Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1899

UO l Di IIT1ICHT fInTtnt L Uoadt t to 0 8 e S4 7 81 1 14 07 10 10 10 87 M 18 10 11 18 8 10 J 17 4 81 t lO l 0t t tt 8 8 10 17 10 18 Oidaw t 8t n ♦ l 7 8 8 08 11 11 18 7 8 48 8 4 48 8 14 7 18 8 48 10 41 WMid t 4 UtTMlhl 08 7 88 7 04 8J8 a lt I0 t1 11 4t 18 88 t li 08 80 t 04 4 7 11 89 D ll lUlj UtrMht 8 81 8 88 7 4t 8 87 8 40 9 00 9 80 10 18 10 8 11 88 11 08 1 7 08 80 88 4 48 t l 8 88 7 18 80 8 07 10 08 10 4 1 Woerdu 1 48 0 18 8 08 9 1 10 11 18 11 84 I 47 4 ia a ii 7 1 n 1 lO O I0 4 4 84 8 0 1 0 d w 1 14 Soiida 8 87 0 08 9 11 81 10 19 11 10 11 11 1 09 1 40 4 7 8 10 I M 7 19 8 11 9 49 10 84 11 10 Directe SpoorwegverblDdlngen net GOUDA WlDterdieost 1898 99 AaogevangeD 1 October TUd vao Grueuulclt OOCDA IIOTTIIDlMibe en 1 10 B 8t 8 14 O IB t I i 8 t B4 10 11 11 11 11 11 11 11 M B8 8 11 i 8S i tl a li 7 81 tottardruD 80 T tt 1 18 et 8 84 9 48 10 18 10 80 11 88 11 81 18 81 1 18 8 80 t 40 1 10 8 80 7 80 a lt 7 18 7 tl 8 40 D r Ir V door 8 88 7 41 8 11 1 44 l tO 8 4 4 01 4 40 t 8t 8 17 7 81 1 84 f 4 80 6 87 8 01 4 87 6 84 8 08 8 04 8 41 1 14 i nll 4 06 4 14 8 10 t tt a 47 7 4B fiOCDA nEN HAASfiM nM 11 18 ll ia 11 80 8 14 8 48 4 40 4 8t 11 80 1 8 f 8 7 11 41 1 10 8 18 11 8 1 8 t 8 II 18 4 1 1 8 48 4 11 1 18 t 87 GROOTE OPRUIMING VAN lie WINTBRMANTELS Costumes Blouse Peigfiioirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlüke partg WITTE GOEDEREN tot spotprüzen D SAil OM HurRsriljke Stared GEBOREN 8 Febr Johanna Adriana ouders P A Luiten en H J Blom 4 Cornells ouders J Slaman en ö Koeman Anna Margoretba en Hiltje Louiae ouders 0 17 0 8 O tT 10 14 11 11 14 a lt 7 4 7 18 4 lt I 8 1 6 81 a 48 4 8 84 8 18 0 01 0 48 O ia 10 81 10 44 11 41 7 40 7 48 r 81 awS 8 08 8 84 e O U D k k t I D 1 ioida 8 9 B 14 9 48 10 17 11 10 4 11 a I 8 88 1 M M lllut W 8 01 9 0610 111 48 1 1 00 1 7 40 10 01 1117 Amit 0 a 10 9 II 10 80 108 1 18 818 8 8110 8 11 41 1 0 8 7 08 10 l 11 16 8 68 Mt4 4i 10 7 41 0 4Ana TT 7 80 8 81 9 10 11 0 0 4 00 8 00 8 1 8 00 10 Ooada 1 09 9 1110 09 11 11 l t 4 47 i 41 7 40 49 1 1 woonde te hebben vprmovrd Wcber een gemeen en slnw individn bekende de mi daad te hebben gepleegd en deze bekentenis deed het vermoeden ontstajan dat hg in den nacht van 12 op 13 Febrnari te Eptenhofen een dorpje op rnim een nnr alstand van Altentuifen ook de baker Karsline Better van het leven had beroofd en dat ht ook de moordenaar w 8 van vrouw Strenli Hoewel Weber deze laatste misdaden nog niet bekend heeft zijn er aanwijzingen genoeg ora te knnnen aannemen dat hij ook deze moorden op zjn geweten heeft Zoolang het onderzoek dunrt is hy te Konstanz gevangen gezet OOSTENRIJK HONGARIJK Het dorpje Nagybabroch ia Hongarije bestaande uit oen duizendtal hutten is geheel in vlammen opgegaan Het vuur door liet springen van een petrolenmlamp ontstaan verspreidde zich angstwekkend snel en in korten tjd vlamde het geheele dorp In de paniek der in hun slaap opgeschrikte dorpsbewoners werden velen gedood en gewond Hun getal vermeerderd met dat derslachtoücrs van den brand beloopt 17 dooden en nog veel meer gekwetsten BINNENLAND 8TATEN GENERAAL BBH TÊl KMMBB Zitting van Maandag 6 Februari 1899 Op voorstel van den heer iodin de Beaulort is heden besloten de stukken betreffende de mijnwetgevmg in de Zuid Afrikaansche republiek te doen drukken Bij de behandeling van het hoofdstuk financiën verklaarde de heer Laan dat is versterking der middelen noodig h j deze Wil zoeken niet in nieuwe belastingen doch in wijziging der peisoueele vermogens en bedrijfsbelasting die meer knnnen opbrengen o a door scherper controle op do aangiften door verlaging van hef vrijgesteld bedrag der vermogensbelasting en door opheffling der vrijstelling van den landbouw De heer Welt wcnscht invoering van een rechtsgeldig kadaster en de heer Van Lynden van een contradictoir kadaster Na antwoord van den minister wordt hoofdstuk Financiën zonder stemming aangenomen Ook werd nog de Vestingbegrooting afgedaan Men mehlt uit Den Haag In de bijeenkomst van de Tweede Kamer op Dinsdag 21 dezer zal aan de orde zijnde trekking der afdeelingen en regeling van werkzaamheden Het is alsdan te verwachten dat de voorbereidende schriftelijke behandeling van enkele wetsontwerpeh o a de revisie van strafzaken en de Indische mijnwet die in de eerste plaats voor openbare behandeling in aanmerkuig komen afgeloopen zal zjjn Qwd 8 7 1 Hoaidraolit door 7 88 Kieumrlnrk 7 S9 0 nU 7 4i 4 48 t 4 Bi 8 08 1 04 ll i U 10 1 17 il tttrdiB Oipallt Xieownknk Moorlrtolit d 8 10 8 41 8 11 0 08 Gouda E TMhmMn Mo TkftiMll ZootenoMr Zogwiard Voorborg Hiir 7 80 7 48 7 ta 8 07 7 80 Uilgo t 48 Voorbuf t ti Zottanunr Zoftwurd 8 0 7eT6nhmUK Mo rkKpollfl 8 17 Oonila 0 81 7 48 Voorts stelt de voorzitter zich voor aan do centrale afdeeling in overweging te geven om in de afdeelingen in de eerste plaats te onderzoekon de volgende wetsontwerpen Indische rekeningen over vorige dienstjaren Nadere bepalingen omtrent den accijns op den wijn vruchtenwijn Nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd Verbetering van het Noordzeekanaal Tractaat van handel on scheepvaart met Mexico Algemoene regels omtrent het watorstaatsbestuur Toekenning van bevoegdheden aan de besturen van waterschappen veenschappen en veenpolders Wijziging van het slotprotocol der RJnvaartakte Regeling van arbeids en rusttijden in fabrieken en werkplaatsen Aanleg en onderhoud van een visschershaven te Scheveningen Bprago voor een kanaal naar en in de Wcerdingervenen Bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel Natnralisatién Overneming van een vordering der H IJ 8 M op de K Xed Locaakpoorwegm Dading nopens den eigendom van duin onder f allantsoog en Bekening van Suriname over 1H95 Naar het Hblad uit goede bron verneemt wordt oen groote betooging op tonw gezet ten gunste van het leerplicht ontwerp Niet alleen de vereenigingen van onderwijzers doch ook de werkliedenvereenigingen en andere corporaties zullen er aan deelnemen Waar en wanneer de bctooging zal geschieden is nog niet vastgesteld De examens voor onderwj zer en onderwijzeres zullen dit voorjaar aanvangen op 17 April het schriftelijk gedeelte zal op b April te voren gehouden worden Het getal candidaten zal grooter zijn danin 1898 De oud minister van oorlog generaal J W BergansiuB heeft zich bereid verklaard op te treden ak lid dor eere commissie van de Vereeniging van gepensionnecrde onderofficieren en minderen van het NederlandBche leger doel ondeistand aan militairen gepensionneerd vóór de wet van 29 Mei 1877 en aan hunne weduwen üemeng de Berichten Uit Ruhorst schrjft men Onlangs werd in de couranten medegedeeld dat hier een jonge man uit Zwolle uitgezet was De zaak heeft zich als volgt toegedragen H nit Zwolle heelt hier in een manufacturenen confectiezaak een betrekking als volontair voor A jaren aangenomen waarvan er twee om zijnr Hem werd gevraagd of hiJ in Nederland zju militieplicht vervuld had waarop hiJ alleen met neen antwoordde en waarop na eenige dagen een bevel tot uitzetting volgde Hfl was daarmede zeer in zijn schik en verheugde zich over eene betrekking als bediende in Brussel ZiJn patroon echter informeerde in Zwolle en kreeg nn de zekerheid dat H als eenige zoon vrij van dienst was Hierop volgde natuurlijk de beschikking dat H hier blijft Het is trouwens alleen bij niet van goede papieren voorziene Hollanders dat men last heeft en bjj de zeer vele landslieden buna alleen uit den werkenden stand is een enkel geval niets vreemds alleen in DiësUrg waren op 81 December 3585 Nederlanders Men meldt uit Delft Door de politie alhier zjn gehoord twee verslaggevers van Delftsche dagbladen en de heer K Ter Laan hoofd eener school ter zake van eene door den heer F I Öaemers schriftelijk ingediende aanklacht tegen den schrijver Hans van Delft in de Nieuwe Delftsche Courant van 22 Januari die genoemden heer Gaemers een lasteraar en eerroover heeft genoemd naar aanleiding van een gevoerd debat na afloop eener lezing door den heer Ter Laan voor de Delftsche afdeelmg van De Dageraad Van de aangeboden gelegenheid om zvjne woorden aan het adres van den heer F I Gaemers openlijk in te trekken heelt de aangeklaagde die als zekere S wordt aangeduid geen gebruik wenschen te maken U IS 11 1 11 41 1 1 7 14 8 18 1 18 11 81 11 80 11 17 10 10 10 88 10 88 10 48 10 4 1 47 10 18 11 84 1M8 ll 7 it a 8 81 D door 1 08 48 10 11 10 17 10 88 10 48 lO ia 10 84 11 87 ll tj Men herinnert zich dat in het vorig jaar een geruchtmakende rechtszaak voorviel Euijs en Stadhouders waren tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld wegens een inbraak te Delft Na de veroordeeling meldde een ander zich bij de justitie aan als de dader van de inbraak in vereeniging met een kameraad De beide laatsten werden wegens gebrek aan bewijs in twee histanties vrijgesproken Zooveel was echter tijdens dit proces wel gebleken dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat Rnijs en Stadhouders de daders waren Niettemin bleven zy hun straf ondergaan wgl geen anderen in hun plaats veroordeidd waren Naar wiJ thans vernemen is op 1 FebruariR en S gratie verleend en hebben zj degevangenis reeds verlaten Vdbl De huiszoeking ift Utrecht ten kantore van mr Van Hall heeft Zaterdag den gehe len dag geduurd Na afloop daarvan is het tot 12 uur des avonds voortgezet in het Paleis voor Volksvlijt Verschillende papieren werden in beslag genomen t Schijnt dat de justitie verwacht nit de correspondentie van mr Van Halite kunnen aantoonen dat hem het gebeurde met de aan den heer Z S te Bennebroek ter hand gestelde aandeden Oh lons Orleans Paris bekend was Tot heden blp hjj dit ontkennen HiJ beweert zelfs dat hg niet in aaiideelen maar in geld den heer Z S de ter leen gevraagde som heeft doen toekomen Tusschenpersonen waartoe dan Haas zon behoord hebben zouden dat geld hebben opgestreken en den heer Z S in de plaats daarvan de wjiardelüoze aandeelen hebhen in de handen gespoeld zoodat hij mr Van Hall zelf dupe zou ziJn Gelijk bekend is zjjn de hier bedoelde aandeelen afkomstig van diefstal waarom zü dan ook door de directie der Óhftlons Orleans Paris Maatschappij waren waardeloos verklaard en door anderen vervangen De vraag doet zich dus voor hoe diestukken gekomen zijn in het bezit van dolieden wie dit dan mogen geweest zijn die getracht hebben den heer Z S ermedeop te lichten N v d D Zaterdagmorgen werd te s Hertogenbosch een veldartillerist die gedeserteerd was binnengebracht Opneming in het hospitaal bleek noodzakelijk Op weg daarheen wist hij echter het geleide te ontsnappen t Schijnt dat men omtrent zjjn verblijf opde hoogte gebracht i s Zondag althans stonder een wacht nabij de woning waar menvermoedde dat de deserteur vei blijf hield En men had goed geraden De man hieldzich inderdaad daar schuil Zusters van Orthenpoort Natuurlek schoolde een menigtesamen toen de gewapende macht zich daar vertoonde Op een gegeven oogenblik vloogde deserteur c e wonuig uit die hem gastvrijheid had verstrekt drong zich door demenigte heen vluchtte een aangrenzendentuui in klom over de heining daarvan zoodat hiJ op de Zuidwillemsvaart terecht kwam on verdween fn de richting van Hintham Welwerd hem een revolverschot nagezonden doch dit trof geen doel Nb De wintel berichten komen langzamerhand binnen In Noorwegen heerscht overal een strenge koude Het meteorologisch instituut te Christiania voorspelt meerdere kou PosterUen eo Telegraphie S tS 3 t7 4 88 4 tt ff t t ff tl r r t l 4 4 1B t la B IO 8 81 18 18 l St 1 41 l It 8 08 1 17 4 4 38 4 0 4 18 t 04 S lt 11 80 4 01 4 17 Benoemd 1 Maart Tot directeur van het telegraafkantoor te Eindhoven C C Beumer Hardenberg thans beheerder van het bijtelegraafkantoor Rozengracht te Amsterdam Verplaatst 1 Febr De klerken der posterijen en tele graphie 2de klasse H de Goederen van Amsterdam telegraafkantoor naar Kralingsche Veer R P Goudschaal naar Osch P J Jonker naar Oud Bejjeriand en K van der Brug naar Koevorden allen van Rotterdam telegraafkantoor V s Tuinzaad van Koevorden naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der telegraphie 2de klasse ej L Ohrastede van het hoofd telegraafkantoor naar het bjpost en telegraafkantoor Tnlpplein te Amsterdam de brievengaarder J Heekman van Oud Schoonebeek naar Nieuw Amsterdam 16 Febr De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse mej T J Tempel van Amsterdam telegraafkantoor naar Vriezenveen 1 Maart De klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse J de Jong van Amsterdam telegraafkantoor naar Almeloo en E H Bolten van Rotterdam telegraafkantoor naar Haariem telegraafkantoor de klerk der posterijen 1ste klasse d Grap Hellingman van de Bilt naar Amersfoort de klerk der telegraphie 1ste klasse H W Dooremaal van Amsterdam naar s Hertogenbosch de klerk der telegraphie 2de klasse mej M J Mekenkamp van Haarlem naar Rotterdam Eervol ontslagen 1 Febr De commies der telegraphie 1ste klasse F van Andel te s Uravenhage 1 April De brievengaarder te OudesluisJ Klikker STADSNIEUWS GOÜDA 7 Februari 1899 Gisterenavond had eene openbare vergadering plaats van de vereeniging Patrimonium Als sprt kers traden op do hh K Kater en G WiSse In de eerste plaats trad nadat de voorzitter de vergadering met gebed had geopend op de heer K Kater van Amsterdam die tot onderwerp had Iemand of Niemand Spr hield veel van dichtwerken maar dea dichter Voltaire noemde hü een Godlasteraar en eigenaardig is het dat in het huis waar Voltaire die lastering uitsprak thans een depot is gevestigd van het Britsche Bijbelgenootschap Met de Genestet en da Costa daar ging spreker geheel mede niet zoozeer om den spot maar het meest om de meesterschap in de taal Wees n zelf had spreker dikwijls gezegd doch men kan zich zelf niet zjjn in den arbeider wordt den raensch gedood althans hij wordt niet erkend waar het niet loopt over het miJn of dijn overi bezit of geen bezit met minder of meer voeding korter of langer arbeid terecht ei bijgehaald of uitgesloten het is de levenskwestie te zijn of niet te z jn het is de vraag f de arbeiders worden geduld of niet geduld recht hebben te eischen dat alle aanspraken worden weggedaan die aan den arbeider beletten een menschwaardig bestaan te hebben Men heeft wel beweerd da de volkstoestanden in vroeger eeuwen ooit zoo ziJn geweest maar dat is niet zoo hoe meer de beschaving toeneemt hoe meer de onvoldaanheid en de wrevel toeneemc de sociale quaestie is er niet altp geweest TU 8 88 I tl D door S tO t in 10 04 le il 11 18 10 11 10 18 10 11 10 4 10 84 7 11 8 08 0 8 18 8 18 11 80 1 87 10 1 1 D O iHinm allMa 8 47 1 n e kl Bik 0 84 g rcici r mMt üch 10 01 f bofeDtllflnrcomeafMi 10 07 10 ajjlMii bcirji f o ao l tO 8 M a t4 10 D 10 18 door 0 10 88 e B6 t SI 10 88 10 0 UJlö ll t 1 44 t 0 a i8 8 18 8 80 a u 80 1 18 a 84 a 48 g 50 in 10 10 10 88 7 51 7 10 10 01 7 48 En al heeft men gezegd diit in vroeger jaren de gildfn voorzagen in het zich zelf ziJn dat is niet zoo de gilden waren zoo despotisch mogelijk alles werd van bovenaf bevolen en de arbeiders moesten zich daarin schikken want in het gilde hajdden zg niets te zeggen en daar buiten konden z zich niet roeren Ook emancipatie der vrouw kan geen verbetering in de sociale quaestie brengen de vrouw zal toch volgens de natuurwetten steeds de moeder bljven en nooit het om gekeerde Jeljkheid vrijheid en broederschap was de leus der socialen maar van die gel kheid is nog nooit iets geworden evenmin van de vrijheid en van de broederschap Zeker er is broederschap de mensch is nit een broeder verwekt en niet als het zand aan de zee men is geroepen menscli te wezen en mensch te zjn en ik vraag in gemoede kan de arbeider nn zich zeU zjjn In verkiezingsdagen zjjn alle partijen hervormingsgezind dan wil men alles om den werkman een menschwaardig bestaan te verzekeren maar er komt niets van Tegenover de liberalen en de socialen staan de beleiders der Christelijke leer die in Adam de hemelsche menschheid zien waaruit zjj allen ziJn voortgekomen zooals door Jezus Christus gepredikt is De socialisten stellen tot hoofd ieder die zy willen en daarom bestrijden zij het individualisme en dit bestrijdt wederom de socialisten De mannen van Patrimonium moeten beide stellingen verwerpen en gedachtig wezen dat ieder onzer voor God verantwoordelijk is ieder heeft ziJn eigen zelfstandigheid te bewaren Patrimonium doet aan politiek omdat het volk gered moet worden maar het doet niet aan Kerkistische partijen ziJ wil aan de arbeiders de rechten toekennen die zg moeten hebben Is ons burgerlijk recht zoo dat aan armen en minvermogenden recht kan worden gegeven dat onrecht willekeur en vertrapping is uitgesloten is er een arbeiderscontract waarbij verboden is dat de een dubbel werk doet en een ander leeg loopt is de man een mensch of is hjj een ding die aan marktprijs bloot staat Daarna betrad de heer Wisse het podium Spr had zich bereid verklaard in deze vergadering ten voordeele van Patrimonium te spreken daar deze vergadering moest dienen om propaganda te maken ik wist dat als ik een paar woorden hiei ou spreken een groot getal van het Christelijke volk zou te samenkomen en hj was niet teleurgesteld onder de werklieden z n er nog te veel die slapen ja zelfs zijn or nog genoeg die dood zijn er zjn er onder de Christenen nog genoeg die zeggen alles komt terecht mjjn doel was hen eens bj elkaar te hebben en hen eens te zeggen dat zij dat maar moeten laten varen dat het zeer ernstig is ik weet toch hoe de stand der kwestie is door onderzoek in de achterbuurten en door de regeling in de fabrieken moet ik verklaren dat het er zoo roosklenrig niet uitziet In onze eeuw worden de vruchten van den arbeid al heel slecht beloond de vruchten komen in eene onjuiste verhouding door kunsten en wetenschappen zijn zij vooruitgekomen maar die vooruitgang was bv 15 voor den werkgever en 5 voor den arbeider en daar moeten wïj tegen opkomen De sociale ellende en de sociale quaestie wordt heftiger en vooral na de revolutie wordt heftiger opgetreden men heeft er een godlooze staathuishoudkunde op na gaan houden en rijdt er maar op los Men wist niet goed hoe men van de sodtUisten moest denken die de verdeelings politiek wenschten in te voeren natuurlijk ïij die niets hadden waren er allen voor omdat zij niets te verliezen hadden In Duitschland wou Richter de socialisten maar doodpraten de Keizer wilde ze dood hervormen en Prins Bismarck wilde ze maar doodschieten Bismarck is nu zelf dood en niettegenstaande deze theoriën zp er duizenden opgestaan Het socialisme moet men mot vrucht bestrijden wanneer het verkeerd optreedt men moet het bij den oorsprong aanvatten het Is de roeping der Christenen om mede te doen aan de sociale quaestie wij moeten een beter inkomen verkregen dan kunnen wij zendelingen naar Oost en West zenden om daar het Christendom te prediken Jezus heeft gezegd op ziJn rondwandeling op deze aarde wanneer gj bidt gaat don in uw binnenkamer maar de arbeider heeft maar een kamer dat is zijn voorkamer zjn achterkamer zijn binnenkamer zijn keuken enz daar moet verandering in komen ook wat de sluiting betreft want stel dat die memchen m die kamer bidden en zü sluiten de deur dan kan een buurman daar nog binnen treden omdat zü bjj elkaar in huis kunnen komen Wanneer men in het noorden om bruine boonen vraagt dan geeft men hen blauwe boonen die zjjn minder te verteeren aan onderwj s wordt door de godlooze staathuishoudkunde 10 millioen besteed een onderwijs dat de revolutie kweekt Wanneer Patrimonium optreedt voor den arbei r doet het dit om den arbeider een menschwaardig bestaan te verzekeren Wij gronden dit op de Schrift de godloozen doen dit op de massa en ten slotte op zichzelf De geestelijke belangen van den arbeider moeten worden behandeld en dit wenscht Patilmonium te doen Hierna werd gelegenheid tot debat gegeven waarvan de heer Hermans uit Amsterdam gebruik maakte Punt voor punt bestreed deze spreker den heer Kater hij noemde Voltaire geen lasteraar daar men in aanmerking moest nemen den tp en de wijze waarop dit was geschiedt toen alles nog door de Roomsche overheerschers werd geregeerd Alleen loopt het hier over het vraagstuk van den arbeid het loopt niet over bezit of niet bezit het is de levenskwestie waarvoor de socialisten opkomen van doelen is bij hen geen sprake geweest men heeft dit altp wel voorgesteld maar het is niet anders dan een strijd van de niet bezitters tegen de bezitters God zegt wel de aarde behoort aan de menschen maar ik woon 48 treden hoog en heb in drie blompotten aarde van mjj terwijl er personen zjjn die geheele provincies het hunne kunnen noemen dat moet veranderd worden De gelijkheid is al op eene zonderlijke en bespottelijke wjjze voorgesteld of wg zouden willen hebben dat alle memschen even dik groot enz zonden zjjn De socialisten kunnen met de godsüenstige arbeiders wel samengaan als zjj de godsdienst maar buiten de kwestie laten Het socialisme wordt vlug bestreden door dominé Wisse die zegt laten wjj het kwaad uitroeien de oorzaken van het kwaad uitroeien ja dan hebben wü de socialistische regeering Het onderwijs moet ziJn onderwijs niet gekleurd De heer Kater diende den heer Hermans van repliek hg bracht in herinnering dat de socialisten niet met de mannen van Patrimonium konden meegaan omdat laatstgenoemden geloovig waren en de anderen niet Gelijkheid zou bij de socialisten bestaan en waar is nu vader Domela Nieuwenhuis die door Bergmeijer gevloekt door Troelstra en Hermans uitgekleed er bestaat oen arbeiders partjj onder de leiding van van Kol Troelstra en anderen maar die is er ook na Hier werd spreker in de rede gevallen er werd geroepen gefloten en geprotesteerd Hermans zeide dat de heer Kater de afwezigen niet mocht beschuldigen De heer Kater zeide dte socialisten verstoren altijd de orde hü Patnmonium Hermans jfroeg na afloop nog 5 minuten debat De heer de heer Katd De heer waarop de h4 de heer Wiss der om den isse stond hem dit toe maar zag van bet woord af isse diende daarop vaa repliek ïr Hermans weder antwoordde beklom nogmaals den katheier Hermans weder te weerspreken Beide sprekers gingen toen persoonlgk worden zoodat wü hiervan geen notitie hebben genomen Het was ongeveer 12 uur geworden en ieder ging huiswaarts zonder dat de voorzitter de vergadering had gesloten Door B en W is onder No 7 aan de raadsleden rondgezonden eene Verordening op de heffing van rechten en loonen voor het gebruik van het terrein en de pakhuizen en voor het genot van diensten van den Commissaris van het stoombootveer der gemeente Gouda alsmede de daarbg behoorende verordening op de invordering van rechten en loonen enz Wü worden verzocht nogmaals de attentie te vestigen op achterstaande advertentie van Homes HomesFay en Davenport waarhg de tweede voorstelling wordt aangekondigd Blükens achterstaande advertentie is voortaan het werpen met confetti en serpentmes en het hebben van panweveeren in de lokalen en den tuin der Sociëteit Ons Genoegen verboden Wg kunnen niet anders dan dezen maatregel toejuichen niet alleen werd daardoor de orde verstoord maar de bedienden die het gelag rondbrachten hebben meermaal daarvan schade ondervonden omdat de bestellers geen consumptie met confetti verlangden Niet alleen dat het Bestuur hiertegen opkomt ook verschillende leden hebben tot het Bestuur zich gewend om dezen maatregel te nemen Ingevolge de door den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten vastgestelde regeling voor de samenstelling der districten en $ e ttanwgzing van de inspecteurs die in elk district met het dagelükscfc toezicht zün belast is het dagelüksch toezicht van de volgende Ignen der Exploitatie Maatschappg opgedragen aan den district inspecteur der spoorwegdiensten O R J Viveen ter standplaats Utrecht op de spoorwegen Aijisterdam W P Brenkelen utrecht s Hertogenbosch Tilburg utrecht Rotterdam Maas Harmeien Breukelen den Haag Gouda en verbindingsbaan S S H IJ S te den Haag met inbegrip van de stations Utrecht S S Geldermalsen Woerden en Rotterdam Maas S raf Êff Door de H IJ 8 M werd gisteren te Amsterdam aanbesteed het maken enz van een plaatüzeren bovenbouw en een draaischüf op het Bt tion8empl cement UItin ar Earning f 6650 Minste inschrgver de JOngi Ondewater f 4820 A J EH De coi respondent der N I V te Batavia seint onder dagteekeningvaBweren Op 3 dezer heeft een compagniMfan het 14de bataljon den ingang van de kloof van Tamseh verkend De vgand opende een hevig vuur Aan onze zgde werden 1 mindere gedood en 6 gewond HEEREN en DAMES PARAPLUIKS bij A 7an OS Al Md TaiUaar Kleiweg E 73 73a GOUDA Tele h on M o 31 Beurs van tmslerdain Slotkrs 97 6 rEBKUABI Frkrs fiD iiND Jan Nud w s a 86 diU dito ilito 8 97 diio d Is dito 3 98 UoBajR O il Gou 11 1881 88 i 100 iTAlli laiciir Tmg 1888 81 6 86 Oo T Bii Obl in papier 1868 8 83 881 Ijlo ia iilferlS S 5 tS PoaTUSAL OW met coupon 8 dito tmkrl 3 UusUKD Obl Bianeal 1894 4 64 Ji o Gecona 1880 4 7 i Moliijfiolha 1889 4 97 dito h i Hop 1889 80 4 97 d lo in goud teen 1883 6 dili dilo dito 18S4 5 108 l i Spücjb Porpri scbuH 1831 4 S l n Toamij Qopr Cüiiv loco 1890 4 77 Oa k euing aorie D 83 Ooc laeuing ser e C 7t XoiD Ar Bep V obl 189 i 101 Mllioo Obl Buit Soil 1880 6 Tamzo u O l 4on p 1S81 38 AïaliaDA Obligatimi 18 6 3 100 EoTTIHDAli Stad Im u 1894 3 100 Nw N Afr E nil atind ArBnil h Tab Mu Cerlifli t n 668 Deli Maatschanpü dito 478 Ara H potheekb pandor 4 103 CuIt Mg derVoratenl aand 60 Or Hypoib kb pandbr 3 101 Nederlandacba bank aand I 198 Ned HandelmaatBcb dito I US a 8S N W k Pao Hvp b pandbr 6S i Botl Hy otloekb pandlr S 100 ülr Hj olheekb d to 8 l 98 OoaiBKE O al HoDg bank aand 188 Enai Hypothookbauk pandb 4 A y n M T t Kqut hypotb pan It t 86 Mail L Q Pr Lien lort 80 Nu Holl IJ apoor Mij aand lit Mjj t t £ i il T St Spv aand 111Nod Il d Spooriregm aand 1 808 Nad Zuid Afr Bpm aand 6 808 dito dito dito 1891 dilo 8 100 lMU Spoor 1887 89 A üobK S Zuid lial Sp mij A H ob1 8 I 87 68 Pol Warsoh n Woanen aand 4 158 Eni Gr Ruia Spw Mjj obl 4 99 Btthisobe Ito aand 1 Pa tawa dito aand 5 I Iwang Pombr dito aind 8 106 lurikCh A 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 AllIlUEA üent Pac Sp MiJ obl 6 S i S ll Ob 0 k Nortb W pr C t aand dito dito Win Bt Poter obl 7 1S8 Denver Kio Gr Spm eert r a 14 14 Illitioia Central obl 10 goud 4 1 109 LouisT Na hTilliüert v aand 86 Heii o N Spir M Ie hyp o 6 108 Miei K inia v 4pCt pref aand 11 11 N York Oul o t Weat aand 16 dito Penn Obio oblig 6 118 Oregon Calif Ie byp in goud Bt Paul Minn h Manil obi 7 166 Po Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lixo Col Ie byp 0 6 Oahada Can South Chert r aanl 81 Vni O Ballv Il Na lo b d e O Amiterd Omnibua Mg aand 178 BoUerd Trsmwo JIaatB aand 803 NlD Stad Amalerdam aand 8 lOS ii Stad Bo terdam aand 8 10 B oii SUd Antirerpenl887 i i 99 Bad Bcaaaal 1880 9 99 Hoi Thelia Begullr Oeaelaoh 4 11 Oomini Staataleeoig 1860 6 17 K K Coat B Cr 1880 8 Spax Blad Madrid 8 1868 Nd B Buisman en T Dükstra Nealtje ouders T Eietveld en M M Boos 5 Johanna ouders P de Jong en J van der Speld Leendert ouders L Vermg en J van Dam 6 Sara Hendrika ouders J A L Stringa en C M Sabée 7 Hendrika en Johannes oudeis J Blok en L van Eük Maria ouders J Kortenoever en M E Cockuüt OVERLEDEN 4 Febr W Koopman 51 j C D Peletier hnisvr van H van der Linden 26 j 5 C M Mimpen 6 w J de Vries 68 j C W Bgnhout 11 m VERSCHEIDENHEID Men schrgft aan de N R Ct Door de Hervormde Oemeemte te Oudwoude Fr werd besloten de haar toebehoorende landergen in perceelen aan arbeiders te verhuren om dezen in de gelegenheid te stellen gedeeltelük hun proviand te verbonwen Het aantal gegadigden was echter zoo groot dat ieder lang geen perceeltje pachten kon Daar de verpachting bg opbod geschiedde werden de huurprüzen hoog per are werd f 1 i 1 20 huur bedongen Over het geheel blg kt bü de landverhnringen in Friesland veel animo zoowel voor bouwgrond als weiland Een bewg s dat het landbonwbedrgf boter gaat dan voor eenige jaren 359 Staat8 loteriJ e Klane Trekking ran Dinsdag 7 Februari No 69 1000 No 7994 6914 1J8 B en 18901 ieder 400 No 868 9484 n 8407 ieder 900 No 810 1738 1768 8068 8177 4S5 SBI14 4849 5699 7096 9S79 10898 11890 13106 13891 I4i99 IJ009 15478 en 17948 ieder ƒ 100 Prgien van 70 84 1866 4881 7678 10319 1S8SB 16814 18 36 48 1968 4709 96 36 13018 lO 18886 1036 4887 7989 84 30 16402 37 aiao 94 8088 10508 1 014 93 4988 9367 97 8161 90 81 16693 19171 381 78 B0B8 8S80 63 88 167J0 81 70 87 S168 83 B 10767 3 99 19 19 78 B487 81 58 10 96 14168 16849 1 319 419 83 S 8749 11877 91 96 48 8 688 6883 97 114S8 14318 17068 89 613 9789 S474 8 116 93 79 17116 19491 680 86 6611 3901 11806 H 80 74 79 86 8 97 14686 17893 19699 76 9907 44 41 68 61 17447 19748 700 81 67 69 89 14793 77 81 009 3077 5788 9045 18094 33 17581 19898 19 88 1808 8190 60 86 96 19954 as 3189 5948 95 87 14953 17884 90077 47 8846 53 9880 91 160S4 76 98 Il 99 8861 6057 9460 19590 16189 1911 loUO 76 59 67 73 19 Oa 16988 77 80516 1146 8768 6118 9519 19889 16314 97 49 69 8934 6910 91 71 17 isaid io687 1878 40 6589 98 77 97 SS 6 1844 4943 6788 98 19918 16461 18800 59 47 88 6 88 9643 18118 15668 11 20781 1480 4370 6996 44 13938 U619 69 86 1599 4401 7009 9768 18853 15788 11419 90840 1686 09 99 94 13478 16809 60 61 69 4541 7119 99S4 68 86 18503 90968 1785 BS 7847100 65 15960 9 75 1816 6 7478 10140 13760 99 18617 614 4t 4636 7B08 10819 138 41 rUi Veemarkt te Rotterdam Dinidag 7 Pobruari 1899 VETTE OSSEN en KOEIEN goode aanvoer prljaen warun voor e kwaliteit 80 9o kwaliteit is 8e kwaliteit 96 Cent per balf K ilo MAGEEE OSSEN en MELKVEE goede aanvoer VETTE KALVEREN redelijke aanvoer voor la kwaliteit 80 9e kwalit it 88 80 kivniiteil 6 Osnt per half Kilo STIEREN redelijk aaogevo rd De handel was voor at bet aa igevo rde pryiboodend ADVERT ENTIEN Uederlandsche Opera Directie C VAN DER LINDEN Zundag l Februari 1899 det namiddags ten unr Zaal iKuDstmiDf Sociëteit Ods Genoegen U RlllilE l fflMö De opwekking van Lazarus Beroemd Oratorio van Don Loheszo Pmosi Voor Soli Koor en Orkest CROOT SVCqBSt te Amsterdam s Gravenhage RotterdMi en Utrecht enz Zie Dagbladen f Prgzen der plaatsen l 0 voor Vreemdelingen O M voor de leden ƒ Gelegenheid tot plaatsbespreking Zaterdag 11 Febr in de Sociëteit Ons Genoegen voor Inteekenaren van 6 8 voor nietIntee kenaren van 8 10 Lusten ter mteekening bü de H H Boekhandelaren SWAHT8ENBÜRG en VAN BENTÜM