Goudsche Courant, maandag 6 februari 1899

4 58 4 68 5 11 C 61 8 11 7 81 7 66 8 81 8 6 10 04 10 3 6 5 n 8 08 D 10 11 r 6 18 n K I 1 09 10 18 5 19 8 18 door 10 16 6 18 5 10 5 40 10 80 7 50 8 15 8 60 9 10 10 34 10 64 Rattordua 4 46 6 58 16 7 86 7 B8 8 40 9 18 9 68 10 19 11 85 11 50 11 17 1 44 8 5U 3 4 4 06 4 40 6 35 8 17 7 16 8 9 87 10 1 OoDtrnoonallééa Oipella 4 56 OS D f 10 99 V 1 64 g n Ir 4 50 8 17 ff 9 47 ff Ie en e kl Wl Niouworkerk 6 04 11 lO St f t t 8 01 V ff 4 67 84 w ff 9 64 ff reitimr moot liob boTendiea rooRiea vea Uoordreolit 6 11 8 19 door n K 10 48 r n 1 08 p V H 5 04 6 41 f ff 10 01 ff nda 6 17 85 8 88 7 45 8 11 9 9 47 10 18 10 49 11 64 19 0 11 47 1 14 4 09 4 05 4 14 6 10 6 66 47 7 46 8 80 10 07 lO ajl en bewijj i f 0 80 11 18 11 18 11 6 11 80 ff 1 8 11 41 1 19 11 66 ff 1 88 19 18 48 1 3 4 65 6 85 6 64 6 16 7 84 7 58 3 M 8 64 10 ff ff ff 84 D ff 10 18 6 18 ff ff ff 8 15 ff 10 11 6 88 ff ff ff 8 8 door ff 10 88 6 87 5 66 6 11 8 48 8 04 8 84 8 58 9 81 10 88 ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE n r 99 9 Gratis Verloting IN HET Sigaren Magazijn DE MAGHEET Lange Groenendaal I 23 Van af ZATERDAG 4 FEBRUARI wordt aan ieder die voor 10 cent koopt aan SIGAREN SIGARETTEN TABAK THEE KOFFIE en CHOCOLADE een gfenummerde g ralis Bon uilgercikl tlfl welke recht geeft op één der fraaie prijften in de uitstalling te zien en C welke aangewezen wordt door de es O B C O e s 9 a 9 09 e ZIE ETALAGE l§iaalsloterlJ ZIE ETALAGE UITGEWOGEN GROENTEN geaas 1396 onovsrtrsfSare Rwalihit 16 Cent 16 16 2Ü I J BIBWENGA lloo slraat 122 rouda Steeds voorradig eene niiine keuze der Solieilste soorlen Naaim achin es welke tol billijke prijien warden geleverd f r Des erkieiend op afbetaling per maand en per week A LKWEINSTEIIN OOUDA Kleiweg 40 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdienst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van jreenwicii eoDDA ROTTSRDlUTiea nna 9 14 86 SOSDA DEN B 1 A e ria teia 1 14 8 45 4 49 9 17 9 8 9 67 10 14 11 15 9 6 V 68 10 16 10 44 11 46 7 46 o 7 68 = 84j 8 89R G O D 1 A A MS T B R O A U oud 8 118 14 9 48 10 87 11 10 t U 5 10 7 61 8 S6 l l 8 Ain8t W 8 01 9 0610 86 19 48 1 5 00 87 8 40 lO OS 11 87 Amit 0 8 80 9 1110 80 108 1 18 5 18 8 6810 8 11 41 o U I O A U T K E C H 1 rite Ter 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 11 53 1 10 8 17 4 88 ll U ff ff ff 8 87 6 10 6 87 8 46 tM ff 8 50 5 04 8 66 9 89 10 61 11 45 19 38 88 7 45 8 87 8 49 9 00 9 10 1 1 15 10 38 11 38 18 08 1 37 3 08 8 96 8 55 4 48 6 88 83 S i 7 58 8 53 8 0 ff 9 18 ff 10 88 11 66 18 84 8 47 1 1 6 7 1 jj 8 14 ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 84 8 87 9 08 9 88 9 58 10 69 11 10 18 11 1 09 8 40 4 87 5 80 8 10 7 19 8 85 ï mit C8 7 06 8 10 9 06 11 15 1 68 8 46 4 4S 8 10 7 45 9 4Ami r 7 10 8 86 9 80 11 30 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 Qouda 8 09 1 18 1II 09 11 51 8 56 4 47 5 4 7 48 8 49 11 1 schoenmaker en de directrice van een modewinkel Bovendien zjjn Maandag meer dan 20 personen op bet politie bureau geroepen om een waarschuwing te ontvangen Het laatste nnmmer van het Anitsblatt van de koninklijke regeering deelt mede dat kortgeleden 6 Denen 1 Zv sei en 1 Hollander het land zijn uitgezet als hiildorlij te vreemdelingen schen voort op don Koning te sch dat hij met Bara heeft gesproken Dfe Belgische radicale bladen gum intusmpen oni ver de invoering van liet êendistriclcnstelsil en daar e zwarte om twee Ministers weggejaagd heeren zeggen dat de Koning dati deed om liberalen in de Kamer te krijger die hem aan geld moeten helpen voor den Ccngo staat Altjd even bescheiden en fatRoejnliJk zoo ziJH de ïlericalen den Duitde spcel In de begrootingBcommissio van schen Rijksdag is de quaestic van schandalen die te Berlijn en Hakmover inden laatsten tiJd hebben plaats ehad enwaarin officieren betrokken waren Ier sprakegekomen Do Minister Von Goszler betuigdezijn spijt Bver deze voorvallen en daf de verzekering dat de Keizer zonder aanzien despersoons voortging om hieraan eei einde temaken Hot spel kwam dan ook irJ ofüciorskrlngen feitelijk minder voor dan vroeger Op alle plaatsen waar jongelieden tot officierworden opgeleid zonden ie cadetten door deleeraren voor de nadeelige gevolgtjn van hetspel worden gewaarschuwd j I De berichten uit Washingt n doen vermoeden dat er een crisis in liet W iitte Huis ophanden is De ochtendbladen mefden dat president Mc Kinley ten gevolge i van den hardnokkigen tegenstand van deii Senaat tegen het vredestractaat met Spdnjo zoo afgemat en zenuwachtig is dat zp gezondheid er ernstig onder l jdt De secretaris van den president heeft verklaard dat de president vermoeid en opgewonden is door de groote verantwoordelijkheid die de oorlog en de daarop gevolgde onderhandelingen hem hebben opgelegd docli liij acht het overdreven als beweerd wordt dat de gezondheid van den president daardoor ernstig geschokt zou zj n Integendeel is de gezondheidstoestand van den president zeer goed en heeft hy alleen lielioefte aan wat mst 8 86 8 48 8 40 8 68 9 C5 Chnidt 7 85 Mnordrsofat door 7 81 NiouwerVotk 7 80 Oipalla 7 48 Kolterdun 0 80 7 66 7 80 8 30 7 41 8 48 7 63 8 61 8 07 9 08 8 18 9 01 Gouda Zerfibuiun MoarlcaiMlle ZoetermaarZtgwaftrd Voorburg Hag eÜBge 6 48 Voorburg 5 6 Zoetermeer Zegveard 8 8 ZefenhnUD Moorkipelle 17 Ooud 18 8 34 7 51 8 14 6 80 6 86 5 48 8 08 8 89 5 7 8 7 18 HoofU Oidew Woerd Ttreolit 8 08 8 8 7 04 Utieokt 6 16 Woei ei i 49 Oudaw Deze mededeelingen doen doorschemeren dat de president hartelijk genoeg begint te krijgen van de zorgen en verdrietel kheden en vooral van de tegenwerking die hji ondervindt De Filipinos verzetten zich en maken zich tot krachtigen tegenstand gereed de Jubanen weigeren zich te schikken oiaar de voorschriften door humie bevrijders gegeven en in den Senaat neemt de oppositie tegen de annexatie politiek met den dag toe Voeg daarbij t tegen Alger en Long de staatssecretarissen voor oorlog en marine krasse beschuldigingen worden ingebiacht wegens de toestanden zoowel bij het leger als op de vloot die hij de mobilisatie ontdekt zijn en waarvoor een enquête commissie benoemd is die voortdurend hatelijke berichtjes in de wereld zendt en men kan zich voorstellen dat dit zelfs een man van ijzer en staal als Mc Kinley eindelijk begint te verdrieten Of hij werkelp plan heeft zijn ambt neer te leggen dan of zj n houding slechts een bedreiging is om de oppositie tegen do Begeering te temperen moet de tijd leeren Verspreide Berichten De merkwaardigste gevolgtrekking in verband met de zaak Dreyfus die wiJ nog hebben gelezen is deze dat hot de schuld van Dreyfus is als de zaak op de lange bahn komt f Deze ontdokking iankcn wiJ aart de PariJsche Presse die den pnicurenr generaal vaiMJikenne deze verklaring heeft laten apeggeWf ls de znak van langen duur wordt is dit te wyton aan den kwaden wil van den gevangene die geweigerd heeft op schrift of onder dictie Van een griffier te antwoorden op de tweede vragenlijst van de Kamer van Strafzaken en verklaart slechts te ïarijs te znllon spreken De strafkamer van het Hqf van cassatie heeft heden generaal Bogot verhoord maar hem niet zooals sommigen beweerden dat gebeuren zou met Picquart geconfronteerd 4isteren hebben Paul Meye en Gify leden van het Instituut en Molinier hoogleeraar aan de Ecole des hartes vóór de strafkamer verklaringen afgelegd over het borderel Meyer verklaarde dat het borderel door Estorhazy geschreven was er geen kenteeken vertoont waaruit men zou kunnen opmaken dat het nagetrokken of 0p eenigerlei wijze vervalscht is öiry zeide dat hjj na een zorgvuldig onderzoek van de stukken van liet borderel en van Esterhazy s brieven op mailpapier de slotsom waartoe hiJ reeds in het Zola proces gekomen was ten nadeele van Esterhazy moest bevestigen Molinier geloofde dat niemand meer botwijfelen kan dat het borderel van Esterhazy is Volgens de Figaro heelt de strafkamer den 2ien Januari overste du Paty de Clam met majoor Esterhazy confronteerd naar aanleiding van verklaringen door laatstgenoemde den vorigen dag ats elogd De strafkamer verhoort voor de tweede maal de exporten van 1894 o m Bertillon wien handschriften van Esterhazy waaronder een op papier pelure gelijk aan dat van t bordereau ziJn ter onderzoek gegeven Zola is eerelid van de Touring Ulnb een vereeniging van wielrijders t e Parijs Vele leden wenschten dat hiJ alB zoodanig geschrapt zou worden Anderen daarentegen waren daar sterk tegen Het hoofdbestuur heeft thans bekend gemaakt dat het zich zal houden aan de einijbeslissing van den Haad van het Legioen van Eer BINNENLAND STATEN GENEUAAL BBRSrm KMMEH Zitting van Vrpag H Februari 1899 Bij de bchandeUng van het Hoofdstak Binncnlandsche Zaken waarschuwt de heer Van Nispen tot Pannerden reeds nu tegen de maatregelen tot herstel der progressie bij de gemeentelijke belastingen De heer De Jong kwam op tegen de weelderke beschikking over s lands gelden door de ambtenaren voor de gebouwen Pe Minister verzette zich daartegen en de heer Bergsma vroeg waarborgen voor de gemeente secretarissen en ontvangers tegen willekeurig ontslag 9 64 10 11 11 19 11 81 11 13 11 86 11 41 11 61 11 68 1 l T 14 1 18 11 18 10 18 10 80 U Sl 18 81 8 3i D door 9 03 9 48 11 17 10 11 10 17 10 81 10 48 10 54 11 57 1 45 8 08 11 81 18 87 1 16 Ministor Borgesius beloofde vdortgaande bezuiniging op gebouwen acht Hijkspensioen voor weduwen en weezen van gemeenteambtenaren ook do jr den heer Bergsma gevraagd wenschelijk maar vooreerst niet uitvoerbaar met het oog op de ftaanciën BiJ de herziening der gemeentewet zuilen waarborgen voor gemeente secretarissen en ontvan gers worden overwogen Hoewel onderzoek naar do werking der gemeenteheflingen nog voortduurt denkt de Minister niet aan het verplichten van gemeenten tot heffing et progressie maar zal hij voorstellen gemeenten die zonder progressie be zwaren ondervinden bevoogd te verklaren een beperkte progressie in te voftwuT BiJ het onderwijs betoogde de heer Van Zinnicq Bergman de onbruikbaarheid der openbare school wegens de afwezigheid van aJle godsdienstig onderricht èn het wantrouwen in de onderwijzers die gevaarlijke beginselen huldigen en ook wegens de cmbillijkhcid Mn dnizenden te doenmeê te betalen voor een h i voor hun kinderen verderfelijk onderwijs en de armen te verplichten die school te bezoeken aclit spr de vrije school de boste oplossing Want leerplicht zal op het nentraliteitsstandpunt afstuiten De heer S v d Oijc stennde dit betoog mede overtuigd van de onbestaanbaarheid der neutrale school De heer Vening Meincsz dringt aan op een spoedige wijziging der wet op het liooger onderwijs in het belang der studiën van Pflinsvaulsche jongelieden aan onze Universiteiten on vraagt vrijheid voor gemeenten in de bepaling van het rainerval der Gymnasia Besloten wordt morgen zitting te houden De heer Van Asch van Wijck sluit zich aan biJ den heer Meinesz omtrent de ZnidAfrikaansche jongelieden dringt aan op spoedige gelijkstelling van de eindexamens der vrije gymnasia voor toelating tot de universiteiten en subsidieering der vrije gymnasia Voorts wenscht ook spr dat de reg zooveel mogelijk de vrije scholen aanmoedige nu de openbare school leidt tot scheiding in plaats tot eendracht en uit Dünners brief blpt dat zü den godsdienstigen Joden niet dient Schenkt deze muiister ons de vrjje school er zal oen danktoon in Nederland opgaan De heer Van Ljjnden betoogde de wenschelijkheid eener hervoiming van alle takken van onderwijs in onderling verband De heer Alberda noemde de openbare school de vrije bü uitnemendheid waar de godsdienst niet gebannen wordt en vertrouwt op liet schooltoezicht oin te waken tegen misbruiken Z i deed de zaaÈ Dünner goed aan de openbare school die Bijbel en Kruis bü uitnemendheid huldigt De heer Van den Biesen bestreed den heer Alberda en vroeg gelijkstelling in rechten van de openbare met de bijzondere school De minister deelde mede dat eene reorganisatie van het hooger onderwijs in bewerking is en dat ook de wettelijke bepalingen betrekkelijk minerval gewijzigd zullen worden Hü handhaafde krachtig het beginsel der openbare school doch bleef zich bereid verklaren zooveel mogelijk onbillijkheden weg te nemen die het bijzonder onderwijs nog mochten drukken Verder constateerde de minister dat niet is gebleken dat eenlg oud voorstander van het openbaar onderwijs zou zjjn bekeerd tot verdediging van het bijzonder onderwijs zooals in het verslag was gezegd De minister van Marine vice admiraal Köell is herstellende maar moest nog het bed houden in het belang eener voorZ Exc volstrekt noodzakelijk geoordeelde rust Uit den Haag meldt men ons 1 11 8 48 4 15 6 15 1 86 1 41 1 66 1 08 1 17 8 40 4 38 4 89 4 58 6 04 6 15 8 14 S 66 7 10 7 18 7 110 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 8 59 8 14 4 6t 9 10 9 07 10 08 9 88 9 88 8 49 lO ii 10 84 10 64 11 10 Thans wordt uit goede bron verzekerd dat tegen of in October van dit jaar de verwisseling van gouverneur generaal in Nod Indië kan worden tegemoetgezien daar de tegenwoordige landvoogd Jhr van der Wyck alsdan zijn bestuurstaak zal uederleggen N K et STADSNIEUWS GOUDA 4 Februari 1899 Naar wjj nit goede toon vernemen hoopt de heer P Bisschop alhier den 14 Februari a s den dag te herdenken waarop hij voor 30 jaren als kapitein der Leidsche Stoom bootMaatschappij de Volharding in dienst trad Wij twijfelen niet of het zal hem op dezen dag niet aan belangstelling en sympathie zoowel door de Directie van bovengenoemde Maatschappij als van het publiek ontbreken en wenschen dat de humane kapitein nogvele jaren de belangen van de Maatschappij en het publiek mag behartigen Door de directie van de Maatschappij de Volharding zullen deze hooge dienstjaren van genoemden kapitein zeker wel op prijs gesteld worden V Blijkens achterstaande advertentie heeft de heer J Roode in zjjne werkplaats een geheel nieuwe machine aangeschaft om het bier at te tappen Deze ïsobarometrische tapinrichting zuigt eerst de lucht uit de üesch en vult deze daarna zonder dut er verdere lucht biJ kan komen z iodat het bier ten allen zpe even versch is als wanneer het van t vat wordt afgetapt Gisteren avond hield de afdeeling Gouda van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland op de bovenzaal van het fafé het Schaakbord aan den Kleiweg alhier eene vergadering waarbjj verscheidene introducé s tegenwoordig waren Ofschoon het introdnceeren van niet Ieden op hare vergftderingen geen gewoonte isl had het Bestunr van de Afdeeling gemeend in deze eene uitzondering te moeten maken omdat de heer Mr M M Schim van der Loefl zich bereid had verklaard dien avond eene lezing te honden over de Faillissementswet en eenige bijzonderheden daaromtrent voor allen die tot de Handels of Kantoorbedienden behooren van groot belang zijn Dat de geïutroduceerden in deze met het Bestnur homogeen waren bewees wel hunne belangrijke opkomst Nu men zal dan ook wel geen szins in zijne verwachtingen zjn teleurgesteld daar de geachte spreker zich op eene uitnemende wijze van de zoo geheel belangeloos op zich genomen taak kweet waarvan het krachtige en langdurige applaus na afloop voorzeker het beste bewijs was Volgaarne sloot de vergadering zich dan ook aan bij de woorden van hartelijken dank door den Voorzitter den heer A 5 Lafeber gesproken en bü den door ZEd geuitten wensch dat de heer Schim jian der Loefl zich nogmaals zon beschikbaar stellen om het een of andere onderwerp waarvan de kennis voor den Handels en Kantoorbediende van zoovael gewicht is te bespreken en waartoe zich laatstgenoemde heer dan ook bereid verklaarde Dat bovengenoemde afdeeling die thans 32 leden telt niet zonder vrucht werkzaam is bewust wel dat zü niettegenstaande zfl eerst bestaat sedert 11 Mei 1898 er reeds in geslaagd is voo hare leden eene cursus in het boekhouden tc openen welke weldra ook nog door meerdere cursussen zal worden gevolgd zoodat het lidmaatschap voor allen die tot den bovengenoemden stand behooren krachtig kan worden aanbevolen 11 18 f 1 44 10 06 11 6 8 18 6 18 8 80 8 89 60 i i 9 34 9 48 9 59 10 10 7 80 7 48 S S8 De inschrüving voor Planten door de Vereeniging Fioralia alhier zal dit jaar plaats hebben op Maandag 13 Februari tusschen 11 en 8 uur op den tuin van de heeren Gebr Steensma a d ïurfsingel 77 78 D navolgende planten zullen worden beschik baar gesteld in Serie I Fuchsia Schneewittchen Begonia Vernon Impatiens Snltanie en in Serie II Agerathum Thnmbergia Zonaal Vesuvius rood Joleus gekleurd blad en Fuchsia Daniel Lambert Op do inschrüvingvbiljetten die van 6 tot 11 Februari bü H H Bestuursleden zullen verkrijgbaar zün zie aanplakbiljetten komen twee nieuwe punten vocn Ie door niet meer dan één persoon uit elk gezin mag worden ingeschreven 2e bü de prüsnitdeeling zuilen aan de bekroonden worden uitgereikt aan een houder van Serie I hoogstens 1 Serieprüs on 1 gewone prfls ean een houder van Serie II hoogstens 1 Slerieprüs en 2 gewone prüzen an een houder van Serie I en n hoogstens 1 Serieprüs en 3 gew me prflzen Deze maatregelen zün door het Bestnur genomen om de kans tot het verkrügen van eau bekroning en het daaraan verbonden cadean voor de deelnemers te vergrooten daar hierdoor voorkomen Avordt dat van de cadeaux die worden uitgereikt te velen in handen van één persoon of van één gezin komen Ongetwüfeld zullen hierdoor weder nieuwe insehrüvei s worden gewonnen en dan is weder een stap gedaan in de richting van het doel der Vereeniging het bevorderen van het kweeken van bloemen en planten door de arbeidende klasse Evenals in 1897 zal aan lederen inschrüver gratis een Iflst met raadgevingen voor het kweeken der ditmaal afgegeven planten worden uitgereikt Met lust en zorg gewapend en de voor iedere plant afzonderlük aangegeven wenken volgende zullen zeer zeker weder velen van de kleine plantjes die hen verstrekt worden eene collectie Jraai gevormde planten weten te verkrügen welke niet alleen de inzending op de jaarlyksche Tentoonstelling waard zai zün maar ook zooals in voorgaande jaren berhaaldelÖk geschiedde de bewondering van deskundigen verwerven Van harte wenschen wij hun allen goed succes op hunne pogingen Over Mr A Angeloti de beroemde Engelsche VorkleedingsTooueelspeler op zü n Triumftocht door de wereld zegt o a de Rotterdamsche Courant Indien de Ixeer Angeloti die sinds een tweetal avonden in onz n Circus optreedt en door büzondere omstandigheden nog slechts enkele avonden voor Rotterdam beschikbaar heeft er in slagen kon een artist van gelüke kracht te vinden konden dezen met hun beidjes en een of twee figuranten zoo ongeveer alle tooneelwerken van het modeiUBj repertoire vertoonen Dat zou nu werkelijk eens iets geheel nieuws zün een tooneelgezelschap van 2 personen iets wonder geschiks voor onze provincie steden die moeten teren op wat nit Amsterdam en Rotterdam komt overwaaien Die meneer Angeloti geeft eindelük een verbeterde en vermeerderde editie van verrichtingen der bekende Characterdttrsteller de Inidjcs die met behulp van een rüke garderobe en baardeii jiuorren en pruiken 4 discretion overmits een extra plooibaar gelaat een lange reeks personen van naam en van reputatie van nu en van vroeger aan ons laten voorbü trekken In elk geval is de vertooning van Angeloti nieuw en zeer interessant Jnist iets wat de heer Phiaging hebben moet Een volledig drama wordt er vertoond met zes handelende personen die door den heer Angeloti geheel alleen worden uitgebeeld Achtereenvolgens zien we hem in vüf verschillende karakters tweemaal als man op jaren tweemaal als jonge man en dan als vrouw Met bliksemsnelheid verwisselt Angeloti van Costuum of juister va uiterlflk en van stem In denzelfden tüd dien een acteur behoeft om een deur in te gaan en eén ander uit toovert hü zich om van grjsaard in jongen man en van jongen man in vrouw te veranderen vica versa en weet dan elks karakter elks gebaar en spreektoon wonder wel na te bootsen En dan laat hü Componisten van naam zien in hun volle kracht aan t hoofd van een Orkest Bellini Verdi Gounod Thomas Haydn Liszt Strouse J Coenen enz enz óók zeer kranig HiiSTKECHT In de W ensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad werd behoudens goedkeurmg van Gedeputeerde Staten eene subsidie van f 100 verleend aan de alhier bestaande Koningin WilhelmmaVereeniging die middelen beraamt om de jaarlüksche paardenen lammermarkt te verbeteren KEfflPBN a d Lek Woensdag j l werd de spreekbeurt in het Departement alhier vervuld door den heer J C v d Berg van Heerenveen In een schitterende improvisatie schetste spreker het leven en het werken van Napoleon Buonaparte Met onverdeelde aandacht werd deze schoone rede waarin de geheele persoonlükheid van Napoleon als t ware voor oogen trad aangehoord De hoofdmomenten uit het zooveel beteekenend optreden van Napoleon werden duidelijk en met helderheid weergegeven Ten slotte gaf spreker nog eene pittige büdrage ten beste Stolwijk Door het ctassikaal bestuur van Gouda is aan den kerkeraad der Ned Herv Gemeente alhier voor den tüd van drie maanden dispensatie verleend van de verplichting tot het beroepen van een predikant De kerkeraad had met het oog op de belangrüke vermindering die het predikants traktement heeft ondergaan voor een half jaar uitstel gevraagd NiEuwEEKBRK a d IJsel De heer J E van Voorthnijsen burgemeester alhier dio zich metterwoon te s Gravenhage gaat vestigen heeft tegen den 1 5den Februari a s eervol ontslag aangevraagd Boskoop Ofschoon er reeds sedert jaren allerlei plannen ontworpen waren opnemingen en opmetingen hebben plaats gehad om deze gemeente aan het spoorwegnet te ver binden en zulk een verbinding hoewel er de rgootste behoefte aan bestaat tot de vrome wenschen bleef behooren is er nu gegronde hoop dat er in deze behoeften voldaan zal worden De Maatschappü tot exploitatie van Tramwegen heeft deze week opnemingen gedaan voor den aanleg van een tramweg van Boskoop naar Gouda over Waddingsveen De weg zal loepen van de Bootstraat te Boskoop langs den Züdeweg den Noordeinderweg over Waddingsveen den Kerkweg de Dorrekade met brug over de Gouwe naar Gouda Alles zal zoo aangelegd worden dat de wagens voor het goederenvervoer te Boskoop kunnen geladen worden en te Gouda op den bestaanden spoorweg knnnen overgaan ADVERTEÏ TIEN Bevallen van een Dochtor W B VAK WIJN6AAHDEN ScnOKKESKAMP GovDA i Febr 1899 Gouds 4 Februari 1899 M U Hiermede heb ik de eer II te berichten dat ik inün Huis Rijtuig en PlafondSchildersaffaire heb overgedaan aan den Heer JT W WOERLEE die haar vaii at 1 MAART 1899 voor eigen rekening zal voortzetten Onder dankzegging van het vertrouwen zoo ruimschoots en vele jaren genoten beveel ik inün opvolger in uwe welwillendheid aan die ik niet twüfel of zal overeenkomstig do eischen des tüns door nauwgezette plichtsbetrachting met lietzelfde Personeel de zaak voortzetten welke aan hem ten volle is toevertrouwd Hoogarbtend ÜEd Dw Dr M KETEL Onder verwüziiig naar bovenstaande mededeeling geef ik U kennis dat de Huis Rijtuig en PlafondSohildersaffaire tot heden gedreven door den Heer H KETEL door mü is overgenomen en op dezelfde voet van af 1 MAART a s zal worden voortgezet terwül ik niets onbeproefd zal laten mü het vertrouwen door hem zoo ruimschoots ondervonden door accurate en prompte bediening waardig te maken Onder aanbeveling noem ik mü Hoogachtend Uw Dw Dr J W WOERLEE Gouda Turfmarkt B 93 mr GEEN BETER tdres voor alle soorten SCHOEN WERK bIi het Noordbrabantach Schoen en L arzenma gaiün Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend Alle reparatiën en aangemeten werk Opruiming van het nog voorradig winterwerk en ODgeiorteard whoenweik Zie de etalage SNIJBOONEN per 5 onsSPER IEBOONEN SPINAZIE DOPERWTEN i inbevelenü Zaal KUNSTMIJV Sociëteit Ons Genoegen Donderdag 9 Februari Buitengewone Gastvoorstelling door den beroemden Solo Tooneelspeler zie verder de groote bllktlen Leden 0 00 Niet leden Aanvang S uur precies Het is een elk geraden met het oog op den groeten toeloop vooruit plaatsen te bespreken k 5 Cts per plaats aan het lokaal Fyne Cognac bü Slotemaker é Co wiirniliiÊF en voeten genezen dadeljk na het gebruik van de beroemde Winterhanden Zalf verkrügbaar tegen lO Cent per doot bijJ W mi Kleiveg No 2 Goada FOTOCiRAFIK STUmO Flttwetlen Singel 692 Gn fii Heproductie werk Vergrootingeii Bnste Opname s Interieurs Kinderopname s enz enz BtgiUJIn nk dta Siatep a Serieus werk Billijke pi ijxni vfelvulilig verzofit SOCIËTEIT DE REÖNIE Oost haven Donderdag 9 Februari des avonds ten H uur DE MODERNE WONDEREN HOMESfEY DAVEtORT Neues Programm und Original Amerikanische Spiritisten Séance bei verdunkelten Saaie und Geistererscheinungen von Homes Fey und Davenport Voor de eerste maal in Europa Da8 Riech und Seh Mediuin Entree Ie Rang 1 2e Kang O r Leerlingen van openbare inrichtingen van Onderwüs 0 0 Toegangsbewüzen te bekomen in den Boekhandel van de flrma EDAD Dubbele Buurt B 3 Ooberroepelijk lutste voorslelliug