Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1899

S i lUago 8 48 7 10 7 40 7 4i 1 81 t 4 lO U 11 87 U ii 11 11 1 18 I 4I 8 40 4 4 31 8 10 18 7 10 7 11 8 18 10 08 Voorbori I S8 7 88 O 1 10 17 1 41 4 9 18 g S4 tui 10 88 1 88 4 11 8 80 4i 7e eDliiitai UotrklpoUe 17 Mg door 10 48 8 08 t 04 81 l i d 88 7 41 I OS 8 84 P IS 1 1 IS 10 84 11 M Il ni ll iO 1 17 S 14 4 0i 4 17 i lt 1 80 7 48 118 10 10 10 81 UI n 4 l T X E t H 1 i m Uoudt I IO 11 1 84 7 81 1 14 1 07 10 18 10 87 18 0 1 18 10 18 88 8 iO i l 7 4 81 8 80 8 08 l ll S ll 10 17 10 11 Oude 5 88 8 n I 8 48 7 8 08 11 81 1 87 8 17 7 10 10 84 ffotid 18 87 8 41 8 84 8 45 8 14 7 18 8 48 10 41 OumIii 1 08 7 88 7 04 S tl 8 88 t 8l 10 81 11 41 11 88 I lt 8 08 8 10 8 04 4 7 8 ll 11 18 11 1 UlTOokt 8 88 t n 7 4i 8 87 8 41 1 00 iO 10 18 10 11 11 8i li OI 1 87 8 08 8 18 8 88 4 48 81 1 18 8 88 7 8i 88 8 17 10 08 10 14 Woardu 8 48 8 58 8 01 I l lO Si ll Bi 11 14 8 47 4 11 88 7 18 g lO 1 88 10 84 ♦ ♦ 88 0 ld 8 14 10 48 too I i7 08 li 88 10 81 11 10 18 11 8 11 8 40 4 87 t ie 8 10 7 88 8 81 8 4i 10 84 11 10 Directe Spoofwegverblndlngen net GUUOA Wloterdlenst 1898 99 AangevaogeD 1 October TUd vaa Greeowich eoODA HOTTIIDAIl iaHn 11 11 11 18 11 18 8 11 l ll 8 17 4 1811 18 1 f i l 11 11 Ut 8 18 11 4 U l ll 18 81 1 81 I IO 4 4 1i t ll g u g 8t g 84 10 11 11 11 4 il t ll l il 11 7 11 1 10 1 40 10 80 7 10 1 84 1 48 10 18 10 81 11 81 4 41 i il 11 7 11 7 1 40 8 11 4 li t 08 t I f n 1 04 11 f i ll 8 18 f bat t l7 li 8 1 7 4i i ll I 47 7 41 OODPA DEN BliOiia f tM g i7 g l g 87 10 14 11 88 1 1 l ll l ll 18 8 18 84 18 7 84 7 81 8 M t 8 4 8 18 8 88 door oor 10 88 8 88 88 8 48 M4 8 84 t 8 1 88 ln l8 8 48 V ii lO li 10 44 U 4t OUD k k Kil T 1 O 1 H iouilii 18 14 9 8 10 87 11 10 4 111 80 7 I SKI U M illi l W 8 01 g 06 10 88 11 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 U 17 liutC 8 80 8 88 10 80 1011 18 8 18 8 88 10 8 n l V xitCB 7 08 8 10 g u ll li 1 811 48 4 4 8 10 7 41 8 4 Aaat W 7 80 8 11 LU 11 10 i OI 4 Mt 0O 881 00 10 0 eowU Ml 9 18 18 09 U ili 81 4 47 8 41 7 41 i tai 1 toen dat het bankierskantoor van den tn kker niet bestond De politie werd gpwaarachnwd de man gearresteerd en nu ViotwKten elf rcg jjringen elkaar ztjii nUlevering BINNENLAND Ter beantwoording van de Nota van Ihr Keell legt de Minister een vollcdigen hiaat over van het bedrag waarop de uitkeering aan elke gemeente over het jaar 1898 Ih vastgertcld Het totaal dat geen noementt aardige veranderingen meer kan ondergaan i t 12 fl21 5 H Ta t geheel zullen de nitkeeringen 4 4 i 44 houger zijn dan het bedrag bedoeld bij de wet van 2 i luli 188 Bestond er voor den Hinister reden te tw felen aan de bewering dat het geheele namenstel der flnancieele maatregelen van het vorige kabinet aan de scbatkiht geen geld heelt gekost thans eeliter nu de nitkeeriugen aan de gemeenten de uorxijronkelijke raming met een minder bedrag blijken te uvertreüen dan gevrecBd werd en do uikeiaccSni 22 ton boven de ramiji heeft opgebracht is gcinkkig iedere twijlel ten aanzien van dit punt geweken Tegenover ruim 7 millioen mindei opbrengst personeel en meer nitkeering aan de gemeenten staat een winst van 1 5 1 00 000 aan invoerrechten en soikeraccijns en 1 2 000 000 aan conversie De vermindering van het eindcijfer der begrooting en de verrassende opbrengst van den snikcraccijn onder de nieuwe wet hebben de flnaneieele Tooraitzichten merkbaar verbeterd Tot verhooging van den ace ns op gedistUl en wtjn zal niet behoeven te worden overgegaan Ken tabaksbelasting zon niet gaan bescherming is ongewenscht De eindcijfers der bogr JOtitig kannen niet ingekrompen üit Leiden ontvangen wij het bericht van het overlijden van l rol Fruin Eobcrt Jneobus Fruin werd den U Nov 182S te Hotterdnm geboren Na voltooiing zijner academische stndiën te Leiden promoveerde hiJ aldaar iji Dec 1847 op eene dissertatie l e Manethonc Sebennytha Kort daarna werd hfl docent aan het gymnasium te Leiden en in Febr 1860 hoogleeraar in de vaderlaudsche geschiedenis aan de Leidsche universiteit Fruin heeft onze letterkunde verrijkt met vele geschriften en menig belangr k van degelpe bronnenstudie getuigend werk betrekkelijk oen of ander onderdeel uit de Vaderlandscho historie Als reilacteur van De Gids en als medewerker van verschilJende andere tijdschriften heeft de overleden hoogleeraar eveneens veel bijgedragen tot verWeerdering der kennis van Neerland geschiedenis Het meest bekende van zijn gesrhriften is zjn werk Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog een geschiedboek uitmuntende door keurigen stijl en heldere voorstelling De Koninklijke Academie van Wetenschappen en do Mij van Nederl Letterkunde telden Fruin onder haar meest geziene leden Doch niet slecht op wetenschappelijk gebied heeft Fruin uitgeblonken Hij was wat men noemt een beminlijke persoonlijkheid Wie met hem in aanraking kwam geraakte onder de bekoring van zijn vriendelijk wezen Wie Fruin kende had hem lief Eenvoudig en hulpvaardig heeft Fruin die ongehuwd bleef velen aan zich verplicht Nooit werd tevergeefs een hergep jp zjjne hulpvaardigheid gedaan en waar het noodig bleek opende hij gaarne de beurs maar steeds op voorwaarde dat het niet aan de groote klok zon worden gehangen 0 da 7 11 1 10 8 18 HaoidrMlit door 7 11 s 4i Hieitwarkvk 7 tg 1 40 Oapdl f 7 4 8 i lniaï iO 7 11 l ll t tt Eottotdu 3ap4ll Kteuwerkark Itoordroobt 9mit 1 80 8 48 8 il k OI 1 08 7 8U 7 41 7 18 8 07 8 18 Qoudl Zenihaiuii MoorkijMll ZoatonaHr Zognani Voorburg Hm Fruin bezat ook ia hooge mate de gave van welsprekendheid Niet alleen wat hijschreef maar evenzeer wat hiJ sprak mifnttenit door kenrigheid helderheid en eenvoud Aan menig graf van gestorven collega s heeftFmin s welsprekende stem geklonken en dankwam het aan d i dag wat een hart irwoonde in dat betrekkeljk klein lichaam Voorwaar niet alleen een ster aan den wetensehappeiyken hemel is heengegaan maarmet Fruin daalt een der voortreBelJkstcmenschen ten grave Tel Dr Schaepman heeft het door zgn dezer dagen te Utrecht gehouden rede weder by het ultra behoudend deel zijner partij verkorven Hij heeft daar zooals men weet vrij dnideiyk te verstaan gegeven dat hij het middel door notaris Coolen aafi de hand gedaan om kunstmatig vrijwilligers te kweeken als een ontduiking der wet tot afschalflng der plaatsvervanging gekenschetst I e Haasbode is daarover nogal verstoord en beweert dat dit vonnis den notaris I ooien niet deert omdat deze immers de wettigheid van zyn stelsel heeft bewezen Er bestaat hier zeker wel reden om aan de omschrijving te herinneren die een ondKomeinscli rechtsgeleerde van wetsontduiking van wetsbedrieging zooals hot kernachtig beet heeft gegeven namelijk z06 handelen dat men zich op de letter der wet beroepend toch den geest der wet verdonkeremaant Zoo iets noemt men in het paleis van justitie chicaneeren En dr Schaepman is een vijand van e hicaneii Wij wijzen er nog op dat de Eegeering voornemens is daartegen een stokje te steken ZiJ heeft aan de Eerste Kamer geschreven dat ziJ het haar plicht acht te zorgen dat de persoonlijke dienstplicht by de wet ingevoerd gehandhaafd blijft pji daaraan niet door een vermomde plaatsvervanging wordt te kort gedaan Er is dan ook ee i wetsontwerp dat strekt om in de leemte te voorzien reeds bij den Kaad van State in onderzoek geweest Voor de lichting van 1890 kan dit echter niet meer dienen Als dit ontwerp in behandeling komt zullen stellig allen die tot de afschaffingder plaatsvervanging hebben medegewerkt er vi iór stemmen on naar wy vertrouwen ook menig Katholiek Kamerlid die nietgoed kan keuren dat men een eenmaalaangenomen wet door chicanes tracht teontduiken Handbl ïeinengde Berichten Op het nog heel swakke fjn van d C Boezemsingel te Rotterdam waagden zich Zaterdagmiddag achter de fabriek van de firma Allan o drie jongens mot het gevolg dat zy allen er doorzakten Met zeer veel moeite werden zy er uit gehaald Een was reeds bewusteloos en verkeerde aanvankoiyk in zorgwekkenden toestand eerst gernimen tyd daarna slaagde men er in het bewustzyn by hem op te wekken Naar men verneemt zal tusschen Delft en Rotterdam een automobielen dienst worden opgericht De rit zal ongeveer 3 kwartier duren Omtrent het gebeurde met het rytuig waarmede H M de Koningin Moeder Vrydag naar OranjeSassau Oord reed deelt het U D mede Het ongeval naby den Keienberg betrof het losloopen van den wielband van het achterwiel van bet rytuig Twee wielryders die bet rytuig volgden waarschuwden den koetsier g tl 10 18 ll li 11 80 18 17 10 81 lO Si 10 48 in ll 1 i4li 11 84 11 08 11 47 18 18 11 11 11 80 11 41 18 41 Ware het defect niet zoo spoedig opge merkt dan was een ongeluk zeker niet uitgebleven H M is iaet mderdaad aan een ernstig gevai r ontsnapt Even verder doorgereden zou het rytuig onvermydeljk zyn omgeslagen Vrydagavond ontdekte de politie te Leiden dat een schipper met zjn schuit aan de Nieuwe Rju Uggende eene vrouw wier kloederen in braud stonden uit de roef droeg Met behulp der politie werd de vrouw onder water gedompeld en bleek dat zj geen noemenswaardig letsel had bekomen Intnsxchen ging een ander agent de roet alwaar brand bleek te zyn binnen en redde twee slapende kinderen Zoowel de vrouw als de kinderen werden onder dak gebracht en liefderyk verzorgd De brand zelf was spoedig gebinscht zonder veel schade berokkend te hebben Hy was ontstaan door byvuUing der lamp met petroleum Tc Pemis is een timmerman tot de Mormoonsche leer overgegaan In tegenwoordigheid van twee zendelingen had de onderdompeling in de livier plaats De burgemeester der Friesche plattelandsgemeente F heeft aan den minister het verzoek gericht buiten zyne gemeente te gaan wonen in de stad F in het centmm zyner gemeente gelegen Den gemeenteraad is door den minister omtrent dit verzoek om advies gevraagd en met algemeene stemmen luidde dit advies ongunstig Niet omdat men den burgemeester geen goed hart toedraagt in geenen deele maar de raad achtte de verhuizing niet wenscheiyk met het oog op de gemeentekas Het hoofd der gemeente is nl een der hoogst aangeslagen in den hoofdeiyken omslag de gemeentenaren gaan gedrukt onder hooge gemeentebelasting en de raad oordeelde t daarom het niet gewenscht des burgemeesters bydrage te missen Terwyi de baas uit een te Zevenaar vertoevenden kermiswagen op de musschenvangst was en de moeder aan t bedelen vatte de inboedel van dit raderhuis vlam waardoor 2 in den wagen achtergebleven kinderen hevige brandwonden bekwamen Biykens later bericht moet het oudste een meisje van 6 jaren reeds aan de bekomen brandwonden bezweken zyn Een quaestie die nogal eens het optreden der politie aan het Strand te Scheveningen noodig maakt zal eerlang definitief worden geregeld wanneer de Raad van s Gravenhage lich nl vereenigt met het voorstel der commissie voor de stralverordeningen waarby wordt verboden het gedeelte strand gelegen tusschen paal 99 en 100 met rywielen te belijden ze aldaar te plaatsen of daarmede stil te staan zynde de plaatsen door burgemeester en wethouders als standpunt voor bad of onkleedkoetsen aangewezen 4 40 l 8i 4 80 4 87 i 04 1 10 f tl 1 44 1 80 t 4 4 05 1 84 1 01 8 08 1 14 I flg 4 08 4 84 17 87 84 8 41 47 1 14 8 48 4 41 4 88 8 7 ill 8 81 187 l 4i 4 18 8 11 Vrijdagavond had te Voorburg een droevig ongeluk plaats De stoomtram welke te halfzeven vandaar vertrok heeft even voorby de Broeksloot een dame mevr M overreden Zwaar gekwetst werd zy opgenomen en gedragen in haar woning die in de onmiddelyke nabyheid was Terstond werd om heelkundige hulp gezonden welke door drie doktors verleend werd By onderzoek bleek dat de rechterarm verbryzeld en amputatie miodig was Uit een onmiddeliyk door mr baron Van Tuyil van Serooskerke burgemeester van Voorburg ingesteld onderzoek bleek dat het trampersoneel geheel onschul dig was aan het ongeval en dat het slachtoffer zich moedwillig voor de machine had geworpen Per rytuig werd de patiënt naar het Gasthuis aldaar vervoerd Ontduiking van een gemeente verordening Door den Raad van de gemeente Dongen N Br was een nieuwe verordening gemaaktOBp toezicht ta kunnen houden op de hoedanigheid en het gewicht van het roggebrood De bakkers in die gemeente hebbenbewezen slimmer te zyn dan de Raadsledenen besloten geen roggebrood meer te verküopen voortaan verkoopen ze kroningsbrood U D Eenigen tyd geleden werd nit een horlogewinkel op het Thorbeckeplein te Amsterdameen aanzieniyke party gouden en zilverenvoorwerpen ontvreemd Thans is door depolitie een persoon aangehouden die vandezen diefstal verdacht wordt Door tweeopkoopers is hy reeds herkend als de man die verleden Zaterdag een horloge had verkocht N V N Zaterdagochtend had er aan boord van het te Maassluis in de haven gestatiomieerde Zweedsche bergingsvaartuig Helios een ongeluk plaats By het schoonschipmaken in het volkslogies vond de scheepsjongen in een der slaapkooien een revolver toebehoorend aan een der matrozen Spelend haalde hij eenige malen de trekker over en gaf daarna het wapen aan een stoker die het in de richting van den jongen hield en het jiftrok met het noodlottig gevolg dat de jongen door een kogel getroffen werd en enkele uren later aan de gevolgen overleed Men meldt uit Vianen Nadat door verschillende personen met dreggen daarna met de zegen tevergeefs en langdurig het kanaal aan weerszyden van de Biezenbrug was afgevischt en gedregd naar het lyk van Herm Bonman den klompenmaker die Maandag 2 Januari noodlottig te water is geraakt heeft Zaterdagmorgen Joh Henke schipper te Gorinchem Woonachtig met een z g groote zegen het k in de dichtgetrokken netten opgehaald Tusschen s Hertogenbosch enVuchtiseen 15 k 16 jarige jongen door het ys gezakt en verdronken Te laat gekomen Het detachement koloniale troepen dat Vrydagmorgen van utrecht naar Rotterdam vertrok moest zonder geleide gaan De begeleidende officieren hadden den tyd vergeten en zagen den trein voor hun neus vertrekken Een van hen wilde nog op den in beweging zynden trein springen maar werd hierinbelet door den stationschef Zy telegrafeerdenonmiddeliyk daar Rotterdam en vertrokkenmet den volgenden trein Stand Het lieleid der regeering beschouwd van het standpunt der Eerste kamer vindt weerklank in de algemeene beschouwingen der leden van dat college over de staatsbegrooting Volgens het verslag daarvan spraken onderscheidene leden hunne verwondering uit over de houding welke twee leden van het kabinet tevens leden van de Tweede Kamer hadden aangenomen by de stemming over de voorgestelde amendementen op onderart 4 van de Vestingbegrooting Men stond stil by den toestand der financiën de oorzaken daarvan en de middelen tot verbetering l tS 8 81 10 04 10 81 l D 7 lt 8 01 8 01 l ll door 10 11 10 18 10 18 l ll i tO 1 1 1 10 84 10 84 I 1 17 lO ltt 1 47 Oo D Iniini ilUfc lo ie kl EHe roitiger moot nok borendion rcorsieo ru ien bowy è f 0 80 t i4 10 01 10 07 10 1 Mü I IO 8 84 10 8 11 0 10 10 11 10 11 10 88 Volgens eenige leden is de toestand onzer geldmiddelen in de rede waarbij de minister van financiën de begrooting voor 1899 aanbood te gunstig geteekend In eene afdeeling hadden sommigen vrfl algemeen den indruk ver kregen dat de toestand der financiën die van Ned Indi6 buiten beschouwing blövende aanmerkeiyk minder zorgvol was dan uit verschillende mededeelingen van den ministervan flnauciën aangaandedegevolgenderflnaneieele maatregelen van 1894 1897 verstrekt moest worden opgemaakt Hoe de meeningen ovei den toestand overigens mochten verschillen hierover waren allen het eens dat sRyks geldmiddelen de ernstige zorg van regeering en volksvertegenwoordiging eischen Een aantal oorzaken van den toestand werden besproken Algemeen zag men de oorzaak in de toenemende verhooging van de zoogenaamde gewone uitgaven Van verschillende zijden werd aangetoond dat onze staathuishouding op steeds weelderiger voet woidt ingericht Nagenoeg alle departementen dragen hiervan de sporen Enkele leden deelden die opvatting niet De fout ligt huns inziens in de verdeeling der uitgaven over de verschillende hoofdstnkken der staatsbegrooting Wat de middelen tot verbetering betreft besprak men in de eerste plaats de wenschelykheid eener wyzigingderbclastiiigwetgeving ten anderen de nooilzakeiykheid van bezuini De meening van den minister dut verhooging der directe belastingen niet raadzaam is werd door allen die zich hierover uitlieten zonder tegenspraak gedoeld Sommige leden betreurden het dat de minister van ftcanciën thans heil gaat zoeken in eene verzwaring van accynzen met name wat het gedistilleerd betreft Verdere afschaffing van bestaande belastingen achtten enkele leden bedenkeiyk De invoering van eene tabaksbelasting werd door eenige leden in overweging gegeven De vraag werd besproken of van wyziging onzer tariefwetgevmg m beschermenden geest gunstige uitkomsten voor de financiën waren te wachten Volgens enkele leden ware het wenscheiyk een matig recht op vreemd meel te heffen Van alle zijden werd op bezuiniging aangedrongen De wetteiyke verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ouderdom ziekte en invaliditeit kwam van verschillende zyden ter sprake Houdt de regeering deze zaak voor uitvoerbaar dan geeft al moge voor uitwerking van het denkbeeld nog studie noodig zyn zoo betoogde men het verslag der staatscommissie voldoende bouwstoffen aan de hand om de hoofdiynen van hot ontwerp vast te stellen Onderscheidene leden wensohten zich op dit oogonblik van elkon aandrang tot het indienen van een ontwerp betreffende de verzekering tegen invaliditeit en ouderdom te onthouden Over de pensionneering der werklieden zelve had in verschillende afdeelingen een min of meer breedvoerige gedachtonwisseling plaats Eenige leden waarschuwden tegen het stellen van te hooge eischen In drie afdeelingen waar dit onderwerp werd besproken was men algemeen de overtuiging toegedaan dat de Staat de kosten der pensionneering onmogelijk op zich nemen kan Waaruit zouden de sommen voor dit doel moeten worden betaald P Biykt eene regeling inogeiyk dan zal de Staat slechts steunend kunnen optreden Verplichte deelneming van den werkman achtte men noodig wil men een resultaat van eenige beteekenis krygen Enkelen vereenigden zich niet met deze beschouwing Een hoog pensioen voor oude arbeiders is volgens eenige leden niet wenscheiyk Een bgdrage van 11 4 f 2 schjnt niet te hoog maar is hoogst welkom in huishoudingen Moeiiyker zal het volgens eenige leden zyn het pensioen te regelen voor ouderdom en invaliditeft Naar het gevoelen van onderscheidene leden behoort de regeering alvorem eene poging wordt gedaan tot wettelijll regeling van het arbeidscontract de Kamers van Arbeid daarover te hoeren Vele leden drongen er op aan dat de reg by eene herziening der armenwet pal zal staan voor het beginsel krachtens hetwelk armenzorg in de eerste plaats ia de taak van kerken en particulieren Alvorens over te gaan tot regeling van werk den en loon wenschten eenige leden de uitkomsten af te wachten daar waar desbetreffende bepalingen bestaan Het vertrouwen werd uitgesproken dat eene herziening der kieswet zich uitsluitend zoude beperken tot lie techniek Vrjj algemeen achtte men de regeUng der administratieve rechtspraak zeer urgent De schorsuig van enkele besluiten met betrekking tot het voorzien in het militiecontingent systeemC oolen werd door enkele leden goedgekeurd en door andere bestreden Naar de overtuiging van een groot aantal leden was het de plicht der regeering om te zorgen dat de persooniyke dienstplicht gehandhaafd blfft STADSNIEUWS GOUDA 30 lanuari 1899 Zaterdagavond gaf dedilettantenclub Gouda een uitvoering voor genoodigden Opgevoerd werden Jonge harten vaa M Emants en Pakketten voor dames van Justus van Maurik Met veel genoegen zagen def asteu het uitstekende spel der vertoners die voor vele artisten niet behoeven onder te doen Bescheidenheid verbiedt ons namen te noemen maar de geheele indruk was uitstekend Een geanimeerd bal besloot het feest wy weiischen de jonge Vereeniging die zooveel belooft een lang en gelukkig leven toe Gisteren avond omstreeks halt negen ontstond brand in de bakkery van Slegt op de Korte Tiendeweg spoedig was men den brand meester zoodat erger voorkomen werd Gisteren avond omstreeks half twaalf was op de Groeneweg naby de po itiewaclit een beschonken peisoon uit Boskoop die daar een revolverschot loste in de lucht De kogel verbryzeldo een ruit by den vleeschhouwer de Jeu zonder verder onheil aan te richten De politie rekende deze persoon spoedig in die veivolgd zal worde wegens het dragen van wapenen hetwelk verboden is Schoonhoven In de gisteren gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd ter tafel gebracht een voordracht van drie personen ter benoeming van een onderwyzeres aan school Ie soort Eenderriadsledon deed het voorstel niet tot benoeming over to gaan als zynde met de wet in de hand bet aantal onderwyzers groot genoeg om in de behoefte van goed onderwas te geven te voorzien terwfll de gemeente zich naast de groote flnaneieele offers die het onderwys eischt geen luxe mag veroorloven volgens zyn bescheiden meoning In de eerstvolgende raadsvergadering zal dit voorstel in bebandoling worden goiiomeii r OSTEK IJ IEIsr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de lo helft dor maand Januari 1899 en terug te verkrygen doortusscheakomst van het Postkantoor to Gouda Verzonden van GOUDA Stuurman Ammerstül 1 L onyn Amsterdam Wed Duister Mej Kogge Arnhem S Overvorst Cnpelle Mej J Jaspers Delft P Vis s Gravenhage Dames G Heikens Nicuw Wolda Wed Schriel Rotterdam Mej M Bonman Wed C Jansen Mej N van Vliet Wed 6 M Wyss Mej C Boot Wed A Visser Sliedrecht A Alblas Waddingsveen Wed Henzeneru A Bakker f 1 Verkerk Arnhem Wed 6 C van Da a Gravenhage Gritters Hoorn Mej Puls Rotterdam C ortyn Schoonhoven Pimmefman Mainz I v d Weyer V De Directeur v h Post en Tplegraafkantoor VOR STER VERSCHEIDENHEID By den grooten diefstal in Parr s bank ontbreekt ook de komische zyde niet De 40 000 in groote biljetten die de dieven teruggezonden hebben in een nietaangetee kenden brief uit Londen waren vergezeld van een briefje waarin de heeren heel beleefd niededeeling van de goede ontvangst per advertentie vroegen t alleen heeft de directie der bank zich gehaast aan dit verzoek te voldoen maar zy heeft er zelfs een harteiyks dankbetuiging voor de terugzending bygeVoegd Naar een bjgaand verzoek om het ontbrekende na te zenden hebben wy vergeefs gezocht Eenige dagen geleden stierf in een klein dorpje van Pruisen een boer di den ouderdom van 78 jaren bereikt had De man die als een echte gierigaard bekend stond bezat een groote boerdery en een baar vermogen van 200 000 kronen Dat hy by zjn dorpsgelUooten niet te best 8ton4 aangeschreven kan men begrypen als men weet dat hy zich meermalen in zjn leven wegens woeker voor den rechter te verantwoorden had Het doodenmaal bewees dan ook alleszms terwyi men gedurende den tocht naar het kerkhof een opgewekten marsch speelde Toen de bedroefde familie s avonds huiswaarts keerde kon er byna niemand meer op zijn beeden staan Rechtzaken Voor het kantongerecht te Ridderkerk is de volgende rechta quaestie behandeld Een arts uit Uselmonde veroorloofde zich aan een ijner te Bolnea gemeente Bidder kerk woonachtige patiënten over het jaar 1897 voor geneeskundige bohandeling geneesmiddelen en visites ongeveer 3 4 4 maal zooveel in rekenuig te brengen als over vorige jaren Het scliynt dat hy hierby gedreven werd door wraakzucht daar de patiënt met nog anderen er toe had medegeworkt om vooi Bohies een eigen gemeente geneesheer to krygen terwyi tot overmaat van ergenis voor den arts zgn nieuwe confrère die in 1898 to Itoliies kwam do anti revolutiimaire richting 8 toegedaan De patiënt weigerde te betalen inaar bood een goede som aan ten einde do zaak in dor minne af te doen De arts wilde van geen schikken weten en liet deii patiënt voorhof kantongerecht dagvaarden tot betaling van het volle bedrag der rekening De patiënt voor wien mr H W Hovy advocaat te s Gravenhage optrad bood aan te betalen per visite 7 cents terwyi de arts iri ëischt had f 2 Mr Hovy wees er in zjn toelichting op dat de prys van de visites van een huisarts wol te onderscheiden van een consulecrend geneesheer wel degoiyk is een Tlxum zy hot ook een stilzwygend fliram voorts dat de art die ook ovor vorige jareu zgn dioiisti u had betoond had moeten stellen en bewyzen dat ook toen f 2 per visite door hem in rekening was gebracht of wol dat er byzondere redenen waron zooals voorafgaande afspraak hot wegvallen van eonig transpoitmiWel toonamo der gogoedheid van den patiënt of dei geiyk om den patiënt over 1897 meer dan over vorige jaren in rekening to brengen terwyi subsidiair werd aangeboden te bewyzen dat do arts zich tegenover derden had laten ontVallon dat hfl zich zou weten te wreken op den patiënt door hem hot dubbele in rekening te brengen enz Dl kantonrechter stelde don arts in hot ongeluk on verklaarde het gedane aanbod voor voldoende Voorts word elk dor partyen veroordeeld in do helft der proceskosten Holl Laatste Uerichten Vrydag hoeft in d militairo palrononfabriek te Uouai een ontploffing plaats gohad met het ongelukkig gevolg dut drie vuuiwerkers ernstig gekwetst werden Te Halifax op Nieuw Schotland zyn 21 KI0 Russische landverhuizers van do sekte dor Donkobortsy s aangekomen die zich in Canada f ma vestigen onder leiding van den zoon van olstoi Er is te Konstantinopel weder een aanslag op den sultan vorydeld Een der samenzweerders waarschuwde de politie die vier lieden in handen kroeg maar de overigen liet ontsnappen De Czaar beeft een som van 42 000 roebels uitgotrokken voor een woten scliappeiyke expeditie van het Russische Goograpbisch Genootschap naar Midden Azië In de Vereenigdp Staten z n paardenkoopini uit Parys Belfast en Antwerpen aangokomen met de opdracht om tienduizend omnibuspa rden te koopen zy zyn op het oogonblik te Chicago on betalen 100 tot 500 dollar per paard Per Tele graaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 80 Januari 1899 VETTB OSSEN en KOEIEN groola aanroer priJKn nareii voor la karaiiteit 80 8e kiraliteil 88 8o kvaliteit 85 Cent per half Kilo VETTE KALVEREN redelijke aan oer roor Ie knliteil 29 ie kvalit 87 Se kvalileit Si Cenl par half Kilo TKTTE VARKENS groote aaoTOor Ie kwaliteit en een balf Ie kwalilail 17 on 8e kwaliteit Cent per half kilo SCHAPEN en I AUMEBEN kleine aanioar De handel wai ia vette runderen en kalreren E rijahoudaDd Schapen en lammeren Houwer Varene teer aleoht MARKTBERICTHEN Binnenlandsche Granen BOTTBRDAM Notaering au 18 Jaonari 1899 TARWE par HL 5 80 k f 90 per 100 KO 8 a 8 0 betere quel por 100 K G CANADA per HL 1 10 a 5 8 ROflOB por H L 4 60 f 8 48 WINTER0EB8T per H L i per 100 K G 7 75 i 8 8 ZOUERUERST por H L 8 i 5 40 por 100 K O 8 10 k 8 50 CHErALlEROERST per 100 K O 8 S 1 8 85 per HL 60 4 6 18 HAVER por H L 8 80 k 3 78 per 100 K O 7 4 7 l PAAEDEBOONEN por H L 6 90 i 40 WITTK BOONEN per H L 9 50 i 10 78 BEÜI E BOONEN por H L 7 0 i 10 60 BLAUWE EKWTKN Kookeoorlen per HL 7 60 i 8 10 Niet kookeoorten p H L 0è 6 90 KANABIEZAAO por H L 5 il 7i KOOLZAAD nenw por H L 8 75 Per Telegraaf ROTTER AM 80 Januari 18 B Tarwe 8 86 è 8 7S Canada 6 4 6 50 Winterger t 8 i 8 65 Zomergerel 8 0 a t 8 10 Bruine fioonen 7 7i a 10 06 Witte Boonen niet genoteerd AMERIKAAJNSGHE EB b A 7an OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73a OOUDA Telephoon Xo ai Beurs van ln slerdam Vrkrs lotkrs 88 1 88 97 97 98 100 8 1 I S8 881 88 64 97 108 89 77 9S 18 101 88 100 1001 68 476 103 50 81 101 198 14M Vi 8i 100 C8 1867 88 80 116 UI i05 808 100 55 68 188 9 108 108 85 l iS 14 14 109 8 4 108 11 18 ll l 113 88 JANUAkl yiDKLiSu Cart N il W S 8 dito dito üito 3 dito dito dito S HuNoaa OM Oou II 1881 86 8 iTAUI Ineehr fing 1869 81 5 OoaTBNH Obl in papier 186H 8 dito in s lror 18 8 5 PoantoiL ObLmet ooupon 8 ii tiokol S ÏU I AN0 0 Bi inonl 1894 4 duo Oioona 1880 4 1 dooliiill tha 1889 4 dito li j Hop 1889 90 4 dito in goud leen ISS S A dtto duo ditu 18 4 5 j SpjKjii Purppt srhuld 18S1 4 TuRKBlj Gepr Couv loen 1890 4 Ger Iceuing seioi D Gea feeiongaer aü ImuKn Rep V obl 18 Mllioo Obl Buit Soh 1880 8 Vbmizubla Old 4 onhup 1881 AvaTKaDAH Obhgatiea UbS 8 RoTTKBDAH Stüd Ie u 1894 3 Nao N Afr H nlo aand Ar nd il T bMu CBrtia aten DeliMaulsohappti dito i Arn Hypolheekb pniid ir 4 OultMij der Voreteol aand e Gr Hypolhriokb pandbr 8Vi Nedurlandecha bank aand i Ned Handeimaataoh dito I N W II Pao Hyp h pandbr 8 Kolt Hy otheeitb pandl r 3i Ulr lly olheekb d lo 3 I OoniNB O it Hong bank and KvaL Hypotfaaiikbauk piindb 4 AviUKl EquI bypotb pan b 6 Maiw L G Pr Lii n ror NlD Holl IJ Spoor M a nd Mjj tut Etpl r 8t 8p aand Ned Iiid S 0 rwogm naiid 1 Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 iTALia Spoorwl 1887 89 A BobI 8 Zuid iial Bpemy A H obl S F oL N WarK hau Weeiien aand l Rliai Gr Ruta Spw Uy obl 4 Vi Baltiaohe dito aand i Fastowa dito aand 6 Iwang Ilombr dito a itid 6 Kurili Cb Asow Sp kap opl 4 dito dito obtig 4 AuEaiKA Cm Par Bp Mu o d 6 Chio Nüith W pr C r aand dill dito Wm 8t teler obl 7 Sborer 8i Riu Gr Spm eert r a lllinoia Üentrn obt ii i goud 4 LooisT Il Na hrilliCert v aan l Moil o N Spw M Ie Lyp o fl MiBR K n aiv 4pCt pre aand N fork Oul a o ti Weit aaud dito Punn Ohio obhg 6 Oregon Cabf 1 u byp in goud 5 St Paul Min Il Uaoit obl 7 186 Un Pao Hoof li o obig 6 dito dito Li e CoL lo hyp 0 5 Canada Can South Chert T aanl 51 Vbh C Rallw fe Na lo h d e O Amaterd Omnibaa Mij and 178 Rolterd TrBmwo Maatl and 08 Kbi Blad Amatordam aand 8 106 Hlad Ro terdam aand 8 10 Blioii Stad Antverpen 1887 87 99 Sad Brnaael 1888 i i 9 9 Hom TbeiieRegalIrQ elBoh 4 11 OüBTBNB StaauleeDig 18 0 6 U K K Oo t B Or 1880 8 Spahjb Stad Uadrid 1 1688 Nbo Vt r B i At Spoel eert 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle Wh TERMANTELS Costumes Dlouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke party WITTE GOEDEREN tot spotpryzen f B l8AMI OM EEN GENEESIIDOEL VOOR ASTflHA Dl it S0HIjrFUANN 8Midd4lt4genAithiM