Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1899

bttardm 4 45 6 61 8 15 7 85 n ht t 4o 9 88 8 58 10 19 11 86 11 50 11 17 1 44 8 50 s 4 4 05 4 40 6 85 1 7 85 8 8 87 10 1 Da D Iraioaa AWm Capollo 4 65 8 08 D V r 10 18 n f 1 54 ff ff 4 60 8 87 ff V 8 47 f la ai 8a kl Eik Hlmirorkuk 6 04 8 11 f f 10 88 w 1 01 ff ff ff 4 57 8 84 ff ff 8 64 ff raiiigar noat lich Hoordndit 6 11 8 18 f ir door 10 48 r V V 8 08 n ff 5 04 ff 8 41 ff 10 01 boTendiaa rcorsien th Sand 5 17 8 15 8 88 7 4S 8 11 9 8 47 10 18 in 11 64 18 08 11 47 8 14 1 0 4 06 4 84 5 10 5 85 8 47 7 45 M 10 07 10 3f aan bavija i f 0 80 7 46 7 6 8 84 8 88§8 54 r t8S D doot 03 4 3S 6 80 8 18 7 10 7 66 9 88 10 06 4 89 ff 18 9 84 ff 4 53 ff 8 80 8 48 ff 6 04 ff 8 ff 8 59 ff 5 16 8 60 7 48 8 88 lO lO 108S Mrecte Spoorwegverbindingen net GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aaogevangen 1 October TUd vao Greenwich OUDA aOTTIXDlll l ntia 8 14 8 15 8 54 10 11 11 18 4 1 5 88 5 61 8 11 7 81 5 10 5 40 4 10 8 80 7 50 8 84 8 48 10 18 10 80 11 81 SODtIA DEN RAAG iaii 8 1 8 67 10 14 11 16 11 18 18 18 11 88 1 14 3 46 4 48 4 65 6 16 i 64 16 ff ff ff r 11 3Q ff 1 8 ff ff ff 5 7 ff ff ff ff ff ff ff ll l ff 1 18 ff ff ff818ff ff ff ff ff ff ff 11 86 ff 1 88 ff ff ff 5 81 ff ff ff V 68 10 86 10 44 11 45 K 18 48 1 3S 1 48 4 15 5 16 5 87 5 55 8 18 8 43 7 30 8 80 8 17 7 48 8 48 7 63 8 61 ff 8 07 8 08 8 11 9 08 8 46 e O O D A A T I K D A M louila 8 14 9 48 10 7 18 10 t U 5 10 T l 8 16 n l7 8 Amat W 8 01 06 10 86 18 48 1 6 00 8 37 8 40 lO OJ 11 7 AnuLC 8 80 8 83 10 60 108 1 18 616 8 6510 8 11 41 b U I O A l T 11 C H I Tii mu 8 14 07 10 19 10 57 18 00 11 10 11 58 1 80 8 17 4 81 5 10 8 06 8 51 ff 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 8 87 ff 7 11 11 81 ff 11 17 t 1 46 1 84 ff 6 46 8 14 7 11 8 58 8 10 61 11 45 18 81 l t 3 08 8 50 5 04 4 7 81 10 15 10 38 11 38 18 08 1 87 8 08 8 8t 3 65 4 48 6 88 8 88 8 88 7 51 8 1 0 88 ff 11 56 11 14 ff ff M7 4 18 6 7 18 8 10 8 48 i Qt 9 80 tO 1 5 10 38 11 38 18 08 1 87 8 08 8 8t 3 65 4 48 6 88 8 88 8 88 7 51 ff 9 18 1 0 88 ff 11 56 11 14 M7 4 18 6 7 18 g ff V 10 48 ff ff ff ff 4 14 ff ff ff 1 18 3 40 4 87 6 10 tO 7 18 1 15 imatCS 7 01 8 10 9 06 11 16 8 63 8 46 418 10 7 45 9 4 Ama W 7 80 8 18 10 11 30 8 03 4 00 6 00 8 86 8 00 10 Oouda 1 0 Il l 11 8ri 6 Ml 6 4 7 418 4 1 1 y 58 10 69 11 10 11 11 teerd tegen een minder hofWijke vcrgplüking die de professor gebmikte toen h j in zp colleges de spysverteringfunctie behandelde De stndenten hebben het vour den professor opgenomen en op hun beui t protest aangeteekend tegen de vrouweljke studenten en zelfs gedreigd de uileges niet liinirur te zullen bezoeken ah er vrouwen toegelaten worden Bkloib De man te llocle Brussel die aan hondsdolheid leed is eindeljjk gestorven na een ontzettenden doodistrijd van acht dagen EtlBLiHD De czaar van Rusland bezil vier verschillende bjj elkaar behoorende pannen paarden nl een Russisch een Fransch een Engelsch en een galaspan Ieder span omvat 50 paarden Het Russische span vergezelt den czaar waarheen hj ook gaat Het Fransche en het galaspan zün te St Petersburg in de stallen van het winterpaleis ondergebracht Het galaspan bestaat uit 0 Hannoversche paaiden Deze zyn spierwit en hebben blanwe oogen I c Engelsche paarden zjjn te ïatschina gestald BINNENLAND 8TATEN G ENEKAAL BBHSTK usmmH Zitting van Dinsdag 7 Fcbrnari 1899 Aan de orde de Oorlogsbegrooting De heer Schimmelpenninck van der Oye ontvouwde nader het denkbeeld eener ieening voor de spoedige afwerking der stelling Amsterdam en bestreed deft verkorten oefeningstyd waarop gi en legerorgaiiisatie is te bouwen Luiden de rapporten der Icgerantoriteiten andermaal ongunstig dan kan Spr den Minister in z jn hervormingsplannen met steunen De heer van Asch van Wjck besprak de verplaatsing van het militaire hospitaal te s Gravenhage De heer Regont ondersteunt het denkbeeld eener vestingleening maar waarschuwt tegen overschrijding der 20 millioen voor oorlogsnitgaven De Minister van Oorlog ontvouwde nader zijn standpunt Hü acht 8 maanden oefeningstp uoldoonde met herhalingsoefeningen in de wintermaanden De tweede proef strekt om het gevoelen der militaire autoriteiten aan het volk bekend te maken H j verwacht dat de nitslag veel gunstiger zal zvjn en wil de legerorganisatie handhaven als het een derde der commandanten er voor bljjft maar heengaan als de tegenstand grooter is Legervermeerdering binnen onze flnancieele krachten blgft druigencl noodig Met verkorten oeleningstijd gepaard met legeruitbreiding wil hfl staan f vallen Met ziJn denkbeeldeil bereikt men een verdedigbaar Nederland en een weerbare natie Nadere bepaalde verklaringen omtrent de Voortzetting der stelling Amsterdam kanh j niet aüeggen De Min wil het plan tot verbouwing van het hospitaal loslaten indien een ander geschikt terrein daarvoor te vinden is De plannen der stelling Amsterdam zvJn gereed voor uitvoering als het geld er is in de approviandeering kan voldoende voorzien en de watervoorziening is verzorgd De begrooting wordt zonder stemming aangenomen By de Waterstaatsbegrooting bepleit de heer Beekere de staking der proefnemingen met het planten der zalmpjes 8 10 atMdi 8 UoordrMbt door Niauwwkark Ospella Battarjui 8 80 8 85 8 41 8 41 8 58 S C5 7 18 7 88 7 8 7 48 7 55 8 88 flouda SaTaikiiiaa SIoaTkaMlIo Soatarmear Zagwaard Voorburg a Ha ra MO 7 40 aUaga 48 VoorWf 6 58 ïoatainaai Zanvurd ZannbviiaB Motrkapalla 8 17 Onnil 8 18 8 84 7 61 Uaud Hlaw Woaid ütratll 5 10 8 88 6 36 8 66 6 48 7 8 8 08 7 18 8 08 7 04 8 18 8 83 7 45 8 87 8 63 8 08 1 14 ff 87 0 Uuaolil III Woaria 6 48 Oidow 8 18 De heer Nebbens Sterling pleitte in het belang ook voor Zeeland van handel en heepvaart voor de verbetering van den Waterweg tin Dordt via Brouwershaven naar Zee De heer Breeliaert vroeg alsnog den steun der regeering voor eene vee inzending naai de Parijsche tentoonstelling terwyl de heer Regout wees op den plicht tot bezuiniging tegenover den landrang om kostbare werken Dit deed ook de minister die echter de hoop uitsprak dat eene verbetering der linancién z il toelaten die werken tot stand te lirengen waarvan het belang vast staat Hij berust voorloopig in de weigering om verhooging v n subsidie voor de ParJIsche tentoonstelling Die begriioting is hierna ook aangenomen Wegens ongesteldheid van den minister remer verdedigde de minister van financiën de koloniale begrootingen die daarna aan de orde kwamej Nadat de begrootingen voor Suriname en uia ao en de begrooting van koloniën waren goedgekeurd is de Kanter niteengegaan De gouverneur der residentie heeft de opper hoofd en verdere officieren van het garnizoen te s Hage verzocht om voortaan wanneer particuliere part j cn worden bezocht door de koninginnen i M in uuiform te verschijnen De danspartij ten hove Maandagavond te 9 uren aangevangen heeft tot 1 uur na middernacht geduurd De uitnoodigingen tot dit thé dansant waren ditmaal gericht aan het corps diplomatique bjj uitzondering aan de leden vun de Eerste Kamer der Staten Ueneraal wegens hun mot deze soiree fiamenvallend verblijf in do residentie aan de ministers de leden van den Raad van State den commissaris der Koningin den burgemeester andere civiele en militaire autoriteiten en aan de aanzienlijke kringen der stad De officieren van zee en landmacht waren in uniform de overige gasten in burgeravondkleeding H M de Koningin en H M de KoninginMoeder vergezeld door H D H prinses Elisabetli hielden te half negen een cercle voor het diplomatieke corps en maakten te 9 uren hare intrede in de salons H M de Koningin heeft de eerste quadrille gedanst met den Spaanschen gezant den heer De Baguez en de quadrille des lanciers met den luitenantgeneraal graaf Dumonceau adpidant generaal Prinses Elisabeth heeft aan alle dansen deelgenometi en den cotillon waarmede dit heffeest besloten rd gedanst met den kapitein luit t z jhr Van der Staal adjudant en particulier secretaris van H M de Koningin Buffetten waren aangericht in de galergzaal en in den blauwen salon Men meldt uit Den Haag aan de N E Ct Onlangs werd medegedeeld dat een werkgever in wiens werkplaats overtreding van de arbeidswet geconstateerd werd zflne werklieden op aanstaanden voet heeft ontslagen Wü vernemen dat de patroon kort daarna zijn werkvolk weer ia dienst genomen heeft en alleen vervolgd zal worden wegens overtreding der arbeidswet nadat hij aan zijne verplichtingen ten opzichte der veiligheidswet voldaan heeft 18 18 11 63 1 1 7 1 14 1 11 11 81 11 18 11 88 11 41 11 11 11 86 9 46 11 17 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 lO H 11 67 De hofkapelaan van de Koningin ds F Bourlier ontving onlangs in een bijzonder gehoor van de Koningin Moeder als herinnering aan de jaren 1879 1898 een portret van H M met onderteekening en eigenhandig geschreven opdracht ten geschenke De minister van Oorlog heeft bepaald dat voor indeeling bij de infanterie bijzonder geschikt zijn te achten breedgeschouderde manschappen ook al zjn zii niet lang Allerminst raag als regel gelden om bil dit wapen in te deelen de ingelijfdeii van minder kiachtigen lichaamsbouw of wier uiterlijk een minder sterk gestel verraadt iemeng de Berichten Maandagnamiddag ging een knecht van den heer Pluymaekers te iammermolen bg Heerlen met een geladen dubbelloopsgoweer op de Ijjsterjacht Toen hij van de eene weide in de andere wilde gaan kroop hü door een gat in de heg na zjn geweer in die open ruimte te hebben neergelegd Doorgekropen zijnde vatte hij het geweer biJ den hiop en trok het naar zich toe Waarschijnlijk is daarbij de haan in een takje of in den grond blijven haken en vervolgens neergeslagen waardoor een der schoten afging en den onvoorzichtigen jonkman trof Het schot nam een deel van zijn knie af en doorboorde de halsaders zoodat de getroffene haast onmiddellijk een Iflk was Een gevaarlijke veldwachter is of was die der gemeente Oirschot Een kalme inwoner die op een Zondagavond met een gerookte bokking op hem afkwam waarin de veldwachter een mes meende te zien werd door dezen waardigen gerechtsdienaar niet alleen geboeid achter slot en grendel gebracht maai tevens hoewel de man heel gewillig meeging zóó vast in de handboeien gesloten dat s mans polsen erg gezwollen waren Het O M bij de rechtbank in den Bosch vorderde nu Zaterdag voor don hardnekkigen veldwachter 4 maanden gevangenis De stoombootdienst tnsschen Makkum en Bolsward is gestaakt moeten worden omdat een deel van dien waterweg wordt gevormd door de Makkumer en Parrogaster meren en deze particulier eigendom ziJn waarvan nu door de eigenaars wordt gebruik gemaakt om aan de booten den toegang te beletten Het Dev Dagbl meldt nog omtrent de werkstaking aan de fabriek Langkat dat de werklieden op één na liet werk hebben gestaakt er waren 18 personen aan t werk men is na gehouden overleg met het hoofdbestuur van de sigarenmakersbond tot staking overgegaan omdat het loon met 50 cent op de duizend sigaren zon verminderd worden Men schrijft aan het Vad In de nog jeugdige Drankbestrpersver eeniging SintPaulus te Tilburg dreigt scheuring te ontstaan Naar men weet hebben zij zich verbonden n4 twaalf uur voormiddags geen sterke dranken meer te gebrniken De quaestie is thans gerezen of dit nu van den Oreenwich of wel van den Amsterdamschen tijd te verstaan is Een partij meent dat de bedoeling is den localen tijd te volgen daar in die 20 minuten nog heel wat geconsumeerd kan worden de andere dat deze strengere uitlegging tegen den geest der Ver is De oprichter en leider ds Van Zinnicq Bergmann hoopt alsnog een voor beide partflen bevredigende oplossing te kunnen vinden Die Is goedl Een netaris wordt op het platteland geroepen om een testament op te maken 8 11 8 41 S 17 4 58 1 5 5 11 5 11 5 11 18 18 1 4E 3 40 1 85 1 41 1 56 1 08 1 17 4 08 4 87 10 17 10 84 10 41 11 11 8 48 S 6 9 07 10 01 88 ff 9 88 ff 8 4 18 84 10 34 10 54 11 1 De boer die in bed ligt zegt hem wat hem op het hart ligt en als alles klaar is staat de notaris op om te vertrekken Op hetzelfde oogenblik gaat de boer rechtop in zijn bed zitten en vraagt Mag ik nou ook opstaan Zeker Ben je dan niet ziek f Ik mankeer niets Ik dacht alleen maar dat je bjj het testaraentmaken in bed moest liggen Rechtzaken 4 Door de Arrondissements Beehtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld A V V 30 jaar landbouwer te Polsbroek wegens bedreiging tot 1 dag gevangenisstraf P V Tl jaar arbeider te Waddingsveen beklaagd van mithandeling werd vrijgesproken M J R 31 jaar smid te öouda beklaagd van mishandeling werd ontslagen van alle rechtsvervolging W V D 21 jaar arbeider te Jaarsveld wegens beleediging van een ambtenaar tot 7 dagen gevangenisstraf Een nieuw onderzoek werd gelast in de zaak tegen L A jager te Nieuwerkerk a d LJsel beklaagd van diefstal van 8 tamme eenden Een karretje op een zandweg of de maan er bü scheen zooals het oude liedje wil vernamen we niet Doch wel dat betover de wegen van Bleiswijk ging alsof het gesmeerd was zoodat de gemeente veldwachter D De Koning het raadzaam vond de bestuurders A K 23 jaar en J J 45 jaar kooplieden te Bergschenhoek aan te manen den draf van hun klepper wat te matigen Beiden waren toert van den wagen afgekomen en hadden den veldwachter biJ de keel gegrepen en tegen den muur gedrongen omdat de ambtenaar gezien had dat de laatste van de twee hoeren zoo dronken was als een kartouw en hiJ hem daarom mede wilde nemen K zeide dat zijn paard niet galoppeerde Het kon schoon draven zeide hü maar galoppen niet Ook zeide hü niet eens de zwiep bü zich gehad te hebben Zjn kameraad was in t geheel niet beschonken geweest verklaarde hü waarschünlük met de bedoeling van hot tegenovergestelde K had 5 getuigen il decharge medegebracht De deurwaarder had hem gezegd dat bü ze alle vüf aan den president moest overhandigen wat hü bfl deze wilde doen De deurwaarder stak ze toen alle vüf tegeluk d w z hun namen op een briefje aan den president over de tafel heen toe Geen dier getuigen 4 décharge had gezien dat de ambtenaar was aangegrepen en mishandeld wat nog niet zeggen wil dat het niet had plaats gehad Op den bewusten avond heerschte er een geest van verzet onder de beklaagden zeide de officier van justitie en omdat de eerste bekl reeds meermalen met den strafrechter in aanraking kwam werd voor hem 1 jaar voor zün kameraad 3 maanden gevangenisstraf gerequireerd De 22 jarige boerenarbeider ö v M te Baam die in dienst was geweest bü den landbouwer A de Goey te Willeskop was den 18 Dec op een Zondag nog eens bü zün vroegeren baas aangeloopen en had hem om geld gevraagd Toen hem dit geweigerd werd verliet hfl het huis doch even later was hü langs den minder gebrnikelijken weg namelük door het raam binnengekomen en was daar voor den verschrikten eigenaar met een mes gaan staan waarmede hü volgens zün verklaring een puntje van zijn sigaar wilde snüden Een zoon van den landbouwer had hem evenwel belet dit bloedige werk te volvoeren 8 88 O door 8 50 10 88 11 11 7 55 8 08 8 09 8 18 8 15 10 04 10 11 10 18 10 11 10 4 10 54 11 30 7 14 7 61 8 H 8 54 10 10 8 11 10 ff 16 10 11 I 8 1 door 18 81 8 04 8 84 8 58 9 81 10 38 11 6 U 44 Wegens deze huisvredebreuk werd 2 maanden gevangenisstraf voor bekl geëischt Uitspraken over 8 dagen STADSNIEUWS GODDA 8 Februari 1899 Van de hand van onzen stadgenoot deu heer B W Begeer bevat het Handelsblad een artikel over Gondeiploratie Bbeo Ambacht Bedankt voor het beroep alhier door ds W Zülstra te Waddinxveen OoDEWATEE Douderdag avond j l gaf de tooneelvereeniging Onderling Genoegen van de Katholieke vereeniging Tot Nut en Genoegen alhier eene voorstelling in den buitentuin Rozenburg Het programma bestond uit 1 Een leugenaar die op het laatst begint te gelooven dat hü waarheid spreekt kluchtspel in één bedrflf 2 Neerlauds taal solokwartet muziek van Aug Stille woorden van J P Heüe 3 Het is morgen de 13de blüspel in één bediijf 4 De Maandaghouder komische voordracht voor één heer 5 Een uur dokter kluchtspel met zang in één bedrijf De uitvoering werd opgeluisterd door muziek van éenige h h dilettanten leden der tooneelvereeniging onder leiding van den heer J Posthumus Het recht komische weergeven van de rollen jn de klucht en blüspelen deschoone zang van het solo kwartet en de luimige voordracht niet te vergeten de opwekkende tonen der muziek dat alles büeen gaf aan de talrük opgekomenen een zeer gezelligen avond Het daverend applaus na elk spel bewees ten minste dat de keuze der Stukken en de uitvoering der rollen aan goede handen waren toevertiouwd Zeveshbizes Tot de iknndigen voor het schatten van mobilair zün benoemd voor deze gemeente de beeren M Biimendük en J H Faaü te Gouda Schoonhoven De heer A Kaptün te Gouda zendt ons ter opname in ons Wad een afschrift v an een verzoekschrift door hem gericht an den Baad der gemeente alhier luidende als volgt Aan den Raad der gemeente Schoonhoven Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen Adrianus Kaptü n koopman wonende te Gouda dat hü op zün verzoek aan U in April 96 om weder concessie te mogen erlangen voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven üwe beschikking van 28 April 1890 no 1116 ontving waarb hem word medegedeeld dat U hangende de bestaande concessie geene beslissing op zyn verzoek kon nemen en dus moest worden aangehouden dat het hem bekend is de concessie voor de locaalepoor Gouda Schoonhoven is vervallen en het bestuur der KrimpenerwaardBche spoorwegmaatschappü bü schrüven van 26 Januari 1899 hare onmacht tot het tot stand brengen der zaak heeft te kennen gegeven en dus de zaak heeft moeten opgeven dat het nu wel zal zjn gebleken dat het tot stand brengen van zulk een zaak waaraan het comité volgens haar schrüven voornoemd büna 5 jaren met de meest üverigste pogingen niet is geslaagd geen gemakkelüke zaak is dat hü zich echter in staat acht met de helft der aan het comité voor een locaalspoor toegezegde subsidiën een stoomtram van Gouda naar Schoonhoven aan te leggen en in exploitatie te brengen binnen negen maanden na het verleenen der subsidiën dat het de Gemeenteraad toch billük en rechtvaardig zal vinden dat hü die in 1881 82 83 zich zulke aanzienlüke flnancieele offers heeft getroost om zonder eenige subsidie te trachten Schoonhoven een stoomtram te bezorgen nu de toestanden en tüden veranderd zün en uitzicht op subsidies is nu in de gelegenheid wordt gesteld voor een betrekkelüken korten tfld te toonen wat hü kan Bedenen waarom hü de vrgheid neemt zich tot U te wenden met verzoek hem concessie te verleenen voor deu aanleg vnnTen stoomtram Gouda Schoonhoven en de exploitatie daarvan met uitzicht op de helft der subsidie die toegestaan was voor een locaalspoor t Welk doende enz Gouda 6 Febr 99 A KAPTIJN 8 C Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 8 Februari 1999 De volgende personen zfln veroordeeld wegens 2maal openbare dronkenschap en naohtelük burengerucht A T te Gouderak tot f3 of 1 dagen en f 1 of 2 dagen Naohtelük burengerucht B K J d B en J d B allen te QDudefak ieder tot f 2 of 2 dagen Onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde zonder noodzaak W d V te Gouda tot f 100 of 26 dagen N J d J te Gouda aangehouden T 0 te Gouda vrijgesproken Jachtovertreding J K te Botterdam C v d B en J v d B te Berkel No 1 tot f 6 of 3 dagen pet vrüspraak van het meerdere hem ten laste gelegde en No 2 en 3 vrügesproken 1 A ern P P d J No 1 te Waddingsveen en No 2 te Reeuwük ieder tot f 10 of 4 dagen met verbeurdverklaring der door No 1 geschoten eendon of de waarde ad f 3 subsidiair 1 dag M B te Zevenhuizen tot f 5 of 3 dagen Visscherü overtreding T v E te Gouda tot f 1 of 2 dagen met vrüspraak van het meerder ten laste gelegde H J S te sHago tot f 0 60 of 1 dag Overtreding Boterwet W N te Gouda tot f 5 of 3 dagen L of L 1 Z te Gouda vrügesproken C C E te Jonda vrügesproken Overtreding wet op 8 S H T S te s Gravenhage tot 1 1 of 2 dagen A W M te Utrecht tot f 3 ot 2 dagen Overtreding Proy reglement A 1 W B te Waddingsveen tot f 1 of 1 dag Overtreding der verordening van Rüniand W O en T K te Waddingsveen no 1 tot f 1 of 2 dagen en no 2 vrügesproken Overtreding politieverordening Gouda en overtreding Strafwet J v A te Rotterdam tot f2 of 4 dagen Overtreding politieverordening Gouda 3 B te Waddingsveen tot f 1 of 2 dagen T V D te Hekendorp tot f 0 50 of 1 dag P S en A J H te Gonda no 1 tot f2 of 2 dagen en no 2 tot f3 of 2 dagen Overtreding politieverordening Gonda en no 2 tevens overtreding Strafwet C B B en V beiden te Gonda ieder tot f 0 50 of 1 dag en no 2 bovendien tot f 8 of 3 dagen Overtreding politieverordening te Bleiswük voortgezette overtreding A K te Bergschenhoek tot 1 10 of 2 dagen Overtredihg politieverordening te Waddingsveen G B te Waddingsveen tot 2 of 2 d Openbare dronkenschap B J B P H en S allen te Gouda 1 W te Bleiswük ieder tot f 1 of 2 dagen J J te Bergschenhoek tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap bj 6de herhaling P H te Gouda tot 2 dagen hechtenis en 3 maanden opzending VERSCHEIDENHEID In den sneltrein tnsschen Kamerük en Brussel is een koopman op listige wüze van een portefeuille inhoudende 10 000 frans beroofd Hü reisde alleen doch aan de grens was een keurig gekleed jongmensch Wj hem komen zitten die hem bü Quiévrain met een beleefden groet weer verlaten had Te Berlün heeft zich een commissie gevormd die toezicht zal houden op een in te richten gemeentelüke rü en vakschool voor koetsiers Het plan is alle liefhebbers die roeping voelen eenmaal koetsier te worden in stawt te stellen een cursus te volgen waarbü de kunst van het mennen doch ook de theorie van het omgaan met paard en wagen zal worden ondernomen staldienst hulp bü ongelukken met paarden hoefbeslag een beetje veeartsenij komt verder op het program voor Men wil twee klassen instellen voor leerlingen die een onafgebroken cursus van drie maanden volgen en voor nurleerlingen die telkens als zü gelegenheid hebben een uur onderricht krügen Een bloemkweeker te Boston heeft een nieuwe kruisbladige en donkerroode anjelier aangekweekt van reusachtige afmetingen en zeldzame schoonheid welke hü den naam van mrs Lawson gegeven heeft de vrouw van een der rükste inwoners der stad Mrs Lawson heeft het zeldzame exemplaar voor 72 000 gulden aangekocht Op een school te Amsterdam vanwege de Vereenigiuf voor lager onderwijs op gereformeerden grondslag gaf een onderwüzer een jongen die het hem op aUe mogelüke manieren lastig maakte een tik om de ooren en daarna nog twee klappen op de wangen De jongen werd hiei na bewusteloos volgens den onderwüzer omdat hü zich zelf op de bank liet vallen en werd naar het gasthuis vervoerd S De jongen zelf geeft de volgende lezing van het gebeurde Hü erkende op school ondeugend te zü n geweest doch hü had dien dag van s morgens 9 uur tot s middags halléen voor de klas moeten staan met de handen achter het hoofd gevouwen En ook des middags had de onderwüzer hem weer in dezeUde houding willen laten staan en toen had hü dit geweigerd De onderwüzer had hem daarop geen twee klappen gegeven doch vier harde slagen die hem vreeselü ke pünen veroorzaakten Toen de jongen hierna onwillig werd en zich eenige voor den onderwijzer min vleiende woorden had laten ontvallen werd hü over oen grond gesleurd en met een fermen schop tegen het been in de bank geduwd Zün moeder vertelde dat dezelfde onderwüzer hem eenigen ttjd geleden zoodanig op den rug had gestomp dat bloedende wondjes waren ontstaan waarvan de onderwüzer zich zeil heeft kunnen overtuigen en waarover hü züu spgt uitgesjirokeo bad De knaap is nu van school af Na onderzoek der politie is de zaak nuin handen der justitie M Ct AtJIEH De regeering ontving gisteren het volgende telegram Troepen ter westkust van Atjeh ageeren tegen Toekoe Oemar Een officier bekwam een schampschot HEEREN en UAMES PARAPLUIES hij A van OS Az Md Tailleur Kl iwog E 73 73a GOUDA Telephoon Xo 3M Beurs van Amsterdam Vrkrs 8 V 97 6 i 100 86V 881 es ülotkrs 97 8S7 83 8 FEBRUABI flDMLAND Usrt Nsd W S 8 ditü dito 4i o 8 Am dito dito 3 UoKOiB U 1 Gou 11 1881 88 8 ITALIS lu chr ffing 1868 81 5 OoiTllia Obl in papier 1868 6 Hlto iü xilrer 18 8 5 FORTUOAI Obl met csoupoti 8 dito tinkel 3 4 8 87 87V 108l 89 V 77 88 187 101 88 100 100 658 475 103 60 1011 198 1461 41V 86 BurUND Ob Binnenl 1894 4 dito Oeooiia 1880 4 dito bij Rolhs 1888 4 dito bij Kop 1889 90 4 d toin goud leen 1883 8 dito dito dito I8S4 6 Spahii Ferpel Bchuld 1831 4 TotKlH üoir Oon leen 1890 4 Go loemng lOïie D Gae leeiiingaereC KuiDAr Rep V obl 189S sUllioo Obl Buit Sob 1880 6 V Ntzinn i OM 4 onbop 1881 AvaTEBDAH Obligation 1896 3 BoTrnDAli Stdil leen 1894 3 NlD N Afr H indo a aand Arooil b Tab Mij Certia ten DaliHsataRbappü ditoArn Hypolhaalib pandbr 4 Cult Mjj der Voratenl aand a Gr Hypolheekb pandbr S aNedflrlafidache bauk aand Ned Haodelmaataoh dito N W i Pao Hyp b pandbr 8 66 Bott Hy olboBkb pandir 81 100 Utr Ilypotbeoltb d to 3 l 98 OoBTMï O it Hong bank aanJ 1 1887 E al Hypotheekbank pandb 4 Ahsbika Equi hypoth pan b 5 88 Maiir h a Fi Utn reit i 80NfD UoU IJSpoorv Mg aBnd 116 Mij t l Et il SI gp aaud 111 Noil I d S iooriregni aaiid 1 806 Nad Zuid Afr Spm aand 8 j S08dito dito dito 1891 dito 6 100 IIALl Spoor l 18S7 89 A Bobl 8 66i Znid Ilal Sp mg AH obl S j 67 7 Poi K Waraolmu Waanenaand 4 158 aBosL Gr Ru i Spw Hij obl 47 89 Biltieobe dito aand i 109 11 16 118 165 U ia 51 178 808 10B 10 88 99 11 17 Fattowa dito aaoil 5 Iiraag Domlir dito amd 6 106 EinkCb Azoiv Sp lap opl 4 IO87 dito dito oblig 4 AuttllA Gun Pao Sp Mij old 8 86 Ch O k North W pr C aand ditidilo Win 8t Fetar obl 7 j 1S8 DanTor fc Rio Gr Spm eert T a 14 lltinoia Central obl in goud 4 I 109 liOuisT feNaibfilliCort T aan I 56 Maxi o N Spw M lo hyp o 6 Mias Kiniat t 4pCt pre aand N York Outaa 0 Weat aand dito Fenn Ohio oblig 6 Ongoo Calif r e byp in goud 5 St Faul Min k Manit ob 7 On Pao Hoof Ijjn ob ig 6 dito dito Li io Ooi Ie byp O 6 Canada Onn South Chart r aan 1 Vin 0 Rallw Na lo h d e O Amatard Omoibua Mij aand Botterd Tramwe Maala Band KiD B d Amaterdam aand 8 Stad Boiterdam aand 3 Biuill Stad Autoorpen 1887 i Siad Bruaael 1888 87 HoNO Tbeiaa Regullr Gcaelaoh 4 OaBTIu Staataleenig 1860 6 K K Ooal B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1888 Nsd Ver B a Arb Spoel eert 80 GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTERMANTELS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienlüke party WITTE GOEDEREN tot spotprüzen D SAMISOJII 359 Staat8 loteriJ 6a Klaaie Trekking ran Woenidag 8 Febiaali No 1186 1000 No 468 1704 186S 8991 11478 18898 14846 18858 ai 80886 lader 400 No 8146 1 851 en 14488 iedar 800 No 193 808 3157 3887 8739 HOU 15501 16785 16818 1 695 en 80664 iedar 100 Prijlen Tan ƒ 70 16 1838 S961 7849 9858 18949 16489 I8O 17 88 8048 63 0 7384 9984 13071 97 18171 80 III8S 61 97 10036 13304 165 4 18 87 13 37 l 6 48 57 60 15 S0t 184 4 871 1838 6489 7611 1088S 13618 ia 18632 383 1319 4634 81 97 66 16805 18787 45 8487 61 68 103 4 18405 18081 18189 93 9610 95 7 96 10118 19 16991 1 339 687 37 6613 34 36 13783 16888 59 818 96 60 46 10561 13897 16460 76 30 8799 esu 7705 10704 13917 10656 19510 39 47 15 93 10878 80 7 1 43 719 64 86 51 10917 41 16639 48 886 8888 81 53 58 14008 16796 18S89 68 8088 91 7811 11014 Bi 16858 1V940 76 90 6004 3149 96 14178 l 80080 83 3199 46 61 11163 14829 16908 63 901 8809 6167 8404 11389 79 16 79 1034 3319 8201 56 93 14338 91 8 1839 1140 3443 6671 68 11473 96 17160 80319 1806 3608 6696 8539 11560 14485 17114 20419 43 61 6734 61 90 67 84 52 65 98 6888 8679 98 I4B14 17889 64 1476 8 89 s 8785 11661 14691 1 20669 1631 63 67 9006 11734 11730 17614 77 79 4139 8966 9113 4 14866 93 68 93 4833 73 17 18218 64 17707 10754 1665 4885 91 86 41 66 18 20980 64 4S84 7017 9248 18462 15038 98 1371 91 81 68 9466 94 I ISB 17890 4793 88 89 7160 9588 12636 15857 U043 5163 1717 4813 7800 48 77 84 59 6868 18 4938 14 01 12811 15354 10 8699 10 5116 98 9607 ADVERTENTIEN Getrouwd B P BIJV0ET8 E W BISSCHOP die tevens mede namens wederzüdsche familie hunnen hartelüken dank betuigen voor de vele blüken van belangstelling bü hun liuwelük ondervonden GoüDA 8 Februari 1899 Het gerucht dat plotseling een onzer bedienden in de uitoefening vnu zün beroep was overleden in den avond Van gisteren is onwaar en is zeker door den een of anderen grappenmaker verzonnen Wü zouden dien grappenmaker gaanie onzen dank betuigen voor do reclame door hem verspreid en verzoeken beleefd zün naam aan ons bekend te maken A BRINKMAN Z Per Lorr opleiding prakUfk eu exameuê KORTE ÖROENENWEOJE 8 tnsschen Stationsstraat en Koningstraat s Ghaveshaoe HT GEEN BETER dres Toor alle aoorten SCHOENWERK alghet Noordbrabautach Schoen en Laarzenmagugu Kleiieeg M 30 togenoyer de Kletteegateeg Aanberelend € I IIIIT S Alle reparatiSa en aangemeten werk Oprui ming van het nog voorradig winterwerk on ongeaorteerd aohoenwerk Zie do etalage Wat ï t i ta a Hokt HhwuMHak I nIanp nM kortom tofcer PalB Expelier Wrt j y i wanden tegen haiigesip Fiïa 60 aaal 76 oail aa fl Taori da fleana aorliulai lo 4a maaata Apotkakea an Ui Ai üoktat Oa la Holtaillaiii I Te GOUDA bg C LÜGEB Apotheker Uarkt en bg WOLCf k Co WesthiTeu 189 Inlomatiseheïallen voor nitt n ji fl i o voor muisen k fl l tu Toar tomn kHkk rUkken eiu fc fl IJO vftngan voort dnrond Ennrter toealoht ao 50 ratUn inalzsn if lullende kevari in een nAohd atellen liuh vanialfi wedor i u Untan niat do mit tne reuk n Verkoop tegm toeKniidtn an net bMiftg of onder rninboara Verzendhuls Herkanr Oommandlt HMtnobapnv Scliobert A € e Aiherfilnlxpellei