Goudsche Courant, maandag 6 februari 1899

JT SOBABOHETRISCHB T APIKBICHTIMC J So 7806 Maandag 6 Februari 1809 Sliste Jaargang mmm amm Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T l tó BH M P i c T lef n 0 t De üitfe a dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s Ëf ADVERTENTIEN worden g eplaatst vait I met uitzondering van Zon en Feestdagenl M É Ül mf ttQ Centen iedere reg el meer De prijs per drie maanden is f 1 26 jranci pff v rfflHH 5v Centen liroote letters worden berekend ppst lj 7ö I aMfffiUffilp W plaatsruimte feï W Inzending van Advertentiën tof 1 uiu dfs rnidd 1i STa44T ü gelapt worden met versterkt Koolzuur gehalte zonder aan de lucht blojptgesteld geweest te zijn i I Deze bev rking heeft het gr4 te voordeel bovenalle tot hientoe bestaande systemen dat hel Bier veel fijner mousseert en z n vollje smaak enarjoina behoudt bovendHRn w ordi jdit Afzonderlijke Nommers i V IJ F CENTEN im ls of nare Bier geschonket versch van i val Imsterdain Vikrs Slotkrg aanbeveljing hqogachte ± 31 1 e 9 ROOKT DA CAPO 2 CT SJgAAR LOUl BISSCHIP D me8 en HMren Eemontoirs Heparatiën aan alle Unrwerken biUijk L VITTENB0Gil4RD Oobthaven B 16 Goudsclie Handelsdnikkehj van ALBs JONQENEEL GOUDA Oosthaven B 78 Werkt tegen aterk concurreerende pry n Vraag monsters met prUsopgav Handel in alle soorteniPakpapieren Vet¥r jperkament Geplakte Winkel en Sigarenzakjes Papiei n Servetten enz enz ii i Ootid Onk aa A BBmUCUr li ZOOK Bargerliike Stand GEBOREN 2 Febr Nicolaas Adrianns ouders N A van der Ree en J van der Kint Gerurdus Antonius Maria ouders H H Weck en M M van Raa 3 Geertniida ouders H Everling en J 0 Door dezen bericht ik mijne geachte Stadgenooten de aanI schaffing eener Isobarometrische Tap machine waardoor alle bij mij voorradige Biersoorlen ook B O C K B I E II U tot eene proetname beleefd uitnoodigende verbll I lEd Dw lj ienaBr iaar 1 1 GOUDA Kleiweg Ë 941 Irlaiiufactureii uaren Band uemaakte uoederen MAANDAG 6 FKBRUAIU roote Halfjaarlijksche OPRllNING Alle Goederen zullen tot veel verminderde prijzen worden Uitverkocht EXTRA VOORDEELIOE AANBIEDINGEN IN I SËRVETTEIV en TAFELLAKËNS alsmede alle soorten Witte Goederen aan het stuk 1 EEN CnOOVE PAIITIdl DAAIEliHEllllDEN PAWTALONI en MACHTJitPOlfVEN xuUen tot onaekend lage prijten woraen opgeruimil Tevens hetten wij eztra koopjes in Gekleurde Japonstoffen AI EDE SENE QBOOTE PARTIJ ZWART GEWERKTE STOFFEN VOOR AANNEEM JAPONNEN VAN STORY CLARK DE ORGELS zgn alleen in Nederland reedabg duUietldeH ingeToerd en alom bekend en geliefd Steeda een fr€uiie êorteering er Tan roorhanden ook ran anderi nitnemende fabrikaten GROOTE VEKSCBEIDENHJEID van ALLEBLEI MUZIBKINSTKOMENTBN en BENOODIGDE VOOKWEKPEN BIJ DE MUZIEK To bobaran Strtjkatokken in te toveren lóór êm fkl l lHfl vT of op den lutsten VU l r TBD iedere maiod m Jf l W MARKl Groote Sorteering $ aande Klokken Pendules Wekkers Extra keuze in I S REISER Korte Tiendeweg Goud Voortzetting der Algeheele U I T V E n ü O O P wegens vertrek naar elderg Mauafaotareo Veeren en Kapok Bedden Dekena Witte er Luiermand Goederea a le soorten ran Zwarte Ëfien en Gewerkte Stoffen b conder geschikt voor Aanneem Trouw 6q EouwJaponnen Gekleurde eo Zwarte Coupons van 1 25 voor 80 cent de el Groote Sorteering Maskers en andere Artikelen Toor Bal MftBaue Gekleurde Katoenen 6 cent per el roor Maskerade CoatuDmB Gevoerde Zyde Rokken Tan i iSO Toor 12 90 Laknnsche Rokken f 1 25 Echte JLeidsche Wollen Dekens 2 peraoons ran f 5 Toor f 3 75 Het UÜI9 is TE HUUR spoedig teaanvaarden I S KEISER Korle Tiendeweg Gonda I L ll44ILi HJ TW EEDE BJ AD üemeug ilé Bericlitfin Te Bovertkarspel N H heeft de nacht wMit ma ambt neergelegd de obüo brave man Ijad e reden toe De ong bondenheidvan eeiige jongelieden maakte Het den mante lastfc Eenigen tiJd geleden werd Vil gewapend ori wel aaji een bqora gebondln zoodat Jifl moest wachten totj een voorSjganger hfem erloste een andej liaal werji hij oj no men eifl hangende gAuden oyer de iaSning fcïier lAug of bedJfcgd met en nacMelUk bad als hij niet eeiMroove zjjncr danskmist t p besjje gaj Somijl erd het dezen dienaar elflk Jgeraaakt dat hB lp zol 4aii door rnstige ri enj en te verioekBi elcidejjjfj iHi i jnditie zóó m j rfitést Vinchtcn en batgoraj nit bed te h pi jhul swaarts tb W Zekeiji H 1 8 t MaiKelo bracht nii markt ehoaden te hebben ijn meisje Johanna S e eman naar tuis Wonende opeen half umi afstands van t dorpi B j hnis gekomen z jnde vroeg hjj haa dcn volgender keer weef met hem nit § gaan wat weigerde aarover geërgerd nam hy zyn xofit en ht haar vier diepe sneden over gezirht toofd toe waardoor zü aan neus eti oor liarl k werd gewonddader heeft bekend en is door de ma iaaBs naar Almelo getransporteerd üdtere v D nit Didam die te Arnheirjin voorloopige hechtenis zat iftoest hedenvoor het kantongerecht te Doesbnrg vei achvinen en werd te dien einde door twee rijksveldwachters van Arnhem derwaartsovergebracht Te Doesburg wist hj echtefte ontsnappen en was aldaar weldra uithet gezicht verdwenen A Loterij zwendel Nog altp maken de zoogenaamde stuivevslotorijen slachtoffers niet het minst te Haarlem waar velen reeds genoeg leergeld hebben betaald zou men zeggen Opnieuw is daar wederom gebleken dat die loterijen aan oplichterijen doen denken Te Haarlem heeft zoo iets weder aanleiding gegeven tot een opstootje in de Oranjeboomstraat waar een mede directeur eener dergelijke verloting woonachtig is Eenige vrouwen wenschten de prijzen in ontvangst te nemen waarvoor zjj gestort hadden en waarop zij recht meenden te hebben Onvoldaan moesten ziJ echter hniswaarts keeren Men meldt nit Enschedé aan de N R Ct Vermoedelijk in den nacht van 26 op 27 December zjjn uit het buitenverblijf vanden heer H ter Kuile Jzn alhier gelegen op de Hooge Boekei te Lonneker ontvreemd verschillende voorwerpen van hnishoudelijken aard en ook vele keukengereedsehappen Uit een door den wachtmeester der marechaussee alhier en den brigadier der jijk sveld wacht ingesteld onderzoek is gebleken dat alle voorwerpen waaronder gordijnen ee spiegel enz van de hand zijn gedaan aan A v Q alhier die ze op zijn beurt weer aan anderen heeft verkocht aan S v 6 S en W Al de vermiste voorwerpen zijn weer in beslag genomen De vermoedelijke dadirs zijn 2 Duitschers omtrent wie echter niet anders bekend is dan dat een hnnnet F Sanr heet Daar de familie Ter Kuile om dezen tp van het jaar zelden naar haar buitenverblijf gaat is het verklaarbaar dat de diefstal eerst Vrpag is ontdekt De geschorste meester bakker Vink van de Brooden Meelfabriek te s Gravenhage is thans definitief zonder eenige vergoeding ontslagen Men meldt nitl Aken Een student kreeg eeijigen tp geledon jiferachil van gevoelen mét zijn kleermaker t i eigerdc het gele en werd daarna zijn pleidooi ver 1 den kleermaker op het ilgnur van zaal kwam t tof Daarby bleef t der vorige week kantoor vaif den nver een bestelde jaii verde stuk aanl te nej tot betaling gedigvaard oorloofde de advocial zich een ilAwe aardigbi den student en in dO rel heleedigendo nitdrukkingi echter niet an het fcft am de student in hef advokaat sloot de dom vunrdc twee revolverschoten op den rechtsjgdeorde af waarvan ter een dezen in de kni tfof en schoolHoen zich zelven dood Naar men zegt en de omstandigheden maken dit kdr waarschijnlijk waa de student v S niA Vel bjj t hoofd Laat ste Bei ici ten Tusschen Estorhazy ei kolonel Dn Paty de Clam moet het 24 Jai jaari 11 voor de crimineele kamer bj confrontatie tot ernstige inoidenten zp gekomen waarbij Dn Paty de riam een zeer treuriie rol speelde Driemaal riep Esterhazy hein toe Gij bobt gelogen gü zp een gemeene leugenaar en liet moet in verband met een en ander zijn dat de regeeriijg vertegenwoordigd door jjö et en De Froycinet het besluit zon heh in genomen Estorhazy zoo spoedig mogelijk het hazonpad te doen kiezen in do vrees wel voor nieuwe incidenten waarbj nog andere militairen dan Du Paty de Olam ontmarkerd zouden worden Paul Meyer de directeur der charterschool te Parp en Molinier professor aan die inrichting hebben aan de Temps mededeelingen gedaan omtrent de getuigenissen die zij eergisteren voor de strafkamer aflegden Nu ziJ het origineel van het borderel gezien hebben bevestigen beiden in strijd met de stellige verklaring van Pellieux in het procesZola dat de facsimiles volmaakt getrouwe afdrukken Molinier heeft er aan toegevoegd dat het door Dn Paty do Clam aan Dreyfus gedicteerde schrpen dat bjjna woordelp den inhoud van het borderel bevat nergens oen spoor van beving van de hand verraadt gelp steeds op het voetspoor van Du Paty is beweerd Genoraal Schneegans door de Petite République en Aurore genoemd erkent kolonel Stoffel in algemeene bewoordingen te hebben hooren spreken van den beweerden brief van keizer Wilhelm Men liet naar het schpt dat eigenhandig schrpen hier en daar blpen Bij het officierscorps van het wapen der infanterie wordt weldra een bevordering in rang verwacht Naar men verneemt zal eerstdaags bij de firma Marts Npoff te s Gravenhage in het licht verschpen eene nieuwe vermeerderde nitgave van Dr Fruin s Tien jaren nit den 80 jarigen Oorlog door den beroemden doode zelf nog bewerkt en waarvan de drukproeven alle nog door hem zp nagezien en verbeterd De paus moet voornemens zp het jaar 1900 tot jnbelj aar te proclameeren Het zal dnren van Kerstfeest 99 tot Kerstfeest 1900 Het eerste jubeljaar werd ingesteld door Bonifacius VIII in 1800 en het laatste door Plus IX in 1875 Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen VEILING 3 FEBRUARI 1899 Gehouden door Notaris J P MAHLSÏEDE te Berg Ambacht Landbonwerswoning met Stalling Schuren en aanbehooren benevens een perceel Weiland en Boomgaard in Koolwp onder Stolwp kooper J van Erk te Stolwijk koopsom t 1600 AMERIKAAN8CHE blQ A van OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA TeteithooH Mo i Beurs van 3 FEBRITABI 8 i 97V ilito dito ill 3 B7 diio i to ililo 3 6 Ho ol ü 1 Gou 11 1881 88 S 100 iTiliB I nc hr vinifisaasi 5 86V4 83 881 OoBHSï Obl in I plor 186S B 83 liilo m s lver IS 8 l rS PoaTuOAL O il milt couf on 8 dito tick t 8 i ÏDiUKD Obl Binnenl 1844 4 64 ttiio Onoonl 18110 4 97l i iMo bij Ejlhs 1889 4 7Vi d to liij Hop 1889 1 0 4 97 i d to lu gouil leou I8b3 0 l tl dito dito IS I 5 IO3IV 41V Spa jfPorpH rhull 1831 4 S9 TuJitiu Be r Oiii Iran lSSÜ t 77 t Oe Iceuiiig seria D 22 Gec leörnuaBer eC 1 0 £ DU Aia Rep T abT Vi i 101 S Hoo Obl Buit Soh 188116 1 Venizüela O il 4 oiii p i 1881 3S j Amitebdah ObliKutiou ISliS 3 100 BoMMDAM Stal ieiiu 1894 3 100 N D N Afr H ni 6 s Hund Arüudsb T b Mij Cerliflc len 658 Deli Maatsobappy dito 1 478 Ara Hypotheekb paiidur 4 103 Cult Mij Ier Voratenl aand 50 aOr Hypolb ekb paudbr 3 101 Nederta dsi t o lauk aand I 198 Nel n u de tnnatscb dilo I Mf ig N W Pac llyp h pandbr 8 6 Ron lly ül e lil nii I r i 10 1 ülr I1 V ulliookb il lü 3 98 I OosriNR Ü t Hong bank aand 1 126 Kusi Hypotheukbank piindb 4 AmtuiKA Equ hypotb pao b 5 86 1 Maiw L o Pr U b rerl I 80 I NiB Holl IJ 8poor Mü a nd IIB H i t t Ex il v 81 Spiv aand 111 t Ne l I d Spoorwegm aard j 205 NeJ Zuid Afr Spiti aand 6 208 dito iilo ililo 1891 dilo 6 100 IlAUlSpoor l 1887 89 A Kobl 8 66 Zuid Iial SpAmij A H ib S j 67l n 8 Pol n Wa achau Weenenanud 4 152 Kmi Qr Ru a Spvr Mli oU 4V 99 Biltisoho ito lari 1 j i Fa t iwa dito uand 5 Iirang flom r ito a id 5 106 Kursk Cb Azow Sp kap opl 4 1027 1 dito dito oblig 4 Amüeika C n Par Sp Mg o l 6 25 25 i Obc iNoitli W pr C T aand il I dito Win St Peter obl 7 j 1 8 j Dbqvit fc Kio G ji Spm cart v a 14 14 Illinoi Central oil in goud 4 1109 j LouIbt Na h ilUUort T aand 86 j Meii o N 8p M Je hyp o 6 102 Hiaa K n air 4püt pre aand 11 j ll i 1 118 N York OtitHS o 8t West aand dito Puim Ohio oblig 6 Oregon Calif lobyp iogoud fi 165 31 l aui Uini d Mtnit ob 7 On Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Lil e Col Ie hyp O 5 51 Canada Can South Chert T aan 1 Via C Ballw Si Ha lo l d o O Amlterd Omnibus Mij aand 176 Rotterd Trainwe Maals fiand 203 Nin Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bo tiirdiim aand 8 10 BiujlE Stad Antuerpeii 1887 iVi 99 S ad Brussel 1886 2 99 HoKa TheiasBeguIJrOiaelsoli 4 11 OüSTBKB Staataleeoig 1860 6 11 K K Oost B Cr 1880 8 SpAKie Stad Madrid 3 1861 NlD V r B z Arh Spopl eert Schoonderwoerd lobanna ouders 1 F Prang en I A van der Speld 4 k hanna Maria ouders W Verbjj en G van der Vlist Hendrika Maria Sophia ouders H P van Wpgaarden en W B Schokkenkamp OVERLEDEN 1 Febr 6 Burger 2 m A Lafeber Iti m 3 E den Haag huisvr van T Lekkerkerk 38 j 1 C Smit 18 j ONDERTROUWD 3 Febr J Savers en J E Kerper W Heetjans en Z Knhlinann Wpje en J C van der Hud LKN HELl KIJK FEIT Alles wat zirh in ons lichaam bevindt elk been elke spier elk pond vleesch komt uit ons bloed voort en het bloed is eenvoudig slechts voedsel geraffineerd en bereid om aan de onmiddellijke behoeften van het liohaam te voldoen Met andere woorden het bloed dat ons eigenIp leven is is het oniniddellpe voortbrengsel vanhetwerk t welk mende sppvertering noemt Zonderlinge en wondervoUe zaak Wanneer dit werk stilstaat hondt bet kind op te groeien en de mensch teert zoodanig weg dat het leven hem weldra verlaat hy sterft van honger Iemand die sterft tengevolge eener langdnrige ziekte sterft doodeenvoudig van honger Bggevolg welk belang moeten wji niet stellen in het onderhoud van eene natnnrljjko en geregelde spijsvertering en dat de organen daartoe bcnoodigd steeds in goede orde zjjn Maar zpze het P Helaas neen Wjj hebben slechts te veel bewijzen van het tegenovergestelde Niettegenstaande hebben wjj een troost wij hebben bewpen van genezingen Ziehier een geval Zoo schrijft ons do heer L Manden te Hoogeveen Ik kan niet nalaten om U eens te berichten dat Uwo beroemde Pink Pillen van Dr Williams my geheel en al genezen hebben van vreoselpe maagpjjn en ik het eten niet binnen kon honden maar na het gebruik van eenige doozen ben ik volkomen genezen Maakt van mijne verklaring een dusdanig gebrujk als U goed vindt Prp f l 7 i de doos f 9 pei 6 doozen Verkrijgbaar bij 1 H1 SNAniuÊ Steiger 27 Rotterdam eenig depothoudei voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezei geneeswpe is de hernionwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zicli op vele ziekten uit bloedarmoede rhcumatiek henpjicht zenuwpijn verlamming rnggemergsziekte St Vitusdans hoofdpijn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking ed hebben eene werkdadige handeling op alle ziektiyi veroorzaakt door lichamelpe en geestelpe overspanning en door bnitensporigHedenT Gelijk alle gotde produken wordtn ooi de Pink Pillen reede nagemaakt een ieder geve due ml acht dat er in t jranech op het omhdsrl O Pilules Pink po r Penonnet Palee du D William t Umkuliel en het eMkel Ain nn rooakleung pa iigr met blauwe litter Men hoede zich voor Ttamaakseh welke dikwijls gevaarlijk zi n voor Je gewondheid Wij kunnen de werkdadiglutd jier Finkpillen nieijiiaarliorgen OUR Hl GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTIiRMAM KLS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlpe partjj WITTE GOEDEREN tot spotprijzen D iSAillSOM i