Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1899

Kstttrdui 4 48 8 81 l lt 7 8 WI 1 40 JaMll 4 8i 1 08 D Hiiuwgrknk 1 04 1 11 Uoordrwlit 1 11 l t door Oiada 8 17 1 18 8 18 t 48 I U WInterdieost 181 8 99 AanKevasgei 1 October Tt d vu Greenwich 4 11 1 11 l il 1 1 7 11 Directe SiMMirwegverbtndIngen net GOUDA 7 1 10 8 l 0 14 1 14 10 11 11 11 GOUDA aOTT at AH iM nn 11 11 11 18 18 88 t 11 S ll 8 17 4 18 11 81 1 8 8 11 81 1 7 8 18 11 48 14 l 11 81 1IJ8 1 81 8 8 0 4 1 1 18 10 1 80 7 80 IJ4 r4l 10 18 10 80 ll M 11 8 11 80 1M7 11 84 lt 08 18 47 aOUD4 DIN BtiOriHiaB 11 18 18 11 18 81 1 14 8 41 4 48 4 88 1 8 1 711 41 1 1 818 1 88 8 18 II 1148 1 81 8 48 4 1 87 8 88 t 8 8 18 7 14 8 17 I7 10 14 11 18 M8 il lo n 10 44 11 48 8 81 J8 8 48 t 4 4 88 4 8 4 8 8 04 18 I4 8 14 I B t T li H l fl nnt 8 14 07 10 1 10 7 U OO l 8 8 80 8 17 4 81 8 80 8 0 M ll 4 7 7 1 D 11 11 18 87 8 4 8 84 8 48 4 84 7 18 8 l8 8 10 81 11 4 l 1 8 8 08 8 88 8 04 4 7 8 S O D D A i T D A M oadA 8 14 48 10 17 H l tl J07 1 8 88 10 17 M i rt W 8 0l 8 0810 88 18 48 1 00 8J7 8 40 10 0 1L87 Aiul a8 80 8810 8 108 U8 818 8 88 UI 8 lUl Ulwotll 811 8 8 7 4 J 8 87 8 4 8 00 rtO lO l 10 88 11 S8 18 08 1 87 8 08 8 8 88 4 48 8 18 I IS 1 88 7 88 07 Woardw 1 48 8 88 8 08 1 11 10 88 11 11 84 8 47 4 11 8 88 7 18 8 10 1 88 Ihidgw 1 14 in 48 I 4 84 t d li7 OM I8 10 1 11 10 18 11 8 I 8 40 4 87 1 80 1 10 mit C8 7 0 8 10 8 11 11 11 8 88 1 48 4 4 8 80 7 48 8 4 km yr 7 80 8 88 8 80 11 80 8 01 4 00 8 00 88 8 00 18 8 hnji tM 1 18 10 0 18 11 8 k 4 47 4 7 4 4 11 1 CODiteU btf ie rege riii I sit hot bokendn lelt b de ve tlngb gr wting m criti M r li de optunlatLHcbe bënchonwiiigeu van Ucn milliliter van financiën De Ueer Alberda vcrbfngde ziili in de begeerte tot bevrediging vmi nociub heboefte at waarborjt voor de veiligheid van den xtaat Hen uiag die bevrediging niet opofferen aan hovge uiüitaire uitgaven Het Dagblad vemeeat dat de Tweede Kamer tot hervatting baier werkzaamheden zall worden h eengeroepen tegen Diiutdag 14 Febrtiari be Petit Blen laat zich ait Petenbnrg voor zeker seiuen dat de vredencrtnlermitie te ü Oravenhage zal byeenkomen I üemeng de Ucriditen plen meldt uit Vauldwyk Sedert Vrijdaguvottd i onze iilantn in bet g ot van de eleclriiiehe straatverlicbtlug die uitnemend voldoet Ue gloeilumpjoK van 10 tot Ifi nonnaal kaarnen sterkte teken ider gnnütig af b i de vroeger gebrnikte trüleumlampen Hot dorpsplein en de haven worden veilieht door booj l rapen vau WK kaarnen die nitstekeiid licht geven Ook enige particnllcrcn ztjn reedi aangoHloten Honaolersdijk heelt nog onde verlichting W l de noodige toentemmiiig voor den aanleg der geleidingen langu den liJkxweg nog niet ia verkregen Het is gebleken dat de brand die Maandag de groote boedorij van P NJenhni te Oranjewoud in anch legde veroorzaakt is door ecu ongeluk mi t een petreleumlantaarn Er waH den nuchtM een kaif geboren een 6Jarig zoontje van den boer ging dit hlilletjeti kyken de brandende lantaarn medeneniende In den tal liet het kereltje den lantuurn vallen oogenblikkeiyk vatten hooi en Htroo vuur De knaap vluchtte naar voren en riep zlJn vader toe dat er achter brand wbk De boer yide naar den stal de vlam steeg toon roeda tegen het dak op aan bluHWhen waB geen donken yn eenite gedachte whh bet vee te redden In enkele minuten wist hy 30 BtnkH rundvee en 3 paarden los te Knyden en nit bet brandende perceel te redden Bovendien wint hy nog eeuige varkenB In veiligheid te brengen Keite koe en een kalf moehteii In de Toen glhterenocbtend de stoomtram van Schevenlngen naar Don Haag dicht by laairtgenoemde plaat wegen het onveilig signaal moest stoppen werd zy door eene andere stooratram komende van de AnnaPaulownastraat van neliteren aangereden daar deze niet gemerkt bad dat de eersteBtil stond De schrik der passagiers was groot doch gelukkig bekwam niemand letsel De materleele sr hade was groot De reizigers gingen verder t voet naar hunne bestemming S K S 4t 1 40 I II 0 01 Qnda 1 MoonbMlit doof 7 M KiuiHirtttk f 7 M 0 p lU 7 4 ttsiJw 80 7 11 8 0 8 41 8 il 08 1 08 7 80 7 41 7 18 8 07 7 80 Oottda Kn l iiMD Mo k MlU ttHt m TUgnui VooroQrg Hig ütr Voorbutf t 4 iMUrnwr lAard 7 rfalitlM 4lMtktptll 1 17 l 7 48 I M t io 8 8 8 14 7 81 86 8 18 48 7 8 t 8 08 8 08 7 88 7 04 IJl uaadm Oadtw WMid l trMki B de verloting der Vereenlging vooi Landbouw Handel en Nyverheid te Amsterdam is de hoofdprys oen villa te Bnwinm gevallen op nommer 25493 do vierde prys een cassette met zilveiwerk voor 12 personen op nouimer 8451 de zesde prys een paard op kramer I4 8 de acbtate prijs een pianin oi nommer 3614 De trekking duurt voort PoslerUen eo Telegraphic Benoemd 1 Kebr Tot brievengaarder te Bomele B de Vos en te de Kirim F Bennink thans brieven en telegrambesteller te Kocvorden Verplaatat I Febr De klerken der posterjen en telegraphic 2de klasse B L Vermeulen van Kralingsche Veer naar Rotterdam t legraafkantoor onder intrekking van zjne verplaatsing naar ieldrop en O Honig van irasterdam telegraafkantoor naar 7 aandami 16 Kebr IV klerken der posteryeu en telegrapbie 2de kbisse mej J W A Haver Droeze van Kotterdam telegraafkantoor naar Zaandam en Klaas de Vries van Aaaterdam telegraafkantoor naar Helder postkantoor 1 April De klerk der posterSeii en t legrapbie 2de klasse P üykema van Astennaar Zwartsluis van lil Febmari 31Maart wordt de genoemde klerk werkzaamgesteld aan het telegraafkantoor te Amsterdam Ueplautst 10 Kebr Aan bet post en telegraafkantoorte Asten de klerk der posterijen en telegrapbie 2de klasse P J J Hamilton thans met verlof Ingetrokken De benoeming tot klerk der posterjen en teli graphie Üde klasse te Amsterdam telegraafkantoor van mej H H Hopster de verplaatsing van den klerk der telegraphic 2de klasse P Vroiyk vanOeldrop naar Zaandam op 1 Februari a s De verplaatsing van de klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse P V J H ns van Beverwyk naar EnkhnUen A 1 Klazinga van Kakhuizen naar ksasterdara telegraafkantoor en 1 O Roozee van Amsterdam telegraafkantoor naar Itev rwyk np 1 Kebrnari 1899 1 nader vastgesteld op 1 Mei d a v Eervol tmtslagen 1 Febr De commies del telegraphie Iste klasse A H van Mackolenberg te s Her togenbosch i April De adsistent J Koning te Zwartsluis de brievengaarder te MIdwoud J liCeuwerik 15 Mei De Directeur van bet postkantoor IC Tilburg Ihr J li L P M vaB Basse van Ufnelt Overleden 11 Inn De Directeur van het postkantoorte Zulphen 1 A 1 van der Hchaaff 13 Ian De adsistent J H Batenburg te s Oruvenhage 15 lan De klerk dec posterijen L H Zaaöer te Ond Beyerlaud 21 lan De commie der po t r8en 3de kl 1 Jrcshof Ie Dsch de adsistent 1 Sinil Ie Rechtzaken Door de Arrondissements Ryhttwnk te Ü tterdam werden gisteren o a verooriieeld J M K huisvrouw van W B 25 jaar en P K huisvrouw van P v D 30 jaar belden alhier de eerste wegens diefstal de tweede wegens heling lesp tot 1 maand en 3 weken gevangenisstraf 1 81 1 81 l t8 l W lO U t 48 I I4I 8 47 10 18 a 8t D door os 11 87 11 88 48 10 11 10 17 10 8 10 48 10 14 U t7 18 08 10 14 Een persoon geboortig van Holsbroek die de vorige week zich Ie verantwoorden had voor zyn ongepa t optreden om zyii Dulcinea te vorlossen uit de lianijen van haar vader en broeder was andermaal naar bet HaagBcbe Veer gekomen ditmaal in gezelsciiap van de geliefde zyns harten met wie hü zoo nou en dan e n proatje moakte Zooals de vorige week werd medegedeeld was hy den 3 Dec van het vorige jaar op het hulpgeroep van Jeuneke die van baar vader niet uitmocht binnengekomen met een riek in de hand en had toen geroepen abi je haar niet laat gaan steek ik je dood Jenneke zei dat ze naar het toograam gegaan was dit had opengetrokken en om hulp had geroepen doch het woord moord dat bekl meende gehoord te hebben was niet ver haar lippen gekomen Ëisch 2 dagen gevangenisstraf Voorts stond terecht de 27 jarige arbeider P V te Waddingsveen die den 7 Dec in dienst was bg den landbouwer lan Hoogendoorn by scheen op genoemden datum niet naar den zin vau dezen gedorst te hebben Een woordenwisseling was daarvan het gevolg geweest die in een worstelparty tu8 schen patroon en arbeider was ontaard P V zou daarin Hoogendoom zoo hevig hebben geslagim dat hy volgens s mans verklaring bloeide as een varkeu Bekl zeide dat H een byzondei lastig man was niet om te gelooven beeren Ook zou hy het eerst door ham met een hooivork aan het gelaat zyn verwond Daar wist de mishandelde niks meer van hy was zoo verbouwereerd want by iiag den dood te geraoet President Tocn je den dood zoo tegemoet zag had je toen geen hooivork in je hand f Nè ik weet er ten minste niks van moar t kan wel wezen I Dat is geen woar Interromiwerde bekl Dan ben Ik een logenaar stemde getnlgfi toe De president maakte een einde aan het dispuut om den zoon van den mishandelde te boeren Deze bleek het feit niet gezien te hebben doch zei dat zgn zwoager em geropen had Kee8 kom gauw vurt want Piet vermoordt je vaar Hy kon gerust zeggen dat hy die week zyn boterham niet lekker gegeten had zoo was lifl er door aangedaan toen hy het bloed van zyn vaar op den doel zag liggen Het O M vond met dat al het ten htüte gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en roquireerde vrüspraak voor bekl waarvoor hy de hoeren bedankte want by stond hier geheel onschuldig Vervolgens stond terecht de 36 iaiige L A jager te Nieuwerkerk a d IJsel die den 211 Nov in genoemde gemeente bj de steenfabriek B eenden geschoten bad die hy meende dat wilde eenden waren doch toevallig behoorden aan K C Beyen Bekl had ze voor 5 et het tuk verkocht doch later aan Beyen den prys terugbetaald Eisch 7 dagen gevangenisstraf Verder reqnireerde het O M 14 dagen gevangenisstraf voor M 1 R 31 jaar smid te Gouda die omdat zyn vader hem had opgestookt geliooizaum zoontje den 17 Dec B Strecflaud niet zjn vuisten hevig in diens aangezicht ion hebben geslagen 1 maand gevangenisstraf voor W v D 21 jaar arbeider te Jaarsveld niet verschenen die den 13 Dec te Lopik den aldaai in politiedienst survellieereiiden onbezoldigd lykiveldwachter W Verhey moedwillig tegen diens lyf zon hebben geloopen en hem beleedigend zou hebben toegevoegd kwajongen snotneus toen deze ambtenaar in de herberg verscheen waar bekl ruzie hai ± iL i lO S tO 8 4 4 08 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 1 44 1 14 8 01 8 08 I 14 8 17 87 1 84 8 41 8 47 I Ot 4 0 4 84 18 88 1 88 1 41 1 88 8 08 8 17 11 80 4 08 4 17 10 17 10 84 10 41 li ll 8 48 11 18 lO OS 10 84 I8 t4 10 84 ua8 8I 4 7JI 8 88 Uitspraken over K dagen STADSNIEUWS GOUDA 1 Februari 1899 Aan het Postkantoor Ooad en de daaronder ressorteerende bulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1899 in de Bykspostspaarbank ingelegd f lfi594 65t terugbetaald f 8773 97 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6587 Oedureude de maand Januari 11 zy n alhier behandeld 116Ö aangenomen 1156 ontvangen 170 opgenomen en verder geseind Totaal 2 591 telegrammen tegen 2237 telegrammen over Januari 1898 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Januari het volgende resultaat 7 Jan 8 2Mg permang kalicusperl00Oc e 21 8 3 28 7 b Ohiteren avond trad de ook hier zoo gunstig bekende declamator de heer P H Lamberts Jr op in eene openbare vergadering van het Departement Ooiida der Maatschappy tot Nut van t Algemeef Een vry talryk publiek was tegenwoordfe en amuseerde zich kosteiyk De afwezigen hebben ongeiyk gehad weg te biyven en een genoegeiyken avond gemist Een viertal voordrachten en de novelle van den heer D M Maaldrink getiteld öert Jan Roelink werden op voortreffeljke wjze voorgedragen Met welk een gloed werden de verschillende personen geschetst en nageboost Vooral de Kranscbe soldaat Hazewlnkel en de dominé van Starreveld werden meesterlyk in spraak houding en gebaren door spreker vertolkt De heer Lamberts gaf biyk zeer goed met de verschillende dialecten op de hoogte te zyn De woorden van den Voorzitter tot dank aan den spreker waren wel verdiend wj onderschry ven die gaarne en hopen hem nog eens weer voor ons te zien optreden Volgens achterstaande advertentie zal de Srma J F Herman en Zoon heden avond haren overgeplaatsten kruidenierswinkel op de Lange Tiendeweg openen Deze verplaatsing was noodig doordien de drankwet verbiedt dat dergelijke zaken in eenzelfde pand zonder befaooriyke afscheiding mogen worden uitgeoefend Reeds sedert 1735 heelt de Kruidenierszaak bestaan en het is dan ook geen wonder dat de tegenwoordige eigenaar op middelen zon om aan de drankwet te voldoen en tevens de Kruidenierszaak te behouden By een bezoek dat wy aan de nieuwe inrichting gebracht hebben bleek ons dat van de ruimte zooveel dooniyk is geprofiteerd en tevens dat het publiek goed kan worden bediend De nieuwe winkel is netjes ingericht en de étalage waarin de heer Herman reeds lang zyn sporen beeft verdiend keurig Wy hopen dat het den heer Herman die kosten noch moeite spaart om zyn zaak nit te breiden wel moge gaan met deze verandering en verbetering De 1 lait adj bj het 14e bataillon O I leger is overgeplaatst naar het 13e bataillon 7 18 8 88 8 8 10 04 10 81 8 08 O 10 11 f 8 00 10 1 g 8 18 door 10 88 f 1 88 8 80 8 10 10 84 10 14 11 11 11 80 7 88 M7 10 ia DiDtniaeaallMi 0 47 f Ia n fa kt Kk 1 84 niiinr no l liek 10 11 I boTeBdiiBTcartlMVMi 10 07 I0 i a b i t f 0 80 8 81 O door 7 8 84 8 1 8 8 M4 10 10 8 11 10 10 18 10 81 10 88 10 88 11 1 44 88 lO M 8 84 48 8 M 10 10 10 8 7 1 11 18 8 88 i n 80 REEUWIJK Vrydagavond jl gaf de zangvereeniging Harmonie alhier directeur de heer A v d Spiegel in de openbare school A eene uitvoering Het programma was in tweeSn verdeeld VMr de piuie werden e n 12tal liederen gezongen lerwjl nï de pauze een 14tal voordrachten werden ten beste gegeven In aanmerking genomen de jeugdige krachten van de vereenlging mag niet anders gezegd worden dan dat er uitstekend is gewerkt Zoowel zang als voordracht gaven biyk van veel studie Wj twyfelen dan ook niet of de vereenlging Harmonie zal op den ingeslagen weg voortgaande aan bet publiek nog menigen gezelligen avond verschaffen Zaterdag werd zekere I Boere tydens de begrafenis van een zflner buren waarby hy ak drager assisteerde ongesteld Door hulpvaardige handen ondersteund bracht men hem in een der naastby zyndc huizen waar hy een half uurtje later overleed De inmiddek ontboden geneeskundige constateerde een beroerte I B waa gepensionneerd ouderofflcier bj bet O L leger LiKEKKUSK Voor de afdeeling van den Sedert Protestantenbond alhier trad Vrijdagavond jl op de heer L R Oldeman predikant te Gouda In eene keurige met den gloed eener heilige overtuiging uitgesproken rede wees de spreker er op hoe de velen vooral in onzen tgd die levensmoe en levenszat zgn ja die als verachters van het leven optreden er toe kunnen komen om het leven te zegenen als de grootste gave ons geschonken De weg die tot waardeering van het leven leidt zag hg In plichtsbetrachting en toewyding in een zichzelf geven aan het belang tot het welzgn van anderen Doideiyk maakte hy hoe Jezns daarop doelde toen Hy zei die zyn leven zal willen verliezen die zal hot behouden Na de pauze las spreker nog een novelle voor van den heer Haversmidt getiteld Op eenIDonderdagavoiid Een warm applaus en een woord van barteiyken dank van den voorzitter bewees dat de talrgk opgekomen belangstellenden een genotvollen en hoogst leerzamen avond hadden doorgebracht een avond die ongetwyfeid zal meewerken tot opbouwing en versterking van het zedeiykgodsdienstig leven MooanaicHi By de weduwe C den Braber alhier trad Vrydag jl voor de afdeeling Moordrecht en Omstreken van den Ned Prot Bond op Ds J J van Hille uit Zaandam die zich dezen avond deed kennen als een onderhoudend en aangenaam redenaar In zyne rede be prak hy verschillende punten omtrent het godsdienstig leven van bet vroegere en tegenwoordige geslacht zoowel van orthodoxe als van moderne richting o a de bezwaren waarmee men by do godsdienstige opvoeding der jeugd heeft te kampen de malaise en gedrukte stemming welke er in t godsdienstig leven valt waar te nemen de licht en schadnwzyden van orthodoxe en moderne godsdienstopvattingon en leerstellingen enz Al deze punten werden nader uiteengezet waarby ter verduideiyking of motiveering werden te pas gebracht aanhalingen uit deh bybel en maatscbappeiyke toestanden voornameiyk in verband met den godadienst Waar spr in den Inhoud zyner rede zooveel afwisseling had weten te brengen daar verwondert het ons niet dat de aanwezi en den avond met genoegen hebben doorgebracht By monde van den voorzitter Ds van der Meer van KuUeler werd spreker in harteiyke bewoordingen bedankt en tevens de hoop uitgesproken wanneer het bestuur dezer afdeeling later weer een uitnoodiging tot Ds Van Hille richtte hy bereid zou worden gevonden nogmaals voor de afdeeling op te treden Laatste Berichten Men schrytt ons uit Rotterdam Esterhazy arriveerde hedenmorgen ten 9 28 met den nachttrein uit Parys te Rotterdam Ten 11 uur vertrok hg naar Den Haag met een retourkaartje De inspecteur van politie de heer M B V d Hoeven hield toezicht op hpm aan het tation Alle slagershnechts van kopenhagen hebben eerglstormiddag den arbeid gestaakt De Ind beige hWt uit den Congostaatde volgende berichten ontvO ngen De Batetela s van commandant Lot aire moeteniith by de in opstand verkeerende Batetela shebhen aangesloten Luitenant Doome moet gedood en Lothaire gewond en gevangen genomen zyn In den Beneden Congo is men nog altydtonder bericht van baron Dhanis ft Uit Bombay wordt gemeld dat de pest weer toeneemt Maandag zyd acht personen an deze ziekte overleden Dit MMilla wordt gemeld dat de Spanjaarden in de door de opstandelingen bezette provinciën vi eseiyk door de Philippino s wwrden beleedigd Vrouwen en jonge meisjes worden op de ergeriykste manieren miahanI deld Vjjf priestera zyn gestorven tengevolge j van den honger en de ontberingen die zy hebben moeten verduren niettegenstaande een bedrag van 60 000 dollars was beschikbaar gesteld om hun Igden te verlichten VERSCHEIDENHEID Nadat eergisterenavond een tagnjn op de Slaakkade te Rotterdam woonachtig de politie m de Meermansatraat gewaarschuwd had dat zich te zynent een man vervoegd had om eeuige zilveren voorwerpen te koop aan te bieden heeft de inspecteur van politie W Blom in het proeflokaal Oostpoort op den Oostzeedgk aangebonden den 28jarigen W L wonende opdeLangekade te Krallngen een ouden bekende der justitie Deze man werd naar het politiebureau in de Meertnansstraat overgebracht en in bewaring gesteld terwyi in zyn bezit gevonden werden twee avondmaalbekers twee doopscbalen twee horden alles van antiek zilver een en ander afkomstig van de ruim twee weken geleden plaats gehad hebbende inbraak en diefstal in de kerk van de Nederduitsch Hervormde gemeente te Overschie Deze bekers schalen en borden door hunne oudheid van groote waarde waren door de dieven in elkander geslagen en getrapt De aangehoudene ontkent tot dusverre een der daders te zyn en beroept zich als gewooniyk op den groote onbekende die hem dit zilver gaf om het te verkoopen De Ijondensche correspondent der N R Ct seint ons De Coroner te Bury opende gistermiddag de lykschonwing van een heer on dame die daar Zaterdagavond van Londen gekomen waren en in bet Derby Hotel Zondagmiddag dood te bed gevonden werden elkaar omarmend Biykens de outopsie waren zy gestorven door vergiftiging met blauwzunr De identiteit van de dame was gister nog niet gebleken maar bet doorzoeken van de heerenkleeding stelde vast dat het as de heer K uit Rotterdam De politie verklaarde gister dat zy haar bevinding had geseind aan do Rotferdamscbe politie maar nog antv oord wachtte Op de toilettafel vond de politie een brief gericht aan den Coroner Daarin erkennen schryvers dat zy vrywlUig een einde aan hun leven gaan maken alsook dat zy valsche namen in het hotelregister hebben opgegeven Kocht hun ware naam biyken dan verzoeken schrgvers toch gemeenschappeiyk begraven te mogen worden alsook dat de dame begraven worde met al hare jnweelen Voorts sluiten de schrSvers ruim veertien pond in voor de begraafkosten en de hotelrekening verzoekende het eventueele overschot in de armenbus te storten De Coroner heeft de lykschonwing veertien dagen uitgesteld om de Rotterdamscho familie den tyd te gnnuen de gewenschte schikkingen te treffen Deze zaak maakt hier groote sensatie Gisternacht werd te Bnssum ingebroken in de villa van den heer J D Platte aan de Brinklaan Db dief verschafte zich toegang door een venster en begon de woning te doorwandelen Zoo kwam hy boven met een brandend kaarsje op een der kamers waar de zoon des huizes te bed lag doch niet sliep Op diens vraag wat hy wenschte maakte de inbreker zich nit de voeten waarby hy zich blgkbaar niet aanstonds den ingeslagen weg herinnerde hetgeen men constateerde uit het gestommel beneden Nochtans vrist hg te ontkomen voordat de heer Platte die een dief zeker niet en profond négligé wenschte te vervolgen beneden wa Een gering bedrag aan geld wordt vermist De politie doet onderzoek Hbl Onze vier groote steden tellen nu meer dan 100 000 zielen Utrecht heeft in het laatst van het vorig jaar dit cgfer bereikt Eigenaardig is dat nu alle vier vlak by het ronde cgfer staan en wel 100 000 200 000 300 000 en 500 000 Nog toevalliger is dat Utrecht f Den Haag even volkryk zyn als Rotterdam terwyi het cyfer van Rotterdam dat van Den Haag het bevolkingscyfer van Amsterdam aangeeft Voor de verbouwing der Witte Sociëteit in Den Haag is het minst ingeschreven voor 1 179 447 De jongste Raadsvergadering van Ewgk was volgens de Amh Ct nogal vermakeiyk De heer Overmaji benoemd en beëedigd burgemeester zou ui deze zitting voor het eerjt als voorzitter optreden Het rec htvan voorzitter werd hepi echter betwist door den loco burgemeester den heer v K onder de volgende bewoordingen Ge bint neg gin burgemeieter dé hè k on nog nie overgedragen dé kumt t lest as de zaken afgedaan zyn Op de agenda kwam de insUUatie van den nieuwen burgemee ster als slotnummer voor De voorzitter deelde die meeiiing niet en richtte tot den heer v K de volgende woorden Indien u my nit de gemeentewet kmit bewyzen dat ik zonder installatie geenburgomeestcr ben leg ik my volgaarne hierby neder Een indrukwekkende stilte volgde Daarop opende de burgemeester de vergadering Schoorvoetend na tweemaal daartoe te zyn aangezocht las de waarnemende secretaris de notulen Een tweede incident volgde toen de burgemeester tot den heer v K de volgende woorden richtte Volgens een algemeen gebruik wordt de nieuwbenoemde bnrgemeester hy de eerste raadszitting welke hg bywoont door den oudsten wethouder toegesproken v K hebt u ook iets ter instaUatie tot mg te zeggen f De heer v K Dè kumt tltlst ftrat de zaken afdoen Na op deze driemaal herhaalde vraag telkens hetzelfde antwoord gekregen te hebben hamam de Voorzitter Dus n hebt geen woord tot den Burgemeester te spreken dan r ui wy over tot de behandeling van punt der agenda Benoeming van eene onderwfzeres aan de openbare school te Wtosen Onder de behandeling dezer en verdere aken moest de waarn secretaris tweemaal door den Voorzitter tot do orde geroepen worden De Voorzitter hield ten slotte nadat vier Raadsleden van hun zetels waren opgerezen tot den Raad en het aanwezige publiek de gebruikeiyke toespraak Tydens het uitspreken der rede werd de Voorzitter tweemaal door den loco Burgemeester in de rede gevallen ifiiodat de laatste tot de orde moest worden geroepen INGEZONDEN Het Volkslog ement aan den Binnen Amgtel te Amsterdam Een woord tot gepenslonneerden en gcgageerden Het Is zeer zeker niet overbodig gepenslonneerden en gcgageerden met een pensioen of gagement van ten minste f 200 s jaars te wyzen op de uitstekende gelegenheid die er voor hen te Amsterdam bestaat om zich een aangenaam en hoogst fatsoeniyk onderkomen te vorschalfen Dit is het Volkslogement aan den Biiinen Aiustel gelegen dus op een der fraaiste en gezondste gedeelten der hoofdstad Tegen overlegging van de pensioensacte ontvangen zy daar huisvesting voedsel en zakgeld en wanneer zy arbeiden provisie voor hun werk Eerst na drie maanden wanneer de pensioenen worden ontvangen geschiedt de verrekening met den direetenr De inrichting van het Volkslogement is uitstekend kraakzindeiyk wordt alles behandeld en gehouden licht on lucht is er in overvloed men kan slapen in afzonderiyko kamertjes of op de ruime welgcventileerde slaapzalen terwyi zg wier pensioen het toehiat in plaats van den gewonen burgerkost zich extra gerechten kunnen doen gereed maken Bovendien vinden gepenslonneerden en gegadeerden daar steeds gezellig e conversatie aangezien er nn reeds vele hunner kameraden In het Volkslogement verbiyf houden Wg kunnen derhalve gepenslonneerden en gegadeerden ten sterkste aanraden gebrnlk te maken van de zoo by uitstek goede gele r heid tot het aangenaam doorbrengen van dagen van welverdiende rust welke door het Volkslogement aan den Binnen Auistel te Amsterd aangeboden wordt 359 StaatB loteriJ 9 lÜMH Tnkking f Dinidig 8 J iutri No 8717 ƒ 10000 No 6101 SOOO No 8880 1S8I 17U1 l B088S i l r 1000 No 8013 en ISO O inter 40 No 19 17 800 No 1488 8830 4818 18 7440 10488 10861 li80 14898 170 l USai ItOO tn l 4tO i d leo PriJMn v n 70 iS H tA 7I 1 1077S 11858 188S1 17Bb7 86 8888 4840 780 18 t 1 410 17 O 7 17 4 tO J7 108 73 1 78 1 7 834 4911 80S7 10960 18094 16716 17988 17 91 17 8187 11004 13899 16800 I8O7O 97 84 8 6186 8196 87 11838 tO 18894 807 8608 8449 8 79 11184 18688 8 97 10 8914 6648 B4oV 1 13809 9 18 7 61 9014 6764 8618 US S 18780 16938 U707 48 8146 8871 8000 1140 84 41 71 64 7 6979 9 4 138V8 18088 79 71 8969 89 8888 11714 13910 18398 18814 800 8811 008 9087 68 V 98 41 38 58 60 70 89 14018 1 818 O 88384U 8198 9111 90 69 18648 18947 63 8046 8873 9306 lUlO 76 19178 1188 8748 0794 78 81 14110 O 19877 41 69 914 9464 1 966 48 66 91 91 4014 18 9680 88 97 S8 191841818 69 88 4 18088 U848 167 6 19681 36 86 17 9711 88 14110 lg 68 9 9 4111 7088 8891 18184 14788 17091 19848 1400 U M lOlU U 14811 17141 I 1 18 7188 41 a 4 81 1 8 1 I7 4810 78S1 1I4II 14140 17880 80118 1788 4480 7411 10844 ISIII 7 17318 10811 1901 84 4810487 18881 tO 41 86 71 01 tSlOtll 71 IIIU 17400 II 1007 13 771010741 18794 18981 17 48 80141 8171 AMERIKAANSCHE b A van OS Al Md TaiUeor Klaiwec R 73 78a aOUDA Tglepkuon m ai inslerdain Vikn Malkr M 1 8 V 97 97 100 88 S8l Beurs van 1 V 80 JANUAm MiauLuiu Uwt Swl W 3 8 dllu dito dito 8 dim dito dilo 8 Hosoi Uil Qoa II 1881 888 lTUJl I elir T iig 1868 81 6 Oonn Obl lor p rl888 8dito iu iilver 18ti8 A POBTV AL Obl milt oouiioil 8 dito tii k t 8 4 5 v 7 108 77V 8 101 88 loov 100 868 478 108 60 101 198 14 41 Ro iiKO Obl BlMiml 1894 4 duo Oeooii 1880 4 dilo bij R jlht 1989 4 dilo l ij Hop 1819 90 4 d lo ia ond I a 1888 dilo djlo dilo l8 t 8 8r Jl Pwpct wbliH 1881 4 Tili M Ua it OouT lMD 1890 t O leening Milo D G leen ns Mr 6 C loiDAra Hep V old 1 9 sMltlDO Ubl Buil Sob 1880 6 VüS miu O l I oiibop 1881 A lTl Dikll ObliKxlim 1898 8 Boniuu Sbil leeu 1894 8 NlD N Afr 11 n Ie un Arend l TribM j C rli ten Deli MaaUebanliy dilo I 11 Am llvpoibcekb ptndbr 4 Uiill iy dor Vonten nd Or Hypoih ekb paoilbf 8 i Nedsriuldirhe benk aud Ned HindalmulKb dito 8 Kolt H oil IfïOl Oowis O il Hong baoli aeud I 188 HutL Hjriiiitlieelibaukpandb 4 AMHIKA Ëqu hjrpolh pau b 8 86 Uaiw L O Pr I I n on 80 N D Holl U 8iHiur M i a ai My tlK rl 8t Sp annd Ned 1 d S KiorwegA aai d Ned Zuid Air B aand ilito uilo ilito 1891 dho 8 IraulSpoor I IS87 8V A iCabl 8 Utr Hb ekb d lo a 98 N W 8 Fm Hv i h pandbr 8 ei lekb 116 UI 80BV 808 loov 6 y Zwil ilal Sp mU A H bl 8 87 Pol n Wa Mh u Wionrnaand 4 168 Knal Ir Ru Spv Hg obl 4 99 Balluobe ililo awia I 14 ll l Paatowa dito aand 6 I ng Btimbr ito a nd 10 V Kmï Cb Au r 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 A F IA l af Sp MiJ o I ll i Übc kNo th W pr ü T aand ilil ililo Win 81 later obl 7 l t Dentet k Ri Gr Spn oert v t 14 lUinoil Oantral obl In tond 4 109 Louut fc Na bflIIIOert aaiel Meti o N Bpw M lebrp o O 10 UU K nia r 4pCt ptef aanil UN YorkOnl ioliVeal aand 18 dito Peno Ohio oblig 118 Ongoo Calif tokjrp Ingoud 6 81 I aul Min IManiLob 7 Uii Pae Hoonijo big dilo dito Ui o Ooi 1 hyp O Cimo üwi Soulh Obort r aani 61 V 0 Ball k Na lo b d O Aniilard Omnibu Biy aand 1 17 Roltard TramKe Uaala nand 108 Nil Stad Amtterilam aand 8 loeVu Wad Roteidnu aand 8 10 BluILSlad Ant ernen 1887 99 gt l Branel 1888 8 9 Hoxa Thaiia Beaudr Ocaelseh 4 i U OoiTin 8taalaleeni 18 0 11 E K Ooat B Cr 1880 8 Bmsji Stad Madrid 8 1188 NlD Ver B Arh Spool eert O GROOTE OPRUIMING VAN alle Wli TERNANTELS Costumes Blouses Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzleniyke party WITTE GOEDEREN tot spotpryzen advertenTien van Blommlstlin s Inkt ONSCHADELIJK