Goudsche Courant, maandag 30 januari 1899

HIEUW iESCHIKT VOOB ITacMlichten Koffie en Theelicliteii Welke 4Vt uur branden k 2 i en 6 uur brandende k 3 cent per ituk Benig Agent vodr Gouda en Omstreken IZ K CATS Papiermolen G013DA Vind u dit niet goedkoop en gernakkelijk Hen behtMft hiervoor geen Olie geen Qlaaqie 1111 Alleen een luolfer oanitaken li noodli Oebeel londer jievssr voor brand sla ook londer reukl Iihï i hi asi Een kulimp lic met een KnKf lKcliP jjcliawd m iioodixdd r ijn o l ii reii welke liij te dincCTPii had gevraagd uit iiibinuulgkiWeeding ten zpient ti n r i i jiii n i m welk vcrzuck vcddaaii wetd Tuii ii btiLMil ikraal dit vi rriam beett hij il n kol m I veibodcn voortaan n of ic i i iuiibiir ri ikli i din te untyaiigen Om n vriend een eiMie i en Ie doen l racht een mtlnwiker ti Dmtmmid vum dozen een dyniimiil atn n me de omdat bii ev n i neoit ci n giv ien had He politie kwam er aotiler maakte inmeH veiliaal van Uet eval ep eu de mijnwerker weid dezei dagen tot aelit maanden Kevangeni traf veroordeeld omdat lijj zonder voorkennis der liolititi dynamiet in ziJn tiezit luid BINNENLAND Do eerste Kamer dor Htatcn tioneraiil heeft aangevraagd door H M de Koningin in audiëntie te worden imtvangen Deze zul plaat hebben o i aaiiHtaanden Dinsdag Itl Januari de namiddags te i nreii H M de Koningin Moeder begaf zicb gistervüormiddag met het in den gewonen 8taatBspoortrein van 10 nar O min ingelegde konlnkiyke salonrytuig over Kede naar het landgoed OranjeNnsRftu Oord Do hoMiinifts barones van Ittersnm en jonkvrouw Van de Poll alsmede jbr De IJanitz purticulieisecretaria en intendant van liet linis van H M maakten bet gevolg nit De burgemeester der residentie baron van Harinxsma deed II M in het station tot aan den trein uitgeleide Uit Eede seint men H M werd donr den linrgemcesti r bai hcor Optennoort iu de in haast kenrig veiBterdewachtkamergecomplimenleeid liaiones Van Ittersnm Iwod een zeer fi uüen niiker laan In en open rijtnig uit Wageniiigen I zette de Koningin met gevolg den tnelit iiaur Oraiije Nassau Oord voort Een vrü lolijlke menigte w o hoofden en leerlingen van lesl inntltnut Eriea begroette de Koningin levendig I TJit Kenknui seint men Te Beniiokom blies bï aankomst van H JI het fanfarekorps liet oude Williel mn Naby Kejenbei g brak vah hi t rijtuig een aohterwicl De Vorstin is dadeiyk uitgestapt Do reis word vorvcjljsd mot een rytuig van De 4ecMt van Oosterbeek waarin de burgemeester van Uenknm zat Ken nieuw rjlnig werd oiilboden uit Wageniiigen H M kwam te kwart voor I uur aan Oranje Nassau Oord uan en werd cmtvangen door den rentmeester Van Kverdingen Ook I d commissie voor het sanatoriuui was aaiir weilg Biimenkort zal naar men verneemt de t ondminister S van Houten eeu staatkuudig gescïrift het lielit dooti ïien De Minister van Marln viee admiraul jhr Uliell die DuiiibTdiigiiamiddiiu zön woning volkomen tti l liiul Neilalcii werd zieh naar zyn depaileiiieiit bege eiiile op den Hehenkweg plotneliug ongesteld en geraakte belten keiuns I In dien toestand werd hy In een buis in de nabyheid opgenomen en later nadat liem daar met do meeste zorg de eerste hulp was verleend en de familie was gewaar schuwd per rytuig naar ziJn woonlinii in do naby gel geii v d Boseh traul overge bracht I De mini trr a tot laiil in den avond in bewuhteloo cu loi tiiiiil lie iifgeloopennaebt was rustig en teiji ii den iHliteiid waren er téekenen ilnt het bewu tzön en de spraak terngkwauien Nader velneuieu wg dat bedpu de toestand van den luinistei ie imistiindigheden i ln aanmerking genomen beviedigend iis 1 W i veiuenien dat naar alle waaiMdignlykheid zeer spoedig de minister van oorlog i lliiteuant gi Uiiraal Ebiiid zal wonlen beia l met de tijdeiyke aaineming van het beheer van het lepai teiuent van marine gedurende de ongesteldheid vmi den minister I iir KöelL N U l t i lozef IsiaPls viert vnndnag zgn vyf en zsvenligslen verjaardag Ken fi est dat liet I land meevieit Want zoo Mdireven wevyf Jaar geleden op dezen dag zit er ooitaan beginiiemle ETinstennai s i en bewijs isgegeven il it liet mogeiyk is yn eigenweg Ie gaan eu loeh altliaiis len slotte begrepen eu bemind te Dooi den i i id van de genn oiite 1 longen N U wiis eejMiieune verordening gi maakt urn toezicht te kunnen houden op de hoeda nigheid en het gewicht v n bet roggelirood De bakkers in die gemeente hebbrn bewezen limim r te zgu dan de raadsleden en be loti ii ifoeii loggebiood meer te vetkoopiiii ï ooitaan vro koopen ze k r o n i n g s b r o o d 1 D l jetnfiigfde Berichten I bi its van liaiuleliag l urttorenstraat te troniiigeii Ken arme jongo vriaiw met een kind op baiir flioot zit ineengedoken opeen sloep Een voorbyifiiiiger liiyit staan en komt lip d A aag te weten dat zg met haar kind geen ondriduk heelt Dogem entc VeiMt ij i iftcrde haar oi n sl iapk iiljf tl ri veii onelnl zji 7 i n nt por i ok omli istniHl krijgl l ang imerliand groeit hot aantal nnnwsgiriigen aaii Kr is i l cent ii jDilig voor logic lOen kollekter roept er een on reeds worden er giften in do iianil dei vroiiw gelegd Vyf tien vgf en twintig vijftig cent een gnMi ïi is in een oogwenk bij elk iai Nog M riiieien de giften aan tol er eensklaps iemand roept l anr heeft zo deze en de vorige week ook gezeten en hetzelfde praatje ook vi rt dd De vrouw staat o i gaat met het kind baars weegs om misschien op een ander gedeelte der stad liaar tnic opnieuw te beproeven N H I Kergisteren gerankte op t rk in do pastorie der Ned Hervormde gonioiiile do kleei n van een jonge r ilediJMinto in brand doordat ze zieb e dielil lilj lli glo ieildo kaehel gi waagd had Met ginolo moeite bluschta de godsdieustonder ijzer de vhimmendochbe iden bokwameu hevige brandwonden l it een herberg aan de Baggnestraat in Den Haag klonk in den afgeloopen naelit moordgeselireeuw Agenten van politie die tor hiirp schoten vonden in het bui twee niiuiiieii lorstelnnde De een een slager word gedacht niishaiideld door zyn tegenslander een oud bokonde van de jnslitie De slagor ir t iiistig voiwuid aan hoofd en liandoii Do dader die de verwondingen mot i i ii bierglas heeft toegebracht is gearresteerd Korten tyd vóór dat de mishandeling plaats had werd op de Kalvermarkt in de nabyheid van bedoelde herberg een ann den verwonde toebehoorinde poitefeuille inhoudende f 4IKI gevonden Ken oud man te Ijoosdrecht te arm om een rytuig te betalen ontving dezer dagen een brief lievattende de ineedeeHiig d ii zöu tirorder te Nigteveidit zoo eriistitr oiii osleld was geuiodeii dat de dood elk oogenlilik kon mil eden Kg ifini na don Kelieelend lg gewoiki Ie helilioii s avonds te voet op weg en kwam iu den nacht te Nigtevocht uan om daar te ontdekken dat het ziektegeval verzonnen en de brief eeu grup was een recht raisseiyke grap Hiykens te Kotterdam ontvangen telegram is de fermonteer schuur van de tabaksiradeineming Lodjadar in üesoeki bevattende IIIIOI pakken en loeliolioorendo aan den heer A Knottenbelt te Hotterdam door biaudviftiiield De schade f 1I1 I 0 HI is op Kotterdamsche beurspolis gedekt STADSNIEUWS UOUDA 2H lannari 18 lioop dor Bevolking van de Oemeeirte Oouda gedurende het jaar IWOH Op 11 Dec 1897 bedroeg de bevolking Mann Vr Tot Vmr II 1 2 2I i ii Komt b j door geboorte 4 14 it i 7118 vestiging 517 067 1084 MilUairon 27 27 Totaal 11184 12254 28438 Haat al deer Idertte 20 220 424 Totaal 101 8 1 12o i4 iMM verlrek 5d 7 ll ib Totaal 10421 lUiiT 21 tfi8 militairen 21 I 2 i Op 1 Dec 18118 Totaal KUIH 111 5 1 21h Zoodnt do beiolking is M vraeerderd met Ifil maniii ii on 11 1 vrou eii totaal 277 Ouder dil getal zgn hegrepon UU mannen 011 2fl vioitweii tot ial 121 ireliiiisvest in do onder hel militaii geza Kopla ilste gebonwon 161 Hnweiyken zgn voltrokken j liang zeer lang heeft itieii irowaeht oni deu juisten toestand te wolin waai in de zaak an dl loeaalspoor linnd i Si hoiailw en tcli tio oiid lüsti r heed lel eiiuiiie aan de lietiokken genie nil III stuion en veiderebelanghebbenden mediteil i ld dal het zich verboHdOtt lioctl met d Maatsdiaiiiiy tot Kxploitatie van T mwegi 11 ia Nedetiand ten einde een uilgelM id tniiiilgnnet lot siaiid Ie brengen Het groote doel is om nitgaando van liopta op Schoojibouen de Krimpenerwaard de Ijojiikerwanrd de Alblasserwaard enz door ö ii uitgebreid nel uiet elkander te verbinden S t Si iioiisHoxr De Stct N o 24 bevat o a de statutender vereeniging Hel Natuorkuiid g 4 nootsehup gevestigd albiel Dinsdag 11 bad in het lokaal fan den heer L van Zessen te Schoonhovfn eene uitvoering plaats van het iondsctaj Strgkorkest ouder directie van den heer 1 t Het uit een 10 tal nos bestaande programma werd op yerdienstelgke Wijze ten gehoore gebracht en de solo s waaronder die voor viool door den heer directeur zelven uitgevoerd in de eerste plaats mag genoemd worden waren bigkbaar aan linke krachten toevertrouwd Uaniieei wij liet genoegen zullen hebben dit s rgkoiki st nogm ials hier te zien optreden hopen wg dat door een meer talrgk pnldiek het hewgs moge geleverd worden van meerdere belangstelling in hetgeen alhier op muzikaal gebied geleverd wordt S t Bkkoimh 4 HT In de vierde vergadering der vereeniging Wiiiteilezingeii alliier trad de heer H V Westbroek van Stolwgk als spreker op Zoowel de lezing a s de bydragen daarna door hem ten boste j egevon werdeii op keurige wgze voorgedrag n Het laligk o n i koiai 11 publiek dal als gewooulgk iels goeds verwachtte ging dan ook z er viddaan huisw ts OcilKKKEKK a li rjsKt 26 Tan Woensdagavond gaf de heer J Suverijn van tioiida in de Harmonie eene voorstellinir van lichtboetdeii die door een talrgk inbliek weid bggewoond en velen een genoegelgken avond verschafte De heer 1 itries uit Amsterdam gat eede verklaring der beelden waarvun enkele aan de inhuldigingsfeesien in Amsterdam en Den Haag ontleend waren OcBiiwATiiu In een vergadering der muziekvoreeniging Euterpe alhier word gekozen tot voorzitter de heer T Kranenburg tot ïen secretaris de heer H Rozeathal en tot 260 secretaris de heer Th v d Steen OaooT Ammkb Beroepen by de Ned Ileivormde Kerk alhier ds I Vonk te Oldebroek VEKMCHEIDKNHEID Hoe ongelooflijk bet ook moge schguen het is w iai 11 een groot aantal reizigers llebbeil bel bevestigd en bowe eii sinus met fotogiahoeii dat ollf iaU ll grliiiiikt wolden als kindermeisjes Kou Xwcodsche ondeizoekingsreiziger die koit geleden eeuigen tgd in Hiam heeft doorgebracht verhaalt dat in dat land zeer dikwyls kruderen aan de hoede van olifanten worden toevertrouwd Hy voegt er zelf by dat de Siameesche mama s meer reden tot prgzen hebhen dan over de inlandsche kindormeisje wier toewyding veel te wenschen overlaat In de groote parken waar men de olifanten stalt en dikwgls ook op do openbare pleim n ziet men kleine kinderen van drie en vier jaar spelen tusschen de dikke poolen dei diëten illo zooi voorzichtig zgn en lien nooit bezeereii Bij bet mhistc gevaar als byv een ruiter wat snel voorbykomt of als een slang in het graönadert grypt do olifant vlug en zeer voorzichtig het kind imet zgn snuit op en zet het veilig op zgn rug waar hg het met alle zorgvuldigheid bewaakt Met moederiyke zorg gaat het logge dier in alles wat don aan hem toevertrouwde kleine betreft te wérk Laatste itericliten In verband met een langdurige sanieiisprekiiig Donderdagavond laat tusaehen de ministers Diipny en Lebret gehouden wordt uu gemeld dat de eonimissie van onderzoek in M iband met de beschuldigingen vnn uosiKij de lieiinrepaire besloten heeft disci dimjiro nuiatregi li ii Ie eisehen tegen deleden an de liinineele K iiuei lï iid en Manau omdat zi hun nieening in do Dre n s zaak al te dnidcHik hebben doen kennen waarsiliiinlgk zullen de beide getroffenen omei lild hun ontslag aaubieib ii XNOKZONDEN Bollaadsdic il ialsclia ipi m Landiiouw Keurinfï van Zaaigranen Te Vnisteidani op Maandag i i Kebruari 18m in lii t Hotel Krasnapolsky Te Kotteidam op Maandag 20 Februari 18 1 in het l iiolsche Koftielinis oor iedere keuring wolden 1 luijzen ad f ter beschikking van de Commissie van beoordeeling gesteld lievraagil worden ers liillende soorten erwten boenen haver chevalieren zoiueigctst Iguzuad en karwyzaad De inzending moet geschieden op den dag der keuruig des morgens vóór 10 ure Van de kleine groene erwten paarden en duivenboonen haver chevalier en zonicigerst en Ignzaad moet minstens 10 Hectoliter gi ievetd kunnen worden van de overige erwten en boonsoorten alsmede van het karwgziiad minstens Hectoliter Van ieder monster moet franco worden ingezonden een Liter zoo mngeiyk met enkele ai en penleii enz er bg met vermelding boeveel er van te koop is en tot Welken prgs Hy te honge prgzen naar het oorileel der jury blgven de inzendingen bnittsti mededinging De tcntoonstcWngen zyn op bovengenoemde dagen geopend van 11 3 ure Kedeh der Maatsehappy hebben vrgen toegang nietleden tegen betaling van 2 cent Het Hoofdbestuur der HoUandsche Maatschappg van liandbouw D BAL DI IN Voorzitter 8 t KOHTKWEH Secretaris Burgerlijke Stand jKHORKX 24 an Hermgntje ouders K Tuinenburg en van der iraaf 25 Tohan hristiaan ouders 1 C Dorlas enP Beekenkamp 26 Francina Wyntjc ouders 4 Tempelman eu A Slobbe Adriana ouders M 1 Hersche en H Zorg Sebastianus Oornelis ouders L de Knoop en O M van Hoolf Elisabeth Paulina Willidmina oud rs W Werniuk en 1 14 Sanerbier 27 Johannes ouders J van Loon en T Prins 28 ornelia oudere A Schoonderwoerd en vou der Palm HenriWte ornelia Diderica ouders H van der Kinden en D Pelctier Elisabeth ondels I 1 Schneider on M Zegveld OVKUKKHEX 24 Jan A Hofstede 8 w 26 8 M sytsma 60 j 27 4 W Bertels 32 j A E de long 2 w 28 S J Bik wed J i van Dam 76 j ÜNDERTKOUWD 27 Jan 1 de Hotte en van der Wegde B P Byvoet en W Bisschop 1 Blanken en J Klerks TE VBOEG De bewoners van het land hebbeu niettegenstaande de talrgke hoedanigheden huuno gebreken gelgk de inwoners der steden het ontbreken van voliiaiding om er slechts een te uoemeu A lie personen die de Pink Pillen van D Williams aaiigeiaden zgn geworden hebben snel liuii oitlust I ll krachten terug bekomen Ongelukkiger wgze zeer wdiiiig nemen de benoodigde hoeveelheid voor eene volmaakte genezing zoodra zy zich beter gevoelen d w z na verloop van eenige dagen houden zy inet de behandeling op het kwaad wint op die wgze meer terrein als het verloren had en zulks omdat de zieke te vroeg opgehouden en niet volgehouden heeft De Heer J l rins te Vlissingen schrijft ons daaromtrent ua cenigen tyd de behandeling volgehouden te hebben Ik verklaar alsdat ik sedert ruim 17 Zevtnliert jaar lydeude ben geweest aan maaglcramii slechte spysvertering aanhoudende roeringen iu de ingewanden eu daarvoor vele geneesheeren heb geraadpleegd Doch ik ging oorder achteruit dan vooruit zoodat ik beshiten heb tot het gebruik der Pink Pillen over te gaan waar ik zooveel over had hooren spreken Ik heb de behandeling gedurende een zekeren tgd voortgezet en 6 doozen gebruikt en ben sedert eenige wek n door deze behandeling totaal hemteld Ik heb no8i2 doozen nabesteld Onder dankzegging enz enz Zoiijils wg reeds meer zeiden lederen dag zonden wg dergelgke altesten kunnen bekend maken welke ons vrywillig en uit eigene beweging worden verstrekt Pi g f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen eikiiigbaar by J H I SNABn iÉ Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneoswgze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt bare werking zicb op vele ziekten uit blooilaimoede rheumatiek henpjicht zenuwpyn vei lamming mggemergszickte St Vitusdans hoofdpgn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kienren aan de bleeko gezichteu handelen in alle gevallen van verzwakking en hebbeu eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geestelgke overspanning en door buitensporiglieden Gelijk alle goede produkten worden ook de Pink Pillen reed nagemaakt een ietfer geve dde wel acht dut er in i ranech op t omhuteet ataotl Pitutee Pink pour Pereonne PtUée du Dr WiUiamst t Omkul eel en het etiket zijn van rooekUurig papür mtt blauwe Uitere Men hoede ziek mor aniaakeelt welke dikaijb getaarUjk zijn voor gezondheids Wy kunnen de urerkdadighei er PinkpilUn niet waarborgen gelijk ftan nevenêtaand model AMKRIKAAiNSCHE OüliiiJii b A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teldpkoou Xo 31 UttOOTE OPRUIMING VAN alle WINTKRMANTELS CoRtiimes Blouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDER EN tot spotprgzen ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling onze geliefde Kchtgenoot Vader en Beliuwdvadei de Heer 8 SIJTSMA in deu ouderdom van iO jaar Uit aller naam S SI ITSMA FiBKH JomiA 26 Januari I Heden liaiht UMTleed plotseling onze Procnratiehoudei de Heer 8 SIJTSMA die zich sedert tal van jaren als een zeer naii wgezet en kundig persoon heeft doen kounen Wg betreuren in hem niet alleen den gverigen man van zaken maar ook een oprecht vriend Firma W H00 4ENDIJK Wz tiouDA 26 Januari te GOUDA De oadergeteekeiido bericht dat op 1 kVSXL a s rnneekellngen kunnen getplaatM worden Aanmelding voor i3 WBUBl AHM by den Directeur met overlegging van geboortebewys eea of meer getuigschriften on verklaring van ouders of voogden dat zy voornemen zgn hun kuid of pupil voor het onderwjs te bestemmen Vereischte leeftyd 14 jaar De Directeur H J W HUBER liooBA 28 Januari 1899 Tegen 1 MA ABT of eerder te huur eea ruim e net BÖVENHÜS Adres MARKT A 58 Dit uit te knippen Tiendeweg S9 LKVE RT GLOEILICHT Branders compleet i 85 Cts Beste Kousjes ï 20 Cts Prima qualiteit ï 30 Cts Grootte Sorteei iiig Slunde Klokkeg Pendules Wekkers Extra keuze in Oamea en Heeren Eemontoirs Reparatiën aan alle Uurwerken billgk L lllTTEPiBOGUBD üosthaven R 16 FOTOGRAriE § TUDIO Ptwrretin Sinffil S83 Oauila Reproductie werk Vergrootingen Buste Opname s Interieurs W Kinderopnanw s enz enz St il ki uk In Iralt i u Hei leus werk BUUfke prijxen Slijm en Maagpillen Schrtudtr e Pillen zyn Maagversterkend zacht Laxeerend byzonder goed tegeii Siym en bevorderen de Spgsverteering St i eimt per doos Verkrygbaar te GouDi alleen by de flrma WOLFF Co Haven 198 Men wachto zich voor naraaakselsl Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamtcekening van den vervaardiger J J SCIHREUDEE Apotheker PRIHA KWiLITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen slcrk concQrreerende prijzen ifiilsJegRookvleescli H GEROOKTE RURDERWORST J P van Leeuwen Kelzer§lraal Qoede en goedkoope Vleemhhouwtrtj I Trekking l Felsruana s der TÜRKSCHE LOTEN van frs 400 nominaal die uitloten met Soofdprgzen vanfrs 600 000 frs 300 000 fiO OOO 25 000 10 000 en duizenden anderen van fr 1000 en minder Minste prgs frs 400 Voor deze trekking zyn verkrygbaarheele aandeelea voor f a OOlislva 1 00 bij J VMOIJI lleiweg ü 2 6Hda Openbare Vrij llige Verkooping De Notaris P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens om op VRIJDAli deu 3 FEBRUARI J899 des voormiddags 10 ure ten huize van P STOPPELENBURG op het dorp te Stolwijk in het openbaar te Tei koopen E Landbouwerswoning geteekelid F 22 met SCHUUR Getimiiacrten TUIN en ERF alsmede eene partg HOOI EN BOUWLAND staande en gelegen in Koolwyk onder de gemeente Stolwijk ter grootte van 1 B KTABB 40 Aren go Centiaren Om te aanvaarden de Landeryen dadeiyk en het overige 1 Mei 1899 Breeder by biljetten en inlichtingen bg den Notaris Openbare Vrijwülige Verkooping A De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAGEN 1 en 8 FEBRUARI 1899 telkens des voor middags ten 10 ure in tdeGrooteBoer op bet dorp Lekkerkerk in het openbaar te veilen en te verkoopen De Bouwmanswoning getoekend K ll i alsmede divene perceelcii WEI EN MLAND staande en gelegen aan den Lekdyk in di ii Hockschen polder oi der de gemeente Lekkerkerk ter grootte van 17 Ueklaron 9 1 reo S4 Cenliareo Breeder by notitiëh on inlichtingen by den Notaris HEDEBLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur Hj BUBOERS DKVKNTEK H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wy ons thios ouk 4p ciftal gaao toeleggen op het ven aardigen ran F I T T I N G I vaor deD handel Frames Wielen Banden Zadeli enz enz loowel Toor Kgwielen met ala mmder ketting raden wy U ten zeerate aan onze uUertt lage pryzen te vragen Tevene maken wg U er opmerkzaam op dat de prezen onzer Rgwielen voor 1809 belang r k verlaagd zgn zoadat wg scherp eon eurreeren Waar niet lerlegenwoordigd worden IJFBHIOE AOENTBN gevraagd ia t bgzonder voor den verkoop onzer Acatènee die iedere oliede Naadelaar kan bekomeo 1IEI 1¥I Vraag t o nze Prijzen VAN BlOMMESTEIN S Inkt c TOiJonjer inOtfliik de BESTF en yolkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLA ND j Wnf ii U tMa tawilMu twea Ja hl wal BkMiulhk Lesduni LMdup te kon pÜManu illiileiMi AiÉerPihExiiBlIer au to waoden tagt f aiS AifcerfHii Ex ieller Ylt wk m atiKk In Mn b i uiD iv Aikv Paiilxieiier Pm 10 OMt 78 oeal ei fl 2i de flanli r k MWiiMar O Rottjrtem Te GOUDA bg C LUOEB Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 199 I S KEKER Korte Tiendeweg Goiiil VoortzMting der Algeheele UITVERKOOP wegens vm rek naar eldera Manufactareo Veerea en Kapok Bedde i Dekens Witte en Luier mand fl bedaren alle soorten ran Zwarte Eflen en Gewerkte Stoffpn bijzonder geschikt voor Aanneem Troaw en Rouw Japonnen Geklenrde en Zwarte Coapons van 1 2r voor 80 cent de el Oroote Sorteering Maskers en andere Arti kelen TOor Bal Masque Gekleurde Katoenen 6 cent per et voor Maskerade Costuams Geroerde Zyde Rokken van i 4 50 voor 1 2 90 Lakensche Rokken f 1 25 Kohte Leidsche Wollen Dekous 2 peraoons van t 5 TOor f 3 75 Het HUIS is TB UUUR spoedig tewavaarden I S KPJSEIl Kor e Tiendeweg Gonda lESIet Dep6t DKE SoeiéléUéiiérale des Eaux de vie de Cognac gevestigd ZEUGSTRAAT G 85 levert het bekende fijne merk IIHPEHIAl k ƒ f 30 per Flesch per l niyohn ii 2 en U ii f t4lo Dfr Liter In origïneele verpukking Aanbevelend J H ROODE JAN ROND Korte Qroenendaal I 199 300 IJxerwareti Staalwaren Gereedschappen voor alle vakken HUISHOUD ABTIKELKN Plguursaag en KerbnlJ Artikelen BHEVKRAMUBIV A SLEGT beveelt liob aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i cent de ICO NIEUWE HAVEN 28 Hy Uekroond op de Internationale Teatoonatelling Tan Bakkerij Uoalderg en Kookkanit te e Oravenhage met eeu diploma ¥ gald ilreren Medaille MT GËËN BETER adret voor alle soorten SCHOEN WERK alshet Noordbrabantsch Bchoea en Laonenmagngn Kleiweg E 30 tegenorer de Kleiwegsteeg Aaoberelend € iSSflTl Alle reparation en aangemeten work Opruiming van het nog voorradig wintarwerk en ongesorteerd ichoenwerk Zi de etalage