Goudsche Courant, maandag 6 februari 1899

378te JaarnaD o 7806 Maandag 6 Febimari 1800 i fiOlDSfflE COllMT meuws èn Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa No 8t ADVERTENTiEN vsrorden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer ip Centen Uroote letters worden berekend naar plaatgniimte inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclefoen No M De üit ve dezer Cousant geschiedt dagel k8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr JB per drie maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers V IJ F CENTEN Huurprijs j Minimum inkomsten Vrije woning of 1 Vrije kost ei I inwoning l inwoning BEDOELD IN ARTIKEL n formulieren lot hef doen van aangifte tijn kosleloo verkrijgbaar ter Seorelarie der OemBOnte Se ingovnlde fcrmnli ren kunnen koeleloo por po t a n den Bargemeester worden toegezonden mot l rll g n me t gif n r iakkeo moeien dr gen boven a n do voora de hel opschrif Vrg van riefp ngevorg arl sO der Kie et on in den hokerbenedenhoek de vermeld ng van den naam de wo onpiaalf den af ndor gewaarmerkt door no f Gouda den 4 ïobrnarl 189 j MARTEN8 flp veelvuldig verzoek SOCIËTEIT DE REUNIE Ooathaven Donderdag ü Februari des avonds ten S uur DE UODERNE WONDEREl HOMESJEY Nenes Programm uiid Original Am rikaïiische Spiritiaten Séance bei verdunkeltunSaaie nnd GeiBtererucUeinungeu vopHoipe Fey und Davmport Voor de eertito maal in Europa Das Rieeh und Seh Mediura Entréet Ie Bang t 2e Bang ƒ OT Leerlingen van openbare inrichtingen VRD OnderwflB 0 50 Toegangsben tizen te bekomen in den Boekhandel van do flrffl EDATIW Dubbele Buurt B 3 Onherroepelijk laatsie voorstelling Margarine Door een groote Margarinefabrlek wordtTERSTONDUEVBAAHl voor Oottdn en omstreken een flink Eeiziger voor den verkoop van haar welbekend fabrikaat Salaris en Provisie Bekendheid met clientèle strekt tot aanbeveling Brieven franco met opgaaf van rcferentiën onder h tters ff M M Algemeen Adver tentieBureau NIJöH VAN DITMAK Botterdam EEN NET EN FLINK DAGMEISJE gevraagd boven 14 jaar Adrea Turfmarkt ff 00 K i I I Nieuw ouvvetroflen rof Dr Liobera wolljukund ntaïïW KMCBT llUXSE Alleen echt met FBbriolumerli tot voortdurende radicale en r Kekere geuezin vau alle zelfs sisg de meest hardnekkige xenuwmB Ê xiektetif vooral ootataan door E3IS9 afdwalingen op jeagdigi n leeftijdTotale genezing van Ike zwakte Bleek tucht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpyu slechte spöavertering Onvermogen fmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Prijs per flesch ft 1 ft i fl 3 lubhela fleich fl 6 CentraalDepot Mutth v d VeRte Zaltbommsl Depots M Ctóliau o Amètordam ï Happel s Oravenhage Halnitnftns ds Jong J Cxn BotUrdaui Woiff fc Co ftouda en bil alle drogistBii FEAHSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische W sscherij TAN H OPS EIKHEIMER 19 Kruiskade Botterdam Q br Teteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven tiid ftllfl lleeren en Dameigarderobeu alsook alle Kindergoedereu Speciale iuriohting voor het stoom n vao plitohe maiitelR veeren bont ens Gordflnen tsfelkleeden eni worden naar de nienwete ei laatste methode geverfd Alle goederen hetijj gestoomd of geverfd worden onsohadeljk voor le gtzondheid volgens staal bswerkt Goud Druk tan A BRINKMAN t ZOON TE lïTJTJIS terstorLd of latex KEN Te bevragen Hau1 or van ratte Goederen FLUWEELEN HINWEL No 612 Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerweg bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlionig Extract iieiianik uit de Koninklijke Stoomfabriek üe Honigbloem van H VAN l§t CHAHi Co Uen Haag lyevemnciers VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN Van VAN 8CHAIK SCHAIE 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE b CO S Melianthe i bet beato aiddel dar warsld 8e Co s MaUantbe geneeat Kinklioeat Co s Ittelianthe geneeat zoowel oud all Jong Co s Hellanthe ma t i l Reen huiagoEin ontbreVel Co s Melfantbe ataat voortdurend onder Scheikundif taoKioht Co s Melianthe Selpl oolierroopelijk Co s Uelianthe ia bekroond met Kerediploma a Sc Co s IHeliantlie ia bekroond mot Ooud Co s ffialianthe ia bekroond met Ziirer Co s Hellanthe i Terkrljgbaar in Snoona van 40 Cf tO Ctê M f bif A BOÜMAN MoordruU J C KATILAND Boa rop B V WIJK Oudeimlcr M KOLKMAN Waddinnveei a ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nimwerkerh a dlJue Firma WOLFF € o Westhaven 198 Gouda i Arj i BIJBS Kleiweg K 100 Qouda B fl VA MILD Veerstal H 126 te Gouda A BLUYfilfiiEN ZOMEN i IjülfSSEIf 8 fabrikaten zijn alom bekend alH de beste en goedkoopste Het grootste gedeelte der winst wordt aan de koopers teruggeven in den vorm van de bekende prachtige degelijke Cadeaux terwijl men ook nog gratis aandeelen krjjgt in de verloting der 90 groote prachtige BOÏÏILLOIES VEENIKKELD BBITTANNIA met volle garantie De prjzen zijn Allerfljniite xulaere yAIUUBBOIER 80 et per pond MESGBOTEK gelp aan prima Natnurboter 50 et per pond DEMNSCUB MÊLAyOM zeer fljn 70 et per anderhol pond UABOARINMBOTEU 60 48 44 40 30 en li i et per anderhalf pond Vestigen de aandacht op onze verschillende heerlijke Kaassoorten waarvan de prezen zjjn ALCJftil XJTfSTM VMTTM GOUDSCBJS 40ct BESTE OÜDB OOauSüUE 3 fct GOEDE JONGE GOUDSCHB HO et en HXICBLIJKE LBIDSVHE ÜS et Wr Alles per pond met op elk pond een aandeet In de bovengenoemde vertottng WD zijn de eenigendiereobtstreeksaan het publiek rerkoopen in onze eigen trinkels zonder Verkoopliais te Öouda WIJDSTRA 1T 150 Jtandtoëkeniag met rood letteivt Let voorai op de A BLCYISISEN ZOUEM NT verkrijgbaar Maatsehapptj tot ExplMtalie van de Pietoria Bron Kanttor JBOW NederlatuL Boompje éO Botterdam NiEUWI lIEUliV I GESCHIKT VOOR ITaclitlichteii Koffie en Theelicliteii Weike 4Vg uur branden k 2 9 en 6 uyr brandende éi 3 cent per stuk Eenig Agent voor Goudo en Omstreken IZA iK CATS Papietmolen GOIjDA Viud u dit niet goedkcx p en gemakke l ib ne behoeft biervoor geen Olie geen QlaaiijelU Alleen een luoifer aansteken is noodig Oebeel zonder gevaar voor brand ali ook zonder reuk Zaal KUNSTMIN Sociëtei t Ons Ge noegen Donderdag 9 Februari Buitengewone Gastroorstelling door An beroemden Solo Tooneelspeler 1 n 11 I HAL Zie verder de groote billdlen Leden 0 0 Niet leden ft Aanvang S uur precies Hét is een elk geraden met het oog op den grooten toeloop vooruit plaatsen te bespreken A 5 Cts per plaats aan het lokaal HOLLANDSCHE Ijnnniiiinninniniinuu AMSTKRIIAIM Prijsnoleoriug China Congo Stofthee 45 en 50 o Grot 60 65 Lekkere 60 SoUohon 75 I Geurige 90 Congo 100 I Ontbijt Thee 65 1 Namiddag Thee 75 Alleen Terkrjgbaar bj P tl J van Wankum Oasthniten B 14 iulomatiseiieTallenl VO I rnllen fl o voor muiien k fl I fl voor torrea kfikkerUkken mz ifl 1 30 v ugen voortdurend misdor tooaioht 20 M rfttt n iiiuiBeni i daiEen te kevem In een umUI ilen Kiih vimBoU weder o la itun iiijt do tufriBre r uk nik Vazkooii tegMi toejieiidlng tmi liet bPflntg of oiidei rembouri Verzendhuis Merkunr Oommandit UantNQhKPpy 6 Mehabirt Co AuMrrdnm NZ Toorbgrgw 9SS n ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zettbeylekkiug Onanie en gebe me uitspattingen ie het beroemde werk Z Dr Retau s KLFiïEVVARIKG BoUandsche aitgavé mot 27 aib Prgs 2 gulden leder die aan de versehhkkelpe gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaatl ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg lybtVerlags Magazin te Leipzig Nenuarkt 34 franco tegen inzending van bet bedr ook in postzegols en in eiken boekhandel in Holland x fwfhW ii ifv aiuLKDS u aAsii a ou Piintemps WD venoekeD de Dame U on gellluaireerd mode albom voor het Wlnt M k iMn noob niet oDtvangan hebban dit t willen aanTT if n aan I JULESJJUJIZOTaC P HetialTe wordt dan omgaasd gpMIa franco toegesondea BMtallincrea van af ts anu Tri tm allt koBten aan hu s met 6 Tarfaooginf ixpHItli liulaw It RiiMtail 1 1 Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD KKI i lSGeVI XG De BUEGËMEËBTËR tkd Gouda Hrongt ovoroenkomatiK art 15 Vo lid der Wet van 38 Mei 1870 StaaUbUd no ü ter algemeeae koDDis dat gedurenda dertig dagen van de i 4 dezer maand t t 0D met den 5 Maart a 8 Ier Sacretatie doier Gemeente ter intage van belaDghebbeaden is nede elegd de Staat aaawijEende du uUkomsten der loetiag en tohattÏQgH van gebouwda of on rebouwde figeu dommeo weUa vetDloawing wijiigiag van groazen of eeaige andere veraoderiog bobben ondergauD Uraede def uitkomsten eu aii iraken bedoeld m de rtt S3 i y 41 en 43 der borengeaoemdo Wet Goudat Ü0D 4 Februari4899 n Burgomeeater voornoemtl U L MAftTENS De BURfïEMEfiSTEïl der Gemeente Qouda Qelet op de artikelen 11 18 en 18 dei Kieswet Noodigt de maonelijke inwonara dezer Gemeente uit om too Bij in aene si dere Gemeente over het volle laatslverloopen dienstjaar ia eena der Rijks directe belastingea zijn aaageslagen wat de grondbeUsting betreft in eeae andere Gemeante of in meer G meenten te zamen tot een bedrag van ten minst é a gulden daarvan door overlegging d r overeetl konatig faet bepaalde bij artikel la der Kiüswet voor voldaan geteokende aanalagbiljetten vdorjden nden Februari a s te doen blijken Beee aanslagbiljetten worden na de vaslstelling der kiezeratiJBten aan belanghabbendea ternggegeven Kog woidea de mannalgke inwonen die op grond van het bepaalde bij het derde lid van artikel 8 der voormelde wat aanspraak m enan te kennen makon om gaplaatit te worden op de kiezerslijat uitgenoodigd durvtD vóór den IBden Februari a s aangifte te doen De bewijsstukken bij zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren bot aanslaKbiljet of een door den ontvanger cewaarmerkt duplicaat daarvan eens opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige besofaaiden ten bewiju van het geroeensohappelijk bezit worden na de vaetitelting der kiezeralÜsten aan belanghebbenden Teven worden de mannolijlte inwoners dezer Gemeente die krachtens artikel b dertelfde wet aanspraak maenen m kannen maken om gepliatst te worden op he ktezeralijat nttgonoodigd daarvan v6or den ISden Fehruari a aangifte te doen Wie tot deze aangifte bevoegd zijn blijkt uit du artikelen 1 en S der Kieswet luidende Artikel l De leden van de Tweede Kamer der StateaGeneraal worden gekozen door d mannelyke ingezetenen des Rijks tevens Nederlanders die dea leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt voor zooier zij ovsr het laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks directe be GedïDksckrHteii m m Gelakioeker o AmJIBAL DE VONDELma s r het Tnuuch Doo W NTJTTBSa 110 Wel yenpreiddaa luteilongeo allerlei geruohten omtrent de harkomat Tan dit kind dooh do hertog baalde da ichouderB op n tiet de wereld praten Toen h t kind haar tiende jaar bereikt had wa lü het evenbeeld barer moe Ier gelijk de herinaeringen de hertog hem haar rooritelden Preoie de lfde trekken deielfde weelderije overvloed van ilin lerend iirarle b ren hetielfd blauwiin haar oogen Bovendien al om don schat dien bjj gevonden had nog kostbaarder en diorb ardor te maken toonde fl een woht liefderijk karakter Ie belitlen leer vatbaar voor hel ohoone en goede hoewel aenigazin overhellende lot hel fanatieke en s x Zt TtrdT B p Ikvome meetteris werden haar toegevoegd onder wier leiding zij U leerde wat voor een jonge dame uit den hoogst t B Kortom toen madcAoiaelle de Simeuse want dien naam die haar van teohtswege toekwam bleef z oeren haar zestiende jaar bereikt had was zy een Wtike ohiiBlDg M wel wrtlichwmiiohooD lastingen zijn aangcalageii het te dier zake verBohuldigde jóót of op den laten Maart vol laan hebben en B over bet volle laatatverloopeu dienstjaar z n aangeslagen in de grondbelasting voor een badrag van ten minste een gulden in de vermogensbolaating in de belasting op bedrijfs en andere inkomsten of naar een of meer der vyf eerste grondslagen van de personeale belasting zooals die is geregeld bij da Wet van 16 April 1896 SUatsblad no 72 b indien zij niet overeenkomBtig het bepaalde aub a zijn aaageelagiin voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo dat zij als hoofden van gezinnen of alleen woneode personen op den Sisten Januari sedert den isten Augastus van het verige jaar hebben bewo ud krachtens huur achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet rn ur dan t pee huizen of gedeelten vau hniz n voüf elk waarvan met of zonder bijbelioo randen grond of lokalen en bijtcrboawen niet ter bewoning bestemd da werkelijke huurprijs per week berekend ton m nste heeft be Iragen de som voor de gemeente of het gedealte der gemeente waar het huis gelegen ia vermeld ia de bij deze wet gevoegde tabel of kraehtena eigendom vruchtgebruik of buur eenzelfde vaartuig van ten minste S i kubieke Meter Sn dat zij op den Sisten Januari sedert den In Januari van het laatatverloopen jaar bij dezelfle persoon onderneming openbare of bijzondere instellinh in dienstbetrekking of als inwonende zoon in bet bedrijf of beroep der ouders wrrkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten alfl voor de gemeente of het gedeelte der g meente waar zij wonen ia vermeld in de bijdez wat gevoegde tabel of dat zij op den Isien Februari in het genot zyn van een door eene openbare instelling verleend pensioen van gelijk bedrag mat dien verstande dat voor hen die ia beide gevallen verkeeran zoo noodii ter bereiking van het veraiachie bedrag het inkomen en het pensioen worden samengesteld 8n dat zy op den Isten Februari sedert eenjaar dof eigendom mot reoht van vrije besaohikking hebban vap ten minste 100 nominaal ingesobfévec fn de Groolbselten der Nationale Schuld of van ten minste 50 ingelegd in do Rijkspoatspaarbank 4n dat zij hebban voldaan aan de eischen van bekwaamheid door of krachtens da wet gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt voor da vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep Artikel 2 Ouder hen die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt verstaat deze wet ben die dien leeftijd hebben bereikt véór of op den l den Mei De a inslag der vrouw in de Rijks directe belastingen giddt voor hirea man die van minderjarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader bet vruchtgenot haeft voor hunnen vader Aanslagen in dd grondbelasting wegens onroerende goederen eaner onvei dealde nalatenschap gelden ook voor den mede eigenaar wiens naam met bij den aanslag in het kohier is varmeid mits zijn aandeel betreft als wat ontwikkeling aangaat Onwillekeurig als ïn weerwil van hemzelven ging bij den hertog de liefde van vader over in een liefde van een andere natuur het woe dezelfde liefde die hij haar moeder had toegedragen en die op baar dochter overgegaan was De hertog was reeds meer dan zestig jaren oud Zijn haren vergrijsden reeds Zonder twijfel was zijn hart niet meer vatbaarvoor de volle kracht der liefde en geheel ontdaan van zinnelijke neigingen maar toch hij beminde Mathilda Met het vaste voomemea haar begeerte te eerbiedigen besloot hij haar te ondervragen Mijn kind zeide hij op zekeren Af uw lente begint den zomer te naderen en de tijd komt aan dat uw hart zal beginnen te spreken Zoudt u denken P vroeg het mei c eenlgszinr verwonderd over deze woorden Ik ben er zeker van tenminste indien het niet alreeds gesproken heeft Oh 1 ik kan u verzekeren dat mijn hart tot op heden een volkomen stilzwijgen bewaard heeft £ n waarover zou het spreken voegde zy er niouwzgierig bg Ia het wel bepaald zeker mijn kind f vroeg de hertog U weet dat ik nooit lieg en ik zou liever alles doen dan tflt u onwaarheid te spreken Jk weet het mijn kind Maar toch het betrefthier een dier vreemde geheimziunige zaken waaromtrent men zich zoo gemakkelijk vergiaf Dedookteren van Eva verbergen voor cichzelvea zoodikwijlt wKt hui hart gt ia dien aanslag ten minste één gulden bedraagt Door den aanslag in de grondbelastini in art 1 vermehl worden de hoofdsom en de Rgksopoouten verstaan Aaaalafi in de vermogens of in de bedrijfabelasling geeft K ena nanspraak op kiearecht indien hy het gevolg ia van eene met de waarheid strijdige aangifte Bij do berokenin van don workelyken huurprijs wordt maandhuur tot woekbuur herleid door deeling met 4 jaarhuur door deeling met 60 Bij de berekening van het inkomen bedoeld in art b £ e eerate lid worden vrijo woning of inwoning en vrije kost en inwoning gerekend op het bedrag voor de gemeente of net gedeelte der gemeente waar zij genoten worden vermol 1 in de bij deze wet gevoegde tabel enkel vrije kost op het büdraft vermeld iu de laatste kolom verminderd met dat vermeld in do voorlaatste kolom dier tabel Overigens komt allet U geld in aanmerking Indi n het inkomen bedoeld in art 16 2a als vast week veertiendang ch mannd of jaarl on ia genoten on dit lo n wegaus liektc of vurwonding gedurende ten hoogste twae maanden niet of niet ten volle is ontvangen wordt het geacht tot het nornïale bedrag te zijn genoten Indien gedeelten eener Gemeente in de bij deze wet gevoegde tabol ofzonderlyk worden genoemd wordt de grens tu sohon die gedeelten door Ons Gedepateerdö Staten gehoord bepaald enwann or verandering van omatandigbeden daartoe aanleiding geeft gewijzigd Vaa deze besluiten wordt mededaeling gedaan in de y tastBcourant mat bijvoeging van de adviezen U Ie Gemeente of deel der Gemeente 1 76 GOUDA BuUenlandsch viTZlcBi De Engelsche liberale üad raini8t 5r Sir Henry Fowler heeft in de Natiuual Liberal Olnb een merkwaardige redevoering gehouden Hy verdedigde Sir W Harcourt en verklaarde het leiderschap van Sir Henry GainpbellBannermftn te aanvaarden John Morley viel hy BCherp aan en hy erkende een imperialist te zyn Fowler s gewichtigste verklaring was dat het bondgenootschap tusschen de liberalen eu de lertjche nationalisten niet langer houdbaar en dus nu ten einde was Do hertog trachtte achter sohertaonde woorden op gewonen lUedaagsohen toon geuit den angst der onzekerheid te verbergen die hem het hart als in de keet deed slaan ylk weet niet hoe andere meisjes allerlei dingen in haar hart verbergen antwo rddo het jonge meisje lachend ymaar ik weet dos te beter dat er niets il wat tot nog toe een schuilplaats in het mijne gewekt heeft Gij zijt er dan bepaald eeker van dat gij nog Bieonod ter wereld befhebtf Het zestienjarige meisje zette groote oogen op Daarop zo de zij glimlachende 1 0 wat dat betreft niemand liefhebben dat heb ik niet gezegd yHoe gij bemint iemand f yZekor ik heb iemand lief met heal myn hart alft n dat bedoeld hebt dan ja maar dat verbergt niJD hart niet en het zon my treurig maken als het dat kon doen De hertog verbleekte en hem ontbrak bijna den noed om verder te gaau y£n wie ia dat dan wie hebt gij zoo lief mijn kind F Wie andere dan u heer hertog f antwoordde hae jonge meisje hem om den hnls vallende en hem kuasende ffFoei dat gij denkt dot ik nog anderen liefheb hoe slecht van ui Gij hebt my Yx i myn kind ik wist het wel maar op welke wijze Fvenals of ik uw vader was en gy mijn kind waart Of gevoelt ge iets anders laat uw hart apreken Waarlijk ik zou niet anders het kunne i uitlegg D utvoordd Mathilda nut de oogeti ter van Gedeputeerde Staten voor zoover bij de besluiten van die adviezen is afgeweken VolKens rtikel 20 der Wet is voor hen die krachtens vroeger gedane ann cifto np de loopende kiezarslijst voorkomen herniauivde aangifte ounoodig indien do plaatsing op die lijst berustte op Ie bewoning van oen huis of gedeelte van een huiï of van een voartnig mils zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of eon gedeelte van hetzelfde huis of hotzüUle vaartuig bewonen 2e genot van pensioen 8e bezit van eene inachryving in da Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in de Rijkepostepaarbank 4e afleggen van een examen Osorentegen is hernieuwde aangifia wèl noodig vüor hen wier plaatsing op de lijst berusltfi op Ie bewoning van een huis of gedeelte van een buia of VBO eon vaartuig indien zij niet meer op BI Januari helzelfda huis of oen geileelte van httzelfde huis of hetzelfde vnailuiK bowonon of 9e op genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoo in het bodrijf of beroep der ouders werkiaam hetzy mat of zonder genot vao pensioen Aan hen die verkeereo in het laatste onder No 2 vermelde geval wordt duor den Burgemeester een aangiftebiljet ter aanvultinf toegezonden U 8 81 50 800 00 ♦ 0 10 In de tabel bifdoeld in d artikelen 1 an 2 der Kieswet is voor zoovar de Gemeente Gouda betreft het volgende bepaald ï e nlenwe wet op de lersche graafschapt raden noemde by een bclangryke proefneming en zoolang daarvan de uitkon sten niet bekend zyn moet men zich onthouden van verdere pogingen om Ierland bestuur te wyzigen ♦ Uit Kiel wordt aan de Frankfurter Zeitung gemeld dat de uitzettingen uitNoordSleeswyk weer met den dag toenemen Uit den kreits Hadersleben zyn Dinsdag 19 knechts en dienstboden over de grens gebracht verder een schrynwerkersgezel een neorgoslsgen mei de pont van haar voet in het tapijt woelende en geheel in verwarring Ik houd vaa u boven iedereen alle andere menschen zyn mij nis vreemden ik kan bot niet anders uitleggen Derhalve liova Mathilda wanneer ik u eens Toorsteldc als ik u De hertog aarzelde Welnu wat wilde u zeggen P vroeg Mathilda TerleRcn en blozende als voorzag zy alles Als Ik ja voorstelde mijn vrouwtje te worden mijn Hef vrouwtje Ik heer hertog uw vrouw Ja Msthildo als ik dat voorstelde met de verzekering dat uw antwoord ipdien het weigerachtig ware niets veranderen zou aan onze verhouding van thans wat zoudt ge dan antwoorden Deze vraag werd zoo zacht gedaan dat de woorden bijna onhoorbaar waren Wat ik antwoorden zou heer hertog zeide Mathilda nog meer verlegen en nog sterker blolendw wol dal ik me gelukkig zou aohten en er trotsch op zijn zon uw naam te dragen Ëciige weken later waren y door de hand dea huwelijks veraenigd Mademoiselle de Simeuse had haar naam afgelegd en was hertogin Da Latour goworden ËD als zoodanig vonden wij haar in het theatre de Gymnase waar zij de algemaene belangstelling en bewondering opwekte en niet het allerminst van Anuibdl en van zgn pleegvadet dien wij allo moeite zagen doen om inlichtingeo omtrent haar te verkrijgen WmrtH vmvoigd