Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1899

Ootdi 7 l 1 10 8 88 MurdiMkt 4oor 7 81 8 41 mnwwVark 7 9 V 8 41 hptUa 7 48 t 8 88 kttcinlui 8 80 7 i 8 88 9 CB s avond de eerste liefhebber kwam opdagen was deze niet te spreken over het afetand doen van zijn koop en de antiquair moest 300 francs schadevergoeding betalen om weer eigenaar te worden Eijfln redeneerde hj er schiet toch nog altijd een winst van 700 francs op over Maar 2 jn rekening klopte niet toen hij het beeld jiaar den tweeden kooper wilde brengen en het opgegeven adres valsch bleek te zijn EUSLASD Een roover die zijn moeder vermoordt Te Charkow Rusland zit een jonge knappe Mohammedaan gevangen die vroeger een beruchte roover was in het gouvernement Jelisavetpolj ZiJn moeder een 70 jarige vrouw leefde in het dorp in welks omstreken haar zoon zfln rooverslevon leidde Hem te arresteeren gelukte der politie niet doch men bewaak te het huis zjner moeder scherp omdat men veronderstelde dat de roover ziJn moeder wel eens zou bezoeken Hij liep echter niet in de val De oude vrouw die haar zoon reeds sedert gemimen tjd niet gezien had verliet op zekeren dag haar woning en begaf zich naar het gebergte om hem ii te zoeken Toen ziJ een bo8ch doortrok werd zij door een gewapenden ruiter aaugehonden die geld van haar verlangde De oude antwoordde hem met een kogel uit haar revolver waardoor de ruiter gewond van het paard stortte Op dat oogenblik sprong een tweede ruiter te voorschijn en stak het oudje een mes in de borst Maar onmiddellijk daarop gaven beiden de vrouw en haar moordenaar een luiden gil zj herkenden elkaar de zoon had zfln moeder vermoord De oude stierf en de Jonge roover die diep terneer geslagen was door zijn misdaad gat zichzelf biJ het gerecht aan dat hom tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde BINNENLAND STATEN GENEUA L BBnsrfü atMMKH Zitting van Zaterdag 4 Februari 1899 Bil het voortgezet debat over Binnenl Zaken verdedigde de heer Breebaart uitvoerig de mstelling van provinciale landbouwraden met een algemoenen raad bestaande uit afgevaardigden van alle provinciën verkozen door grondbezitters die een hectare in giibruik hebben en leden van landbouwTereenigingen zijn Verder wensohte hü nadere verklaringen van den minister omtrent beschikking over den pond door de gemeenten en bestrijdt kij het pachtstefeel door den heer De Boer in de Tweede Kamer ontwikkeld als doodend voor het grondbezit Voorts ontkent hij dat de landbonwarbeiders worden uitgemergeld en acht hiJ herziening in zake sociale landbouwtoestanden vooralsnog niet noodzakelijk Men kan de geleidelijke verbetering der verhoudingen gorust overlaten aan de belanghebbenden en niet met socialistische stelsels de bezitters tot slaven maken van de arbeiders De heer Van Nispen tot Pannerden beBtrpt de adviseerende landbouwraden acht het bestaande landbouw oomité voldoende en de beslissingen van den Minister niet eenlijdig HiJ ontraadt een ingrijpende wijziging van het pacbtstelsel Do heer Bultman acht andere landbonwv ertegenwoordiging wel degelijk noodig daar het bestaand landbouwcomité te weinig kracht heeft HiJ meent dat in zake de tuberculose de uitslag van het onderzoek eener speciale commissie dient afgewacht Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA Wlnterdlensl 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van jreenwlcli BOODA ROTTODlUtiaa en 9 14 9 88 4 1 1 1 8 18 7 81 10 8 40 l t 8 80 7 0 9 84 9 48 1 8 10 19 11 88 11 10 18 7 1 44 8 0 8 4 4 08 7 8 7 1 1 40 D V doop 7 414 8 11 9 4 48 1 1 1 4 88 08 8 04 8 11 I ll 19 17 8 8 l i4C 11 4 1 0 18 47 I U S RH 4 08 4 4 BODDA OBN Blie I 1 1 1 S 14 8 41 4 49 4 8 181 6 4 8 1 7 S4 7 8 8 9 8 84 10 10 81 11 10 f 1 7 t 1 1 18 1 88 7 8Ü 8 0 17 7 4 8 48 7 88 8 81 8 07 9 08 8 18 0 9 48 Qooda SaTaalmiiaii MoarlupaUa Zoatanaaar Zagwaard Voorbiug Haxa 18 48 1 8i 8 48 4 18 18 8 87 88 8 48 04 8 84 8 8 9 88 in S 11 8 7 0 aUag 8 48 Toorbari 8 8 Zaaterroaer Zegwaard 8 eTaBkiUaa Heatkaralle 8 17 Ooud 8 8 7 6C 84 8 8 3 8 4 8 08 bU r Ua UTIICU I liainna 8 14 9 07 10 19 10 7 K no l 10 1 S 8 0 8 17 4 M 8 0 0 86 11 14 87 87 7 10 11 1 f 1 7 48 3 84 8 4 8 14 7 18 8 11 9 9 10 1 11 4 U 8 l e 08 8 80 1 04 4 7 S9 G O D D A A T 11 D 4 l loxi 9 8 14 9 8 10 J7 l l 4 ll 5 01 11 88 1 M Allul W 8 01 9 08 10 88 19 48 1 00 8 17 8 40 10 0 J 11 7 A mat 0 8 O 9 8 10 80 1 08 1 18 8 II 8 88 10 8 11 41 8 84 7 81 1 0 8 89 88 18 48 7 8 8 08 7 8 8 08 8J 88 7 48 8 8J 8 49 9 00 9 10 10 11 10 8 H 88 l 0 1 87 8 08 8 8 8 88 4 48 88 83 8 88 7 8 MO 9 07 10 0 10 84 1 8 8 01 9 18 10 8 ll W 4 1 47 4 18 88 7 18 9 10 9 8 10 84 8 14 10 48 4 4 1 9 88 8 7 0 08 9 91 9 9 10 19 11 10 18 11 8 40 4 87 1 0 0 10 7 9 8 8S 9 49 10 4 11 10 Vwt 08 7 08 8 10 9 0 ll K 8 3 41 l 4S il 7 41 4 Anu Vr 7 0 8 8 1 10 11 0 8 08 4 00 8 00 8 88 8 00 10 0 Ooudt 8 01 9 18 10 09 1 1 1 18 4 47 49 7 49 8 49 1 1 Hy laakt de niet toetreding tot de Intern conventie omtrent de vogelbescherming en de bonding der regeering in zake het hengstendepot en de inrichting daarvan Door den heer Bultman werd verder aangedrongen op Jhet niet nemen van verdere proefnemingen met het hengstendepot De heer L van Nispen steunde de maatregelen der regeering tot krachtige bestriding der tuberculose van het vee Inzake de visscherij op de bovenrivieren wenscht hiJ verbod van den Ankerknil en bescherming der broedplaatsen be heer Bergsma constateerde dat de landbouwtoestanden in Friesland niet zoo ongunstig zijn als voorgesteld is het provinciaal bestuur en particulieren doen veel voor verbetering en ontwikkeling der toestanden van het verkeer en de waterschappen Ook de Bnancieele toestand wordt gunstiger en hü waarschuwde daarom tegen eenzijdig ofticieele voorlichting in zake progressie bfl geraeentehefflngen Pij wees ook op de verbetering van landbouwtoestanden door uitbreiding van 4e bietencultuur en vooral door coöperatie op groote schaal van zuivelfabrieken die een bond vormen om Friesche zuivelproducten op de wereldmarkt een goeden naam te verschaffen en het melkvee veredelt De heer Knol Welt heeft gunstiger indruk van het hengstendepSt te Bergen op Zoom dan de heer Bultman maar waarschuwt tegen de regeling van het pacbtstelsel De min van binnenl zaken is hot niet geheel eens met den heer Bergsma maar verheugt zich toch dat er zulk een bemoedigende stem uit Friesland komt De paardenfokkerij zal als proef worden voortgezet De min bljft van oordeel dat regeling van het pachtcontract noodzakelp is Ook de overige punten bespreekt de minister waarna het hoof dstnk zonder stemming wordt goedgekeurd Bji Marine zingt de heer Van Alphen den lof des ministers wien hij spoedig herstel toewenscht De heer Eahusen wijst op het nnt van kolenstations voor onze marine schepen De minister jjan oorlog waardeert het gunstig oordeel er Kamer over het beleid van zijn collega voor marine Hij antwoordt op enkele opmerkingen en deelt mede dat de Piet Hein gebleken een zeer goed schip te zijn dat nu met twee kruisers over Suez naar Indië zal gaan Marine wordt ook zonder stemming goedgekeurd De Tweede Kamer is ter vergadering opgeroepen tegen Dinsdag 21 Februari te 8 nur Men meldt uit Utrecht Aan mr F A van Hall is vergunning verleend tot regeling zijner zaken te Utrecht zich onder behoorlek geleide daarheen te begeven Zaterdagmorgen even om 10 uren kwam hy daartoe uit Amsterdam aan zgn kantoor in de Pieterstraat alhier aan waar hü verschillende voor zyn zaken benoodigde stukken aan den vertegenwoordiger zflner flrma ter band stelde 9 84 10 11 11 11 ll Sl 11 8 11 88 11 48 11 1 18 18 11 8 1 1 7 1 14 1 8 10 18 10 80 11 88 18 88 10 19 10 18 10 48 9 9 7 10 14 ll K 11 11 11 80 11 41 n t It V I8 10 1 10 44 11 4 9 48 ii ai 8 8 S 11 7 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 door 08 10 18 18 08 11 87 Zooals men weet heeft de heer Eutgers van Rozenburg Woensdag jl in do ïïerste Kamer de pensioiuieering van oude en invaliede werklieden een utopie genoemd dat is iets onuitvoerbaars en beweerd dat ook de regeering dat weet HiJ vroeg daarom waarom ie Regeering ijiet Onmiddellijk is voor den dag gekomen met de verklaring dat van de geheele zaak iiooit iets komen zalf waarom nog langt r het voortbestaan van deze illusie in de hand gewerkt 1 Het antwoord van den minister Pierson luidt volgens de Handelingen aldus De zaak staat eenvoudig zoo dat hetgeen wat door den geachten afgevaardigde wordt genoemd een utopie en een illusie let wel ik spreek niet van de verzekering tegen werkloosheid maar alleen van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van onderdom en invaliditeit door de Regeering wordt beschouwd als een hoog ideaal Of het der Regeering gegeven zal zjn om van dat moeilijke maar schoone probleem de oplossiugHe vinden weet ik niet Wij hopen het van harte en werken er aan met al onze krachten maar wj komen ertegenop dat hetgeen wiJ beschouwen als een ideaal nu reeds wordt uitgemaakt als een illusie Overtuigd dat de zaak niet te regelen is zfln wij in de verste verte nog niet maar mocht dit onverhoopt het geval worden dan zouden wy dit zeer diep betreuren Tot deze slotsom kom ik echter niet komt geen enkel lid dezer regeering dan noode zeer noode het zou zijn met groot leedgevoel De heer Boomgaard oudste inwoner van ons land is eergisteren te Amsterdam in den ouderdom van ilO jaar overleden Hy was rustend zeekapitein en de laatst overgebleven Nederlandsche soldaat van het groote leger dat in 1812 naar Moskou trok Door kerkvoogden en notabelen te Zaandam is wel onlangs tot den verkoop van de Bnllekerk besloten en wel is deze reeds bepaald op 16 dezer maar toch behoort het behoud van het gebouw thans weer niet tot de onniogeiykheden Van verschillende zyden kwamen nl in den laatsten tfld giften ni om de kerk voor slooping te behoeden Dit heeft geleid tot eene vergadering van alle kerkelijke colleges waarin de wenschclijkbeid van het behoud werd uitgesproken en besloten werd voorloopig den verkoop te verdagen teneinde te trachten de voor het herstel benoodigde som byeen te krygen Gemengde Berichten Ongeveer twee jaren geleden heerschte onder de beurs en geldmannen te Amsterdam niet geringe sensatie over een proces dat de thans in voorloopige hechtenis verkeerende Haas had aangedaan aan den Qriekschen consul te Amsterdam den heer L en waarby een som van 1 tot 2 millioen gulden werd genoemd Ten einde dit proces met succes op touw te kunnen brengen en door te zetten werd een maatschappg opgericht met een aandeelenkapitaal van f 300 000 en als directeur van die maatschappy benoemd o a de heer Van Hall Het proces had geen voortgang daar dezaak in der minne werd geschikt naar menzegt door een nltkeering van f 60 000 off 80 000 door den heer L aan die maatschappy Ook deze zaak moet thans naar wy uit goede bron vernemen het onderwerpvan nauwkeurig onderzoek door de justitieuitmaken ad De personentrein van Leeuwarden welke te Groningen Zaterdagmorgen om 8 21 moest aankomen is by het station Visvliet gederailleerd De tender bagagewagen en 2 derdeklasse rfltnigen zfln ontspoord Onmiddeliyk na het bekend worden van het ongeval vertrok een ploeg werkvolk met denoodige werktuigen om zoo spoedig raogeljk de gederailleerde rytuigen op de rails te krygen en den weg vrj te maken ook van Leeuwarden was hulp ontboden 8 88 8 17 4 8 i ll 18 I ll 8 80 ♦ 4 18 4 40 1 88 4 0 4 7 04 10 8 88 8 17 87 84 41 8 47 1 84 01 01 1 4C 8 40 4 1 S8 1 41 l 08 17 4 38 4 89 4 1 04 S 1S 11 0 8 14 4 08 417 10 17 10 84 10 41 li ll 1 48 t 9 11 19 De reizigers voor de richting Groningen moesten overstappen en werden met den trein welke om 7 8 van Groningen naar Leeuwarden vertrekt maar welke wegens het ongeval niet verder kon doorstoomen naar Groningen gebracht waar zj omstreeks 10 uur aankwamen Eeizigers voor Leeuwarden werden met een van Leeuwarden ontboden hulptrein verder vervoerd De aansluiting met den trein naar Zwollewerd gemist aangezien deze op den gewonentyd vertrok Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor de schade aan hetmaterieel is aanzienlek N G C In Den Haag zfln 17000 vrouwen meer dan mannen Het totaal aantal inwoners bedroeg 1 Januari 199 285 De heer N van de Wetering te Ginneken ond Vrydag op droevige wyze den dood Aan tafel schoot hem een stuk vleesch in de keel dat hoewel spoedig geneeskundige x hulp verleend werd niet verwyderd kon worden Binnen weinige oogenblikken was hy een lyk Het 10 jarig zoonte van den daglooner H Henskens te Nieuwkuik was onder aan den dyk door t fis gezakt Het duurde zoolang eer er redding kwam dat de knaap reeds bewusteloos en in zinkenden toestand verkeerde Daar stort zich eensklaps geheel gekleed een flinke jonge kerel in t wak bereikte zjn doel al zwemmende en in een oogenblik was de redding volbracht Toen bleek dat de kloeke redder niet wist dat t zyn broertje was wiens leven hy door zflne koene daad gered had De Eedactie van het Maandblad tegen de vervalschingcn schryft wy ontvingen uit Malta van den chef van den geneeskundigen dienst bericht dat aldaar uit Triest houderden balen koffie aangevoerd zfln geworden welke by chemisch onderzoek in het staatslaboratorinm uitgevoerd bleken gekleurd te zyn met een hoogst vergiftige stof n l chroomzuurlood Niet minder dan 261 monsters koffie in verschillende winkels genomen bleken aldus gekleurd te zyn en het behoeft geen betoog dat by voortdurend gebruik van dergeiyke koffie een slepende loodvergiftiging het onvermydeiyk gevolg zal zyn De koffleboonen zagen er zeer fraai geel uit en waren op het oog niet van de beste koffiesoorten te onderscheiden Daar deze koffie biykens het officieele rapport ook naar Genua Hamburg en Londen verzonden is geworden achten wy het voor den groothandel wenscheiyk ernrtig toe te zien dat dergeiyke vergiftige waar niet hier te lande op de markt gebracht worde Heeft de kleinhandel eenmaal zulke artikelen in zjn bezit dan is het hoogst bezwaarijk de stof te vernietigen vooral daar deze boonen allicht met andere gemengd verkocht worden en de vervalsching derhalve dan veel moeieiyker te constateeren ie De tekst van het vredesmanifest in de vergadering vanhet Comité vastgesteld luidt Aan het Nederlandsche volk De Keizer aller Rnssen de opperbevelhebber van een der grootste strgdmachten heeft zgn stem voor den vrede onder de volkeren doen weerklinken en alle mogendheden opgeroepen om samen te beraadslagen over eene mogeiyke vermindering van den krflgslast waaronder alle natiën en niet het minst de kleinere Staten zooals Nederland gebukt gaan 8 88 O dow 8 80 10 04 le ii lO M 10 11 10 14 I i U ll 7 8 0 8 09 8 M 8 in 10 4 1180 1 7 10 101 9 47 I ♦ 10 01 7 48 8 80 10 07 lO Bjj 8 7 8 Da O trelDeii UMi la an e kl BÉk reiiigar moet siok 2 borendien rconian na aan Imrgi t f 0 80 84 D lO K 8 1 V 10 1 8 9 door M 10 88 1 44 80 8 18 0 18 8 80 8a 11 0 7 0 10 06 9 88 1 4 9 48 9 69 8 18 10 10 ins 7 5 7 48 Aan afschaffing van legers en vloten valt in de naaste toekomst zeker niet te denken en hot blijft een schoone en dure plicht zyn leven voor de verdediging van vaderland on haardsteden veil te hebben Niettemin zonden vele oorlogen vermeden kunnen worden indien de Staten de beslechting hunner onderlinge geschillen onderwierpen aan de uitspraak van een scheidsgerecht in plaats van tot het moordend staal hun toevlucht te nemen En nu William Stead Engeland s bekende journalist ons nit Livadia de tiding bracht dat inneriyke overtuiging Rusland s Keizer tot spreken drong en Hy niettegenstaande alle bezwaren welke aan zjne plannen in den weg zouden staan toch den boegen moed gehad heeft om zyn keizeriyk woord tot alle regeeringen te doen oitgaan en ons dus het voomitzicht geopend wordt dat vele milliowen op de oorlogsbudgetteu uitgespaard en der vermeerdering der volkswelvaart ten goede kunnen komen is m ons de overtuiging gewekt dat wy thans niet mogen zwyg en maar dat er van uit den boezem der natie een woord in weerklank op de roepstem van den edelen monarch behoort nit te gaan Ook in het buitenland is dit gevoeld on onder Stead s leiding heeft men niet stil gezeten maar aanstonds een weldoordacht plan gevormd om die manifestatie der volkeren zoo indrukwekkend mogeiyk te doen zyn Afgevaardigden nit Engeland en Amerika znlleu zich te Londen vereenigen en van daar zich naar alle groote hoofdsteden van Europa begeven Mannen en vrouwen uit verschillende landen zullen zich bfl hen aansluiten en zoo zal deze schare van stryders voor den vrede naar St Petersburg gaan en voor den Tsaar verschyuen als de tolk van de uitgedrukte volksovertniging aller natiën dat vrede en recht heersohen moeten Zelve gmg onze geliefde Vorstin voorin Hare eeste Troonrede door een woord van ingenomenheid met het denkbeeld van den Keizer van Busland te doen hooren Wat stum ons volk knnnen terughouden om met t e woorden onzer Koningin in te stemmen Thans is het aan ons om te bewyzen dat het ons ernst is met den wensch naar vrede Laat niemand den moed en de veerkracht missen om althans een kreet naar verlossing te doen hooren Welnu daartoe is het dat wy a de gelegenheid verschaffen Adreslgsten zullen door ons in alle steden en dorpen ter teekening worden neergelegd Een comité van mannen van verschillende richting vomde zich met dat doel en zal tevens voor Nederland een woordvoerder aanwyzen die de bewezen uwer instemming met zich neemt om met de Delegatie uit alle landen Nederland by deze vredes manifestatie te vertegenwoordigen Laat ons dn3 niet alleen staan maar toekent het geheele land door ons adres in groeten getale of zendt ons het bewja uwer adhaesie per briefkaiut of naamkaartje toe Al werd als gevolg der Conferentie niets anders verkregen dan dat het denkbeeld der internationale arbitrage meer en meer in toe as8uig werd gebracht dan ware toch reeds onnoemeiyk veel gewonnen Doch we dnrven meerder hopen Het zwaard moge een macht zyn aan ons om te toonen de macht van het woord Een bede om vrede en recht uit den boezem aller volkeren tot de leiders en staatslieden der beschaafde staten kan haar uitwerking niet missen En wat hiervan ook zgn moge het voegt de natiën in elk geval een woord van dank tot den Keizer van Rusland te richten die toonde hun druk te verstaan en met dien druk deernis te hebben Uit Zevenaar meldt men aan de Amh Ct Woensdagmorgen waren eenige arbeiders aan de gzerindustrie te Hchwertebezig een metaalblok dat oogenschyniykafgekoeld maar inwendig een nog vloeibareen gloeiende massa was te vervoeren Bghet laden op een wagen spatte het blokuiteen en twee arbeiders werden door hetgloeiende Jzer verschrikkelgk verbrand Te Elberfeld is een schandaalproces in vollen gang tegen dr Ziel die er zyn beroep van maakte jongelieden voor den krygsdienst ongeschikt te maken Hg liet hen pillen innemen waardoor een verhoogde werking van het hart intrad zoodat de militie geneesheeren deze lotelingen afkeurden In het proces zyn niet minder dan 350 jongelieden gedagvaard In Ausbach een plaatsje in de buurt van Kassei heeft een hevig gevecht plaats gehad tnsachen de boeren en een zigeunerbende De zigennerhoofdman schoot verscheidene malen midden in den troep boeren waardoor er verscheidene gedood werden daarop nam hg de vlucht maar werd door de boeren achterhaald en in de gevangenis gebracht STADSNIEUWS ÖOITOA 6 Februari 1899 De kapt W J C B Droogleever Fortuyn van het ie reg vest art te ivillem stad komt 1 November te s Gravenhage in garnizoen Te Kamerik by Woerden heeft do landbouwer J P die bedlegerig was zich door ophanging van het leven beroofd De dokter die hem juist kwam bezoeken kon slechts den dood constateeren Krimpen i d Lek Van de werf der heeren 1 en K Smit alhier is te water gelaten de schroefboot Vlaardingen 5 gebouwd voor de Vlaardingsche StoombootReederg te Vlaardingen VERSCHEIDENHEID De zoon van Deibier wordt allerwege gunstigbesproken in zyn debuut bg de terechtstellingvan Peugnez de vorige week te Pargs De Figaro schreef De heer Anatole Deibierheeft het er nipt zgn debunt schitterend afgebracht 5 Hy beeft PSpgnez met groote vastheid van hand behandeld De Matin De heer Deibier Jr zag er zeer correct uit in zgn zwarten rqk en beogen hoed Hy bewoog zich te midden van zyn personeel met de gemakkeiykheid van een gentleman De nieuwe beul heeft bg alle aanwezigen een nitnemenden indruk achtergelaten Ook op den terechtgestelde In de bunrt van Namen heeft Vrgdagochtond een spoorwegongeluk plaats gehad waarbg geen menscbenlevens te betreuren zgn doch do materieele schade vry aanzienlgk is Twee goederenticiucn kwamen met elkaar in botsing en zeventien waggons werden versplinterd Men stolt de schade op ruim 100 000 gulden Als reden wordt door de machinisten opgegeven dat door de vorst de remmen niet werkten De dienst op de lyn is voor eenigen tyd gestaakt geweest doch het verkeer Pai ys Keulen heeft overigens zonder stoornis over Gemblaui Pleurus Tamines knnnen geschieden Denzelfden ochtend heeft te Parys eveneens een ongeluk plaats gegrepen in het station Courcelles Ceinture waar een personentrein door v keerden wisselstand op een goederentrein liep Van de tien gewonden boezemt slechts de toestand van één zorg in Laatste Bericliten De Daily Telegraph bevat een correspondentie uit Cayenne van 14 Januari over Dreyfus Vertaalt luidende aldus De City of Tangiers acht knoopen loopende had twee uur noodig voor de reis van de Hes du Saint naar Cayenne Voorbg het Duivelseiland gaande op een afstand van minstens drie mglen overeenkomstig de voorschriften was ik in staat om met mgn verrekgker de woning van de bewakers en da hut van Dreyfus te zien Ik dacht dat ik er iets zou veranderd vinden of om duideiyker te spreken dat de discipline minder scherp zon zg n geworden Maar niets daarvan want de dubbele barrière van palen is er nog altgd en ik kon vgf bewakers zien die rondom de gevangenis op wacht stonden en het kanon was op ons schip gericht Te Cayenne bewaren de officieele personen de meest strikte geheimhouding over de Dreyfus zaak Gedurende de eerste vyf dagen van myn aankomst legde ik een bezoek af aan den directeur van het straf departement Deze ontving mg beleefd maar koel Mgn instructies zgn zeer eenvondig zei hg Allereerst hebben wy van Pargs het volgende bevel ontvangen Absoluut stilzwygen over Dreyfus Zoolang er nog geen uitspraak is gedaan door het Hof van Cassatie zullen wg geen verandering brengen in het regime dat de gevangene moet ondergaan om de eenvoudige reden dat er geen voorsehriften bestaan welke bepalen dat de behandeling van een gevangene moet gewyzigd worden omdat herziening van zyn zaak Ik begaf my vervolgens naar den heer Roberdeau gouverneur van Cuyana De gouverneur was veel driftiger omdat er beweerd was dat hg zou hebben gezegd dat Dreyfus aan cellulaire opsluiting was onderworpen Ik heb nooit iets van dien aard gezegd merkte hg op om de eenvoudige reden dat Dreyfus nooit aan zulk een behandeling onderworpen is geweest Wat ik gezegd heb en wat ik herhaal was en is dat hy om het feit alleen van zgn gevangenschap op bet Duivelseiland kan beschouwd worden als veroordeeld te zgn tot cellnlaire gevangenisstraf omdat de voorzorgsmaatregelen welke door het bestuur zgn genomen eischen dat de gevangene steeds wordt bewaakt en niet alleen mag wandelen Dreylus doet aldus vervolgd de gouverneur wat hg wil in zgn gevangenis Hg eet rookt en drinkt wanneer en zooveel het hem behaagt Hy mag alleen maar niet te Cayenne komen of naar Frankryk temgkeeren Ik verneem dat Dreyfus eenigen tgd ge leden ziek is geweest Zgn zedelgke moed schynt vermmderd of hem geheel verlaten te hebben sedert hy heeft vernomen wat er in de laatste drie maanden in Frankrgk heeft plaats gehad De eerste officier van gezondheid heeft zich driemaal de moeite getroost om naar het Duivelseiland te gaan teneinde den gevangene te onderzoeken De eerste en tweede maal bleek de ziekte een gevolg van zwakte gepaard met maagziekte De derde maal 8 Januari leed hy aan dysenterie Die ziekte is hg nog niet te boven ING E Z O M D K N WERKVERSCHAFFING Ontvangen bg den heer Donker van den eer C P W D f 10 en bg Roepers van den heer IJ f 2 50 Daar de ontvangen gelden niet toereikende zgn zoo heeft de Commissie besloten om aanstaande Dinsdag en Woensdag een open schaalcollecte te houden Vriendelgk vragen wy geachte Stadgenooten ten tweede male een gave van U opdat daardoor moge worden verkregen dat de Werkverschaffing nog 3 of 4 weken zoude kunnen worden volgehouden Namens de Commissie G KROOK Voorz W ROEPERS Secr MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen KOTTK RDAM NolMriog Tau 30 Januari 1899 TAHWE per HL 5 80 l f 6 90 per 100 KG 8 a 8 0 betere qual per 100 K O 4 ƒ CANADA per Hl 10 a 8 68 EOQQÏ per H L 4 50 4 8 41 WINTEIIOIEST per H h f l f per 100 K G 7 76 i 9 86 ZOMEEÖEEST per H L f l f 8 40 per 100 K O 8 10 a 8 80 CHETALISROEEST per 100 K O 8 1 a 8 S6 per HL ƒ 60 6 85 HAVER per H L 8 60 8 75 per 100 K Q 7 l 7 8 PAARDEHOONEN par H L 6 90 i 1 40 WITTE BOONKN per H L 9 50 10 75 BRUI E BOONEN per H L 7 60 i f 10 50 BLAUWE ERWTKN Kookioorten per HL 7 60 i 8 50 K et kookaoorlen p H L 6 90 i 6 90 KANARIEZAAn per H L i i f 6 7 KOptZAAD nieuw per H L ƒ 8 76 i ƒ Per Telegraaf ROTTER AM 6 Februari 1899 Tarwe 9 a 8 50 Canada ƒ 4 60 s 6 86 Winlergorat 8 a 8 60 Zomerferit 7 90 4 f S eo Harar f T i f 7 20 Bruine Boonen 7 75 i 10 90 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 6 Fsbruari 1800 VETTE OSSEN en KOEIEN goede aaoroer prjjeen varen voor te kwaliteit 30 8e IcwiliteU 28 8e kwaUteit 95 Cent per half Cüo VETTE KALVEREN goeden aanroer roor Ie kwaliteit 80 8e kwatit it S8 8e kwaliteit 26 Cent per half Kilo VETTE VARKENS goeda aanroer Ie kwaliteit 17 Se kwaliteit 17 8 kwaliteit ifl cent p r half Kilo SCHAPKN en LAMMEHËN weinig aangeroerd De handel was in vette runderen en rarkeni prqihoudetid vetto kelreren ttadig stag io prya Öobapen en Hammeren minder in priji 359 Staats lotenJ 8e Klaaae Trakkiag ran Maandag 6 Februari Ne 188 18k3 10108 1U40 17911 an 80889 ieder 1000 Ko 088 en 18787 ieder 400 Ne 9986 14840 147 8 16486 17768 19078 en 80876 ieder 9C0 Ne 8894 8719 9888 9878 184 06 I8 S6 1880 16986 11698 19 84 en 19786 iader lOO Prijttn Tan 70 7 8801 6677 9101 11708 14808 16686 18810 80 66 8768 9916 18 98 14819 19089 9 7 69 4 48 38 14868 34 93 117 4041 6968 44 11939 11634 87 19969 964 71 7047 60 64 14608 96 19546 494 4171 7919 9418 1804 k 88 169 8 1 888 48 4881 7311 18 18110 70 88 19701 76 78 n 80 7 71 17040 88 903 4488 7808 87 1 861 1477 43 60 48 4500 8 90 69 14911 66 199 i8 11 0 4678 7778 9769 19896 94 17917 74 1861 4785 7868 9867 19707 16118 88 91 16 1 4986 7900 9009 87 6 17 88 lOOOl 67 6188 91 9 86 1 818 17418 41 86 6237 8068 87 19908 18518 68 90177 1614 86 890810178 16 81 8180808 88 6560 81 10618 48 16608 178 0 23 8051 80 81 10716 IS079 88 17691 54 9308 94 8371 89 13117 9 18003 74 9490 6789 8469 10880 f 16819 89 50118 8647 87 77 68 ISalO 9 49 80 06 8761 S807 8884 10084 41 1 90 8 807898846 918 77 71 97 19 06 683099 98 8881 86 18883 18093 18116 80889 3148 6019 68 91 49 16117 18988 898947 809 8708 11091 13499 98 18 63 7 91 71 8801 48 13946 49 1S6S8 90948 3861 8881 4 69 99 18837 73 69 3469 71893811876 14098 10371 90 85 98 77 11498 14199 16447 181 99 3604 6408 900 98 14836 73 187 0 i6 S84S 8863 88 11656 BCL A Iv cE ASTHKA KAN GENEZEN WORDEN D B SCaiFFUANN S Middel tegen Aathina geaft onmiddelgke verlichting nilfa bg de Herigate aantaUan en geneest waar andere middelen falen Verkrjgbaar bj A Wolff Co Haven 198 ta Gouda in aakjes van fl 1 50 en a 2 75 m AMERIKAAMSCHE bjj L van OS Az Md Tiiillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Mo 3i GROOTE OPRUIMING VAN lie WINTKRMANTELS Costumes Dlousea Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlijk nartg WITTE GOEDEREN tót spotprijzen ADVERTENTIEN Heden overleed ten wijnen Irfffze in don ouderdom van 53 jaren mtjnc geliejde Zuster Mejufironw oRanna SoReufen Wed S C BENKEN SCHOt TES Amstbedam 4 Februari 1899 Heden overleed te Amstebdam in den onderdom van ü i jaren onze geliefde Tante Mejnttronw cfoRanna SoHoutsn Uit aller naam A JONKER Kz Gouda 4 Februari 1899 4£ ffilB PD IKE ODDE f 8CHIEDAMMEK GENEVEE Merk Verkrijgbaar bij t M PËETER8 Jz N B la bawya vnn eohthoiri i oaohet en kurk steeds voor GHIEDAM r en van den naam der Pirma NIGHTCAP F HOPPE Lensvelt IVicola HOFLEVERANCIER Veoiieslraal 2 den llaap LROOD E DE8CHUITFiUaiEK LUNCHEON ROOM Pam de Luve Afternoon Tea KoflSe Chocolade Melk TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt aP BE BK URKS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG m ZATËSDAO ran 8 tot K uur WOENSDAG eo VRIJDAG n tot nor ZONDAGS nirt