Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1899

I TSOBAROHETRISCHB T APIHRICHTIBb I Mo 780H Woensdag 8 Februari 1899 37ste Jaargang v 3sr I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S B Ta44ir l ii TdefoOB No SI ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midftt Telefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommens VIJF CENTEN Door dezen bericht ik mijne geachte Stadgenooten de aanIsrhafling eener Isobarometrische Tapm achine waardoor alle bij mij voorradige Itiersoorlen ook B O C K B I E 11 U tot eene prpefname beleefd uitnoodigende verblijf VEd Dw Dienaar getapt worden met versterkt Koolzuur gehalte zonder aan de lucht blootgesteld geweest te zijn Deze bewerking heeft het groote voordeel boven alle tot hiertoe bestaande systemen dat hel Bier veel fijner mousseert en zijn volle smaak en aroma behoudl bovendien wordl dit Bier geschonken ais of het versch van l val ware I I ik onder aanbeveling hoogachtend Binnen eenige dagen in lossing EEUE LADING EaMkoleD welke ik gedurende de lossing zal leveren h 70 cents per H L k contant vrij aan huis JAN ZWAUT Pz BLEEKEKeSINÖEL B 212 AHMENZOEG ifdeeling WfiBKVËiiSCBAFFlNG roor VROUWEN en ME18JE8 forioekt NA41WERK aan huig voor een nette i aaister Inlichtingen verstrekt Mej SüLTSBB Ooowe C 166a EERSTE NEDERLANDSGHE RUWlELFABRIfiL Direotear B BUBOËRS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs I Aangezien wg ons thans ook speciaal gaan toeleggen op bet vervaardigen van r I T T I 1 G I oor deu liiindel Frames Wielen Banden Zadels enz enz zoowel voor liynieleu met als tonder ketting raden wjj IJ ten zeerste aan onze uiterst lage pryzen te vragen Tevens maken vg U et opmerkzaam op dat de prgaen onzer Bgwielen voor I899 lan0r k veilaagd zgn zoodat g neherp eon Wanr n int ertegen woordigti wortle IJ ris 1110 E AGBNTBlf ffevraugit in t bgzonder voor den verkoop onzer Acatènes die ledere soliede handelaar kan bekomen Vraagt onze Pryzen TB ZEïTJTTSS terstond of later EEM Te bevragen Kautoitr vau Waatë fioeiferen FLUWEELEN SINUEL No 612 BB STBDELUKE HTPOTHEBKBANR uevetttga lp t UHMrKKMsaic Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slnit op billgke voorwaarden leMleentngen oaiet Kerêlt Uppothe fltr ter bant op Utttmeu en iMUderyen zonder voomitbetaling van rente Geeft A en 4 ii Ptnttlbrleeen nit tegen den koers van 98 en f OOj Inlichtingen te bekomen te Gouoi voor de PanMrleeen bg de Heeren M J OQIER Jt CoKassiers en CommissionnHirs io Effecten voorde Hypotheken bg den HeerW J FOBTUlJN DROOGLEEVER Haven aldaar IHrecteuren DROOGLBEVEB FORTUYN M 8 IULE8 ENTHOVEN Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOPLATTEN A GBITIIA7E1I M LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel l ioe tlfi aflevering Nette uitvoering Coueurreerenile prijzen Sïiïiwï IIEIJWI NIEUW t GESCHIKT VOOR ü acMUcMon Koffie en Theelichten Welke 4Vi brsndAn Ji a en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ecnig Agent voor Qouda en Omstreken IZ i K CATS Papiermolen iOtj Vind u difniet goedkoop en gemakkellj k Heti behoeft biervoor geen Olie goen Qlaa lellll Alleen een lucifer aansteken is noodig Oeheel zonder gevaar voor brand als ook sonder reuk t Goedkoopste en soliedst adres voor ¥ ervoer van Inboedel soowelbionen als boiteo de sUd met geiloten witgeni aRAVES TEUN OudeOouwe jHlef u orM tegen tranaport mhad venekerd Zaal KUNSTMIN Sociëtei t Ons Gre noegen Donderdag 9 Februari Buitengewone QastToorstelling door den beroemden Solo Tooneelspeler Zie verder de groote billctten Leden O IIO Niet leden t Aanvang 8 uur precies Het is een elk geraden met het oog opden groeten toeloop vooruit plaatsen t bespreken è 5 Cts per plaats aan hetlokaal 1 EEN FLINKE DAGMEID Adres Mej ZWART Bleckerssjngel VAN Blommestein s Inkt olkcnien ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLANID Een ware 8chat voor de ongelukkig slachtofiers der ZeMbevlekking Onanie on gehe jne nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARKVG HoUandsche uitgave met 27 aib Prga 2 galden leder die aan de vereoktiikeljke gevolgen van de e ondea Ijdt moet het leien de opieohte leering die het geeft redt jaulgki dniiand van een lekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Miigaiin te Leipzig Nenmarkt 34 ranoo teg n iaaaoding van het bedrag ook in postxagels en in eiken boekhandel in Holland ottdit Druk van A BRINKMAN 1 BullcnlHHdscti Overzicht De Senaat te ashington heeft het vredesverdrag met Spanje bekrachtigd met eene meerderheid van 8 stemmen De commissie voor de revisie uit deFransche Kamer heeft met 9 tegen 2 stemmen het regeeringspntworp onaannemelijkverklaard De parlementaire commissie voor de revisie heeft het de legeering lang niet gemakkelijk gemaakt Eerst bracht Zfl en onder haar belofte van geheimhouding te schenden de onaangename oathuUing dat minister Lebret en ztjn umbtgenooten die medeplichtig ziJB aan de indiening van het gelegenhoidswetje gruwelpe leemten in het onderzoek van den eersten president Mazeau over het hoold hadden gezien daarop heeft het aanvullende onderzoek dat de commissie dientengevolge verlangde den minister van justitie een eenigszins mal üguur laten maken tegenover de commissie Want deze minister had toen de regeering besloten had aan dat verliggen te voldoen zich sterk gemaakt Zjitet ag den uitslag van dat nadere onderzoek aan de commissie te kunnen meededen Maar Zaterdag verscheen Lebret met leege handen De commissie ion beloofde h j toen den volgenden morgen in het bezit z jn van de stukken Zondag echter konden Dupny en Lebret nog slechts een gedeelte van de beloofde inlichtingen overleggen zoodftt de commissie gisteren weer vergaderen moest om kennis te nemen van het antwoord dat drie raadsheeren op de nieuwe vragen die hun gesteld zijn gegeven hebhen Intusschcn wordt het bericht dat de commissie niet voornemens is de regeering op dezen slinkschen weg te volgen bevestigd Zj verlangt dat eerst een onderzoek ingesteld wordt in den wetteljjken voorgeschreven vorm naar aanleiding van de beschuldigingen die Quesuay de Beanrepaire openlflk nitspreokt ten laste van zekere leden der strafkamer Dat is zou men zeggen volkomen in den haak maar de regeering heet het nu is vast besloten dezen tegenstand te verpletteren zjj verschuilt zich nu achter het voorwendsel dat haar wetsontwerp eigenlek geen uitvloeisel is van Mazean s onderzoek De reden die zjj opgeeft om het zeer natuurlek verlangen van de commissie af te slaan is het wetsontwerp moet zoo spoedig mogelijk aangenomen worden De Kamer is inderdaad tot alles in staat dat zj geen inzage kr gt van het dossier zooals de commissie wat doet dat er toe f en t is eer FtUJLLKTO Oedniksoliriften vao een Gelukzoeker OF AÜTNIBAL DS ONBmN Near het Fnuuei JKKtt W NUTTEBS II Ën ik Eou Tan miJD kant eau gebruik van ekera atakkfla met Hkere handteekeoiDgeD bekrachtigd maken ala mij eoaddacht en weaaohelijk voorkwam Ik laat bet geheel aan a orer sobik deu saak 100 ge Terkiest ipreek niet tegen nw gemoed ia Ik waoht ordara zeur maar niet langer daai ge toob wel Tcet dat ik toeitemmen aal teide de jonge graftf op ongeduldigen toon die duidelijk te kenneQ gtS met hoeveel tegenzin en woede hij sioh aan bet juk dat hem drukte onderwierp vUitatekend t teide de baron de Hauberi op OTerdreTeo vroolijken toon eu den lust om te ergeren niet kunnende bedwingen wHet doet mij genoegen te oonstateeren dat nadenken en Terstandige bealniten nemen xalfi by u nog monelijk blykt Éa Qw beeluit ia inderdaad aeer Teralandig Gg ajjt een aardige jongen mijn waarde graaf alleen soms wat laatig en opTliegend en altijd er op nit om n onafhankelijk ta maken aoodat het dikwijls leer uoailjjk ia het een of ander ran a gedaan ta krijgen Oelakkig dat ge tot heden tenminate ateeda ëindigd Ent het maar toe te geven Maar ik eit dan ook enkele argomentent dia min of meer wel mogelp dat zfl de regeering door dik en dun zal volgen nu deze het vooruitzicht opent binnenkort het land jran de drukkende nachtmerrie te verlossen Ten koste van waarheid en recht misschien maar nog eens wat doet dat er toef Toch blijven we gelooven dat het ook deze regeering niet gelukken zal er den domper op te zetten De Temps bevestigt dat een belangrflke parlementaire groep het voorstel der commissie om het regeeringsvoorstel tot wijziging van art 445 Wetb v Strafv pas te behandelen nadat de hooge raad der magi i stratuur een onderzoek ter zake van Quesnay s beschuldigingen zal hebben ingesteld zal overnemen zoodra het wetsontwfirp in de Kamer in behandeling komt Zonder strfld zullen de ministers hun pleit dus niet winnen De vergadering van de Engelsche liberale Beform Club heeft de onlangs in omloop gebrachte praatjes van een complot togen Sir H Campbell Bannerman beschaamd De druk bezochte vergadering bleek eensgezind en nam met eenparige stemmen een paar motiën aan waarvan de eene strekte om Campbell Bannerman te benoemen tot opvolger van Sir William Haroourt als leider van de partij in het Lagerhuis terwijl in de andere motie aan die eerste voortgegaan aan Harcourt de hartelijkste dank wordt betuigd voor de door hem aan de partjj bewezen diensten Op die motie werd mede met algemeene stemmen nog een door Atherley Jones voorgesteld amendement aangenomen strekkend om uitdrukking te geven aan het volle vertrouwen van de partj in Harcourt De benoeming van Sir H Campbell Bannerman werd voorgesteld door Sir Joseph Pease en gesteund door verschillende aanwezigen zelfs ook door Labouchere die Bannerman gelukwenschte Na de verkiezing hield de nieuwe leider der partij eene redevoering om zijn dank te betuigen waarin hij krachtig pleitte voor de eenheid der liberale partj ï ie rede maakte een gunstigeu indruk en werd luide toegejuicht Toen Henri Bochefort Vrijdagavond uit Nizza te Marseille aankwam hadden op straat geduchte kltfppartijen plaats tusschen zijne voor en tegenstanders Twee gewonden moesten weggedragen worden terwijl de politie een aantal betoogers arresteerde Slechts met moeite kon Roehefort het hotel bereiken waar Max Regis hem opwachtte onweerstaanbaar zyn en waartegen ia waarheid weinig ralt te zeggen Bij xijl dus bereid F Ik waoht 1 aZeer wel ik beo levredon over o het doet mij genoegen het te Tememen Tertake heer baron ala ik u bidden mag Wat moet ik doen hO weea gernat heel weinig kent gq den ouden hertog da Latour du Fio Ja Kent bij uP ffJa vKunt gij dan den een of ander aan hem vooratellen bij hem introdaoeeren P Neen En dat waarom niet Mijn reputatie van losbol on vat al aiet meer bulotten me dat Dat begrgp ik Maar nw familie ia eeer geacht misacbien ia er een onder die het kou kunnen doen Ja mijn oom de markiea de Champelaoae ia mal den hertog beTriend DaQ aob fnt het me too dat de saak in orde ia Vanarand brengt ge mij in kenaia met uw oom erenala onaen wederaijdachoD rriend den burnrraaf ttaphedl liaar Er a n hier geen maren het moet gebeuren en hec lal gebeuren Sta my tenminate toe dat ik u en enkele vraag doe Ga uw gang onder voorbehoud dat het me vrij xal itian te ulwoordeD Den volgenden morgen zijn beiden naar Algiers vertrokken en werd hun alweer een mraocrig uitgeleide gedaan Het rijtuig dat hen naar de boot bracht moest door de politie beschermd worden maar ze kon niet verhinderen dat de ruiten werden ingeslagen De raaire en de gemeenteraad van Algiers ijn geschorst bj besluit van den prefect wijl ze in samenwerking met Regis rumoerige manifestaties hebben georganiseerd bij do aankomst van Roehefort te Algiers Een besluit van deu gouverneur gelast de onmiddellijke ontbinding van elke openbare büeenkomst waarin burgers tegen elkander of tegen de overheid worden opgehitst Samenscholingen op den publieken weg zullen na de gebruikelijke waarschuwingen worden niteengedreven door de gewapende macht op de kofüehüizen waarin de bijeenkomsten gehouden worden zullen de wettelijke voorscliriften worden toegepast evenals op alle vreemdelingen of inboorlingerf die de openbare rust verstoren V De opvolger van Bismarck in het rijkskanselierschap heeft dezen niet lang overleefd een Reuter telegram uit Crossen aan de Oder meldt onverwachts dat graaf Caprivi op zijn landgoed Skyren bij die stad is overleden Sedert hij zich uit het politieke leven terug had getrokken leefde hij daar zoo goed als vergeten De Duitsche keizer heeft zijn geliefde Brandenburgers weer eens toegesproken bü het groote diner van den Brandenburger provincialen Landdag En merkwaardige woorden zjjn daarbij door den Vorst tot de trouwe Marker gericht Hi vergeleek het Duitsche RiJk bt een boom die groeit en bloeit en waarby de Duitsche Michel met de hand aan het zwaard wacht houdt Hij stelde zich zelven voor üis den tuinman die te wild uitbottende takken moet snoeien en de dieren verwperen die pogen te knagen aan den wortel Eu achter het schild naast het zwaard van den Duitschen Michel staat de vrede Daar is zj veilig De keizer deelt niet in de meening van hen die den eeuwigen vrede mogelijk achten Hij houdt met Molkte den oorlog voor een element in de door öod ingestelde orde van de dingen maar al gelooft hij niet dat de vrede als gevolg van staatkundige instelImgen of diplomatieke afspraken kan worden ingesteld hij is daarom niet minder vast besloten den vrede te handhaven desnoods door het zwaard van den Duitschen Michel ifilebt go lüta op het oog met de jonge hertogin die wel ia waar gehawd ii doch tot baar echlgenoot eigealïjk ataat in de verhouding van dochter tot vader F Bn wanneer dit eena het geval vaa wanneer ik iets op het oog bad Dan cou ik bealiat weigeren om u ook maar in het minat van dienat te aijn Werkelijk t Ja Sn dat ia uw laatata woord P Bepaald De baron aweaa en daoht een oogenblik na Toen trok hij een der laden vaa zijn schrijn ureBU open en baalde een vrij groote enveloppe te vooraehijo met roode lak verzegeld welke h aandachtig beachoawda daarop aohetde hij Een bediende versoheen De baron reikte hem den brief toe en uide zonder acht te slaan op den jongen graaf Och Lafleur loop hiermee dadelyk naar de prooureur dei koniogs gauw Kaar den procareur heer baron P Ja Eigenhandig moet hg hem ontvangen Waaraohijnlük tal h in lyn kabinet ijn in bet Paleis VBD Juatitte De bediende nam den brief aan en begaf ziob naar de denr lialtl riep da graaf De Salluoea doodableak flQ over al sjja leden aidderend Zijt ge Tan besluit veranderd heer graaf F vroeg de baron apottend yja antwoordde deze j 6y iqlt me i at rooritaUen aan nw oom wat Verspreide Berichten DRKYFUS De Petit Bleu beweert dat Oaslmir Perler voor de strafkamer van het Hot van cassatie nadrukkelijk verklaard heeft indertijd van generaal Mercier de mededeoling untvangen te hebben dat de bewijzen tegei Dreyfus bijeengebracht onvoldoende wareJl om hem te veroordeelen en dut hjj daarom geheime stukken aan den krjjgsi aad zou mededeelen Mercier vond dat heeCnatuurlijk zou OasimirPerier er bijgevoegd hebben FaiNKEIJK Bij de heftige opstootjes die de aankomst van Bochefort te Marseille vergezeld hebben zijn zooals reeds gemeld is verscheiden personen gewond Uit een vergaderlokaal werd met een revolver geschoten on iemand uit het volk dat de zaal wilde binnendringen schoot terug dientengevolge zijn vier mannen door revolverschoten gekwetst maar geen van alle ernstig ZWITSERLAKD Duizend werklieden aan de fabriek der Srma Brown Boveri en o te Aargau hebben op 2 Februari het werk gestaakt omdat een hnnner kameraden naar hun zeggen onrechtvaardig was onslagen De patroons weigeren op dit besluit terug te komen zü zeggen dat de man hun dreigbrieven had gezonden on dat hy daarom ia weggejaagd Do stakers volharden eveneens Opnieuw heeft er een afschuiving plaats gehad op den Sasso Rosso bij het dorp Airoio Er is een rotsmassa van 800 M neergekomen maar het dorp is niet vorder beschadigd Een jongen die van het Aosadal uit de bergen beklom om hout te zoeken is in een tweehonderd meter diepen afgrond gevallen Twee zflner broers die hem gingen zoeken kwamen eveneens in dezen afgrond om liet leven Een viervoudige moordenaar Den 2l8t6n Januari 1897 werd te BorderRttti een vronw Streuli genaamd vermoord Alle navorschingen naar den moordenaai bleven zonder gevolg doch nu na 2 jaren schijnt er licht in die zaak te komen dank zij de werkzaamheid der Badensche politie Ecnigen tgd geledon werd de 68 jarige Fridolin Weber woijende te Altcnhofen Baden gearresteerd onder verdenking twee kinderen van een weduwe die naast hem k u verzocht bebP Ja Hedenavond F Wanneer ge naar verkieat Dan ben ik tevreden Oeef maar hier Lafleur j het is OQnoodig geworden dat deze brief oog heden beaorgd wordt Oe kunt gaan I HOOFDSTUK II H T TCBaT Wij hebben in een vorig hoofdstak reeda gezegd dat hertog de Latour een der huiate woningen vanden fanbourg St Uonoré bewoonde Aobterbet haia atrekte zich een groote tuin uit dia doorliep tot aan de ChampaElya ea waarvan hij door een boogen muur geaobetden waa Al de wonderen der natnnr io boodgQBOotsohap met de kunat waren in deze veifrisaobende oase vereenigd Groote graaperken op Engelsche wijze aangelegd en Korgvuldig onderhoaden waren doorsneden door grillige looppaden met wit zand bestrooid BoomeQ van hoogen ouderdom hieven hunne forsche kronen hoog in de lucht on vormden kleine pleinen waar sitbaaken tot mijmereade rust ultQoodigden Wanneer da zomaraon allee verzengde en ala in vunr zette dan waa het bier nog koel want door de dichte bladereumassa vermochteo horeebralea niet ttben te dringen