Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1899

7 M 1 17 f 4i Ml 7 I l 1 07 0 i lt 0 g 4i IM 1 40 7 49 e 7 ll 8 a 1 14 lll 7 41 01 1 94 in t gareel der zuiver terhniscke verbetering biyft Idopen maar ook dat hy in eens uit den band springt Het IS zeker hi hierom èn om andere redenen allenziiis mogeiyk dat bet ministerie H rsoii geen vii r jaren l efi en e nzeer dal de Kamer gi en vier jaien leeft Het inhuldigingsjaar is een soort van trève de Dieu geweest Herneemt de piditieke Irgd zgn rechten dan zyn bg den toestand an Hegeering en Kamer allerifi botsingen mogeiyk Ti rwyi de toestand zoodanig is dat ongetwyfeld de liberale richting zich by de lerkiezingen meer zal willen doen gelden dun in mn en zeker aan de r deniotra ten het terrein niet vrg zal laten dient dus ook in het oog te worden gehouden dat er niet met zekerheid op kan worden gerekend dat voor de voorbereiding nog twee jaren li d is eiiicnjrde Beriphten f rit het water aan het Zieken te sGra venhage is gisterochtend opgehaald het Igk van eene vrouw dat herkend is als dat an Louise L de verloofde van den by den brand in de Brood en Mcelfabriek zoo noodlottig verongelukten brandwacht Rem Zü werd sedert geruiraen tyd vermist Ulslermiddfag zyn te Boksmeer tien jongens door het ys gezakt Met groote moeite werden er zeven gered doch drie zyn verdronken De honderdjarige Jacob Mnilwyk te Oiesendam verheugt zich iu het liezit van een tairyk nakomelingschap Hy heeft nog ö zoons waarvan de oudste meer dan BOjaar is vet der heeft hy 44 klein en Hh achterkleinkinderen waarvan reeds 14 kinderen zyn die hun voorvader op dezen voor hem zoo gertenkwaardigen iag geluk gewenscht hebben Te Duiksperloo heeft Maandag een geduchte klopparty plaats gehad tnsschen i rcmd reizende muzikanten en ecnige burgers die het café en slagery van Bauhuis aldaar bezochten Twee muzikanten werden ernstig aan bet hoofd gewond terwyi de heele inventaris m t deuren en vensters van den kastelein en slager ot gruis werd vernield Men schryft ons aan de N R Ct In en der dorpen der prov kroningen N Pekela keek verleden Zondag de voorzanger de heer DikboomJ voor den aanvangder preek in een boekje De predikant deheel lansonius riep met luide tem v66rik aanvang wordt den scboijlmeester verzochtzyn boekje te sHUten De jichoolmeesterverwyderde zich terstond en met hem aide gemeenteleden De gemeenteraad van Schiedam besloot Dinsdag het straatschrobben te verbieden Dinsdag zyn te Amsterdam door drie politte ageuten geholpen door burgers twee mannen gearresteerd die biykbaar inbraak liebben willen plegen in een kantoor aan de Kloveniersburgwal Zy waren reeds de gang ingeloopen toen de boekhouder hen verraste en hen achtervolgde waarop zy dezen aanvielen on mishandelden By een hunner werd allerlei inbrekerstuig gevonden als een tang een vgl zeventleij sleutels en een schroevedraaier Cit Amsterdam meldt men De politie heeft gearresteerd een 18 ji jinigeling en een meisje verdacht van diè lieW ii Olrecte Spoorwegverbindingen net GOlJOA Wlnterdteost 1818 99 AaDgevangeB 1 October TUd v i Greimwlcti lavDa aoriEZDAiifiM nm U tl U l ll t ill 9 41 S I7 4 11 U M 1 1 1 11 11 i r ff 1 11 11 41 I I4 i ll tl il 4 ii l ii l il LU I ll 1 10 1 40 in I IO t io 0 14 t 4l 4 41 I ll 1 11 7JII f ti 40 t ii 4 tl 09 1 f 1 04 t ll l ir 1 do r r l lt 1 1 11 M 7 41 1 11 7 to li 10 10 U il U H I0 4t t l7 UI t MI 1 01 4 17 14 10 41 I OI 1 04 1 41 IM4 11 14 It OI 11 47 1 14 H ll 4 01 4 i4 1 10 t ll 1 4 lotttrilui Oap U Htauwfrkwk Hoorlliwkt 4i d 7 41 10 10 07 10 ij l aOODi DIN Riie 11 11 II 11 lil 1I U I at t 4i n 4 41 4 U i ii t 4 1 11 7 14 7 ii IJ 1 14 10 1C M ll K M IU Mi til M7 i ll 14 1 19 f I 1 04 1 14 Ml 4t 10 11 11 ll ti 11 11 1 91 10 17 1 41 10 11 ff 1 SI 10 41 I Ot 10 14 1117 li Oi U t 1 17 I U 1 D A 1 T 11 U I niM 1 14 1 07 l l l 10 17 11 0 1 11 10 ll K I IO 1 17 4 91 lil a f t tl 9 40 4 M 4 Ml M I JI Ut t 4 Voofbtrg t M t ZMtoraMT iMtvurd t r nak iMa Hetiltptll 017 9 14 1 10 t 05 l ii 1 17 ff t lO 94 141 t 1 4 7 1S 9 1A 1 04 t M il 10 17 ff 10 94 9 49 10 41 ff I tl II U ll Mrt t II U I 0 t7 11 10 1 t lU 1 1 M AmitW I Ol 01 10 9111 49 l l OM7i OIO O 1117 Aiariia i 10 II10 H IMl UMI 9 9110 9 n l 11 14 ff ff ff 1 17 M la lf 11 41 u ll 1 s iU t Bi t ii 7 04 S lt Ml i 10 1 1 11 41 U ll I a dt tM 04 4 l i 11 lil t SS 7 41 Mt i i I M K iO 10 11 10 91 ll St lï OI 1 97 J Oi l l 1 91 4 41 I M 91 M 7 ia l IM t 4i t ll I OI V l lt t 10 99 ff 11 1111 14 ff ff 1 47 4 11 1 917 19 1 10 F 1 14 1 1 4 ff ff ff ff 4 14 ff ff 7 0t i i M lilt lUO 11 11 t MO 4 97 I i0 MO 7 M l il 10 94 10 I4 l t 10 01 I M ff 4 ia 4 VmkC S 7 bl 9 10 i OI U 19 Ml 41 4 41 I0 Jtkm W 7 10 l il 1 10 U iO I OI 4 0 1 00 1 II l 0 1 Oowla I M I ll 10 0 11 11 I II M7 1 41 7 4i 1 4 1 I U ll nllwi al biimbardeerend en tortHsduicliietend en cberp leeld geven van een wetkelijken zeeslag UU ia bet i errtc gedeelte der vertooninit Het publiek wordt daarna altgenoodlgd Udalen in een groot glazen wmterreiii gelni l omgeven door water eeii knap aitgeda hU daikerklok brengt de toenchouwern zes meter onder het wateroppervlak Op den bodem groeien ehitterende zeeplaiiten chieten underzeencbe bowtcben tierig op fonkelen de paarlen op de rotw n en kruipen waustaltige zeemunKterM rond Dnikern en parelviWMbern zullen nog meer leven aan bel geheel bijzetten en de Pariweiinetjeii knnnen een indmk krSgen boe in werkclOkbcld de parel verkiegeu worden waarmee ij zich vernifrtsn Uehecl nieuw in bet denkbeeld van zulk een boven en onderwatervoorstelling niet maar als er van de plannen iets komt zal ook oeze clou zijn volkje wel trekken VKHBejriOtli STiTK Een Amerikaansehe aardigheid In een afdwling van bet Hooggerecbtubof te NewYork zal hel in bet verv ilg bö de recbt zittingen zeer gcinoedclijk toegaan daar men zieh de aardigheid vei orl old lieefl alle ambtenaren aan bet Hof die Hmith heeten tot een afdeeling te verecnigen Rechter Wilmoth M Hmitb in voorzitter der afdeeling Smith h gillHc H Siiiitb i itcnogiuuf lcx HiMlhi 1 rli iirwiiurcli r enz BINNENLAND 8T ATEN G EN EU A AL muKHTK MMimmn zitting van Woensdag 1 Februari 1H99 De behandeling der 8ta t begrüoting werd Toortgezef De heer todin de Beaufort lietoogde dat do Regeerittg in Heplenilier den tlnaniieelen toeütand te ongniiHlig liei ft vnm gesteld en daardoor met nieuwe middelen kwam Hiermede treed hare afwijzing van den bezuinlgingHnandrang een bonding die zich kenmerkte door gebrek aan boniogeniteit dat nog meer nitkwniii iii het bekende incident by de vestingbi grooting Spr vraagt nu naar de flnancioele plannen der regeering en adviseert dat de regeering alsnog bil de Kaïner terugkomen zal met eene geldaauvrage tot lii spdislKfiiig dervoltooing van de stelling Amslerdam om zoodoeaide den Minister van Uorlog te uteuncii De vree t fllli voor een tekort die bet votum der Tweede KiimerbiAuiirscbte bleek ongegrond l e heer Uutgers bespreekt de maatregelen tot mlddclenversterking De ophefSiig der vrijstelling van den landbouw en de bcdi iifsbelasting geeft weinig Ken bezuiniging van beteekenl is niet te v wachten die is ook niet verkregen op de vehtingbogroollng want die besparing is slechts een uitstel dat de waarMrgen voor den stand der veiligheid 12 jaren vertraagt Uit is een onvergeeliijke tactiek waarvoor verantwoordoiykheid ih hel gi heele z i antimllltaristisehe en niet hoiuugeiie Kabinet waarin du militare ministers eene afgezonderde positie innemen Daartegenover moet het volgepd jaar de Kaïner een krachtiger houding aannemen 7 11 I IO 8 J Jt 41 7 90 ff l 4t 7 4ê f 1 16 7 11 l lt afi QMdi UMrdrtokt door Ni u nrk rk l 0 Mll r tallardui O tO Goud 0TMliuiMn MMrkaMll ZMtarBMr ZtgmiM Voorbarg Hu OnwU t ll I IO l il 1 4 i l l 1 94 7 11 Ml S ll Madt Old Mid tlimki it l tl 7 i 7 11 Hij dringt weder aan op de regeling van de administratieve rechtspraak en betwijfelt of deze regeering zich legen den eiscb om taatspenslonneering zul kunnen verdedigen De eisch tot Stiiat iicnsionuccring is z i het gevolg van de vonr po geliiigi n der geestvarwauton van het Kabinet bg do verkie Overigen is hg in beginsel een tegenstander va wcrklieden liensiomiwring als liggende buiten den weg imi den Maat De heer Van Heek bestrjdt den aandrang van den beer Merkelbarb op beschenning en betwist dat de indnstrie kwBut onder het vruband istelKel daarbjj vooral wjjzende op den vooruitgang der növerbeid in Noordbralwnt en van de katoen en jzerindu trie in Twenthe De minister van inaneiên verdedigde zijn linancieele Inzichten Al is er thans gwn tekort meer zoo dient op verruiming der middelen te warden gejet met het oog op df toekomst Tegenover den heer Merkelbach liestreed hu protectie ook die nitsljitend voor fabrikanten De minister verzekerde dat de regeering solidair was en volkomen eenntemniig in het defensievraagstnk De vraag waarom in de ïweedc Kamer de ministers leden dier Kamer zich van stemming onthielden is niet vatbaar voor discussie an de legerorganisatie wordt krachtig voortgewerkt De regeering vertrouwt dat de proef met verkorten oefeiiingstijd eeilijk zal worden genomen l ensioneering van oude ea ongeschikte werklieden liljft een ideaal Na replieken is het algemeene debat gesloten Hi t Kamilieblad is in de gelegenheid geweest inzage te nemen van mr S van Bonten s jongste staatkundig geschrift getiteld Liberaal of vrgziimigsofeuval derao craat De strekking daarvan is het scherpst geteckend in deze woorden Het eerste noodige voor eene zuivere scheiding der gr iepen is een shibboleth waarnaar te beoordcelen is in hoever met hen die zich in de laatste jaren als radikalen of viijnninig demoeratcn van do liberalen hebben afgewend in t vervolg samimwerking mogelUk blijft Als zoodanig heeft de kioevereenlgiiig I e jrondwct aangenomen Bestrijding der oprichting van elke inrichting voor onderdomsverzekeriug door deu Htaat of ook bi gunsliging daarvan door den Staat wanneer zU alleen voor loontrekkenden openstaat of wanneer de tarieven niet berekend ziJn naar het bafrfnsel dat de nitkeeringen door de inleggelden gedekt worden Die kiesvereeniging stelt zich hiermede diametraal tegenover de vergadering van sociaal democraten en verwante arbeidersvcreenigingen Aan bet slot zyoer brochure zegt mr Van Houten Het kiesrecht van V lHi beoogde de vorming van geschikte organen voor rerhtsv rmlng en deugdelijk beheer der algemeene belangen niet de vorming van een werktuig voor bet vermeend eigenbelang der talfyke klasse Het was de stellige toeleg de plutocratie van het voormalig consnsstolsel te vernietigen doch tevens pauperocratio Ie myden Daarom werd zy zoo fel bestreden door de toenmalige vooruitstrevenden Men weet uit menige uiting dat do zienswyze van den heer Troelstra door vryiin ig democraten gedeeld wordt maar ik ben evelizi er stellig ovortaigd dat er in de vryzinnig democraliache Kamerclub ijn die er niets van willen weten De Regeeriiig is door de na senige weifeling in de Eerste Karaer gegeven verklaring gebonden niet anders dan technische verbeteringen voor te HtelléC g i4 lo u 11 11 10 11 in ai il M i I7 10 14 II II U ll Ulo 11 41 11 11 H a ll xr U 10 44 lUt S D dw o i tf t i Maar wy weten hoe het gaan kun met een etsmitwerp als de verdediging wordt overgelaten aan een Minister dii siich door Kamerleden op sleeptouw wil lati n nemen Kn gelijk boven reeds is opgemerkt de Minister Horgeslus is in eene psychologisch onberekenbare positie Het kan zj dat by van vtej JaaaeD nit de gang van een woning aan den WUlcmsparkweg Door den eigenaar was by de aangifte der vermissing medegedeeld dat zich in den binnenzak van een der jassen eene portefeuille bevond met tweednizend gulden bankpapier By de aanhouding werd op den jongen gevonden een gooden heereuring een Zilveren horioge en een nieawe jiort monnaie maar slechts drie ryksdaalders aan geld Het meüje bad by zich een zakdoek met 04 gulden aan geld daarin geknoopt een damesportemonuaie met S i galden een paar nieawe pantoffels en een paar nieuwe daraeslaarzen Voor den Hoogen Raad werd Vrijdag langdurig over een belangrj ke vraag van bezitrecht gepleit De bewoners van de gehuchten Pey en Slek gemeente Echt in Limburg hadden van onds het recht hun hoornvee te weiden in hel z g Hceselaarsbroek De gemeente Ohé en Laak verkocht in 1894 dat stuk land aan getnt onder vermelding dat het was belast met bet recht van weigang Toen gelnt zyn land in 1895 ging outginnea en de bewoners voortgingen hmi vee daarin te laten weiden zoodat hy groote schade ondervond aan zyn haver stelde hy de possesaoire actie van art 613 B W in Gedaagde eischer in cassatie beriep zich op de uitoefening van het weiderecht en stelde een reconventioneele vordering in op grond dat de ontginning van den eischer hem gestoord had in de uitoefening van zyn recht De rechtbank te Roermond passeerde in haar vonnis van 11 November 1897 het door de gedaagde aangeboden bewys in conventie en verklaarde in reconventie den eischer nletontvankeiyk in zyn vordering o a op grond dat de bevoegdheid van weigang by overeenkomst van 1826 vastgesteld met de ontginning vervallen was dat dergeiyk recht als jus sui generis niet in ons Burgeriyk Wetboek voorkomende een niet voortdurende erfdienstbaarheid is on derhalve niet vatbaar is voor bezit Mr B M Vlielander Hein advokaat van den eischer meende dat het weiderecht is een zakeiyk recht hoewel het niet opgenoemd is in art 584 B W welk artikel door den Hoogen Raad niet limitatief pleegt te worden uitgelegd dat het vonnis der rechtbank ten onrechte het recht van weidegang onder de servituten raii schikte aangezien hier niet gesproken was Van een der eerste v t eh a an eene ertdienstbaauliBid I heenwheiid erf dat verder en beroep op art 59 B W niet opging aangezien Be Weiderecbt by de dading van 182 5 was erkend en niet ontstaan zoodat de titel van bezit niet was veranderd geworden Mr E N de Branw advokaat van verweerder eischer in eersten aanleg betoogde dat men niet mag aaunemon dat de rechtbank een der eerste vereisohten van een erfdienstbaarheid over het hoofll heeft gezien dat met het weiderecht niet was bedoeld het weiderecht in het algemeen maar zooals het geregeld was by de dading van 1825 en deed verderven beroep op de schrijver die aannemen d at er na 1838 geen zakeiyke rechten meer kunnen worden gevestigd Bovendien meende hy dat eendergoiyke ziiver wetenschappeiyke vraag onttrokken is aan het oordftl van een rechtscollege als de Hooge Raad A rJKH 7 11 I ll 4 1 10 04 i Oi D f 10 11 1 00 10 11 1 1 daot I ll 9 10 1 10 S4 10 M 11 11 10 14 u in 7 11 VI 10 1t f 0 47 M 10 01 Dt D trriau tlUta It kb Uk Miiinr wwl nok boTBadisa vf onim na a bewjit f O tO 10 11 10 11 10 t ll door l tt 10 t I l iO t ll 11 t to t M 10 7 10 ODD K k laii T I rb a n De lavabode schryft in het mail ove licht over de pacificatie van Atjeb o a Vaa d i thans gevolgden weg stellen ook wy ons veel goeds voor omdat op zoo heel andere wjze dan vroeger de aanleg is geschied Vangenomen dus dat aan het eind de pacificatie ligt dan is dat einde van den weg thans wel zichtbaar doch nog niet bereikbaar En dan vragen wg opnieuw in trouwe gaat bet nog langer aan de uitgaven voor den voortgüg op den weg maar altyd ten laste van fiidié te biyven brengen Ja zegt deze minister misschien zelf niet heefemaal overtuigd Heusch men vergist zich als men meent dat hier iemand is onder de millioeuen ingezetenen die voor Vit elkatrs beurs biyven zegt de minister aitttemend maar waarom dan steeds geput uit de beurs van IndiC voor iets dat hier allerminst en nooit als een belang van dit land en van dit volk Is beschouwd f Hier voelt men de gevolgen al te lang nn weer de Solo schorsing er zou geen sprake van zyn geweest als we die verslindende oorlogsuitgaven niet ielven moeateu betalen en zoo wordt moge het toch eene les zyn metterdaad bewezen hoe Java en zyne bevolking bloeden moeten voor een oorlog met een haar volkomen vreemd volk Is dit dan niet treurig Volgens geruchten zegt de Doli Ct van 4 dezer zou tengkoe Tapa met het hoofd van Kota Boekit de Gajoelanden zyn overeengekomen iu de a s vastenmaand een inval in Taqiiang te beproeven De Gajoe en Atjehsche benden op de hoogvlakte der Karo Bataks zgn langzamerhand verdwenen Zy hielden zich het laatst in de Koetas Batoe Erdan en Batoc Goengoen uaby de Laoe Ernoen op Tegen het eind van October werd een achttal hunner op den terugweg naar hun land te Mordinding door Bataksvan Koeta Boeloeh overvallen Zy heten twee gesneuvelden en vele buitgemaakte zaken van waarde in handen der aanvallers en namen met drie hunner gewonde makkers overyid de vlucht Het geschil tnsschen Pa Palita en Boeroe Benoea heeft byua tot ernstige beroeringen in de Karolandeii aanleiding gegeven doordat Pa Palita s landgenooten de bajaks Pa Laudas an Kebon Djahe en Pa Djindahoen van Berastagih uit nayver wegens zyn steeds ryzenden invloed en uit vrees dat hy zich weder met Pa Melgah zon 1 verzoenen pogingen in het werk stelden hem uit Kebim Djahé te verdryven of hem v n kant te maken Het juist bytyds tussdienbelde komen en beleidvol optroden van dan controleur had tot gevolg dat de belde ontevreden sibaiaks van hun voornemen afzagen en beloofd nebbe Pa Palita voortaan eeriyk te zullen ondersteunen Zoowel Koeboe als Goeroe Benoea werden door Pa Palita en dletis landgenooten van Silima Koeta Soeboe en Boenoe Raja geno nten De panghoeloe van Koeboe Pa Djalani vluchtte naar Pernantian STADSNIEUWS ÖOLTDA 2 f ebrnari 1899 De overgeplaatste Indische officier van wien gisteren per abuis de naam is weggelaten is onze voormalige stadgenoot de heer A Kruisheer Tot den e tat major van Hr Ms Pantserdèkechip dat gisteren van Nienwediep naarWestIndje vertrok behoort o a de adelborstIe U C C Kayser Boskoop By Kon besluit is aan G U Noordt boomkweeker alhier verlof verleSH tot het aamiemen van het Kruis van Verdienste in gond van de Groot hertogeiyke Huisorde van de Wendische Kroon hem namens Z K H den Groothertog door Z H den Hertog Regent van MecklenbnrgSchwerin geschonken OoDiBKiEi A B UsEL De heer J M Hoogendyk is herkozen als bestunrslid der Vereemging tot stichting en instandhouding van een school met den Bybel ZoïTZaiim Eergisteravond had de boterboer Den Hoed alhier het l eluk bH de Heulbrug die de Dorpsstraat te Bergschenhoek scheidt van den Hoekschenweg met paard en wagen in de Boezemv art té geraken zyn dochter kon er nog intyds afspringen Met veel moeite werd het paard gered en na vele vereende pogingen gelukte het eindeiyk ook de kar weer op het droge te brengen VERSCHEïïlENHEID Een spoofkaartje naar den hemel vroeg onlangs een vyf jarig meisje aan één er spoorwegrtaUons te Beriyn Op desbetref tende geitelde vragen antwoordde zy dat zy naar den hemel wilde om haar moeder te bezoeken die ongeveer drie weken geleden gestorven was Voor de reis had de kleine reeds 20 pfenning 12 cents bespaard Zooals later bleek woonde het kind in by een gehuwde zuster van haar moeder die daar het kind voortdurend om haar moeder huilde en rinp bet had verteld dat moeder naar den hemel was gereisd Daar haar mama echter niet terugkeerde was het meisje vooniemen f haar na te reizen en bespaarde daartoe het geld dat zy wel eens van haar tante kreeg Het kind dat luide weende omdat men haar geen kaartje kon geven werd naar haar tante teruggebracht Toen koning Leopold van België de laatste maal incognito te Parys vertoefde om de wedrennen van Chantilly bj te wonen logeerde by onder deu naam van graal van Ravensteiu op de tweede verdieping van het Hotel Continental De koning was gewoon alleen uit te gaan en onopgemerkt soms zeer laat in den avond in het hotel terug te keeren De man die de lift bediende waarmede men de tweede verdieping bereikte wist etbter zeer goed wie de graaf van Ravensteiu eigeniyk was en niets kon er hem toe bewegen naar bed te gaan en zyn plaats door een ander te laten innemen voor hy naar hg zich uitrukte zyn koning veilig en wel naar boven gebracht had Op zekeren avond of liever op zekeren nacht kwain mynheer de graaf ook weer zeer laat thuis en liet zich doodmoede in de lift op een hoek van de met kussens bekleede bank vallen Op de tweede verdieping aangekomen opende de hotelbediende de deur en zcide halfluid op eerbiedigen toon Mynheer de graaf is er Toon de koning die in slaap was gevallen zich niet bewoog herhaalde de man zyn waarschuwing op iets luider toon doch als antwoord weerklonk sleehts een koninktyk snorken Radeloos keek de bediende naar den rnstig sluimerenden llftrelziger Plotseling schoot hem een reddende gedachte te binnen Hy sloeg de openstaande deur met kracht dicht trok haar daarna weer met veel lawaai open en riep toen nil alle macht Paris GareduNordt Allen uitstappen Dat hielp De koning sprong op wreef zich de oogen en stak zyn vingers Ui zyn vestzak om zgn spoorwogkaartje gereed te houden Toen keek hy verwonderd om zich heen en stapte uit In den nachttrein van ette naar Nimes zaten twee reizigers leder in een hoeïje te slapen toen plotseling een officier van het 57e linieregiment blimenkwara en met woedende kreten de reizigers te lyf ging Eer ze nog goed wakker waren was een hunner door eonlge degenstooten in den arm en het gelaat verwond De andere was een oud man die niet hnlji kou komen Toen met voel moeite het alarmsignaal in werking was gesteld en het treiupersoneel toesnelde sprong de officier uit het andere portier en verdween in het duister Den volgenden ochtend werd hy echter gegrepen toen hy zich byna gelapl naakt vermoeid en uitgeput by een boerde aanaieldde by was krankzinnig en hield alle burgers voor Dreyfusards Een echte banknoot uitgegeven door de keizeriyke C hineesche bank in het Jaar 1899 vfér Christus treft men aan in het museum te 81 Petersburg Vele menschen beklagen zich dat zy geen melk knnnen drinken of t breett hun op De meest gewone oorzai hiervan is dat men ze te vlug drinkt Indien men een glas melk haastig verzwelgt komt ze in de maag en voiint daar een vaste gestolde masba diS moeieiyk te verteren is Indien men daarentegen dezelfde hoeveelheid in kleine teugen drinR en minstens 9 minuten daaraan besteedt dan zal de melk als zy de maag bereikt z o verdeeld zyn dat ze wel is waar stolt waf ook moet gebeuren door t maagsap maar in plaats van een vaste dikke massa te vormen waarop alleen aandebuitenzy de verteringssap n kunnen inwerken ze meer doet denken aan een spons waarin t maagsap vrij Spel heeft en zgn werkzaamheden volbrengt Het koninkiyk leis te Madrid is een der schoonste gebouwen der aarde Het werd door een Italiaanschen architect in de eerste helft van de vorige eeuw voor ongeveer 12 millioen gulden gebouwd en moest de paleizen van Versailles in do schaduw stellen Het materiaal daartoe is wit marmer By een lengte van Wj meter aan alle kanten omringt het een vierkant plein van 457 meter breedte dat volkomen door glas bedekt In een dorpje by Metz had de veldwachter vergaten dat hy een zieken landlooper in het hok had gebracht Toen by twee dagen later om zyn gevangene dacht was de man dood r Laatste Berichten Esterhazy is gisterochtend te 10 48 u te s l ravenhage aangekomen vermoedeiyk met net oogmerk om er langer dan een dag te bliiven Hel is niet bekend waar hy tyn intrek heeft genomen tiisteravond cir a ar derailleerde degoederentrein van Meppel naar Zwolle by Dedemsvaart Geen ongelukken waren tebetreuren uiaar de treinenloop is zeer vertraagd I OXiITIE3 Gevonden eu nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Januari 1899 1 lederen riem 1 zilvaren armband 1 gouden ring letters M H 1 schaal met 4 stukken boter 1 zilveren vingerhoed 1 waterketel 1 goud oorbeUetje met rood steentje 1 portemonnaie inh zeven dub boltjcs 1 koperen gewicht 1 rozenkrans 1 parapluie 1 overhemd knoopje 1 zilver oorkuopje 1 sleutel 1 kindermuts 1 raanspet 1 gewicht 1 K O 1 R c kerkboek 1 K ngelsche sleutel 1 tientul brieven De gedeponeerde voorwerpen van het jaar 1898 en niet door do verliezers afgehaald zjii ter beschikking van de vinder met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeiyk geopend van 11 1 nar s morgens Gouda 2 Februari 1899 De Commissaris van Politie W N V GARDEREN MAHKTBBBICHTBM Qoada l Februari in Huewffi er Diet Teel ongiag wm de itemipingroor grtDen toeb teer tiet r Tir e iSeeaviclie 7 lt i 7 10 Nuu a dito Miadewdilo t tOi 0 Af Fakende lo i 1 4 Polder 7I 4 7 Zeeu iohe Bongei I i0 i 1 71 Polder I ï fifi bailenliudeelie per 70 kilogram i Oeret Wl l r 0 4 I i0 Koiaer ƒ I i i O Chatalbor 1 10 1 40 H eri per heol S I5 4 1 80 per 100 kilo 7 11 k t 0 Keimepuul lalaodeeb O 4 O BuilmUodeohe k f Keu rieued 5 S0 i 11 Kirweluad i per 40 Kilo Kooliud 1 11 i 8 0 Krwton Kookerwten 1 15 4 I0 Hiet kokende 7 11 4 7 10 BulteiiludKhe toetenden per 80 Kilo ƒ 10 è t so Baoaani Brviu boooen 11 11 4 II Wiiu boooen 4 A Doltenboonen t 7l 4 t SO Purdmiboonea ƒ 4 ƒ 1 40 Meii pet 100 Kilo Bonu i 10 Wei I smaietao aantoer bandel 4 Koobtere kalieren goede aaetoer kandel tlug 4 8 Pokkalteran I 4 14 Orukalteren aantoer bandel Aangetoerd 19 partyen kaaa Handel tlug 1 ual i Ie qnal 19 4 II Zerurdara Koord Hollaidaofae ƒ Bolar wetnig aaatoer handel afloopend Ooeboter 1 90 4 I i5 WeiboUt 1 01 4 1 10 per Kilo 359 Staats loteriJ Ie Klaeie Trekking tan Woeudeg Febmati No 481 191 lOlM 11710 en 10941 iadar lo Ko HOI 107 1 en liOOt ieder 400 Ho 1S41 llll 4SI 9884 en 11188 ieder 100 No 004 tiOSt 8881 7I4 7888 10087 1 980 14774 17888 17136 en 10186 ieder 100 Prijaen tan 70 119140 8189 1614 IOjIO 19178 11794 18Si3 Ifi till 89 91 94 19814 liiei 74 14 1 818 1871 10 tl 17 93 1 109 981 96 8SS4 99 10 01 11416 18460 18806 488 9808 86 8918 6 13816 70 67 647 9St it 9041 81 11849 18661 19041 811 S7 44 9101 10901 68 16661 46 714 9119 68 8 19 88 6 19109 I 04 569 911 70 77 HI70 19104 IM MOO 11 74 41198 89 71 lllll ttt 4 0t 6698 90 11II15 18t3e 17015 19477 4007 4578 6717 9348 81 14041 17141 80 C88 68l 9 68 91 14807 44 196II 8 4711 6817 6111886 40 17276 19944 1186 19 O 83 S 76 17806 100 4 66 4831 8900 89 11413 14488 51 64 1I0 51 76 9614 UlOi 14834 17 II 88 14 16 7109 66 66 59 17888 I 181 86 8006 78 83 H 88 17718 90 1818 77 72i 91 9S l 7 l 17819 lOlSt 1 7 6118 7310 9844 1166 48 6 iM64 1911 89 7499 9881 ll 896 81 S 10484 1018 96 763910079 11957 14911 88 67 SI88 r 54 10119 11415 15086 88 10609 88i 5179 7700 103 3 18 15189 17976 74 1646 6169 7898 70 80 88 18186 94 11640 6608 798910961 11888 68 H4B6 10811 1751 6 1810416 11988 71 86 1 1 i l li 7 7 19G9I Il4 i 41 14 1947 1114 lt 6 91 13111 11179 71 10710 3018 6163 881810100 13K6 15716 88 10898 AMERIKAAISSCHE Mllli f iffliJ bij A Taa OS Ax Md Tailleur Klmweg E 73 73 UOUÜA felevAotia x at Beurs van Amslerdain Vikn 86V 97 96 1001 861 Ve Molkn 6if 7 1 FKBRUAU fluiaUKu Uerl Nod W tl I dlUr riita dl o S dito d 10 dito 3 lloliatt U I Oou l 1881 881 tuji liaehr tug 1881 81 5 88 91 OoaruB Ubl in lapior 1S6S 6 i ito iti i lter 18 8 E PoiTvaaL Obl met ooopon i dito li bt I i 4 a 7 10911 I EtutUHD ObTBisinHil 1894 4 duo Qissaot 1880 4 d io bil R llia 1889 4 dtn l lj Hop 1869 90 4 d to in gonti leuii 1889 6 A dito dito I8S4 6 41 SpASIt PoriHt MhoU 18SI 4 6I 1 7 Tuaitiij Oopr tijuï leen 1890 4 77 Oa htnmgaarieD 11 l M lei iingeoreC l a Hoio Ar Eep i obC U 101 Muioo Obl Bult Bob 1880 8 Viumjiu Old oiil ip 1881 381 AviTIUAH Obligation 1896 S 100 BomaoiM Stel leau 1894 8 lOO a Nu N Aft H nlea aanJ 1 Ar nd li Tab Mo Cotlill aten 668 IMiMaaMbappd dito I 476 Arii Ktpoibeakb pandor 4 103 lult Mij derVorilenl aaod 50 e llr Hjrpolh ekli pandbr 81 1 0 11 Nedorlaiidarhe baak aand 1 198 Noil Handolnaaleob di o 1411 N W l Pao Hvp b pandbr 9 f Kol H r olheckh pandi r t i 100 Ulr lljiolhoeVb d ló 8 98 Ooarix O tt Houg baoV aand UosL H t iotHeakbank pandb 4 AHlllli Kun hfpoth pan b l 18 1 J Pr 1 1 n ► ar I 90 Nna HoU U Bpuor H a nd UI i I IEi l t SLBpw aand UI Ned Ii d Spoorweg aai d 1 IU6 Nad Zuid Air t m aand 6 l 108 dito dito dito 18 1 dila 8 100 99 ItiUlSpoofl 1817 89 A BoW 8 6 i Zuid hal öp mij A obl 8 171 Pot s Waraoh u Weanni aand 4 1HV a lal ar Raaa 8p t Mil obl 4i 99 Balli ha dilo aand 1 ll l 14 liVi raalowa dito a id 6 Iwang Domhr ulo a nd 6 j 106 Karel Ch Aaow Sp kap opi 4 101 dito diU oblig 4 I AvtaizA C n IV 8p M ü o l 16 Oh e k No th W pr C t aand il dilo Win St l oler obl 7 U Üoiitor k Hu Or Spm oan t a 14 Itliiioia Central obl Ill goud 4 109 Uniat It Na btilK Uart t aand Men o N Sjiit M lohjp o 6 101 165 N ïorkOnl aoliWeel aand 16 dilo Psnn Ohio ohhg 6 118 Oregon Calif Ie bjrp In gond at Paul Hinn I Manil obl 7 Uii Pbo Hoor lijn oblg dilo dito Lii o Ooi la h p O 5 Ouiioa Osn South Chert t aand V 0 R ll fcN leh d 0 171 108 losVu 10 99 99 ki n Anutanl Omuibna M aand RoiteixijTramire Maata and Nin Blad Amalerdam aand 9 steil topliim aand 9 BiUHi Blad Antaarpeo 1817 1 Blad Bruaael 1886 1 Hasa Theiae ReguUr O eelaoh 4 Ooanaa Slaaulnnig 1860 9 K K Oaet B Cr 1880 8 Brasia Blad Madrid 8 1168 NiD Vrr B I At I Bpojl ocrl GROOTE OPRUIMING VAN alle WIIVTKRMANTELS Costumes Blouses Peig noirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienl ke partg WITTE GOEDEREN tot spotprijzen D lAllfitOlll uurgsrlUke Eitand GEBOREN 30 Jan Dina ouders J de Hoop en e van KooU MacTiielis Antonins ouder J 1 Holthutjzeii eu A van Wijk 31 Hendricus ouders J Óoslerwök eii W Schoonderwoerd Matthens Edzard ouders M E Grefe en A Snel Aart ouders K Stouthart en N van Dnivpndjjk 1 Pebr geeltje Tanneljf ouder P Kerkhofl en N van Bendegom lacoba ouders B van den Broek en E van Bariingen Oerritdina ouders A M Hosenbrand en C