Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1899

Zaterdag 4 Februari l 9 No 7805 37ste Jaargang fiOüMHË COlftMT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T M M Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Uroote lettere worden berekend v naar plaatsruinjte Inzending van Adverlentiën tol 1 uur des midd Telefooa No M De Uitg ave de er Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pe t post 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN J Spohr OVEEI EDEN 30 Jim h H Zwartje 81 j M Schout m 1 A den Oaden 6 ni 1 Fcbr 1 JJnshcUeve 19 j a Heerkeiis H8 j GtEHDWI 1 Feb D M de Oi oot en W F Lateber A J OostevlinK en 1 Koops Waddioxveen GF BOKEN 2 Ian TrijntV inUei H J Bont en A Bonclaas Ainoldub Cornells ouders L Houdijk on H M van Mustwdk i fannetje ouders J Hiiogervorst en P van der Winden 6 Cornclis onder W T Goor en M Schaap 9 Diilt ouders J Koster en Tiele l aeUiel Dirk ouders D L Broer en G de long Aaltje ouders P van der HeMen en M Grundmann 12 Hendrika oudjft s C Drost en A Verboom Jaeoba en Helena ouders J Sokeris en E R van Geelen Anna ouders K 0 de Bruin en A Mathnisen 13 Willem ouders W van der Hengat en H Bras 14 Ian uudeis L van Rhijn enE Buurman 15 ornelis ouders J Assenborg en H van Hoogdalem 20 Cornelia oudeis G van Wageningen en W M den Hoed 26 Krjjn ouders A vanOs en G Vis 27 Michiel ouders M Verzpen en N Dekker OVERLeSeN 8 Jan P Wesseling 19 j C Goor 2 d 13 H M A Naber 7 m U van Eeuwen wed van N BloemendAl 70 j th S van Leeuwen echtg van H van der Loo 32 j 23 C Buurmin 3 j ADVERTEWTIEN EEN NET EN FLINK DAGMEISJE gevraagd boven 14 jaar Adres Turfmarkt ff e Margarine Door een groote Margarinefabrlek wordtTERST NDGEVRAAGÜvoorGoM la en omatreken een flink Reiziger voor den verkoop van baar i elbekend fabrikaat Salaris en Provisie Bekendheid met clientèle strekt tot aanbeveling Brieven franco met opgaaf van referentiën onder letters O M M Algemeen Adver tentieBureau NIJGH VAN DITMAB Rotterdam A SLEGT beveelt zich aan tot b t leteten yan Zuiver Zeeuwsob Tamebrood J cent de KM NIJ ÜWE HAVEN 28 WÊÊT Bekroond op de Internationale TentooDBtelliDg Tkn Bakkery Maalderij en Kookkanst te ê Gmvenhage met een diploma Verguld Zilvereo Medaille TANDARTS E CASSITO Grouda Turfmarkt SPBMEKUJiMN Maandag dinsdag dondkbdag en ZATEUDAÖ van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG T n töt unr ZONDAGS ni t AUMEFZOKG Afdealing WERKVERSCHAFFING yo VROltWEN en MEISJES verioekk NAAIWERK aan hui voor een nette Naaister Inlièhtingen verstrekt Mej S5LTSEII Gouwe C 166a VAN BlOMMESTEIN S i i l I en volkomen ONSCHADELI APELDOORNHOILAND TE HTTTJIS terstoELd of later rEN IV bevragen Hanfaor nan rnate ftoe Iej n Kh V V Kj N SINGEL No 612 Indien gij niet will boesten gebruikt de allerwe bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract Mdiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m V41i IS€ll4lli € o Den llaa r yofleveraaciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Sc Co S Mellantbe m hst beata niddel d wereld Co S Meliantba geneest Kinkhoest Co s Melianthe genoeel zoom 1 oud ah jonu Co S Mellanthe m x oi k huisgoEiu ontbre eü Co S HeilanthS lut ToortduTLsd ondor SohoikumliK tas i oht Co 8 Mellantbe helpt onherroepelük CO B MeliaBthe is bökroond met Kerediploina i Sc Co s Mellantbe bekroond mol Qoad Co 8 Mellantbe is bekroon l mot Zilver Co S Mellantbe is vorkrggbaar in flacons van 0 Ctê to Cl en ft A KOUMAN Moordruhl 1 C KATELAND Bos rop B ï WIJK Oudmal r M KOLKMAN Waddinnetf H ROLLMAN Bodegraven PIN KSB Niiuwerkerk a dl lm Firma WOLFF Co tOoedkoopsteen soliedst adres voor Vervoer va Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wageus A QRAVESTEIJN Oude ouwe Alles wordt tegen Transport svJmde verzekerd Westhaven 198 Gowd D MIüBIES Khiweg E 100 Gouda E H VIS MILD Veerstal B 126 te Gmtda il by A BLUYISISIEW ZONEtl BIjUYSSEM S fabrikaten zyn alom bekend als de beste en goedkoopste Het grootste gedeelte der win t wordt aan de koopera teruggeven in den vorm van de bekende pracbtigo dcgelyke Oadeaux terwijl men ook nog gratih aandeden krygt in de verloting dei i 90 groote pmehtige BOÏÏILLOIES VERNIKKELD BEIÏTANNIA met volle giirimfie De prijzen ziJn AUerfiJngt muivere HAXVURBOÏBU 80 et per pond MENOBOTEB gelijk aan jirima Natuurboter 50 et per pond DE EN SC HM MÉLANGE zeer fljn 70 rt péfanderhalf pond MAlWAlliyEBOTEK 60 48 44 40 30 ai ZZi et per anderhal pond Vestigen de aandacUt op onze verschillende heerlpe Kaassoorten waarvande prijzen zijn ALLEBXUJXSTE rETTE OOUOSCUE 40 et BESXE ODÜE aOUJiSüHE 3 ïct OOEÜE JONGE GOUmCHE 30 et en HEIiBLlJKE LEIDSCHE ÜS et I Alles per pond iel op elK pond een mindeet iu de bovengenoemde verlottng Wij zijn de eenlgendiereoWstreeksaan het publiek irerkoopen In onze elgeo winkels zonder tusschenkonrjst van Agenten grossiers ot winkeliers Dé ftrdoor zijn onze kwaliteiten beter en onze prijzen véél billijker dan waar dafi ook Verkoophijis te QoTida WIJDSTRAAT 160 A BLUYlSlliEni ZOmEM Steeds voorradig eene mime keiiïe der Solisdste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd W Desverkieiend op afbetaling per maand en par week IPB A LKWENSTEIN QOXJDA Kleiweg 49 lEUWI IIEUW HIEUW GESCHIK l VOOR ITachtliclitoii Kof e en Theelichten Welke 47s uui branden k S a en 6 uur brandende 3 cent per stuk Kenig Agent voor Gouda en OniBtreken IZ ÏK CATS Papiermolen iOIlD Viucl u dit niet goecïkoop on gemakkelijk Me behoeft hiervoor geen Olie geon Olaaeue Alleen een luoifer aansteken is noodig Qeheel zonder gevaar voor braud als ook zonder reuk Zenuw en IMaagflijders vordi nit orertniging als een werkelijke halp in den nood het boek ISaacLgre ex anbevolen Na ontvangat Tsn adres per briefkaart nordt Idit boekje franco per post toegezonden door bLOKPOEL S BoBkh Zaltborame UIJKURAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bij deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerjÈchUgdeingelanden van het Hoogheemraadsohap voorhet dienstjaar 1899 van den eereten Èonderdag in Februari 1899 af gedurende eertieu dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lijsten van al de leitien düiriettti ter Secretarie van Rijnland op eljken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 nre alwaar zij tevens tegen betaling Van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van het derde diatriet aan de Crugiiue f die van het vierde dittriet aan de Lynden die van het zevend dittrict aan de Leegh water die van elk der overige dietricten ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe beboorend onderkiesdistricten 2 dat zü die vermoenen dat de Igsten niet nauwkeurig zijn opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewijzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege het Hoogheem raadschap deze kennisgeving op 2 Februaii 1899 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DK VRIES Dijkgraaf H P BERDJ NIS van BERLEKOM Secretaris HOLLANDSCHE 11 uiinnnniinrijr AMSTEBHAM PryiDoteeriDg China Congo Stofthee 4S en 50 o Grof 60 55 Lekkere 60 Souohon 76 Geurige 90 Congo 100 Ontbijt Tbee 66 Namiddag Thee i 75 Alleen verkrjgboar bj P tl J van Wankum Ooathaven B 14 vering over gebIev iiM 2000 stuks loogenaamie LTpF PiÜDBm wo n agaiii lejn ponton slat wagaTia Kiema luaMn nns juist volgens model uitgerovrd raadeni t it d n Hpotprlja n fl 7 per tiik rschtstreskt HH Lind iiwerii etiE nltv Vocht DoB t UIKJMC waini ni efii PeU en IM x UiiucU f iOLt luBhebPftftrdgshMl Ibedakknud ilonktM bvula mat I beniuddD rnndou an vun 1 bnad atraepeii vooreipn XlBina VOOirud Eagelselie Sport Dotitei Paarden Dekens OrutJelfcleur gr o i isoxMS baiwnid mat i prachtige braad atreepen voorneu biedon wij wageiM eor giringe slechts door nasnaii TAn het vak bemarkbftn fnute i 4 p Btuk asn werhanjke wurda i BsiUningen te senden mat diUdalJjk ftdres tegoii TooroitbataUni of rtDobouri jum terzeudhnis Herkagr Gommtndlt Haatsohappr Jlchnbert A C Amêtwrdam N Z Toorbttrgwfcl I5 Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER Vernestraal 2 t den Haag 1 ROOD K BE8CIIUITFABRIEK LUICHEOI ROOM Pain de Lu xe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk BuUenlaodsch Overzichi De Fransche kamer heeit nu al twee en een halve zitting unalgebroken aan de begrootlng gewijd en bet moet gezegd worden dat men vordeit Maar de ware aandacht is er natuurlek niet nu een cummissie nit de volksvertegenwoordiging zich bezig houdt roet eeu onderzoek over het onderzoek dat werd ingesteld naai de wijze waarop de straflsamer het onderzoek in de groote zaak heeft geleid Eu eerst als dat gereed is zal de kamer het resultaat vau het onderzoek in de 3e macht op haar beurt aan een onderzoek gaan ondeiwerpen Maar in afwachting daarvan stellen de bladen het publiek schadeloos met iillerlei verhalen over wat krachtens het besluit der commissie streng geheim moet blijven tot zij haar rapport indient De meeste dier mededeelingen welke natuurlijk niet zijn na te gaan komen kenneIflk uit den hoek der Dreylus vrienden en stellen de geheele zaak in een bespotteljk licht Zoo b v het verhaal dat een politieagent die beweerd had dat een der raadsheeren tegelijk met Picquart in een retirade was geweest in de gelegenheid werd gesteld door het sleutelgat in de raadkamer te kijken om aan te wijzen wie der raads heeren zich aan dit misdrijf had Schuldig gemaakt Wij geven dit verhaal natuurlijk niet als waarheid maar als een staaltje hetzij van de dwaze praatjes welke men verspreidt hetzg van de onwaardige middelen aangewend om de strafkamer te bespionneeren Al even verdacht is een andere mededeeling dat president Loew de aanwijzing van Bard als rapporteur het gevolg zon hebben genoemd van tegen de raadsheeren gerichte bedreigingen met den dood welke het wenschelijk deden achten een ongehuwd raadsheer tot rapporteur te benoemen Al die praatjes worden door de bladen met gretigheid geplaatst wel overtuigd als men is dflt het publiek ze even graag verslindt Een wel zoo nuttig werk zou het dnnkt ons zijn als men den Franschen eens een spiegel voor oof en hield in den vorm van een overzicht van de buitenlandsche pers Niet dat het volk daardoor bekeerd zou worden tot beter inzicht want het volk is verblind en ziet in eiken vreemdeling een vjaud des lands Maar de kamerleden en ministers mochten toch wel eene weten hoe algemeen in de wereld de veroordeeling is over wat gesohiedt Maar allen sluiten zich op in het bedompte kringetje en doen alsof het oordeel der wereld ÊtlULLM IOi Gedelkscbrilieo van e B Geiokzoeker OF AOTIBAL DE VONDELING JNmt het rrmuch Dom W NUTTBKS 109 Mur aliof een gosila engel ovtr htar waakte OBtlaatteo der a onweenbnien Tan wanhoop zich telkenmale in een weldtuiigen tffseDTloed Hara omgaTing was een dat ergate kwallingen Toor de üja lieechaafde rrouw Bn tooh meermalen benijdde z hare gebaren bnnoe gevoellooabeid roor alles wat bdren bet eten gaat lij tooh leefden in hunne ellende roort oabewuit tsd iets hoogarB Wat tooh ziJD de zwaarste kwelliogan Tan den arme P Yeratand en gevoel Zoo b bet ongeluk be ft met een der gaven of met beiden bedeeld ia tyo en eenigi Dfl biJEOiidere mate dan ware bot hem beter atDlttiar geboren te zijn geweest Want deu garen Termiaderen tijc zedelijk drssgTermogen Ze makan zjjn lijden eeuwigdurend Ze doei hem lijden in bet verleden in het beden en voor de toekomst Bg ieder oogenblikje geluk bij elke oase in de woesUja des levene wijun zij oaTerbiddeliJk en onbarmhartig op de trooitelooze eombera zaod ee die daar aebter weer onherroepelijk aaavangeo moet ze verioberpen bet scherpste lyden j ie doen IneeDkrimpen wau de ftompiinnigheid nog stof vindt hen niet raakt De Oostenrijksche Rtjksraad is plotseling verdaagd de voorzitters der beide Huizen ontvingen de schriftelijke mededeeling dat de Keizer daartoe bevel gegeven had Hit bevel heeft de algemeene verbazing opgewekt men had verwacht dat ten minste eerst de oplossing der crisis in Hongarije zou ziJn afgewacht Daar deze niet zoo snel afloopt als de regeering verwachtte besloot zij aan den onhondbaren parlementairen toestand in Oostenrijk vooiioopig een einde te maken Naar men zegt kon graaf Thun aau de dagelps inerker wordende eischen der rechterzijde niet meer voldoen De parlementaire commissie had thans weer van de regeering een bindende verklaring geëischt betreffende haar houding tegenover de verbonden partijen der meerderheid De eischen van Jong Czechen en Slaven ontstemden de clericalen en vooral de Polen die zich voortdurend inbeelden achtergesteld te worden bij de andere partijen der meerderheid De afgevaardigden vernamen eerst des namiddags toen ziJ naar de vergadering wilden gaan het keizerlijk besluit Waarschijnlijk zal de zitting tot den herfst gesloten blijven Inmiddels zal graaf Thun pogen met de Duitschers tot een vorgel k te komen Opmerkelijk is het dat zelfs de leiders der rechterzijde niet vooraf met de voorgenomen Blniting in kennis waren gesteld zoodat vooi de volgende dagen een aantal commissievergaderingen waren uitgeschreven De Duitsche linkerzijde heeft beraadslaagd over de wenschelijkheid om een manifest over den toestand tot de kiezers te richten V De parlementaire verslaggever van de Times zegt dat het nu vrijwel vaststaat dat de liberale leden van het Lagerhuis Maandag met algemeene stemmen Sir H ampbellBannerman als leider hunner partij zullen kiezen Ei was in sommige kringen eerst ernstig sprake van Asquith en in andere van Sir Edward Grey maar voor dezen was zijn jeugd een bezwaar en Asquith schijnt door zijn afgemetenheid en koelheid in den omgang met zijfi medeparlementsleden velen tegen zich ingenomen te hebben Sir CampbellBannerman daarentegen is bij zijn heele partij zeor gezien en bemind Aanvankelijk zag hj er tegen op de leiding van zijn partij op zich te nemen maar toen hiJ overtuigd werd dat hij algemeen gesteund zon worden o a vindt Asquith zelf Sir Henry den aangewezen man stemde hiJ toe Aldus de parlementaire verslaggever van de TimeB tot jubelen Te middQa van een barer aanvallen van ratlotoose wanhoop terwyl vj als stervend neerlag en door medelijdende baren üll arm bijna als zy zelve van het boogooodige moest worden voorzien was haar eensklaps een booitvot licht opgegaan Z i daobt aan dan brief van den markies do Latour thans hertog van dien naam Mijn kiud is behouden riep zq uit nadat zjj met de snelheid van bet iioht een plan had ontworpen welke mislukking niet bij haar opkwam Den geostelgke die baar twee malen per week een bezoek braoht verzocht zij da woonplasts op to sporen van den man wiens naam sjj bom noemde En het was deze volstrekt niet moeilijk gevaUeD den alom bokenden man te vinden Sen dag daarop nu reeds een boodschap op w met een schrgven dat onze lezers bereids kennen evenals de uitwerking en het aanvaakelgk gevolg er van En hiermede ia fa t verbaal van Bertha de Chaiimont ten einde kort maar treurig WÖ moeten er van afzien bet tooaeel dat volgde toen zij zweeg te besobriJTen Door aandoeningen van v rsohilllenden aard overstelpt viel de hertog op ean bank de eenigp zitplaato neder bedekte t gelaat met da banden en weende En hq begon thans op zijn beurt te sproken b j beschreef haar dag voor dag van zyn eenzaam lerni waarin haar beeld niet van voor betoog zyner liel jiaweken was boe bij iedere gedachte aan een huwelijk steeds verworpen had trouw wenscbeude te blijveo ud ego erste liefde hoe hij haar ge Verspreide Berichten MHEYVIIS Quesnay de Beaurepaire en Jules Lemaitre eischen elk Wonderlijk een nieuw streng onderzoek naar de handelingen van het fameux trio van de Strafkamer vnn het H V C Loew Bard en Maneau De Strafkamer verhoorde gisteren commandant Hartmann De Eclair deelt mede dat de opperrabbijn vaa Frankrp Zadoc Kahn den luitenant Cahn van het lie regiment infanterie Heeft gevraagd hem te zeggen of Esterhazy in 1894 aan de instructie manoenvres heeft deelgenomen Luitenant Oahn heeft de vraag van den rabbjn niet beantwoord maar zijn kolonel schriftelijk van t gebeurde verwittigd De strafkatiier van het Hof van cassatie heeft gisteren de experts Teyssonnières Charavay Gobort Pelletier en Bcrtillon gehoord De correspondent van 1a Presse te Cayenne meldt dat met de laatste post een zeer groot aantal brieven voor Dreyfus ziJn aangekomen die hem na controle zijn ter hand gesteld Dreyfus moet geweigerd hebbeu eenige seStiWieliJke verklaring al te leggen hüwil slechts mondeling te Parfls zijn zaak verdedigen De schrifknndige Oharavay heeft melden we aan het Hof van cassatie belangrijke mededeelingen gedaan Ze komen hierop neer dat hij zijn vroegere verklaring ten aanzien van het borderel herroept Dat is een zaak van belang want Charavay was een van de drie experts die in 1894 schrift van Dreyfus met het borderel moesten vergelijken De twee anderen waren Pelletier en Teyssonnières De geniale Berliton werd aan hen toegevoegd vcrmoedeHik omdat het rapport van de schriftkmidigen anders weinig overtuigingskracht gehad zon hebben Want alleen Teyssonnières achtte de overeenkomst tusschen de twee schrifturen onbetwistbaar Pelletier ontkende de identiteit van Dreyfus schrift en dut van het borderel Charavay verklaarde xlat er zekerejovereeukomst tusschen beide bestond en dat het borderel geschreven was door Dreyfus of door diens dubbelganger Dit laatste is niet heel duidelp maar de verklaring die Charavay na de later bekend geworden stukken onderzocht te hebben thans openbaar maakt is volkomen dnidelgk zocht bad getracht had caar de minste lijdiiigumtrenl hanr ea hoe hij toen alle pogingen gdel bic ken en bij haar dood moest gclooven den rouw had aangenomen u haar als een afgestorvene bad betreurd liet was een treffend aandoenlijk sohouwtpel den fortahen edelman en de stervende door bet lijden muvormde vrouw tot een geraamte een ontvleescht skelet teruggebracht als kinderen overbunne eerste liefde te faooren spreken ben elkaar hun wederkeerig lijden H hooren verhalen en boe ze nog niet verzwakt was hunne liefde Te midden hiervan slankte de gravin ceoskl ps een kreet en begon hevig te hoesten e p golf bloed een krnmpaobtig ballen der vuisten Bertba da Cbaumont was dood Door deze plotselinge onvoorziene ontknooping als verpletterd stond de hertog daar onzeker of hij walkte dan wel een afgrijsalgke nacbtmerrie hem bedriegelgk het Igk der teederbemiude voor zijn oog plaatste Maar bet was wel werkelijkheid die hand dia hij aangreep was koud en viel loodKwaar teru toen hij dezelve vallen liet en er was geen antwoord toen hg baar naam uitschreeowde Op dat oogenblik begon de kleine Mathilda die tot nu toe stil In een hoek van het vertrok onder ds pannen met een paar vodjes en iets als een pop gespeeld had luide te weenen De hertog keerde zioh om en nam et kind voor d eerste maa aandaohtig op Hij zag boe eg reeds de trekken barer moeder toen deze nog jong en schoon was kreeg En op dst oogenblik herinnerde bij zioh wat de gestorvene ter wille vao dit kleine meisje ternaa Esterhazy s vertrek uit Parjs is het gevolg geweest van een bezoek dat de souschef van den veiligheidsdienst hem in het gesticht der broeders van den H Johannes de Deo waar de oud majoor verblijf hield hMtt gebracht Deze ambtenaar deelde hem ijlde dat de strafkamer het verhoor gesloten Imd en dat hem vier en twintig uren tijd platen werd om te vertrekken Andei s i ou de rechter van instructie Bertulus hem öerst dagvaarden en daarna een bevel tot inhechtenisneming tegen hem uitvaardigen Toen hü deze boodschap ontvangen had meldt de Temps liet majoor Esterhazy zich eenige vri heftige woorden ontvallen over zekere magistraatspersonen Maar nog dienzolfden avond Dinsdag heeft hij Frankrijk verlaten DorrsoittASu Paul Barzelaire te Sedan geboren een twaalfjarige cellist maakt tegenwoordig te Berlijn groeten opgang Hy heeft eenmaal op een soiree bij vorst Kadziwill gespeeld nadat hij te voren zich op concerten had doen hoeren De Duitsche keizerin die hem b vorst Kadziwill hoorde deed hom uitnoodigen in haar paleis te Potsdam te komen spelen Ook nu weder was de keizerin zeer met ziJn spel ingenomen en uoodigde den kleinen heer die reeds zoo u groot kuu steuu ar is naar zj zeido nogmaals uit De keizer en de keizerin hoorden toen hij voor de tweede maal speelde weder met zeer veel belangstelling toe en na afloop gaf de keizerin hem een groote gouden doekspeld met het monogram van deii keizer en de keizerin in brilluiiten ten gesc ke Fbaskbuk De inschrijving van La Matln voor eenonderzeescb vaartuig volgens het type Gustave Zédé is ge nl ïep daar de gevi aagde 300 000 francs w arf ckijnl jk reeds overschreden zijn als da l pwn uit de provincie en Algerije zullen belLitu6 zijn Peugnioz de bedrijver van den dubbelen moord te Haliit Maurice waar hiJ een vrouw die ziJn weldoenster was geweest eu haar zoontje doodsloeg om haar spaarpenningen te kunnen stelen is Woensdagmorgen te Parijs onthoofd HJ was tot het laatste kalm schertste zelfs met den directeur van de gevangenis en zijn bewakers en zeide tot het groote publiek dat rondom de guillotine stond Mijue heeren I voor ik sterven ga heb ik n wat te zeggen Ik heb te zeggen dat de gerechtigheid der meuschen niet wuruood gedekt door alterei ontsibaie malen verstelde kleertjes mager on bleek en oogenachgnlük uiterst zwak en teer geledon bad hoe baar geest tot krankzinnigheid toe zich eindeloos had ingespannen over de toekomst van het wicht daar De hertog door een mouw denkbeeld eenigssins afgeleid trad nader en nam bet kind op Hij bracht bet hg het Igk van Bertha de Cbaumont haar moeder En terwgl de kleine MnthilJa de handjes nsar de doode uitstrekte en or blgkbaar niets van begreep waarom moeder zoo stil lag en gien antwoord wilde geven en de hand niet wilde uitstrekken om de hare te grgpeo en de traaciijes ait haa blau B oogen te vagen dned de hertog eeu heilige gelofte Il i beloofde dor doodo moeder voor baar kind te zullen zorgen Kn de kleine Mathilda groeiile onder het oog van den hertog op omringd vnn woelde en omringd van liefde Arm en ellendig was baar nmeder gestorven maar zij had baar toch een schitterende erfenis nagelsten do liefde van mgnbeer de Latour Want da volle liefde die hg oons gevoelde voor Bertha de Chaumont had hg op haar dochter overlebraohl i Haro opvoeding was even zorgvuldig verstandig en tueder alsof het moedoroog dezelve naging on bestuurJe rff vtnxlfil