Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1899

i o 7804 Vrydag 3 Februari J899 37ste Jaargang fiOüDSÖÏE COÜRMT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talefan Re S9 ADVERTBNTIEN worden geplaatot viui 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 aut des midil Tdefeea Re M De Uitgave decer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prq per drie maanden is 1 26 franro per ji post 1 70 Alïonderlöke Nommers VIJF CENTEN DUKftBAAF IX HOOGHEEMRADEN vi HI IKLANl brengen b itte ter openbare konni 1 dat de It irt D der itMngcrechtigdc ingelanden van het Hooglii cmraadsi hap voor het dienstjaar IHIH van den ceritcu Donderdag in Kebniari ISWI af gednrcnde ve rtipn dagen voor leder ter l xiiig nillcn liggen al volgt de liJAt n van al de tadm dUtricUn ter Secretarie lan Uynland op eiken wiTkdag van deh morgens 10 tot de middag 4 ni e alwaar zij tevenif tegen betaling van 10 centa voor elke l itt verkrijgbaar iji dis vaa het derdt dulriet aan de Jru mu die van bet vurde ditiritl aan de Lyndtn die van bet ztvmdt diitriu aan de Lughvottr die van tik dtr mengt dutridtn ter Oemeente Secretarie van de huofdplaat vandat district en van de daartoe behoorendconderkicsdifitricten i 8 dat ztl die vermeeneh dat de liJHti n niet nanwkeirig z n opgemttakt gedurende voertien dagen nu het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne beiwaren met overlegging vi n de vereischte bewijzen aan de beoordeelüig van de Veroenigde Vergadering ti onderwerpen welke op den cejrsten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen StV dat door ol vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op i Februari 1899 zal worden aangeplakt Dykgraal eu Hoogheemraden van Bjjnland EOPEBT DB VRIEH D jkgraal H P HEBDENIS v h BEBLEKDM Secretaris JUlhl kortom Lalaaf ii i tofcerPaliiExpBlIer Wat Mt l WMI Bbm Ylt kaalkalMlMllluiilawtailaiitagn g t Anker PilwIxpeiler Ttrtetll If gt anl ém sIm Ii Mw liiit Mb s iS iliinrliliExieller I MB na il P l l H Mat t nat M 1 86 d imA t DiMlU ipotiiak O U Kottanlwi Tlfirilinif lï i DiMlte ipotiiakn n bur iiMÜktn Ta OODDA b LUUKU Apothekar Harkt ta bg VIOWV k Co Wnthafen 190 EERSTE NBDBRLANDSCHE RIJWIBUABRIEK DirMtenr U BUUOBK DEVENTER T i H H Handel ren en Reparateurs Aangnian wy om thans ook pwiaal gaao toelaggen op het urraardigen van V I TT I ü G I vaar den handel li ranus Wieltn Baadan Zadels aas ani oowel roor By wielen medals onder ketting raden wjj U tan taarita aan onse u t rit lage prytan te rragen Tevens maken wy U ar opmerkuam op dat da ptyMD oniar Kijwielen oor 1899M in0 riJk verlaagd ya soodat w tehirp eoneurreenn Waar iet tiertegenwotrdiga worden UrBHiaS AOByTES gevraagd in t bijionder voor dau rarkoop onier Acatinet dia iedere soliede handelaar kan bakomen Vraag t oiiïe Pryzenl F D 1KB OU DK Hkrk I ISi IGllTCikP M PEKTE S Jz N B Als b yi ii HAhthuiil II owihvt eü kurk taodt rüoiw u k f lieo an dan numdw KinüS CHItPAM j 1 p IIDPPR Mdi l Diak a HKINKMaHkKOUN S 8CHIËDAMMEH HEDEN AVOND HEBOPENING van onze overgeplaatste Kruidenierszaak vao l F UEnNA V Zo Lange Tiendeweg D 28 TANDAH I Gouda E CASSITO Turfmarkt aPBBSKVBBlf MAANDAG DINSDAG DONDKBDAO an ZATEBDAQ van tot S uur WOENBDAQ anVBUDAOvaD tot nar ZONDAGS niot Slijm en MaagpiUen Sdiriuder i PilUn zjjn Haagversterkend zacht Laxeerend bijzonder goed tegen Sljm en bevorderen de SpüBvertocrlng M l emit per doos Verkrygbaar te Gouda alleen by de rma WOLFK 4 Co Haven 198 Men wochtc zich voor namaaksclsl Elk doosje w gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger 1 J SCHRECDEE Apotheker HOLLANDSC HE AMSTBnilAM Pryanotaating t China Ciongo Stofthee 4S en 60 o Orof 60 BS Lekkere 00 aonohon 76 Oeurlge 90 Congo 100 OntbUt The e Namiddag Thee 16 Allaan rerkrygbtar by P H J van Wankum Ooêthaven B 14 Tegen 1 MAABT of eerder te h n n r eea mim en net B0 ËNH11S Adres MABKT A 5H Margarine Door een groote Margarinefahrieh wordt TEBSTOND ÖEVRA Aöl voor Qouda en omatrefeen een flink Eeiziger voor den verkoop vau haar welbekend labrikaat Bekendheid met clientèle strekt tot aanbeveling Brieven franco met opgaaf van referentiënonder letters C M M Algemeen Advertentio Buroau 1 1 4H VAN DITMAHBottcrdam FRANSCHE STOOMVEEVEEÜ au ekemlsche WissoherlJ Vi H OPPËKHEIMER 19 Kruiskade MMterdam Oobrevetaonl door Z U dan Koning dar Balgen Boof tdap t voor GOD DA da Baar y A VAN OS Az tjiiteMiaiitait voor het etoomaa en vervol van alla ösren en Uameegardarobui alaook alle EindHIped S peHie inrishting voor bat atoomb vaa i M a mantels voeren bont en Oardynon tóblkleodon eni worden naar do aioiiwsta on loatolc nfthodo govarid Allo goodoren balay geotooad of govoTld frordoa onochadolnk voor do gatoadkaid volgODi staal boworkt Stooffibierbrouwerij DË H4ND Firma A KOCK Gouda Donderdag 2 Febmari aflevering BOCKBIER mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊ mÊÊiiai mmmÊÊimÊÊÊmÊÊÊsm Indien gy niet wiU hoesten gebrnikt do allerwego bekroonde on wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract Mdaik uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van a H VAW SCHAHi Co Den Haag Btlmnneien VAM VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SOBAIK SOHAIK 8CHAIK SCHAIE aCHAIK 8CHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK 8CHAIK jt OO I Hellaothe u hst b U midilel dar wattld dt Co a Melianthe KcDsMt Kiokboest ft Co fl Melianthe Reiie Bt xoüiv t oud u jong Sc Co 8 Melianthe max R s haisgezio ODtbrflVaa ft Oa a Melianthe stut roortdurend oDdar Schetkandig ta ta4t ft Co 8 Mellantbe hslpl oobarroepeiyk Co B Melianthe is bskrooud nst Eeradiploua s ft Co B Melianthe is bekroond mei laad ft Co B Melianthe is beimwud mei Zilrer ft Co e Melianthe u trkrygbur in Ssconi van O CU WO Ctt em by A BüUMAN Uoordnckt i C BATBLANO Boikcop B V WIJK OudeuaitT M KOLKMAN WaddinMMn B BOLLMAN Sodeamm PINKSE NiniMrkerka dlJat Firma WOLFK li Oo Westhaven 198 Oottda D MU BlB8 K nntg E 100 1 Oouda I e a via MILD Veersial B 126 to loiuii Steeds voorradig eeBt ruime kenze der So tedste soorten welke tot MllIJke prijui worden gefeverd éff Dasverkieaand op afbetaling por maand en per week A LKWENSTEIN Naaim achin es GOUDA Kleiweg 49 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT S07LATTEN 4BCEITBATE1I EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel filpoedlge aflevering Nette nltvoerlnd Coueurreerende prijzen DE STfiOELURE HTPOTHEEKBANK tJetmtUga te ê UBMrKXMjêtlK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 flinit op billgke voorwaarden tleUUttnimgen onder er tg Ar e r humé op ntUmem en iMHéeryeu tonder voornitbetahnHM N k Geeft 3i eu 4 FaHlIbrlecem uit tegen den koen vlb 9 en iWVi Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de fanébrteee bu de Hoeren M J QOIGB t Oo Koauere en CommiHionoaira in GfFacten voorde Mup tkeke bg don HearW J FOBTUUN DBOOGLEKVËB Baven aldaar Direclonren DB00ÖL8EVEB FORTUYN M 8 JULES ENTHOVBN NilUW I IIIEIIWI mEuwi iESlHXKT VOOE l aclitlicUeii Koffie en TlieeUcliteiL Welke 4 uur branden 2 i en 6 uur brandende k 8 cent per itok Eenig Ageot Toor Qouda en Omstreken IZ IAK CATS i apiermoleiH GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Hen behoeft hiervoor geen Olie goen QUaaje t U ABeen een lucifer aanstellen la noodlg Qeheei wmder gevaar voo brand alt ook londer rpuJO w Kullenlaiiisch ttvcrzli lil Prins Hohenlohe de Dnitscbe fiflkskami üer 7 al den 31en Maart van dit jaar zjn 80en veijaardag vivren Do hooge onderdom van den kanselier heelt in vele ook otilcieele kringen de meening doen ontstaan dat bg than naar rnst verlangt en voornemens wezen zon over enkele weken zjii ontslag nit den staatsdienst aan te vragen Dit nn wordt door de oftlciense Sordd Algew Ztg beslist tegengesproken Het blad deelt mede Sedert eenige weken hondt de pers zich bezig met het gerucht dat de Ryksknnselior voornemens wezen zou zijn ambt te verlaten In sommige kringen wordt zijjl de datnm van zyn uitreden genuemd Wj zjjn gemachtigd tot de verklaring dat uok ditmaal de gemcbten over een kanseliers crisis volkomen ongegrunü zön Het Berl Tageblatt dit démenti van het oMclense blad mededeeleud spreekt blgd schap nit over het leit dat de grjjze Ryks kanselier ondanks zijn liougen leeltyd zich nog krachtig genoeg gevoelt om ook verder de belangen van het Duitsche Bijk te bljjven behartigen en zgii rgke ervaring te stellen in dienst van den Keizer eu het vaderland Het blad ho ipt xlat li fSf lang in stnat rauge zjn dour ign milde pvatting e zjtó roota iMlMnaml wM d teg Mt g 4 den weg te ruimen die nog voortdurend de ontwikkeling en de welvaart van het Rijk belemmeren Banlty wil niot aftreden zoolang h j van de oppositie geen waarborgen heelt voor het rustig werken van het parlement ook onder zön opvolger Intnsachcn is een nienw man opgestaan nameiyk Koloman Szoll Deze tracht de eeriyke makelaar tnsschcn het ministerie en de oppositie te zgn en is daardoor op het oogenblik een gewichtig persron fSzell is een bloedverwant on leerling van Deak zoadat he indertgd een groote politieke toekomst voorspeld word Maar het is anders gekomen want toen Szell in 1878 minister was en met heel veel moeite wat orde in de Hongaarsche financiën gebracht bad brak de Rnssisch Turksche oorlog nit die de expeditie naar Bosnië ten gevolge bad Evenals de Duitsche partyhoolden was Szoll eer tegen de bezetting van dat land die hy in politiek on financieel opzicht voor aeer gevaariyk hield Om die reden trad bfl al maar terwgl de Keizer de Ouitschcri hun verzet tegen z jn licvelingsplan nooit FBVlLLETiUl eaksehrlltfD vao een Gelukzoeker or AMIEAL DE VONBELOTG H r kei ïriuuch ooom W NUTTBBS i ii Altijd bovaarde lü ali eea beilige relic nta lU an onkfUluiirara ao lalimaa het emig l ffeiyt undenkeD du lij ui ben beial dm ifiobaidibrief Op de iju finten laor baar nkel jaren noibg witrin be ongslak nbüiib u tairaden bD Tlag n opnieuw OTer haar woade Hire beide kindarao lUerrea met aan tuKebenraimta vin een jaar Op aan dag een dag dei ongelukil werd Bertba op itrait vitaande gebonden door een man Daie man bad aan woeit rerwildard voorkomen en wu ia ionipen gebuid Het wia de griaf de Simenie De ongelukkige rrouw iloodelijk renebrikt itaakto eeo kreet en nel in iwym Toan lij da oogea aa aakela minuten weer opende WH bij nog daar Zij bad Je iwikbeid bem te vergunnen baar naar hare woning te rergautlcn Diar had ecu hartroerende icèoe plaala dia wjj gaine in haar beel tonden willen be hrgrea indien onia peo eiob daartoe in itaat gevoelde De graif baleed ijja groota jfhold met ttrSiBda nade vergeven heelt en het sinds dien vooral op Herbst gemunt had heelt de Koning het Szell nooit kwalgk genomen zoodat deze dikwgls weer minister had knniien orden als hg hel gewild had Maar voorloopig had Szell genoeg van de politiek hg wgdde zich aan de financiën en weM president van groote banken en maatschappgèn Daardoor erd hg rgk en schnwde het guldelgk verlies dat verbonden is aa het ruilen van die betrekkingen tegen een ministerpost Herhaalde malen is hem die aangeboden den luatsten keer nog toen Vekerle altrad 01 hg ditmaal weigeren zal is nog de vraag want daarvoor heelt hjj zieh te zeer in het partggevvoel geworpen Waarschiinlük heelt lig nu geld genoog verdiend om de vette directeurschappen van banken en iuaatsclia pgrit Ie kunnen inis sen Want worden zgn voorstellen aangenomen die beoogen bet recht van den Rjjksdag om ingaande rechten op de Oostenrjjksche grens te hellen overeen te brengen met het aanzien der monarchie naar buiten dun is wel niemand geschikter om ze ten uitvoer te leggen dan juist Szell Hjj behoort tot de j rale pnrtg en is m zoover niet onwelkom an Banlly en Tisza die anders vreezen door hun tegenstander verscheurd te worden Hg staat ook op goeden voet met de groep van Andrassy en 4ppon i onida J j de eerzucht dier mannen met in den weg zal staan daar van Szell bekend is dat hjj geen groote politieke eerzucht heelt Daar hfl dus voor niemand hinderlijk is zon hjj voor een overgangsministeric zeer geschikt zjjn Hjj heeft vrienden bjj beide partijen en hoewel aanhanger van een tolunie met Oostenrjjk zon hjj het ook niet zoo erg vinden als aan die unie een einde gemaakt werd Er wordt immers van hem verteld dat hjj als directeur van de door hem bestuurde bank reeds met Duitsche geldmstellingen ondeihiindeld heeft over kapitalen die Oostenrijk zoo iioodig hebben Indien door de ophelAug der gemeenschappelijke rechten een tarievenoorlog met Oostenrijk uitbrak Prinses Heinrich die naar bet Verre Oosten was getrokken om haar man den broeder des keizers eens te zien denkt in de maand April van Sanghai uit de terugreis te aanvaarden Van het voorgenomen bezoek van hot prinselijk echtpaar aan lapan komt niets naar het beet omdat de regeering van lapun meende niet te kannen instaan voor de persoonlijke veiligheid van den prins Dit bericht is van meer gewicht dan menig righeid en met Hhjjnbaar oprecht en diep berouw Hjj iprak TID lyden nn boetedoeningen bü bid om da getegenbeid illea nog loorael mogelijk goed te miken eu fmeekte te mogen booren dat allea rergeren en Tergeten wi zonder welke lekerbeid bij niet linger kon of wilde leren Kn Bertbi met het medelijden en het diepe gnTOel voor anderer amnrt hetwelk in het hirt der vcottw looreel kriohtigar ii gelegd dnn in dat der mannen Bertbi boorde bem iid geloofde alles beiéhouwde wantrouwen ili heiligichennia en vergaf In den beginne ging allea goed De griif betoonde dn diopate ilinkbiarbeid en wia eindeloos in sÜD lof orer de edelmoedigheid die hg ondervond H wai Hhikkelgk in Itjti beSoeften verliet zelden lijn woning an iprik dikwgla van ieta te rullen doen om hel tüoa bjj te dragen tot de behoeften dar haiahoading Hiaitan w ona bier aan te merken dat Bertba hem nadrukkelijk kennen bid gegeven dit zij bem elk recht ep naar ontzeide en dat lij geenerlei hnwetijkareoht erkende Eenige mianden gingen matig voorbjj LangilMrrhaad werd de griif vaeleiioheodef loeg eeo inderen toon aan tegen c vrauw edreigUa baar en wierp baar uheldwoorden m beieadigingsn naar het hoofd Dete tooneelen namen iteeda toe in Hevigheid en volgden gedurig ineller p elkaar Hat kwam lelh loover dat de graaf de èiineuae da rro iw die hem ali vigebond da bulpetooa zwerver zonder hoop zonder dak voedadty kleeding of wal ook f ad opganoman iloeg iaUadelda en een denkt Het is verwoiiderlgk hoe juist en nel zich de verbondingeiider Westeisehc mogendheden door maatregelen in het Verre Oorten verduideljken Uji het incidentFas hoda deed elke maatregel tnsschen Frankrijk en Engeland daar zjineii weeislag gevoelen Zoo Werd onmiddellijk bet Kngelsche eskader te Weibai Wei salm etrokken Menschieel dit toen toe aan de vijandige stemming tegen de vreemdelingen in China Sieta van dit alles het was eenvoudig een gevolg van de gespannen verhouding tusscheii Kngelund en Frankrijk Kn zoo is liet meer geweest De reis van Charles Boreslord in het Oosten draagt vruchten dat bleek reeds meermalen Zon hij in deze zaak óók de hand hebben en een uiiigelijke toenadering tnsschen Duitschland en lapan den pus willen alsnijdenV Het is toch wel waarschiJnHJk dat achter dit gezocht excuus Kewiehti ei irguiuent n verscholen zijn Verspreide Berichten miiEYrus Cliaravay moet voor de stralkamor van hot Hol an cassatie hoogst belangrijke verklaringen algelegd hebben die de uitkomsten van hot onderzoek der schriltkundigi n 1894 met een expertise yau het tronifein bolast geheel zonden te niet doen Du stralkamor heeft eorgistermiddag ook d n kapitein der artillerie Hartnianii verhoord Het slechtste nieuws dat gemeld wordt i dat de Ganlois zich tovreé toont De ianlois niet de heftigste ol loinpsle maar de veiiijuigste van allen die de revisie willen tegenhouden Pe Oanlois deelt mede dat nu eindelgk Roget m t Picquart gecoiilronteerd en kolonel Fleur gehoord zul worden door de stralkamor van het Hol En het is zeker dat di eiKinéte door de stralkamer gehouden niet aanvaard zal worden door de andere Kamers dia haar opnieuw zuUen beginnen Iets dergelijks meldt het lonrnal Het kost ons geen 4H ite te erkennen dat dit aanwijzingen zjff voor een flannVmelijke oplossing zegt de Oaulois Cordier Is door een redacteur van de Temps ondervraagd over het verhaal dat overste Fleur eergisteren aan de Patrie heeft opgedischt Hij wilde er niets van zeggen Hjj walgde van de dingen die hjj beleefde Ik begrijp voegde Cordier er bg dat de beleodigingon die over miJ uitgestort worden den getuige erger nog Een jiar Uier wu Bertba van een vrouw die ondinki bur vjjf en dertig jaren nog teieoht achooo genoemd kon worden in een ifgemattr miavormde vermagerde geduote heracbipsn Zij hid het leven geaebonken iin een doohtbrlje dit den nuoi van Mathilda ontving Toen verliet graaf de Simeuse zijn gemalin ziek en httlpelooa Al wat eeni nina vin wiirde voorbinden wm hid hij met zich genomen Klets bid hjj heir geliten erwijl zij ziek terneer lag njlgeput door koortaen Zelfs hare kleedoren had de etiendeliug eieb niet ontzien te rooven 1 eüe i deude buren hadden sioh barer ontfernïd lieb h ijverd beir vin dienst te zjjn en bnir roor don hongerdood bewaud Toen waren eerat de moeilijke dagen ungebroken Niets meer bezittenaS geknikt naar licbum en nur ziel bjjqi zonder hoop en levenaluit atond zij indermul illeen tbnna bulpeloozer en ellendiger diu immer Toen sjj eenmaal in zooverre hersteld was dat zj wederom in stsit wu om te werken vond tij op vele plaitsen hnar pluta die zij geruimen tjjd niet had kunnen waarnemen door een ander ingenomen inderen kwam zij 1 zwnk roor enkelen Hakten vin hiar toeatnnd miibruik om het reeda cao liag betaalde werk aog slechter te betalen Op deze wjjze sleepte zjj gedureuda twee jiren een bijna ondragelijk bestaan voort moeten Irejfen die den inoed heelt want men behoort tegenwoordig moed te bezitten om liJn plicht te doen voor het Hof getnigenj H af te leggen zonder haat en zonder vrees om de waarheid te zoggen Qufsnay de Beanrepaire zet zgn veldtocht tegitn do stralkamer onverzwakt voort Do instructie schrjilt hjj nn o a in de Kcho de Paris is door ziHtere leden va de stralkamer volgens een bepaald plan opgesteld en teUielmatig geleid Ploijnart is de spil waar dat alles om draalt Dat personnngo heeft drie innunden tijd gehad om zjlii netten te spannen sommige getuigenissen zijn bem meegedeeld om hem in staat te stellen z n gedragslijn ernaar te w zigen de scheuren van het gebouw dat hi opgericht had zijn dichtgemaakt conkonlaties die hom vernie tigd zouden hebben yn geweigerd in één woord alles is zoo netjes Ingericht dat de waarheid er niet door kon Di iT9onr i u Te Berlijn is Maandagavond doordat en wissel verkeerd geateld was een wagen van de paardotrani opgereden tegen de electHsche tram Ken passagier werd gedood vjl anderen en de koetsier van de paardetram kregen kwetsuren De Mtu leclt mede ilat ven der kasfciers van de Pair s bank bekend heiift de dader te zijn van de beroemd geworden diefstal der 11 1 000 pd st minus W tXK pd st die teruggezonden werden De geëmployeerde moet aan fct tobben zjjn geraakt toen hem zooals hjj verwacht had geen verhooging van salaris werd toe gestaan en men vermoedt dal de inun ia oen toestand van ontoerekenbaarheid dnn diefstal gedaan beeft Een onderzoek naar ziJn geestelijke vennogens Wordt tenminste ingesteld FajtagauK Er gaat geen week voorliü of de Parijsche bladen liovatten opgewonden bnschrgvmgeii telkens van weet andere aantrekki li kheden en elkaar overtreffende clou s van de wereldtentoonstelling in ItMXI Nn kondigt men aan een Palais de la Mer Een reusachtig gebouw waarin 6000 inenscben plaats kunnen vinden zal een bassin bevatten van 100 biJ IM motor Op deze zee zullen geregeld voorKtellingen gegeven worden van spiegnigevechteo tussehen kruisers torpedobooten slagschepen torpcdojagers enz enz De schepen znllen in het klein gebouwd worden naar het model dor meest moderne oorlogBschepi U en beide vijandelgke eskaders HOOÏUSTDK XXIV Rr ia boegioaimd geen twgfol aan Uit de ongelukkige Bertha de Ohaumont de nmpzalige eehtgenoote van den graaf de Simeuse met soa sijn béjt iwekea of misaobien in een vlaig vin trooslelooza winboop er een eind aan zou hebban gumiikt indien de ge icble un bur kind de kleine Ustbilda hiir niet boven iltes bezig hield en biar ten minste nog een doel om ta leven aanbood Vele dagen bad ijj roodgeloopen met da vreese lijkato vertwijfeliagen en menige naeht wts over hiir been gestreken zonder aliip te brengen bjj da gedichte ain hair kindden en wat er van worden zou indien sjj stierf 1 En dit oogenblik nlRirde net rusohe schreden zij ontveinsde het zich geenszins bur gebroken licbum zou niet langer meer weerstand bieden Het gebeurde bij defe droevige overdenkioged moermalen dit zij in een soort woede losbars ta en den hemel zijn wreedheid verwei I en alle manschen uosprakelijk itellemle voor hur lijden eea woed die hut voelde tegen al wit leeft n meermalen wu het idéé als ee i bliksem door bair ziol gescho en Zelfmoord 1 Ijaog kon zg zich daaraan overgeven Vele malen hid zij reedi op bet punt gestflin dat ten uitvoer te brengen eu zich met ilo kjkine üfatbilda lu de Seine t werpen of vrrgif if te nemen of dek met kolendamp tK verflkken rar umlti Wfe