Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1899

37ste Jaargang Vrijdag 10 Februari 18Ö9 Mo 7810 mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd schikking was en haar eerlijk begeerde en dat hij indien ze tot staud kwam stellig zou aftreden ouder voorwaarde evenwel dat dit gebeuren kon zonder dat de regeering en de partij werden verloochend en vernederd De regeering hield vast aan den eisch dat alle ingediende voorloopige wetsontwerpen zouden worden afgedaan en het reglement van het Huis van Vertegenwoordigers zou worden verscherpt maar ziJ hoopte dat ook op deze punten eenstemmigheid zou worden verkregen Iets nieuws vernemen we uit dit korte overzicht het eenige wat ons tot dusver van de bijeenkomst bekend is niet Gebleken is dat de geheele liberale party de afgescheidenen als Szilagyi daargelaten de regeering nog steunt maar tevens dat verzoening met do oppositie in aller oog de voorkeur verdient boven de heerschappij van wiUekenr en geweld die sommige regeeringsbladen als nabijzijnde beschouwen De onderhandelingen zelf gaan den slakkengang De oppositie zou liefst nu al weten wie Banffy s opvolger zal zijn maar op de vervulling van dien wensch behoeft ze niet te rekenen Men zegt dat ze het hersenschimmige van haar wensch inziende zich tevreden zal stellen met de verklaring die zoowel Banffy als Szell hebben afgelegd dat de regeering dit jaar den Eijksdag niet zal ontbinden indien de schikking tot stand komt Intusschen zal het Huis van Afgevaardigden binnenkort op eigen gezag voor acht dagen uiteengaan om uit te rusten van de ontelbare hoofdelijke stemmingen en vergaderingen met gesloten deuren De Times bevat een schrijven van haar correspondent te Havanna waarin gezegd wordt dat de toestand op Cuba thans hoe langer hoc meer reden tot tevredenheid geeft De Amerikaansche commissaiis Gould vooral wordt zeer geprezen Hij heeft zich in de twee maanden zijner werkzaamheid het vertrouwen en de achting van de geheele Cubaansche bevolking weten te verwerven en indien Gould tot gouverneur generaal zou benoemd worden zou hji zonder den steun van de Amerikaansche troepen het bewind kunnen voeren De moeilijkste taak is op t oogenblik de benoeming van een duizendtal hoogere ambtenaren op Cuba waartoe uitsluitend Amerikanen worden gekozen Het is hier geen gemakkelijke taak een goede keus te doen Sedert de opheffing van de blokkade heeft de invoerhandel een groote uitbreiding gekregen daar de voorraden uiterst geriil wareiL De algemeene ontwikkeling der ITederlandscliQ Opera j Directie O VAN DEE LINDEN Kündag 12 Februari 1809 des namiddag ten nur d iKunstÉn kieUit Oiis 6eDii g ii IA mSlBEZliSI I iiffliö De opwekking van Lazarus Beroemd Oratorio van Don Lorenzo Pekosi Voor Soli Koor en OikcBt ROOT 8UCCB8 te AniBterdam a Gravenliage Rotterdam en Utreclit enz Zie Dagbladen Prjjzen der plaateen l 0 voor vreemdelingen 0 90 voor de leden Gelegenheid tot plaatsbespreking Zaterdag 11 Febr in de Sociëteit Ons Genoegen voor Intuekenaren van 6 8 voor nietIntee kenaien van B 10 Lijaten ter inteekening b j de H H Buek handelaren SWAETSENBÜRG on VAN BENTUM Siym enMaagpillen Schreuder i Pükn zji n Maagversterkend zacht Laxcerend bijzonder goed tegen Slijm en bevorderen de Spijsvertecring SSVi vent per doos Verkrijgbaar te Goïiijl iiUeon bij de flrma WOLFF Co Haven 198 Men wachte zich voor namaakselh Elk doosje is gewikkeld in een biljet met de naamteekening van den vervaardiger J J SCHBETIDEE Apotheker HOLLANDSCHE lil iT jr nniiHnrnnin AMSTEHMAM 66 80 76 00 100 Frganotearing China Congo Stofthee 46 en 50 c Grol 60 = Lekkere Souohon Geurige Congo Ontbtjt Thee 65 Namiddag Thee 75 Alleen verkr gbaar bQ P H J vanWankum Ooathaeen B 14 EERSTE NfiDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BUaOKBS DEVENTER H H Handelaren enKeparateius Aangezien y ona thina ook apeciul gaan toeleggen op het T6t a tdigen ïan FITTING I voor deu bandel Framei Wielen Banden Zadels enz enz toowel Toor Bgwielen met aU nonder ketting raden wjj U ten leerete aan onze uiterst lage prgten te vragen Tevens maken wg U er opmerksaam op dat de prgzen oneer Rgwielen voor 1809 belang Hik verlaagd zjjn oodat wj scherp coneurreeren Waar niet vertegenieoorfUgcl worden IJVBUIGE iOENTMN gevraagd in t bgsonder voor den verkoop onzer Acatdaee die iedere soUede handelaar kan bekomen Vraag t onze Prijzen AHHEïrZOIlG Afdeeling WEHKVERSCBAFFING voor vrouwen en MEISJES verzoekt NAAIWERK aan bnia voor een nette Naaister Inlichtingen ventrekt Mej 8 LTSER Goawe C IBfia Zaal KÜN8TMIN Societoi t Oiis Gs nosgen Donderdag 9 Februari Buitengewone GastvoorstelUng door den beroemden Solo Tooneelspeler zie verder de groole bllictten Leden 0 0 Niet leden Aanvang S anr precies Het is een elk geraden met het oog op den groeten toeloop vooniit plaatsen te bespreken i 5 Cts per plaats aan bet lokaal A SLEGT bereelfccich aan tot het leveren ran Zuiver Zeeuwsolx Tarwebrood g cent de K Q NIKIIWE HAVEN 28 l Bekroond op de Internationale Ten toonateiling Tan Bakkery Maalderg en Kookkunai te Graven Jiage met en diploma Verguld Zilreren Medaille TANDARTS Ë CASSITO Gouda Turfnaarkt 8P BMEKVBXNi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot C uni WOENSDAG en VRIJDAG van ttott nar ZONDAGS niet Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jue uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBplWABlKG HoUandache uitgave met 27 aib Pröa 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de opreehte leeniig die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg ïietVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 fïanoo tegen inzending vau het bedrag ook in postzegels en in eiken hoekkandel in fioUand f ♦ SCHIEDAMMEU GEÏÏEVEE Verkrijgbasr Bji M PEETER8 Jz N B Ala bew s va htlieid il oaohet en kurk teeds voo ztea ran den oaunder Firms P HOPPE UA ki NIGHTCAP FEANSCHE STOOMYERVEEU ohefflisohe WuscheriJ ViK H OPPËNHEIMEB 10 Kruiskade Rotterdam Gebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verven van alle Heeren en Dameigarderoben aleook alle Eindergoedena Speciale inrichting voor het toom n van pln emantels veeren bont enz Gordguen tafelkleeden enz worden naar de nieawite en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onsohadelnk voor de gezondheid volgens taal bewerkt aoud Dt k A BKINtMAlfkZOOlf Sociefeil O S GENOEGEN m g € oiniul§§arlsieii verbieden vol1 geus ari 47 van liet llegleinenl In Lokalen en Tnin bet werpen van Confetti en l§ erpentliies en het hebben van Pauwenveeren Het Bestuuk 7 M NOOTHOVEN viS GOOR Voorzitter V HERMAN Fz Secretaris Gouda 7 Februari 1899 TB IITJTJIS terstora d of laten EBN Te bevragen Mianloor van Watte fJeederen FLUVVEELEN SINGEL No 612 SHi Indien gij niet will hoesten gebraikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract iieiia tbe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloera van H FW VAN fii€HAIIi C Uen llaa f lltOeveranciers SCHAIK SCHAIE 80HA1K SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE QCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co B MeliaDthe u het beite tl iddel dor irenld Sc Co 8 Iffeliantbe eneeat Kinkbaest Oo s IVlBlianthO genvest zoüwoi oud als jong Co s Mellanthe maf m geen huisgetin oatbreVsa Co S Melianthe slaat voortdurend ODder Sohoikundig toadoht Co 8 Mellantbe helpt ooberroepslijk Co 8 Melianthe is bukrooud met Eerediploma s Sc Co B Mellantbe u bekroond met Qoud Co B Melianthe o bekroond met Zilver Sc Co B Melianthe ia verkrggbBsr in flacona van 40 Ctt VO Ctë en ft bg A BOOMAN Uocrdneht J C RATELAND Boihop B ï WIJK OudeuaUr M KOLKMAN Waddinme i B ROLLMAN Bodegravm PINKSE Nimwrktrka dlJm Firma WOLFF Co Westhaven 198 G mdn D MIJSBIMS Kkimg E 100 Gouda E fl VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mimii mmmm u mm ook volgens op te geven Proflei Slpoedlge aflevering Mette uitvoering Concurreerende prijzen NlfiUlWI NIEUW JIIEUWI GESCHIKT VOOR UachtEcliton Koffio oe Tlieelicliten Welke 4Va uur branden k aVa en 6 uur brandende 3 cent per Btuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkei yk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa e Alleen een luoifer aansteken is noodig Qeheel zonder gevaar voor brand als ook xonder reuk al S o Patent H Stolleii trrungen tiil Anlau n rar stMtdemi wertMfiêen Xucftabmungen i i bm Mm kuiTtMitr mitrt attlê Khmfm H SIMmt mr m m tlincl tdtr Ui kWwi Oitiilmillmtii Am uatar PItttt wH lutmlÊtm i m t K M tGoedkoopBteenBOlIadstadpegToor Vervoer van Inboedel oowel binnen lis bniten de stad met gesloten wtgent by A GRAVES TEUN Oude Gouwe JUe teordt tegen Traneport sohade venukerd Tdefotn N M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge 1 ij k s met uitzonderiBg van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco pfsr post 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN HulteDlandsch üverzicbl l e heer Reuaolt Morlière rapporteur der revisiecommissie heeft gisteren zijn rapport over het regeeringsvoorstel met de stukken van het onderzoek Mazeau bü de Fransche Kamer ingediend Dit rapport zal eevbt heden uitgedeeld kunnen worden De rapporteur stelde voor het rapport Vrpag in bi haudeling te nomen waartoe hesluten werd De kiesrechtstrp in België verdient zeer de aandacht Zondag z jn door verschillende partijen vergaderingen gehouden Hoogst belangr jk was die der conservatieve constitutioneele vereeniging te Brussel waar den heer Woeste de neorlaag leed tegenover do heer Beernaert De vergadering verklaarde met slechts 7 stemmen tegen zich voor de evenredige vertegenwoordiging als het stelsel dat de meeste voordeden en de minste nadeelen oplevert Tal van katholieke vergaderingen in de provincièn hebben zich echter tegen alle veranderingen verklaard Te Antwerpen hielden de anti clericaien een bijeenkomst waar o a Paul Jansen het woord voerde en het samengaan van liberalen socialisten en christelijke democraten werd aanbevolen ten gunste der evenredige vertegenwoordiging De socialist Hardijns een der hoofden van Vooruit te Gent zeide Men verwijt ons dat wiJ de doctrinairen woder op 4e been helpen Welnu ik houd hen liever in het leven door rechtvaardig te zjn dan hen te verpletteren door onrecht te doen Waarom kunnen wiJ niet samengaan met het deel der bourgeoisie dat oprecht voor het volk wat doen wil De bourgeoisie heeft nog een groote schoone rol te vervullen en in het verbond heeft het een grootere rol te vervullen dan wij Met algemeene stemmen werd het verbond goedgekeui d Evenzoo verklaarde de Liberale Unie in een vergadering te Namen zich voor het drievoudig verbond op den grondslag van algemeen stemrecht met evenredige vertegenwoordiging zonder verknipping van districten en zonder meervoudig kiesrecht öelijk besluit werd door de liberalen te Luik genomen Dinsdag verscheen ministerpresident Banfy in de vergadering van de Hongaarsche liberale club en bracht verslag nit over het beloop ea den stand van de onderhandelingen tnsschen regeering en oppositie HiJ werd met stormachtige toejuichingen begroet en zijn verslag werd met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen Banffy verklaarde dat hfl sterk voor een spoedige FEUiLLBTOl Gedenkschriften van een Gelukzoeker AMIBAL DE VoiTOELmG u te treffen burggraaf ffZij bekoren mij zij slepen mij mede en doen mij de onmogelijkheid er van betreuren ffZou het dan waarlijk een onmogelijkheid zija zich haar vriendeohap te verwerven P Voor mij wel yWaaromPv m a W NDTTIES Ut Daa 2 1 bet Toorzeker wel huweljjkiTOorsteUeD regenen De hooffate familieD io het land zatleo kuipen en intrigwren om hare band Toor een bunnar zonen meer nog om baarzelre dan om baar riniaobtig foitoin waaroror zg t bmobikkan l l hebben Wetende dat zij weldra wednwe zijn za zou ik in uwe pUata reeds thana zoeken hare genegenheid t winnen haar aangenaam te zijn allea te doen om haar liefde op te wekken Want een ding ia zeker beminnen kan zj haar echtgenoot niet Hoe zou er gemeenschap kunnen beataen tuaschen de lente en den winter P Hoe kan er oreieenstemöiing heerschen tnsschen de opkomende zon en de afnemende maan Haar liefde thana re ds beginnen te winnen P Troeg Eapbael den baron staande houdende Ik bedoelde haar Triendscbap eigenlek ik zou txaobten haar aan mij te verbinden om een betuiging Tan liefde in de toekomat voor te bereiden Ha om alle mededingers ts voorkomen den pas af te anijden I riep Raphael aMiJn loa daarheeD geworpen woorden Khijneo Omdat by de gunstigste toenadering die ik ondervond louter vriendschap mij in geenen deeleiou voldoen Men kan wel zijn hart bet zwijgen opleggen indien de omstsndigbeden dat gebieden Onmogelijk Men kan wat men wil l duisterde do baron zijn pleegzoon in het oor Om in iels wat bet iMok zij Ie slagen is het slechts noodig dat men l ille de wil is bet eenige noodige Il n e faut que vouloir Il ne faut que vouloir alleen willen is noodig I herhsalde de burggraaf werktui fflk hsDilhufde miJQ gflBegde Ik badoel met iiUteD ttiet wtt men in algameen daaronder ver staat een Tage iegeerte een onbestemda weMch een onduidal k rerlangen maar willen 1 Ik badoel aan onafgebroken inspannen van alia krachten dec fi l op e n eenig doel het in verkïng brangan 7an alle Tormogens Tan den gaast ter berordering van dat doel een oareraattelgk besluit om betielre te bereiken Ala men eoo vil en in weerwil ran j allea voorlgaat en ziohialfaD het geloof aan de Betndalijke orerwinning opdraagt en blindelings aanl oudi en aanhoudt dan moet men slagen I £ r Ugt in het loutan willen een kracht dia zaken berust voornamelijk op den bloei der suikeren taliakindustrie en beide beloven in t aanstaande jaar veel voor denuitvoerhandel Voor de productie en uitvoer van een nüllioen ton suiker zijn de modernste machines aanwezig Er is nu slechts behoefte aan kapitaal om trekossen voor de cultuur te koopcn en voer aiboidsloon Tabak eischt niet te groot kapitaal voor de cultuur en men kan reeds heden zeggen dat 1900 den grootsteu tabaksoogst zal brengen dien men tot nu toe beleefd heeft Op financieel gebied heerschen op Cuba nog voorvaderlijke toestanden Op t oogenblik is de kolonie zonder eenige belasting en ondertusschen is hot mogelp dat een som van misschien tien uiillioen dollar wordt opgenomen om officieren en soldaten der opstandeiingen tevreden te stellen en een aantal andere schadeloosstellingen uit te keeren gevolgen van den opstand Onder het treurige Spaansche bestuur bracht Cuba bijna 5 millioen pond op aan staatsinkomsten Het bestuur kost een millioen pond zoodat er aan geld voor de behoeften van teiland geen gebrek is Havanna zelf heeft era stad sschnldenlast van 9 millioen dollar doch met het oog op de hnlpbronnen van de stad is dit bedrag niet van gewicht V De presidenten van Chili en Argentiniö hebben den besten weg ingeslagen om de sedert langen tijd zwevende geschülen die telkens dreigen den vrede te verstoren ten einde te brengen zjj zullen elkander ontmoeten en persoonlijk over een modus Vivendi beraadslagen Dit is de bedoeling van het telegram uit Santiago dat president Errazuriz Maandag aan boord van het pantserschip ü Higgins is gegaan en begeleid door de kruisers Gaëtaua en Angamosnaar Punta Arenas aan do straat Magalhaon is gestoomd waar hy den 1 5en Februari den president van do Argentijnsche Republiek Eoca zal ontmoeten President Errazuriz wordt vergezeld door de ministers enkele hooge ambtenaren en de drie gevolmachtigde onderhandelaars van de conferentie die in November over de regeling van de grensgeschillen heeft plaats gehad De Argentijnsche gevolmachtigden reizen van BuenosAyres over land naar Punta Arenas Berichten nit Argentinië melden dat men daar met een vriendschappelijke regeling der hangende geschillen zeer zon ingenomen ziJn Verspreide Berichten DüKirriis De ministerraad heeft Dinsdag de ver meesleept Zoo gg wilt dat de hortogm de Latour u beminnon eal dan cal z u bominoen onrerbreekbare natuurwetten EÏja op uw hand En thans heeren om uw avood niet te bederren verlaat ik u om een paar partijtjes whist waartoe ik ma bob verboadeD te gaan waaraemeo Tot straks 1 gToi straks waarde beer baron uide Raphael de ham toegestoken baad drukkende 1 6 beide jongelieden alleen geblercD staarden elkaar een poos aan Eaphael waa de eerste die bet stikirijgen afbrak en op hartstoohtalgken toon zeide fGalnoft gij aan bat stelsel van den baron da Maabert dat hg ons d ed hoorenP Ja was het antwoord Og stemt dus toe Dat men altes kan wat men wil P zeker 1 waar een wil ia is eeh wog Zonder uitzondoringon p Begin niet over uitzooderiogen Trouwens ik ben in geeo stommiog om te redeneeren yO zoo dat waar kon zijn mompelde de burggraaf en de uitdrukking Yan zga gelaat ruide tgn fl broken volzin aan Eensklaps bleef de jonge graaf stilstaan greep BapbseI s bevende haod en fluisterde Raphael l Wat wilt ga mijn vriend P vroeg de pleegzoon da barons de Maubert verwonderd fM g ik vrijuit spreken F Natuurlek $ yOan aptwoord mg mei de hand op uw htrt gij bemint de hertogin de Latour P fU riep de joogqlïDg Twubrikt schillende gobeurljjkheden overwogen welke het gevolg zouden kunnen zijn van de beh mdeling van de gelegenheidswet betreffende de revisie procedure Dupny zul alle praejudicieele notitiën en alle amendementen bestrijden Decrion de ex agent van den veiligheidsdienst die wegens spionnage vei volgd is en wiens handelingen men ook al met de zaak in verband brengt is naar thans blijkt op verzoek van Loew b j regutoire commissie door den rechter van instructie Flory gehoord HiJ simuleert geesteszwakheid en bevindt zich daarom in een gesticht waar hjj door genoesheeren wordt waargenomen De andere spionnage zaak tegen deu exluitenant BoisBon schjiit niet met de zaak in verband te staan Natuurlp trekt ziJ echter in de tegenwoordige omstandigheden sterk de aandacht liet zyii echter uitsluitend onbelangrijke bijzonderheden die do bladen vullen Aurore en Petite Eépnbliqne maken melding van een gesprek in de wandelgangen dor Kamer tnsschen Cavaignac en den depute van Nièvre Massé Welk middel zou er zijn om een eind te maken aan de zaak f vroeg deze Er is er maar een zeide Cavaignac al de leden van de strafkamer en alle voor Dreylasgezinde journalisten gevangennemen Massé antwoordt in de reraps De persoon die dit gesprek gehpord en het aan de Anrore overgebracht heeft heeft zich vergist in de termen wat hom in dwaling heeft kunnen brengen Is dit een tegenspraak De strafkamer van het Hof van cassatie heeft het arrest waarbü het onderzoek in verband met de revisie van Dreyfus proces gesloten verklaard wordt nog niet gewezen daar zij het lapport nog niet ontvangen heeft van rogatoire commission aan personen bniten Parijs gegeven Men kan het arrest echter binnen 48 uren verwachten Volgens het Journal zal de strafkamer over do levisie zelf geen beslissing nemen voordat het debat in het parlement afgeloopen is ten einde oen botsing met de wetgevende macht te vermijden Men verzekert dat de strafkamer een brief bezit onderteekend door Estorhazy in 94 geschreven en waarin deze woorden voorkomen ilt ben zooeven van de manoeuvres in het kamp van ChiUons teruggekeerd Deze brief zou den sehriftkundige Charuvay geheel bekeerd hebben Quesnay de Beaurepaire zal Vrpag avond te Parijs als spreker optreden in een upeii Ik zie het reeds ik hoor de liefde in uw eten trillen Oij bemiai baar Ed indien het zoo wareP lodiOD het zoo is er is geoii twijful aan Bikoii het maar Oij liobt baar lief Welnu ja ik bemin haar Ik heb haar lief met alle kraohten van mgn nel met de volle hevigheid TBQ mgn wilde natuur tot krankzinnig wordens toe eo hopeloos ik weet het geen hoop roor mij I IBn g eerbiedig mijn geheim dat nooit iemand zal kennen Uaphaul hernam de Sallocea wilt gij mij toestaan u een raad te geven P Ik luisier Gij gevoelt u niet in staat om die liefde uit uw hart te rukken Uitrukken P I on stem vnn een Iweedo wezen in mij sterker dan ik tot cwggon to breogen P neen Kn al kon ik het tk zou liever etorvcn dan bet te doen Welnu maar mgn vriend zweer mij dat ge den baron nimmer zuil mededeelen walkon raad ik o gaf zelfs oiot een woord er van Ik beloof hrit u Op nw woord P tOp mijn eerewoord v Luister dan goed en zie mg aan want ik doe op dit oogenblik f een goed work waaraan m n leven niet zeer rijk ii Tlucht mgn vriend verdwija verberg u verlaat Parija laat niemand kunnen uitvinden werwaarts gg gestoven zgt dat niemand uw ipoor ontdekken kan de baron de Maubert het allermlDit Wttth nnolfé