Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1899

No 7803 Donderdag 2 Februari 1809 37ste Jaargang mmmt mmmi Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TalelsM Mo it ADVeIiTENTIEN wordeii geplaatst van 1 5 regols a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar pkataruiajite Inzending van A dvertentiën tot 1 uii des nudd ToMmb HO De Uitgave dezer Courant g iKÜiiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prqa per drie maanden is lJSt6 inaoo p r post 1 70 Alzonderlyke Nonun VUP CENTEN ADVERTENTIEN Margarine Dour cn groot Margarlnefabriek wordt TERSTOND KVKAAWlt ymtrUouda en omttreken een flink Eeiziger voor den verkoop van Lnar welbekend fabrikaat Bekendheid wet clientèle trekt tot aanbeveling Brieven Iran o met jpgaaf van referentiSn onder Jetter C M M Algemeen Advertentie Bnreau N1J H VAN WTMAU Botterdani Tagui 1 MAART of rder t huor een ruim en net BOVENHIIS Adre MABKT A 58 Lensvelt l icolu BOrLEVERANcisB Veoneslraal 2H den tiaagp BRMD EN BE lHUirriBKieii LUNCHEON ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Een ware Hchat Toof da oogtlnkki iliushtoiFara dar i tbavlakking Unania n gaba jna aitapcttlBgao ia bat beroamda wark Z Dr Retau B ELFBEWABI ICi BoUuidMha uitgava mat 27 ib Prba 2 guldan ladar dia un da Taraehrikkalgke gavolgan van de ondaa Igdt moat bat laten de oprechte laenng die het geafl redt U rlgk duiiend van een Mkeran dood Te verkrijgen bjj hetVer lagiMagatin te Uijmg Nouinaiikt 34 franoo tegen inionding van bat bedrag ook in poitiegelt en iu alken boakiüüidal in Holland FRANSCHE STOOMVERVERIJ ckemisclie WtsscberfJ VIH H OPPEIMIIEIMEK 10 KruUkade Rotterdam Sabiavateonl door t H dan Koning dar Balgen HoofddapAt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az dpacialitaik voor het toomen en verve vau alle Uaaran en Dameigarderoban aliook alle Kittdargaadareu Spaoiale inriobling voor het itoomen van alnoliamantala veeren bout ent Oordgnen tafelkleeden eni vrorden naar de aiaawite en laattte methode geverid Alle goederen betag gaatoomd of geverfd worden omohadelnk voor da geiondnaid volgana itaal bewerkt HOLLANDSCHE m ÏIRBEllïïRffil IGIlG fi ni P i iji Prgtttotaaring i Obina Congo Btofthee 46 en 50 o n ÖO 05 60 Grot Souobon coiigo lekkere aeuftgeü OntbUt Thee Namiddag Thee Allaan verkrijgbaar bg P H J van Wankurp Ootthaven B 14 B Hlt BIHit a li kroi i l T uto Uiililllll KnlnilBolianuuakcnr I W r ldbar mJ ScboaB Appri r I li w 8 io o m IM ailde l a oor bat tondar mm U7 k VlM VDVIV VKB Ho ViUi n éintSrJriMlM tt rlt V kryKl i w ty wtnkclhtrt iu humwwk lUUtc KfJEtSTw ï Ana AM9TKHMAM Stoombierbrouvverij DE H4ND Firma A KOCK Gouda Donderdag 2 rebruari aflevering BOCKBIER Steeds voorradig Mie mime keoz der Solledste soortei Naaim achin es welke tot billijke prijien worden geleverd r Deaverkieiend op afbetaling per maand en per week Wl A LEWENSTEIN GOU IDA Kleiweg 49 IIEUIW I WIEUWI IIEUWI IKSC HIKT VOOR ITacMUclite Kofae en TlieelicMeii Welke 47 uur branden k 3 on 6 uur brandende Jt 8 cent per rtuk £ enig Agent voor OouAi en Ooatrekan IZAAK CATS Papiermolen GOCDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Hen behoeft hlenroor geen OUe goan GlaaïjeII Alleen een luoUer aansteken is noodlg Geheel onder gevaar voor brand als ook onder reuk DE STEDELIJKE OTPOTHBEOANL UeeeUtgd Ie VHMrKmHSUK Volteekend Maatschappclnk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gertorï 100 000 luit OP billijke voorwaarden ütUUeentUfen onder Kertl Uftpatkeratr verhand o Mtoeil en iMUAeryem onder voormtbeUling van oU I hehtingen te bekome te üo da voor da fan Meioe b Je Heere J O 5 K er en Coram onn r m Effeelen voorèe mwpetkeUen bg den H irW J f ORTUIJN DttOOOLEBVEB Haven aldaar Directeoren DBOOÖUHBVEB FORTUYN M 8 JULES KNTHOVBN Indien gg niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekraonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borstlionig Extract mmM uit de Koninklyke Stoomftbriek De Honigbloem van H ü VAW CHAIIi Co i en Haag Hollweninciers aCHAIK 80HAIK 8CHA1K SCBAIK SOHAIK SCHAIE 80SAIK BCHAIK BCHAIK BCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN JB Co 8 Hellanthe i ke be l middel d Uft Co s Mellanthe K ft co s Mellanthe g oe i toow l ood l J S 5I1SS1SS r oSrror rtiï d kt ft Oo B Mellanthe ipi o i P i i ft Co Mellanthe i baktooud mei Wdiploa ft Oo S Mellanthe bekroond met Goud ft Oo 8 Mellanthe ii bekroond mol Zdrer ft CO B Mellanthe rknJübMr in ooi van 40 Ctê fO Ctê en fi A BüDMAN UMrdwift J 0 BATKLAND B ulrop B V WIJK OudtuxiUT M KOLKMAN Wo UiMr i H ROLLMAN Sodtgravm PI N K8E Niiuatrkerk a dl hu ïlrma WOLFF t Co Weathavan 198 GmttUi D JSI llt Kle g BI Qouda g H vm MILD Veeratal B 12S te mda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EDPIATTEH iEOBlIEAfES BS IIJSTES ook Volpens op te greven Profiel Boe tlge lleverlBg ullvoerliig r iii Hrr erc iMlc prijgco Oo di Pnik A BRlNtMAHkZOON A SLEGT bereeltzicb i tot h t lerereo raa Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood iM emt de KM NIEUWE BAVBN 28 Bekroond op de Intemationala Teaioonatelling van Bakkerg Maalderj an Kookkunst te i 9ravenliage met een diploma Verguld Zilveren Medaille P O IKE CODE ♦ Sf SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaBLTGAP PEETER8 Jz Vui cei lé verins rer gebleveB 2000 Btiki AU bvwyi TUI echtheid ia cachet cd kurk t edi voori D vao cUd aum d r Firau P HOPFIE jBlat klflin fouUa oist lK nt modol uiiMVOVtda t t l i u9 tpnj VMfl 79 ipr tak rtchtitnaka Uta HU Luuith uifara ani nitvcrkooL Dm4 DIKHS vmlU b r Ilfkeui ril wftrm l ren PeU m IMX cM fcrout dtis bat pMtrd fahasl bedakknnili taMltrl braln mA iMitBAida randen an van 3 braadt rraapeii voonl n KIttiit MiTUrf Eogelsehe Sport Dubbal Paarden elEens OrR iJ kl ltr gr ca KOX bena id mat 4 prachtige biaaoa traspen oor ioii bieden wij wagaca aair c rli fa alarbtt door lOknnan fuR het vkk bamarkb ra tnntan h A f atuk md waA l k w rd4 f Bnatallingan ta aandan uatviüdaUjk drHh tagas vooruHbaMlmg af ranbonrf w n Teneiidhnis Mertaiir Commnr dit UaaUrhapiiy e Hchnheri A Co iwatwJaw NZ Vnorburgwalm NleDw ODoretroflm frof Dr ïiiebers welbekend niSW EaACBT tUZII Allnn echt met Fibriekimerk tot voortdareode radiute n mg m c kere genezing ran alle zelffl 9BH dé meest hvdnekkige itenuw m Kiekten Tooral ontstaan door OSS afdtraUngeo op jeugdigen leeftjjd Jotale genexiDg T a elke zwute Biedttaoht Beoaawdheid Hoofdpgn Migraine Hariklopping Maagpyo stectite spgaverteriDg Onverm n rmpotens Poltntione ene Uit voerige proBpectoaeeD Frysper flewh fl 1 fl 9 fl S dubbele fleeoli fl 6 r ntraalDepüt Matth v d Vegte Zaltbomrati Depöta M OMbaii k Co Amiterdam F Happel s Graveahage 1 Halmnani de JoDg J Cid BoUerdMn Wolff k Co Oouda en bü alle drogisten NEDBRLANBSCBE BUWIEUABRIEL Directeur H BOROKBS DEVENTER H B Handelaren enReparateun Aangeziea wg oni thauB ook apeciaal gaan toeleggen op het vervaardigen van ff I T T 11 G fi voor den huulel Fraraée Wielen Banden Zadel ent en zoowel voor Rgwlelon met tit nonder ketting raden wij U ten leerate Mi onie uttergt lage prgien te vMven M Teven makw wö U erJfcmatkM B op dat de pig n on r Bïwielen voor 1890 eJa l r ri k verlaagd liJn oodal wS êeherp eonaurreeren ga Waar niet vertegenumordtgd teorden UrsnrOB AaSyiBS gevraagd in t bgtonder voor den verkoop onier AoaUi die iedere aoliada handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen 1 BulteBliodscb Overzickl De commissie wor de revisie uit de Franache Kamer ist bgcengekomen om minister Lebret te hooren De minister heeft het rapport van Mazean Dareste en Voisin overlegd Om half vier werd de volgende nota aan de pers medegedeeld De leden der commissie zullen allereerst het dossier ondenoeken dat hmi door de regeering overhandigd is Zü hebben zich ond r elkaar verbonden volstrekt stilzwijgen over alle stukken van onderzoek te bewaren tot op den dag waarop de commissie een beslissing neemt ter zake van het wetsontwerp en van de openbaarmaking der enqnêtte Na elke vergadering zal de commiasie een voor openbaarmaking bestemd verslag opmaken van geen ander verslag lal de commissie de verantwoordelijkheid op lich nemen Het Joomal maakt een gesprek met den eersten president Mazean openbaar Over de uitkomsten van ziJn onderzoek deelde hy niets mede maar hij gaf den voortrcffelijken raad geduld tc oefenen en erkende als men het Journal gelooven magl dat het voorstel der regeering beschouwd kan worden als het resultaat ran de slotsom waartoe de drie leden der enquête commissie gekomen zijn Nu het tfdstip voor de b nroeping van het Engelsche parlement nadert wordt in do Kngelsche p rs met eenige bezorgdheid de vraag gesteld wie in het Lagerhuis als leider der oppositie zal optreden Sir William Harcourt legde zgn functie neder de party besloot op den partydag de keuze over te laten aan de parlementsleden en sedert hebben allen die meeuen in aanmerking te komen voor het ambt van vertrouwen door sir William jarenlang bekleed zich aan hunne constituenten vertoond en bon politiek programma niteengezot Het is toen gebleken boe uiteenloopenrt de meenmgen zyn in de party die onder Gladstone s leiding uitmuntte door eenheid en discipline Daar ligt heel wat verschil tnsscbjen John Morley en Lord Kimberley die men als de vlengelmannen Tan de liberale party kan besebotwen En het ib de vraag wiens aanhang het sterkst is Er schynt pün tc bestaan een middenman te kleien een afgevaardigde die zgn gezag en zyn invloed hoofdzakeiyk zal ontleenen aan de plaats die hg tnsschen de beide uiterste fracties inneemt Tegen 6 Februari is de verkiezing uitgeschreven en naar men V erwacht zal Sir Henry ampbell Baunermann de minister van oorlog in bet kabinet GcdMkMkrlftea vtn i Gelaluoeker OF AMEBAL DE VONBELIürGf Aflw iet Prmmaek Doo W NUTTEHS lOf Er kwam mb dag dat hy liok ali Daar gewooote naar de ipeettaM wilde btgerea lya bewierplaau van ijjo geld opende en ledig Toed Vaag ei oobeattimd heiiDaerde hq rioh toen dat hii EQQ laaUte goaditukken den vond te voren had meegenomen en dat hg allei verloren had De graaf de Sineuse de eenmaal achitrgke delman beut geea penuinfc meer Zonder zich in het minit om iqn vrouw te be kommeren die hjj dien avond weder brood verliet oekt h iq D vrienden op en dee de bnn het ge al 0de Def waardig edellieden beklaagden hem van gaaioher harte en daaa iq wetOMevoede lieden waren bejjterdeo a noh ia het ge niet via geld of ateffe ijké bnlp foei welk eea dwaie verondentelliog I maar van velerlei raadfcevingèo aitnemeede letten en nnttig wenken betreffende de rraag hoe deze ramp hamoofid te biedèo en het Twdwesea geld terng te i BbB Men b rgpt zonder viSHMpanniog waar d ie raadgeviBgea op neerkwamen Eea diektar uit de Torige aaaw heeft eenmaal Hüsebery met de lei ling van de party in hef parlement worden beüst Van hem getuigde The Speaker dat blJ een der beminneiykfcte en bemindste Parlementsleden is die door zyn eigenschappen van gemoed en verstand de geschikste man is om de sterke tegenstellingen tusschende beide uiterste fracties tc verminderen Want al is hy een middenman hy heeft in beide vleugels groote vrienden is een goed spreker en beeft aangename vormen Een der meest bekende regeeringsdaden van sir Henry is geweest de invoering van den acht uurs werkdag in do militaire arsenalen waardoor hy zich de dankbaarheid der werklieden verzekerd heeft De Diario een te Barcelona verschynend blad bevat een schryven uit Manila waaraan bet volgende ontleend is De Spanjaarden die genoodzaakt zyn in Manila te biyven geven de voorkeur aan de onafliunkeiykhcid boven de annexatie door de Vereenigde Staten zv vergeten het gedrag der opstandelingen voor dea at tegen de Amerikanen Ween der beide elementen Volke op den archipel heersrhen treedt met voorzichtig beid op De inboorlingen willen niets anders dan de onafhankeiykheid De Amerikanen vertrouwende op hun kanonnen en hnn schepen wachten geduldig op de versterkingen om don opstandelingen een gevoelige les te geven Verscheiden civiele betrekkingen zyn door generaal Otis gegeven aan Amerikaansche officieren Het toezicht der Amerikaansche politie is overdreven In elk individu ziet zy een vgand De revolutiomiairen hebben genoeg van de beloften der Amerikanen zy verlangen daden Na den eed op de örondwet te hébben afgelegd beeft Aguinaldo het hoofd der opstandelingen afgezien van het presidentschap der republiek hj biyft alleen als generaal aan het hoofd der inlandsche troepen Het bericht van oen geheime samenkomst tnsschen Aguinaldo en generaal Otis wordt niet bevestigd Men verwyt generaal Otis dat hy te kort heeft gedaan aan zyne belofte om niet als moester Manila binnen te trekken Verspreide Berichten BRE rrDS Esterhazy is Maandag opnieuw door het Hof van Cassatie gehoord v rmoedeiyk voor bet laatst Men verzekert dat de majoor weigert verdere verklaringen af te leggen in twee regelen een diepe waarheid kernachtig omaohreveD ffEen mentob ter wereld in tliedriegea metr ventokt Dan de beroofdo op 1 0 beart beroorer Deie woorden bleken in den voUten sin det woordi op den fcraaf de Simeuee van toepatiing Zijn arutoeraliaoh iottinct evontU e d givoel van eerlgk maa vercetten lioh in den beginne krachtig tegen het eerete woord dat hem rondbontii en onomwonden voorhield wat h te doen had Docht a waardige vrienden hadden seer weiniK moeite om tem verlrouwd te maken met de gedachte een dief Ie sga en al z n iwakke beswaren uit den weg te mimen Wat il het ipa P voegde men hem toe Niett dan een etrgd Hen traobt elkaar te venchalken aorg dragende self niet bij den neut frenomen te worden Welnu wat doet een veritandig generaal voor den veldeltg H neemt alle in cgn macht etaande reg ea om tioh de overwinninff b j voorbaat te verzekeren en alleman juicht hem toe als fa i ilaagt Jaiat eoo gaat heft ia het tpel Hrt ia niet alleen geoorloofd maar bet is plichtmatig gehandeld Vanneer men lioh bg het tpelei voorhaods verzekert van de overwinning Waf men vaUoh tpelen noemt ii cteohu een bevelen van het geluk En als het tpel eleoht ia dan it valech tpelen goed en lelfa een dongd waat wannaer alle mentohen het daden dan zou het tpel onmoglilgk zgn en niemand zon er sieh san overgeven Haf tga juitt de eerlyke apelerst die het tpel in de wareld houden De graaf leende niet dan eeo te gonetig oor aan lat de raadshecren van de Strafkamer iB verdacht zgu in zgn oogen De majoor wensrht geboord te worden door het geheele Hof in vereenigde zitting van alle Kamers De majoor schynt in Parys wat van zün vroeger vertrouwen terug te krygen Hy h ieft ook aan de griffie een verzoek gericht Wl wraking van den heer Bertnius in de Inntructie Esterhazy contra Esterhazy op grond van wettige verdenking en vgandige gezindheid Pit tnsschen haakjes De Tomps verzekert dat het onderzoek door de strafka ner nog deze week ut op zyn laatst in de eerste dagen der volgende week zal alloopen Het groote zuinigheidsbezwaar der regeeriag togen bet drukken van alle voor openbaarmaking geschikte stukken en verklaringen van het Dreyfus onderzock wordt op ironische wjjze uit den weg geruimd door do Figaro In zyn dageiyksch entrefilet wyst de heer orn ly der Regcering er op dat belialve de drukkery der Figaro er te Perils nog wel honderd drukkcryen zyn die gaarne gratie alle stukken zouden drnkken on alt de Begecring er op staat de uitgifte door haar eigen dmkkeiij Ie doen plaats hebben dan behoeft zj ilechts een imicbi ving te openen Kt iMi£l Qaudelette van de ropnbllkelnscbe gifwde heeft van den minister ran oorlog verlof gekregen van tlrbaln öohior voldoening te eiscben wegens smaadschrift Hy heeft zgji getuigen gezonden maar üohier wil hem zelfp niet ontvangen De strafkamer van bet Hof van cassatie beeft vandaag den ond minister Heïnotaux gehoord DulTBOUiin In het dorp Warpohnen hy Rheins in OostPruisen zakte eergister het ys op een poel waar de dorpsjengd aan bet schaatsenrydeu was plotseling weg Er moeten meer dan twintig kinderen verdronken zyn maar byzonderhoden ontbreken nog OosTiaBuz Hoiia iiua De Senaat van de universiteit te Weenen beeft een onderzoek ingesteld tegen professor Schenk die beschuldigd wordt voor zyn bekende theorie in de kranten reclame te maken Ekoiuhu In de wyk Drury Lane te Londen is een afgrysiyke moord gepleegd op oen vierjarig meisje De wyze waarop het kind met oen mes mishandeld is herinnert de grn weldaden dele tcbandeijjke paradoxeo die hem tpoiteiid werdaa toegevoegd maar le hg voor goede mDnt r voor de band liggende tattbare waarheden aanvaard Ie Kortom hü wiit zfoh apoedig te overtuigen dat bet ieti heel natuurli ka en geoorloofdi ia aan ao deren te ontnemen wat hemzelven ontnomen wu Eenmaa dezen weg ingealagen zgnde wat an terugkeer of van tot bezinn ng komen geen ipraka Ia korten t d had h bet jn de kanit van bet ipel naar eigaa willekeur te beatoren tol eeo aanroerkelgke hoogte gebracht Op deze wyee maaktti hg eenig geld en Bertha ug aioh opnieuw van een zekere weelde omringd waarbij men el in het oog dient te houden dat ti niet ia het minit rermoedoo kon wat de midden waren waarmee deze weelde verkregen wer Mijnheer de BimBuie bleek dot niet al te aleeht van hart ala hg celf voor zioh allei lot verzadigena toe had wae hg volkomen bereid en gewillig om B jn Trouw het boognoodigo e geven Wg kennea eohtt enooten die jegmt hn oe VO derhelften mjuder zorgvuldigheid aan den dag leg gen en zich te midden vaa weelde in het minit niet bekommerdon over degenen voor wie ig moe tan zorgen Op deze wiJEe ging de 9 thit v nrt totdat op een goeden dag de politie wantrouwig ewordaü door zekere verhalen van afg apeeltU jongelieden en opKMchriki door een paar zeUmoorden een inval deed in het apeelhol eo den grief en zijn vrienden op heetenlaad betrapte en hen gezamenlglc achter tlot en grendel bracht San prooea werd op vreemden bodam ttgea faas van Tack the Uippci en Vacher De moordenaar IS geVftt BINNENLAND 8TATEN GENE11AAL Zitting van Dinsdag 81 Januari 1899 By de algemeene beschouwingen wees de heer Van Ronneval Kanre op het gebrek aan waarheid in onze wetgeving daar in verschillende wetboeken Acties worden gehuldigd en scbyn voor wezen wordt aangenomen in zake het ambtseedig procesverbaal en den eed waarvan misbruik is gemaakt door de groote veelvuldigheid Hy dringt aan op verbetering ook met het oog op komende wetten De heer Schimmelpenninck van der Ojre biyft afkeuren dat twee Regeeringsledon als Kamerleden zich onthielden by stemming over araendementen der Vestingbegrooting tot verhindering mot 3i ton De heer h ertseina betoogt dat de Inuicieele rede van den mlnbiter van financiën te pessimistisch was daar de verhoudingen vergeleken met 1849 veel verbeterd zyn W l erkent by dat een zuinig beheer noodlg Is Hy wenscht een onderzoek naar alle middelen om hot inantiecl evenwicht te herstellen daar aan verschillende tekorten i einde moet komen De heer Merkelbach bestreed den tegenstand van den minister tegen beschermende rechten en wees op den achteruitgang van de Nedoflandschc nyverheid De beer Van der Biesen betoogde de groote nadeden der afschaffing van plaatsvervanging In alle opzic bten zoodat wederinvóering daarvan wel noodlg zal worden Vooral wees hy op de onhiliykhoid der schorsing van randsbeslniten tot subsidioering van vrywiUigers daar toch do zorg vour vrywilligers aan de gemeenten is opgedragen Ook kwam hy op tegen de onhiliykhoid der loting voor het biyvend gedeelte Verder bestreed hy het plan van den minister tot opheffing der schntteryen en drong hy vooral aan op spoedige voltooiing der stelling van Amsterdam wat geboden wordt door eer en plicht De heer ROell betoogde andermaal dat de maatregelen van het vorig kabinet geen belastingverhooging noodlg maakten Door hem werd ook aangedrongen niet vooruit te loepen op het nader onderzoek omtrent den oefeningityd De beer Reekers leidde gemis aan homo geroent dat veel opgaog maakte o do algemeene bolangatelling maanden lang bezighield De oamM der whutdlgen werden wereldkui ig a waren voor etfuwig getohaodvlekt D graaf de Simeuie werd tot vanebeideoa Jaita gevangeniaatraf veroordeeld Bertha half kranktinnfff van loba mte es wanhuop ontvlood de omgev g die mat haar Mhaade bekend wat Met har bei W kindem waagde e het Frwkr k te betreden zy kwam to Par i en vond werk baar a ga middel om ziehzelreo eo haar baide kinderon van het noodiga t voornen Haar rader wai overleden hare familie door de revolutie verjaagd on verapreid naar alle w uditreken en Bertha waa te fier van gemoed om de hulp van wie ook in te roepen met handenarbeid bealoot zy haar oodeiboud te vordienen en nam om vrUer te zg n een anderen naam aaa wat Kt in iodqr jreVil beilolen had te zntlon doen waat zg wil e liever iterven den getchand vlekten naam ran4iaar aobigenoot langer te dragen Onbekeud en werkzaam iptKirlooi voor elk oad rioflk verdwenen in de maiaa van een overbarplkt w rkliedeokwartier geen ader vermogen beiittrado dan haar ri t leefde Bertha zoo niet volkomen galukkig toch tevreden sn genoot een lakare mala van wrlvaart Maar nimmer vardwaeo het beeld van George de Lalour vao voo r haar gN teioog ilFêtéi wmttfi