Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1899

M taiiiii iii illimiii i i i o 7807 Dinsdag 7 Februari 1890 37ste Jaargang i Heden aflevering AMSTEL BOCKBIER ü l i i 6mmm mmm JXieuwS en Advertenti lad voor Gouda en Omstreken Wf ix dtP bestt InwruTing t g n lii bi Rheumatiek Lanaenpyn n icortoii ftheumatiek tagen J Telefoon Mo U ADV ERTENT ËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geechiedt d a g e 1 y k 8 m met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr J8 per drie maanden ia 1 25 iranco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN yerftndpiing van spfls doet ten Bijzonder aanbevelenswaardig jn de ERWTEN SPLITERWÏEN CAPERCIJNERS BRUINE BOONEK HAVERMÜl T UIT DK NIKUWK WINRFJ Lange Tieiideweg D N 26 llHr Zondaars besloten Amandel Stokjes VANILLE SPRITS Aanbevelend T ZAAL ConÊseur EERSTE NBDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER HH Handelaren en Reparateurs Aangezien wij oiir tbtus ook Bpecinal gaan toeleggen op bet vervaardigen van V I T T I il G i§l voor den liuudel Frame Wifllen Handen Zadels nz enz toowel voor itijwielin met ai tonder Itetüag raden wjj U ten zeerste aan onze uiterst lage pryzen te vragen Tevens maken irü U er opmerkzaam op dat de piyzen onzer Bjjwielen vcor 1899 elanfir r c verlaagd zgn zoodat wij neherj eonmirreeren Waar niet vertegenwoordigd worden IJVMUIOB AOÏSNTim gevraagd n t bflzonder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere soliede handelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen T EEWBEFOTTANim Jleii wordt verzocht op t MEKK te letten UIT HIT MaoUUN tan M RAVENSWAAY ZONKX QORINCHBM Deze ÏHEEIN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij iwee en een half en een Ned one imet vermelding van Nommer en IPr s voorzien van nevenataand iMerk volgeus de Wet gedepo neerd Zieh tot de uitvoering van geeerde prders aanbevelende J BREEBAAKT LZ PDIKE ODDR im j SCHIËDAMMEli GEITEVEE Uerk NKiiriXDAP Verltrijnbnar by i Al PEETERS Jz NB U I owiJ8 pan eohtheid ia oacljot en kurk steeds roor ÜHIEDAM P ïion van don imam der Pinra P HOPPE Arrowroot WOLFF Co WESTHAVEN 198 Gouda Druk van A BRINKMAN Zv F AnfcerPilB ExpBlIer pqnen vu larlei tMrit If g I ntk Mi H n uo ta vanden tegn W li AiikerPiin Expeller ygf mMt du itvedi in ieder huisgezin s ftufcerPain Expeller Pi j8 50 oeot 76 oeat an ƒ 1 25 di Mhh L Vaorhandeu in d maaHta Apotheken t f A l iohtar ii Oa ta Ri ttBnl im Te GOUDA bji 0 LUGER Apotheker Markt en bij WOLFt Co Westhaven 199 F f S©i8 Tïindeweg 59 t K V E n T GLOEILICHT Branders compleet a 85 Cts Beste Kousjes ï 20 CtS Prima qualiteit i 30 Cts Slijm en Maagpillen Sckreuder e Pillen zvi Maagvorsterkend zacht Laxeorend bijzonder goed tegen Hlflm en bevorderen de Spiisverteeriug eent per dnuh Verkrijgbaar to jounA alleen btj delirma WOLFF Co H aven 198 Men wachte zich voor namaakBelslKik doosje iH gewikkeld in een biljet met de naamteekening van denvervaardiger 1 J SCHHllCDER Apotheker JAN ROND Korte Groenendaal I 199 200 Uxerwaren Staalwarèn Gereedschappen vooralle vakken aülSHOüD ARTlKBLEN Figuurzaag en Kerfsnij Artikelen BRKUHBANUEN HOLLANDSCHE jün Pr snoteeriog China Congo Stofthea 46 en 50 c Grot 50 55 Lekkere 60 Souohon 76 Geurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 65 Namiddag Thee 76 Alleen verkrijgbaar bj P tl J van Wankum Ooathaven B 14 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ clieinisclie Wassclicrij VAN H OPPEL llli i IEIt 19 Kruiskade Rotterdam Qebrevetetril door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoedoren Speciale inrichting voor het stoomm van pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd worden onschadelijk voor de gezondneid volgens staal bewerkt Zuivere Medicinale Levertraan 0 30 per Fleseb Verkrijgbaar bij II mcBIfil l rogi§l HIeiwcji E l 0 liCUlV I lEUW HIEUW 4ES0HIKT VÜOR Naclitlicliten Koffie en Theelichten Welke 4V8 r branden ö 2 3 en 6 uur brandende k 3 cent per Btuk Eenig Agent voor Ooudo eu Omstreken IZAAi cats I apiermolcn GOlJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa eüH Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA SÖFLATTEN ASGEITHATBN EN mm ook volgens op te g even Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering € oiicurreereii le prijzen tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel ioowelbiüuen als buiten de stad met gesloten wagens is by A ORAVESTEIJN Oude C3ouwe Allen wordt tegen Trangport nchade verxekerd Indien gij niel will hoesten gebruikt de alterwei e bekroonde eu wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract M m uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H VAÜ S€HAII4 Co I en llaat Hollmranrs SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO r Mellanthe is het buBlu n uIiIüI dor werald Co s Mellanthe i eimpBt Kifkimüat OO s Mellanthe gonoeat zoow l oud aU j iHK CO S Mellanthe maf in en Imisgozin ontbre ea Co S Mellanthe ataat voort lnrt nd onilor Snhoiicnmliij toe iobt St Go s MeliantUe helpt oniMrroopelijk Co S Mellanthe is b kni itiil met KL r li iloDia s Co S Melianthj is bekroujul nii t Oaud OO S Mellanthe is bakround mei dvor Co S Mellanthe ia vurkrijgbaar in flacons van 40 CU tO CIt en fi A BOUMAN MoordrecKl J C RATELAND Bosrop B V WIJK OudeaaUr M KOLKMAN Waddinxmtii H ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nieuwerkerk a dl Jast Firma WOLFK Co h ndteékoxilnff met rood9 lettexvt Z et voor l op de Maatsehappif tot HxpMtaUe van de FUstoria Oron Kantoor voor NederlancL Boompjeê éO BoUerdam Westhaven 198 Gmidt V MTliBHiS K dwtg E 100 Oouda E H ViB MILD Veersta B 126 te flouda BuUenlaiuiscli Ovurzlcbt Al wat in verband ataat met het beruchte wetsontwerp der Frausche regeering tot wijziging van art 4i6 Wetb v Strafv blijft in geheimzinnigheid gehuld Mogen we de Matin gelooven dan zou echter de parlementaire commissie alles behalve volgzaam zijn en naar aanleiding van de steeds heftiger wordende beschuldigingen van Quesnay de Beaurepaire van de regeering verlangen dat zjj de bedoelde raadsheeren voor een raad van onderzoek brengt om indien de beschuldigingen ongegrond blijken Qnesiiay wegens zijn lasteringen te vervolgen Maar de regeeriag wil daar niets van weten Dupuy moet zelfs voornemelib zijn om als de commissie zich niet haast Dinsdag de Kameiover te halen het regeeringsontwerp dadeljjk te behandelen zü zon zcjicr zijn van een meerderheid daartoe Om zich een bonding te geven geven Dupuy Lebret en de Freycinet thans voor dat hun wetsontwerp tóch zou ingediend ziJn indien Mazeau zün enqaête niet gehouden had het zou er onafhankelp van ziJn Vreemd dat zoo n onbiliyk en dom gelegenheidswotje er dan jnist mee samenvalt Lebret heeft aan de commisbie medegedeeld dat hü pas hedenochtend het resultaat der aanvuUiugsenquête van Mazean kon overleggen ♦ ♦ Het denkbeeld van een foenadeiiug tot Dnitschland wil nog maar niet uit de verbeelding der Franschen verdwijnen Integendeel hoe meer kalrao personen nadenken hoe meer zjj tot de gevolgtrekking komen dat een goede buur nog zoo kwaad niet is Meer nog zjj schromen niet aan die denkbeelden uiting te geven in de groote dagbladpers Zoo weer de bekende schrijver Whist in de Figaro die wel is waar niet spreekt van een verbond met Dnitschland maar toch durft te schrijven Ik beweer dat het niet in ons belang is om geïsoleerd te staan In onze actie buiten Kuropa on als wü in het verre Oosten of zelfs aan den ingang der Eoode Zee een mogendheid ontmoeten welke bereid is ons haar hand te bieden dan zouden wjj dwaas ztjn als wij haar niet halverwege tegemoet kwamen Verstandige taal zal de voorzichtige iPranschman zeggen en hij zal er misschien ernstig over nadenken wanneer de tp zal komen dat het ideaal van Whist verwc zenljjkt wordt Eu dat er over nagedacht kan worden l lif JLL i IQ V Gedenksobrllten van eeo Gelukzoeker OF AimiBAL DE VONDELIKG JV r het jFriwwc Dooa W NUTTBES 111 Ook ia da opkomende hartatooht vau Louis Annibal voor de jonge vrouw die onberaikbasr voor ham blaak geeQ gaheiio Bn oa deza langa nitwaidiog dia naar wjj hopen den laier niat al te zeer larmoed heeft kseren ij tot onze hoofflpersonen terug TWBRDBDBEL HOOFDSTUK X MONSIBOa DK SALLUCaS De dag dia op het aoirée in bet thé tre de Gymnase volgde werd oen der bediandaa van deu baron de Manhaft door dazea opgedragea een brief te breogen aan den graaf De Salluoea met wien wq bereids kennis genaakt bebhen Eeo uur na het ontvangen van dien brief arriveerde de jangdige loibo par cabriolet voor de woning des barons in rue Meslay M j ibear ds barou ia heiig lieh te kteeden dat zulke taal geschreven kan worden zonder een opstootje in het leven to roepen aan het redactiebnrean van het blad dat zulke voorstellen in zijne kolommen durft op te nemen dat pleit v66i de heethoofdige Franschen bewijst dat het revanche denkbeeld van schimachtigen aard begint te worden en dat de leiders der politieke bewegingen de waarde van een koel hoofd en een kalm verstand hebhen loeren schatten ♦ ♦ De vooruitzichten op een schikking tusschen regeerhig en oppositie in Hongarije zijn weer verminderd Het antwoord van de oppositie op de laatste regeeringsvoorstellen is nog niet overhandigd Dit had Vrpag zullen gebeuren maar de oppositie was nog bezig met in haar antwoord de uitdrukkingen wat te verzachten om daaraan niet het karakter van een nltimatnm te geven en nu zon het Zaterdag overhandigd worden Het stuk is gesteld door Ferdinand Horanszky den voorzitter van de imtionale partij I s oppositie beklaagt zich eerst dat de regeering geen enkelen voornamen eisch van haar heeft ingewilligd behalve het wetsontwerp op de rechtspraak in verkiezingsaangelegenheden dio zjj al ontelbare malen beloofd had En toch had de oppositie de afspraken van de regeering met de Oostenrijksche nopens het Vergelijk goedgekeurd in de veronderstelling dat de regeoring hakr ook tegemoet zon komen Zg kan nu niet verder gaan en blijft er bjj dat ze het kabinet Banffy de voorloopige twaalfden niet kan toestaan en zich jegens Banffy s opvolger de handen niet wil binden Banffy zegt Horanszky heeft de onderhandelingen gevoerd tegen den geest van de machtiging die hy van den Koning had gekregen hü heeft de bestaande toestanden willen bestendigen door de onderhandelingen slepende te houden Daarom is ook de tusschenkomst van Koloman 8zell vruchteloos gebleven Men ziet de oppositie is niet gezind bet hoofd te buigen maar blpt het voor alles toeleggen op het aftreden van den tegenwoordigen ministerpresident Zij houdt zelfs een slag om den arm ten aanzien van diens opvolger als deze haar niet bevalt wil zjj het hem even lastig kunnen maken als Banffy Het nieuwe ministerie wil echter begrijpelijkerwijs niet dat de oppositie zoodoende zijdelings invloed q efent op de keus van een nieuwen ministerpresident een keus die alleen aan den Koning toekomt Szell koesterde Vrijdag nog hoop dat hjj de oppositie van dien eisch zou kunnen afbrengen Het wederantwoord van de regeering zal heel gauw volgen en morgen zal minister aaide de bediende hem naar de wachtkamer geleidende ffOcb vraag bem een weinig baast ta maken ik beb gruwelijk bet land aan wachten kunt ge er bijvoegen luidde bet antwoord van den toebandigen jongen graaf wiona gefronste wenkbrauwen en saamgeknepen lippen een inwandigea strijd verrieden Da kenteekenen van ontevredenheid werden nog starker zoodra de jongeling r ich alleen bevond Hü wierp zijn hoed op de tafel stampvoette vloekte en begoj het salon driftig op en neer te loepen Aao deze wandaling werd een einde gemaakt door den baron in eigen persoon die ooboorhaar binnengekomen waa on eensklaps op min of mée earkastiaohen toen uitriep Bravo mon cbar uitatekend hondt go wedren te roet hier Wel het loepen is een uilermate gezonde en de spieren van heel het lichaam versterkende gymnastiek bet bevordert den bloedsomloop de spjjaverteering de doorstraling het doet de acbadalijke vocbtaa uitbreken en zuivert het hoofd en ik sou nog lang kunnen praten over meerdere heilzame gevolgen waardoor bet te voet gaan zich aanbeveelt Oaueer u niet ga uw gaig als ge lust hebt doe of ge buis waart loop zooveel e wilt ren draaf en gl als een gek door deze wachtkamer of kuier op uw gemak van den eenen muur naar dan andere De baron zweeg en lachte spottend als om dan juisten zin zijner woorden duidalijk aan to geven zijn doel namelijk om te ergeren te kwetsen yMJinhear wat beduidt dat riep dejoagegraaf de Sallaaea driftig alt president Banffy in de bijeenkomst van de liberale club meedeelingen doen omtrent het beloop van de onderhandelingen In de liberale partij schijnt de stemming weer oorlogznchtiger te zijn geworden Als de onderhandelingen werkelijk worden afgebroken ol niet spoedig tot een goed einde komen is het leed niet te overzien Koning Oscar U heeft zooals men weet deu kroonprins belast met het regentschap De koning was ongesteld en ziJn ziekte moet wel van dien aard zyn dat ziJ lang zal duren anders ware een regentschap niet noodlg geweest De koning heeft zich ziek geërgerd schrijft men uit Stockholm aan de Vosa Ztg Het is bekend dat koning Oscar in de Noorweegsche vlaggenquaestie had toegegeven eenvoudig om rust te hebhen Want de koning moet hel als een groote ondankbaarheid beschouwd hebben dat de Noren uu het Unieteeken wilden verwijderd zien uit oen vlag die Zfl een veertig jaar geleden toen zjjn vader ze hun schonk met gejubel begroet hebbeu Zijne toestemming tot de verandering der vlag heeft den koning van de zijde der conservatieve partij in Zweden hevige critiek op den hals gehaald Doch dit is niet alles Want nn de Noren op dit eene punt hun zin gekregen hebben komen zü weer met hijn tweoden eisch afzonderlijke Noordscbe coiisnls voor den dag Beide partijen hopen nu van don kroonprins het een of ander gedaan te krijgen De Zweden hopen dat hjj misschien wel hü de uitvoering van het besluit omtrent de Noordsche vlag moeilijkheden zal maken de Noren hopen op de inwilliging van hun verlangen emtrent de consulaten Onder deze omstandigheden zou het wel kunnen zijn dat hot regenstchap van den kroonprins heel lang duurde Verspreide Berichten Nader blijkt dat Dupuy niet uitdrukkelijk aan Mazeau verzocht lieeft hem een brief te schrijven waarin de onttrekking der zaak aan de strafkamer voorgesteld werd dat was ook niet aan te nemen maar wel schijnt de minister Lebret den eersten president verzocht te hebben de uitkomsten van zijn onderzoek in een begeleidenden brief saam te vatten en Mazean meende dat niet te mogen weigeren Nog een bericht over het getnigenis van een schriftkundige voor het Hof van Cassatie vis bat u aangenaam uw wandeling voort te zetten of dezelve te staken P vroeg da baron Wa mij betreft indien mijn verlangen van invloed mocbt zijn op uw besluit dan zou ik liefst voor een rogenbhk uw aandacht willen vragen want wij moeten eens praten Gij Weet zeer wel dat ik doen zal wat ge kom mandeeren zult DU antwoord werd op verwijtenden bitter n toon gegeven en ging vergezeld van een vloek vHah dan de goedheid mjj te volgen werwaarta ik u zal voorgaan Het kabinet des barona was een vierkant hoog vertrek welks muren onder dikke tapijten verdwenen waarhi allerlei looneelen en groepen uit de fabelleet waren geweren en dia een hooge naarde vertegèhwoordigdan Ben bureau van sb enhout met koper ingelegd stond in bet midden De baron nam plaata voor zgn scbrijfbureau en de jonge graaf zette zlcb tegenover bem neer in een gemakicelyko fauteuil Er beetscbte een oogenblik van stilswügeu tusschen de beide mannen Da baron beecbouwde nauwlettend alsof hij een studio maakte zijn bezoeker die na een vruehtelooze poging om weerstand te bieden de oogen neersloeg voor den blik di op bem gericht werd en tot in zijn hart scbuen door te willen dringen Maar als beschaamd over zijn nederlaag bief bij het hoofd op en begon Gij Bohrgft mij heer baron A ik bierheen zou komen Hier ben ik wat moet ik Wal wilt gij verder nog van mjj P Verderf antwoordde da baron eed iteiken Varinard van het beroemde trio Varinard Gouard Belhomme deelt aan do Liberie mede dat hjj zijn vroegere meenihg dat het borderel niet van Esterliazy s hand is bevestigd hVeft maar dat hij en zijne medoexperts geen mcening over het schrift van Dreyfus vergeleken bjj dat van hot borderel uitgesproken hebbeu Zü hadden trouwens te weinig gelegenheid gehad om Dreyfus schrift te onderzoeken maar zü hebben niet gezegd dat Dreyfns het borderel geschreven heeft Van alle deskundigen die bet borderel met Dreyfns schrift vergeleken hebben blüven er dus maar een of twee over die hot indentiek achten de groote Bertillon inbegrepen Aangezien aan de eerste dagvaarding van de hertogin van Uzès door de Siècle geen gevolg is gegeven heeft de hertogin den administrateur van het blad den heer Massip gedaagd voor de civiele rechtbank van de Seine om zich solidair met den directeur Yves Guyot en den gérant Chambré te hooren veroordeelen tot een verbod van verkoop van het bekende ge lllnstreerde nummer de inbeslagneming van nog voorhanden exemplaren en een schadevergoeding van 0 000 frs Volgens de Pitit Bleu zou de revisiecommissie uit de Kamer den nünister preaidetit verzocht hebben Quesnay de Beaurepaire te vervolgen wegen zjn aanvallen tegen de Strafkamer De heer Dupuy zou een korten bedenktfld hebben gevraagd FBANiatUK Henri Rochefort is met zjn bondgenootMax Regis te Marseille aangekomen opwey naar Algiers Zj reden door de stad en hot gewone accompagnement idbn vechtpartijen verwondingen arrestatiën ontbralc niet Een goedgekleed heer trad Woensdagochtend een winkel van antiquiteiten op den Boulevard du tlichy te Parys binnen en vroeg den prfls van een beeldje Men werd het eens voor öO ancs De kooper zon s avonds zgn beeld komen halen Een uur later kwam een andere heer den winkel binnen en vraagt na wat te hebben rondgekeken naar deu prijs van hetzelfde beeldje De winkelier antwoordde dat dit reeds verkocht was maar de bezoeker bleef aandringen en bood zelfs 10 K francs wanneer het kunstvoorwerp hem werd afgestaan Hfl gaf zfln kaartje met adres en verzocht zoo spoedig mogelük antwoord Toen nadruk op dit woord logKuode Moet ik uit uwe laatste woorden een verwijt opmaken Maak er uil wat ge rerktest dnt kan mij niats ttohelen zeïde de jonkman faefiig Heel wel teide de baron met pota erlyke bateefdhoid een buigiD i makend Als gy mij toestaat er uit op te maken wat ik erkiei dan lal ik dat do3Q Ik maak er dan uit op dat gijsleohta miJD berele waoht om ta doen wat ik yao u wenaoh dat gij bereid a t mij opnieuw ean kleinen dlenat te bewyeen Ik zie hoegenaamd geen rerband tnsiafaen mijn woorden en de uitlegging die gjj er aan geefi Ëigonlgk goaegd ik ook niet mijn waarde maar ik wil er toch maar bij blijroii Want gij qioet toestemmen dat mijn gedrag ten uwa opxichte niets te wensohen heeft overgelaten of aoudt ge willen Toorgureo dat ik misbruik van u heb gemaakt sedert onze wederzijdsobe reraeukomai die gij u ik ftwijM er niet aan u nog duidot k herinnert niat waar O opperbest maak u omtrent dat punt maar niet ongeruRt antwoordde Salluoos irMnar om er niet jang over te twisten gg eijt volkomeu vrij ging de baron voort an xoo gij biju eT 1 van maening aijt dat bet verbond dat wij gfmaakt hebben voor n bezwarend en lastig ii dan Bouden w gemakkelijk de overeoukomat als verbroken kunnen besohonwen Og zoudt dan doen kunnen wat u goeddunkt p