te ontwaren dat die vredelievende denklteelden ook in Frankryk weerklank viaden en dat de jonge generatie opgegroeid na 1870 een geheel andere houding aanneemt tegenover Duitschland dan de revanchemanncn uit het oorlogsjaar deden En nu moge üeroulède het een schande voor de parlementaire regeeringen van Frankrijk noemen dat het zich bö hot eerste optreden het beste van Engeland onder protectie van keizer Wilhelm stellen moet bezadigder mannen dan deze heethoofd zien met belangstelling en welgevallen het werk des vredos vorderingen maken Dat fceizerJWilhelm de moeilpe kunst van vergeten in toepassing wil brengen heeft hij ook getoonddoor zjjn bezoek aan Hannover en d or zjjn pogingen om een verzoening met den laatste der Wellen te bewerkstelligen Die poging moge mislukt zjjn door de onverjetteljjkheid van Cumberland het uitge FEUILLETON Gedeoksclirifteii van eei G lukioel cr or AMIBAL DE YONI ZLIIT Uur M Trimch DOOE W NUTTSB8 104 Wie haatt a matdeseabtiaf beUat mjjn vritndr vroag da hertog iBaa julfronw münhMr antwoordde da man aitt gakael leker of ar niet iaU aohuir a sk wal hem miaachisa in noeilgkheid toa kunneQ bieDgen Ia da aaam vaa die jaffrauw u bekced F vorvolgda George de Latoar iNeaa miJDhear ik weet alleen haar adrea ala het taaminale eea adrea gnmmi mag worden Ook waat ik dat ik niet hgtonder op lulke boodaohippen gaateld ban want doorgoana heeft men er meer last oiaa dan roordeel Hoe dat nijn vriend f aWa de jnffroaw die mij hierheen sendt ia me al vin nlden dertig cent aokaldig voor allerlei kMaighadan en ik geloof dat bet geld bij haar niat opgaaehepl ligt Die jnffrouw verkeert dan in een toeataad ran armoede F tZe ia doodarm mijnheer ofaehoon do portierater volboDdt dat te eenmaal vddr de revolutie een groote tüt daaia gtweaal ia dia bg die gelegenheid allee vcrhnaa iMtkn strooide zaad zal zeker eenmaal vruchten dragen ten nutte van Haimover en van het Doitsche Rijk Voor de zaak van den vrede waaraan hijzijn groote belangstelling heeft gewijd is hette wenschen dat de Duitsche keizer nog langen tijd het bewmd moge voeren In hetDuitsche Hjk De voorzitter der Belgische Kamer de oud Minister Beernaert moet voornemens zjn z n ambt neder te leggen om vry te kunnen deelnemen aan den stnjd tegen hot enkelvendig en voor het bestaande meervondige kiesdistrictstelsel Voel wijzer worden wö echter steeds niet en het schflut dat België een tiJd krijgt van groote verwarring zooals dit tegenwoordig in de politiek meer en meer gebmikelilk wordt Het ofSclense Journal de Hrnielles is over de crisis en haar afloop in het geheel niet gesticht De rerhterzpe zegt het blad dat niet geraadpleegd is de Kamers het land dat door geen enkele pivrlomentaire rede was voorbereid op het heengaan van de twee raadslieden der Kroon moeten er wel geheel door van de wgse gebracht worden Het is een onpolitiek bedrijf dat dit veroorzaakte en met droefheid en bekommering ziet het blad twee mannen aftreden wier arbeid eu verdiensten het breedvoerig in herinnering brengt Ook verklaart het blad zich tegen het onverwachte stelsel van enkelvoudige kiesdistricten dat het met bezorgdheid tegemoet ziet immers is het duidelijk dat de Regeering en do voorstanders der evenredige vertegenwoordiging aangevoerd door de heeren Beernaert De Smet de Naeyer en Nyssens weldra slaag zullen raken De olubvergadering van de Hongaarsche liberale partij is niet doorgegaan want de regeering was nog niet in staat over den stand van de onderhandelingen inlichtingen te verschaffen Er was nog te voel onzekerheid De oppositie heeft den ministerpresident de vraag gedaan in welke hoedanigheid geheimraad Koloman Szell aan de onderhandelingen tnsschen haar en de regeering deelneemt als gevolmachtigde van de Kroon of als gevolmachtigde van de liberale partij In het eerste geval was zü bereid af te zien van waarborgen die personen betroffen maar in het laatste bleef zij bg den eiach dat Banlfy zal aftreden of waarborgen voor zijn ontslag geven voordat de oppositie de obstructie staakt en de aanhangige voorloopige wetsontwerpen aanneemt Nn neemt inderdaad gelijk eergisteren nog door de Neue Freie Presse werd bevestigd Koloman Szell aan de onderhandelingen deel als gemachtigde van de Kroon krachtens baar bijzondere machtiging Banffy kan dus de oppositie een bevredigend antwoord geven Maar volgens een ander bericht wil de oppositie toch de voorloopige twaalfden in geen geval meer aan Banffy toestaan Wel schijnt zjj zich te kunnen vereenigeu ipet de wjjze waarop Szell de Kn lü woont rBue dea Vieux Augnatina nammer 47 mijnheer Moet ik eea antwoord besorgen F Neen ik ga peraoonljjk die jntfrouw een betoek brengen en gij kant mij tot gida dienen maar aorat lieMer ieta voor uw moeite Het geldstuk dat de boodaohaplooper ontving waa mat xiohtbaar maar afga nde op diena verblijd aeiaat sou men hebben kunnen vaatatellen dat net meer waa dan hg gewoonlijk ontving Hierop verliet mijnheer de Latour haaatig bet aalon wierp sich in sijn rijtuig en deed den brief besorger naaat den koetaier op den bok plaata nemen Zoo anel ala mogelgk ia naar me dea TioitxAufrnatina I luidde de order Voort ging het Ueer nog dsa het korte bevel deed het gezelaohap van den onsantian1 jken kruier het rijtuig voorlvliegea De hertog bad onmogelijk een beter middal knnnen nitdenkén om anel tijo doel te beraikea Het baia voor hetwelk de equipage na een rit van een kalf uur ongeveer a ilhield bad een aomber ellendig voorkomen mat lijn eet verdiepiagen ieder van iwes venaten welker gordijnen bij elke verdieping vuiler en armoediger waren en bjj de laaute diags geheel ontbraken Ga mij voor ala ge aoo goed wUt tiJB venoehl mijnhser de Jjrtoar De maa gehoonaamde De hertog had een aterk gevoel van afkeer en afacbuw te overwinnen toen hij den moddertgen donkerea gang betrad welk gevoel toonam naarmate men hooger klom Zyn longen namen met walging de bedorven luohl op dia daar hing ia de gangen netelige zaak van het zelfstandig Hongaarsch douane gebied in de wet op het X ergelfjk onder woorden wil brengen In overeei stemming met de wenschen van de Duitsche volkspartij heeft de bijeenkomst van gevolmf chtigden van de Duitsche oppo sitiepartijen in Oostenrijk eergisteren besloten dat de beri adslaglngen uitsluitend zouden loopefl over het opmaken van gemeenschappeljke natio laal staatkundige eischen en in geen verband hoegenaamd staan met gewaande pogint ti tol verzoening of toenadering vanwege de me rderheid van het Hnis van Afgevaardigde 1 of de regeoring De beraadslagingen leidden tot volledige eenstammigheid over den weg dien men zon inslaan en ip het eind van de vergadering werden voo de verschillende landen rapporteurs benoemd om ten spoedigste verslag uit te brengen Verspreide Berichten nnBirviJS Het procfcs Henry Reiuach begon gister onder de grootste kalmte de politie had uitgebreide maatregelen genomen en het pnbllek schden onverschillig In de zittingzaal van het Hof van Assises bevinden zich behalve de talrijke getuigen aie door dq beide partijen zijn gedagvaard bilna alleei juurnalisten Toch is de zaal overvol De zittini werd te kw ii over twaalf geopend T De heer Labori de advocaat van Joseph Reinach vijaagt uitstel van de behandeling wegens de connexiteit der zaak met de enquête voor het Hof van Oassatie voor de revisie tot i na het einde dier enquête In zijn pleidooi doet hü uitkomen dat Reiuach ten volle de verantwoornelijkheid voor zijn daden aanvaardt maar dat hij beslist weigert onder de tegwrwolordige omstandigheden het proces te voeren Desnoods zal h j zich verschuilen in het struikgewas van de procedure Tegen de conclusiên van Labori om de behandeling van het proces Henry Relnach uit te stelen tot na dc beslissing van het Hof van ckssatie over de revisie voert de advocaat generaal aan dat Reinach de nagedachtenis van Henry heeft beloedigd Het assiezenbof zegt hiJ moet de zaak in behandeling nemen Labori Antwoordt dat de verdaging der zaak het land nieuwe opgewondenheid zal besparen e voegt erbij Als de verdaging geweigerd wordt zullen wij zorgen dat het proces tt ci niet doorgaat Teekenen van ontevredenieid Na een korte beraadslaging verwerpt het assiezenho de conclusiên tot verdaging en gelast pe onmiddellijke behandeling der zaak Na de mededeeling yan Labori dat de beklaagden zich tegen deze beschikking in hooger berpep wenschen te voorzien beslist het assiezênhof dat de behandeling der zaak wordt uitgesteld tot na de beslissing van het Hol van cassatie op dat beroep van beklaagden en portalen Vaa elke verdieping van dit hnia welker bewonara a e werklieden tebnis hun handwerk uitoefenden on aldua een atmoafeer deden ontataan wurin het reakorgaan alle denkbare g uren vaa oaaangeaanao aard oonatateerde Het ia hl dit afaohuwelijk bol dat i j verkwijnt daehl de hertog in dit krot dat de vrouw leeft waarvoor ik een meoaohenleven van lyden achter mij heb I Ka dat ter wille van een gril van het noodlot Offer gebracht op het aUaar van oaiinnigen gealaebtahaat Maar wat ia de reden van dit allea waarom heeft de gravin Simeua hierheen da wijk genomen f Ed terwijl deee gedaebta door sijo geeat vloog moeat hjj aieh bekennen dat dit raadael hem ta hoog waa d t in jaren hy geen antwoord sou kannea vinden i dat aen sweem van wursohjjnljjkbeid sou hebben Maat inloaachon wu reada ds vlerda verdieping bereikt geworden Ia het hier vroeg de hertog buiten adem Btilstaande qp bet nauwe portaal Nog niel mijnheer selds de Sarojiasrd eu begon weer ta klimmen Zuchtend len iQa aakdoek voor bet gelaal houdende volgde de hertog De tredeti der trappen bogen onder het gewioht dergeaea die se beklommen i al naarmate men hooger kwam werden sjj nauwer sa donkerder Het vette kleverige touw dat ala buniog dtaUet deed waa geheel vergaaa ea bood niet dan eea teer Iwüfalacbtig en onaeksr houvaat bij een val die elk oogenblik te vreezen De hertog aarsehle taaa h j tea alotUfa volalagaa Er is overigens niets bijzonders voorgevallen Volgons de Libertê is Marguerite Pays verleden week Vrijdag uit Barentin waar zij bij bloedverwanten vertoefde te Parijs teruggekeerd en heeft bij een vriendin in de lue de Dounai haar intrek genomen Zaterdagavond bemerkende dat zj door de politie gesurveilleerd w erd is ziJ van daar vertrokken en men heeft haar spoor niet kunnen terugvinden Op verlangen van de strafkamer van het Hof van cassatie heeft de president van dc rechtbank te La Roebelle zich naar het eiland Ré begeven waar Dreyfus den tijd voor zijn overtocht naar Guyana doorbracht en aldaar een enquête ingesteld betreffende enkele vragen van het Hof De Politique t oloniale heeft van haar oorrcspondeut te Cayeime een schreven van B Januari ontvangen waarin gezegd wordt dat ieder in die stad de overtuiging koestert dat Dreyfns reeds op weg naar Frankrijk is De bestellingen die de gevangene gewoon was bij den leverancier Ie doen hebben plotseling opgehouden De betrouwbaarheid van het bericht Ipt ons twijfelachtig Reeds herhaaldelijk werden geruchten van dezen aard rondgestrooid Als de strafkamer van het Hol werkclük besloten had Dreyfna te laten overkomen om hem te hooien dan zon aan dat besluit door het ministerie gevolg gegeven moeten worden Dat het dan zoo lang geheim zou blijven te Parjjs kunnen wij bijna niet aannemen EsaEULKP In Engeland wordt al druk schaatsen gereden in BeUortshire Het vriest eiken nacht gemiddeld acht graden Het weer ia er even mooi als hier en de weerkundigen voorspellen meer vorst Van het groote bedrag aan bankbiljetten dat Dinsdag op onverklaarbare wjze uit een bankinstelling te Londen verdwenen is eergisteren per post een bedrag van 40 000 pond sterling aan de bank tcmgontvangen SpAsre Het aantal in den oorlog op Cuba omgekomen Spaansche soldaten beloopt 80 000 waarvan de meesten gestorven zijn tengevolge van ziekten Op bet oogenblik wachten nog 21 000 man op gelegenheid om naar het Vaderland terug te keeren Generaal Jandenez die de capitulatie van Manilla getcekend heeft is gearresteerd en in de gevangenis geworpen ook generaal Torral den bevelhebber van Santiago wacht hetzelfde lot Fhaükbux Na eenige dagen van hevige koude is iu alle deelen van Frankrijk Donderdag veel sneeuw gevallen op de kust woedde een hevige Noordwestenttorm die de haven van Cherbourg ontoegankelijk maakte daiatemia in dea taat ganoodsaakt waa voort te gsaa met trapklimmen Op de leade verdieping hield de trap op Ujjnheer de Latour alaakta een lueht Wjj sgu aiodelilk waar we weaen naaten f vroeg hy Welke deur Nog alet beihaalde da Savayaaid nog eea verdieping Haar Ik lis geen trap man vergia a niat hoe komen we nog hooger f Het ia waar milnhear gemakkelijk la hat niet maar bel gaat toeb Onder hal anreken weea de man op can amalla ladder die mijnheer de T alour bjj ajju pbtaelingea overgang van duiatemia tot licht eerat niet b apeurd had Beide beklommon vervolgens voorsiohlig de waggelende ladder Een oogenblik latac bevond de hertog sieh eludel jk in het aa on der gravin Men atelle licb een langwerpige vierkante ruimte voor met aan weeraiijden da gebinten van hot dak toodat het alleen in het midden van tbok mogelgk waa rrohtop ta ataaa in een der aehulne wanden een dakveuater met gebroken rollen en tnaacben de panaen overal reten achouran en openingen waarde or do temperatuur binnen gelijken tred hield met daarbuiten dakpannen en Ulken tot plafond een vloer van vermolmde planken die alecbt aaoeengevoegd bree Ie naden overlietea siadaar uil boawkundig oogpunt beaobouwd da woning vaa gravin Simeaae rsn s na A