Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1899

Woensdag 1 Februari J890 So 7802 STste Jaargang ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telefaaa Na M ADVEBTENTIEN worden geplaatot vau 1 S regels a 50 Centen iedere regel meer y Centen inxite letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de nudO Tekfaaa Ra M De Uitgave deser Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 trance per post 1 70 Abonderlyke Noraraerf VU F CENTEN eft onmiddrfpke Tarlicbtiag mMi kg bevigsU MutftUra en geoewt wur uid r midileleD fkleB TorkrggbHr bjj A WoLrr It Co B en 198 taGoad in pkkJM rw B ISO en fl 275 APVERTENTIEN Openbare Yergadering DEK AMnUiv tiOUDl ViS DB t iVederlaidsclieii PrtlestagUDboiil P W0KMD461 mwm m dea avonds tea sur in bet Kerkgebuaw der Eemonatrantsehe Gemeente Spreker ir J H DE RIDDER Pred te Kottekdui Onderwerp Uit verlies winst Toegang vry Hamern bet Bertnar T CBKBAS Secretaris Ttgen 1 MA ABT of Mider te bnnr een ruim en net BOVENHllS Adres UABKT A 58 EERSTE HEDERLARD HE RIJWIELFABRIEL Uirect nr U BUBOERS DEVENTER EE Bandelaren en Reparateurs Aaugnign wg om tbana ook tptoiul gaan toaUggui op bat erfaardigan i a FITTINGS vaor den liaadel Framet Wlalan Bandan Zadali nt ent oowel Toor Rywialen met al tonder ketting raden wg U tan leertte aan onu utterêt lage prgaen te rragen Terani maken wg U er opmerkiaam op dat de prgien onMr Rywielan voor IBWbelang r h rerlaagd tgn oodat wg teherp eoneurreeren Waar niet vertenenvtoor igd umrden IJ rBRIO B AQBSTBS gevraagd in t bgionder roor den rerkoop ontar Aoatlnat dia iedere loliede handelaar kan bekomen Vraag t onze Pryzen Nieuw OBOvetrollaD rof Dr Liebers wollwkend IIIÜW XBAOBT II IZIB lllnii kt mil rOrlalmnk tot Toortdnrende radiaale ea lekete geneiing Tan alle tella de meeat bardnekkigi xenuvt Itlekten vooral outitaan door afdwalingen óf jeagdigm leeltgd Totale genèiiog Tan elke twakte Bleekinobt Benauwdbeid Boofdp n Migraine Hartklopping tfaagp n leobte ipgiTertering Onfermogen Impoteni Pollalione eni üitToerige protpeotaaten Priji per wil II 1 II dttUxle Beiok I 1 CentraalDiptt Mitth t d Vegta JMHiomnal Uspiu M OMban h to Amitardam t Happel i üra aniwM a i HalniaiaDi da Joait J C Rollardan Wolir k üo riouda an bit alle drogisten MT EKN BETER adrea Oor alle aoortan 8CB0BNWEKK alakat Noordbrabantiob Soboen en Laanenmagaagn Kteiifeg B SO tegenoTer de Klei legeüeg Aanberelend C SMITI Alle repMati n en aanganaten werk Opmiming Tan het nog voorradig wintetwerk aa ongaeorteaid aohoenwerk Zie de etalage Margarine Door een groote Uargarinefabriek wwdtTEKSTOSlJOEVBAAÖl TO reo Ia en omêtreken een flink Reiziger Vüur den verkoop van haar welbekend labrikaat Bekendheid met clientèle rekt tot aanbeveling Brieven franco met opgaal van refcrenti n onder letters C M M Algemeen Advertentie Bnreau NIJliH VAN DITMAE Rotterdam Een ware Schat voor de ongelukkige elaebtoftira der ZeVbavlekking Onanie en gebe jne aitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG BoUandeche nitgave met 27 atb Erna 2 guldan Ieder die aan de Teraehrikkelgke gaTolgen Tan deae ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlgka dnixend ran een lekereo dood Te verkrSgen bg hakVarlaga Magaiin te Leiptig Nenmarkt 84 banco tegen iniendmg Tan bet bednw ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland FBANSCEB STOOMYEBTEBU elemiMht WissckerU H OPPËNHEIMER 19 Kruiëkad Botterdam Qebrevetacrd door Z H den Koning der Belgen Boofddepdt voor OOUDA de Bear A VAN OS y z dpacialitait voor het itoomen en Terran van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor bet atoonen van ptnehai niantala veeren bont eni Oord nen tafalkleedisn en woidan aaaa d ianwata ea laatate métbode gcTerfd Alle goedenn hetiö geatoomd o geiertd worden onacbadelnk roor da gatondtaid volgen ataal bewerkt HOLLANDSCHE AMS VBHItAM PrgasotMring i China OoDgo Btofthea 4B en 60 oQrol 60 66 Lekkere O Sonobon 76 Oeurige 80 j Congo 100 OntbUt Thee fB Namiddag The H Alleen verkrggbaar i P H J van Wankum Ootthaven B 14 TANDARTS E CASSUTO Gouda Turf taaarkt gPBBXKVBBSi MAANDAG DINSDAG DONDBRDAO en ZATERDAG van tot 4 nuf WOENSDAG en VRIJDAG van Itot nar ZONDAGS niat Jfciiii kortain lilal la 4a beaM lBnl Tk t jr l IBiaBMatlit l iaiiig iie Vat liaalMMinaiaaalawMk t YltaMal aleek la Mar kaia aab Fl M n gaal ia fl de aa l Taariüdaa la da aaaata ipottakMi n b F lAHaktar k Oa la RoUenfaun Te OODDA bg C LUGBR Apotheker Markt en bj WOLFf li Co Westhaven 199 Ooada Dnk Taa A BBUTKHItN k ZOOH Indien gij niet will hoesten gebmikt de allarwaga bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borstlionig Extract Mé tH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigcbloem van Ha W VAW SCHAIK Co Oen Haag hhmwm TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN SCHAIKA 8CHAIK SCHAIKft SCHAIEft 80HAIK k SCHAIKft 8CHAIK SCHAIK ft SCHAIKft SCHAIK ft CO I Meliantbe m bei b ta niddel dar arald Co a Hellanthe smimsi Kiokhoeai CO a Keliantbe geoaeat zoowel oud ala jnaR CO a Hellanthe mai ia Ke haiegazia ootbraVaa Co a HeïlaDthe auat Toortdunod ooder Schaikuadig taaaiekl Co l MsUantbe belpt oaberroepalljk Co 8 Hellanthe U bakrooud mat EeradiploBu a Co 8 Hellanthe u bekroond mal Uood Co S Hellanthe ia bekroond raat Zilrar Co S Hellanthe U Tarkrijgbaar in fiaeone Tan 40 CU 10 CU em ff bg A BüUMAN MooTdr44ht J C RATBLAND B ulcep B V WUK OudtwaUT U KOLKMAN WmUinm4f B ROLLMAN BodmravM PIN K3E Niêuuiirlark adlJiU Krma WOLPF k Co Weathaven 198 Oeada D IfBIBS Kleiweg E 100 Qouda E B via MILD Teeraial B 126 te iliMda HIEUW HIEUW NIEUW GESCHIKT VOOR ITachtlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Vi uiir branden k 2Vi en 6 uur brandende 3 cent per stukEenig Agent roor Qouda ea Omitreken IZ AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkel jk Hen behoeft bierToor geen Olie goen OlaaqeHU Jituadtaékaning met rood l ttexwt X t vooraf op d0 Overal verkrijgbaar Alleen een luolfer aansteken la noodlg Oeheel londer gevaar voor brand als ook londer renk riaendain ta MaaUehappy tot XIxploUeUie wm de FMoria Bron KmOnor voor SaderUmd Boomvin éO BotterOam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mimit mimim en lusten ook volgens op te geven Profiel Spoedige afle erlDg Neite nitvoerliis Concnrreerende prijzeoa f GebrS Stoü werck s Chocolade en Cacao Dainwtig Amnt da nieuwsts uitrindingen op niArhinaal gefflèd rerbeterde flibrieatis gebroik tm n € en tijustó grondMtoflbn jrwandoefci len verbruiker vim StoUwerck s Chocolade an Cacao een aankavaiiDiwaaidig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dv roP Btilnttoa D ma behaalde t7 BreretB al HofleTersBCier 44 E re 0iploma 8 gouden enz Medslllei een bewüa van aitmuntaod n ahrikut L ed9 18U achreaf da Aocademie national do Pari Moua TWia d aano i ra Vaialll vraiwltn elaawjn oqnatd oB Aa ▼ oh zaallaBaa laiwliialten da Obooolat twnbona vexlea ato te MKvertk fabritoat ia verkrijgbaar bij a E Confieeurs Banketbattera eoi u Iverteeenwoordiger voor Nedorlan Jdiu HattcMlodt 41 Analerliam Kalveratraat lOS isssm iKBICKTIliani WIWI BEVUR H UUC or UIKDia KUNMIh VBKOOKZAKEH BUBOEMEESTEB ea WETHOUDBKS ran Güuda Qtlat op d ril en 7 der Hinderwel Breagea ter al emeeuo kenrti dat op du Sucre larie ter Ue ii elogd eeu imoek met billiKim ran J rVliet om TOrüagninK tot hel oprioblou Mner laobiarij in het poroeel gaegen aan da K r nemelkilool wijk E No 644 kncla tr al bekend Hotie A No 81 8 Dat op l in d g den H Fobroarl 1899 dos laiddBfi ton l i o P Hnadhuii jologenheid ia om bMwaren H ron do go raiigdo tfrg mng in la brangon tn dit geduroiido drie dngtn our dien dag op da Secretorio dor Qemeeole t n do lei ko iagokoman ohriftnri B k n worden Sennit genomoo Ooada den SI Januari Uti Buraemoetter en WatliOaden roornoomd B L mABTEVS De Secretarit HEOUWER Buitenlaadscb Overzicbl Omtrent 4 behandeling vaai het rcvisieuntwei iu de Franscbc Kiiiner meldt Reuter het volgende Minister Lebret treedt de triboiie te midden eener gi roering Hij doet meftedeeling van het ontwerp tut w aigiag j aB artikel 445 vun het wctbimk van stmlvnrdering Hji vraagt verzending nuar de coiiiniiijsie in wier handen rei N vgtschillende soortgelijke voorstellen zijn gesteld eroep Lees Minister Lebret leeat de uiteenzetting der motieven waarbij geconstateerd wordt dat men niet te doen heeft met een geleKenhcidswet doch met eene door de noodzakelBkhcid voorgeschreven wet die iiiht en vrede in het land zal terugbrengen Hij dringt aan up verzending naar de bestaande commissie De heer Lebret vervolgt 1 wordt de Oieyfus revisieonttrpkken aan de strafkamer haar onderzoek blÖlt bestaan en alles zal gepubliceerd worden des te erger voor hen die daarvan de nadeolige gevolgen zullen ondervinden De heer Dupny De commijisie heelt volle bevoegdheid oni de openbaarmaking der stukken van de enquête te vragen en de Begeering zal zieh daartegen niet verzetten Als de Kamer het voorstel aanneemt zul het noodig worden ïe stukken van het hangende onderzoek onder de oogeii van alle riadsheeren van het HoT van assatie te brengen Ik ben overtuigd dat de Kamer het voorstel zal goedke nriiii l eejnichingen rechts HSLILLÜ IO GedenksekrillcR ua tjiD Gelakioeker OT AmnBAL DE VONDELING 2imr kft Froiaok Doo W NUTTERS 106 Het i g om ditmul Tcrgund dit rerliMl kortoVïti t eer te gsfea Reeds te dikwijls bebben wig oaie persoaeo hao eig a icl iedenis ilofD rerbalea om dien vorm ook weer thtat te beztgsD te meer dui de grefin niet d ii leer Hf bfokeo tpnk en dikwijl tfdwMlde Toen iele jaren geledeo Borthe d Cbiamoot Kiob met den gnaf De Simeose rereenigd had bad ij aleobU het hoofd gebogen roor den Il bahn raden en was den graaf naar het altaar gerolgd eer als iluHtofFer dan aU gelukkige braid Zooder tegenstand te bieden en loiuUr orer baar lot in klaehteo ait te bantea bad s gehooriumd orertutgd dat dit alles nutteloos zou sqa gsweeit m Biets in haar loeatand txm kanoen rerandem Wul degene dies i lief bèd was foor haar feriorm de mtoste hoop wu baar niot gelaten De boes die da tirakk i sterk maakt en den onderdnkten moed inblaast tot terzet leefde niet in batr hart Zy bwDinde Oeorge da l toiu met al de knwhl en in het Centrum aan de niteiste linkerzijdi leekenen van uiitkeiuüng President Desehanel brengt de verwjzing van het voorviel naar de reeds genoemde commissie in stemming De heen Firmin Kaure vraagt verwijzing naar een speciale commissie zeggende He t is onmogelijk zich neer te leggen bü het voorstel der Regcering De verdachte magistraten moeten uitgesloten worden Minieer Lebret antwoordt l e eiinclusies van de enquête Mazeau laten de oprechtheid en de eerbiedwaardigheid der magistraten onaangetast Heftige proterten op verxehillende banken De algevanrdigde Berry merkt op dat de Hegeering wederom van meening is veranderd 74 weet ongetwijfeld waaraan zjj zich te houden heeft maar de Kamer weet dit niet HiJ verlangt dat het onderzoek van president Mazean in het Journal Offleiel zal worden bekend gemaakt Vy weten niet of er niet termen bestaan oin maatre gï len te nemen tegen magistraten die beschuldigd worden van onwaardigheid Minister president Dupny antwoordt Wy willen met dat de Kamer in onwetendheid zal stemmen Wij willen klaarheid en het bewBj daarvan is dut wjj het volledig dossier aan de commissie overhantligen De ministerpresident verzoekt de Kamer over te gaan tot de behandeling van de bcgrooting De beer Massabnau spreekt onder groot rumoer zön verwondering uit dat de Strafkamer nog voortgaat met het onderzoek De heer Millerund wijst er op dat de Regeering de gevolgen van haar gedrag zal moeten dragen het zal voortaan onmogelijk zijn iets aan de openbaarheid te onttrekken en het is niet alleen de enquête Mazean die openbaar gemaakt moet worden De verwijzing naar een speeiale comnuxsie wordt hierop met iH6 te gen 189 stemmen verworpen en het ontwerp is krachtens dezen uitslag verwezen naar de eommissie die het bekende voorstel van de zelfde strekking bestudeert Een stem Vian de rechterzijde roept Dttt is zijn dood De Kamer hervat vervolgens de behan deiing der begrooting van binnenlandsche zaken De Italiaanschc Kamer heeft Zaterdag met b jna algemeene stemmen het handelsverdrag met Krankryk goedgekeurd De minister van handel Kortis had vooraf eep zeer merkwaardige redevoering gehouden waarin h j verklaarde dat niet denoodzake Tan hftar jong gemoed maar E j rleide lioh niet met ijdele d o men De ootTaogen brief waa te 1 lidetgk geweest teide te beslist dat de wederkeerige familiereete een onorerkomelgke hinderpaal was en dat de strjjd om deu uit den wajfta ruimen hopeloos wu Zy onder ierp zieb teggen wg Uaar niettegenstaande bare berusting nam bare Uefdo roor den markias toe rermeerderde en groeifie sao naarmate de jaren voorlïloden en sij gelegenheid had rorgeIgkingen te maken tusschsn hem en den batir opgeilrongen gebaaal Als een somber atntrekkelijk droombeeld tegalijkertgd droevig en vprtrcoatend vertroetelde zij hare liefde waarvan niemand ter wereld iets vermoedde De graaf de Simeose alhoewel welopgevoed edelman was een dier zwakke onstandvastige karakters een dier beëluiteloote altijd aarzeleiiide zielen die steeds door wind n her en derwaarts geworpen sioh slechts door den indruk van het oqgeablik laten Uaatnreo w te midden der uitvoering van een of ander door een nieuw gezichtspunt afgeleid hef halfbegooneoe wederom verlaten en bet nieuwe aangrgpeo om het bg den eertten den besten tegenspoed andermaal roor iets anders te laten varen Ko gel k met soodaniga menschen doorgaans het gtfvaf is wu hij ia sommige opzichten de rerpsr ooolijkte stijfhoofdigheid en daarenboven ar stellig van renekard dat bij de wisheid in paoht had Door de revolutie gedwongen zgo goaderan te KireroaU in al ergl te verlaten en met go gemalin een goad hemkomen te zoekan teneinde te ontss pen un de guillatine die al wat een adetijkrn Qtim bad badnjfdci garoaldt da graaf aioh tedelgk IjjlAid tot dil Iraetant gedreven had maar de Wmuntcudc vriendschappelijke betrekkiugeojdie tusschen de beide landen bestaan ïh thans verkregen voordeolen inn van groife ft aarde al is er op dit ougenblik nog geeti eii ti mmigheid over de rechten op z jde en iuidvei verkregen Dooi het tractaal aa te nemen wordt een grondslag gelegd wa p de onderhandelingen knniien worden voortgezet Is het jaar 1 HK loopen de thans bestaande verdragen met Oostenrijk Duitschland en Zwitserland af Door het Iractaat met Frankrijk wordt de positie van Italic zooveel sterker dat ook b j de hernieuwing van de met die lauden gesloten verdragen nieuwe vooldeelen kunnen worden bedongen De minister president anevaro w jst er uogmaaK op dat het tractaat der Italiaanscbe handel tot voordeel en gewin strekken zal Door den goeden wil dei beide n geerinifen zön de oaderhandelingen ten einde gidinieht en is een uvereenkomst tot stand gekomen dio naar h j hoopt de laatst sporen van de gevaarlijke en noodlottige misverstanden tnssohen de beide landen zal uitwisschen Zoo is dit welk niet alleen in het belang van Italië en Krankr jk ondernomen muur xol het tevens strekken tot behoud van den Earwieeschfu vrede BS geheime stemming werd het verdrag daarna met 20 tegen 34 stenuoen iiaiigeiloiWiI Zaterdag i aan de Hongaiirsche regeering het f meenschappi lljk antwoord van de oppositie overhandigd Hoewel het niet openbaar is gemaakt is de inhoud toch vrijwel bekend De oppositie is genegen de stelselmatig beh mmering van de werkzaainheken van het parlement te staken en toe te laten dat ei een voorzitter en IWee ondervoorzitters worden gekozen Hot recht van de meerderheid om daartoe baar eigen candidaten te kiezen betwist de oppositie niet Voorts wil ze het voorloopig Vergelijk voor i cn hall jaar of eeu jaar aannemen of althans dit geldt vun de oniitbankel jkheidspart j de aamiciuiug ervan niet verhinderen en geen hinderpalen in den weg leggen tegen het totstandkomen van het definitief Vergelijk met Oostenrp krachtens Iimgar jes lecht van eigen beschikking I lliniliiHi liet daartoe strekkend wetsontweip de dooi Koloman Hzell gevonden formule beyat Verder wil de oppositie berusten in een wijziging van het reglement van het Huis van Vertegenwoordigers en wel zoo dat de verschillende partijen vun den Rgksdag ile beginseb ii van de herziening afspreken en de laatste hand overlaten veraieiigd door den plotselingen onvoorzienrn vergaog van hoogs ppsllïe en aobltterend teren tot roelewerven met den dood ua alle zijden dreigende Zijn zwakke ilel zooht afleiding vergetelheid en bleek in idit oplicht niet bijwnder moeilgk te be rredigao 1 Da graaf bad nit den schipbreuk ran zgci fortuin eenige duizenden franoi weten te redden en zag zieh derhalve weldra omringd door een wolk tan degenen die leven vsn anderer zwakheden en die stMdi all door ingeving weten waar hunne praktgkm kans hebben van slagen en die evenals gieren en raven I van heinde en verre afkomen op de nit wasemin vau een Igk en in musa s neerstrgkoa ter versUnping Weldra had de graaf vele vrienden allen prijkende met dooHuohtige namen en oogverblindende titels maar doodarm tafelridders en tskschuimers van beroep allen voorgevende hunne fortuinen bij de reroltttie verloren te hebban De graaf verblind door de namen en van raoening dat aan adeljjke namen adel van gemoed oo afsoheidelgk verbonden is hoewel eenige minuten van zelfonderzoek hem oogutwg feld in deze opinie sterk aau het wankelen zou hebben gebracht geloofde UB bnona versekeringen ran vriendschap en deelneming in zyn ongeluk en wis ei van den anderen kant zijn deelneming op te wekken door de hartroerende verbalen huooer eigen rampen Weldra zag hg zioh omringd waar hij ook ware door een drom boezemvrienden Terergeefsch waarschuwde de gravin zgn echtgenoot die scherper van blik spoMig de ware bedoeling a dia rriendsohap doorgrondde htm voor Jiun h t viilgciHl ministi rio Kindoijjk 7 n de upptmitie bet Vüdrloupig Vergtiiyk mot KnmtiP de HrhtinRW t te voürioopitfw verlenjring van dt dcft nwfwpt en xolls hM titcstaan van vier vourUmpigc twaalfden aan baron Banffy ni t verhindcrrn De oppositie stelt i ehter onverbiddelt k ah vitorwaarde daartegenover uen Verklaring van gezaghebbende ziJ dat de toükomslige regeering de door de oppositie herhaaldeiyk hl M tgelegde verkeeide tot Htandwi in tien lande leal uitroeien en een eind nmken aan bet plagen van de kiesierK om politieke redenen Die tegenvüorwaarde heeft b de liberale party kwaad blued gezet daar zy aeer veel omvat Men eiwcht van de opiMWilie in de eert te plaats dat zy haar t i eh tmtU r zul ontwikkeitMi opdiif men kan zien wat uien kan toegeven en wat niet Moeilyk is oebter de vraag op te lo en wie de gezaghebbende porsoon H die de belofte ka doen uit itaam van bet volgend kabinet want Szell beeft geen opdracht om een kabinet te vormen en kan ze duH niet afleggen Maar toeh boopt men over eenige dag n dt n vrnde Ie knnnen Niaiten In t en overziebt van het jaar 1898 te TobaitneHburg nehryft de correspondent van de VolkHstem iu die stad ntMukkig In bt bet afguloopen jaar gebleken dat Ie HollandHohe taal ook nog rechten hoeft zelfNinJohanneHbarg iloorae zag l H men drie jaren geleden gntm HollandJini in het eigeniyke ïolmnneMburg thant Ih dit andeii gewordtm In ulli winkels van eenigu beteokeniH wurdt ook KollandNch geHprokea vele mannen van zaken die vroeger de Hcbunders ophaalden over de landstaal achten het tegenwoordig noodzakoiyk ook in hel HollandHeh te adverteeren Op Htraat en in pnblieke gebonwen overal komt de landKtaai al jmêr iti rere Het Algemeen Ni dorlandMch Vt MHiini UriMlt al krachtiget op talryke andeii llulliindHch nprekende vt retoiigingen hebben zich gevormd en de llollandsrlie taal wori t indM 1 lanuari van dit jaar in twee debat vereenigingen beoefend Ken HollandRch Hlïtd itt dit jaar opgericht de Hand I oKt i w liepleit met prljxenHwaardigen yver de l elitngen der taal waar die m l opzet of door ondf sleur nog verwaarloosd worden iu het flKngelKche Johanneftborg Jn onH tütedeljjk Hchaani waar toen bet nog gezondbeidaeomité heette nooit anders dan Kngelach werd gehoord bekleedt bet HoltandHcb tegenwoordig een zeer voornanitt plaats in de discussifw Om kort te gaan de landstaal krygt bier langziiiiin maar zeker ile plaatH di haiir toe diw gevurlgken oraKsug Zekere vreemde zinspsllngen opHais wat hul dtslioht niet scheen t mogen zien in bare unwszigheiu gedaan deden baar bovendien vreezen dat bur gemul in en of ander govuriyke ondarnemlDg meegesleurd werd Mur de graaf beantwoordde deze wursohuwingen met spot en sloeg se in den wind Hij liet haar usdg rsad geven en imeekeo zonder vooroemen die op te volgen of te verbooroo Weld a bronnen de listige manoeuvres tguer grct ller hunne vmchten ta dr gen De gruf begon gebeele dagen en gedeelten van den naaht un de speeltafel door te brengen iu de dwaze hoop ign verloren firtuin op die w ze gemakkelijk en sohitterend U herstellen Ts hot nog noodig te zegnen dat dsnk zjj de bfkwaambeld fijner mcdoipelere voor hel meereodeel ijvorigs en rolleerde leden drr dobbe lak adem ies van Parijs het gelukt sïch boogstrellen de onervaren graaf gunstig betoonde P Hij verloor nét een oma houdend beid die opmorkelgk was on zelfs den winnaars achiJNbaar verlegen mukie Zgo louii ora verdwenen met onrustbarende snelheid doch desniflttegeostunde liiel i de koppige graaf zijn onzinnig geloof aan de eiiideli ke zegeprul krampachtig rut en hoopte hg ODVsi fwakt dat tan laatite een paar zeilen all goed Boiideo maken vergrootte onophoudeiyk sgne inzetten gevolg gevende asn de redeneering dat men door voortdurend zgn omzet te verdubbelen slechts f omaal behoeft te winnen om al het verlorene terug ta hebben