Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1899

Botterdui 4 45 5 59 6 16 7 96 7 69 6 40 9 98 9 58 10 19 nhi 11 60 19 97 1 44 9 60 8 4 4 05 4 40 5 85 6 17 7 96 8 9 87 10 1 D tnigeg UMa Oapslla 4 56 6 08 e f D n v 10 99 Ir n 1 54 4 50 6 97 V 9 47 n te U Uk NienwerkMk 6 04 6 11 n V 10 86 1 n 9 01 n V 4 67 6 84 Ir f 9 14 niciger moat xieh Hoordnoht 6 11 6 19 r w II doot V 10 48 n 9 08 e H 6 04 6 41 10 01 ff boTBodien rooniea rai oud 5 17 6 96 6 88 1 46 8 11 9 9 47 10 18 1 US 11 54 19 08 19 47 9 14 s n 4 05 94 6 10 6 55 6 4Ï 7 46 6 90 10 07 lOSfilMD b irü ü f 0 60 7 8U 8 80 9 17 7 49 8 49 7 58 8 51 8 07 9 08 8 19 9 06 9 4 6 11 16 11 16 19 56 11 80 1 8 11 41 1 19 11 55 1 88 19 11 46 13 sUage 6 40 7 80 7 40 7 46 0 E 8S 9 48 10 11 11 17 11 85 11 99 1 85 i 4E 8 40 4 4 38 5 80 6 19 7 90 7 65 9 18 10 05 Voorbnrg 5 69 7 69 = D ff 10 17 ff ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 ff 6 18 ff 9 84 Zoelarmser ZeRwaard 94 8 08 8 64 ff 10 39 ff ff ff 1 65 ff ff n 4 58 ff 6 80 ff ff 9 48 ZeranhaiuB Motrkapalle 6 17 door 10 48 ff ff ff 1 06 ff ff ff 6 04 ff 6 89 ff ff 9 59 nud 6 18 7 48 9 0S 10 16 10 64 1167 19 06 11 50 9 17 8 14 4 09 4 97 5 15 6 50 1 48 1 98 Ifl lO mi Uit Amsterdam meldt men In de zaak yan Hall is rechtsingailg verleend zoodat de beide arrestanten voorhands nog in hechtenis blijven Directe Spoorweperblndingen met OlJUA WInterdleDSt 18 8 99 AansevaBgeD 1 October TUd van Greenwich OODDA IOTTIRDAMfiM nm 4 58 6 99 6 51 6 19 7 81 6 10 6 40 6 10 6 80 7 50 9 84 9 48 6011 DA UEN HAIO 6 95 e 54 6 15 7 84 5 65 6 91 6 48 8 04 O D U A A T b A M oada 6 9 8 14 9 48 10 S 18 10 11 6 107 61 8 16 1 I 17 H Amit W 8 01 9 0610 35 11 48 1 6 00 8 37 8 40 10 01 11 It A ilMt O 8 10 9 1110 50 108 1 18 515 8 5610 18 11 41 0 1 Ba U TKliC U 8 14 9 07 10 19 10 57 19 00 19 10 19 58 ff ri ff 11 14 ff ff ff ff 11 19 19 17 ff 8 66 9 30 10 51 11 46 K S8 l 9i 10 15 10 88 ll i8 19 01 1 37 8 08 8 96 8 66 4 48 5 88 6 88 6 56 7 58 St 9 07 10 09 10 88 ff 11 55 18 94 10 46 ff 10 9 11 10 19 11 9 9 1 55 7 11 7 99 6 16 m t ü8 7 06 I IO 9 06 11 15 9 511 45 4M 10 7 46 9 4 Ama W 7 90 8 15 1 10 11 30 8 4 00 6 00 86 8 00 10 1 loudt 6 09 9 19 lO O 18 51 1 58 4 47 5 49 7 41 8 49 II 1 rechtvaardig is on dat die van God welken ik waarsclitlniük zoodra z ü vAcn welliclit reclitvaardiger al zfln f Zjjn laatste woorden waren Beken nooit welke woorden tiü tweemaal mot Inider stemme riep Zola heeft aan een medewerker der Petersburger Nowobti die hem in E ngeland bezocht heeft verklaard dat het niet in zgn karakter ligt den strgd of gevangenschap te ontwijken maar dat hij Parijs heeft verlaten in het belang der Dreyfns zaak Ik ben besloten zei Zola tot na de nitspraak van het Hol van Cassatie geen enkel teeken van leven te geven In het belang der zaak besta ik niet tot het Sof ziji vonnis geveld heeft MiJn rol zal dan geëindigd zijn ik heb gedaan wat in mijn vermogen was en wat ik volgens miJn geweten voor njii vaderland moest doen BINNENLAND STATEN GENERAAL BBaSVK HMIHEH Zitting van Donderdag 2 Februari IHflfl Aan de orde Bnitenlandsche Zaken De heer Eahusen wenschto dat de Regeering het initiatief nam tot aanneming van het arbitragestelsel door de mogendheden van den tweeden rang voorbeliouden eene ontwapeningsconferentie wat een eer voor Nederland ware en de regeeiing der Koningin zou wpen De heer ürantsen van de Zijpe wees op eventueele nartcelen voor Nederland nit den rechtstoestand van het Snczkanaal in den transitoiren toestand van Egypte Ook vroeg hjl of onze belangen te Manilla tpens den oorlog met Amerika behartigd werden door Duitschland in plaats van door onzen consul en drong aan op eene grensregeling van Nienw Guinea en besprak het vertrek der Mahomedaansche jongelingen naar Uonstantinopel De heer van Asch van Wijck wensehte de grensregeling tusschen Snriname en Brazilië geregeld te zien De Minister van Bnitenlandsche Zaken betuigde zijn ingenomenheid mot het arbitragestelsel hopende dat de ontwapeningsconferentie daartoe stappen zal doen hij acht een Suezconventie niet waardeloos maar wenscht bü Engeland niet op de qaaestie terug te komen In zake de grensscheiding van Nienw Guinea is een onderzoek naar den teriitorialen toestand aanhangig In de opleiding van Javanen te Constantinopel schuilt geen gevaar Duitschland behartigde te Manilla onze belangen tijdens hot onbepaald verlof van onzen consul die 16 Augustus op zijn post terugkeerde De grensregeling van Suriname is nog niet rijp voor beslissing zoolang nog geen uitspraak is gedaan in zake het grensgeschil tusschen Frankrijk en BraziliC De heer Brantsen kan de afwezigheid van den consul te Manilla tijdens den oorlog allerminst goedkeuren en betreurde do nietuitzending van een schip waaromtrent de Minister nog opheldering gaf daarbij ntoonende waarom naar Curasao wèl een oorlogschip is gezonden De Begrootmg is aangenomen 0 itdi 6 7 95 8 10 8 85 UoordrMht door 7 89 S 49 NieuvflrVerk 7 89 t 8 49 0 p8Ua 7 46 H 8 56 EoHardiuii 6 S0 7 5 8 98 9 C5 Gouda KttTMbuiHQ Mofrkapsllfl SoetermeerZsgwaard Voorburg s Hftee 5 10 6 89 6 35 6 5 5 43 7 8 6 08 7 18 oada Oida Woard irtrachi 8 08 7 04 8 16 8 49 9 00 9 10 ff 9 16 ff 6 S8 7 4t 8 87 6 18 8 06 ff 8 14 7 T 08 Utrschi 5 95 Woerdiiu 5 41 Ottduw TOUi n Bj Justitie werd aangedrongen door den heer Do Willebois op een pensioenregeling voor commissarissen van politie door den heer Bergman op toelating tot h ogor beroep in alle strafzaken op de invoering van strafbevelon en appèl van overtredingen en her zieningen van afstnndstarlel voor getuigen Na de bespreking van do positie der grifiiers bü de rechtbanken en de taxatie der advocaten declaratiën hield do hoer Vlielandor Hein onder bestrijding van de schorsing der candidaatnotaris examens een uitvoerig betoog voor do uitbreiding van het aantal notarissen liü voorkeur opheffing van hot monopolie van het notariaat soortgeiytheid met andere beroepen waarvan de Staat de uitoefening vrijlaat De minister van justitie verklaarde dat herziening van het notariaat bij don Raad van State in overwoging is Hoofdstuk Justitie is goedgekeurd In le te Utrecht gehouden buitengewone algemeene vergadering van den Nederlandschen Piotpstantenbond is dr J H de Ridder te Rotterdam tot lid van het hoofdbestuur herkozen T urg on weth van Delft stellen den raad voor om een adres te richten aan Hare Majesteit de Koningin met verzoek om van do verplichting tot het oprichten eener targerdagschool voor middelbaar onderwijs pnienw te worden ontheven Uit Meppel wordt geschreven Toen op den len December 1898 dus op den eersten dag van het nieuwe kwartaal cou leerling van de Kijks ogero Burgerschool alhier deze inrichting verliet verzocht do vader van dat kind teruggave van het vooruitbetaalde schooigi ld over do drie maanden December Januari on Febinaii bij den Minister van Binnenlandsche Zaken on twijfelde natuurlijk geenioogonblikof dat zou hem gerestitueerd worden Na ingewonnen advies van den heer directeur te Meppel wat in dergelijke gevallen steeds do weg is kwam er van voornoemden Minister eene afwijzende beschikking züodat voor dien eenen dag zittenop de schoolbanken het volle schoolgeld van drie maanden moest betaald worden Dat is de letterknechterij der bureaucratie toch zeker tot in het onbillijke doorgedreven Nn in hoogste instantie beslissing is genomen zij een ieder gewaarschnwd In De Standaard wordt naar aanleiding van do toezegging van den minister van Binnenlandsche Zaken dat op technisch gebied in de Kieswet verbeteringen zullen worden voorgesteld er aan herinnerd dat te Rochestor N Y thans een steramachine is uitgevonden en op de proef doeltreffend is gebleken die metterdaad gezegd mijg w oideu de volmaaktheid bereikt te nebben Het is een stemm hine zegt De Standaard geheel van inetaal waar noch papier noch potlood biJ te pas komt en die het volgende electorale ideaal verwezenlijkt lo Ze verzekert hi volstrekten zin het stembusgeheim en maakt het aan den kiezer onmogelijk om hetzij met opzet hetzfl biJ ongeluk eenig spoor van zijn handeling buiten het stemmen zelf achter te laten 2o Zo geeft de gelegenheid om 6f alleen candidaten van eenzelfde lijst óf candidaten van verschillende lijsten te stemmen 3o Ze maakt het oumogeiyk dat een kiezer meer dan één stem uitbrengt 4o Ze stelt hem in staat om eene begane vergissing op staanden voet te herstellen 5 Ze voorkomt alle stemmen van onwaarde En 6o na afloop der stemming wjjst ze Zonder eenige nadere optrekking onmiddellijk het stemmencijfer aan dat op een candidttat is uitgebracht en zulks zonder dat iemand vooraf van deze cijfers nota kon nemen of ze kon wijzigen 11 91 19 13 19 58 11 9 1 11 85 1 7 11 49 1 14 11 51 19 89 1 98 9 54 10 11 11 18 lO lS 10 80 11 89 9 9 9 57 10 14 II4I5 9 56 10 95 10 44 11 46 8 17 4 81 9 90 1 87 1 46 8 08 8 84 8 50 5 04 8 47 4 16 4 14 ff S 40 4 87 6 90 6 10 Voegt men hier nu bij dat bü de jongste stemming proefondervindelijlt de beste is dat geen der kiezers moeite had om het mechaniek te begrijpen dat de geheele stemming nog korter aüiep dan anders en dat het hier een stemming gold niet voor één maar 30 waardigbeidsbekleeders tegelijk te kiezen nit 210 candidaten wier namen alle voluit op de machine moesten voorkomen dan zal mon wel toegeven dat het niet te sterk gesproken is zoo we hier spreken van een bereid ideaal Het Mnseum van Kunstnijverheid te Haarleip werd gedurende de maand Januari 1899 bezoolit dooi 493 personen terwijl uit de aan hot Museum veriouden boekerij 222 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen van het land in bruikleen werden toogezonden liet nieuwe schooljaar werd aan de aan het Museum verbonden School voor Kunstnijverheid begonnen met 171 leerlingen die in de verschillende afdeeliugen van het jnderwijs zijn ingedeeld üemeng de Berichten Gisteravond om half vjf wou men op den Nieuwen Binnenweg hoek Gouvernestraat te Rotterdam voor het café van den hoer Martinet een heistelling verplaatsen Daarbij haperde een van do boenen der stelling en deze liegon te draaien Tevergeefs traohtte men het dei de been weder op den grond te krijgen en ten slotte poogde men een ongeluk ziende aankomen door luidkeels te roepon Berg jo berg je do voorbijgangers te waarschuwen Dadelijk daarop viel hot heiblok van boven neder en de geheele stolling sloeg niet een harden slag in de richting van do Gouvernestraat tegen den grond alles in haar vaart medesleependo Op dat oogenblik passeerden daar tal van menschen velen vluchten op het waarschuwend geroep maar andoren werden door de palen en het touwwerk getroffen Alras werden eenige lieden onder hét omgeslagen gevaarte vandaan gehaald en nu bleek dat de in de Josephstraat Kj wonende schilder M v d W een sl g hi zijn lendenen een hoofdwond en een beenwond had gekregen en dat do behanger A A van E wonende in de Eleonorastraat 67 het linkerbeen had gebroken Beiden werden naar hot ziekenhuis gebracht Bovendien waren in geringe mate aan hoofd of boenen gewond oen jonge molenaarsknecht uit de Tuindersstraat een oude heer van den Nieuwen Binnenweg en twee kinderen van viJf en zeven jaar uit de Gouvernestraat Deze vier werden allen door dr Kramer in een nabijzijnde apotheek verbonden Een paard waarmede men juist voorbij kwam rpen werd door het van tusschen de palen vallend heiblok zoo verwond dat hef op de plaats moest worden afgemaakt De aan de heistelling werkzame personen werden door de politie die na het ongelnk ter plaatse verscheen terstond in verhoor genomen Ergorlöke baldadigheid Eenige jongenste Rotterdam vermaakten zich Zulke bengels 911 8 49 8 67 4 58 5 5 19 5 1 6 91 9 14 8 46 4 49 4 55 6 7 118 1 81 5 7 1 49 4 15 5 15 S i6 5 10 1 37 5 46 6 66 7 10 7 18 7 9 10 17 10 34 10 41 11 19 6 94 4 8 48 H 59 11 19 9 07 9 18 9 31 9 49 10 84 10 84 10 54 lUO Gisterenmorgen vermaakten zich te Rotterdam eenige 12 è 13 jarige schooljongens met sneeuwballen werpen Plotseling riep een dor jongens Kalk is eentrouwrijtuig jongens op dien koetsier 1 En de daad bij het woord voegend wierp hij hem een sneeuwbal naar t hoofd welke zoo goed doel trof dat hij s mans cylinder van het hoofd en tusschen de paarden wierp en de hoed tot overmaat van smart door het voorwiel geheel vermorseld werd Dat was te veel vooreen dienaar van de H Hermandad welke daar juist in den omtrek surveilleerde Deze liep fluks den deugniet achterna doch had het ongeluk over een trottoirband te struikelen en voorover midden in de vnile sljkerjge sneeuw te rollen Langzaam kroop de diender op doch de bengel die zeer handig schion te zijn in t werpen gooide den agent ten afscheid nog een flinken sneeuwbal pardlbes in t gelaat en koos daarop het hazenjad De omstanders gierden het uit van pretj en mjdig vroeg de politieman motten jullie ffaïrom non nog lacheaf Hij trok daarna brommend af terwijl de koetsier met ongedekten hoofde verder reed Men pchrijft uit Frederiksoord Het ia thans 70 jaar geleden dat te Amsterdam overleed de heer Philip Bonsquet in wiens testament onder anderen het volgende voorkomt Ik vermaak aan de Maatschappij fW Weldadigheid een som van twee duizend gulden londer verplichting dat zij mijn lijkj in een Iharer koloniën op eene algemeens begraafplaats in de vrije lucht doe begravel en biniKin twee ellen afstand vai mijn IJk twee goed groeiende vrnchtboonje planteii en deze boomeii in eenen goeden itiat ondefilionden en zorgen dat telkens binnen één jaar na het st irven van een ddzd r Vruchtboomen een nieuwe goed groeielJde vruchtboom in dgszelf plaats geplanf worde en de vruchten dezer booiilen jaafiijks in het openbaar aan den meest biedemto veikoopc om te bewijzen dat ook de bferaafpiaats der Ipen gezond voedsel voor Jvenden of ten minste goed hout kap voorttirefngen en dat het dus zon de is znlké begraafplaatsen niet zooveel mogelijk piitiig voor de gemeente te gebruiken Wensshende dat m ne grafplaats goede vruchtefl ioo lang mogelijk oplevere bovijel ik dat dieiplaatsjten minsft Zeventig jaren met goede veBde vnichtbo men bezet ziji erf het besti ur dor grafplaats zorge dat de daèr gestorjfcïte boomen nl t buiten de maanifen Novenib r en December gerooid worden bpdat het hout zooveel mogelp tot allen arbeid dienstig zj dewijl men anders zoud kunnen zeggen het hout op begraafplaatsen gegroeid deugt niet De heer A ff Eilerts de Haan schreef bovenstaande inj het Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid van 1866 en voegde er aan itoe dat het lijk den 8 Februari 1829 naar de Maatschappij n Weldadigheid werd overgebracht alwaar het den 6den des morgens ten tien uur aankwam met veel plechtigheid begraven werd op den doodenakker gelegen niet verre van de twee kerken te Frederiksoord omgeven van hooge dennenboomen die als het ware een iramer gi oenen krans vormen om het verbluf des doods Het denkbeeld van den heer Bousquet is op den hoogen grijzen zandgrond waar de vrnchtboomen blijkbaar zonder bemesting moesten groeien niet tot zijn recht gekomen De boomen werden meermalen door anderen vervangen doch hebben nooit eenig resultaat opgeleverd 8 39 8 6 10 04 D 10 11 10 18 door 10 11 8 50 9 10 10 34 1 86 11 18 10 64 1 80 7 59 8 M 8 54 10 84 0 10 11 8 15 10 91 6 99 door 10 88 8 84 8 66 9 11 10 88 10 39 11 10 Gisteren had te Utrecht de hoofdcondnctenr der Staatsspoor Mooy het ongeluk van den in beweging zijnden trein to vallen De machinist dit bemerkende stopte onmiddelijk Zwaar gekneusd werd Mooy opgenomen en op verzoek met denzellden trein naai zijne standplaats Vlissingen vervoerd Woensdagavond werd aan t station BoJ terdam D P door een rangeermachin nperrouwagen vol koopmans en ojv egoederen gegrepen waardoor de gelWelelading verpletterd werd De arbeider wistzich in veiligheid tp brengen 1 De wonderen de wereld nog niet ujDezer dagen kwam uit Pernis het vvan een njau die tot de Mormonentreden in de rifier werd ondergedimet dit gevolg dat de nieuwe M twee dagen het bod moest houdenopgedane zware verkoudheid euhevi pjjn watin deze Januaridagen niet wonderen 1 i irviiiezus gen eUen vor Tegen die minder aangename ding komt nu een lid der kerk vai ChriBtns van do Heiligen der laatstei een andere persoonlijke ervaring ovi t miraculeus om hier niet te wori irield ihet gat toei nog 31n December d riviei I Sljng ijtet ei ij niet ile mf pndenij ittteg tordeiil Ment Wil è niet il J i üitiMepIpel i i l Öistèlavond H De man hij heet A L van woont de Dordrecht het kan èu lijden vertelt dht hpt den 26n elf maanden geleden was dat hj fluenza met longontsteking werd ai De deleter vei klaarde dat het wel met henl zou a loopen zoo ellendig aan toe SI7 December 11 wen Zi kenh i l jiiiet hersteld ontsli tórtdurend bloed opirfclDo n l savondbi om half eW werd gedoopt ook door ofilraftlonl de man heeft aJljpWidoJ jste kwade gevolgil wdei onderen pu fel hfl is r miit deïZ C Jeldl Hel naar een S Terngkcerende nog en qiitdi V erB ttn A Vt het hoofd stijfd v4n kori n gebrs V d5 p i ijk en tt6Beerde ft ndel iden J wamn m t S ardl iideÉ H fl en wagm daaj td n oitijden wM dei van hieMyre Se Baa i De Mn gmeU verl werd op oen MedwheH waarts vervoerd fin door dr St9ltels veri bonden Hij had van Dedemsvaart varkend gehaaid en is vermoedelijk i door dé koud bevangen van hei rijtuig gevallen VvQomd dingen Zondagavond was in de Bocht van Guinea te Middelburg een familie gezellig bijeen toen plotseling door een der ruiten en het gordgn met een mes werd gestoken Mea l egat zich naar buiten waar een van het gezelschap dadelijk word aangevallen en geslagen Zjn vrouw die hem trachtte te ontzetten bekwam ook slagen zoodat beiden zich onder geneeskundige behandeling moesten stellen Jalousie de métier schijnt als de oorzaak van den aanval te moeten worden beschouwd Het Leger des Heils zal in Maart den 70eü verjaardag van zijn opperbevelhebber Generaal Booth vieren De heer Brumwell Booth zjn zoon vraagt ter eere van dat feest 70 000 nieuwe Heilsoldaten een vermeerdering van 70 000 exemplaren in den verkoop van de Heilslegerbladen en een som van 70 000 840 000 om ter beschikking te stellen van den generaal Een vermakelijk voorval had gisterenmiddag in de Frankestraat te Haarlem plaats Een jonge man die gisteren in het hnweliyk was getreden had een wmkel in boter en kaas overgenomen voor een som van f500 doch deze overeenkomst nog niet door betaling bekrachtigd Toen nu gisteren bruidegom bruid en overige gasten het huis wijden buinengaan om de bruiloft te vieren weigerde de eigenaar hen binnen te laten Een woordenwisseling ontstond en de politie werd gehaald die gelastte dat de menschen binnen dienden gelaten te wordep doch ook de eigenaar ging mede en daar werd de woordenwisseling voortgezet De politie werd nogmaals gehaald en eindelflk kwam men overeen dat de bruidegom direct f 100 zou storten Hiermee nam de eigenaar der zaak genoegen en de bruiloft kon daarop ongestoord worden voortgezet H C STADSNiEUWS GOUDA 3 Februari 1899 In de Nnts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Januari 1899 ingelegd f 21718 82 terugbetaald f 11076 25 Zondag 6 Febimar 1899 des middags te 127 uur zal de Ned R K Volksbond afdeeling Gouda esne algemeene vergadering houden in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen waarbij als spreker zal optreden de WelEerw Heer Fr A van Kerkhof uit Osch Haastrecht Het volgende adres is aan H M de Koningin toegezonden Aan H M de Koningin Geeft met den diepsten eerbied te kennen het Gemeentebestuur vau Haastrecht dat het heeft kennis genomen van het verhandeljle in don Gemeenteraad van Gouda in diens vergadering van den 30n December 1898 waarbij besloten is aan de goedkeuring van IHaro Majesteit voor te dragen eene verordening op het heffen van bruggeldenvoor het gebruik van de HaaBtrechlschebrug j dat in art 2 dier verordenittg staat dat het bruggeld niet verschuldigd zal zijridoor de ingezetenen der Gemeente Gopda dat hot ineent dat in deze bepaling eene groote onbillijkheid schuilt daar zoodoende eene bezitting van de Gemeente Gouda uiltluiiend door de inwoners van andere gemeenten zoude worden bekostigd tdrwijlde ingezetenen van fflouda zelf het genot dier bezitting om nial zoude worden verstrekt dat de Gemeente Gouda toch reeds een groot voordeel trekt van de ingezetenen der omliggende Gemeouten en dat door deze heffing fle in en doorvoel den landbonwproductem uit een groot gedeelte der Kriropenerwaprd wordt bemoeilijkt en het dus van griKit belang is dat deze heffing niet hooger ij dan strikt noodfakelyk is ond Worpen wofe naar evenredigheia Ift Ibnoemd vaplj lme ning i der Voforüeniig het stuk An iM RiedeifenSwaati biedig Vei Sibekt f ten van brUgaplI Ha trechtSthl te hiourenji f 1 l t Bt ll id m fcgBeciitaW get J sa Ml L HaasthechtI dat óM doel te ereiken zou zijn als ookde ingezetenen va Gouda aan deze heffing n d£ a de rechten dan erminderd konden worden temeentebóstnnr eindelijkIt deiibepaling van i rt 2 len jfiflvilegie verleent jn itihgffn u beh Hare Majesteit eerVe ordenihg op hpt hef voor het gebijnik van de ug niet onge yitzigd goed Burgemeester get C H IRriJJij dari 189 8 AitBA HTiipo dntslat f egens verr trek zijn zoowellle pitidts v ill t hoofd al die van den onsprwijier en 4ie der onderwijzeres aan de Ohrretelijke 8tthool alhiei vacant ♦ R N 1 Mooebbecut Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteoreiide hulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1899 in de rijkspostspaarbank ingelegd f 1623 30 terugbetaald f 1656 06 Het laatste door dat kantoor uitgogeve boekje draagt het nummer 177 VEESCHEIDENHEn Onze voorvaderen in het jaar 1000 Om den trots eenigszins te dempen van personen die er zoo praf op zijn dat zij van een kruisvader afstammen heeft een Engelschman uitgerekend hoeveel middeleeuwsche voorvaderen iedereen heeft Ongetwijfeld heeft ieder mensch een vader en een moeder gehad deze vader en moeder hadden elk ook een vader en moeder en zoo wordt met elke generatie die men opklimt het aantal voorvaderen van hetzelfde tfidperk verdubbeld Wanneer men nn rekent dat er elke eeuw drie generaties van menschen komen en verdwijnen komt men tot het resultaat dat in het jaar 1000 een ieder 46 mUlioen voorvaderen heeft gehad Hierbij wordt het onmogelijke geval genomen dat de persoon in qnaestie niet van één voorvader of voormoeder op twee of meer wflzen afstamt Daar de bevolking van Nederland toen geen millioen was zon een volbloed Nederlander geheel van vreemde smetten vrü op meer dan 46 verschillende wijzen van elk Nederlander van het jaar 10 0 afstammen Het is dan ook vrj wel zeker dat de personen die niet zoowel vorsten als 1 jfeigenen misdadigers als heiligen onder hun voorvaderen van het jaar 1000 tellen tot de zeer groote uitzonderingen behooren zoo er al dergelfke personen bestaan Te üccle Brussel werden drie weken geleden drie menschen door een dollen hond gebeten Op raad van do dokters werden zij naar het Pasteur gesticht te Rijssel gezonden en daar verpleegd Twee keerden na veertien dagen genezen terug maar de derde een 23 jarig werkman kon niet meer worden gered hfl werd in een kamer opgesloten en daar ligt de ongelukkige die steeds woester werd op zijn bed vastgebonden onder voortdurende bewaking van twee mannen te sterven ziJn doodstrijd kan nog wel een paar dagen duren want de wreede wet verbiedt den geneesheer menschelijk te ziJn en aan zulk een gruweljk Ijden iets sneller een eind te maken In de Isabella mjn in Colorado is een buitengewoon rtjke gondader gevonden Ej is een stuk van den ader geopend dat op een lengte van 20 voet bü een breedte van 6 voet een laag bijna zuiver goud van 3 duim dik bevat De waarde van dit stukje wordt op een half millioen gld per ton berekend De aandeelen der maatschappü die de mijn exploiteert zijn op dit bericht tot een gezamenlijke waarde van 10 millioen gestegen Maar do ontzaglijke winst zal voornamelijk aan één man ten goede komen aan Eben Smith bijgenaamd de Barney Bamato van Cripple Creek die in de laatste weken een groot deel van die aandeelen had opgekocht van do kleine aandeelhouders die onlangs bij een daling hun aandeelen van de hand hebben gezet Blijkbaar heeft Smith dus het geheim geweten misschien zelfs wel eerst de daling nog wat bevorderd Maar dat is eerIjkhoid in den beurshandel Gisteravond om 6 uur vond nabij Rozendaal een beambte van de staatsspoorwegen een man met het hoofd in het zand liggen Onmiddelijk werd de stationchef daarvan in kennis gesteld on een dokter ontboden die slechts den dood kon constateeren De ongelukkige genaamd Pecters ond 26 jaaren wonende te Den Bosch was als remmerj in dienst vermoedelijk is hiJ bj den wissel nit de remkast gevallen en door den trt u overreden AMERIKAANSCHE mmi niioiiniiiir 7an OS Al v f Md Tailleur Klaiwefe e 73 780 GOUDA Telépboon A o 3M 1 linstéi dain nkn Slotkri 86 86 97 97 4 96 100 86 831 88 Beurs 83I 83 8 FKBRIKtDliLANU Jtirtditodilo HoNO 0 1 iouil l8S1 88 9 lTAUK liiicfar vitigil869 8t 5 OoèTIHE Obl ig papier 1868 6 dito iu silver ISeS 5 PoaTUOAl OM mot coupod 8 dito Uokc l 8 41 ROHAKO 01 1 Biononl 1894 4 64 ilito Oeoont 1880 4 97 ii l 10 hij Roths 188S 4 97Vi d to bij Hop 1889 90 4 97 d to ia goud leeu 1883 6 ilito dito ilito I8B4 6 103 Sjiyji Parpet Bchulil 1881 4 891 TunKBij Qepr Couv leeD 1890 4 77 i öe loening serie D 11 flo ieening Ier e O 16 Va tniDAra Bep r oU 189 S 101 MKloo Obl Buit Soh V880 6 VaH ZDllA Obl 4oulop l881 331 8 KMtnuDiU Oliligstien 1896 3 100 BoTTlaDAH Stad leeu 1894 8 lOO t NlB N Afr H nlo aand Arand h Tab Mu Certifi itea 668 DeliHa tsohapptj dito 475 66 68 Am Hypotheekb p odbr 4 103 ColtMg dor Vorsten aand 60 s Or Hypoiheekb pandbr S i 101 Nederlaudsche bauk aand I 198 Ned laiide maatsch dito 146 gN W l Pao Hyp b paodbr 3 66 Bott Hy otlieokb paadl r S i 100 ïïtr Hypotheekb dito 8 98 OoSTIHE O It Hong baak aand I 1967 Ruil Hyiiotheoltbauk pandb 4 I AHaaiKA Equ hypolh pan ib 6 86 Uaiar L Pr Lim rerl 80 fFD Holl lJ 8poor My aind llfiug t lEi l r SI Spv aaud 111Ned li d Spoorwegn aaud 106 Ned Zuid Afr Spro aaud 6 908 dito dito ito 1891 dilo 5 I 100 ITAUBSpoorv 1 1S87 89 A Sobl 8 65 ZuidItal Sp mil A H obl 3 67 0h H WsTSchau Weeuensand 4 159 Bl L Qr Rusa Spir Mg obl 4i 99 Biitisobe dito aaud Vil 188 14 109 56 108 11 1 Faitowa dito aand 6 Iwang Doinbr dito aand 6 106 KuskCb Acow 8p kap opl 4 109 dito dito oblig 4 AxiUXA U nf Pao Sp Mg obl g Ob o Il NoTtli W pr G y aand diti dito Win 8t Petar obl 7 I Danrer k Rio Qr Spm oert T a Illinois Central obl iu goud 4 1 LonisT Na Ixvillt Gert T aaDd Maxi o N Spv M Ie liyp o 6 Hiss K intai r 4pCt pret aand N York Oulns o II West aand 16 dito Fenn Ohio oblig 6 118 Qngon Cabf lo byp in goud 61 St Paul Mine k Hanit ob 7 Uu Pao Hoof ión obig 6 dito dito Li c Ooi Ie hyp O 5 Oahada Oau South Chert r aand 61 Tin C Ballir Na lo h d 0 0 Amttard Omuibus Mij aaod 178 Botterd Tramwe Maals aand 908 NlD Stad Amsterdam aand 3 106 u Stad So terdan aand 8 10 Biuiit Stad Anto erpeu 1887 99 Blad Brussel 18861 99 Hoila tbein Rugullr Qcaelsoh 4 11 OosTXNR Staalsleenig 1860 5 1 K K Oost B Cr 1880 3 SrAHil Siad Madrid 8 1883 Hm T r B Arb Bpo l o t GROOTE OPRUIMING VAN alle WIIVTËRNANTËL8 Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzieniyke partü WITTE GOEDEREN tot spotprjzen D SIAIIII OM BurirerlHh e Stanfd BseuwUk OVERLEDEN 1 Boer 7 j D Knijtenburg 56 j F H Beumer 63 j GEHITWD A Krook en P van Kats SSS Staats loterij 6g Klasse Trekking rao Donderdag 9 Februari No 6180 en 6528 ieder 1000 No 976 1689 7687 80S8 9961 14981 U481 en 19080 ieder ƒ 4 P No 10009 10107 13618 147S3 l i743 en 90465 ieder f 900 No 743 416 768 18396 16714 16319 en 90604 ieiler 100 Prgsen van ƒ 70 t 76 3138 613 S048 11156 13667 16706 18894 169 8111 5636 8II1I 118U t 67 18986 76 67 6712 66 90 79 16816 66 368 78 311 8336 40 96 69 75 468 3JS9 80 8446 48 138J1 90 19008 606 147 6966 89 68 99 16950 96 61 3631 034 8776 11198 11909 171S4 19156 53 3766 68 81 m 36 6 43 69 69 3843 106 8989 s9 14211 4 19309 68 10 54 9115 87 14487 84 99 88 8946 6291 98 Ut 14681 87 19486 99 76 6366 87 119f9 84 17108 08 674 nOl 6434 71 98 14718 14 99 739 4 U6 67 9319 18 I66 I4 84 66 19675 61 4863 98 66 71 45 17966 19664 97 64 6601 61 91 99 17300 59 84 1412 11 9135 19166 16008 9 19814 il 90 6679 51 U807 16193 17406 83 935 I 48 6761 9649 29 16997 17670 19911 78 68 6860 9738 13408 153 1 17811 69 10 6 89 6989 tO 2684 16436 66 20178 1187 46 0 7096 0944 1264 41 18074 89 1640 4674 7164 10008 198 1 16697 18105 80283 61 4 00 82 41 12995 1687i 36 76 1661 6086 7275 103 3 13084 16961 68 20360 67 6117 7346 63 18284 60 18975 76 1 1 31 6810474 48 1 034 18878 2041 8044 6927 748410628 89 61 1840i 89 168 6303 7589 08 13849 16201 61 g 9436 78 766910898 86 86 18600 76 9698 6441 82 E 18109 H3S8 8 20658 2878 68 7819 10927 1361116371 18628 20714 87 56 7903 62 69 18614 18746 8916 33 69 11008 79 16638 74 3060 ADVERTENTIEW t Voorspoedig bevallen van een Zoon J VAM BER EEE gob VAN DER KlNT Oouda 2 Pebr 1899 Kuiperstraat Afdeeling WERKVER8CBAPFING voor VHOUWE N en MEISJES verzoekt NAAI WERK aan buis voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Mei SaLTSBR Gouwe C 168 A SLEGT beveelt zich aan tüt het lereren rao Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i eent de K G NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationnle Tentoofstelling van Uakkarg Maalderg en Kookkunat te a Graven mge met een diploma Verguld Zilveren Medaille TANDARTS K CASSIÏO Grouda Tui fmarkt SPMEJSKVBSS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG v an S tot 5 uur WOENSDAG eo VRUDAQvBii Itoti unr ZONDAGS iii t