Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1899

i ïo 7809 Donderdag O F ruari 1800 Sliste Jaargang fiOMCHE COIKMT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Genten iedere regel meer 10 Genten ü roote letters worden berekend naar plaatsniiiAte Inzending van Aldvertentiën tot 1 uur dea nudd Ttlefoon Mo M De Uitgave dezer Ck urant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 26 franco per po8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VüF CENTEH Op veelvuldig verzoek SOCIËTEIT DE REÜNIE OoKthaven Donderrtag 9 Februari de avouds ten S uur 19 ur noch eine Sensalionelle Vorstellungf mit neueni Frogramui und Original Ame ikanischi SPIBITISTGHITZÜNQ bel verduhkcllem üaalc Homes Fey u Davenport Neu Nansens n Andree s ReiBo nacli dein Nordpo jHeu Da achreibende i Medinm Meu Da gefesselte Medium Schrabs Seu Die Krtminal und Murdscenc Keu Der leisterknuten I rolcss Zollner s Zim enten Male in Europ Dts Seb Hedium Oeisterergcheinungen nnd Spiritual Mant featationan Entree Ie Rang 1 2c Rang OT Leerlingen van npenbare inrichtingen van OnderwiJB O SO Toegangsbewijzen te bekomen in den Boekhandel van de firma EDAÜW Dubbele Buurt B 3 Iflherroepelijk lattste voorstelling Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOKZICHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier iilaatslng meu met don Isten April 1899 op een dor bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAÖ 21 FEBRUARI 1899 des namiddags ton vijl uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens do Commissie 3 H VAH iiBR VOORT Secretaris WoDDA 7 Februari 1899 FEAWSCHE STOOMYEEVEEIJ oheniisolie WassrberlJ VAN H OPPENIlElAlEa 19 Kruiakaile Botterdam Q br Teteonl dorr Z M dan Koning der Belgen Hoofddep6t voor OOUDA da Haar A VAN OS Az dpeoialiteit voor het itoomen en varvan vu 11e Uaarenen Dameagarderoben alsook lle Kindergoederen Speoiala inriohting voor het stoom n fu ptncWmantalB veeren bout enz Gordgnan tafelkleeden ens worden naar da Diauwsie en laatste methode gevertd Alle goederen hetig gaatoomd of geverfd worden onechadalgk voor de gezondueid Tolgana itaal bewerkt NIeaw onovetroflen Trof Dr Lioliers welbekend nVVW S ACBT ILIXIS AIImd echt met Fabriekimerk tot voortdurende radicale an zeitare genezing van alle zelfs de meest hardnekkige lienuvj ttiekten vooral ontstaan door uBHKv afdwalingen op jeogdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek noht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpan slechte apjavertering Onvermogen Impotenz Pollutiona enz uitvoerige prospaotussen Prijs par eieh fl 1 3i dubbele flascli 6V CcntraaWpep6t Mattli v A VeRte Mtbommal DepJtaflM Otóbaü Co Anutardam V Kappel Gravenhage 1 Halmman de Jong J Om Boltardsni Wollf Si Oo fiouil en bü alle drogisten Zaal KUNSTMIN Sociëtei t Ons Ge noegen Donderdag 9 Februari Buitengewone Qast oorst elling dooi den beroemden Solo Tooneelspeler T zie verder de groole büli tten Leden 0 60 Niet ïeden t Aanvang 8 nur precies Het is een elk geraden met het oog op den grooten toeloop vooruit plaatsen te bespreken A fi Cts per plaats aan het lokaal Per corr opleiding praktijk en examen KORTE ÖBOENENWEÖJE 8 tnsschen Stationsstraat en Koningstraat s Gkavknhauk Wnt ia da basta lawl vin tagan Jicht ft Rbaomatiak Lsadaapijiiaa koriom fcl Anhr PalB Expeiler Yg il Btt lut kHli nun ua ts wandeo tegflo üi r r AnkerfainlxpeJier 1g MOtt dw itMdi in ladsr haiageiic j Anlerlain xpeJier P ja SO oaat 76 csat as 1 25 de UwL Vaartundan in da maeata Apotheken en bv F AL iJohter 4 Oa ta Rattanlaiti Te GOUDA bg C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLPl fe Co Westhaven 199 HOLLANDSCHE I TTiinnniTiinmrMiniTinnif AMSTEHIIAM Prgmotearing i China Congo Stofthee 45 en 50 c Grot 50 56 Lekkere BO Souobon 75 Geurige fO Congo 100 OntbUt Thee 66 Namiddag Thee 115 Alleen verkrggbaar bjj P H J van Wankum Ooathaven B 14 Binnen eenige dagen in lossing Éeive lading Kachelkoleo welke ik gedurende de lossing zal leveren 70 cents per H L a contant vrij aan huis JAN ZWART Pz BLEEKEBSSIKÖEL R 212 TANDARTS E CASSITO Goud Turfmarkt SPSBEKXTBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG an ZATERDAG van 8 tot ft uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itoti uur ZONDAGS nitt Socieleil ONS GENOEGEN geus arl 47 van liel Resleineni ill Lokalen en Tiilii hel werpen van CourettI en j§ierpeiitine § en het hebben van Paiiwenveereii Het Bestuue J M NOOTHOVEN vak GOOR Voorzitter F HERMAN Fz Secretaris Gouda 7 Februari 1899 TDEj DEITJTJIS terstoin d of latex EBW Te bevragen K i fo r eon Vatte fioeOeren FLl WEELEN SINGEL No 612 DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK tieeeMga te uaMVKMUMVB Volteekend Maafischappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geatort 100 000 Slnlt op billgke voorwaarden Oeltlleentngen ouder Kerale llgpolhecuir ver Itand op ff ntoen en iMndertfeu zonder vooruitbetaling van rente Geeft Si en 4 o Pandbrleceu uit tegen den koere van 0S en f OOi luthh ingen te bekomen te Gouda voor da Faudbrteeen bij de Heeren M J OGIËR Co Kaaaiera en GommiaaionaHirs in Effecten voor de Uypottiekeu bg den HearW J FORTUIJN DEOOGLEEVEB Haven aldaar Oirectearen DROOGLKEVER FOKTUYN Me S IULBS BNTHOVEN Indien gij niet wilt ti esten g bruikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract wnmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloera van H W VAIV l§i€HAIIi Co Uen llaa Holleveranciers SCQAIK SCHAIE 8CHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIE BCHAÏK SCHAIE SCHAIE SCHAIE VAN VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO a Melianthe ia het besta hiddel lor wereld ft Co S Mellanthe eneeat Kiokhooat Co s Illelianthe gaaoest aoow l oaif aU jnog Co S Mellanthe maj in geaa huisgenn ontbreVea Co S Melianthe ataat voorMuretid onder Soheikuudig toe ioht Co S Melianttie helpt oaherroepelijlc CO S Meliauthe ia bukrooud met Rerodiploma a Co S Ueliantbe is bekroond mot loüii Co S Mellanthe u bekroonil met Zilver Co S Meliauthe ia erkrljgbanr in daoooa van 40 Ct TO Cl en fl bg A BOUMAN Uoordr4eht J C RATELAND BotUop B ï WIJK OttdmmUr U EOLKMAN Waddinmetn H aOLLMAN BodegravmPINK8E Nieumrkerka dlJut Firma WOLFF Co Weatbaven 198 Goudn 1 D MIMBJES S eiveg E 100 1 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda NIEUW IIEUWI WIEUWI GESCHIKT VOOR UacMlicliten Koffie en Tlieelicliten Welke 4Vg uur branden k 2 eu 6 uur brandende h 3 cent per stuk Ëemg Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkei ij k Men behoeft hiervoor geen Olie geen QlaaEde 11 Alleen een lucifer aanstellen is noodig Qeheel zonder gevaar voor braod als ooi ontier reuk Gtehrt Stoll erck a Chocolade en Cacao Bolmati door de nieuwst uitvindingon op machinaal gebied rerbeterde fWbrIctfle na ttitfliaitend gobruik van 6jne en fijnste grnndstoffen garandeerei ien Tcrbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauvïkeurig beantwoordende aan den Inhoud dar tap Ktikotten De irma behaalde 87 Brerets als HofleTeraacler 44 Eere fllploma s gouden enz MedtlUes leen bewije van nitmnntend fijn febrikait Ueeds 1874 schreef de Accademie national o Paria Nous Tro iB déaernons nna Hadallle d r yraniire tlmue en oon ia tloo vote exoellents fabrication da Ohooolat bonbon varlé ato ma 1 fabnUat ia verkrijgbaar bij H H Conüseois Banketbikken eni va Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliss Hattenatodt Ijnsterdun Kalverstraat 108 Bultenlandscli Overzicht Het heelt den heer Dupuy weinig gebaat dat hfl Maandag nog voor de commissie nit de Kamer is verschenen om het ontwerp tot onttrekking van revisiezaken aan de Kamer van Strafzaken van het Hof van Cassatie te verdedigen De beschnldigingeu van Qnesnay de Beaiirepaire tegen Loew Bard en Manau zvjn zoo Intiel gebleken dat de grondslag door de Regeering zelf aan baar voorstel gegeven wegviel Ook de poging oin achteraf bet voorstel dat het resultaat is geneemd van het onderzoekMazeau van deze enquête los te maken en zoo de gelegenheidswet te maken tot een beginselwet mislukte Slechts twee commissieleden volgen de Regeering op dezen weg nl de heeren Cruppi en Berthat De negen overigen stemden tegen het voorstel De commissie benoemde daarop den repnblikeinschen afgevaardigde RenanltMor Uère ook voor dit voorste tot rapporteur Diens rapport zal heden aan de Kamer worden voorgelegd waarop de commissie zal voorstellen het voorstel Vrijdag te behandelen De commissie heeft bovendien met algemeene stemmen besloten het dossier Mazean in zvin geheel te publiceeren Volgens de Petit Bleu zal de regeering haar voorstel niet intrekken en daar het waarschijnlök is zegt het blad dat de conelnsies der commissie door de Kamer bekrachtigd zullen worden is een ministerieele crisis te wachten De troonrede i de opening van het Engelsche Parlement uitgesproken wijst er op dat de betrekkingen met alle mogendheden vriendschappelijk zijn De koningin wenscht generaal Kitchener den officieren en den Engelscben en Egyptischen troepen gelnk met de inneming van Omdurman en dankt hen nit naam van het Engelsche volk Do Engelsche en Egyptische officieren zijn thans bezig met het herstellen van rust en orde in de veroverde provinciën De troonrede maakt melding van het herstel der rnst op Kreta als gevolg der instelling van een regeering onder Prins George van Griekenland die te danken is aan de samenwerking der mogendheden Met groot genoegen heeft de Koningin kennis gegeven dat Zij het voorstel van den Czaar aanneemt om deel te nemen aan de conferentie bijeengeroepen om te beraadslagen over de mogel kheid om de nitgeteeide bewapening te beperken die op alle volken zulke zware lasten legt De troonrede spreekt veiTolgeiis over den Ftël lLLIBTO GedenkschrlltcD van eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING iVwir het Franich Doo W NUTTKHS 118 Hier en dur Tettoooden lioh heerlüks baeldengrotpeu in alle hcmdiDgen en positiei en TerhieTen Etob ah renteande goden op hunae graaieteii roetBtnkxen Db TQver wesaeldftn ran riiuhen en ran allerlei watervogels Prachtige fonteinen op de meest fantastisohe wgze aangelegd wierpen nuune scbitterenda water traleo hoog op en deden mx raiiohend aMMralleD ia marmeren kommen Het il in deun tain dat w Am leter thaaa op een tchoonen arond in Jali frteiden Hertogin Mathilda dt Latour gaf een feeet al de laden der booge iriitooratie die EÏob nog te Farije bevonden waren nitgenöodigd geworden De voonjjde van het hotel ran den hertog waa ohltterond TerUoht Id den tuin hingen aan lange draden honderden JMÜclearige lanpioni wier grillig lioht den tuin een ooitenoh park hftrediiepen waar men pMMg on den dood te zoeken m genot wer waarta men optrok ter bedwelming om ten ondef die gaan ttoh op te lofton in gtnutingea Tan all diepen indruk teweeggebracht door de ver schrikkelijke misdaad die aan de volkeren van Oostenrijk en Hongarije de welbeminde keizerin ontnam De Koningin heeft niet kannen medewerken tot de aanneming van alle voorstellen op de conferentie te Rome gedaan Toch hebben de Engelsche afgevaardigden deelgenomen aan de beraadslagingen die ten doel hadden na te gaan op welke wijze de gevaren van anarchistische samenzweringen kunnen worden verminderd Dientengevolge schijnen enkele wijzigingen der Engelsche wetten betreffende dit onderwerp noodzakelijk en znllen deze aan de goedkeuring van het Parlement worden onderworpen In de troonrede worden voorts enkele wetsontwerpen van zuiver plaatselijkon aard aangekondigd Voordat de Rijksdag aan de agenda begint wijdt voorzitter von Ballestrem eeuige woorden aan de nagedachtenis van den overleden ondrijkskanselier von Caprivi HiJ zegt dat Caprivi zekerlijk als staatsman zich niet kon meten met zijn grooten en beroemden voorganger maar het was een man die Dnitschlands welvaart heeft bevorderd en wien het ook niet aan grootheid ontbrak want hij was groot in onwankelbaar plichtbesef in onyoorwaardelflke toewijding aan keizer en vaderland in bravo waarlijk ridderlijke gezindheid De Köln Ztg ontvangt nit Petersburg het bericht dat alle nitgenoodigde regeeringen hebben toegestemd in het Rnssische voorstel om de ontwapenings conferontie te s öravenhage te doen bijeenkomen Naar den stand der onderhandelingen to oordeelen kan de conferentie waarschijnlijk in het begin van Maart bijeenkomen Het program zal definitief door de conferentie worden vastgesteld Behalve minister Fejervary ia ook Koloman Szell Zondag door den Koning van Hongarije ontvangen De twee heeren keerden dienzelfden dag nog de een s middags de ander s avonds naar Boedapest terug De Koning moet weer stellig gezegd hebben dat hij geen nieuw kabinet kon benoemen zoolang de v ede tnsschen de partijen niet hersteld was Hij wil er niet van hoeren dat Banffy zal aftreden voordat hem de voorloopige twaalfden met inbegrip van die voor de verstreken maanden zijn bewilligd iets wat gelp men weet de oppositie tot dusver hardnekkig heeft ge nonen Ëen orkest onzichtbaar voor het oog in hoogopjiBande geboomte als het wars verborgen deed mnnek hooren die na eens alg een weeklacht nevelachtig over den tuin rolde alaof de eteenftn godeo op hun granieten voe stukbon euohten slaakten over hanns hulpetoose pracht en dan weer in wilde melodión aitbarstenda het bloed sneller door de aderen der aanwaxigea joeg In de Eslen van het hotel werd gedanst gespeeld gepraat Groepen van twee of drie penonen wandelden langzaam de marmeren gangen op en neer Tientallen bedienden rendon af en aan met de meest nitgezoebte verversohingen verkoelende dranken en vruohteo Al de wonderen der meest geniale p ti siera en eonfiseurs de grilligste uitvindiagen ten gerieve van lekkertenden waren in kwistigon overvloed voorhaiHien Drie OQfl ceer welbekende personages wandelden langzaam door de breede laan lange den muur die den tuio aftcheidde van de Champs Ëlyaées Deze drie personen waren da baron Do Maubett de gnm da Salluoaa tn burggraaf AaphaBl De baroR aoheea zeer in sgn hnmear en had geheel het voorkomni van iemand die vervulliag van oen langgekoesterd plan de verweEenlijking van een lang gevoedea droom naderen ziet De JDOge graaf de Sallaces soheeo eveneens zeer vruolijk Hq laohtte en sohertate onophoudelijk varhaalde allerlei aneodoten en soheen aaa een buitaoBporige vreugde ten prooi Maar een opmerker zon weldra bespeurd hebben dat Kjjn laoh te atnawaohtig wu om satunrlijk te weigerd Dit schtJut nu vrijwel de eeuige moeilijkheid nog te zijn en velen meenen dat de oppositie ten slotte zal toegeven te meer oiadat zij waarborgen krijgt dat het Huis van Afgevaardigden niet zal worden onthouden als de vrede eenmaal is gesloten Szell heelt bovendien de bevoegdheid gekregen om door kleine inschikkelijkheden de oppositie gunstig te stemmen Indien de schikking tot stand komt zal Banffy zeer spoedig bot St Georgeplein moeten verlaten maar mocht dat onverhoopt niet het geval zjjii dan blijft hj er voorloopig en dan begint een tijdperk van willekeur en geweld Hot trekt zeer de aandacht dat de laatste keerou met Szell niet Banffy zelf maar Lokacs en l ejervary in Weenen zijn ontboden en aan dat feit worden allerlei gissingen vastgeknoopt Verspreide Berichten DHEYVIIS De Matin verzekert dat de kansen van liet wetsontwerp der regeering nn aanmerkelijk gedaald zijn Zelfs de twee leden der pirlementaire commissie die er vóór gestemd lubben Crnppi en Berthet hebben nog een vSorbehond gemaakt ziJ hadden gewenscht dat de regeering de beschnldigingeu door snay de Baurepair geuit voor het Hof van cassatie als opperste rand der magistratnnr gebraclit had Poincaré en Bourgeois zullen de regeering ernstig bestrijden ais het wetsontwerp inde Kamer aan de orde komt Indien de regeering er op aandringt zal dit laatste wellicht reeds morgen plaats hebben Met het drnkken der stukken van Mazeau s dossier omstreeks 90 in getal is men begonnen De Eclair beweert dat de voornaamste zinsnede van den briej aan den minister van justitie ter begeleiding van het dossier van Mazeau s enquête aldus luidde WiJ verdenken noch de goede trouw noch de eerbiedwaardigheid der raadshecren van de strafkamer maar wiJ vreezen dat ziJ onder den indruk van beleedigingen eu beschimpingen voor het meerendeel meegesleept door tegenstrijdige stroomingen en door onwillekeurige vooringenomenheid na afloop van het onderzoek de kalmte en de zedelijke onafhankelijkheid niet meer bezitten die zij noodig hebben om hun taak te vervullen De strafkamer van het hof van cassatie te Parijs heeft haar enquête aangaande de Dreyfus zaak gesloten en heeft gisteren kunnen zijn kortom dat deze vertoooing een blgd sohapkomedieapel was Wat onzen held betreft bij scheen seer bedrukt en terneergeslagen en gaf oo gestelde vragen verwarde antwoorden dia duidelijk aantoonden dat eijn geest zieh met iets anders bezig hteld Bij iedere opeu plek die een blik op bet butel vergunde bleef h i stilstaan De baron bespiedde elke beweging van zqn pleegzoon an aoheea uit zijn gelaat te willen opmaken wat er in bet hart des jougelin omging Nn en dan krulde een climlaeh xijn lippen lyWaarlIjki mgn zeer waarde graaf zeide h eensklaps tot da Salluces het moet toegestemd worden dat wij een feest bgwonen dat een vorstelijken gastheer niet zou verbeteren Zie bijvoorbeeld da verliobting van dezen tuin het idéeiskostelgk magniiique Welk een pracht overal Welk een stoet van bedienden Hoor die luchtige weelderige muziek I Beschonw onte medegasten allen manneo met klinketide namen Welk e D schaar van joQge vrouwen wier diamanten in baar vonkelen wedijveren met hare betoovereode oogen Zie dat alles en atem m j toe dat de hertog de Latour in waarheid een groot heer is en zjjn stand waardtglijk weet te handhaven rParblenl antwoordde de jonge graaf tmet zeshonderd duizend franos rente zou ik er erenzoo goed kans toe zien f Zeshonderd duïceiid francs rente herhaalde de baron Ja het is waar met een vorstelijk inkomen is het niet zoo boel moeilijk kooiaktijk voor don dag te komen £ a tirw l de baron deie wMtdn uiUprakiokit in het begin van de zitting bet sluitingsarrest gewezen Daarna wordt het dossier ter hand gesteld aan den procoreur generaal die requisitoir zal nemen gelijk de wet eischt Immers de jstrafkamer belast met de enquête heeft in zekeren zin niets anders gedaan dan de fnnctiën op zich nemen van een rechter van instructie wiens taak het is de zaak in staat van wijze te brengen Het dossier met het requisitoir van den procureurgeneraal zal vervolgens worden teruggezonden aan do strafkamer die een rapporteur zal benoemen Frankkuk De gewezen officier die te ChMons wegens landverraad in hechtenis genomen is heet niet Durand maar Bnisson Hij was in 1897 nog officier maar kreeg toen zijn ontslag wegens zijn ongoregelden levenswandel Men zegt dat de stukken die hiJ aan Duitschers leverde onbelangr k zijn Vijfhonderd arbeidsters in een linnenfabriek nabij SaintEtienno hebben als protest tegen een ingevoerde loonsverlaging het werk gestaakt Zij wierpen met steenen de ruiten der fabriek stuk en liepen de omstreken af onder het zingen van de Carmagnole De gendarmes bewaken de fabriek SpiSlE De Spaanschc regentes zal heden het koninklijk besluit trekenen waarbij de grondwettelijke waarborgpn worden hersteld De staat van boleg zal in geheel Spanje worden opgeheven TaissvAAi Volgens oen telegram uit Pretoria is er teMiddelburg een gevfil van pest voorgekomen De zieke is een Indiër pas uit Bombay aangekomen I ZwrtsERUAKD In Bellegarde bij Geneve sloeg oen werkman op een dynamietpatroon die gebruikt moest worden biJ werk in den grond Een hevige ontploffing intstond waardoor vier werklieden doodelijk werden gewond De een verloor de beide oogen eu werd aan de hersens getroffen Van de tweede werd de onderkaak stukgeslagen de derde kreeg een stuk rotssteen dat losvloog tegen het onderlichaam den vierde werd de borstkas inge drukt VebeesiAde Status Een dertigtal jon e dames die de lessen van een professor laan de hoogeschool te Chicago volgen hebben kracbtig geprotes terden xijii oo eD met een ongowonen gloed Zeshonderd du zend franca rente herbaalde hÜ nogmaals en voegde er na eenige oogenbbkken zwijgens bu En loco heer graaf indien ik uw leeftud had zou t niet eün groot inkomen i a dat ik hem benijdde Dera woorden werden weliswaar tot dan graaf De Salluoes gerieht doch waren blijkbaar meer bestemd om den burggraaf Raphaöt aan tijn gedachten te onttrekken Niet zijn vermogen antwoordde De Salluces wat dan wel Hoe kunt ge dat nog vragen I Bezit de hortog niet eeo schat die al es te boven gaat in zyn en gelaohtig loh one jonge vrouw P Zijn vrouw f riep Raphael eensklaps uit aijn droomeryen wakker sohrikkande uit wat zegt men van haarP Nifts dan goeds antwoordde de baron trWij beneden hem baar nog boven zijn sohatteo Hoe iflhoon ia zij hoe z oht van gemoed boe nog geheel kis l vertrouwelijk en onergdenkend als om aehoolmei e altijd iriendelijk en opj ewekt hoe komt zulk eeo vrouw aan een grijsaard verbonden die zoo bij niet morgen sterft dan tooh bepaald overmorgen dood gaat F Ojj hebt guli k beer bapon Hat is vretmd ongerijmd onnatuurlijk De pleegeoon van den baron De Blanbert lelda dit op don toon van geeatdrift Ben ding is hier een groota truest namelijk dat lij weldra weduwe zal lijn