Goudsche Courant, maandag 30 januari 1899

I o 7801 Dinsdag 31 Januari 1800 37ste Jaargang fiouMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Trtcfoen No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN IUafo 1 N sa ADVERTENTiEN worden geplaatst va 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Mtar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd ANUSSIÜKKR i TOOI iGoedkoope ei smikelijke ANIJSMELKl I in DooMB waarren de inbond voldoende I ie TOOT Liter Helk per dooa O HS f l D HlEBIES Dn itiKieiv gEiOO t I Ook rerkrjjgb bg firma L BOSB Hoogetr I hmit Dnk ra A BKUIKMAK kZOON IN HET Schoen en Laarzenmagazijn VAN B VAN TONGËRLOO KOKTE QCOENENDAAL zal van af 30 JAilUARI een g roote massa BSEBEir BAISES m SINBEESCEOENWEAE tegen heele lage prijzen ik coiilaut UIT¥ERHOCHT worden Zie enkele prijzen Dames lederen Knoopl f 3 25 Heeren Bottmes f 3 00 kalfsl 4 00 beste Bottines 3 25 Meisjes lederen 2 85 Rygbottines 3 25 kamgaron 2 90 Kalfsl Bottines 4 50 Uames lederen 3 50 beste Bottines 4 00 elastiek 2 70 Jongens Rijgbottines 3 00 Die nu wil profileeren van een mool A model en § terke schoen kome naar de uitverkoop van g B v TOI GERLOO C F BUSCH Gedurende de maand FEBEÏÏAEL tot l iiiteiigewooii lage prijzen Diverse LAPPEN W tot Spotprijs DE ORGELS TanstoryT clark tnn alleen in Nederland reeds bg HttimenAeH ingeïoerd en alom bekend en geliefd Steede een fraaie torleer Ing er ran voothandea ook Tan ander nitnemende OaOOTE VER8CHBIDENBEID van ALLEBLEI MUZIEKIN8TBDMKNTEN es BENOODIGDB VOOKWËttPEN BIJ DE MUZIEK L k To behtreo StrUkltOkken in to leTercn wr aMI ai r I I I 2 ukHVT of op dcu laatiteii VU 1 I t HABKT Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mumi ASGB T A7EN EN LUSTEN ook volgens op te geven Pi oflel Spoedige aflevering Nelle uitvoering Concurreerende prijzen VOORTDURENB geef ik elke kooper van een pond JMargarlne een half pond Cadeau en een verrassing in fraaie Geschenken bij loting of een bon op prachtige Voorwerpen Allen te zien in de Étalagekast bovendien krijgt elke kooper een hon na Zes Mahoniehouten Stoelen U J BOOT Eeüeistraai balIghoênenI in alle Hoorten van af t 1 70 en hooger W Lange Tiendeweg D 71 Kleiweg E Mm J VAN ZONNEVELD f Steedsi voorradig eene ruime keuze der Soliedste soortei Naaimachines welke tot billijke prijien worden geleveri Dei erkieiend op afbetaling per maand en per week VM A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANL Keeeêllga te ê OBMrBH KJIflBl Volteekend Maatschappelyk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geetorï 100 000 liluit op billgke Toorwaardeu € leMleenltlfen onder Berttt Uffpalluicttlr Ver bund op JVHtoeM en MjUUderyen londer vooroitbetaling ran i eote Geeft Si en 4 l l aHdbrleeen uit tegen den koera ran 9S en fO0 Inlichtingen te bekomen te Qovot voor de JPanMrtoeen bjj de Heeren M J OQIEB i Co Eaeiiera en Gommiifionnairs in Ëtfecten roor de MvpotheKen bn deu BeerW J FOBTDUN DBOOGLEEVER Haren aldaar Direetearen DROOGLBEVER FORTUTN Mi 8 JULES ENTHOVEN Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 SO per neaeik Verkrijgbaar bvj y MIBBIC Drogist Kleiweg E 100 Tr H F TTTT T Fn N r tQoedkoopateensoliedst adres roor Vervoer van Inhoedel loowel binuen als baiten de itad m t geiloien wagfloi A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUe wordi tegen Trantport aehade vemekerd door een nwer Hniigenooten in den Sigarenhandel ran Louis Bwhop Dubbele Buurt fiowla 1 VRAGËIVM S é ar n a 10 Qoni 0f DA € APO nwe rarwaoktingen leker tallen daar oreri r in e trenin liultenlandsch Overzicht Renter zendt verscheiden telegrammen behelzende dat de Fransoho ministerraad besloten heeft een wetsontwerp in te dienen waarvan het gevolg zal zijn dat de uitspraak üver de revisie van het tegen Dreyfns gewezen vonnis wordt opgedragen aan het Hof van cassatie alle kamers vereenigd Het ontwerp staat op alle levisie zaken en is in zijn ergerlil keten vorm dat het alle beginselen van gezonde wetgeving met voeten treedt en dat het de treurige zwakheid van een naar den schijn krachtig miuisteiio in het volle licht stelt NiM dat w zouden willen aannemen dat de raadsheeren van het hooge Hof reeds nu verdeeld ziJn in dreyfnsards en aiitidreyfus ards Wi voor on roepen gaarne met mr Lnbori uit Of de strafkamer of alle verecnigde kamers over de revisie beslissen komt er weinig op aan De emiuêto van de strafkamer is zoo uitvoerig geweest en met zoo groote nauwgezetheid gevoerd dat de resultaten daarvan wel reed nu oen beslissing in een bepaalden zin in zich zullen bevatten Maar welk een nieuwe katastrofe IS dit besluit van de regeeiing voor Frankrijk dat na een door hooge officieren gecompromitteerde rechtspraak aan de wereld vertoont En dan welko gevolgen kan dit regeermgi eslnit hebben 1 Het laat zich zeer goed denken dat de strafkamer of enkele van haar leden zich dit affront niet zullen laten welgevallen en ontslag zullen nemen En evengoed is het mogelijk dat do Senaat die zich gedurende de goheele Dreyfus historie op een enkel oogenblik na niet door de Kamer heeft laten mecsleepen voet biJ stnk houdt en weigert tot een zoo zonderlinge wet zijn medewerking te verleenen Dan zal conflict z n tusschen de beide takken der vertegenwoordiging en de gevolgen daarvan zijn niet te voorzien De zoogenaamde onafhankelijke Katholieken die te Brussel in 1894 ondersteund door de gematigd liberalen in de Kamer kwamen en daar met de clericalen steeds door dik en dun gingen hielden een vergadering waarin zij na n woelige discussie zich verklaarden tegen het plan der Regeering om de enkele kiesdistricten in te voeren De heeren verlangen proportioneele vertegenwoordiging De liberalen werd o a gezegd hadden den democraten van allerlei soort de hand gereikt door de proportioneele vertegenwoordiging moest men den liberalen de plaatsen bezorgen in de Kamer FULÊLLKtO V Gedeuksehrllten van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VONllELING Aodf hei Frantch DOOR W NUTTEBS 106 Wat bet meubilair betreft dit ontbrak nagenoeg gflbeel Ia WD hoek lajt md atroomatral ei daarop een maniohelgk wecan Een kind aD miuofaien twaa of drie jaren verborg sieh aobier bjj bet binnentreden dtr twee mannen yGoede Tronw bsgon de bri fbezorger op zeer beleefden toon die waarschyn y gedeeltalgk eqn ooraprong bad in de aanwesigheid van den vooroaoeo mljnbeer en gedeeltelijk waa toe te mbrijvcn UD de beloooing vaarran wij reeds geiproken hebben en mitidiea wh bet ook berekening die de gewone rawheid ran zijn atom matigile en veruobtte v6o de jnffroaw bier ben ik reeda terug en ik geloof wel dat ik mjjn boodsobap naar behooren rerricht heb De nenaohelüke vorm die op de matru onder de Todden rcrborgeo left bewoog sioh er ferscbeeD een arm die de rodden riljie trok daarop een hoofd vHebt gij dengene gerooden naar wien ik u toegeatuurd bebP Treeg een tachte trillendo item dit dm bertog amutvlijk in da ooren klonk ta io die hun toekwamen Ook te Gent on te Antwerpen zijn vergaderuigen aangezegd ten voordeele van de proportioneele vertegenwoordiging ab het redmiddel zoowel van Katholieken al van liberalen Men heeft nitgerekend dat met do proportioneele vertegenwoordiging de liberalen in de Kamer 45 stemmen zullen krijgen in plaats van 9 de clericalen 7 5 iu plaats van 111 de socialisten 20 m plaats van 32 de Cbristelp ocialen zonden een half dozijn stemmen krijgen In het Amerikaanschc Huis van Afgevaardigden wordt het debat over het wetsontwerp tot verhooging der legersterkte voortgezet Vele sprekers betoogden dat de schandelijke toestand die in het departement oorlog aan het licht gekomen is eerst verbeterd moet wgrden voordat men tot vergrooting van het leger mag besluiten Ofschoon men verwacht dat hef wetsontwerp door het Huis aangenomen zal worden gelooft men dat niet van den Senaat maar dan zal men door de nu bestaande buitengewone legersterkte nog een jaar te laten duren oen tfldeiykeu maatregel nemen ten einde de regeering niet in moeilijkheden te brongen De regeering laat een begin maken met het overbrengen van de Spaansche troepen voor de Filippijnsche eilanden naar Spanje te Manila worden twee schepen gehnnrd die 2000 man kunnen bergen Verspreide Berichten nnEVFVS Er zijn allerlei gernchten in omloop omtrent ontslagneming van de loden van de strafkamer Bard en Manan heeten voorstandei IjoewM iibesli8t tegenstander Overste Cor Mt Is gemachtigd de Libre Parole te vervolgen De feiten in het rapport van Mazeau vermeld zijn niet van dien aard dat zij disciplinaire straffen tegen bepaalde rechterlijke ambtenaren ten gevolge zonden moeten hebhen Capus schertst in de Figaro over de zaak Dreyfus Het i niet waar dat iedereen in Frankrijk daarvan het einde wil Men is er zoo aan gewend dat ze een behoefte is geworden en ware er geen zaak Dreyfus meer dan zonden de Franschen elkander verbijsterd aankijken niet wetende waarover zü zonden moeten spreken Van daar dat zü bij stilzwijgende overeenkomst hebben beslo zijn hart weergalmde yZeker beate jufFiouw ik ben er leker ran dat ge tevreden zijn zult wMyn bnef ia dua in handen gekomen in zya eigen handen flZeker wel wilden ze mq aan de deur afaobepen maar dat gaat met m zoo maar niet r£n en ge loudl antwoord waohtaoi heeft bij geantwoord F vHij heeft ieta bctera gedaan jnffroaw Hij ïa zelf met m meegegaan De bertog had zioh zoodra de Savoyaard wu begonnen te spreken op bet portaal teruggetrokken weahalre da Trouw die du half overeiad zat bom niet bad bespeurd Mbt u meegegaan waarom zie ik hem dan niet ah die trappen I dit huisl rYolatrekt niet beate juffrouw hy ia bier in uw onmiddeijjke nabijheid f Ja bier beo ik gravin SimeuM I rtep de hertog thans te rooraebyn komende rHet II Ood die a bier landt Zijn naam z geprezen I riep de gravin met trillenda tem De bertog zatte zioh Deder op ean houten bankje en beaohoQWde Bertha £ a onder deie beaehoawing dwaalde zya geaat af Tarra weg naar de beaaohen van Nivemaii en hij zag voor zyn geestesoog op ean aodaobank aan dan Toet van ern ransichtigen etk acn beeldaohooD jong nei e rnqnerand met weemoedige blikken doelloos toor zioh starende D vrouw daar Toor ham de bawoooater Tao d t bot waa hetselfda meisje Zji bad thau haar Tcartigita jaar bereikt rraa lyk noeat bat Ifjdaa gawaeat sijn dat ty bad ta ten dat de zaak nooit een einde zal hebbon Ware het anders dan zon men het vermoedelijk anders aanleggen Op verlangen van de strafkamer van hetHof van cassatie heeft de president van dorecltbank te La Roebelle zich naar het eilandRé begeven waar Droyfas den tyd vóór zijnovertocht naar Qujana doorbracht en aldaareen enijuête ingesteld betreffende enkele vragen van het Hof OosTENEUK HoSOilUJÏ Het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden heett Zaterdag zichzelf overtroffen eenige afgevaardigden hebben al u het dan ook op de tribune een formeel gevecht geleverd Het kwam zoo aan Tegen het laatst van de vergadering stelde de socialist Daszynski voor het voorstel tot afscbafthig van artikel veertien van de grondwet van 1867 betreffende de volksvertegenwoordiging van de Cisleithaansche kroonlanden onmiddellijk op de agenda te zetten opdat niet graaf Thun met behulp van dat artikel den absoluten regeeringsvorm zon invoeren Tegen dat voorstel voerde de Jong Tsjech Kramarsj het woord zeggende dat artikel veertien het eenigo wapen va de regeering is De linkerzij 1 kem telkens in de rede met het geroep Diender Politicagent I omdat hij indertijd als ondervoor aftftr afgevaardigdon door de politie nit de zaal had laten zetten Kramarsj verweet de oppositie dat zü het parlementair stelsel te gronde richtte en zelfs de invoering van het absolutisme veroorzaakte BiJ deze woorden juichte de rechterzij den spreker toe en eenige dagbiadschrijvers op de rechtsche tribune waar de verslaggevers van de Slavische bladen zitten klapten in de handen onder anderen de keizerlijke raad Penizek de briefschrijver van de Narodni Listy De oppositie riep woedend Er nit en Wolf en de nationale Duitscher Oirstmayer verzochten den voorzitter de schuldigen te laten verwijderen De voorzitter antwoordde dat hij er nu niets aan doen kon maar een onderzoek zon instellen Wolf riöp Dan zullen wij on zelf recht verschaffen I en snelde door öirstmayer en enkele andere nationalen gevolgd de trap op naar de jonrnallstentribune Daar eichton zü dat men hun Penizek zou uitleveren maar deze was al weggeloopen Intnsschon waren eenige Tsjechische afgevaardigden de DnitBchcrs gevolgd en er ontstond nn op de tribune tusschen de afgevaardigden een heftigo woordenwisseling dio weldra in een geregelde kloppartij overging De Tsjechische afgevaardigde Pospisjil kreeg een blauw dragen gebad om zulk een reraodonng taweeg te brengen Alles in baar weten sprak van lange dagen Tan ellende Uoge weken en maanden en jaren Tan koude treurige hopelooze ellende en noobtaoi waren b j opmerkzame besohonwing de sporen Tas hare vroegere lehoonheid terug te vinden Hare zwarte haren waren nog eren glanzend en zjjdaaobtig all Troeger nog gHnslords in bare groote oogen dta uitdrukiciDg van kalme waardigheid welke zg Toorheaa bezaten yJa bat ia Ood dia u lendt harbaalda zij ylk had geen hoop m er in niemand dan in d den eenige van wien ik kon verwaobten dat hij nog eenig belaag d my lou kannen stellen en m belpen zou om geruit ta sterven Hel deza woorden wierp zij ean blik op bet kleine meiije dat r icb verschrikt bjj haar verb rg Gij zult atlea weten beer bertog Ik lees nieuws gierigheid in uw oog en ik begrijp dat Ik zal u alles mededeelen maar ik wensebte alleen met a ta cgn De hertog gaf den Saroyaard een taaken batwelk deza begreep en heenging Hoofdstuk XXIII OlSCinBDINia TAN 0U T1N DE SlHBUSB Thans was de hertog De Latoar alleen met de Trouw ziJDer herinneringen met do vrouw die hij lange lange jaren tevergeefs gezocht bad wier beeld hg als een heiligen achat in de diepte zijns harten verborgen bad gebeudau met de Troiw ter liefde Tan wrika hij zijn leven in eenzaamheid gealeten bad Hi wu met haar alleen in ean allendige afiiebtalij loldarkuwr oog en Wolf en Girstmayer werden ten slotte de tribune uitgodnwd do eerste mot gebroken lorgnet Onder het geraas loot de voorzitter de vergadering midden in Kramarsj rodevoering en naderhand hoorde hiJ do getuigen van het gevecht op do tribune Marokko Marokkaansche zedon Negentien gezouten hoofden van gcdoode opstandelingen in Tafliet ziJn te Raüat aangekomen en boven de hoofdpoort der stad als afschrikwekkend voorbeeld opgehangen Daarna zullen zij naar Fez worden gozondfu om daar op dezelfde wiJZB te pronk te hangen DiirrscHi Luitenant Schlieckmann die onlangs in eon duel te Metz don koopmanszoon Tillemont doodde is tot 2 jaar vestingstraf veroordeeld ZwiTssRiAxn Hoven alle gevangenissen van het kanton Waadtland wappert de witte vlag tenteeken dat z j geheel ledig zfln Een zeldzaam ver8ch jnsel ItaliI In de nabijheid van Como zijn 8 douanen in het gebergte door een lawine modegesleept en 500 meter ver nedergesmakt Twee hunner waren oiimiddeljk dood de overigen zijn zwaar gewond Frahkbuk De politie to Paiijs heeft een oplichter gevangen genomen die in den tijd van drie maanden bij oen aantal kleine bankinstellingen in verschillende landen van Europa voor meer dan een miUioon franken valsche coupons heeft weten in te wisselen meest namaaksels van coupons der Uellniiiceei de Fjgyptische schuld Hot is een Uriek Apostoelos genaamd die zich uitgaf voor Jacqnes Levy directenr oener gefingeerde Parijscho bank HiJ zond naar kleine banken in Duitsche Oostenrpsche Engclschc en andore steden orders tot betaling an een Ktndont of een handelsman wiens komst hij aankondigde De te betalen som varieerde tusschen 500 en 100 franken en valsche coupon wa n by den advicsbrief ingesloten lies student kwam natnnrlijk niet en dan schreef de vreemde bank naar Parijs om instructies Waarop de oplichter antwbordde Maak de coupons maar te gelde on zend miJ een cheque op een Fransche bank En aldus geschiedde Een Uerliin che bank echter vond het geraden alvorens de coupons te gelde te maken inlichtingen te Parijs in te winnen en vernam Bertba de Chaumont gravin de Slmeuao stierfvan honger kwam om in ellende Hü Tloekte bet noodlot dat deze vrouw hem oat zegd had om haar een dusdanig lot te bereiden Overeind staande uaaat de armzalige ellendige legerstede waarop de ongelukkige vrouw nitgeitrekt lag beaoboawde bij baar en ean diepe zucht ontsnapt zijn boezem Hij had den moed niet om haar maar ook een enkele vraag t doen n besloot t wachten tot zijielve het woord zou opvatten H j wilde haar het Tardriet beaparen te spreken orer baar Terieden indien zjj zelre da begesrte daartoe niet te kennen gaf De gravin zweeg langen tgd Ten slotte riehtte t tich op rn atak hem hare baud toe £ n onbeMbrijfelijke gewaarwording doortintelde den hertog toen bij deze hand roorhoen o zacht en blank tbans zoo kil en kond en ali bad de dood aa reeda doen rarstjjTen aanraakte Rn duizend beTinavringen Tlozea ditor zgo brein duiaendhertjineringan die aioh tazancQ peratan in dit aaaa woüf d Bertba I Kn een traan een bartttoohtelijko traan rolde ovar zgn gebi nde wnng De gravin Ter iiQMda al hare kiaobten TwM malen achtereen haalde ei diiip adem slaof siL uw leven wilde iuAigeu io hare tAngfn vftriew Tlïaor een moordende stekte daarop bflgon zij WacrlJlraal V r ttntlfi